ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】鄭俊弘肚腩大開任摸

1 : GS(14)@2017-01-05 08:01:13

鄭俊弘(Fred)噚日喺沙田中心出席「甜蜜照相會」活動,吸引逾百粉絲到場。大會安排佢與粉絲玩遊戲同抱抱,粉絲仲好興奮摸住Fred個肚腩,佢笑謂過咗聖誕同新年之後腫咗:「要開始做運動,留番農曆新年再食。」問到缺席叱咤頒獎禮原因?佢話要綵排《勁歌》總選表演環節,唔係刻意:「我睇番見到許廷鏗、欣宜、Supper Moment攞獎,我都好感動。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170103/19884558
馮仁 仁昭 四圍 鄭俊 俊弘 弘肚 肚腩 大開 任摸
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=321272


ZKIZ Archives @ 2019