📖 ZKIZ Archives


眾安房產(0672)專區

1 : GS(14)@2010-08-30 22:39:35

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7721&page=0
新聞專區

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830829_C.pdf
最新業績
2 : GS(14)@2010-09-21 22:20:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100921024_C.pdf
3 : GS(14)@2011-03-12 16:10:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110310629_C.pdf
做得好著跡,批少少股,放消息,炒起股價,之後又批過?

根據配售及認購協議,賣方同意:
(i) 透過配售代理按盡力基準配售由賣方持有的最高50,000,000 股配售股份予獨立第三方,配售價為每股配售股份1.40 港元;及
4 : GS(14)@2011-03-16 23:04:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110314485_C.pdf
本公司董事會宣佈,崔宇直先生辭任本公司首席財務官,由二零一一年三月二十一日起生效。
5 : GS(14)@2011-04-09 11:36:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110331828_C.pdf
財務摘要
截至12月31日止年度
   減少
2010年 2009年 百分比
銷售額(人民幣百萬元) 1,243.9 1,624.5 23
母公司擁有人應佔利潤(人民幣百萬元) 379.8 408.9 7
每股基本及攤薄盈利(人民幣) 0.16 0.18 11

其實無甚變化
6 : GS(14)@2011-09-02 08:00:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110831611_C.pdf
未經審核
截至6月30日止六個月
   增加╱(減少)
2011年 2010年 百分比
收入(人民幣千元) 246,631 207,898 18.6
母公司擁有人應佔利潤(人民幣千元) 46,378 82,870 (44.0)
母公司普通股股權持有人應佔每股盈利(人民幣) 0.02 0.04 (50.0)

實際都是蝕錢,只靠開支減少,債算在中列

前景展望
預期中國中央政府不會於短期內放鬆對房地產市場的調控措施,房地產市場將適應有關監管措施並
將平穩地持續發展。
本集團現時擁有充裕低成本土地儲備,繼續專注長三角地區尋求進一步的發展,審慎地增加戰略性
區域的土地,以應集團日後的發展所需,並依然實施穩健的財務管理。
7 : greatsoup38(830)@2012-02-10 22:34:44

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=66675&start=0

個老世當地臭名遠播
加上隻野一早比個肥婆瘤玩臭哂...
呢d3,4線短炒自己take risk la...
我呢輪都係即日短炒算,尾市全線套現full cash, 執得幾多得幾多 :bbs11:
8 : kwuntl(19490)@2012-02-29 17:19:29

greatsoup, greatsoup38 想請問672值唔值博反彈? 現價好似好殘下... 雖然我覺得672 D 地產項目位置一般...但672係0.9 - 1.0 價位好似有好大支持...


"個老世當地臭名遠播
加上隻野一早比個肥婆瘤玩臭哂..."


你意思672老細係咪好似1383 鴻隆控股個老細o個類人?
9 : kwuntl(19490)@2012-02-29 17:34:51

想請問672同「女股神」劉X 另外隻283高銀地產相比, 係咪672質素好好多...?
10 : GS(14)@2012-02-29 22:05:53

8樓提及
greatsoup, greatsoup38 想請問672值唔值博反彈? 現價好似好殘下... 雖然我覺得672 D 地產項目位置一般...但672係0.9 - 1.0 價位好似有好大支持...


"個老世當地臭名遠播
加上隻野一早比個肥婆瘤玩臭哂..."


你意思672老細係咪好似1383 鴻隆控股個老細o個類人?


不是也都應該差不多
11 : GS(14)@2012-02-29 22:06:10

9樓提及
想請問672同「女股神」劉X 另外隻283高銀地產相比, 係咪672質素好好多...?


算有D地盤咁,不過玩番1098好過啦
12 : Clark0713(1453)@2012-03-27 22:41:39

(1) 截至二零一一年十二月三十一日止年度業績公告 (2) 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203271017_C.pdf

Not good. Usually no div......
13 : GS(14)@2012-03-28 00:02:44

財務摘要
截至12 月31 日止年度
增加╱(減少)
2011 年 2010年 百分比
收入(人民幣千元) 1,688,699 1,243,871 36%
母公司擁有人應佔利潤(人民幣千元) 351,391 379,759 (7%)
每股基本盈利(人民幣) 0.15 0.16 (6%)
14 : GS(14)@2012-03-28 00:04:31

兩年差唔多賺1.8億,負債重

其他服務業務
本集團為本集團及其他開發商所開發的物業提供優質小區物業管理服務。本集團發展農業苗木種植
及經營有機農場提供農產品。於回顧年內已營運約670 畝苗木種植場地,並已初具規模。於回顧年底
與浙江省余姚市政府簽訂約18,000 畝農業用地的租約,並開始就已交付的約1,000 畝土地,籌備發展
生態農業。因此,這些高附加值下游產業構成本集團物業發展和管理業務的一部分,以提升本集團
公司品牌和拓寬集團提供的服務範圍。

...
展望
中國房地產市場於2011 年仍受中央政府的調控政策影響,中央政府並沒有改變現行政策,而且大力
鼓勵有關地方政府興建保障性住房。預期房地產市場將平穩發展。我們預計中國國內經濟將繼續發
展,人均國民生產總值隨經濟增長有所增加,且城市化仍然持續,預期國內購房者對於優質家居的
需求還在。在保持平穩政策下,長遠來說,經過這次調控後,國內房地產將有健康的發展。
本集團在收購土地、開發及營運項目方面仍繼續保持審慎的態度,不但專注發展住宅項目,並擴大
商業綜合體項目。我們向由本集團及其他開發商所開發的物業提供優質的小區物業服務及增值服
務,為本集團帶來穩定的收入來源。除此之外,本集團維持充裕的現金流及低融資成本,採取適當
的風險管理,收購相對低成本的土地及有潛力的項目,務使提供更佳的回報予股東。
股息
董事會建議不派發截至2011 年的股息(2010 年:無)。
15 : GS(14)@2012-08-31 22:22:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120831876_C.pdf
未經審核
截至6 月30 日止六個月
增加╱(減少)
2012 年 2011年 百分比
收入(人民幣千元) 307,774 246,631 24.8%
母公司擁有人應佔利潤(人民幣千元) 20,908 46,378 (54.9%)
母公司普通股擁有人應佔每股基本盈利(人民幣) 0.01 0.02 (50.0%)

虧損減少83.3%,至1,000萬,重債

前景展望
由於全球經濟復甦乏力,中國外貿出現下滑跡象。中國中央政府開始調低存款準備金率及貸款基準
利率。中國的經濟增長預料穩定,並於2012年達到GDP增幅7.5%的目標。同時,預期中央政府不會
放寬對房地產市場的調控措施。
本集團在經營及財政管理方面將繼續秉持審慎態度,保持良好回報及充足的現金流入,應對受調控
的市況。
由於中國的城市化將會持續,故中國房地產市場的發展將保持穩定。本集團將繼續提供高質素產
品,配合增值服務,例如為本集團管理物業的業主提供物業管理及配套服務,提升本集團的品牌。
故此,本集團得以致力於長三角地區獲取更大的市場佔有率。
16 : 自動波人(1313)@2012-12-31 19:23:43http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121231709_C.pdf

委任獨立非執行董事
董事會欣然宣佈,張化橋先生(「張先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核
委員會、提名委員會及管治委員會委員,自二零一三年一月一日生效。
張先生,49歲,自二零一二年六月起擔任China Mezzanine Capital Group主席。他也
是復星國際有限公司的獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司和奧思知集團控股
有限公司的非執行董事(均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)。二
零一一年六月至二零一二年七月期間,擔任廣州市花都萬穗小額貸款股份有限公司
主席,並於二零一一年九月至二零一二年四月期間,擔任民生國際有限公司(一間在
聯交所上市的公司)的執行董事及首席執行官。自一九九九年六月至二零零六年四
月,張先生於瑞銀證券亞洲有限公司先後擔任董事總經理及中國研究團隊的主管和
聯席主管。此前,張先生於一九八六年七月至一九八九年一月期間擔任北京中國人
民銀行的主任科員。張先生於一九八六年從中國人民銀行總行研究生部獲得經濟學
碩士學位,並於一九九一年一月從澳洲國立大學獲得經濟學碩士學位。
17 : GS(14)@2012-12-31 22:27:09

之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?
18 : 自動波人(1313)@2012-12-31 22:56:29

咁仆街?

玩最後一段?
19 : GS(14)@2012-12-31 23:00:15

18樓提及
咁仆街?

玩最後一段?


是呀他話隻股跌左好多

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-12-11/700109.html

自家住的樓房旁邊竟然有一個處於正常生產狀態的瀝青廠?對很多人來說,這也許是一出鬧劇,或者是一出荒誕劇,但這絕對不是一出喜劇。

在香港上市的杭州老牌房企眾安房產(00672,HK),位於杭州蕭山區的一個樓盤最近交付。而業主們在收房時卻發現,緊挨著樓盤的是一個大規模的瀝青廠。

在污染嚴重的瀝青廠旁邊開工建造居民住宅項目,開發商是如何通過環保局的環評?對此,當地環保局回應稱,當初項目立項做環評時,開發商向環保局提交了一份蓋著瀝青廠公章的承諾書,承諾樓盤交付時瀝青廠將搬遷,因此環評通過了。而瀝青廠隨後澄清稱,自己從未承諾過要搬遷,公文是開發商偽造的,目的是欺騙環保局通過環評。但眾安房產則否認自己造假。

最終,瀝青廠選擇了向警方報案,指控眾安房產偽造公文。《每日經濟新聞》記者12月3日從警方處獲悉,對於瀝青廠公文的真偽,警方已在進行技術鑑定。一時間,這起由買房者因購房引出的環保投訴,變成了一出由環保局、瀝青廠、開發商三方上演的「羅生門」。

與新房為鄰的瀝青廠

眾安房產成立於1997年,2007年11月13日在香港聯交所主板上市,是繼綠城之後浙江第二家香港主板上市的房企。目前除杭州外,業務已經拓展到了合肥、淮北、蘇州等地區。

眾安房產開發的這個樓盤名為眾安·景海灣。根據眾安房產有限公司官網的介紹,該樓盤是杭州「錢江世紀城首發江景大盤,項目佔地22萬平方米,建築面積約30萬平方米,規劃有262幢西班牙風格親水城市稀缺排屋及9幢高層。」

官網還介紹,景海灣東南面是佔地3000畝的中國水博園濕地,和杭州奧體中心、國際博覽中心等世界級配套咫尺相鄰。而且在交通方面,景海灣邊上有錢塘江過江大橋、慶春過江隧道等多維立體交通。」

業主沈先生告訴《每日經濟新聞》記者,當初正是看中了開發商的宣傳才下的單。到今年9月份交房的時候,沈先生拿了新房的鑰匙,到現場一看,傻眼了。「樓盤旁邊竟然緊挨著一座瀝青廠,還是在正常生產的,這讓我們接受不了。」

沈先生告訴記者,樓盤交付後,緊鄰的瀝青加工廠仍在開工,沒有絲毫搬遷的跡象。於是,一部分業主聯名向杭州市蕭山區環保局投訴,稱「眾所周知,瀝青加工時產生煙和粉塵可經呼吸道和污染皮膚而引起中毒,發生皮炎、視力模糊、眼結膜炎、胸悶、頭痛等症狀。在受瀝青污染的空氣中生活,易致免疫力下降。」

業主們瞭解後發現,該瀝青加工廠在眾安·景海灣開工前就已經存在,於是對環保局提出質問:景海灣開工前的環評是怎麼通過的?這麼大一個污染源,難道可以視而不見?

真假搬遷承諾書

對於業主們的投訴,蕭山環保局很快就給出了回覆。

《每日經濟新聞》記者在杭州市環保局的網站「網上信訪」裡面找到,業主們今年10月8日向環保部門投訴,杭州市蕭山區環保局開發區環保所於10月9日作出答覆。環保部門回覆稱,眾安·景海灣項目環境影響報告書「編制單位為杭州市環境保護科學研究院,該項目於2010年10月29日經我局批准(蕭環建[2010]3126號)。」

瀝青攪拌站隸屬於浙江瑞通建設工程有限公司。資料顯示,浙江瑞通建設工程有限公司前身為蕭山市路達瀝青拌和有限公司,年生產瀝青拌和混凝土5600噸,成立於2001年3月,該項目環評編制單位為蕭山市科技諮詢服務公司環境科學諮詢部,該項目2001年3月8日經蕭山環保局批准。也就是說,瀝青廠的存在早於景海灣這個樓盤。

環保局在回覆中註明,瀝青廠「與景海灣項目圍牆最近距離為40m」,離得最近的是1號住宅樓,相距85米,且1號住宅樓已經「全部銷售」。

環保局稱,2009年景海灣項目做環評的時候,杭州市環境保護科學研究院現場踏勘時就 「對建設單位杭州多瑙河置業有限公司(隸屬眾安房產)提出地塊西北側有瀝青攪拌站,因此在此地塊上建設住宅項目是不符合相關環保要求的。」

《每日經濟新聞》記者注意到,環保局對為何最終出具環評報告有一段相當詳細的描述,稱「建設單位相關經辦人提出已與瀝青攪拌站產權單位浙江瑞通建設工程有限公司溝通協商並達成一致,該攪拌站將於2011年底前施行搬遷(景海灣項目計劃於2012年10月左右交付),並提供了由浙江瑞通建設工程有限公司蓋章落款的搬遷承諾書。」

杭州市蕭山區環保局副局長朱海斌告訴《每日經濟新聞》記者,當時環評的時候就提出,瀝青廠離住宅項目太近,必須搬掉,否則沒辦法審批。後來開發商就拿來一張蓋著瀝青廠公章的承諾書。「我們審批的同志覺得,既然瀝青廠要搬掉,房地產項目開發又需要一段時間,對房地產項目不會有什麼影響,所以就給批了。」

三方觀點互不相讓

業主們向《每日經濟新聞》記者提供了搬遷承諾書的原件照片。在這份「搬遷承諾」中寫到,因為「瀝青加工基地系我司多個加工基地中規模較小的一個,考慮到公司發展及蕭山地區市政道路工程量的減少,也為配合政府的規劃建設及對周邊新建小區的影響,根據公司計劃,該基地將於2011年12月底前實施停產並搬遷。」落款為「浙江瑞通建設工程有限公司」並蓋有公章,日期為2010年8月20日。

作為瀝青攪拌站的產權單位,已經更名的浙江瑞通建設集團有限公司,在得知自己當初出具過一份搬遷承諾書後,於今年9月28日出具了一份情況說明,「我公司公章使用必須有相關使用申請手續,經上級領導及企業法人同意方可加蓋。」瑞通稱,公司對所謂的搬遷承諾公函內容「並不知情」。

瑞通公司總裁助理王柔升告訴《每日經濟新聞》記者,眾安房產從來沒有跟瑞通商討過搬遷事宜,而且作為一家「日產量10萬噸」的瑞通下屬的瀝青廠,跟眾安房產「沒有一點利益關係。」王柔升說,瀝青廠搬遷根本沒有時間表,眾安房產提供的承諾書是「偽造公文」。

至此,環保局、瀝青廠、開發商三方都認為己方有理,互不相讓:環保局稱,如果不是開發商提供了瀝青廠限期搬遷的承諾,眾安·景海灣的環評絕對批不出來;瀝青廠方面堅定地稱,自己從未做過搬遷承諾;眾安房產方面,則否認造假承諾書。

於是,瑞通方面選擇了報案。王柔升告訴記者,瑞通報案不僅是鑑定公章的真假,而且還要鑑定到底是先蓋的章還是先簽的字。「任何一份公文,都是先簽字,最後蓋章。如果鑑定結果出來,這事就一目瞭然了。」

杭州市公安局蕭山分局寧圍鎮派出所民警裴彭豐告訴記者,目前對於承諾書的真偽,杭州市局正在做技術鑑定。

眾安:按司法步驟來做

《每日經濟新聞》記者注意到,蕭山環保局當初在答覆業主的投訴時提到,「環評報告書結論部分內容也提出明確要求,在瀝青攪拌站實施搬遷前,景海灣項目住宅不得交付。」那麼,眾安·景海灣現在交付,又是否違反了環保局的要求?目前景海灣項目面臨的問題,眾安房產是否會向股民公告澄清?

眾安房產總裁秘書孫志華告訴記者,交房是以證件是否齊全來界定的,這也是整個行業的規矩,而景海灣項目證件齊全。眾安房產是否要披露有關此事的消息,孫志華稱,眾安方面會看事態的發展,作為在香港上市的公司,眾安房產消息披露也要遵循聯交所的規定,並且要諮詢律師團。

對於瀝青廠搬遷承諾書到底是不是眾安房產造假所為?孫志華回應稱,既然瑞通方面已經報案,就按照司法步驟來做。

而朱海斌向《每日經濟新聞》記者分析了此事的三種可能性。「第一種是承諾書確實是假的,開發商為了騙取環保局對景海灣項目的審批;第二種情況是公章可能是真的,但是開發商得到承諾書的渠道不是合法的;第三種情況就是當時兩家可能是談好的,現在瀝青廠變卦了,要增加條件了。」
20 : VA(33206)@2012-12-31 23:03:13

古古怪怪
21 : GS(14)@2012-12-31 23:08:25

我覺得條友好爛賭只是無證據
22 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:28:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130115248_C.pdf
眾安房產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,陳嘉揚先生
(「陳先生」)獲委任為本公司首席投資官兼投資者關係總監,自二零一三年一月
十六日生效。
陳先生,33歲,在加入本公司之前,曾於雅居樂地產控股有限公司(一間在香港
聯合交易所有限公司上市的公司)任資本市場部副總監兼負責人,於金融服務業
及投資者關係領域擁有豐富從業經驗。陳先生擁有美國伊利諾大學香檳分校經濟
學榮譽學士學位。
23 : greatsoup38(830)@2013-03-16 14:32:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130313799_C.pdf
672
盈利增50%,至2.6億,利息資本化前虧4,000萬,重債
24 : thomasgp02a(16679)@2013-06-21 16:49:48

難道有大茶飯!?smiley
25 : skies(1318)@2013-06-21 20:55:57

春江鴨
26 : thomasgp02a(16679)@2013-06-22 00:18:24

只是分拆?smiley
27 : GS(14)@2013-06-22 12:43:44

26樓提及
只是分拆?smiley


一定是,張生教做REIT吧
28 : thomasgp02a(16679)@2013-06-22 16:33:04

班大鱷等肥婆央幾乎清倉後才動手,睇住黎食smiley
29 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-12 07:16:47

17樓提及
之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?


佢要做神, 由垃圾變黃金
http://doc88.uquwu.com/content/2 ... b10b54e4110e4b.html

看佢點睇升672 既ROE
30 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:41:58

29樓提及
17樓提及
之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?


佢要做神, 由垃圾變黃金
http://doc88.uquwu.com/content/2 ... b10b54e4110e4b.html

看佢點睇升672 既ROE


同大頭蔡一個樣子澆出來不看好
31 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:42:10

28樓提及
班大鱷等肥婆央幾乎清倉後才動手,睇住黎食smiley


肥婆是伏
32 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-13 21:47:35

30樓提及
29樓提及
17樓提及
之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?


佢要做神, 由垃圾變黃金
http://doc88.uquwu.com/content/2 ... b10b54e4110e4b.html

看佢點睇升672 既ROE


同大頭蔡一個樣子澆出來不看好


暫時來講, 佢既光環都不錯
33 : greatsoup38(830)@2013-07-14 10:46:18

只是個例子較少
34 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-14 11:21:28

33樓提及
只是個例子較少


呢D野, 係慢慢BUILD UP, 我相信, 如果間公司搞唔起, 化橋兄係唔會入去
35 : GS(14)@2013-07-14 11:22:53

34樓提及
33樓提及
只是個例子較少


呢D野, 係慢慢BUILD UP, 我相信, 如果間公司搞唔起, 化橋兄係唔會入去


你呢句可以在套用在好多名稱上,只要把「化橋」換上其他名稱都得
36 : GS(14)@2013-07-22 23:23:19

盈喜
37 : greatsoup38(830)@2013-08-10 17:52:00

672盈喜
38 : Clark0713(1453)@2013-08-15 21:17:54

截至二零一三年六月三十日止六個月期間之中期業績公告
39 : GS(14)@2013-08-16 17:39:26

672

轉虧為盈,賺4,000萬,重債
40 : VA(33206)@2013-09-30 20:04:04

眾 安 房 產 擬 分 拆 中 國 新 城 市 , 於 主 板 獨 立 上 市 , 已 向 聯 交 所 提 交 申 請 。 公 司 建 議 將 股 份 發 售 予 公 眾 , 並 進 行 國 際 配 售 。
中 國 新 城 市 主 要 開 發 、 銷 售 及 投 資 長 三 角 區 二 線 城 市 的 商 業 物 業 。 公 司 相 信 , 分 拆 有 助 明 確 業 務 範 圍 , 中 國 新 城 市 將 負 責 商 業 物 業 開 發 , 眾 安 集 團 則 負 責 住 宅 物 業 開 發 。 而 分 拆 亦 將 有 助 分 配 資 源 、 提 高 財 務 及 融 資 靈 活 度 。

公 司 預 料 , 完 成 分 拆 後 , 中 國 新 城 市 仍 是 眾 安 房 產 的 附 屬 公 司 , 但 公 司 持 股 比 例 將 會 減 少 。
http://rthk.hk/rthk/news/express ... &20130930&55&953407
41 : GS(14)@2013-10-01 01:01:09

40樓提及
眾 安 房 產 擬 分 拆 中 國 新 城 市 , 於 主 板 獨 立 上 市 , 已 向 聯 交 所 提 交 申 請 。 公 司 建 議 將 股 份 發 售 予 公 眾 , 並 進 行 國 際 配 售 。
中 國 新 城 市 主 要 開 發 、 銷 售 及 投 資 長 三 角 區 二 線 城 市 的 商 業 物 業 。 公 司 相 信 , 分 拆 有 助 明 確 業 務 範 圍 , 中 國 新 城 市 將 負 責 商 業 物 業 開 發 , 眾 安 集 團 則 負 責 住 宅 物 業 開 發 。 而 分 拆 亦 將 有 助 分 配 資 源 、 提 高 財 務 及 融 資 靈 活 度 。

公 司 預 料 , 完 成 分 拆 後 , 中 國 新 城 市 仍 是 眾 安 房 產 的 附 屬 公 司 , 但 公 司 持 股 比 例 將 會 減 少 。
http://rthk.hk/rthk/news/express ... &20130930&55&953407


又多一間中國新城市,同1278一樣
42 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-01 02:37:33

眾安變得更穩固了
43 : amazingrick(36737)@2013-10-02 18:02:03

陳嘉揚,以前做雅居樂好把炮
44 : GS(14)@2013-11-17 23:13:55

買地
45 : pcp7838(1616)@2014-03-01 00:12:11

Big Tea Rice 看來好事近,春江鴨是否就係炒分拆?
46 : greatsoup38(830)@2014-03-24 23:15:55

672

盈利降6成,至1億,重債
47 : greatsoup38(830)@2014-04-06 22:00:55

672
48 : Tam1984(32108)@2014-04-22 21:42:09

42樓提及
眾安變得更穩固了


看來真的有點跌過籠,有息派,資產值大過股價,反彈時候到了,師兄們真的要留意留意。
49 : GS(14)@2014-04-22 23:39:47

隻股怪怪地變唔到
50 : Tam1984(32108)@2014-04-22 23:52:15

49樓提及
隻股怪怪地變唔到


由2.4跌到1.57 真係多得濟,又唔係冇盈利冇息派,遲啲又分拆,點計都抵玩過鐵聨反彈
51 : GS(14)@2014-04-23 00:10:34

息太少,成日覺得他鬼鬼地
52 : greatsoup38(830)@2014-04-24 12:43:20

672
53 : GS(14)@2014-05-14 10:52:57

672
54 : GS(14)@2014-05-15 17:50:48

672
55 : GS(14)@2014-06-17 02:10:04

672
56 : greatsoup38(830)@2014-06-22 22:48:18

672 調低1321招股價
57 : GS(14)@2014-09-28 21:28:00

轉虧1.5億,重債
58 : 承天(1379)@2014-10-19 13:30:49

我執屍....買D
59 : GS(14)@2015-07-29 11:48:48

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150729/news/eb_ebc1.htm
眾安眾籌200伙2小時清袋
2015年7月29日

【明報專訊】房地產眾籌顛覆傳統融資方式,杭州眾籌房平台昨日上線,2個小時內,眾安地產(0672)提供的200套房額度一搶而光,首期涉資3000萬元(人民幣,下同)。眾安主席施忠安表示,通過眾籌房買房,總價將比周邊樓低30%。如果順利,之後項目都會採用該方式,由拿地到施工、竣工,都會由購房者出資。

首期涉3000萬 均價遠低於同區

眾籌房由內地互聯網公司極端科技開發,今次首批推出的杭州住宅,均價為每平方米5500元人民幣,而周邊均價為1.5萬元。作為眾籌房合作方的眾安主席施忠安昨日出席浙江杭州舉行的中國房地產眾籌高峰論壇暨眾籌房平台上線儀式,表示倘今次合作順利,日後會考慮更多地採用眾籌模式發展。

昨日亦有出席論壇的平安銀行金融事業部副總裁董續勇表示,眾籌一定會對銀行造成衝擊,因為減少了對信貸資金的需求,但其他環節的需求也大大增加,銀行需要轉變角色。

內地業界:成新趨勢 買賣方雙贏

此外,中國房地產業協會會長劉志遠表示,房地產眾籌正在成為新的趨勢,將為消費者與房企帶來雙贏。他指出,要做好房地產眾籌,必須要與網際網路、金融機構、設計生產、流程建設緊密結合。

他表示,目前綠地、萬科(2202)、萬達、碧桂園(2007)等大型房企均已進入房地產眾籌領域。目前中國眾籌綜合平台165個,其中房地產眾籌平台36家,佔比達22%。

他認為,房地產眾籌好處主要有三點,包括降低消費者購房成本,將傳統房地產項目開發的相關成本、營銷等費用都由大量消費者分擔,其次是幫助開發企業回籠資金,降低成本,保持房地產企業的收益,第三則是改善住房供應機構,對提高住房品質起到積極作用。


60 : greatsoup38(830)@2015-08-30 00:59:07

虧損維持1.5億,重債
61 : GS(14)@2016-03-10 00:43:46

盈喜
62 : GS(14)@2016-03-23 01:10:26

虧損增28%,至3.2億,重債
63 : greatsoup38(830)@2016-08-17 07:07:50

盈喜
64 : greatsoup38(830)@2016-08-17 07:07:50

盈喜
65 : greatsoup38(830)@2016-09-14 08:46:53

無錢賺,重債
66 : greatsoup38(830)@2016-09-14 08:46:53

無錢賺,重債
67 : GS(14)@2017-01-12 14:53:26

672 buy 1302 land
訂立諒解備忘錄之理由
浙江新農都集團之主要業務為開發、建設及管理農產品物流中心。
眾安為一間投資控股公司。眾安集團之主要活動為於中國從事房地產開發、租賃及酒店營運。
中國新城市之主要業務為投資控股,並透過其附屬公司在中國從事商用物業投資以作租賃、商用物
業開發以作銷售及租賃以及商用物業管理。
訂立諒解備忘錄可令集團把握隨著長江三角洲地區的持續城鎮化、經濟增長及居民生活水平提高
而對農產品現代物流平台需求所帶來的業務及發展機遇,從而可提升集團的收入。
因此,眾安及中國新城市各自之董事認為,諒解備忘錄之條款(其乃經訂約方按公平基準磋商)乃
屬公平合理,且符合集團之整體利益。
68 : greatsoup38(830)@2017-02-26 17:27:35

虧損降一半,至5,300萬,輕債,持有672、80、993、404、1140
69 : greatsoup38(830)@2017-03-14 01:10:48

盈警
70 : greatsoup38(830)@2017-06-04 23:54:29

賤價批股

配售
於 2017 年 6 月 3 日,本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本公司有條件同意透過配售代理
按盡力基準以每股配售股份 0.556 港元的價格向不少於六名獨立承配人配售最多 469,716,000 股
配售股份。
假設成功配售最大數目的配售股份,配售股份佔於本公告日期現有已發行股本約 20% 及經發行
配售股份擴大之本公司已發行股本約 16.67%(除發行配售股份外,假設於本公告日期至配售完
成日期期間本公司已發行股本並無變動)。
71 : GS(14)@2017-07-04 12:22:18

於 2017 年 7 月 3 日(交易時段結束後),賣方、本公司與配售代理訂立配售及認購協議,據此,
配售代理已同意按竭盡所能基準按每股配售股份1.50港元配售最多100,000,000股由賣方持有的
配售股份予不少於六名承配人。
72 : GS(14)@2017-07-05 04:36:03

8057 排隊接貴 672
73 : GS(14)@2017-07-09 23:50:24

2017-07-01 iM
專注長三角 眾安下半年重價不重量  

今年初內地政府推出樓市調控措施,但仍無礙樓市銷情暢旺,以長三角區域為基地的眾安房產(00672)今年銷售目標定為70億元(人民幣,下同),其副總裁潘磊表示,首五個月合同銷售額均能超標完成,價格亦較去年有所提升,下半年銷售策略將有所調整,提升樓盤的銷售價格,不怕犧牲一下銷售速度,今年的毛利率有機會提升。

內地今年1月開始,在多個城市再度推出樓市調控措施,杭州樓市去年特別熾熱,故今年初也推出限購令,截至今年6月28日,杭州一手新盤成交量為7.95萬套,較去年同期逾10萬套房,按年下跌近22%;而國家統計局公布5月「70個大中城市新建商品主宅價格指數」顯示,杭州住宅價格較4月下跌0.3%。

杭州市區樓盤交投回落,但內地發展商對杭州拿地的熱情,卻愈見熾熱,似乎未見當地樓市回落的跡象。早前融信集團及中國恒大(03333)先後以每平方米3萬元的價格,在蕭山區分別投得兩幅土地,令市場側目。事實上,蕭山區是杭州市今年以來的供應大戶,記者今趟跟隨眾安參觀她們在蕭山區的新盤項目,包括「朝陽8號」、「白馬御府」及西溪濕地項目,普遍銷情相當理想,價格亦較去年有所提升,似未受限購等調控措施影響。

剛性強勁銷售勝預期

潘磊解釋,目前杭州房地產市場剛性需求仍然強勁,供不應求情況未有減退,銷售速度超出預期。以早前訂下的今年合同銷售額較去年增長40%,至近70億元的目標計,首五個月平均每月的合同銷售額「超額完成」,料今年達標不成問題。

「杭州市場去年9月開始一直往上走,到今年1月出了調控措施,原以為會冷卻一下,怎料農曆新年假後又拍出了地王,我們亦趁機會集中在市場推出貨源,故今年首五個月銷售著實不錯。不過,我們感覺由6月份開始,市場會慢慢回穩,集團下半年銷售策略也會有一些轉變,提升議價能力,犧牲一定銷售速度,來滿足售價提升。」

眾安的土儲分布,主要在浙江省、杭州及安徽省,潘磊說今年有兩個重點項目,分別是杭州余杭的「理想灣」及准北的「溫哥華城」。理想灣已竣工待售面積約34萬平方米,樓面地價約每平方米1,548元,潘磊表示,理想灣去年銷售均價約為每平方米6,000至6,500元,去年7月開始交付,今年售價在政府控制價格下,預計為1萬元,換言之較去年提升逾60%。

至於准北溫哥華城,是大型項目,總建築面積達165萬平方米,未開發面積仍有55萬平方米,而樓面地價僅為每平方米34元。潘磊指出,溫哥華城第三期去年售價在4,500元左右,今年上半年售價已升至5,500元。「按照過去的策略,我們會定價在4,500至4,800元,務求銷率售去到100%,但今年策略轉變,提價至5,500至5,700元,銷售率降至60%至70%,但利潤率明顯獲得提升。」

改善毛利率偏低問題

眾安這套「重價不重量」的策略,正正是彌補過去毛利率偏低的缺點。眾安2016年全年收入為50億元,按年增長74%;股東應佔溢利1.25億元,下跌70%;但若撇除投資物業公允值變動及一次性非經常性收益,核心溢利則成功轉虧為盈,賺6,803萬元,而2015年則蝕2.07億元。不過,集團毛利率僅得12.5%,按年下降3.4個百分點,遠較行業平均毛利率25%為低。

潘磊表示,毛利率的高低,與集團銷售節奏及庫存結構有關係,去年重點結轉的某一個項目,是前一年的銷售,有信心今、明年的毛利率會有改善。事實上,集團多個重點項目的售價均遠高於成本價,利潤空間龐大。如杭州余姚的「翡翠瓏灣」,成本價每平方米3,804元,下半年推售,預計售價達2.2萬元;余姚「學君里」樓面地價1,328元,明年竣工,今年售價已較去年升近一倍至14,000元。再加上上述提及的理想灣及溫哥華城,均是利潤率不俗的項目。

謹慎買地土儲仍充足

近年內房股均在追求銷售額急速增長,上千億甚至3,000億的開發商愈來愈多,但眾安卻似乎無意加入這個速度競賽,潘磊表示,「這些發展商多是全國性部署,但眾安屬於區域性發展商,集中在長三角地區,我們追求的是已經進入的城市,持續發展,能夠佔有穩定的市場份額。」他亦透露,集團已計劃部署進入新的城市,包括江蘇鎮江及山東青島,有一些項目已在洽商,都已經在組建團隊,「長三角也有很多不同城市,面臨城市的升值換代,如鎮江原本只是三四綫城市,但她位於南京、上海圈最中央的位置,我們判斷她發展機遇很大。」

內地地王頻生,原來眾安在過去近一年半以來,並沒有在拍賣市場上拿過一塊地,相對於其他內房股,在補充土儲策略上是相對保守及審慎。對於此點,潘磊指出,在眾安的歷史中,經常都會有一兩年不拿地的情況出現,因集團比較謹慎,不會在高峰期去搶地,現時集團的土地儲備約有600多萬平方米,不急於搶地來補充。他續道,除了在拍賣場買地,正如前述集團也有洽商不同項目,不怕發展會放緩下來。
74 : GS(14)@2017-08-08 03:09:06

盈喜
75 : to10midnight(57269)@2017-08-09 22:32:27

其實散唔散得切貨
76 : greatsoup38(830)@2017-08-11 22:10:22

現在放緊消息
77 : GS(14)@2017-11-14 10:18:13

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已注意到於本公佈日期本公司股份之價格出現下降及成交量出
現上升。經作出於相關情況下有關本公司之合理查詢後,董事會確認並不知悉任何導致該等股價
及成交量變動之原因,亦不知悉任何必須公佈以防範本公司證券出現虛假市場情況之任何資料或
任何須根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部須予披露之內幕消息。本公司之營運
維持正常。
本公佈乃承董事會命作出,董事會願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

78 : GS(14)@2017-12-30 16:34:24

買垃圾地
79 : GS(14)@2018-03-18 20:49:48

買地
80 : GS(14)@2018-03-19 01:00:19

本公告乃眾安房產有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限
公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之
內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本集團截至二零
一七年十二月三十一日止(「年度」)之未經審核綜合管理賬目之初步評估,本集團預期錄得的年度
利潤較截至二零一六年十二月三十一日止年度的利潤約有 400% 的增幅。
本集團年度利潤大幅增加之主因(有待最終確認)乃由於本集團於年度錄得 (i) 銷售毛利的大幅增
加;(ii) 銷售投資物業凈收益的增加;及 (iii) 投資物業的公允價值大幅增加。
本公告僅根據目前所得數據(包括本集團本年度之未經審核綜合管理賬目)由董事會進行初步審閱
及評估,並非以本公司獨立核數師審閱或審核的任何數據或資料為依據,有關資料可能變更。股
東及潛在投資者應細閱本公司的年度財務業績公告,該公告現時預期將於二零一八年三月底前發
佈。
81 : GS(14)@2018-08-25 10:59:14

盈警
82 : GS(14)@2019-03-11 04:51:54

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,本集團截至二零一八年十二
月三十一日止(「年度」)之未經審核綜合管理帳目之初步評估,本集團預期錄得的年度利潤較截至二
零一七年十二月三十一日止年度的利潤有較大幅度的下降。
本集團年度利潤較大幅度下降之主因(有待最終確認)乃由於本集團於本年度投資性物業的公允價值
變動基本持平,未有如二零一七年度錄得重大收益增值所致。
於二零一八年,本集團的整體經營水準良好,財務狀況依然保持穩健。根據本公司目前可得資料,
由於二零一八年所確認的物業銷售增多,董事會預期二零一八年的收入和毛利均較二零一七年有所
增加,毛利率亦較二零一七年上漲。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270570

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019