ZKIZ Archives


[創業板]凱順能源(8203,前歐美集團)專區(關係:0428、新世界)

1 : GS(14)@2010-07-01 20:41:29

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=10463&page=0

專貼:
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/13888
2 : GS(14)@2010-07-01 20:41:54

(預留給公告)
3 : GS(14)@2010-07-01 20:42:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100630018_C.pdf
4 : GS(14)@2010-08-10 00:28:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809016_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-28 15:08:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100826014_C.pdf
6 : GS(14)@2010-09-06 23:04:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100906036_C.pdf
7 : GS(14)@2010-11-12 15:37:58

有關建議收購SADDLEBACK MINING LIMITED權益之條款文件
8 : GS(14)@2011-01-21 22:41:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110121012_C.pdf
戰略合作框架協議
本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09 條而作出。
凱順能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司與新疆維吾爾
自治區煤田地質局於二零一一年一月二十一日簽定戰略合作框架協議(「合作協定」)。
據此, 訂約雙方為實現緊密合作, 共同開發煤炭業務, 結成長期的、全面的戰略合作夥
伴關係, 進行全方位合作, 主要內容如下:
訂約雙方 : (a) 新疆地質局: 新疆維吾爾自治區煤田地質局
(b) 凱順能源: 香港凱順能源集團有限公司
i. 雙方發揮各自的優勢,在符合中國法律和政策的前提下,共同合作勘探開發中國
境外礦產資源。
ii. 凱順能源提供中國境外前景好、可供合作的項目與新疆地質局合作,雙方根據實
際情況簽訂具體的正式合同。
iii. 新疆地質局提供相應的資金和技術與凱順能源進行合作勘查,取得勘探成果後,
使該成果經國際認可的評估機構評估確定價值後,雙方將按投入的資金和技術享
有相應的股份。
iv. 新疆地質局願意提供中國境內合適區塊,凱順能源也可按照上述3 條進行合作。
v. 此戰略合作框架協有效期為三年,自簽署之日期起生效。到期前,雙方同意後可
延續此合作協議。
9 : GS(14)@2011-02-22 07:52:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110221024_C.pdf
結果預料到

本公告乃本公司根據創業板上市規則第17.10條作出。董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,根據對目前可用之未經審盈利核財務資料之評估,預期本集團截至二零一零年十二月三十一日止之業績, 綜合全面收益減少,換算海外業務之匯兌差額將錄得收益及將錄得期內虧損,相對於去年由於下述非經常性項目而錄得年度溢利。


在去年度溢利中,扣除由完成收購蒙西礦業21%股本權益所產生之約750,000,000港元非經常性盈利後,相比於去年,本集團錄得之非經常性虧損將大幅收窄。改善主因乃匯報期內煤炭生產及銷售增加及融資成本減低所致, 此包括(i)去年可換股債券衍生部份公平值虧損之207,000,000港元只屬一次性及(ii)今年可換股債券之利息減少約13,500,000港元。
10 : GS(14)@2011-03-01 07:56:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110228073_C.pdf
虧少了
11 : andychan(1375)@2011-03-01 14:18:21

依間野算唔算有實質生意做緊 .. 老唔老千...
睇盤數又好似冇咩古惑咁 .. (可能我睇唔出)
12 : GS(14)@2011-03-01 21:40:14

11樓提及
依間野算唔算有實質生意做緊 .. 老唔老千...
睇盤數又好似冇咩古惑咁 .. (可能我睇唔出)

算有實質生意,但老唔老千我就唔知,只知是以過高的價格買了一件資產,導致股東受到損失
13 : GS(14)@2011-03-19 14:04:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110315054_C.pdf
又買垃圾
14 : New comer(7338)@2011-04-12 13:38:36

點解話煤炭係垃圾呀 ?
15 : GS(14)@2011-04-12 21:31:32

14樓提及

點解話煤炭係垃圾呀 ?


又有排未回本,買咁多只會拖累回本期
16 : 估民(6429)@2011-07-18 23:03:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110718022_C.pdf
董事會欣然宣佈,於二零一一年六月十五日(交易時段後),賣方與買方訂立股權轉讓
協議,據此,賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購蒙西礦業之70%註冊股本(即
股權),其現金總代價為人民幣810,000,000元(相當於約976,000,000港元)。
17 : andychan(1375)@2011-07-18 23:06:09

變左個殼...????
18 : Hierro(1191)@2011-07-19 00:29:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080219000_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090709047_C.pdf

先貼通告,遲點再分析,實在太眼訓
19 : GS(14)@2011-07-19 22:18:08

本來打入去已經高估啦
20 : Hierro(1191)@2011-07-20 00:43:59

19樓提及
本來打入去已經高估啦這是肯定的
否則的話點解要打入去?
21 : GS(14)@2011-07-20 23:01:01

20樓提及
19樓提及
本來打入去已經高估啦這是肯定的
否則的話點解要打入去?


東英唔知點呢
22 : GS(14)@2011-08-05 07:44:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110804026_C.pdf
本公司董事會 「董事會」 ( ) 謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團相對於去年同期,期間虧損增加。

然而,相對於去年同期,本集團綜合全面收益增加,因期內,換算海外業務匯兌差額所錄得之收益超出用以抵銷期間之虧損。

期間虧損增加主因乃本集團行政及其他營運開支增加所致。與去年同期比較,本集團行政及其他營運開支增加主要來自 Saddleback Mining Limited。於二零一一年三月末,因本集團完成收購 Saddleback Mining Limited,Saddleback Mining Limited 即成為本集團之全資附屬公司。

據此,其行政及其他營運開支被納入本集團綜合賬內,而導致本集團行政及其他營運開支增加。
23 : GS(14)@2011-10-05 11:19:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111004048_C.pdf
爛礦資料
24 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-28 21:00:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111028026_C.pdf
本公司董事會 (「董事會」) 謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團相對於去年同期之期間虧損增加。
然而,由於期內,換算海外業務匯兌差額所錄得之收益超出用以抵銷期間之虧損,因此本集團綜合全面收益錄得收益。
本集團之持續經營業務錄得毛損,此乃因攤銷本集團於塔吉克斯坦營運之採礦權所致。期間虧損增加主因乃本集團行政及其他營運開支所致。與去年同期比較,本集團本季度之行政及其他營運開支主要來自Saddleback Mining Limited及其附屬公司。於二零一一年三月末,因本集團完成收購Saddleback Mining Limited,故Saddleback Mining Limited即成為本集團之全資附屬公司。據此,其行政及其他營運開支被納入本集團綜合賬內,而導致本集團行政及其他營運開支增加。
25 : GS(14)@2011-11-08 00:20:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111107058_C.pdf
展望及前景
如2011年中期業績報告所述,在適應轉變中之營商環境及基於本公司目前之商業營運,
董事會持保守態度,不因急於作出決定而令我們於未來幾年之營運,不論在資本及商
業上受掣肘。出售蒙西礦業股權之收益可用於我們位於塔吉克斯坦之項目以加快其發
展及生產進展或用於其他可配合本公司規模及符合本公司在能源及資源行業發展之投
資機會。
本集團之策略仍為繼續在能源及資源行業中積極尋找其他適當投資機會,並會在適當
時候將刊發公告。
26 : GS(14)@2011-11-14 23:38:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111114100_C.pdf
本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而作出。
凱順能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司與新疆維吾爾自治區煤田地質局於二零一一年十一月十四日簽定合作意向書。據此, 訂約雙方本著優勢互補、互惠互利、共同發展、誠實守信的原則,加快開發礦產資源, 簽定合作意向書, 主要內容如下:
訂約雙方 : (a) 新疆煤田地質局: 新疆維吾爾自治區煤田地質局
(b) 凱順能源: 凱順能源集團有限公司
i. 在符合中國法律和政策的前提下,雙方同意有互利合作的基礎上共同合作開發塔吉克斯坦煤田勘探、煤炭開發等事宜。
ii. 新疆煤田地質局同意前期派技術專家到凱順能源位於塔吉克斯坦全資擁有的Saddleback Mining Limited(“Saddleback”) 持有的三個煤礦,實地進行踏勘、採樣和編寫勘探方案,為將來煤田地質勘探作好基礎準備。 iii. 新疆煤田地質局願意與凱順能源原共同開發Saddleback的煤礦,可佔有Saddleback的部分股權。股權的取得方式可以是現金、勘探費用或機器設備投入。 iv. 雙方根據新疆煤田地質局前期在塔吉克斯坦實地踏勘成果,願意引進第三家在將來共同開發Saddleback的煤炭資源。
v. 凱順能源歡迎新疆煤田地質局派員進入Saddleback董事局,以便加強交流和技術資詢。
vi. 雙方建立定期聯系機制,及時溝通有關信息,推動雙方合作意向的順利實施。
27 : GS(14)@2012-04-03 00:04:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120402007_C.pdf
又群埋堆人渣474
28 : GS(14)@2012-07-06 00:23:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705978_C.pdf
有關建議收購塔吉克斯坦
KAFTAR HONA 的礦床權益
之諒解備忘錄
諒解備忘錄
諒解備忘錄
本公司根據上市規則第 13.09 條作出本公佈。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一二年七月五日,賣方、本公司及凱順訂
立諒解備忘錄,當中載列本公司建議收購賣方於Kamarob 52%股本權益之基本條款,代
價為394,648,800 港元,其他條款及條件仍有待協商。
*謹供識別
董事會欣然宣佈,於二零一二年七月五日,賣方、本公司及凱順訂立諒解備忘錄,當
中載列本公司建議收購賣方於Kamarob 52%股本權益之基本條款及條件,代價為
394,648,800 港元,其他條款及條件仍有待協商。一半代價(即197,324,400 港元)將以
現金支付,而另一半將以本公司向凱順發行及配發代價股份之方式支付。Kamarob 為持
有塔吉克斯坦Kafta Hona 礦床許可證之公司。諒解備忘錄之主要條款及賣方之資料載
於下文。
於本公佈日期,仍未無就建議收購訂立任何正式最終協議,故建議收購可能但不一定
會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。本公司
將於適當時另行刊發公佈,通知股東有關建議收購之進一步發展。

...

建議收購須待(其中包括)簽立及交付所有有關建議收購之最終合約文件(包括買賣協
議)後,方可作實。
Kamarob 持有於Kaftar-Hona 礦床進行地質勘探及煤礦開採之相關許可證。
賣方 : 一間名為「Saddleback Gold Corporation」之有限責任公司,為凱順
之附屬公司,並為本公司之獨立第三方
凱順 : 凱順能源集團有限公司,一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其
股份於聯交所創業板上市,並擁有Kamarob 52%間接股本權益。
買方 : 本公司
根據諒解備忘錄,一半代價(即197,324,400 港元)將以現金支付,而另一半將以本公
司向凱順發行及配發入賬列作繳足之代價股份之方式支付。部份代價將於簽署買賣協議
時支付作為初始按金。餘下代價將根據買賣協議之條款於建議收購完成時支付及結清。
買賣協議將載有規管支付及結清代價之詳細條文。
建議收購須待若干先決條件於二零一三年十二月三十一日或之前(或延展至訂約各方協
定之較後日期)達成、履行或獲豁免,方可作實。先決條件將載入買賣協議,並將包括
以下各項:
(i) 所涉各方簽署買賣協議,當中納入賣方作出的擔保及彌償保證以及各方就完成建
議收購而商定的其他條款;
(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案批准建議收購;
(iii) 凱順之股東於股東大會上通過普通決議案批准建議出售;
(iv) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣;
(v) 凱順完成並向本公司交付技術報告及估值報告;
(vi) 估值報告所示 Kaftar Hona 礦床之資源╱儲量水平價值將不少於1,000,000,000 港
元;
(vii) 根據 JORC 準則標準,估值報告所示Kaftar Hona 礦床之無煙煤資源水平將不少
於158,000,000 噸;及
(viii) 取得相關政府就 Kaftar Hona 礦床發出所有必需之勘探、開採及其他許可證,且
許可年產量或年產能及年出口配額不少於1,000,000 噸。
本公司將於訂立買賣協議後盡快刊發載有買賣協議詳情之公佈。
根據諒解備忘錄,本公司獲凱順授予獨家權利,可於諒解備忘錄日期起計 60 日期間內
磋商建議收購之詳細條款及條件。
除有關本公司之獨家磋商權、保密、規管法例及司法管轄權之條文外,諒解備忘錄並無
任何法律約束力。
根據買賣協議條款,倘建議收購落實進行,根據上市規則,建議收購可能構成本公司須
予公佈之交易。
於本公佈日期,仍未就建議收購訂立任何正式最終協議,故建議收購可能但不一定會進
行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。本公司將於適
當時另行刊發公佈,通知股東有關建議收購之進一步發展。
29 : GS(14)@2012-08-03 00:00:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120802073_C.pdf
本公司董事會 (「董事會」) 謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團相對於去年同期之期間虧損增加。
上述估計虧損增加主因乃本公司塔吉克斯坦業務開始生產導致營運開支增加所致。
30 : GS(14)@2012-08-10 11:53:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120809055_C.pdf
虧損擴大,幾仙現金,殼殼地

展望及前景
於二零一二年七月五日,賣方、本公司及優派能源發展有限公司(「優派能源」)訂立不具約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),建議以394,648,800港元代價,出售本公司全部持有Kamarob LLC 52%股本權益(「建議出售」),此諒解備忘錄乃提述建議出售之主要條款及條件,其他收購條款及條件仍有待雙方磋商。
Kamarob LLC乃持有在塔吉克斯坦Kafta-Hona無煙礦床進行地質勘探及採煤之有關牌照。
根據諒解備忘錄,收購代價之一半(即197,324,400港元)將以現金支付,而另一半收購代價賣方將配發賣方之繳足股本新股份作為支付給本公司的代價股份。買方獲授獨有權利與賣方協商建議出售買賣協議(「買賣協議」)之條款及條件細節。
建議出售之買家,優派能源,是聯交所之主板上市公司(股份代號307),擁有並經營3個在新疆的焦煤煤礦。優派能源目前是新疆之最大非國有焦煤企業。
由於新疆與塔吉克斯坦邊界相連,建議出售能運用本集團及優派能源之優勢及資源,能帶來雙贏及為雙方創出更佳前景。
關於公告之詳情,請參閱「http://www.kaisunenergy.com」公告項目中日期為二零一二年七月五日之有關公告。
31 : GS(14)@2013-01-09 10:59:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130108134_C.pdf

董事會宣佈,於二零一二年十二月十九日晚上十時五十分(交易時段後),
買方及本公司(作為買方保證人)與賣方及凱順(作為賣方保證人)訂立買賣
協議,據此(其中包括),買方已有條件同意向賣方購買而賣方已有條件同
意向買方出售銷售股份及銷售貸款,總代價為394,648,800 港元(可按調整上
限金額而調整)。本公司作為100%控股公司同意保證買方將根據買賣協議
履行其責任。凱順作為賣方之100%控股公司同意保證賣方將根據買賣協議
履行其責任。
...
目標公司為賣方之直接全資附屬公司。目標公司全資擁有Essential Win 及
Saddleback Mining,而Saddleback Mining 則全資擁有Kaisun Mining。Kaisun Mining
持有Kamarob 特許基金之52%權益,而該基金持有可作露天開採之Kaftar Hona
礦床之採礦許可證。收購事項須待下文「先決條件」一段所載列之條件獲達
成後,方告作實。
凱順(作為押記人)及買方(作為承押記人)於簽署買賣協議時亦已同時訂立
抵押契據,據此,凱順同意將其全資附屬公司Active Million 全部已發行股本
抵押作為賣方根據買賣協議所述情況及條款向買方退還按金(若買賣協議
允許,則按金將扣減補償金)之或然責任之抵押。
總代價將由買方及本公司以下列方式支付:(i) 於凱順完成抵押契據下之抵
押契據登記要求,並交付若干擔保文件以保障買方於抵押契據下之權利當
日後下一個營業日將按金存入指定賬戶,以現金向賣方支付按金;(ii) 其中
197,324,400 港元於完成時以向賣方配發及發行代價股份之方式支付,餘額
將以現金支付(如適用);及(iii) 餘額將於完成時以現金支付予賣方,惟可根
據買賣協議所載作出調整。
32 : greatsoup38(830)@2013-01-11 00:57:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130110006_C.pdf
謹此提述本公司二零一二年七月五日就諒解備忘錄刊發之公佈,內容有關本公司建議將所持的塔吉克斯坦Kaftar Hona礦的權益出售予優派能源。
董事會欣然宣佈,繼訂立諒解備忘錄後,於二零一二年十二月十九日(交易時段後),賣方、買方、本公司及優派能源訂立買賣協議,據此,賣方有條件同意出售,而買方有條件同意購買待售權益,代價為394,648,800港元。待售權益乃本公司所持Kamarob的52%間接股本權益,Kamarob為持有塔吉克斯坦Kaftar Hona礦牌照的公司。
部份收購代價將於完成交易以發行優派能源新代價股份予賣方來支付。
...
West Glory為待售集團的控股公司,而本公司所持Kamarob的52%間接股本權益則歸屬於待售集團。Kamarob為Kaftar Hona礦的持牌公司。
於2012年,Kamarob巳於Kaftar Hona礦藏開始試產,而生產約15,600噸無煙煤。
Kaftar Hona礦藏之儲量/資源乃:
煤礦類型
煤礦噸位
俄羅斯GKZ
資源分類制度
JORC準則廣義資源分類制度
無煙煤
158,000,000
P1
推測
將收購之資產
假設基準價及非現金結算股數不須作出調整,於完成交易,賣方將可獲取最高為98,662,200股代價股份作為買方支付文部份收購代價。假設於完前,優派能源已發行股份總數維持不變,98,662,200股代價股份佔經擴大後之優派能源已發行股份總數的5.87%
代價
根據買賣協議,賣方將出售及買方將收購待售權益,代價為394,648,800港元。代價中,金額相等於待售貸款於完成日期的金額的部分,將劃撥為待售貸款的代價,餘額將劃撥為待售股份的代價。
代價可根據下文「代價調整」一節所述的方式調整。
代價須由買方及優派能源按下列方式向賣方支付或結付﹕
(1) 按金98,662,200港元,由買方於簽訂買賣協議時以現金於本公司完成擔保契據所須抵押權益之公眾登記手續完成後的翌日存放於指定戶口;
(2) 完成交易時,一筆相當於197,324,400港元的款項(即非現金結算金額)的付款方式如下﹕
(a) 倘發行價等同或高於基準價,則藉優派能源向賣方發行及配發代價股份支付,而所發行及配發的代價股份數目相當於非現金結算金額除以發行價;或
(b) 倘發行價低於基準價,則以下列方式支付﹕
(i) 由優派能源向賣方發行及配發合共98,662,200股代價股份(即非現金結算股數),該股數可按本公佈「基準價及非現金結算股數的調整」一節所載的方式作出調整,每股代價股份以發行價發行,並入賬列作繳足;及
(ii) 由買方向賣方支付現金款項,金額等同於非現金結算金額減去已發行代價股份的價值(該價值按非現金結算股數乘以發行價計算)。
(3) 於完成交易時,以現金向賣方支付餘額之98,662,200港元。
於優派能源日期為2012年11月1日刊發之公告所披露,於2012年10月12日,優派能源訂立有關收購中國新疆一煤礦之有條件協議,包括以發行價每股二港元發行若干優派能源之新股作為支付此項收購之收購代價。以每股二港元作為優派能源之基準價乃按上述價格而採用。
代價調整
於完成前期間,賣方應促使待售集團繼續進行其一般及日常業務,包括於礦藏進行採礦活動,以及為有關業務興建基建及設施(包括公路)。
賣方將按出售集團營運所須,向待售集團提供免息股東貸款或墊款,於賣方認為適當金額及時間,為待售集團於完成前期間所須的資本及營運開支及其他現金流出提供資金。賣方所提供的所有貸款及墊款,將構成待售貸款的新增部份及並按此入賬。
於完成前,來自出售集團提供收入之營運(扣除有關費用後)的進賬及收益可用以償還待售貸款方式歸還出售集團。
於完成時未償還之待售貸款約為一億六仟二佰萬港元。
待售貸款不受任何最高限額限制。
...
基準價及非現金結算股數的調整
每股優派能源股份基準價為2港元,而非現金結算股數為98,662,200股代價股份,均於簽訂買賣協議時根據每股優派能源股份面值0.20港元初步釐訂。倘及一旦於簽訂買賣協議日期後任何時間,優派能源因任何股份合併或拆細而導致面值出現差異,則當時生效的基準價及非現金結算股數須按比例予以調整,以反映有關合併或拆細對基準價及非現金結算股數造成的影響。
釐訂代價之基準
代價乃經本公司與買方公平磋商後釐訂,並參考(其中包括) 礦藏資源/儲備水平之最低價值1,000,000,000港元,此項為買賣協議項下先決條件之一。
經考慮上文所披露之事宜、本公佈「出售事項及收購事項之因由及裨益」一節所述之因由及裨益以及「出售事項之財務影響」一節所述之財務影響後,董事會認為買賣協議之條款、出售事項,收購事項及代價均屬公平合理,且符合本公司及其股東之整體利益。
...
出售事項的財務影響
完成出售事項後,West Glory將不再為本公司附屬公司及其財務業績將不再綜合於本集團財務報表。
根據本集團於二零一一年十二月三十一日的經審核綜合財務報表,West Glory的綜合負債淨值約為24,221,000港元。
預期本集團就出售事項為本集團錄得估計溢利約252,367,000港元(已扣除相關開支,惟待審核),乃根據代價扣除出售事項的負債淨值約56,375,000港元後釐定。West Glory 的負債淨值於收購時大幅減低,此乃由於注入資本開支所致。自其收購於二零一二年九月三十日,本集團於West Glory所投入的資本開支約為20,846,000港元,乃來自建築物及改善工程、廠房及機器及汽車、辦公設備及傢俱及裝修及進行中之工程,其金額分別約為1,456,000港元、18,189,000港元,267,000港元及934,000港元。
出售事項之估計溢利約252,367,000港元乃在扣除(i) 法律,會計及財務顧問費用約14,000,000港元,(ii) 經紀及安排人費用約18,000,000港元及(iii)尋找塔吉克斯坦及監管部門批准有關出售事項費用約16,000,000港元後所得。
本公司未有簽署,或準備訂立任何協議,合約,諒解或承諾文件 (不論正式或非正式及不論明示或暗示) 及商議 (不論達成協議與否) 及準備出售或縮小其餘下業務。
來自出售事項收益之準備用途
出售事項收益準備用於繼續發展Zeddi 及Mienadu礦,擴大本集團提供礦產業供應鏈服務業務及於當出現時捕足其他適合投資機會。本公司現未發現任何投資目標或開始任何有關商議。
West Glory及本集團的資料
West Glory為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司,由賣方持有全部已發行股本,賣方為本公司全資附屬公司。West Glory為本公司間接全資附屬公司。
West Glory為本集團所持Kamarob的52%間接權益的控股公司。Kamarob為Kaftar Hona礦的採礦牌照持有人。
於本集團於二零一一年十二月三十一日之經審核綜合財務報表內,West Glory之綜合負債淨值約為24,221,000港元。
截至二零一零年十二月三十一日止年度,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損為5,489,000港元。截至二零一一年十二月三十一日止期間,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損分別為64,090,000港元。截至二零一二年六月三十日止期間,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損為32,041,000港元。
截至二零一二年十二月三十一日止年度,West Glory之賬面淨值約為17,573,000港元及除稅前後的淨虧損約為22,077,000港元。
截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度,West Glory應佔之收入分為19,048,496港元及5,548,151港元。
本集團主要於塔吉克斯坦投資煤炭及無煙煤開採及勘探,以及於中華人民共和國從事焦煤開採、銷售及加工。
本集團餘下業務之資料
本集團現正營運二項業務: (i) 提供礦產業供應鏈服務 (ii) 塔吉克斯坦礦業務。
塔吉克斯坦礦業務再細分為三部份,每部份代表一個礦,即Kafta Hona礦藏,Zeddi礦藏及Mienadu礦藏。
如本公司於二零一二年第三季度業績報告內未經審核財務報表附註四所述,於二零一二年首九個月內,提供礦產業供應鏈服務佔本集團約601,000,000港元的營業總額約581,000,000港元 (96.6%); 而塔吉克斯坦銷售煤之業務佔餘下之3.4%。
由於Kafta Hona 礦藏現處於開發前期,構成本集團之營業額及溢利之小部份。因此不期理出售事項對現時本集團之財務及業務營運構成重大影響。
於完成建議出售事項後,本集團餘下業務包括提供礦產業供應鏈服務,及塔吉克斯坦Zeddi礦藏及Mienadu礦藏。塔吉克斯坦餘下二礦之適用採礦及商業牌照均已獲取。參與本集團餘下業務員工之人數約為九十五。
餘下二礦Zeddi及Mienadu之資產質量,儲量,及適用儲量/資源匯報準則列於由亞洲礦業顧問有限公司提供之以下表格:
礦場
煤礦類型
煤礦噸位
俄羅斯 GKZ
資源分類制度
JORC準則廣義
資源分類制度
Zeddi
煙煤
6,558,000
C2
推定
煙煤
11,140,000
P1
推測
Mienadu
煙煤
2,252,000
C1
推定
煙煤
2,549,000
C2
推定
Zeddi之現狀為生產及Mienadu 之現狀為勘探。

餘下塔吉克斯坦礦之發展計劃如下:
Mienadu: 於二零一三年將進行道路翻新,及於二零一三年將展開試產可行性研究。
Zeddi: 於二零一三年將添加新機器以提高產量。
買方及優派能源的資料
買方為優派能源之全資附屬公司。 優派能源及其附屬公司主要從事開採焦煤,以及生產及銷售未加工的焦煤、純焦煤及焦煤產品。
優派能源之財務資料
以下乃優派能源分別截至二零一一年及二零一二年三月三十一日止年度,根據適用之香港財務報告準則有關的會計準則及財務條例:

二零一一年
三月三十一日
二零一二年
三月三十一日
(經審核)
(經審核)
(HK$’000)
(HK$’000)
總資產
15,531,530
15,759,123
總負債
(9,072,567)
(8,256,805)
淨資產
6,458,963
7,502,318
截至三月三十一日止年度
二零一一年
二零一二年
(經審核)
(經審核)
(HK$’000)
(HK$’000)
營業額
26,121
5,078
除稅前淨溢利/(虧損)
943,570
(97,690)
除稅後淨溢利/(虧損)
943,654
(101,266)
進行出售事項及收購事項之理由及裨益
本公司現持有在塔吉克斯坦三個礦場之開採權及權益,即 Kaftar Hona無煙煤礦藏、Zeddi煤礦藏及Mienadu煤礦藏,亦從事煤礦開採,加工及銷售業務。
此出售乃提供給本公司機會將Kaftar Hona礦藏投資以合理價格出售,在較短時間內給股東帶來回報。此出售亦能令本公司在集中集團資源發展位於塔吉克斯坦其餘二個礦場開採之同時,亦能令本公司能在投資機會出現時可適時掌握。
優派能源,買方之母公司,為聯交所之主板上市公司 (股份代號307) ,是新疆其中一間之最大非國有焦煤企業。新疆及塔吉克斯坦在地理位置上非常接近。本公司現處於擴展煤炭貿易業務至新疆之初期。此出售將令本公司成為優派能源之股東。本公司成為優派能源股東後,能將雙方戰略合作奠基,而本公司之新疆煤炭貿易業務亦能從而獲益。
33 : greatsoup38(830)@2013-03-24 15:30:39

8203
虧損增90%,至1.9億,3,000萬現金
34 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:12:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130625014_C.pdf
http://www.northasiaresources.co ... TN20130325055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090708554_C.pdf
8203 買煤trading公司,賣方是8150董事,61礦賣方
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=41522&hide=N
35 : greatsoup38(830)@2013-08-10 18:29:18

8203
3個月虧損減2成,至2,100萬,6個月虧損減1成,至4,400萬,唔夠蝕3個月
36 : greatsoup38(830)@2013-09-28 16:00:08

34樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2013/0625/GLN20130625014_C.pdf
http://www.northasiaresources.co ... TN20130325055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090708554_C.pdf
8203 買煤trading公司,賣方是8150董事,61礦賣方
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=41522&hide=N

37 : GS(14)@2014-03-30 02:57:18

8203

虧損降20%,至1.44億,輕債
38 : GS(14)@2014-07-20 15:48:54

cancel deal
39 : GS(14)@2015-04-28 01:50:34

配售5.234億股@8.9仙
40 : GS(14)@2015-06-03 01:44:10

14仙配售6.28億股
41 : GS(14)@2015-07-02 02:59:40

LAUGHING
42 : greatsoup38(830)@2015-08-12 23:06:16

3個月虧增1倍,至2,800萬,6個月虧增1成,至3,900萬,1億現金
43 : GS(14)@2015-10-30 01:29:45


44 : greatsoup38(830)@2015-11-26 00:55:22


45 : greatsoup38(830)@2016-08-21 05:07:50

虧,1.1億現金
46 : GS(14)@2016-10-27 06:17:21

持有1140、1499、 8101、8200、1106、1591、8037,康健ed
47 : greatsoup38(830)@2016-11-26 10:45:56


48 : greatsoup38(830)@2016-12-02 00:38:14

2供1,4.8仙,Peter Yau 及董事包銷,同時10合1
49 : GS(14)@2017-03-27 01:56:41

持有1140、1499、8101、8200、1611、8037...虧,1.2億變現資產
50 : GS(14)@2017-04-25 14:36:10

正面盈利預告
51 : GS(14)@2017-08-04 11:56:28

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據董事會目
前可得資料,預期本集團截至二零一七年六月三十日止中期將錄得綜合溢利,相對截至二
零一六年六月三十日止中期錄得虧損。收入大幅增長主要來自供應鏈管理服務業務及山東
礦山及冶金機械的生產, 及綜合溢利之增長本主要來自收購附屬公司時之公允值超過成
本,而在本公司收入大幅增長的同時,亦成功控制營運開支的成本。
52 : GS(14)@2017-10-28 00:57:24

308 及 8203 合作
53 : GS(14)@2017-11-08 14:31:54

持有8101、1499、1140、8200、1591、1611
54 : GS(14)@2018-03-22 10:50:44

持有8101、1140、8200、8351、1499、1611
虧,6,200萬可變現資產
55 : GS(14)@2018-05-06 03:34:39

持有1140、8101、8200、8351
56 : GS(14)@2018-06-21 09:31:54

cancel option
57 : GS(14)@2018-07-29 12:43:35

改名凱順控股
58 : GS(14)@2018-08-10 10:52:54

虧,8,400萬現金
59 : GS(14)@2018-12-21 07:54:17

收購事項
董事會欣然宣佈 , 於二零一八年十二月二十日 (交易時段後),買方與賣方訂
立及完成該協議, 據此,賣方同意出售及買方同意購買出售股份及轉讓債務,
代價三仟萬港元,由賣方全部以現金方式支付。出售股份乃目標公司之全部已
發行股本合共 100 %。
目標公司為一間投資控股公司, 持有蒙古附屬公司之 100% 股份權益。蒙古附
屬公司持有之產權, 包括正在興建鐵路物流月台之產權及在蒙古國烏蘭巴托巴
彥高勒區相關地段之土地使用權。於完成興建月台後,目標公司計劃在蒙古從
事煤炭運輸,物流及倉儲服務業務。
60 : GS(14)@2019-02-28 16:54:40

LAUGH
61 : GS(14)@2019-03-20 12:16:50

虧,持有8101、8200、1140、1735、1796、8351
62 : GS(14)@2019-05-02 08:37:40

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據董事會目前
可得資料,預期本集團截至二零一九年三月三十一日止第一季度將錄得虧損,相比截至二零
一八年三月三十一日止第一季度錄得盈利。此乃主要因為於二零一九第-季按公平值計入損
益之未變現金融資產變動錄得虧損,而在去年同期之未變現金融資產變動則錄得收益。
本公司仍在落實本集團於第一季之未經審核業績。本公告所載資料僅作為本公司管理層根據
董事會現時可得資料所作出之初步評估,而非根據本公司核數師或本公司審核委員會已審核
或審閱之任何數據或資料。

股東及潛在投資者應參閱預期將於二零一九年五月六日公佈之本公司二零一九年第一季業績
公告。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269991

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019