ZKIZ Archives


新都城凶宅僅八折賣用家買入 凶宅大王:以往六折七折

1 : GS(14)@2015-09-22 02:16:01

■將軍澳新都城一個三房「凶宅」單位以638萬元成交。 黃耀興攝【本報訊】美國暫緩加息,儘管樓市吹淡風,用家照入市搶凶宅貨。議息後,將軍澳新都城一個三房「凶宅」單位,用家以638萬元買入,以兩房價錢買三房戶,成交價較銀行估價低出200萬元,但凶宅大王伍冠流指,凶宅折扣比以往少。記者:陳東陽 湯家明


聯儲局暫緩加息,市場對息口憂慮稍鬆一口氣,買家重啟入市步伐,連普遍成交「打過七折」的凶宅都有承接。消息指,新近沽出的新都城1期5座中層E室,實用面積701方呎,為三房設有套房單位,滙豐銀行網上估價847萬元。據悉,單位早年疑因發生「跳樓」案,因而平賣,當美國議息結果得出後,獲買家拍扳以638萬元購入,實用呎價9,101元,屬近期罕有實用呎價不足1萬元成交。新都城凶宅單位於96年430.3萬元買入,是次沽售,賬面賺207萬元。
兩房價錢買三房單位

現時,新都城一般兩房單位,造價徘徊600餘萬元,以同樣議息後錄得成交的1座低層E室,實用526方呎,兩房單位,成交價也達600萬元,實用呎價1.14萬元,是次凶宅成交,乃兩房價錢買三房單位。對於新都城凶宅造價,「凶宅大王」伍冠流亦指「咁上下價喇,對買家嚟講算係咁。」他指,「多咗人參與買凶宅,競爭大咗」,推高凶宅造價,令凶宅利潤減少。過往市場錄得凶宅造價,每每低市價六、七折,甚至五折出售,是次新都城凶宅造價已不俗。萬景峯錄低市價成交

他指,現時改變策略,若二手樓有低市價兩成算是「筍貨」,他會改變策略,不單局限買凶宅。不過,他直言「呢啲貨唔會通街都係,唯有等吓。」他認為目前市況淡靜,主因是買賣雙方僵持令成交量跌,估計未來數月樓價會跌一成。部份買家則趁業主淡市肯劈價,抓緊機會入市。美聯梁仲維表示,荃灣萬景峯2座中層E室,實用面積505方呎,兩房間隔,業主今年7月原開價760萬元,見市況轉弱,有買家還價,即減22萬至738萬元成交,實用呎價10,928元,建築呎價14,613元,成為本月該屋苑首宗成交,造價低市價約2%。此外,利嘉閣彭錦添表示,青衣盈翠半島昨錄成交,5座中層A室,實用面積761方呎,剛以1,028萬元售出,較業主開價平72萬元,惟仍較滙豐網上估價996萬元高出3.2%。上水天巒市傳新增一幢獨立屋銀主盤,雙號洋房,實用面積2,208方呎,建築面積3,564方呎,剛淪為銀主盤,業主有指是內地人。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20150921/19303436
新都 城兇 兇宅 宅僅 僅八 八折 折賣 賣用 用家 買入 大王 以往 六折 折七 七折
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=292349

細價股一周:一波三折賣殼股

1 : GS(14)@2016-10-12 07:51:13

廣豪國際(844)剛完成易主,過程一波三折,非執董衛金龍及主要股東何堅於市場上輪流大手減持股份,衛金龍因延遲申報於要約期內曾買賣股份,涉嫌違反收購守則,間接令廣豪股價反覆向下,股價曾較賣盤價低兩成,新買家及一眾投資者齊坐艇。早前多家易手殼股不斷炒上,最誇張的金誠控股(1462)累升5倍,近期City E-Solution(557)、日東科技(365)及中國瀚亞(8312)等短期亦升逾倍。市場對廣豪國際期望甚高,現在股價不升反跌,難免怨聲載道。早前威發國際(765)賣盤予山西省政協等投資者,公司控股股東及第二大股東各自承諾出售42.9%及18.7%股權,每股作價1.82元,較市價溢價8%。買家提出自願有條件現金要約,先決條件之一是截止日前收到足夠接納,最終能持有最少70%股權,即還需約8.4%股權持有人接納要約。買家施加額外要約條件,可確保完成要約後,持貨量最少達到某特定水平,惟這種安排於賣殼交易較少見,若得不到足夠小股東願意出售股份,先決條件不獲達成,交易則會作罷。可見無論任何賣殼安排,皆各有優劣。證監會持牌人士,沒持有以上股份梁杰文財技學人本欄逢周三刊出
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161012/19797843
細價 價股 股一 一周 一波 三折 折賣 賣殼 殼股
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=311645


ZKIZ Archives @ 2019