ZKIZ Archives


中環在線:黃栢鳴囝囝讀經濟玩電影 李華華

>2008-06-04   AppleDaily

本 地富豪陸續加插新一代入家族企業,為接班做準備,一啲上市公司都唔例外,好似電影人黃栢鳴創辦嘅東方娛樂(009),早幾年就安排千金黃漪鈞做執行董事, 噚日發通告,指委任黃栢鳴囝囝黃子桓做埋執行董事,每年收30萬酬金,一家人入晒東方娛樂嘅權力中心嘞。上個禮拜東方娛樂先出過通告,話董事黃潔芳同鄧啓 駒辭任,黃潔芳正係黃栢鳴個妹,即係黃子桓姑姐,通告話佢要處理其他事務,所以辭任,咁佢姪仔咪有機會入董事局囉。

姑姐辭任姪仔上位

現年29歲嘅黃子桓其實早喺02年就加入集團,家陣擔任創作總監,負責管理電影製作部門,佢喺電影工業都有超過6年經驗,做過編劇同剪接,不過佢唔係讀電影出身,據通告講,黃子桓喺加拿大安大略省麥瑪斯達大學主修經濟學,咁佢唔止喺電影工作方面幫到爹哋喎。
中環 在線 鳴囝 囝囝 囝讀 經濟 電影 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=1080


ZKIZ Archives @ 2019