ZKIZ Archives


娛圈情侶愛打羽毛球伊健蒙嘉慧打到結埋婚

1 : GS(14)@2016-09-13 08:04:22

睇奧運羽毛球大家都會識林丹、李宗偉等等,佢哋呢啲神級代表勁就當然啦!其實都有唔少圈中朋友好鍾意打羽毛球,佢哋仲要係夫妻檔。鄭伊健蒙嘉慧除咗打機叻之外,鄭伊健打羽毛球都出晒名勁!佢曾經主演嘅《全力扣殺》搵嚟羽毛球前一姐王琳出席,佢仲勁讚伊健犀利。而佢同老婆蒙嘉慧都係因為羽毛球呢個運動而定情。林子祥葉蒨文講到前輩級又鍾意打羽毛球就有林子祥同葉蒨文,佢哋除咗打之外,仲會一齊睇比賽,不時喺香港嘅羽毛球公開比賽入面見到佢哋睇波。郭偉亮葉佩文
Eric Kwok都係愛羽毛球嘅朋友之一,佢不時會約朋友打波,佢又曾經表示參加過公開賽。早年,佢仲有帶埋女友葉佩文打波,不過近排就少咗現身。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160913/19769026
娛圈 情侶 愛打 羽毛球 羽毛 伊健 健蒙 蒙嘉 嘉慧 慧打 打到 到結 結埋 埋婚
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=308910


ZKIZ Archives @ 2019