ZKIZ Archives


敗選黃秋生:返屋企沖涼瞓覺

1 : GS(14)@2016-11-30 08:01:59

【本報訊】今屆藝發局選情激烈,其中在戲劇範疇尋求連任的藝人黃秋生,遇上同門師弟李俊亮挑戰,當得知李在初步點票中佔優時,即提早離開會場。被問到落選原因,他說:「或者我做得……唔知係咪啲人唔支持呀,唔夠……我唔知呀,我點知呀,我唔諗㗎嘞,而家咁樣仲諗呀?」笑言「場戲」已完結,「我落咗台㗎嘞,返屋企沖涼瞓覺」。


多次稱「我唔理㗎嘞」

2012年支持梁振英參選的黃秋生早前在《蘋果》專訪中稱,若選民因其梁粉之名而不選他,稱選民「蠢人都冇辦法」。他指對自己落選不感意外,「個票都叫個交代啦,都唔係相差非常遠」,並多次向記者稱「我唔理㗎嘞」。被問他對李俊亮有何期望,或應繼承上屆哪些未完成工作時,黃直言:「我唔知㗎嘞,佢有佢做㗎嘞呢啲嘢,我唔理㗎嘞……我又唔會攞資助……新一屆嘅人咪做新一屆嘅人嘅嘢。」黃秋生感謝選民及其團隊支持,指落選後可重返以往生活,又稱藝發局工作頗花時間,短短數年任期內,要花很多心血和時間才可履行競選承諾,惟對至今未能增設多一個藝術範疇委員,兌現上屆競選承諾,感到可惜,「唔係好對得唔住啲兄弟啦,做得唔夠好啦,同佢哋講聲唔好意思呀」。■記者張文鈴
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161130/19850208
敗選 黃秋生 黃秋 返屋 屋企 沖涼
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=317589


ZKIZ Archives @ 2019