ZKIZ Archives


拔一毛以利天下 左丁山

http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/art/20130918/18427381

陳茂波寫網誌,提及可否討論(其實係引述他人意見)開拓郊野公園,立即被環保團體人士圍攻。陳茂波因民望低,講乜嘢都會俾人鬧嘅嘞。公眾討論,雖云「對事不對人」方算正確,但今時今日,一般評論員、傳媒往往是對人不對事,林鄭月娥講嘢,別人對她還算留有餘地,但陳茂波講嘢,則人人得而毆之,真慘情,佢呢個發展局長,不知如何捱落去。
以事論事,開拓郊野公園係可以討論嘅,閒閒地講十年至十五年都未能夠開工啦,林超英好霸道,話諗都唔可以諗,你估你係毛澤東咩,唔准人諗。香港土地寶貴,雖不致有七成係郊野公園,但都有四成吖,加埋綠色地帶、濕地等等,據地產分析專家王震宇嘅資料,總共佔去香港土地67%,接近七成。七百萬香港人嘅住宅、商業大廈、酒店、工廠、公園、醫院、學校、公共用地、公路、馬路、機場、農地、球場、馬場等等就擠逼在餘下之33%土地上,照比例計,點講都係少一啲,故此酌量在可能範圍內縮減郊野公園、綠色地帶之範圍,並無不可,並非犯下彌天大罪。贊成反對兩方,可提出數據及社會目標,公開地理性討論,最後最好就係學瑞士或加州咁,來一次公民投票,如此方是理性公民行為,方是真正民主。可惜呢,在目前制度下,政府不准有公投,公眾意見難以真正得到反映,反對派一開始就擺出打仔格(如林超英),毫無妥協餘地,這是今日香港政治、經濟、社會僵局之寫照。
眾人反應之中,大富豪李兆基有一句講得幾有意思,佢話拔一毛以利天下,社會應予遷就,用1%郊野公園近市區部份起樓,可住十萬人。有環保團體批評李兆基,不足為奇,李氏係老人家,隨口而出,就係楊朱之言,可見古語嘅影響力。《孟子.滕文公》章句下有云:「天下之言不歸楊,則歸墨。楊氏為我,是無君也,墨氏兼愛,是無父也。無父無君,是禽獸也。」孟子駡楊墨如此撞火,因為思想不同之故,其實春秋時代楊朱講:「古之人損一毫利天下,不與也,悉天下奉一身,不取也。人人不損一毫,人人不利天下,天下治矣。」簡直就係自由放任主義(laissez-faire)先師,早阿當史密二千幾年,可惜中國古代之自由思想在漢代起就被打殘了!

拔一 一毛 以利 天下 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=75658


ZKIZ Archives @ 2019