ZKIZ Archives


【搭飛機恩物】拖篋仔變兒童床 唔使阿媽抱到手軟

1 : GS(14)@2017-04-16 14:51:41

帶小朋友搭飛機無時停,將喼仔變床仔的概念的確方便父母照顧小朋友。今日介紹這部車來自挪威的,單座位零馬力,0-100米有多快就要看小朋友的功力了。以上對話純粹說笑,今日主角是兒童行李箱JETKIDS BEDBOX。復活節長假期開始,好多父母都會帶小朋友去旅行,不過個個父母都會覺得帶小朋友搭飛機是苦差。個個小朋友都總有個小行李箱隨行,而這個行李箱多了一個功能,似乎是父母聽到都會雙眼發光的,就是篋仔可以變床仔,一眾媽媽坐飛機就唔使再抱住班大帝睡覺了。先簡單講解一下它的配備,行李箱會附送床墊及貼紙,以飛機艙主題設計,尺碼長闊高達46x20x36cm,重量只有3kg,拿起感覺不算重。而且頭轆轉向速度高,實試完發覺都幾好拖。雖然行李箱說有20L容量,但放了床墊後都已經佔據了一半。上網看就好似好好用,借了一個模擬飛機艙實試一下,看看它的實用性究竟有幾高?使用方法亦唔算複雜,打開行李箱取出床墊,再將行李箱蓋反轉,然後按實兩邊按鈕,對正柱位放回行李箱之上,跟住將膠板推出來伸延闊度緊貼飛機椅。為了確保它在飛機上的安全性,最好利用長帶穿過飛機椅底的鐵柱扣實行李箱,最後舖上床墊在飛機椅及行李箱就可以使用。雖然不算是紮紮實實的一張床,但勝在概念吸引,設計也算全面。好似我們也有擔心過不同航空公司的飛機椅高度都不同,原來它的支柱有五個凹位,方便你設定不同高度。JETKIDS BEDBOX的外形跟一般小朋友常用的拖喼仔無異,有四個轆可以當車仔玩。

JETKIDS BEDBOX行李箱會連同床墊,還有貼紙給你粉飾喼仔,售價$1,318。

反轉行李箱蓋再安裝回行李箱上,推出可伸延的膠板緊貼座椅,用法簡單。

邀請兩位不同尺碼、三至四歲嘉賓試坐,他們大致上都表示滿意,而且無論小朋友坐還是睡,都可以扣着飛機椅上的安全帶,算是實用又安全,況且價錢不算嚇人。不過,若小朋友的高度已經有110cm,床仔的長度感覺不夠長,而只有90cm的小朋友好像較適合。最後要提提父母的,這個產品都算新,大家最好問清楚你所坐的航空公司是否批准使用,據知國泰是可以的。不過就有一定規矩,如必須要坐窗口位座位,因為避免阻礙乘客逃生,而逃生出口那一行也不能使用,還有起飛降落及有氣流時,也應該避免使用。為了安全起見,必須利用長帶將行李箱扣實椅底的鐵柱,而且只能使用在窗口座。

舖上床墊便可以當床仔睡覺,不過90cm高度的小朋友還可以稱舒適。

高度有110cm的小朋友,可能用來承托腳仔而坐比瞓更舒服。

記者:許維雅攝影:林栢鈞鳴謝:香港航空2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。緊貼果籽報道,即like:http://fb.me/AS.AppleDaily
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170416/19991378
飛機 恩物 拖篋 篋仔 仔變 兒童 唔使 阿媽 抱到 手軟
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330779


ZKIZ Archives @ 2019