ZKIZ Archives


投融長富集團(0850,前永成化工、中油資源、中亞能源)專區(關係:0235、8317、8033)

1 : GS(14)@2010-06-29 23:15:06

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7498

公告:
(無)

以後關於這家公司的新聞都可在此討論。

【本報訊】中亞能源( 850)副主席兼營運總裁鄺社源,遭入稟追討逾 100萬元。
據入稟狀指出,鄺社源為中亞能源有限公司董事, 08年 7月出任上市公司中亞能源(前稱中油資源)副主席兼營運總裁。鄺社源在 07年要求原訴人馮潔瑜和楊林慶協助其業務發展,拓展內地天然資源市場。而雙方曾有協議,兩原訴人可平分鄺社源從新業務中獲得的收益。
馮楊兩人要求追討的金額逾 100萬元,及有關費用。本報曾電郵鄺社源查詢,惟至截稿前未獲回覆。
2 : neo(1427)@2010-07-07 21:54:55

此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley
3 : GS(14)@2010-07-07 22:05:38

2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?
4 : neo(1427)@2010-07-07 22:19:16

3樓提及
2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?

我試試,此股小弟也曾有沾過手
好在一早已經離場smiley
5 : GS(14)@2010-07-15 23:09:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100714016_C.pdf
6 : GS(14)@2010-07-19 20:50:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100719578_C.pdf
霸王硬上弓
7 : 自動波人(1313)@2010-07-19 21:04:52

6樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100719/LTN20100719578_C.pdf
霸王硬上弓


用詞很強硬....

罷免!
8 : 泥土(1323)@2010-07-20 00:18:46

謝天華快d爆佢大鑊la
9 : 龍生(798)@2010-07-20 20:10:53

係喎, 好少見罷免
多數都係更換......
雖然我唔識, 但的確少見
10 : GS(14)@2010-07-20 23:04:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100720407_C.pdf
11 : GS(14)@2010-07-21 22:37:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100721372_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)冀望知會本公司股東(「股東」),預期本集團截至二零一零年三月三十一日止全年之綜合業績將錄得虧損,主要原因為
(1) 新增授予集團內僱員的購股權以股份支付款項之公平值;
(2)出售附屬公司資產虧損;
(3)物業,廠房及設備撇消;
(4)貿易及其他應收款項減值;及
(5)石油開採權攤銷。
12 : 鱷不群(1248)@2010-07-21 23:32:12

11樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100721/LTN20100721372_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)冀望知會本公司股東(「股東」),預期本集團截至二零一零年三月三十一日止全年之綜合業績將錄得虧損,主要原因為
(1) 新增授予集團內僱員的購股權以股份支付款項之公平值;
(2)出售附屬公司資產虧損;
(3)物業,廠房及設備撇消;
(4)貿易及其他應收款項減值;及
(5)石油開採權攤銷。

(1) 還未計年結後發行那一批


(4) 謝天華有甚麼意見?

(5) 油價上升喎!不過只有傻的才會相信這些估值
13 : GS(14)@2010-07-28 00:26:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100727080_C.pdf
14 : 鱷不群(1248)@2010-07-31 00:01:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100730595_C.PDF
自作孽,不可活,早就估可能出不到業績smiley
15 : GS(14)@2010-07-31 00:17:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100730482_C.pdf
16 : GS(14)@2010-07-31 00:29:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100730074_C.pdf
17 : GS(14)@2010-08-02 22:04:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201008021500_C.PDF
18 : GS(14)@2010-08-04 23:51:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100804955_C.pdf
19 : GS(14)@2010-08-04 23:55:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100804050_C.pdf
20 : 鱷不群(1248)@2010-08-05 00:32:31

18樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100804/LTN20100804955_C.pdf

提前玩完收檔,支出當然低於預期smiley
21 : passport(1491)@2010-08-05 22:51:04

玩完一次
唔知會唔會又玩第2次次呢?
22 : 鱷不群(1248)@2010-08-05 23:11:27

21樓提及
玩完一次
唔知會唔會又玩第2次次呢?

一定會玩第二次,因為它需要支付100%費用作為收購的代價,第三次則不太樂觀
23 : GS(14)@2010-08-10 23:19:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100810573_C.PDF
24 : GS(14)@2010-08-12 23:42:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100812762_C.pdf
25 : 鱷不群(1248)@2010-08-12 23:55:48

24樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100812/LTN20100812762_C.pdf

有時間的話,應該調查一下閻德均,他不但是賣方之一,又是借貸方,更是另一交易的擔保人,而本來更是賣方之一

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100730482_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091221437_C.pdf
26 : CHAUCHAU(1254)@2010-08-18 22:57:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?
27 : GS(14)@2010-08-19 07:16:25

26樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?


張先生,58歲,為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。張先生加盟多間公眾上市公司,負責公司管理、規劃及策略發展職務前,於會計、財務及投資銀行專業方面是非常有經驗的,專門從事股本/ 債務集資、合併及收購,以及公司重組。張先生為新海能源集團有限公司、威鋮國際集團有限公司及中亞能源控股有限公司的獨立非執行董事,該三間公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零四年九月二十日至二零一零年六月二十八日期間曾為叁龍國際有限公司(前稱「如烟集團(控股)有限公司」)之獨立非執行董事。
28 : fineram(806)@2010-08-19 10:34:50

27樓提及
26樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?


張先生,58歲,為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。張先生加盟多間公眾上市公司,負責公司管理、規劃及策略發展職務前,於會計、財務及投資銀行專業方面是非常有經驗的,專門從事股本/ 債務集資、合併及收購,以及公司重組。張先生為新海能源集團有限公司、威鋮國際集團有限公司及中亞能源控股有限公司的獨立非執行董事,該三間公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零四年九月二十日至二零一零年六月二十八日期間曾為叁龍國際有限公司(前稱「如烟集團(控股)有限公司」)之獨立非執行董事。


329 0.5-0.7 年果一浸升好多
29 : GS(14)@2010-08-19 23:14:32

28樓提及
27樓提及
26樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?


張先生,58歲,為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。張先生加盟多間公眾上市公司,負責公司管理、規劃及策略發展職務前,於會計、財務及投資銀行專業方面是非常有經驗的,專門從事股本/ 債務集資、合併及收購,以及公司重組。張先生為新海能源集團有限公司、威鋮國際集團有限公司及中亞能源控股有限公司的獨立非執行董事,該三間公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零四年九月二十日至二零一零年六月二十八日期間曾為叁龍國際有限公司(前稱「如烟集團(控股)有限公司」)之獨立非執行董事。


329 0.5-0.7 年果一浸升好多


是呀,當年還是內地人玩
30 : GS(14)@2010-08-21 15:21:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100818030_C.pdf
31 : GS(14)@2010-08-21 15:57:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100818004_C.pdf
32 : 鱷不群(1248)@2010-08-22 22:57:27

保留意見smiley
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100819654_C.pdf

(p.57)
免責意見之基準

二零一零年三月三十一日綜合財務狀況表包括與於中華人民共和國石油開採業務的兩項開採權相關,且合計賬面值為港幣2,043,397,000元(二零零九年: 港幣2,044,541,000元)的其他無形資產。如綜合財務報表附註21所述, 貴公司董事已委聘獨立估值師,為各項石油開採權進行估值,以估計於二零一零年及二零零九年三月三十一日的可收回金額,供評估減值之用。估值師採用折現現金流量分析,估計於二
零一零年及二零零九年三月三十一日開採權的合計價值分別為人民幣2,264,000,000元(相等於港幣2,575,010,000元)及人民幣1,874,000,000元(相等於港幣2,124,643,000元)。估值師的報告乃按有關探明儲量的資料摘錄自技術報告,以及對 貴集團開採原油能力作出的假設而編製。該等石油開採權採用相等估值方法,按公平值人民幣1,591,000,000元(相等於港幣1,763,975,000元)及人民幣341,000,000元(相等於港幣389,924,000元)於收購時作初步確認,導致分別於截至二零零八年及二零零九年三月三十一日止年度內,確認所收購淨資產的公平值,較收購一間附屬公司成本及議價購入收益多出港幣849,627,000元及港幣259,924,000元。

由於吾等未獲提供足夠資料以核實石油開採方法的相關技術性資料或對業務計劃及開採方法之可行性的若干假設,此乃計算估值的基礎,故吾等無法就財務報告之目的評定估值的可靠性。因此,吾等無法評
定(i) 於收購日期石油開採權的公平值是否按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則第3號「業務合併」的相關規定以可靠的方式計量,以及於二零一零年及二零零九年三月三十一日石油開採權及保留溢利的賬面值,以及於二零零九年三月三十一日的非控制性權益是否不存在重大錯誤陳述;(ii)按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則第36號「資產減值」,該等無形資產於截至二零一零年或二零零九年三月三十一日止年度是否需要確認任何減值虧損;(iii)於截至二零一零年及二零零九年三月三十一日止年度就該等無形資產確認的相關攤銷是否不存在重大錯誤陳述;及(iv)如綜合財務報表附註38(a)詳述,因收購一間持有其中一項開採權的附屬公司的額外權益,而於截至二零一零年三月三十一止年度確認其他儲備(「其他儲備」)港幣552,132,000元是否不存在重大錯誤陳述。

此外, 貴集團並無按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則12號「所得稅」的規定於石油開採權收購日期確認任何因業務合併而產生的遞延稅項負債。吾等並無實際可行方法就偏離此項規定對(i)於二零一零年及二零零九年三月三十一日的遞延稅項負債的賬面值;(ii) 截至上述日期止年度確認的相應遞延稅項抵免;及(iii) 於二零一零年三月三十一日的其他儲備的影響計算所涉及的金額。

任何被認定對上述事項屬必要的調整將影響 貴集團於二零一零年及二零零九年三月三十一日及二零零八年四月一日的資產淨值,以及 貴集團截至二零一零年及二零零九年三月三十一日止度的虧損╱溢利。
33 : GS(14)@2010-08-28 15:20:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827686_C.pdf
34 : GS(14)@2010-09-18 12:29:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100915513_C.pdf
(i) 促使潘先生、潘壽田先生及彼等之家族成員須合共維持擁有本公司已發行股本至少23%權益;
35 : GS(14)@2010-10-01 19:16:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100930654_C.pdf
36 : GS(14)@2010-10-08 08:58:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101007653_C.pdf
本公司欣然宣佈,在中國黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基油田的富718 新區成功鑽遇水平井3 口及在富710 區1 口,成績突出。
在富718 新區,第一口水平井(TH1)於2010 年8 月12 日開鑽,經過地質隊伍的廣泛技術研究,採用穿層、切割古代地下河床為依據,成功鑽遇水平段水平長度117 米,油層解釋厚度6.2 米。

第二口水平井(TH2)鑽遇水平段水平長度171 米,油層解釋厚度8.5 米。

第三口水平井(TH3)鑽遇水平段水平長度179 米,油層解釋厚度6 米。

在富710 區,第四口水平井(D-H1)鑽遇水平段水平長度30 8 米,油層解釋厚度7.5 米。

根據美國隨鑽數據(Log While Drilling,簡稱“LWD”)工藝的自然伽馬與電阻率分析,該水平井的設計及軌跡證實非常成功。 在同一區域,第五口水平井(D-H2)現正鑽探至660米, 並將鑽探至970 米的目標深度。


以往直井技術只能鑽遇3 至6 米油層厚度,目前採用的LWD 水平井技術相比之下能大幅度提升鑽遇油層厚度。完井產油工藝則採用鐳射切割的篩管水準段及蒸汽驅。

預期以上水平井將於2010 年11 月中旬投入生產。為了適應新的產能,公司於2010 年8月份開始建設配套設施,包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座、大型原油儲存罐8個、以及一座大型變電站等。

本公告所述的技術細節已通過本公司技術隊伍的審核。
37 : 鱷不群(1248)@2010-10-08 10:15:43

D-H2不是水平井,水平是打橫去,不是向下鑽,你看其他井的資料是關於水平長度。

「包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座」是甚麼?參考英文通告,"To cope with this new production, the Company had started in August, 2010 building facilities including a heater-treater plant which can handle up to 300 tons of crude oil per day,............"Heater運作成本不輕吧?
38 : GS(14)@2010-10-08 10:21:21

37樓提及
D-H2不是水平井,水平是打橫去,不是向下鑽,你看其他井的資料是關於水平長度。

「包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座」是甚麼?參考英文通告,"To cope with this new production, the Company had started in August, 2010 building facilities including a heater-treater plant which can handle up to 300 tons of crude oil per day,............"Heater運作成本不輕吧?


Heater是甚麼來的,我睇到plant好似要好多錢
39 : 鱷不群(1248)@2010-10-08 13:55:04

38樓提及
37樓提及
D-H2不是水平井,水平是打橫去,不是向下鑽,你看其他井的資料是關於水平長度。

「包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座」是甚麼?參考英文通告,"To cope with this new production, the Company had started in August, 2010 building facilities including a heater-treater plant which can handle up to 300 tons of crude oil per day,............"Heater運作成本不輕吧?


Heater是甚麼來的,我睇到plant好似要好多錢

用來加熱
40 : GS(14)@2010-10-09 10:33:08

我想問點解要加熱,是不是要把它易些抽出來,那要花多少錢?
41 : 鱷不群(1248)@2010-10-09 11:13:33

40樓提及
我想問點解要加熱,是不是要把它易些抽出來,那要花多少錢?

不同物質的沸點不同,這樣就可把水和油分開。花多少錢不知道了。
42 : GS(14)@2010-10-09 11:17:34

41樓提及
40樓提及
我想問點解要加熱,是不是要把它易些抽出來,那要花多少錢?

不同物質的沸點不同,這樣就可把水和油分開。花多少錢不知道了。


啊,原來是咁....這些石油的東西原來這樣神奇
43 : 鱷不群(1248)@2010-10-12 23:10:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101012582_C.pdf

北非石油之夢game over了smiley
44 : GS(14)@2010-10-20 00:16:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101019004_C.pdf
placing 400m shares @ 55cents
45 : GS(14)@2010-11-05 21:37:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票
46 : GS(14)@2010-11-06 12:08:35

鄺生在今日Capital Money 專欄講:


為善不甘後人

我本人與利比亞也有「一面之緣」,在1982年當時油價高企,但利比亞被美國禁運,有錢請不到石油專業人士,當時有「獵頭公司」聯絡我,叫我到利比亞工作,條件頗優厚,半年工作(上班一個月休一個月)年薪淨收15萬美元,但我是美國公民,不能前往利比亞,對方說早有安排,就是每個月先飛倫敦,用美國護照入境,然後在倫敦拿取利比亞通行証再乘機去利比亞入境,毋須在美國護照上留有蓋章!後來我心想假若到了利比亞,而被「上校」扣留要求歸歸皈真主阿拉,並幫手開發油田做永久居民,豈不無人知我去了那裏?最後還是推卻了事。

另一次是近日我去突尼西亞勘探,路過利比亞邊防哨站,就被扣留了2小時之久,原因是從未有中國人到過該處。
47 : 鱷不群(1248)@2010-11-06 12:53:00

45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票

無留意這通告,關512甚麼事?
48 : GS(14)@2010-11-06 13:04:44

47樓提及
45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票

無留意這通告,關512甚麼事?


512個舊老闆(她的股權賣給Hu先生)已經拿到8317個殼,8266今次的配股話是8317老闆接了貨....
49 : renyan(1526)@2010-11-06 18:42:21

45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票


盧小姐? 定係勞小姐?什麼是圍票?
50 : GS(14)@2010-11-07 11:06:28

49樓提及
45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票


盧小姐? 定係勞小姐?什麼是圍票?


勞小姐...圍票是香港的說法,即是類似集中股權的意思。
51 : GS(14)@2010-11-13 11:20:50

2010-11-12 CW筆者鄺社源與突尼西亞石油部長。
52 : GS(14)@2010-11-27 15:43:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126535_C.pdf

本公司欣然宣佈,在中國黑龍江省齊齊哈爾富拉爾基718 油區已初步成功產油。
53 : GS(14)@2010-11-28 21:12:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101128038_C.pdf
業績好像虧少實虧增

...本集團連同其合夥人選擇Compagne Tunisienne de Forage (「CTF」)作為其合約鑽井公司。

於二零一零年八月一日,第一口探井Oryx-1 鑽探深度達至1,140 米。雖然在上層三疊紀Rehach 白雲石頂部發現一定數量油氣顯示,但目標層奧陶紀Bir Ben Tartar 儲層只發現微弱螢光,並進行全套測井計劃及井眼成像(「FMI」)。結果顯示該儲層並無太大石油飽和度。因此,為節省安裝生產套管及進一步試井安排,Oryx-1 探井於二零一零年八月六日已封閉及棄置。

鑽探後評估認為Oryx-1 井鑽入奧陶系儲層之上層及下層,但並無氣體及油氣顯示較差。石油物理評估顯示為零米產層有效厚度。探井的失敗主要是頂層封敝受到腐蝕以致封蔽完整受到損害,此解釋了平行的橫切斷層及發現三疊紀的儲層有淡水連通。故此,難於想象「閣樓」或下斜坡有油潛在。...

CTF-06 號鑽機移往奧陶紀Sidi Toui 遠景構造,以完成工程項目承擔鑽探一口探井至寒武一奧陶紀儲層。Sidi Toui-4(「ST-4」)在二零一零年八月二十六日開鑽,鑽至真正垂真深度的水平綫下的1,009 米(測量深度為1,603 米),這是甲高彎角道在儲層內鑽探,並與地域的最大應力平面作相互垂直而鑽,以求鑽越最多的Bir Ben Tartar 目的層並到達Azzel Member 作為井的底部。Bir BenTartar目的層是以平均72度重直角鑽入了306米。Bir Ben Tartar沙岩上層14米的岩屑有很不經常弱的螢光顯示,氣的總量低於0.5%,和裂縫的伴生氣及油氣都很差。進行了全套測井及井眼成像工作。鑽後石油物理評估顯示有5 米以下(少過一米垂直深度)緊密的儲層及孔隙率高於4%非常少。

FMI 測井顯示有一些開放裂縫但裂縫孔隙度與含油氣潛力不大。井失敗是因為儲層質量差,於二零一零年十月十七日,該井已被封閉及棄置(封棄)而並無進行昂貴的試井。CTF-06 鑽機在完成封棄井工程之後亦被解散,這口井一共花了52 天來鑽井、測井及棄井。
54 : 鱷不群(1248)@2010-11-28 21:27:45

鑽井支出去了那裡smiley
55 : GS(14)@2010-11-28 21:48:16

可能計入那些資產成本入面,沒計入損益,到日後鑽出油就...
56 : 鱷不群(1248)@2010-11-28 22:10:34

55樓提及
可能計入那些資產成本入面,沒計入損益,到日後鑽出油就...

除非是計入物業、廠房及設備,但這樣做比計入模型資產更不如,而自認失敗了,就需要write-off
57 : GS(14)@2010-11-28 22:37:39

56樓提及
55樓提及
可能計入那些資產成本入面,沒計入損益,到日後鑽出油就...

除非是計入物業、廠房及設備,但這樣做比計入模型資產更不如,而自認失敗了,就需要write-off


其實現在的較為進取的會計方法,未來一定會受到更大代價,但是那時候蝕多和蝕少還有甚麼所謂?
58 : GS(14)@2011-01-06 22:47:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110106002_C.pdf
拿番D買殼成本先
59 : GS(14)@2011-01-11 08:05:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?
60 : 鱷不群(1248)@2011-01-11 20:47:02

59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查
61 : GS(14)@2011-01-11 20:47:29

60樓提及
59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查


你寫張野,我地一人一張送去證監
62 : 鱷不群(1248)@2011-01-11 22:21:54

61樓提及
60樓提及
59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查


你寫張野,我地一人一張送去證監

證監不會理的。它自己無石油產品可賣,可以買來交貨,還可以叫供應商直接運貨給買家,這個與346的燃油貿易無多大分別,問題是點解中間環節要加850上去
63 : GS(14)@2011-01-11 22:28:10

62樓提及
61樓提及
60樓提及
59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查


你寫張野,我地一人一張送去證監

證監不會理的。它自己無石油產品可賣,可以買來交貨,還可以叫供應商直接運貨給買家,這個與346的燃油貿易無多大分別,問題是點解中間環節要加850上去


幫它造盈利,賣個好價錢
64 : 鱷不群(1248)@2011-01-16 15:27:31

北非政變呀smiley
65 : GS(14)@2011-02-15 07:51:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110214270_C.pdf
中亞能源控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈,彭賜明先生(「彭先生」)已獲委任為本公司之副行政總裁,由二零一一年二月十四日起生效。

彭先生,52歲,於一九八一年取得曼徹斯特大學計算系理學學士。彼為Shell Exploration Asia Pacific(「Shell 」)之一位著名領導者。彼自一九八二年起加入Shell擔任經濟及規劃工程師,此後,彼幾近三十年之職業生涯間涉及井場石油工程、油藏工程、綜合天然氣供應發展、企業規劃、產能及技術管理及人力資源管理。於彼自Shell離任前,彼擔任Shell於亞太區之非營運投資業務及合資企業業務之總經理。彼為Shell於該等項目之股東代表(包括西江油田合資營運之聯合管理委員會成員)及為Sabah Gas Joint Operation Company之替任董事。

彼亦擔任石油工程師學會(「石油工程師學會」)之會員並曾經是馬來西亞國際工商會之發展及營運小組委員會之主席。
66 : GS(14)@2011-02-19 14:00:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110217002_C.pdf
老闆又醒D垃圾偷8266的錢,以3,000萬現金加3,300萬CB加200萬8266 Option支付,看來之前收購有些阻礙,3,000萬需要來幹甚麼?
67 : GS(14)@2011-03-01 08:00:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110228092_C.pdf
董事會欣然宣佈,於二零一一年二月二十八日,本公司之全資附屬公司金建達(作為買方)與林先生(作為賣方)就建議收購銷售股本而訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。

央廣迅龍主要從事透過流動網絡直接向手提電話提供中國廣播公司製作之優質財經新聞。有關建議收購事項之本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條而作出。

董事會謹此強調,於本公佈日期,概無就建議收購事項訂立具約束力之協議。由於建議收購事項可能會或不會進行,故投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。本公司將根據創業板上市規則於適當時候就建議收購事項作出進一步公佈。
68 : 自動波人(1313)@2011-04-05 02:24:03

8266 1供1,每股$0.1
850承諾要貨


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110404156_C.pdf

公開發售
本公司建議按於記錄日期每持有一股股份可獲發一股發售股份之基準,以每股發售股份0.1港元
之認購價透過公開發售方式發行不少於588,567,428股發售股份及不多於592,147,428股發售股份
並須於接納時悉數繳足,以籌集不少於約58,860,000港元(扣除開支前)。合資格股東無權申請超
出彼等各自於公開發售項下之配額之未獲接納之額外發售股份。本公司將不會向受禁股東提呈
公開發售。
公開發售乃僅向合資格股東提呈。為符合公開發售之資格,所有股份過戶文件必須於二零一一年
五月五日下午四時三十分前遞交過戶處以辦理登記手續。本公司將於二零一一年五月六日至二
零一一年五月十三日(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定參與公開發售之
資格。
中亞能源已根據包銷協議向本公司及包銷商作出承諾:(i)促使認購中油資源根據公開發售有權
認購之177,785,861股發售股份;(ii)直至最後終止時限(包括該時限)為止,以中油資源名義登記
並由其實益擁有之177,785,861股股份將仍以中油資源名義登記並由其實益擁有;及(iii)直至最後
終止時限(包括該時限)為止,中亞能源將仍為中油資源全部已發行股本之最終法定及實益擁有
人。
69 : 自動波人(1313)@2011-04-05 02:34:29

ever champion上次要果9千萬股:
http://webb-site.com/ccass/chistory.asp?issue=3394&part=450

他們不停地要貨..
70 : GS(14)@2011-04-05 11:06:14

一見到長雄就唔開胃,blacklisted

長雄是大凌附屬證券行
71 : 估民(6429)@2011-04-05 18:27:26

1856係財華社0既證券行?
72 : GS(14)@2011-04-05 18:32:35

71樓提及
1856係財華社0既證券行?


我指的附屬,是真正持有者,但1856我是查不到它是
73 : GS(14)@2011-04-19 22:23:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419018_C.pdf
就 可 能 投 資 哈 爾 濱 中 孚 能 源 有 限 公 司
訂 立 諒 解 備 忘 錄

目 標 公 司 為 一 家 於 二 零 零 八 年 七 月 根 據 中 國 法 律 成 立 之 有 限 公 司。於 本 公 告 日 期,目 標公司的註冊資本為人民幣10,000,000元(相當於約11,900,000港元)。目標公司主要於中國哈 爾 濱 經 營 天 然 氣 輸 送 業 務,以 及 壓 縮 天 然 氣(CNG)站 及 合 成 天 然 氣(SNG)站 業 務。目 標公 司 為 首 家 於 哈 爾 濱 經 營 壓 縮 天 然 氣 站 之 公 司,目 前 於 哈 爾 濱 經 營 四 個 壓 縮 天 然 氣 站 及一 個 主 要 合 成 天 然 氣 站。

為 確 立 本 集 團 的 綜 合 能 源 及 化 工 集 團 之 市 場 地 位,本 集 團 積 極 發 掘 各 方 面 之 商 機,增 強能 源 相 關 業 務 之 組 合。董 事 認 為,可 能 投 資 對 本 集 團 及 股 東 整 體 均 屬 有 利,本 集 團 可 藉此 受 惠 於 中 國 壓 縮 天 然 氣 站 及 合 成 天 然 氣 站 的 業 務。
74 : 鱷不群(1248)@2011-04-19 23:22:09

哇,明目張膽,點解不當人工派出,到時連關連交易也不用。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419869_C.pdf

於二零一一年四月十九日(交易時段後),本公司與認購人就認購事項訂立認購協議,據此,認購人同意按行使價每股認股權證股份0.45港元(可於發生任何調整事件及其他可能對認股權證持有人享有之權利構成不利影響之攤薄事件時予以調整),認購附帶權利可認購200,000,000股認股權證股份的200,000,000份認股權證。每份認股權證附帶認購一(1)股認股權證股份的權利。

認股權證將按認購價每份認股權證0.01港元認購。

由於認購人為一名執行董事兼主要股東,故亦為本公司的關連人士,認購事項構成上市規則項下本公司方面的一項非豁免關連交易,並須遵守報告、公告及獨立股東批准的規定。
75 : GS(14)@2011-04-20 22:24:53

其實應該是人工出,扮認購新股更高招
76 : GS(14)@2011-04-28 20:44:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110426070_C.pdf
變相2合1
77 : GS(14)@2011-05-18 22:03:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110518032_C.pdf
8266供股是用來偷錢
78 : GS(14)@2011-06-08 08:03:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110607048_C.pdf
財技人
79 : GS(14)@2011-06-08 22:55:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110608590_C.pdf
突 尼 西 亞KSAR HADADA PERMIT第 二 次 續 期

董 事 會 亦 已 獲 告 知,許 可 證 的 先 前 營 運 商 已 撤 出 及 擬 轉 讓 其 於 許 可 證 的 參 與 權 益 予 合營 集 團 的 餘 下 成 員。本 公 司 殷 切 自Petroceltic Ksar Hadada Limited收 購 若 干 參 與 權 益,然而,於本公告日期,概無簽訂有關該收購的具法律約束力協議。本公司將於適當時候作 出 進 一 步 公 告。
80 : Hierro(1191)@2011-06-18 00:54:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110617040_C.pdf

8266公開發售結果

已接獲涉及合共469,985,575股發售股份(相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約79.85% )之合共六份發售股份之有效接納。

由於公開發售認購不足,包銷商須認購或促使認購118,581,853股發售股份(相當於公開發售項下發售股份總數約20.15% )。就此,包銷商、分包銷商及彼等所促使之認購人(為獨立人士並與本公司或其任何附屬公司或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)概無關連)已認購118,581,853股發售股份。
81 : GS(14)@2011-06-25 13:57:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110624090_C.pdf
本 公 司 董 事 會(「董 事 會」)謹此知會本公司股東(「股 東」)及潛在投資者,本 集 團預 期截至二零
一一年三月三十一日止全年之綜合業 績與截至二零一零年三月三十一日止之虧 損比 較將錄 得更 大
虧 損, 主 要 原因
( 1)記 錄 根 據 香 港 公 司 收 購 及 合 併 守 則 的 一 般 性 要 約 之 非 經 常 性 專 業 費 用 ;
及( 2)較 高 僱 員 及 營 運 成 本 。
82 : GS(14)@2011-07-01 17:42:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110628054_C.pdf
8266

蝕大少少,還有2,000萬現金
83 : Hierro(1191)@2011-07-02 02:45:33

82樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110628/GLN20110628054_C.pdf
8266

蝕大少少,還有2,000萬現金資產負債表真簡潔
84 : GS(14)@2011-07-02 10:54:35

那3,000萬可能都是幫前殼主偷
85 : GS(14)@2011-07-06 08:05:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110703086_C.pdf
850蝕多年又無錢,一年蝕兩億啊
86 : GS(14)@2011-07-17 21:41:52

850
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110717014_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東,於二零一一年七月十六日,本公司之一間全資附屬公司與一間獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與彼等概無關連之目標公司(「目標公司」)訂立一份不具法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),內容有關可能收購(「可能收購事項」)目標公司之若干股權,而倘可能收購事項得以落實,根據上市規則,其可能構成本公司之一項須予公佈交易。

目標公司乃一間美國石油及天然氣生產、開發及勘探公司。諒解備忘錄旨在建立本集團與目標公司於工作上之合作關係。於簽署諒解備忘錄後,本公司將進行其必要之盡職審查以進一步探討可能收購事項。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110717024_C.pdf
延遲就可能投資
哈爾濱中孚能源有限公司之
諒解備忘錄
87 : GS(14)@2011-07-20 00:00:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110719026_C.pdf
諒 解 備 忘 錄
董 事 會 欣 然 宣 佈,於 二 零 一 一 年 七 月 十 九 日,本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司 金 建 達( 作 為 買 方 )與 李 先生、Jiang先 生、授 予 方 及 目 標 公 司 就 建 議 收 購 事 項、建 議 授 予 及 建 議 認 購 事 項 訂 立 諒 解 備 忘 錄。於 同 日,柯 先 生 訂 立 擔 保,據 此,柯 先 生 已 同 意 以 金 建 達 為 受 益 人 擔 保 目 標 公 司 妥 為 履 行 諒 解 備忘 錄 項 下 對 其 所 施 加 或 其 所 承 擔 之 所 有 責 任,並 承 諾 會 向 金 建 達 彌 償 及 有 效 地 彌 償 諒 解 備 忘 錄項 下 所 規 定 之 一 切 負 債、損 失、損 害、成 本 及 開 支。

目 標 公 司 乃 一 間 投 資 控 股 公 司。於 本 公 佈 日 期,目 標 公 司 擁 有 中 國 公 司 之 所 有 註 冊 及 繳 足 股 本。

中 國 公 司 主 要 從 事 液 晶 顯 示 器 模 塊 之 技 術 開 發、設 計、生 產 及 銷 售。

...建 議 授 予 之 代 價 須 為 港 幣1.00元,並 將 由 金 建 達 以 現 金 支 付,而 建 議 行 使 之 代 價 須 不 少 於 港 幣1,100,000元。建 議 行 使 之 代 價 及 付 款 方 法 將 由 授 予 方 與 金 建 達 作 進 一 步 磋 商。

「Jiang先 生」 指 Jiang Heng Liang先 生,其 中 一 位 賣 方

「中 國 公 司」 指 郴 州 駿 峰 微 電 子 有 限 公 司,一 間 於 中 國 成 立 之 有 限 公 司
88 : 少管閒事(14765)@2011-08-15 08:12:44

........................................................................................................................................................................................
89 : GS(14)@2011-08-16 06:57:00

cap到水嘛

現有股份的配售及新股認購
於 二 零 一 零 年 十 月 十 九 日, 本 公 司 與 潘 森 先 生(「 賣 方 」, 為 一 名 執 行 董 事 及 主 要 股 東 )及 建 達( 香港 )資 本 市 場 有 限 公 司(「 配 售 代 理 」)訂 立 股 份 配 售 協 議, 據 此, 配 售 代 理 已 同 意 代 表 賣 方, 按 盡力 基 準 向 不 少 於 六 名 承 配 人 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 港 幣 0 . 5 5 元 配 售 由 最 多 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 現 有 股
份組成之配售股份,而賣方已有條件同意按認購價認購或促使(包括來自 E v e r  S o u r c e  E n t e r p r i s e s L imi t e d(「E v e r  S o u r c e」)之促使)認購由最多 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股新股份(即配售代理實際配售之配售股份相同數目)組成之認購股份。

同日,賣方與本公司就按上述配售價認購最多4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0股新股份(「認購股份」)訂立認購協議。配售事項為無條件。認購事項須待( i )聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣;及( i i )完成配售
事項後,方可作實。

認購於二零一零年十一月一日完成。認購事項的所得款項淨額將約為港幣 2 0 3 , 8 9 2 , 0 0 0 元。董事將
所 得 款 項 淨 額 用 作 拓 展 本 集 團 於 中 國 黑 龍 江 省 齊 齊 哈 爾 油 田 之 採 油 設 施 及 用 作 本 集 團 之 一 般 營 運資金及任何潛在收購。
90 : 少管閒事(14765)@2011-08-17 20:32:31

.............................................................................................................................................................................................
91 : GS(14)@2011-08-17 22:59:15

鱷兄有無野講?
92 : 鱷不群(1248)@2011-08-18 00:07:01

無時間理會這種廢話

1. 配股是去年的事,後事如何,不用多說了

2. 如果要買「原油脫水機」,可能是受地下水問題困擾,算什麼好消息?

3. 投產不等於賺到錢,可以是繼續蝕錢

4. 營業額有3億幾或2.8億又如何,有幾多是石油開採?

5. 什麼時間差?弄清楚誰是買家再說。

6. 要玩蒸汽,你想產量幾多?
93 : 少管閒事(14765)@2011-08-18 03:46:31

....................................................................................................................................................................................
94 : GS(14)@2011-08-18 07:41:43

點解咁多錢呢句是白痴
95 : GS(14)@2011-09-01 22:31:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201109011343_C.pdf
買油技術公司失敗
96 : 鱷不群(1248)@2011-09-26 02:47:51

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 849572&sec_id=15307
原來鄺教授個地盤轉手了,Oil & You更變了Oil & Me
97 : GS(14)@2011-09-26 21:31:07

他在Capital Money還有
98 : GS(14)@2011-09-28 23:15:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110928040_C.pdf
buy rubbish
99 : 鱷不群(1248)@2011-09-28 23:19:56

98樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110928/GLN20110928040_C.pdf
buy rubbish

我怕有排蝕
100 : GS(14)@2011-09-29 10:59:42

目的正是咁
101 : GS(14)@2011-10-03 23:42:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201110031713_C.pdf
本公司欣然宣佈,在中華人民共和國黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基油田富718油區成功
鑽遇兩口水平井。
第一口水平井(即TH4)於2011年9月9日開鑽,總量度井深935米,鑽遇水平段長度98.31
米,油層平均厚度 5.96米。
第二口水平井(即TH5)於2011年9月23日開鑽,總量度井深900米,鑽遇水平段長度121
米,油層平均厚度 6.67米。
上述油井由中亞能源技術團隊負責設計,中國石油天然氣總公司屬下的長城鑽探工程有
限公司井下作業分公司為負責此次鑽井計畫之承包商。這次鑽井是採用最高技術的美國
LWD(Log While Drilling,隨鑽測井)科技,而完井亦採用井下鐳射切割的篩管來達到防
沙效果以產生最高石油流量。為提高生產效率,我們將在油井內安裝水平抽油泵。
縱使在地質上面對一些難度,這次成功打井加上兩口油井都發現了石油,證明富718區具
有前景及值得進一步開發。本公司現在富拉爾基油田共有九口水平井。
102 : andy(858)@2011-10-24 13:43:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111024086_C.HTM

暴升44%后停牌
103 : GS(14)@2011-10-24 21:50:34

有甚麼玩?
104 : Hierro(1191)@2011-10-24 21:52:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111024338_C.pdf

董事會謹確認集團正與一伙伴商討可能成立合資企業(「合資企業」),該合資企業將會尋找、識別及投資不同的石油及天然氣業務資產及機會;及本公司可能由該伙伴獲得融資並用於合資企業投資、營運及管理與及一般集團需要(「項目」)。
105 : GS(14)@2011-10-24 21:52:46

下一步大家估到啦
106 : Hierro(1191)@2011-10-24 21:53:17

係人都知佢想點啦
107 : GS(14)@2011-10-24 21:56:01


108 : hoffman85(6358)@2011-11-24 23:03:05

I am monitoring this stock right now, possible chance to push up the price for shares issue?
109 : GS(14)@2011-11-25 09:15:34

108樓提及
I am monitoring this stock right now, possible chance to push up the price for shares issue?

都升了好多啦
110 : hoffman85(6358)@2011-11-28 22:38:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111127007_C.pdf

中亞能源(850)公布截至9月底止半年業績,虧損擴至8595萬元,每股虧損2.08仙,不派息。中亞能源去年同期虧損7648萬元,每股虧損2.08仙。

but today rebound so much?
111 : GS(14)@2011-11-28 22:46:25

在在需財
112 : GS(14)@2011-11-28 22:46:39

http://zkiz.com/news.php?id=6363
113 : 八旗子弟(15368)@2011-12-01 12:19:21

8266今日升咗,派貨?
114 : lam(884)@2011-12-01 12:24:19

113樓提及
8266今日升咗,派貨?

旗兵兄有貨?
115 : mcw12345(1776)@2011-12-01 12:50:06

3樓提及
2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?


我當年只係聽過會炒到上$1.4 (果時$1 左右)
116 : 八旗子弟(15368)@2011-12-01 17:19:00

114樓提及
113樓提及
8266今日升咗,派貨?

旗兵兄有貨?
無,呢隻覺得唔拖唔水
117 : greatsoup38(830)@2011-12-01 21:52:06

115樓提及
3樓提及
2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?


我當年只係聽過會炒到上$1.4 (果時$1 左右)


呢D笑話拿番去笑就算啦
118 : greatsoup38(830)@2012-01-05 23:44:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120105817_C.pdf
game over
119 : greatsoup38(830)@2012-01-08 15:08:51

http://www.frc.org.hk/pdf/E02-10 ... 28Eng%29_110909.pdf
呢間財務匯報局都查過
120 : greatsoup38(830)@2012-03-17 16:12:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120316001_C.PDF
又塞垃圾入8266

日期: 二零一二年二月二十二日(於聯交所交易時段後)(經日期為二零一二年三月十五
日之補充協議補充)
訂約方: (1) 買方(作為買方)
(2) 賣方(作為賣方)
除第一賣方為(i)中亞能源已發行股本之12,500,888股股份(相當於中亞能源已發行股本約0.30% )之
持有人;及(ii)利成礦業有限公司(中亞能源之聯營公司,而中亞能源為其已發行股本之43%持有人)
已發行股本之57%持有人;及(iii)第二賣方為利成礦業有限公司之中國附屬公司之法定代表外
,就
董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,各賣方為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三
方。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,各賣方與本公司及本公司之關連人士並無任
何過往業務關係。
將予收購之資產
根據該協議,賣方已同意出售而買方已同意收購銷售股份,相當於目標公司於本公佈日期之已發行
股本之75%。
代價
買賣銷售股份之代價39,000,000港元須由買方以下列方式支付(將由賣方按第一賣方80%及第二賣
方20%之基準分佔):
(a) 10,400,000港元須由買方以香港持牌銀行開出之本票向賣方支付及以賣方為抬頭人或按賣方
於完成時可能指示之方式開出;
(b) 11,700,000港元須由買方透過促使本公司於完成時向賣方發行第一批債劵方式支付;
(c) 11,700,000港元須由買方透過促使本公司於完成時向賣方發行第二批債券方式支付;及
(d) 餘額5,200,000港元須於完成時由買方透過促使本公司向賣方發行承兌票據方式支付。
該代價乃經參考(i)目標集團之財務狀況、業務前景及未來展望;(ii)目標集團之盈利能力;及(iii) 溢
利擔保項下之擔保溢利之6.5倍溢利盈利比率後釐定。6.5倍溢利盈利比率乃經參考與目標集團類似
行業內之其他市場可比較公司而釐定。代價乃經該協議訂約方公平磋商後達致。董事認為,建議收
購事項之條款及條件屬公平合理,並按一般商業條款訂立,且符合本公司及股東之整體利益。
現金代價將由買方透過本集團之內部資源及╱或貸款融資支付。
根據該協議,賣方已向買方承諾並契諾,緊隨完成後,彼等須向買方寄存可換股債券及承兌票據之
證書,並將在悉數支付短缺數額後發放予賣方。
121 : GS(14)@2012-05-09 23:29:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120509540_C.pdf
董事會欣然宣佈,汪波先生已獲委任為本公司之執行董事兼主席,自二零一二年五月
九日起生效。執行董事潘森先生將辭任本公司之主席職務並將獲委任為本公司之榮譽
主席,自二零一二年五月九日起生效。
委任執行董事及主席
中亞能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,汪波先生
(「汪先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼主席,自二零一二年五月九日起生效。
汪先生,37歲,彼於國際石油及天然氣業務發展方面擁有逾10年經驗。汪先生曾擔任兩間
已發展油田集團,即Eagle Imran Mining Limited及Laws King Group Limited之行政總裁,
負責一系列綜合項目之業務發展,包括於中華人民共和國內蒙古自治區、吉林省、哈薩
克斯坦、土庫曼斯坦及美利堅合眾國之油田、天然氣及黃金開採。
v汪先生於二零零二年參與吉林境內油田之勘探及開採開發工作,及其後成立世新泰德投
資諮詢有限公司並於二零零四年就吉林乾122油田區塊訂立共同開發協議。汪先生負責
營運並為該油田之聯合管理委員會成員之一。
自二零零五年以來,汪先生已參與多項國際採礦及能源項目、合併及收購,並領導Eagle
Imran Mining Limited及Laws King Group Limited控制大烏拉爾集團及可汗集團。汪先生
現時為Asia Eagle Mining Investment Limited之執行董事(自二零一一年九月起)及Laws
King Group Limited之副主席(自二零一一年七月起)。
除上文所披露者外,汪先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之
其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位,
或其他重要任命及專業資格。
汪先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公
告日期,汪先生概無持有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露之
本公司任何股份。
汪先生已於二零一二年五月九日與本公司訂立董事服務協議,自二零一二年五月九日起
計為期三年,惟須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺
選連任。汪先生之董事薪酬為每年120,000港元,其乃參考彼於本公司之職責及責任而釐
定。汪先生亦享有服務協議項下本公司之合共20,000,000份購股權,其將於服務協議日期
後三個月授出。該等購股權之行使期為自授出日期起計為期三年。10,000,000份購股權將
於該權利授出獲接納後賦予行使,而餘下10,000,000份購股權將於授出日期後十二個月
賦予。授出購股權將須完全遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)之規定,及本公司將
於授出日另行作出公告。

主席辭任及委任榮譽主席
本公司執行董事兼主席潘森先生將辭任本公司之主席職務並將獲委任為本公司之榮譽
主席,並將留任執行董事,自二零一二年五月九日起生效。
122 : GS(14)@2012-06-17 18:44:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120617003_C.pdf
蝕少30%,至1.1億,財務叫還可以
123 : GS(14)@2012-06-17 18:44:57

業務前景
儘管經濟仍正面臨來自歐元區債務危機之挑戰,但由於預測來年之增長更為放緩,故眾
多政府正考慮若干長期刺激計劃之需要。除單一緊縮措施以外之寬鬆計劃之呼聲於眾
多國家越來越大。例如,導致希臘政府選舉之主要原因之一乃國內緊縮計劃之辯論。中
國政府亦於二零一二年五月開始實施若干如進一步降低存款儲備金率及批准約人民幣
36,000,000,000元之財政補貼計劃之寬鬆政策以刺激內需。由於該等計劃,儘管全球經濟
可能仍然非常脆弱,惟管理層相信其於未來數年將再度緩慢改善。根據石油輸出國組織
(「石油輸出國組織」)及國際貨幣基金組織之近期預測,二零一二年之全球經濟增長仍預
期增加超過3%。就短期而言,由於歐元區問題之不確定性、美國近期經濟及就業數據不
利及石油輸出國組織維持石油供應水平,油價可能繼續承受壓力。然而,於長線而言,由
於發展中國家(主要是中國及印度)持續增長而對石油之需求增加及世界石油儲備不斷
減少之性質,本集團認為油價將再度上升。本集團仍然認為,石油及能源行業之長期前
景就長遠而言仍然十分樂觀。
現時,本集團近期主要收入增長領域為齊齊哈爾油田之新增兩口水平井之持續發展(一
旦油田發展計劃於六月完成)。同時,本集團積極物色及評估新商機,尤其是於中國(吉
林及內蒙古等省份)之上游石油及天然氣業務,並在國際上主要為加拿大及美國資產。
取決於持續盡職審查,於Kazakhstan Global Songkaer Petroleum Company Limited之建議投
資將在短期內為增強本集團之創收及增長能力及為本集團增長於全球舞台上邁出另一
步提供機遇。
展望未來,本集團將持續謹慎及策略性於全球物色能源相關機遇,以進一步多元化本集
團之投資組合及鞏固未來前景。此外,管理層亦將進一步優化其現時營運,且相信本集
團正朝著成為一間聲譽卓越之國際能源相關公司之正確方向邁進。憑藉本集團現時具備
專業知識及經驗之管理團隊及令人印象深刻之成功經營歷史,管理層對其未來持續長期
發展充滿信心。

124 : GS(14)@2012-06-17 18:45:17

於報告年度末的修訂結果為:
1. 已於二零一一年九月完成兩口水平井的鑽探,令P1證實儲量增加而P2概算儲量等量
減少約80,000噸。
2. 報告年度的產量約為9,000噸。
管理層欣然報告,齊齊哈爾油田的1P總儲量、2P總儲量(「P1及P2之和」)及3P總儲量
(「P1、P2及P3之和」)分別為約495,000噸、1,360,000噸及2,801,000噸。
修訂乃根據阿派斯截至二零一一年三月三十一日之儲量報告結果而作出,於報告年度並
無嘗試正式更新儲量變動,而管理層將於下個報告年度末進行正式評估。
125 : GS(14)@2012-07-07 18:51:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120706844_C.pdf
配售協議
於二零一二年七月六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配
售代理同意代表本公司,按盡力基準以配售價每股配售股份0.1485港元向不少於六
名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方)配售配售股份(涉及合
共673,400,000股新股份)。
配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後,方可作實。本公司將
向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。
配售價乃經本公司與配售代理按公平原則磋商後達致。董事認為,配售價、配售協
議之條款及據此擬進行之交易屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。
配售股份相當於本公司現有已發行股本約16.31%,並相當於經配發及發行配售股
份擴大後本公司已發行股本約14.02%。
...
進行配售事項之理由
本集團主要從事開採及銷售原油、銷售化工產品、買賣商品、物業投資以及提供油漆
服務業務。
董事認為,配售事項乃為本公司籌集額外資金之良機,並可同時擴闊本公司之股東及
資本基礎。
董事會認為,配售事項之乃按正常商業條款訂立,且屬公平合理,並符合本公司及股
東之整體利益。
所得款項用途
配售事項之所得款項總額將約為100,000,000港元。經扣除配售事項之佣金及其他相
關開支後,配售事項之所得款項淨額估計約為98,650,000港元,相當於淨發行價每股
配售股份約0.1465港元。董事擬將所得款項淨額用作一般營運資金及倘合適機遇湧現
時用於任何未來潛在收購。

126 : GS(14)@2012-07-20 12:43:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120720011_C.pdf
配售協議失效
董事會宣佈,有關按盡力基準以每股配售股份0.1485港元之價格配售最多673,400,000
股配售股份之配售協議已於二零一二年七月十九日失效。
由於近期香港股市波動,截至二零一二年七月十九日(即配售協議之最後截止日期),
配售代理未能成功以每股配售股份0.1485港元之價格配售配售股份。因此,配售協議並
未成為無條件及配售事項將不會進行。
127 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-09 23:32:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120809554_C.pdf
配售協議
於二零一二年八月九日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代
理同意代表本公司,按盡力基準以配售價每股配售股份0.1600港元向不少於六名承配人
(彼等及彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方)配售配售股份(涉及合共437,500,000
股新股份)。
配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後,方可作實。本公司將向
聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

配售代理, 讓人感覺有點可怕
128 : GS(14)@2012-08-10 09:19:04

配售協議
於二零一二年八月九日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代
理同意代表本公司,按盡力基準以配售價每股配售股份0.1600港元向不少於六名承配人
(彼等及彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方)配售配售股份(涉及合共437,500,000
股新股份)。

...
所得款項用途
配售事項之所得款項總額將為70,000,000港元。經扣除配售事項之佣金及其他相關開支
後,配售事項之所得款項淨額估計約為67,600,000港元,相當於淨發行價每股配售股份約
0.1545港元。董事擬將所得款項淨額用作一般營運資金及倘合適機遇湧現時用於任何未
來潛在收購。

其實是乜水呢? 哈哈,盧先亞真叻
129 : GS(14)@2012-08-14 12:30:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120813155_C.pdf
虧損擴大1.2倍至1,100萬

僱員成本(5,492) (4,484)
研究及開發費用(2,445) (1,243)
折舊及攤銷(205) (105)
其他營運開支(9,939) (4,356)
融資成本2 (666) (157)
應佔聯營公司虧損(853) (21)

本集團於截至二零一二年六月三十日止三個月之虧損自二零一一年同期之約港幣5,707,000元增加
106%至二零一二年之約港幣11,757,000元。此乃主要是由於確認轉換可換股債券之虧損,確認了可
換股債券之期權之公允值虧損及本期間確認之可換股債券負債部份之實際利息開支增加。
截至二零一二年六月三十日止三個月,本公司擁有人應佔虧損約港幣11,691,000元(二零一一年: 約
港幣5,719,000元),較上年度同期增加104%。

...
前景
由於香港在全球金融危機的影響,本集團已於主要市場上專注於人力資源方面的投資來鞏固我們
之主營業務。
因應近年手機娛樂業務繁榮流行,尤其各大供應商透過設立新專責部門以便進入這流行市場,使得
該市場競爭日趨激烈。本集團將繼續發掘新的商機及分散我們對有關現有頻道之優質服務及廣告
形式、流動營運商業務及流動應用程式的倚賴。如我們擴展內容整合業務以管理我們業務合作夥伴
之知識產權。在東南亞地區的新市場,本集團將代表當地營運商擔任主要內容整合者及為他們確定
業務,以提高收益及減少資源分配。因應越來越多裝置提供WiFi連接功能,本集團將與WiFi服務供
應商及手機╱平板電腦生產商發展更密切之商業關係。
本集團與各營運商緊密地合作以加強我們之體育頻道,尤其是足球頻道。我們之重點亦包括例如娛
樂、生活及休閒、餐飲、電影、卡通、遊戲、運程等其他內容服務,尤其是為中國以外地的華人社區
提供服務。在此支持之下,本集團正在與更多內容合作夥伴及技術提供商,包括知名品牌及頂尖遊
戲公司,以年輕一族為目標,提供生活時尚方面之應用程式及服務,例如約會服務、流動日誌及流
動漫畫。
而4G的技術將會為亞洲巿場尤其是大中華市場帶來強而有力的改變,變得更先進的網絡及多媒體
化內容。因此,我們計劃利用我們的知識及經驗,與營運商攜手為亞洲巿場提供各式各樣豐富媒體
內容及建立有潛能之iPhone 4G平台。
金融危機嚴重打擊中國房地產市場分部,其所帶來的影響儘管可能會在世界各地中央銀行協助該
行業發展揮之不去。中國政府鑒於經濟前景及其他區內因素促使中國政府推出及改變多項政策,
其亦影響項目發展的結果;有鑑於此,住房需求仍是大部份人的基本需求,尤其是新婚及渴望向上
的年輕一代及希望返回出生地與家人團聚的人們。儘管我們於執行計劃時審慎行事,但我們對發展
仍持樂觀態度。
憑藉收購一間液晶顯示器及觸控屏幕製造廠房之33.33%權益,而未來亦可能增加該之權益,旨在擴
闊本集團之業務。該廠房現時與一間具有對頂級「觸摸屏平板電腦」製造商之堅實銷售額之觸摸屏
晶片製造商合作。
觸摸屏於眾多應用程式中使用,例如,用於直接機械控制私重工業、清潔及易控的醫療及可帶來更
好用戶體驗的娛樂/媒體如電視或電腦屏幕,但最引人注目的便是近期最熱門的流動電話及平板電
腦。此等應用潮流最初由蘋果大力帶動,而現時三星、HTC及黑莓亦加入這一陣營。隨著劃分為數
個價格分類其技術成本日趨下降,向客戶供應選擇時,同等技術版本現可提供更低廉價格。就高端
流動產品而言,如蘋果,憑藉巨大的技術合作優勢,其銷售收入有目共睹。另一方面,低端產品,如
價值100美元的設備類別,彼等亦有其自身的市場賣點,尤其是在新興國家。從各種來源得出的最
新研究顯示,類別產品預計全球銷量最多達每年500百萬台。
隨著對觸摸屏的能力及潛力認識正不斷上升,預計此項技術的應用將會日益廣泛。
於二零一二年二月二十二日,本集團已訂立協議(並經於二零一二年三月十五日之補充協議所補
充)以收購一間從事買賣有關顯示器模塊及觸摸屏模塊之電子零件及元件,並提供附帶工程服務之
專業解決方案以滿足個別客戶需要業務之公司及其附屬公司(「目標集團」)之75%權益。
為透過橫向整合而多元化本集團之現有業務並將股東的回報最大化,本集團一直在物色進一步投
資機會。由於本集團之現有液晶顯示器及觸摸屏生產業務使用目標集團所銷售之電子零件,故收
購目標集團將確保可按具競爭力價格為現有液晶顯示器及觸摸屏生產穩定及持續供應有關電子零
件。此外,融合目標集團所提供之液晶模塊及觸摸屏模塊之專業產品解決方案將提升本集團之液晶
顯示器及觸摸屏生產之競爭力及議價能力,並因此可以較高價格及╱或較高溢利率銷售。
於本報告日期,該建議收購事項仍在進行中。由於根據創業板上市規則,該建議收購事項構成本公
司之一項非常重大收購事項,一份截有(其中包括)(i)建議收購事項之進一步詳情;(ii)目標集團之
會計師報告;(iii)經擴大集團之未經審核備考財務資料;及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將
根據創業板上市規則寄發予股東。有關該建議收購事項之詳情,請參閱本公司於二零一二年三月
十五日作出之公佈。
130 : greatsoup38(830)@2012-11-16 00:58:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121115565_C.pdf
於二零一二年十一月十五日(交易時段後),買方與賣方訂立該協議,據此,賣方已有
條件同意出售而買方已有條件同意向賣方購買銷售股份(相當於目標公司集團之全部
已發行股本之約46.77% ),總代價為3,600,000美元(相等於約27,900,000港元),須由買
方透過促使本公司於完成時向賣方(或其代名人)配發及發行代價股份方式向賣方(或
其代名人)支付。
於收購事項後,本公司(透過買方)將間接持有目標公司之全部股本之約46.77%,而投
資於目標公司乃符合本集團之業務策略,並預期將提升本集團之產生收入及增長能力。
....
該協議
日期: 二零一二年十一月十五日
訂約方: (1) 賣方: 仇雙利先生,目標公司於本公告日期之約81.77%權益之
實益擁有人
(2) 買方: Winner Trend,本公司之全資附屬公司
...
溢利擔保
根據該協議,賣方已不可撤回及無條件地向買方保證及擔保:
(a) 截至二零一三年十二月三十一日止十二個月內(「首年期間」),目標公司集團於其
無保留意見經審核綜合財務報表所示之除稅及少數股東權益及任何非經常或特殊
項目後之經審核純利將不少於20,000,000港元(「首年擔保溢利」);
(b) 截至二零一四年十二月三十一日止十二個月內(「第二年期間」),目標公司集團於
其無保留意見經審核綜合財務報表所示之除稅及少數股東權益及任何非經常或特
殊項目後之經審核純利將不少於20,000,000港元(「第二年擔保溢利」);及
(c) 截至二零一五年十二月三十一日止十二個月內(「第三年期間」,連同首年期間及第
二年期間,統稱為「該等有關期間」及各自為一段「有關期間」),目標公司集團於其
無保留意見經審核綜合財務報表所示之除稅及少數股東權益及任何非經常或特殊
項目後之經審核純利將不少於20,000,000港元(「第三年擔保溢利」)。
作為賣方履行溢利擔保項下責任之抵押,賣方已向買方承諾並契諾,自完成日期起計至
其後一年屆滿當日止期間內,其不會轉讓或以其他方式出售任何113,585,118股代價股份
(「擔保中亞股份」)或就此創立任何產權負擔或其他權利,惟下文所述之情況除外。賣方
將於完成時就擔保Topact股份簽立以買方(或其代名人)為受益人之股份押記,且賣方承
諾將應買方合理之要求以買方(或其代名人)為受益人提供有關額外抵押。
...
有關目標公司集團之資料
目標公司於二零一二年四月十九日於塞浦路斯註冊成立為有限公司並為一間投資控股
公司,其由賣方全資實益擁有。於本公告日期,目標公司擁有松卡爾石油(於二零零六年
十二月二十九日於哈薩克斯坦註冊成立為有限公司)之99%股權,而松卡爾石油之餘下
1%股權由賣方擁有。
目標公司集團主要從事多種業務,包括但不限於在哈薩克斯坦開採原油及天然氣、生產
原油產品、勘探鑽井、原油及天然氣田及油田建設及安裝工程。
據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,賣方及其聯繫人士均為獨立於本公司
及本公司關連人士之第三方。由於目標公司於二零一二年四月十九日新註冊成立,故於
本公告日期概無可得之有關目標公司之財務資料。
有關松卡爾石油之資料
松卡爾石油主要從事多種業務,包括但不限於在哈薩克斯坦開採原油及天然氣、生產原
油產品、勘探鑽井、原油及天然氣田及油田建設及安裝工程。於本公告日期,賣方為松卡
爾石油之唯一最終實益擁有人。
松卡爾石油為生產建築材料及鑽探石油、氣田及地下工程之該等許可證之持有人。
松卡爾石油(作為承租人)與本公司之非全資附屬公司錦隆(作為出租人)已就由松卡爾
石油租用鑽井平台而訂立設備租賃協議,為期五年。
根據松卡爾石油按照國際財務報告準則編製之管理賬目之松卡爾石油之財務資料載列
如下。
截至
二零一一年
十二月
三十一日
止年度
截至
二零一二年
八月
三十一日
止首八個月
(約
百萬港元)
(約
百萬港元)
(未經審核) (未經審核)
收益58.7 35.4
除稅前純利2.1 5.4
除稅後純利2.1 5.4

二零一一年
十二月
三十一日

二零一二年
八月
三十一日
(約
百萬港元)
(約
百萬港元)
(未經審核) (未經審核)
資產總值12.2 34.1
負債總額(13.4) (10.7)
(負債)╱資產淨額(1.2) 23.4
進行收購事項之理由及裨益
本集團主要從事開採及銷售原油、銷售化工產品、商品貿易、物業投資及提供油漆服務。
松卡爾石油已從事多種業務,包括但不限於在哈薩克斯坦開採原油及天然氣、生產原油
產品、勘探鑽井、原油、氣田及油田建設及安裝工程。其於進行開採原油及天然氣業務方
面擁有豐富之知識、經驗及專業技能,且與其客戶擁有良好營運記錄。松卡爾石油毗鄰JS
CNPC-International Aktobe石油合營地區,於該地區具有穩定且不斷增長之石油及天然氣
田服務市場。
收購事項被認為於策略上符合本集團成為專注於能源相關業務之跨國公司之企業策略。
鑑於哈薩克斯坦石油及天然氣行業(已探明石油儲量為300億桶,排名世界第11位)之快
速增長,儘管開始之規模不大,收購事項將為日後於哈薩克斯坦能源行業擴展業務之核
心。哈薩克斯坦將為本集團於中國以外(不包括突尼西亞)涉足之第二個國家。
經計及上述理由,董事會認為,收購事項為本集團進一步加強其參與國際石油及天然氣
行業之良機。
憑藉松卡爾石油廣泛之知識、資源、經驗、技術及其於哈薩克斯坦開採原油及天然氣方
面之專業技能,董事認為,本集團將可透過收購事項進一步擴展其現有營運及業務,且
其預期亦可於長期改善本集團之收益及淨收入。因此,董事會認為,收購事項之條款及
條件屬公平合理,且收購事項符合股東及本公司之整體利益。
131 : GS(14)@2012-11-20 00:18:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121114208_C.pdf
8266
3個月虧損差不多約500萬,上半年虧1,800萬,增80%,重債。

前景
由於香港在全球金融危機的影響,本集團已於主要市場上專注於人力資源方面的投資來鞏固我們之主營業務。
因應近年手機娛樂業務繁榮流行,尤其各大供應商透過設立新專責部門以便進入這流行市場,使得該市場競爭日趨激烈。本集團將繼續發掘新的商機及分散我們對有關現有頻道之優質服務及廣告形式、流動營運商業務及流動應用程式的倚賴。如我們擴展內容整合業務以管理我們業務合作夥伴之知識產權。在東南亞地區的新市場,本集團將代表當地營運商擔任主要內容整合者及為他們確定業務,以提高收益及減少資源分配。因應越來越多裝置提供WiFi連接功能,本集團將與WiFi服務供應商及手機╱平板電腦生產商發展更密切之商業關係。
本集團與各營運商緊密地合作以加強我們之體育頻道,尤其是足球頻道。我們之重點亦包括例如娛樂、生活及休閒、餐飲、電影、卡通、遊戲、運程等其他內容服務,尤其是為中國以外地的華人社區提供服務。在此支持之下,本集團正在與更多內容合作夥伴及技術提供商,包括知名品牌及頂尖遊戲公司,以年輕一族為目標,提供生活時尚方面之應用程式及服務,例如約會服務、流動日誌及流
動漫畫。
而4G/LTE的技術將會為亞洲巿場尤其是大中華市場帶來強而有力的改變,變得更先進的網絡及多媒體化內容。因此,我們計劃利用我們的知識及經驗,與營運商攜手為亞洲巿場提供各式各樣豐富媒體內容及建立有潛能之智慧手機4G/LTE平台。
金融危機嚴重打擊中國房地產市場分部,其所帶來的影響儘管可能會在世界各地中央銀行協助該行業發展揮之不去。中國政府鑒於經濟前景及其他區內因素促使中國政府推出及改變多項政策,其亦影響項目發展的結果;有鑑於此,住房需求仍是大部份人的基本需求,尤其是新婚及渴望向上的年輕一代及希望返回出生地與家人團聚的人們。儘管我們於執行計劃時審慎行事,但我們對發展仍持樂觀態度。
觸摸屏於眾多應用程式中使用,例如,用於直接機械控制私重工業、清潔及易控的醫療及可帶來更好用戶體驗的娛樂╱媒體如電視或電腦屏幕,但最引人注目的便是近期最熱門的流動電話及平板電腦。此等應用潮流最初由蘋果大力帶動,而現時三星、HTC及黑莓亦加入這一陣營。隨著劃分為數個價格分類其技術成本日趨下降,向客戶供應選擇時,同等技術版本現可提供更低廉價格。隨著觸摸屏之廣泛普及和應用到我們日常生活的多個層面,本集團認為這發展方向是樂觀的。
於二零一二年九月,本集團已完成收購超豐科技之75%權益,一間從事買賣有關顯示器模塊及觸摸屏模塊之電子零件及元件,並提供附帶工程服務之專業解決方案以滿足個別客戶需要業務。為透過橫向整合而多元化本集團之現有業務並將股東的回報最大化,本集團已經及一直在物色進一步投資機會。
132 : greatsoup38(830)@2012-11-27 00:44:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121125018_C.pdf
截至二零一二年九月三十日止六個月
未經審核中期業績
摘要
(未經審核) (未經審核)
二零一二年 二零一一年
九月三十日 九月三十日
港幣千元 港幣千元 變動
收益 682,796 195,725 +249%
LBITDA1 (17,699) (78,496) -77%
LBIT1 (26,059) (87,722) -70%
本公司擁有人應佔虧損(未計確認就物業
投資及預付土地租賃款項之減值損失
及以股份支付之款項) (7,351) (63,656) -88%
未計確認就物業投資及預付土地租賃款項
之減值損失及以股份支付之款項 (21,747) (22,294) -2%
本公司擁有人應佔虧損 (29,098) (85,950) -66%
每股虧損(港仙) (0.70) (2.08) -66%
每股經常性虧損 2(港仙) (0.17) (1.54) -89%
註1: 未扣除融資收益及融資成本、所得稅開支、折舊、耗損及攤銷前虧損總額(「LBITDA」)及未扣除融資收
入及融資成本及所得稅開支前虧損總額(「LBIT」)分別包括集團應佔聯營公司之LBITDA及LBIT。
註2: 每股經常性虧損乃按本公司擁有人應佔虧損扣除確認物業投資及預付土地租賃款項及以股份支付之款
項減值損失計算。
– 收益增加249%至港幣682,796,000元。
– LBITDA及LBIT未扣除確認就物業投資及預付土地租賃款項之減值損失及以
股份支付之款項前,分別改善77%及70%。
– 本公司擁有人應佔虧損未計確認就物業投資及預付土地租賃款項及以股份支
付之款項減值損失及每股經常性虧損分別改善88%及89%。

虧損減10%,至3,000萬,無現金

業務前景
在本財政年度回顧期內,全球經濟依然面對嚴峻的形勢及不明朗因素。脆弱的歐
元區國家仍然是全球經濟主要的隱憂。美國的復甦及中國與其他新興市場的增長
步伐放緩,也打擊了全球需求的情況。
根據國際貨幣基金組織(「國際貨幣基金」)在二零一二年七月發佈的「世界經濟展望
更新」,預測二零一二年和二零一三年全球的經濟增長分別為3.5%及3.9%,較國際
貨幣基金去年的估計為低。於二零一二年十月,國際貨幣基金進一步下調二零一二
年和二零一三年的預測分別為3.3%和3.6%。二零一二年八月,國際能源機構考慮
到美國,中國及新興市場的石油需求放緩後,亦下調了二零一二年和二零一三年
平均石油需求預測,分別為每天30萬桶及每天40萬桶。
二零一二年中國的石油需求預計每天僅增長30萬桶,是由於整體工業市場和出口
放緩的結果。中國的出口已完全受到歐元區和美國不利情況的影響。二零一二年第
三季度,中國出口只有4.0%左右增長,與二零一二年上半年相比則有9.2%。中國
國內生產總值在第三季度只增長7.4%,相比過去幾年的10%左右增幅,二零一二
年全年經濟增長預測僅為7.5%。為保持和刺激國內經濟穩定增長,二零一二年九
月期間,中國政府宣布了一項廣泛的基礎建設項目,總投資遠遠超過一萬億元人
民幣。
國際原油價格於回顧期內之初持續下跌,因為公佈不同的差劣全球經濟指標後,
預期全球經濟增長和復甦疲弱,從而預見工業活動和商品的需求減少。布倫特原
油價格及西得克薩斯中質(「WTI」)原油價格於二零一二年六月分別跌破每桶100美
元和80美元。隨著歐洲聯盟峰會上積極討論有關歐元區救市計劃,美國聯邦儲備局
的第三輪量化寬鬆計劃,以及緩和對伊朗的石油供應問題尤其是石油貿易制裁,
國際原油價格從二零一二年六月底,直到二零一二年九月中旬再逐漸上升,布倫
特原油價格每桶達到110美元以上,及WTI原油價格每桶接近100美元。
然而,於二零一二年九月份公佈的美國原油庫存不斷上升,顯示經濟復甦可能較
預期為慢。此外,可能導致增加原油供應的原因是可允許的石油產量增加,以及石
油輸出國家組織成員國的出口增加,如沙特阿拉伯和尼日利亞,也阻礙了石油價
格的上升。
133 : greatsoup38(830)@2012-11-27 01:02:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121126038_C.pdf
8266

於二零一二年十一月二十六日(交易時段後),本公司與配售代理及認購人訂立有條件配售及認
購協議,內容有關按每股配售股份0.155港元之配售價向承配人配售最多合共124,288,000股現有
配售股份之配售事項及由認購人按每股認購股份0.155港元之認購價認購最多124,288,000股新認
購股份之認購事項。
配售股份合共相當於(i)本公司現有已發行股本約9.97%;及(ii)本公司經認購事項擴大後之已發
行股本約9.06%。
預期認購事項之最多所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售代理之佣金以及配售事項及認
購事項所產生之其他開支)將分別為19,264,640港元及約18,800,000港元。本公司擬將認購事項之
所得款項淨項用作(i)其中12,000,000港元用作償還貸款融資;及(ii)其中6,800,000港元用作本集團
之一般營運資金。
134 : greatsoup38(830)@2012-11-30 01:31:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121129644_C.pdf
發成3.5億option,真是好好人
135 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:43:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121125018_C.pdf
850
截至二零一二年九月三十日止六個月
未經審核中期業績
摘要
(未經審核) (未經審核)
二零一二年 二零一一年
九月三十日 九月三十日
港幣千元 港幣千元 變動
收益 682,796 195,725 +249%
LBITDA1 (17,699) (78,496) -77%
LBIT1 (26,059) (87,722) -70%
本公司擁有人應佔虧損(未計確認就物業
投資及預付土地租賃款項之減值損失
及以股份支付之款項) (7,351) (63,656) -88%
未計確認就物業投資及預付土地租賃款項
之減值損失及以股份支付之款項 (21,747) (22,294) -2%
本公司擁有人應佔虧損 (29,098) (85,950) -66%
每股虧損(港仙) (0.70) (2.08) -66%
每股經常性虧損 2(港仙) (0.17) (1.54) -89%
註1: 未扣除融資收益及融資成本、所得稅開支、折舊、耗損及攤銷前虧損總額(「LBITDA」)及未扣除融資收
入及融資成本及所得稅開支前虧損總額(「LBIT」)分別包括集團應佔聯營公司之LBITDA及LBIT。
註2: 每股經常性虧損乃按本公司擁有人應佔虧損扣除確認物業投資及預付土地租賃款項及以股份支付之款
項減值損失計算。
– 收益增加249%至港幣682,796,000元。
– LBITDA及LBIT未扣除確認就物業投資及預付土地租賃款項之減值損失及以
股份支付之款項前,分別改善77%及70%。
– 本公司擁有人應佔虧損未計確認就物業投資及預付土地租賃款項及以股份支
付之款項減值損失及每股經常性虧損分別改善88%及89%。

虧損降30%,至3,000萬,無現金
業務前景
在本財政年度回顧期內,全球經濟依然面對嚴峻的形勢及不明朗因素。脆弱的歐
元區國家仍然是全球經濟主要的隱憂。美國的復甦及中國與其他新興市場的增長
步伐放緩,也打擊了全球需求的情況。
根據國際貨幣基金組織(「國際貨幣基金」)在二零一二年七月發佈的「世界經濟展望更新」,預測二零一二年和二零一三年全球的經濟增長分別為3.5%及3.9%,較國際貨幣基金去年的估計為低。於二零一二年十月,國際貨幣基金進一步下調二零一二年和二零一三年的預測分別為3.3%和3.6%。二零一二年八月,國際能源機構考慮到美國,中國及新興市場的石油需求放緩後,亦下調了二零一二年和二零一三年平均石油需求預測,分別為每天30萬桶及每天40萬桶。
二零一二年中國的石油需求預計每天僅增長30萬桶,是由於整體工業市場和出口
放緩的結果。中國的出口已完全受到歐元區和美國不利情況的影響。二零一二年第三季度,中國出口只有4.0%左右增長,與二零一二年上半年相比則有9.2%。中國國內生產總值在第三季度只增長7.4%,相比過去幾年的10%左右增幅,二零一二年全年經濟增長預測僅為7.5%。為保持和刺激國內經濟穩定增長,二零一二年九月期間,中國政府宣布了一項廣泛的基礎建設項目,總投資遠遠超過一萬億元人民幣。
國際原油價格於回顧期內之初持續下跌,因為公佈不同的差劣全球經濟指標後,
預期全球經濟增長和復甦疲弱,從而預見工業活動和商品的需求減少。布倫特原
油價格及西得克薩斯中質(「WTI」)原油價格於二零一二年六月分別跌破每桶100美元和80美元。隨著歐洲聯盟峰會上積極討論有關歐元區救市計劃,美國聯邦儲備局的第三輪量化寬鬆計劃,以及緩和對伊朗的石油供應問題尤其是石油貿易制裁,國際原油價格從二零一二年六月底,直到二零一二年九月中旬再逐漸上升,布倫特原油價格每桶達到110美元以上,及WTI原油價格每桶接近100美元。
然而,於二零一二年九月份公佈的美國原油庫存不斷上升,顯示經濟復甦可能較
預期為慢。此外,可能導致增加原油供應的原因是可允許的石油產量增加,以及石油輸出國家組織成員國的出口增加,如沙特阿拉伯和尼日利亞,也阻礙了石油價格的上升。
136 : GS(14)@2012-12-17 23:51:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121217070_C.pdf
water water water...

本公司行政總裁之辭任
流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」,連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)公佈,為了遵守聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)附錄15所載之企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文A.2.1關於本公司主席及行政總裁的角色分開,陳聰博士(「陳博士」)已辭任本公司行政總裁一職,由二零一二年十二月十七日起生效。陳博士將繼續留任本公司董事會主席兼執行董事。陳博士確認,就其辭任而言,並無任何事宜須知會本公司股東。
董事會謹此就陳博士在任行政總裁期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。
本公司行政總裁之委任
董事會欣然公佈,黃俊威先生(「黃先生」)已獲委任為本公司行政總裁,由二零一二年十二月十七日起生效。
黃先生,38歲,於電子行業領域擁有逾13年經驗。彼於二零零一年加入本集團新收購之附屬公司。在此十多年期間,黃先生由專門負責工程研發、與客戶共同開發產品,到後期兼管業務部及市場部,於二零零三年被委任為副總經理。此後,黃先生一直協助公司開源節流,由原先只有年營銷1千萬港元,到現時超過3億港元的年營業額,及後,還會繼續努力。現時黃先生的主要工作是處理公司融資、供應商的協調、重要客戶的聯繫及公司的營運。業務網絡的維護及新產品的市場推廣也是黃先生的重要工作之一。黃先生取得香港理工大學計算機藝術學位並持有北愛荷華大學工商管理碩士學位。
137 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-17 23:52:00

計算機藝術學位........COMPUTER ARTS?
138 : GS(14)@2012-12-17 23:58:16

137樓提及
計算機藝術學位........COMPUTER ARTS?

http://zh.wikipedia.org/zh-hant/ ... 1%E8%89%BA%E6%9C%AF
《電腦程式設計藝術》(The Art of Computer Programming),簡稱TAOCP,是高德納(Donald Ervin Knuth)編著的關於電腦程式設計的七卷本著作。
139 : GS(14)@2012-12-18 00:07:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217708_C.pdf
賣野畀7號

出售事項
於二零一二年十二月十七日(交易時段後),賣方(本公司之全資附屬公司)、買方(作
為買方)及本公司(作為保證方)訂立出售協議,據此,賣方已有條件地同意出售,而買
方已有條件地同意收購銷售股份,代價為700,000美元(相等於約5,425,000港元)。

出售事項
於二零一二年十二月十七日(交易時段後),賣方(本公司之全資附屬公司)、買方(作為
買方)及本公司(作為保證方)訂立出售協議,據此,賣方已有條件地同意出售,而買方已
有條件地同意收購銷售股份,代價為700,000美元(相等於約5,425,000港元)。出售協議之
主要條款載列如下:
出售協議
日期︰ 二零一二年十二月十七日(交易時段後)
訂約方︰ (1) 賣方︰ 中油資源集團有限公司,本公司之全資附屬公司
(2) 買方︰ 得望控股有限公司
(3) 保證方︰ 本公司
賣方為本公司於英屬處女群島註冊成立之全資附屬公司,並主要從事投資控股業務。其
持有中油之全部已發行股本。
買方為於英屬處女群島註冊成立之有限公司,並主要從事投資控股業務。
據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信,買方及其最終實益擁有人及聯繫人士
各自均為獨立第三方。
將予出售之資產
銷售股份為中油之全部已發行股本。
出售事項之代價
出售事項之代價為700,000美元,並將由買方按以下方式支付:
(1) 140,000美元(「按金」)由買方於簽訂協議時以現金或透過由香港持牌銀行發出之銀
行本票方式或以該協議之訂約方所協定之其他付款方式向賣方支付;及
(2) 餘額560,000美元將由買方於完成時以現金或透過由香港持牌銀行發出之銀行本票
方式或以該協議之訂約方所協定之其他付款方式支付。
代價基準
出售事項之代價乃由賣方與買方經公平磋商後釐定,並經參考:(i)出售集團於二零一二
年十一月三十日之未經審核綜合資產淨值約870,000港元;(ii)出售集團自二零一二年四
月一日起至二零一二年十一月三十日止期間之未經審核除稅後綜合虧損約1,972,000港
元;及(iii)「進行出售事項之理由及裨益」一節所載列之理由。
...
有關出售集團之資料
中油於二零零七年十一月二十一日於香港註冊成立之有限公司,並為本公司之直接全資
附屬公司。其主要從事投資控股業務。於本公告日期,中油擁有中亞能源突尼西亞(其主
要於突尼西亞從事勘探及開採碳氫化合物礦物業務)之92%股權。中油透過中亞能源突
尼西亞於由突尼西亞政府就於Ksar Hadada(位於突尼西亞東南海岸)對五個總面積約為
2,252平方公里之已識別遠景構造勘探碳氫化合物礦物而授出之Ksar Hadada Permit中擁
有78.03%參與權益及81.03%支付權益。
Ksar Hadada Permit之初步期限乃由二零零四年四月二十日起至二零零八年四月十九日,
為期四年,並於其初步期限屆滿後經首次重續,延長為期三年,由二零零八年四月二十
日起至二零一一年四月十九日。中亞能源突尼西亞於二零零九年收購Ksar Hadada Permit
之51%參與權益及52.96%支付權益以及於二零一一年進一步增加其於Ksar Hadada Permit
之參與權益及支付權益分別至78.03%及81.03%。第二次重續Ksar Hadada Permit已獲批
准,其期限進一步延長三年,由二零一一年四月二十日起至二零一四年四月十九日。Ksar
Hadada Permit之初步及首次重續之有效期間之工程責任已獲達成。於Ksar Hadada Permit
首次重續之有效期間內所鑽探之兩口勘探井並無發現商業價值,而該等勘探井於二零一
零年已被填滿及廢棄。第二次重續之有效期間之工程責任包括(i)採集、處理及解讀最少
100公里之二維地震數據;及(ii)鑽探一口勘探井。
根據中油自二零一二年四月一日至二零一二年十一月三十日止期間之根據香港公認會
計準則編製之未經審核綜合財務報表,中油概無錄得營業額,而除稅及非經常項目前後
之綜合虧損淨額約為1,972,000港元。中油於二零一二年十一月三十日之未經審核資產淨
值約為870,000港元。
進行出售事項之理由及裨益
本集團主要從事勘探、開採及銷售原油、銷售化工產品、商品貿易、物業投資及提供油漆
服務。
經計及(i)如上文詳述之出售集團於過去3年之經營業績並不理想;(ii)出售事項將有助於
本集團減低出售集團於未來年度對本集團之潛在虧損,避免就支持出售集團之日後經營
所需而進一步注資及將更多可用資源調配至其他具有更佳前景之投資機會,故董事會認
為,該協議之條款乃屬公平合理並按照一般商業條款訂立,且出售事項乃符合本公司及
股東之整體利益。
出售事項之財務影響及所得款項用途
由於進行出售事項,預期本集團就出售事項錄得未經審核收益約5,400,000港元。有關收
益乃根據出售事項之應收代價(即700,000美元)減出售集團於二零一二年十一月三十日
之資產(不包括應收賬款及銀行賬戶結餘)淨值約零港元以及其他相關成本及開支而估
計。
經扣除出售事項將產生之所有相關開支後,出售事項之銷售所得款項淨額約5,400,000港
元擬用作本集團之一般營運資金。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217657_C.pdf

7號方公告

有關目標集團之資料
目標為於香港註冊成立之投資控股公司,其唯一投資項目為於中亞能源(突尼
西亞)之92%股本權益,中亞能源(突尼西亞)主要從事勘探及開採突尼西亞之
碳氫化合物沉澱物業務。目標集團透過中亞能源( 突尼西亞)於Ksar Hadada
Permit 擁有78.03%參與權益及81.03%支付權益,Ksar Hadada Permit 乃突尼西亞政
府就位於突尼西亞東南岸之Ksar Hadada 總面積約為2,252 平方公里之五個已識
別勘探區勘探之碳氫化合物沉澱物而授出。
Ksar Hadada Permit 之初步年期為四年,自二零零四年四月二十日起至二零零八
年四月十九日止,並於其初步年期屆滿後獲首次重續以延期三年,自二零零
八年四月二十日起至二零一一年四月十九日止。中亞能源(突尼西亞)於二零
零九年收購Ksar Hadada Permit 之51%參與權益及52.96%支付權益,並於二零一一
年將其於Ksar Hadada Permit 之參與權益及支付權益進一步增加至分別為78.03%
及81.03%。Ksar Hadada Permit 之第二次重續已獲批准,其年期進一步延長三年,
自二零一一年四月二十日起至二零一四年四月十九日止。Ksar Hadada Permit 之
初步有效期及首次重續有效期之工作責任已完成。於Ksar Hadada Permit 之首次
重續有效期內鑽探之兩個探井並無發現任何石油及天然氣之商業價值油氣,
並已於二零一零年堵塞及廢棄該等探井。Ksar Hadada Permit 第二次重續有效期
之工作責任包括(i) 採集、處理及詮釋最少100 公里二維地震數據;及(ii) 鑽探一
個探井。自二零一一年四月二十日至二零一四年四月十九日期間之最低工作
責任所需估計成本約為2,500,000 美元(約相當於19,500,000 港元)。
根據該協定,倘產量分成合同訂約方能證明存在石油及產量分成合同訂約方
已達成碳氫化合物法所規定若干條件以及其應用內容,ETAP 可應產量分成合
同訂約方要求將Ksar Hadada Permit 下部分地區轉型為開採專利。根據碳氫化合
物法,開採專利一旦獲相關機關授出,即可由突尼西亞共和國刊憲當日起延
期30 年。
根據產量分成合同,產量分成合同訂約方有權就彼等每年之開支收回最多
45%石油產量及55%天然氣產量。視乎石油及天然氣之生產速度,產量分成合
同訂約方將按產量分成合同所載分配比例(即17.5%至40%溢利石油及20%至
45%溢利天然氣)分佔餘下石油及天然氣。產量分成合同訂約方可以任何形式
向第三方售賣、轉售、轉讓、傳送或出售彼等於產量分成合同之全部或部分
權利、責任及權益,惟受若干條件所限,其中包括(i) 產量分成合同訂約方須就
執行產量分成合同顯示承讓人之技術實力及財政能力是否適合;(ii) 取得
ETAP 事先同意;及(iii) ETAP、產量分成合同訂約方及承讓人須訂立轉讓協議
並送呈相關政府機關尋求批准。倘產量分成合同訂約方未能履行產量分成合
同所載彼等之責任,則ETAP 可終止產量分成合同,惟產量分成合同訂約方須
已就發現遺漏事宜接獲合理之書面預先通知,且產量分成合同訂約方並無於
收訖有關預先通知當日起計90 日內採取補救行動。
產量分成合同訂約方於該協議日期之參與權益及支付權益如下:
參與權益支付權益
目標集團78.03% 81.03%
Independent Resources (Ksar Hadada) Limited 18.97% 18.97%
Derwent Resources Ksar Hadada Limited 1.50% 0.00%
G.A.I.A. Srl 1.50% 0.00%
產量分成合同訂約方鬚根據彼等各自之支付權益承擔Ksar Hadada Permit 項下
之發展及生產相關成本。Ksar Hadada Permit 項下生產所得收入,在扣除營運開
支及ETAP 分佔之溢利石油及溢利天然氣後,將由產量分成合同訂約方根據彼
等各自之參與權益分配。
根據按香港公認會計原則編製之目標集團未經審核綜合財務報表,目標集團
於截至二零一二年三月三十一日止年度及截至二零一一年三月三十一日止年
度之除稅及非經常性項目前虧損分別約為2,500,000 港元及122,800,000 港元,而
目標集團於截至二零一二年三月三十一日止年度及截至二零一一年三月
三十一日止年度之除稅及非經常性項目後虧損則分別約為2,500,000 港元及
122,800,000 港元。於該協議日期,目標集團之資產淨值約為900,000 港元。
進行收購事項之原因
本公司為一間投資控股公司,而本集團之主要業務為提供金融服務(包括證券
經紀、期貨與期權經紀、互惠基金及保險掛鈎投資計劃及產品諮詢、證券保
證金融資及提供企業財務顧問服務)以及石油及天然氣勘探及生產。收購事項
完成後,目標將成為本公司之全資附屬公司,其業績亦將於本集團賬目內綜
合入賬。
鑑於全球對石油及天然氣之需求不斷上升及誠如Chinook Energy Inc. 於二零
一二年十一月一日在其網站(www.chinookenergyinc.com
) 及SEDAR網站
(www.sedar.com
) 所公佈,突尼西亞Sud Remada 許可證下之地區(鄰近Ksar Hadada
Permit 地區,並由於多倫多證券交易所上市之公司Chinook Energy Inc.(
股份代號:
CKE)營運)每日平均總石油產量約達4,000 桶,董事對於Ksar Hadada Permit 地區
之發展感到樂觀,並認為收購事項可讓本集團進一步發展其石油及天然氣業務,
並提升本集團之長遠增長潛力。董事認為該協議之條款屬公平合理,且訂立
該協議符合本公司及股東整體利益。
140 : GS(14)@2013-01-14 22:59:35

http://news.hkheadline.com/daily ... ion_name=wtt&kw=316
中亞能源(850)股價及相關新聞在前年經歷了困難一年,世界經濟不景氣,油價受壓;石油勘探風險大,回報期不明。為了提升盈利能力,中亞能源將會專注於油氣業務,以及積極發展石油貿易新業務,而隨着舊工廠出售,該公司會進一步整理業務,集中發展。

    中亞能源是一家綜合性天然資源的公司,專門從事石油勘探及生產和貿易,在非洲突尼西亞的石油勘探業務和在中國齊齊海爾的油田資源開發是該公司發展的主要動力。該公司還發展其他業務,如電訊、礦業等。截至去年9月止6個月,中亞收益6.83億元,較去年同期增長249%;期內虧損收窄至2909.8萬元,前年同期虧損8595萬元。每股虧損0.7仙,不派息。

    中亞能源中期業績錄得虧損,主要由於:1、確認就物業投資及預付土地租賃款項減值損失734.7萬元;2、授予榮譽主席股份支付之款項約1440萬元。

    中
亞能源榮譽主席潘森表示,關於土地方面的虧損,主要是將舊工廠賣出,土地減值造成的虧損,此項虧損以後不會再有。扣除上述兩因素後,期內虧損約735.1萬元,主要因為齊齊哈爾油田從燃燒石油向天然氣轉換,設備升級造成停產幾周。不過,從燃油轉換成燃氣可以有效控制成本,預計成本會降低三分之一,對公司長遠發展有利。

    新業務錄5.68億收益

    在中亞中期報告中,該公司營業收益上升,主要歸因於石油產品貿易的新業務,錄得收益5.68億元。該公司執行董事潘偉剛認為,貿易業務半年來的收入巨大,佔總收益近85%,毛利為1%至2%,如果得到銀行的支持,毛利有望進一步提升。

    中亞能源於去年11月以總代價360萬美元收購哈薩克斯坦TOPACT公司46.77%股份,交易以中亞能源股份支付,每股作價較協議日期11月15日收市價0.17元溢價4.35%。根據買賣協議,賣方向中亞能源承諾,3年期內,TOPACT集團每年純利將不少於2000萬元。

    中亞能源副主席兼營運總裁鄺社源表示,TOPACT公司是中石油在哈薩克斯坦西部地區的承包商,擁有兩套專業石油開採作業機器,在石油服務方面擁有豐富經驗。潘森補充說,兩套專業機器今年就可以開始施工,石油服務、鑽井、地面工程方面,TOPACT都會給中亞能源帶來幫助,擁有鑽井能力意味着可以開發當地石油資源。

    潘森表示,勘探如果成功,回報十分可觀,但是勘探投資大、時間長,何時可以生產無法預期,綜合考慮,勘探的風險太大,所以公司現時主要專注於油氣業務,對石油勘探和礦業等其他業務,在整理當中。他表示,礦業同石油勘探一樣,時間太長,成本不好控制,所以減少這些業務的投入。對未來的展望中,副主席鄺社源說,天然氣是清潔能源,長期發展的潛力巨大,中亞能源已經在內蒙古和東北地區作評估,待評估完畢,會有進一步的投資計劃。

    價格受蠶食縮煤炭業務

    中亞能源有經營煤炭業務,但面對煤炭業務嚴峻的形勢,該公司管理層果斷作出縮減煤炭業務的決定。

    減人力降低成本

    有鑒於中國的煤炭價格不斷受到蠶食和庫存水平上升,中亞能源決定放緩在中國和國際市場的煤炭貿易業務。

    中亞能源執行董事潘偉剛表示,中亞能源主要涉及的是煤炭貿易業務,煤炭價格不景氣,貿易量減少,對公司影響不大,因為提前做好了準備,在這方面沒有做過多投入,沒生意就沒虧損。

    中亞能源管理層已縮減煤炭經營,減少人力以降低經營成本,並出售現有庫存及追討債項和欠款。

    該公司管理層將繼續監控煤炭價格和市場情況。
141 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:16:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130115030_C.pdf
認股權證配售協議
於二零一三年一月十五日(交易時段後),本公司與配售代理就認股權證配售事項訂立認股權證
配售協議,據此,配售代理已有條件同意按盡力基準向不少於六(6)名認股權證承配人(其及其各
自之最終實益擁有人均為獨立第三方)配售最多120,000,000份認股權證,其附帶權利可按認股權
證行使價每股認股權證股份0.168港元(可予調整)認購120,000,000股認股權證股份。每份認股權
證附帶權利認購一(1)股認股權證股份。
認股權證將按認股權證配售價每份認股權證0.01港元配售。認股權證配售事項須待本公佈「認股
權證配售協議」一節「認股權證配售事項之條件」一段所載之若干條件達成後,方可作實。
...
認股權證行使價每股認股權證股份0.168港元相當於:(i)股份於最後交易日於聯交所所報之收市價
每股0.168港元;及(ii)股份於直至並包括最後交易日前之最後五個交易日之平均收市價每股約0.168
港元。
...
進行認股權證配售事項之理由
本集團主要從事開發、提供及銷售流動互聯網通訊、電訊及相關服務以及買賣有關顯示器模塊及觸
控屏模塊之電子零件及元件業務,及提供附帶工程服務之專業解決方案以滿足客戶需要。
董事會已就發展其業務考慮各項集資方式,並認為認股權證配售事項乃本公司集資之合適機會。
此外,認股權證並不計息,而認股權證配售事項將不會導致現有股東之股權之任何即時攤薄影響。
除於完成認股權證配售事項時將予籌集之所得款項淨額外,於有關認股權證之持有人於認購期內
行使認股權證所附之認購權時將可進一步籌集資金。
鑑於認股權證配售事項完成時之即時資金流入約1,200,000港元,加上於認股權證所附之認購權獲
行使時之潛在進一步資金流入,董事認為,認股權證配售事項提供鞏固本公司之財務狀況之良機,
而倘認股權證承配人悉數行使認股權證所附之認購權,則所收取之資金可應付未來之一般營運資
金需求。
鑑於上述理由,董事會認為,認股權證配售事項之條款乃按一般商業條款訂立,並屬公平合理,且
符合本公司及股東之整體利益。
所得款項用途
認股權證配售事項之所得款項總額將約為1,200,000港元。經扣除認股權證配售事項之佣金及其他
相關開支後,認股權證配售事項之所得款項淨額估計約為1,000,000港元,相當於淨發行價每份認股
權證約0.83港元。董事擬將所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。
假設認股權證所附之認購權獲悉數行使,預期將籌集約20,160,000港元。所得款項淨額約20,140,000
港元(每份認股權證之淨認購價約為0.168港元)將會用作本集團之一般營運資金。
142 : GS(14)@2013-01-31 00:23:25


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130130447_C.pdf


本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東,於二零一三年一月三十日(於交易時段
後),本公司與均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與彼等概無關連之
一間目標公司(「目標公司」)及其現有擁有人(「賣方」)訂立一份不具法律約束力之諒解
備忘錄(「諒解備忘錄」),內容有關可能向賣方收購(「可能收購事項」)目標公司之100%
權益,而倘可能收購事項得以落實,根據上市規則,其可能構成本公司之一項須予公告
交易。
諒解備忘錄之期限將為自諒解備忘錄日期起至二零一三年七月一日止期間(首尾兩日包
括在內)(或諒解備忘錄之訂約方可能協定之有關其他期間)(「期限」),除非其根據諒
解備忘錄提前終止。可能收購之正式協議(「正式協議」)須待(包括但不限於)(i)將由本
集團進行之技術、法律及財務盡職審查之結果獲信納及(ii)正式協議之條款獲一致協定
後,方會訂立。諒解備忘錄之訂約方各自將於該期限內就具法律約束力之正式協議進行
磋商。
目標公司為一間石油及天然氣勘探及生產公司,現時於哈薩克斯坦共和國經營一塊生產
油田。諒解備忘錄旨在建立本集團與目標公司於工作上之合作關係及時間表,以協定可
能收購事項之最終條款。於簽立諒解備忘錄後,本集團將進行其必要之盡職審查以進一
步探討可能收購事項。

143 : GS(14)@2013-02-19 00:16:29

批1億債券
144 : greatsoup38(830)@2013-02-27 01:26:50

850
145 : 自動波人(1313)@2013-02-27 02:12:49

下?假bonds
146 : greatsoup38(830)@2013-02-27 23:20:53

145樓提及
下?假bonds


假餅券都唔是第一次聽
147 : greatsoup38(830)@2013-06-05 22:34:26

8.5仙認購2.74億股
148 : 自動波人(1313)@2013-06-05 22:57:40

147樓提及
8.5仙認購2.74億股


買垃圾
149 : greatsoup38(830)@2013-06-05 23:08:55

見到元大就...
150 : greatsoup38(830)@2013-06-18 23:04:36

發債
151 : greatsoup38(830)@2013-06-22 14:26:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130621002_C.pdf
8266
虧損增1.5倍,至7,500萬,重債
152 : GS(14)@2013-06-23 20:08:47

850

維持蝕9,200萬,輕債
153 : ant2012(35387)@2013-07-16 23:45:38

8266

建議更改公司名稱

董事會宣佈,其建議將本公司之英文名稱由「Mobile Telecom Network (Holdings) Limited 」更改為 「Gold Tat Group International Limited」並採納「金達集團國際有限公司」作為本公司之雙重外國
名稱以代替已作僅供識別用途之「流動電訊網絡(控股)有限公司」。

一柝十?
154 : GS(14)@2013-07-17 01:29:33

8266改名金達集團
155 : 自動波人(1313)@2013-08-29 23:01:11

8266
配售債券
156 : GS(14)@2013-08-30 01:45:20

配售8,000萬債券
157 : 自動波人(1313)@2013-08-30 22:37:18

8266好等錢洗
$0.179,批1.65億股

要開車向下炒鳥?
158 : chiukit2001(19715)@2013-09-06 21:38:13

調轉頭向上?
159 : greatsoup38(830)@2013-10-07 23:16:31

1仙配3.7億股,行使價15.26仙
160 : supermandavid(42431)@2013-10-16 07:12:14

159樓提及
1仙配3.7億股,行使價15.26仙


炒完8266,炒850?成本价至少0.151+0.010=0.161?
161 : greatsoup38(830)@2013-10-16 22:51:41

160樓提及
159樓提及
1仙配3.7億股,行使價15.26仙


炒完8266,炒850?成本价至少0.151+0.010=0.161?


至少是16.26仙
162 : greatsoup38(830)@2013-11-17 12:41:01

3個月虧損降33%,至400萬,6個月虧損降55%,至800萬,重債
163 : GS(14)@2013-11-20 11:30:10

8266

game app...
164 : GS(14)@2013-11-26 11:12:07

850
維持虧3,000萬,輕債
165 : GS(14)@2014-06-22 13:14:02

唔知搞乜
166 : greatsoup38(830)@2014-06-22 22:47:21

850

虧損增25%,至4,200萬,輕債
167 : GS(14)@2014-06-24 01:51:33

8266

虧損增95%,至1.51億,重債
168 : GS(14)@2014-06-24 09:34:41

850
169 : LHC(34894)@2014-09-06 00:26:45

greatsoup168樓提及
850


無野搵野搞
170 : GS(14)@2014-11-07 00:45:08

配售1.5億債券
171 : GS(14)@2014-11-23 19:32:02

維持蝕3,300萬,輕債
172 : GS(14)@2014-11-25 02:00:43

吹水
173 : greatsoup38(830)@2014-12-18 01:53:42

吹水
174 : greatsoup38(830)@2015-01-27 01:51:38

玩埋天然氣
175 : GS(14)@2015-04-26 23:34:44

買汽車公司,作價9億,以現金及債券等支付
176 : GS(14)@2015-07-03 02:36:40

虧9,000萬,增12%,輕債
177 : greatsoup38(830)@2015-09-02 21:53:07

杭州投融長富金融服務認購20億新股@0.13
178 : greatsoup38(830)@2015-09-05 10:32:03

配售1億股@13.8仙
179 : GS(14)@2015-10-17 11:03:18

自願公告 認購公司債券
180 : greatsoup38(830)@2015-11-12 02:21:03

loss fall
181 : greatsoup38(830)@2015-11-29 20:30:51

轉賺100萬,債一般
182 : GS(14)@2016-03-01 01:03:41

game over
183 : greatsoup38(830)@2016-05-05 02:57:02

買保險公司
184 : greatsoup38(830)@2016-05-11 03:07:53

易名投融長富集團
185 : greatsoup38(830)@2016-06-27 01:20:22

虧損降70%,至3,000萬,重債空殼

186 : greatsoup38(830)@2016-06-27 01:20:22

虧損降70%,至3,000萬,重債空殼

187 : greatsoup38(830)@2016-07-03 10:30:12

有人買債
188 : GS(14)@2016-10-05 04:36:02

易名投融長富集團
189 : GS(14)@2016-11-04 11:34:51

正面盈利預告
190 : greatsoup38(830)@2016-11-26 10:18:42

轉盈5,000萬,輕債
191 : greatsoup38(830)@2017-01-07 00:50:29

850 前主席以8仙認購大量新股,成大股東
192 : greatsoup38(830)@2017-01-15 13:05:56

2017-01-13 HJ
互益似賣殼 發展方向未明難為小股東   

互益集團(03344)控股權變動,早已傳出消息,股價由40仙暴升至1元,進一步上升至1.4元,消息公布前已在回吐,公布後由1元挫至78仙,雖然涉及大量新股認購,而每股僅8仙,較前收市價折讓91.7%,且無全購,認購者將向證監申請清洗豁免,如不獲豁免,將不作認購。

互益現有股東潘森,持股約760萬股,約佔0.9%。其為投融長富(00850)執行董事及共同創辦人,2012年獲委為榮譽主席,持有投融長富約6.68%,潘森亦為多倫多上市的GHE執行董事、行政總裁、財務總監兼公司秘書。於油漆及塗料以至化學品貿易具有相當經驗,已同意認購互益新股不少於25億股及不多於38億股(將由互益按公眾持股量不少於25%釐定),每股作價8仙,需待完成盡職審查及清洗豁免為主要條件。

另外,3名非關連人士各自同意認購互益新股2.5億股,每股作價8仙,取決於盡職審查結果。

上述4項認購新股共不少於32.5億股及不多於45.5億股,如考慮其後3名認購的可能變現,將集資不少於2億元及不多於3.64億元,將用於償還債務及作為一般營運資金。

互益本於去年3月計劃發行20.1億股新股予獨立投資者,又計劃配售新股13億股,每股作價均為56仙,集資淨額17.8億元,但於4月及6月宣告協議失效。隨後於8月以每股31.5仙配售1.41億股,已集資淨額4200萬元。於11月,又擬發售債券1億元,截至最近,只完成發售1500萬元。

須進行股本融資還債

於去年6月底,互益總借貸9.7億元,現金及銀行結餘6420萬元。其中借貸約69%已違反貸款契約到期未還。於8月,出售內地廠房代價4.68億元,只收回淨額4000萬元,如4項認購順利完成,大致已接近無淨負債,問題是實際發行新股多少。

互益經營紡織業,2013年盈利5945萬元,2014年虧損1.84億元,2015年虧損更達9.5億元,雖然包括資產減值在內,而毛損亦近5億元,銷售成本為14.61億元,只以9.61億元出售,相當於毛損48%,經營令人失望。互益本來已安排集資17.8億元,如可完成,財務狀況大為改善,其實當時已是賣殼,可惜未能完成,或許與作價有關。

互益坦然承認現時迫切並優先需要進行新股本融資,除償還債務外,亦為柬埔寨的紡織業發展。基於資金需求的迫切性,為買家所乘,具議價能力,董事局成員似無持股,對認購條件無力爭取,以致認購價特低,較市價折讓92.1%,亦較去年6月底未經審核資產淨值0.11元折讓29.8%,實則於去年8月出售的廠房,其稅後收益約3.2億元,並不包括於6月止的資產值。6月底資產淨值只是8043萬元,經8月出售廠房後,應為4億元,相當於每股47仙,認購價8仙,資產折讓83%,即使完成全部新股發行,每股資產淨值仍達14仙(假若原有資產並無減值),折讓仍達43%。這是一項類似買殼的安排,但買家潘森不必付出殼價,反而可以大折讓收購資產。且看日後發表的獨立董事局及獨立財務顧問的報告有何意見?

買家意向維持現有業務

潘森的意向將維持互益現有業務,特別是毛紡,利用柬埔寨的環保廠房(意念來自客戶Marks and Spencer),為此已強化歐盟客戶的競爭優勢,可獲較高毛利,當然亦考慮所有可能性以改善現時營運及業務,或開發商機以改善財務及前景,這是慣例的聲明,實際還看其後的決定。互益並不專注於紡織,曾購入若干燃氣及科技股權,但未成規模,似在試行其他發展。

互益股價仍遠高於發行新股價,暫時是小股東在炒,當所有認購完成後,潘森將有絕對控制權,或會左右股價。而展望不明,既可正常地發展,由於持貨成本低,適當時候可配售獲利或再賣殼,處境是進可攻退可守,而小股東則兩難,只能跟勢。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 互益似賣殼 發展方向未明難為小股東
193 : GS(14)@2017-04-11 12:44:38

有關可能收購創信保險銷售有限公司之
全部股權之諒解備忘錄失效
194 : GS(14)@2017-04-11 16:17:05

有關可能收購創信保險銷售有限公司之
全部股權之諒解備忘錄失效
195 : GS(14)@2017-04-19 10:04:54

董事會謹此宣佈,陸東先生獲委任為本集團之資產管理業務首席投資總監及中
港通資產管理有限公司之負責人員,於二零一七年四月十八日起生效。
196 : GS(14)@2017-06-01 12:03:11

有關可能收購事項之諒解備忘錄
本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部項下
之內幕消息條文作出。
董事會宣佈,於二零一七年五月三十一日(於聯交所交易時段後),買方(本公司之
一間全資附屬公司)與賣方就可能收購銷售股份(相當於目標公司不少於51%之已
發行股本)訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。
根據諒解備忘錄,重組將予進行及於重組完成後,目標公司將持有一間於香港註冊
成立或將註冊成立之公司之全部已發行股本,而該公司將持有中國公司之全部股
權。
197 : GS(14)@2017-06-25 19:58:59

轉盈1.2億,重債
198 : GS(14)@2017-09-07 10:11:50

ended
199 : GS(14)@2017-10-12 01:40:52

依賴某客戶
200 : GS(14)@2017-11-12 21:31:59

盈警
201 : greatsoup38(830)@2017-11-25 14:21:54

盈利降76%,至1,200萬,重債
202 : GS(14)@2018-02-25 02:35:40

根據一般授權配售新股份
於二零一八年二月二十三日(聯交所交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,
據此,配售代理同意作為本公司代理按盡力基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等
之最終實益擁有人須為獨立第三方)認購最多1,510,144,764股配售股份,配售價為每股
配售股份0.1港元。
假設於本公告日期至配售事項完成期間本公司已發行股本將概無變動,配售事項項
下最高數目1,510,144,764股配售股份相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本
7,550,723,821股股份約20%;及(ii)本公司經配發及發行所有配售股份擴大後之已發行
股本約16.67%。
203 : GS(14)@2018-04-09 01:58:07

盈警
204 : GS(14)@2018-05-13 21:54:43

買垃圾P2P
205 : GS(14)@2018-06-21 09:05:32

買垃圾油公司股權
206 : GS(14)@2018-07-01 03:32:19

本公司董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,於二零一八年六
月二十六日,浙江投融長富控股有限公司(「浙江投融長富」,本公司之間接全資附屬
公司)與杭州雄岸投資管理有限公司(「合夥人」)就成立基金(「基金」)以投資有關區
塊鏈技術及基礎設施之項目訂立一份諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。
根據諒解備忘錄,基金將於中華人民共和國杭州市以有限合夥企業形式成立。基金
規模預期將為人民幣1,000,000,000元(初始階段為人民幣200,000,000元),其中1%預
期將由基金之普通合夥人出資,而餘下99%預期將由基金之有限合夥人出資。基金之
普通合夥人將為一間投資管理公司,註冊資本為人民幣10,000,000元,其將予成立並
由浙江投融長富及合夥人分別擁有49%及51%權益,而浙江投融長富在合夥人之協助
下,將負責組織基金之有限合夥人。基金期限預期為五年,於基金之普通合夥人同意
後可再延長一年。基金將由基金之普通合夥人管理,彼將有權就管理基金收取管理
費。預期浙江投融長富與合夥人將於二零一八年七月十日前訂立有關成立基金之正
式協議,將於二零一八年八月中旬前為基金募集資金,且基金將可自二零一八年八月
起投入運作。
合夥人為一間根據中國法律成立之公司。合夥人之管理層團隊於投資區塊鏈行業(包
括嘉楠耘智、EOS、Qtum、Zcash、SIA等)方面擁有豐富經驗。據董事於作出一切合理
查詢後所知、所悉及所信,合夥人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士
之第三方且與本公司及其關連人士並無關連。董事會相信,金融技術領域,尤其是區
塊鏈及相關技術具有巨大發展潛力,而與合夥人就成立基金之建議合作讓本公司可
利用合夥人於區塊鏈行業之專長、知識及經驗並為本集團進軍快速增長之金融技術
市場帶來良機,故預期本集團將可自該新興業務之良好商業前景獲益。

207 : GS(14)@2018-07-03 09:19:59

根據上市規則第13.49(1)及13.46(1)條,本公司須於不遲於財政年度結束後三個月(即二
零一八年六月三十日或之前)刊發二零一八年全年業績,及不遲於財政年度結束後四個
月(即二零一八年七月三十一日或之前)向本公司股東(「股東」)寄發截至二零一八年三
月三十一日止年度之年報(「年報」)。
董事會謹此知會股東,本公司將無法如所公佈於二零一八年六月二十九日刊發二零一八
年全年業績,而由於本公司核數師(「核數師」)需要更多時間進行及完成其就二零一八年
全年業績之審核工作,故二零一八年全年業績將延遲刊發。年報亦可能因而延遲寄發。
董事會知悉,延遲刊發全年業績構成違反上市規則第13.49(1)條,而可能延遲寄發年報
(倘落實)將構成違反上市規則第13.46(1)條。
本公司將盡其全力及採取一切必要行動,在切實可行之情況下盡快刊發二零一八年全年
業績及寄發年報予股東。本公司亦將安排舉行董事會會議以批准二零一八年全年業績,
並會在切實可行之情況下盡快知會股東有關董事會會議召開日期。
上市規則第13.49(3)條規定,倘發行人未能刊發其初步業績公告,則必須按既有資料,根
據有待與核數師協定之財務業績公佈該財政年度業績。經審慎周詳考慮後,本公司已決
定,鑑於二零一八年全年業績有待落實,本公司不宜於現階段刊發其截至二零一八年三
月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目(「管理賬目」)。本公司認為,於現階段刊發
管理賬目將對股東及本公司潛在投資者造成混淆。
208 : GS(14)@2018-07-14 11:52:59

本公司董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)注意到近期出現未經核實之新聞
報道(「未經核實新聞」),暗示本公司於中國擁有若干在線融資資訊服務平台(包括「投
融家」及「多多理財」),且該等在線平台現遭遇困境。董事會謹此澄清,本集團並無開展
營運在線融資資訊服務平台之業務。本集團主要從事商品及化工產品貿易、物業投資、
貸款業務、證券經紀、資產管理、保險經紀及開採及銷售原油業務。該等未經核實新聞乃
與杭州投融長富金融服務集團有限公司(「杭州投融長富」,於本公告日期,其為於本公
司全部已發行股本擁有約22.30%權益之本公司間接主要股東)及本公司董事會主席、執
行董事及主要股東李振軍先生(「李先生」,即杭州投融長富之控股股東)有關。本公司一
直在聯絡李先生以澄清未經核實新聞。
董事會重申,杭州投融長富既非本集團之成員公司,且本公司概無於中國營運任何在線
融資資訊服務平台。董事會謹此強調,未經核實新聞乃與李先生個人事務有關而與本集
團無關,亦與就本公司於二零一八年三月三十一日及截至該日止年度的綜合財務報表的
尚未解決審計事項(誠如本公司日期為二零一八年六月二十九日的公告所述)無關。董
事會認為,未經核實新聞對本集團的營運並無任何重大影響。
209 : GS(14)@2018-07-19 08:01:49

bad
210 : GS(14)@2019-01-08 23:36:25

茲提述(i)投融長富集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十日之公告(「該
公告」),內容有關(其中包括)收購豐源企業發展有限公司(「目標公司」)48%已發行股
本之須予披露交易。除另有界定外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
根據買賣協議,倘任何先決條件於二零一八年十二月三十一日(「最後截止日期」)或之
前(或買方與賣方可能書面協定之有關較後日期)未獲達成(或獲買方有效豁免),則賣
方將即時向買方退還按金(不包括任何利息),而買賣協議將告停止及終止(惟有關退還
按金、保密性、通知、費用及適用法律及司法管轄權之條款除外),且訂約方將毋須承擔
任何責任及義務(惟任何先前違反者除外)。待根據買賣協議之條款將買方已付之按金
退還予買方後,買方應盡快就股份押記訂立解除契據。
由於收購事項之若干先決條件於二零一八年十二月三十一日未獲達成及╱或獲豁免(視
乎情況而定),且買方與賣方並未協定任何延長最後截止日期,故買賣協議已根據其條
款於二零一八年十二月三十一日失效。買方確認,按金並無支付予賣方及股份押記並無
訂立。
董事會認為,買賣協議失效不會對本集團之業務、營運及財務狀況造成任何重大影響。
211 : GS(14)@2019-04-13 13:03:16

調查結果
獨立委員會已審慎考慮及背書獨立顧問的調查結果,並已於二零一九年四月九日向董事
會發出其調查報告。
以下為獨立委員會作出的調查結果:
1. 獨立顧問已採取(其屬合理可行範圍內)所有必要及適宜方法及程序以調查交易。
2. 有合理水平的證據顯示所有模式1交易為具業務實質的真實交易。
3. 有合理水平的證據證明所有模式2交易(承運商D發出的19項海運提單涉及的若干
交易除外)乃具業務實質的真實交易。
4. 就該等模式2交易涉及的承運商D發出的19項海運提單而言,其注意到,海運提單或
存在可能差異,若存在正面證據則不可解釋或拒絕,但仍有若干證據顯示,交易真實
具業務實質(特別注意到,相關交易乃早於二零一七年第三季度,且有關所有模式
2交易的所有應收款項已由客戶結算而無收到任何投訴)。獨立委員會認為,並無充
分基準拒絕涉及承運商D發出海運提單的任何該等交易。獨立委員會認為,該等交
易導致的收入(及溢利)不應排除在本集團的二零一八年財政年度綜合財務報表

212 : GS(14)@2019-05-05 13:58:37

董事會宣佈,於二零一九年五月三日,賣方(本公司之直接全資附屬公司)與買方訂立
臨時買賣協議,據此,賣方已同意出售及買方已同意收購待售股份(相當於目標公司之
全部已發行股本)及待售債務(如有),代價為104,781,600港元。本公司作為賣方之擔
保人亦為臨時買賣協議之訂約方。
目標公司(賣方之直接全資附屬公司)為一間物業持有公司及其主要資產為該物業,即
位於香港九龍麼地道62號永安廣場8樓11室、12室、13室、14室之物業。
投融 長富 集團 0850 前永 永成 化工 中油 資源 中亞 能源 專區 關係 0235 8317 8033
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269934

[基金股]達芙妮(0210,前永恩國際)專區

1 : GS(14)@2010-08-29 21:07:18

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7560
新聞專區
2 : GS(14)@2010-08-29 21:07:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825153_C.pdf
bad
3 : GS(14)@2011-04-05 18:18:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110330257_C.pdf
業績實際無增長
4 : greatsoup38(830)@2011-06-25 18:26:16

http://blog.sina.com.cn/s/blog_504dc8080100tm7x.html
rivermoon2011-06-20 18:05:51 [举报]

个人觉得达芙妮已经堕落了。利信达的产品感觉和星期六差不多档次和地位,但是看看星期六的业绩我对她也没期望了。主要是百丽涵盖了多类风格和档次的女鞋市场。有个高端点的叫九兴控股,不知道能不能有突破。

管我财2011-06-22 20:28:29 [举报]
达芙妮这两年形成了规模优势,议价能力高了不少。达芙妮、鞋柜双品牌效应也做的不错。大股东人格没有问题。
5 : cat(10099)@2011-08-18 16:29:39

截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績公佈

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110818174_C.pdf
6 : GS(14)@2011-08-18 21:58:29

實肉增加30%...財務都幾好

 營業額增長 24 %至 3,939.3 百萬港元
 毛利上升 33%至 2,412.4 百萬港元
 本公司擁有人應佔盈利
 增加 35%至 440.2 百萬港元(不計入認股權證之公平值虧損)
 增加 132%至 440.2 百萬港元(計入認股權證之公平值虧損)
 每股基本盈利
 上升 35%至 26.88 港仙(不計入認股權證之公平值虧損)
 上升 132%至 26.88 港仙(計入認股權證之公平值虧損)
 擬派中期股息每股 8.0 港仙

....
展望
本集團將加大力度推動「達芙妮」品牌重塑計劃,引入更多高質素且價錢合理的產品以吸引顧客。至
於「鞋櫃」品牌,本集團將繼續舉行推廣活動,希望可帶動業務的長期增長。源自去年的寶貴經驗,
本集團將密切注意市場潮流動向,加強品牌組合,並採取更佳的存貨管理措施。通過上述措施,我們
有信心進一步提高核心品牌業務的銷售增長。
至於其他品牌業務方面,本集團將繼續採取多元化品牌策略,引入不同價格的產品,以滿足消費者的
喜好。為此,本集團將於下半年在中國市場推出高檔品牌「ALDO」。
總括而言,本集團在國內市場的地位和品牌的知名度較去年大大提升。憑藉持續在中國發展銷售網絡
及配合適當的發展策略,管理層對本集團的業務前景深表信心及樂觀
7 : GS(14)@2011-08-18 21:58:34

值大約4.8
8 : GS(14)@2011-12-29 21:41:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111229425_C.pdf
下一代接班
9 : GS(14)@2012-01-24 00:42:56

2012-01-20 HJ
...
百麗同店銷售增長放緩,市場第一反應便認為業績會下跌,股價跟隨下跌是正常現象;相反,達芙妮的股價有相當
升幅是正常表現。而認為百麗所受影響輕微,可能是業績放緩而非下跌,減少推廣可以節省銷售費用是可以估計
,但如非跟貼其經營,實在無法估計,只能根據管理層提供資料,股價低挫後反彈較佳,可視作跌勢過急的調整。
百麗增長放緩,而達芙妮仍然強勁,兩者規模不同自有分別,而第四季數據有顯著差異,特別是社會消費品零售增
長仍維持強勢下,兩者表現懸殊實在值得注意,從百麗中期業績及展望看不到顯著放緩的現象,仍稱3 年前併購的
業務,正處於業績釋放期,展望相當樂觀。至於達芙妮,同樣對業績抱有信心,相對而言,百麗的展望是較達芙妮
樂觀,是以報告的語氣為根據。
未來業績更重要
兩者營運數據的公布,股價已作出相應的反映,以市場估計,兩者P╱E 相似,一直以來,百麗是女裝鞋的龍頭,評
價遠高於達芙妮,目前的評價是一跌一升,百麗已處於下風,雖已反彈,但未來仍阻力重重。至於達芙妮,急升之
後稍有反覆,因為成交較疏,表現可能並不穩定。兩股均為基金愛股,但看來偏重於百麗,因為股價急跌之後已有
支持。平情而論,一季的同店增長,並不宜認為經營模式出現問題,未來公布的業績更為重要,而百麗的數據,最
少視作弱點,龍頭股份有瑕疵,不應忽略。

戴兆
10 : GS(14)@2012-03-20 00:44:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120319918_C.pdf
二零一一年全年業績摘要
 營業額增長29%至8,576.8 百萬港元
 毛利上升38%至5,243.8 百萬港元
 本公司擁有人應佔盈利933.1 百萬港元
 增加39%﹝扣除二零一零年之77.3 百萬港元之認股權證之公平值虧損﹞
 增加57%﹝包括二零一零年之77.3 百萬港元之認股權證之公平值虧損﹞
 每股基本盈利56.96 港仙
 上升39%﹝扣除二零一零年之77.3 百萬港元之認股權證之公平值虧損﹞
 上升57%﹝包括二零一零年之77.3 百萬港元之認股權證之公平值虧損﹞
 擬派末期股息每股9.0 港仙
11 : GS(14)@2012-03-20 00:46:39

盈利約提高40%,至8.2億,3.6億現金,85.6億,最多4.7元
12 : GS(14)@2012-03-20 00:46:56

董事會建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股9.0港仙
﹝二零一零年:6.0港仙﹞,連同中期派發的股息每股8.0港仙﹝二零一零年:6.0港仙﹞,全年
股息合計為每股17.0港仙﹝二零一零年:12.0港仙﹞,較去年上升42%。派息比率為30%﹝二零
一零年:29%﹝根據不包括認股權證之公平價值虧損的每股盈利﹞﹞
13 : GS(14)@2012-03-20 00:47:24

展望
於二零一二年,中國的經濟發展相對發展國家仍維持較高增長,國內生產總值預期將上升
7.5%。由於中國政府持續實施刺激內需的經濟措施,加上工資上升及城市化加快,本集團相信
國內零售市道將可繼續穩健發展。
展望未來,本集團將一如以往,致力拓展國內業務發展,以捕捉中國經濟增長所帶來的龐大商
機。我們計劃於二零一二年為核心品牌「達芙妮」及「鞋櫃」增設700個銷售點,新增的銷售點
以直營店為主,貫徹我們的策略性發展重心。
根據由中國政府工業和信息化部轄下的中國企業品牌研究中心一項全國性「中國品牌力」調
查,「達芙妮」於二零一一年及二零一二年連續兩年榮膺「女式皮鞋」組別第一名的品牌。是
項調查規模廣泛,覆蓋中國30個城市,因此這項殊榮充分展現「達芙妮」強大品牌資產及行業
領導地位。憑藉如此實力雄厚的平台,本集團將繼續提升「達芙妮」的表現,並藉此加強擴展
本集團的品牌組合。

本集團將不斷改善各部門以提升營運效益及銷售,包括強化產品開發及規劃、採用整合市場營
銷策略、優化供應鏈、銷售營運及渠道管理更專業化,並致力加強品牌管理。
本集團銳意在鞏固的業務基礎上尋求多元化發展,遂拓展中至高端品牌業務,以便迎合於中國
不斷擴大的中產消費族群。本集團將會竭力加强此項業務的表現。隨著未來品牌管理策略漸見
成效,本集團期望此項業務將有更佳的表現。
本集團經壯大的管理團隊結合其豐富經驗將推動以上發展策略及措施。他們將致力在各營運層
面上追求精益求精,並盡力發揮本集團的競爭優勢。我們深信本集團能在中國極具潛力的零售
市場中穩健發展,並持續為股東創造價值。
14 : GS(14)@2012-03-21 23:24:29

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16175354
不過,達芙妮主席兼行政總裁陳英杰明言,有同業存貨水平高企,料今年市場會是「劈價促銷的一年」,「我可以明確地說,今年一定是放緩!第一季因為天氣、春節日子不同,基本上消費信心就有點不足,有些同行出現存貨問題,今年很可能會有更多促銷,我們要留心。」
他指出,今年達芙妮的同店增長目標是 12%,而去年則是 21%。公司去年毛利率勁升 3.7個百分點至 61.1%,陳英杰說,今年如能維持此水平,已算「很不錯」。
15 : go2china(25647)@2012-04-06 00:40:27

摩根士丹利表示,達芙妮<00210.HK>績勝預期,去年同店銷售增長及毛利率強勁。雖然公司今年的同店銷售增長目標放緩至12%,反映成本壓力及利潤率受壓,但隨著供應鏈改善、效率提升,料2012年往後的盈利增長將高於市場趨勢。目標價由11.6元升至12.3元,重申「增持」評級

現價$10.96, 好似無咩水位
16 : GS(14)@2012-04-06 12:15:43

升就繼續去啦
17 : GS(14)@2012-04-14 21:21:50

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120414/News/ea_eaa5.htm
達芙妮股東批股 反升逾4%
  2012年4月14日

【明報專訊】李嘉誠低位增持長實(0001)之際,亦有公司股東趁股價高企而沽貨套現。鞋履零售商達芙妮(0210)未受內需放緩影響,首季同店銷售升22%,獲大行唱好,持有公司12.26%的陳怡勳及陳怡臻,隨即批股套現逾3億元,另製造及銷售針織服裝產品的申洲國際(2313),也宣布配股抽水最多16.8億元。

折讓最多8% 套現逾3億

銷售文件顯示,達芙妮第三大股東Top Glory Assets,擬以每股10.8至11.4元,配售3000萬股股份,套現3.24億至3.42億元,配售價較昨日收市價11.78元,折讓3.2%至8.3%。達芙妮今次配售代理為美銀美林,而美銀美林昨日亦為達芙妮發表報告,將目標價調高至12.75元,高盛亦唱好達芙妮,目標價升至12.9元。達芙妮股價昨升4.43%至11.78元。

美銀美林高盛齊唱好

Top Glory Assets為主席陳英杰親友陳怡勳、陳怡臻各持50%股份的公司,配售前持有達芙妮12.26%股權,批股後持股將降至約10.4%。
18 : greatsoup38(830)@2012-05-27 20:20:24

2012-5-22 HJ
...
經過去年第四季放緩後,百麗預期今年同店銷售增長會是中至高單位數字,遜於去年的15%;達芙妮的同店增長目 標為12%,同樣較去年實現的21%放緩。達芙妮表示今年女鞋市場普遍加強市場推廣及促銷力度,加上租金及員工 成本上升,將對利潤率帶來壓力,預期今年鞋業業績放緩難以避免。

可以注意的是百麗的鞋類存貨周轉天數由178.6 天升至202 天,而達芙妮亦由128 天升至172 天,減低存貨將成為 銷售策略,達芙妮對此已存有戒心,百麗認為壓力不大,依然期望第四季的同店銷售增長可達雙位數字。

達芙妮似沽售過度筆者年初討論此兩股時,認為百麗去年第四季的同店銷售增長突然急跌,是龍頭股的瑕疵,但畢 竟是鞋王又是基金愛股,仍然炒起;亦預料不到達芙妮因為股東配售而表現較差。百麗的同店銷售增長進一步下滑
,表現令人失望;而受規模影響,達芙妮受大市影響程度更大。

兩者今年仍將增長,但均會放緩,特別注意的是,百麗經首季大幅放緩後其餘季度的表現將受考驗。相信兩者表現 均會受壓,但以現狀論,似乎達芙妮有點沽售過度,反彈力或勝於百麗;但經此轉變,可能投機味較濃。


戴兆
19 : greatsoup38(830)@2012-08-16 09:06:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815531_C.pdf
二零一二年中期業績摘要
 營業額增長 28.9 %至5,079.5 百萬港元
 毛利上升 27.8%至3,083.3 百萬港元
 本公司擁有人應佔盈利增加9.6%至482.6 百萬港元
 每股基本盈利上升9.2%至29.36 港仙
 擬派中期股息每股9.0 港仙
 銷售點總數增加416 個至6,581 個

增12.5%,至4.6億,1億現金

財務回顧
財務及經營摘要
截至六月三十日止六個月
二零一二年 二零一一年
營業額 (百萬港元) 5,079.5 3,939.3
毛利 (百萬港元) 3,083.3 2,412.4
毛利率 (%) 60.7 61.2
經營盈利 (百萬港元) 699.6 630.2
經營盈利率 (%) 13.8 16.0
本公司擁有人應佔盈利 (百萬港元) 482.6 440.2
淨利潤率 (%) 9.5 11.2
每股基本盈利 (港仙) 29.36 26.88
每股中期股息 (港仙) 9.0 8.0
平均存貨週轉期 (日) (附註一) 202 149
平均應收賬週轉期 (日) (附註二) 12 11
平均應付賬週轉期 (日) (附註三) 79 71
現金循環天數 (日) (附註四) 135 89
資本開支 (百萬港元) (附註五) 329.3 146.1
實際稅率 (%) 25.8 27.4

二零一二年 二零一一年
六月三十日 十二月三十一日
現金及現金等價物(百萬港元) 1,550.0 1,795.7
銀行貸款(百萬港元) 7.1 7.0
可換股債券(百萬港元) 613.5 605.9
本公司擁有人應佔權益 (百萬港元) 4,391.6 4,035.9
資產流動比率 (倍) (附註六) 2.9 3.1
淨負債比率 (%) (附註七) 淨現金 淨現金

...
展望
由於全球經濟持續不穩定,加上本地市場前景不明朗,均將影響整體的消費意欲,所以普遍認為今年
下半年零售業依然要面對重重的挑戰。集團於去年同期錄得強勁的業務表現也將帶來高基數效應,影
響我們在本年度下半年的增長率。儘管如此,集團仍對業務維持審慎樂觀態度,主要由於達芙妮面對
的中國市場龐大,並受到持續的城市化以及整體工資增長的推動。中國政府已明確指出旨在二零一一
年至二零一五年間,將最低工資水平每年最少提升13%。可支配收入的增加均將轉化為消費上升,因
此,中期及長遠而言將有利於零售業,尤其是大眾市場的發展。
事實上,集團正專注於優化即將推出的秋/冬系列產品組合,以增加國內市場佔有率。集團將擴大市場
推廣活動規模,通過各種媒體,更有效地接觸目標客戶。此外,集團亦將致力通過全面的內部運作和
管理監控措施以提高營運效率。集團也將引進提升員工生產力的措施,計劃在下半年推出。
20 : GS(14)@2012-08-17 10:53:07

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120817/News/ec_ecb1.htm
不過,時尚女鞋零售商達芙妮(0210)仍在積極擴充店面,全年維持700間新店目標。達芙妮董事會主席兼首席執行官陳英傑昨天表示,目前零售行業正經歷洗牌,首先淘汰的是品牌代理商和個體商戶,而這有利於達芙妮進行網點佈局。「運動品牌早前高速擴張,但現在凡是做內需的第一就是節省費用。」

達芙妮維持今年開700店

達芙妮維持今年全年同店銷售按年增長12%的目標,惟稱第三季度零售市道差過第二季度,導致促銷活動的時間較往年為長。上半年達芙妮毛利率按年收窄0.5個百分點,經營利潤率收窄2.2個百分點。陳英傑認為,下半年毛利率和經營利潤率仍有壓力,但下半年存貨會有改善。
21 : ezone2k(22605)@2012-08-22 17:02:23

達芙妮電子商務傳大裁員 公司:正常調整

內地家電銷售商的電子商務,其割喉戰尚未結束,鞋企達芙妮(00210)也在電商業務方面掀起風波。

稍早市傳達芙妮上海總部的電商部門大幅裁員,對此,《每日經濟新聞》引述達芙妮方面回應稱,此舉並非裁員,達芙妮也沒有遺棄電子商業的業務,只是因業務表現沒有符合公司預期,故對該部門進行調整。

報道援引達芙妮的媒體聲明稱,為進一步推動集團發展,公司對部分工作崗位進行優化調整,而上海地區受影響人員只有30人,佔全國員工總數的0.7%。

按稍早有消息稱,達芙妮在上海總部裁員近300名員工,包括電子商務部門3位主管。

達芙妮今日收報7.88元,跌0.29元或3.55%,成交金額6580萬元。
22 : GS(14)@2012-08-22 17:05:04

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-08-22/675880.html
每經記者 王敏傑 發自上海

蘇寧、京東電商大戰餘熱未退,達芙妮也在電商業務方面上演了一出「被放棄」的風波。

有媒體報導,據達芙妮內部員工爆料,達芙妮在上海總部裁員近300名員工,電商部門3位主管被裁。對此,公司方面回應稱只是公司崗位調整,否認遺棄電商業務,表示由於電商業務表現沒有符合預期,公司才會對部門進行調整。

電商業務虧損所致

對此次「裁員」,達芙妮集團發出了媒體聲明,表示為進一步推動集團發展,公司對於部分工作崗位進行優化調整,而上海地區受影響人員只有30人,佔全國員工總數的0.7%。

達芙妮總部公關部總監黃英哲向《每日經濟新聞》記者表示:「公司的這一舉動不能稱為裁員。」他表示公司運營一切正常,電商部門人員之所以調整較大,是因為到目前為止該項業務的表現沒有符合公司此前的預期。

黃英哲回應稱,此番人員調整併非像媒體報導的「與高企的成本」有關。「大環境比較嚴峻,在這樣的背景下,希望提升企業競爭力。」

達芙妮2006年開始涉足電子商務市場,2009年開始建立電子商務有限公司,但公司電子商務一直表現平平。

電商觀察員魯振旺表示,鞋子購買週期長,而對於用戶來說,獨立鞋子B2C價格並不是很高,而且達芙妮的營銷成本很大,肯定會虧損。「

傳統企業線上之困

「整個電商行業在盈利上都不怎麼好,儘管低價競爭路線使得企業市場規模在增長,但以傳統線下渠道為主的企業在進行電商方面的拓展時不會很順利。」ChinaVenture投中集團高級分析師馮坡如是說。

傳統零售品牌自己做電商品類單一,注定了線上的空間不會很大,但不意味著沒有機會。「百威電商也做得很好,雖然只是一個品牌,但是也是逐漸地把他變為一個渠道。」易觀國際分析師陳壽送指出。

對於業內人士紛紛猜測的達芙妮放棄電商業務的說法,達芙妮在媒體聲明中表示,公司不會結束電子商務的業務發展。

上述業內人士認為,達芙妮若告別電商將是一個本質的錯誤,充分利用線下供應商資源、倉庫資源等都是實體零售企業所有的優勢。「不過在原先虧損的基礎上必定會換一種方式,用不著自己原來那麼大的團隊。」

而基於達芙妮投入和回報的不成比例,陳壽送告訴記者:「達芙妮後續會由自營加第三方合作變為傾向於和後者的合作。」

對此黃英哲也回應申明,後續電商公司自己的團隊還是會去做,「目前已經有這樣的第三方平台合作。」但後續是否會有更多的平台合作,則要等到新的副總裁來了後再進行規劃。

「像京東、凡客等是從白紙上去畫畫,而傳統的零售企業本身在這個傳統的市場上熟悉了一套規則,而且可以做得很好,現在要把這些規則都忘掉重新去熟悉,存在很大的困難。」陳壽送表示。

另外,線下的渠道商做線上業務,勢必對原有線下渠道產生影響,部分線下用戶轉移線上,對供應商也會產生一定影響。
23 : ezone2k(22605)@2012-08-28 23:52:18

达芙妮加盟商集体抗议:为何在2014前赶走我们?

http://www.21cbh.com/HTML/2012-8-28/0NNDE5XzUwODE0NA.html

P.S. 打完x, 唔要和尚...

核心提示:自2000年开始,达芙妮将渠道策略重点由代理商转向开设自营专卖店。经历了线上电商裁员之殇,达芙妮线下传统业务如今也遭遇转型的阵痛。
21世纪网独家报道 “我把青春献给了达芙妮,我甚至想把家里的房子卖了开一家分店,但是现在一切都没有指望了。”达芙妮加盟商胡静(化名)轻叹了一口气。

自2000年开始,名牌鞋商达芙妮将渠道策略重点由代理商转向开设自营专卖店,如今品牌直营店铺比例提高至约83%。

数字的背后,是全国加盟商大规模遭遇公司单方面不续约的窘境。21世纪网独家专访两位加盟商代表,探寻这场持续了近一年的“被不续约”风波。达芙妮门店。(资料图)

达芙妮通知加盟商不再续约

台风来袭,上海突然狂风怒号,浓云密布。对座的两位加盟商网王霞和胡静愁容难解,向21世纪网叙说这一年以来的痛苦遭遇。

2011年11月16日,湖北达芙妮加盟商王霞(化名)像平常一样接到了达芙妮集团的季度产品订货会通知。几小时后,总部又意外地打来了第二通电话,“过了明年二月,我们将不再与你续约了。”

没有理由,没有善后,王霞一下子瘫软在地。

不仅是王霞,全国的达芙妮加盟商都在经历这场不再续约的生死劫。

这场不风波从湖南长沙刮起,去年11月2日,来自湖南46家加盟商在长沙市闹市区的达芙妮专卖店,打起了“反独裁霸权条约”的旗号,集体抗议“被不续约”。

达芙妮加盟商与集团每三年签一次合同,据王霞介绍,合同在2011年底到期的加盟商将再续约三年,而2012年后到期的不再续约。

王霞的店于今年2月29日合同到期,之前需主动对账、归还特许经营授权书。据她描述,达芙妮总部曾口头承诺,三年之后肯定续约,除非加盟商自动放弃。

另一位加盟商胡静称,第一个合同周期是前期投入阶段,从第四、五年起加盟商才逐渐回本。当初签约时,她缴纳了两万元加盟费,五千元CI保证金,三万元的期货定金,前后投入了一百多万。其中三万元的期货定金公司并未开具发票或相关凭据,胡静称,若拒绝支付这笔钱,公司会停止发货。

和王霞一样,两人现在都没有收回成本。

“我辞了工作,关掉了原来的生意,加盟了达芙妮。我每天努力工作,把青春都奉献给了这家店,我甚至想把家里的房子卖了开一家分店,但是现在一切都没有指望了。”胡静叹了一口气。

四面楚歌

为了逼退加盟商,达芙妮从货源、价格、直营店选址等方面处处设障。

首先是货源。达芙妮在三年中推出了YOUNG和印象两个系列产品,始终放在直营店中销售,加盟商从未收到相关货品。“我们询问原因,总部回复说因为库存太大,直营店销售是为了消化库存。”王霞无奈地说道。

胡静称,自从发生了不续约风波,发货速度也较以往慢,之前从打款到拿到货通常是一个星期,现在每次进货都要比直营店晚至少半个月。

“鞋子若发生质量问题,一两双鞋还可以退回公司,如果是一款鞋几十双全部有问题,公司不管,只能自己处理。”

在价格方面,达芙妮从8月17日在全国开始了全场99元的季末促销活动,但是加盟商夏季凉鞋的进货价就要120元,总部也不提供任何差价补贴。

直营店的选址最让他们头疼。

据达芙妮国际2012年半年报,上半年公司净增销售点366 间,公司表示在加入411 间直营店铺并減少45 间加盟店后,公司核心品牌直营店铺比例提高至约83%。

“我们加盟商把市场辛苦培育出来,总部就在离加盟店不远的商场里开设直营店,他们店铺大,货源足,种类多,很容易抢走我们的市场份额。”

巨额投入 加盟商何去何从

不续约后,加盟商们该何去何从?达芙妮又是如何安置他们?

“只有我们免费把店铺交上,他们才同意帮消化一部分库存。店铺的设计、装修都是自己出钱出力,三年来我吃睡在店里,吃了多少苦才一步步打开市场。交了店铺就是交了市场,我真是不甘心。”

胡静拥有一家双门头的店铺,规格最大,处于闹市区,如今已经投入100万元,她怎么也没想到,自己一手打拼的事业,就要这样拱手相让。

她介绍,交上店铺后,公司会将库存分季处理,当季的按市场价返款,去年的打折,再之前的库存加盟商自己消化。

相较于胡静,王霞的单门头店因店面太小,总部经过调研并不打算回收。虽然合同到期,但经过湖北加盟商的集体抗议,总部批准她的店铺可以再经营半年消化剩余库存。

半年,仍拿不到三年都无法收回的成本,更收拾不了已经破碎的未来。

自2000年开始,达芙妮将渠道策略重点由代理商转向开设自营专卖店。经历了线上电商裁员之殇,达芙妮线下传统业务如今也遭遇转型的阵痛。

加盟商的强烈抗议是否会受到妥当处理,达芙妮线下转型究竟该如何进行,21世纪网将持续关注。(21世纪网 战瑞琬
24 : 承天(1379)@2012-09-05 17:55:08

达芙妮“去加盟化”:绝情还是战术


十几名三、四线城市的达芙妮品牌加盟商日前齐聚上海,要向达芙妮讨个说法:加盟商为达芙妮开拓了市场,现在其单方面决定放弃加盟业务,这让刚刚盈利甚至还未收回成本的他们情何以堪?

\

达芙妮集团公关总监黄英哲则否认了“去加盟化”这一说法。他向《第一财经日报》记者表示,现有的加盟商会妥善处理,绝对没有所谓的一刀切情况。“如果加盟商符合条件,有好的经营模式,还是有继续合作下去的机会。”

“从调整品牌战略角度来看,达芙妮做出这种处理是可以考虑的。”华东政法大学国际法学院副教授张国元告诉记者,“但所有加盟都有协议,建立起的关系不是单方面想解除就解除的。”

“小孩刚养大就被收回”

“如果当初知道是这个情况,我哪里会去加盟它呢?”湖北枣阳的陈先生有些不忿,他是这次赴上海讨说法的加盟商之一。

三年前,陈先生和达芙妮签署了一张为期三年的合同,以2万元的加盟费和9万元的店铺装修费,共计11万元的投入成为达芙妮的加盟商。

“3年里我们投资了五六十万,但只收回了30多万,像这样的形势没有五到八年根本收不回来。”陈先生告诉本报记者,“我们都是负债累累。”

加盟达芙妮,陈先生是当作一项事业经营的。起步阶段,达芙妮并没有为他带来利润。由于还未打开当地市场,加上广告投放、门店租金等成本,陈先生的店一开始是亏本经营的。直到一年后,才慢慢有了生意。

然而,才开始盈利的陈先生却突然得知达芙妮将不再跟他续约。“我们刚刚把它的小孩养大,它就要收回去了。”陈先生说。

据陈先生介绍,达芙妮每年的订货指标有四个等级,达到不同指标将享受不同程度的优惠。他的加盟店已基本升到第三级,每年都能完成规定的业绩指标。“我也不知道它怎么就不肯和我续约了。”

更让加盟商不平的是,他们认为达芙妮正在利用各种手段逼迫加盟商停止合同。陈先生告诉记者,去年开始,达芙妮一双鞋子进价99元,但标价仅为79元,加上员工工资等成本,一双鞋要亏个五六十元。

“这次事件不是大规模加盟商的问题,可能是有少部分加盟商,他们面对一些不予续约的合同条款认知有歧义,我们已经安排了专门单位针对每个人不同的情况妥善处理这件事。”黄英哲向记者反复强调“会妥善处理”。

黄英哲还是一再澄清:“我们不想给外界造成误解,我们或许不会扩大加盟业务,但现有加盟店将按照公司未来发展方向走。”

“双方应根据当初的合同精神履行合同,我们可以保证达芙妮在遵守,但有部分加盟商现在提出的要求未必符合过去合同的精神和规定。”黄英哲说。

达芙妮则表示,现有这么多加盟商,反映问题的只有十几个。“大多数加盟商没问题,还在继续合作。”

转型之痛

在上海的达芙妮店外,远远就能看到橱窗上贴着巨幅的正方形海报,黄底红字写着“99元”。石泉路一家门店还在门口摆了扩音器,大叫“凉鞋49元”。

在女鞋行业,拥有从制造、设计到销售整条产业链的达芙妮,依靠其平价策略,在国内市场一直保持着领先的销量。即使在经济发展放缓、需求低迷的上半年,达芙妮在中国市场的核心品牌业务依然取得了33.4%的增长。

但业绩增长的背后,隐忧已经出现。其“达芙妮”核心品牌毛利率出现了0.5%的小幅下降,而平均存货周转天数从149天上升到了202天。

事实上,达芙妮销售渠道的变化已很明显。半年报显示,截至今年6月30日,达芙妮共有4598间直营店和1010间加盟店,上半年新增411间直营店,减少了45家加盟店。直营店比例从2011年底的81%上升至83%。

达芙妮明确表示:“公司认为稳定的店铺扩展计划对持续发展非常重要,因而采取了专注发展自营渠道的策略性开店计划……自营的渠道是未来拓展的主要方向,现阶段将不会再接受新的加盟申请。”

对此有行业分析师认为,将渠道控制在自己手中确实是鞋业的一种趋势,利于公司压缩渠道成本。

不过对于达芙妮此次战略调整,张国元则认为,加盟商从管理制度、配送、经营的各方面要求都是按照公司要求来的,从法律上来讲有个“预期利益”,加盟商看中了品牌的效应和连锁店的价值才投资,轻易撤除会影响到投资利益,损失将是多方面的。

早在去年,就有湖南加盟商因合同问题与达芙妮产生矛盾。8月下旬以来电商部门的大裁员也反映出转型过程中达芙妮对渠道把控的问题。

陈先生告诉记者,每个来上海的加盟商店里还堆着三四千双的库存,他的店还在继续经营,但是没有合同。

“我们希望继续续约,然后要求达芙妮稳定供货价格,并且要保证货源完整充足。”否则,他们将进一步诉诸法律。

全文:http://www.21cbh.com/HTML/2012-9-5/zONDE5XzUxNDczOA.html
25 : greatsoup38(830)@2012-10-13 14:26:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012169_C.pdf
二零一二年第三季度未經審計之最新營運資料
達芙妮國際控股有限公司(「本公司」,與其附屬公司合稱「本集團」)的董事會(「董事
會」)公佈,就截至二零一二年九月三十日止第三季度未經審計之核心品牌業務的營運資
料如下︰
二零一二年第三季度 二零一二年首三季
同店銷售增長率
(按年比變動) +5% +12%
銷售點數目淨增加
+180
(包括淨增加209 個直營店及
減少 29 個加盟店)
+546
(包括淨增加620 個直營店及
減少 74 個加盟店)
於二零一二年九月三十日
核心品牌銷售點總數 6,148
26 : VA(33206)@2013-01-15 21:58:01

【on.cc 東方互動 專訊】達芙妮國際(00210)公布,截至2012年12月底第4季度核心品牌業的營運資料,其中,同店銷售增長率增加2%,銷售點數目淨增加221個,包括淨增加260個直營店及減少39個加盟店。

至於去年全年的同店銷售增長率增加9%,銷售點數目淨增加767個,包括淨增加880個直營店及減少113個加盟店。而去年全年的核心品牌銷售點總數為6,369個。
27 : greatsoup38(830)@2013-01-15 23:30:21

26樓提及
【on.cc 東方互動 專訊】達芙妮國際(00210)公布,截至2012年12月底第4季度核心品牌業的營運資料,其中,同店銷售增長率增加2%,銷售點數目淨增加221個,包括淨增加260個直營店及減少39個加盟店。

至於去年全年的同店銷售增長率增加9%,銷售點數目淨增加767個,包括淨增加880個直營店及減少113個加盟店。而去年全年的核心品牌銷售點總數為6,369個。


下次貼埋港交所公告
28 : VA(33206)@2013-01-15 23:32:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130115191_C.pdf
29 : VA(33206)@2013-01-15 23:33:23

達芙妮國際控股有限公司(「本公司」,與其附屬公司合稱「本集團」)的董事會(「董事
會」)公佈,就截至二零一二年十二月三十一日止第四季度未經審計之核心品牌業務的營
運資料如下︰
二零一二年第四季度 二零一二年全年
同店銷售增長率
(按年比變動) +2% +9%
銷售點數目淨增加
+221
(包括淨增加260 個直營店及
減少 39 個加盟店)
+767
(包括淨增加880 個直營店及
減少 113 個加盟店)
於二零一二年十二月三十一日
核心品牌銷售點總數 6,369
* 核心品牌業務指「達芙妮」及「鞋櫃」品牌於中國大陸之業務
本集團核心品牌業務之同店銷售於二零一二年第四季度按年增長 2%。以全年計,本集團
核心品牌業務之同店銷售增長為9%。
第四季度之同店銷售增長,乃在去年同期 26%增長之高基數下達成,同時受即將來臨的春
節往後延之影響(二零一三年春節在二月,而二零一二年春節則在一月)。春節假期前的一
個月通常為消費旺季,由於該節日消費旺季往後移,二零一二年十二月之消費需求變得較
去年同期疲弱,影響了第四季度之增長。
銷售增長持續由銷售量所帶動。期內促銷力度加强,加上冬季時尚潮流所引致的產品組合
改變,導致平均售價下降,影響利潤率。
*
2
本集團期内繼續致力改善存貨水平。此外,成本控制及營運效率改善措施,以及系統提升
項目在期內均進度良好。這些措施的效益將於日後更為明顯,並提升集團的競爭力及未来
之業務表現。
董事會謹此提醒投資者本公告之內容乃根據本集團未經審計的營運資料所作出,及並未有
經過本公司的獨立核數師的審閱或審核。
本公司股東及準股東應謹慎以免不恰當地依賴上述資料,及於買賣本公司股份時,務須審
慎行事。
30 : greatsoup38(830)@2013-02-11 22:50:04

http://www.shkfg.com/shkco-web/p ... Id=6526&local=zh_TW
210 報告
31 : pcp7838(1616)@2013-03-21 17:21:48

營業額增長 22.8%
毛利上升 18.8%
每股基本盈利上升 1.9%, 58仙, PE16倍,派息9仙.

銷售點總數增加 716 個至 6,881個 (增加 11.6%)

銷售及分銷開支大增,結果生意做大左但得個桔.

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130320673_C.pdf
32 : greatsoup38(830)@2013-03-21 22:23:06

31樓提及
營業額增長 22.8%
毛利上升 18.8%
每股基本盈利上升 1.9%, 58仙, PE16倍,派息9仙.

銷售點總數增加 716 個至 6,881個 (增加 11.6%)

銷售及分銷開支大增,結果生意做大左但得個桔.

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130320673_C.pdf

33 : greatsoup38(830)@2013-03-21 22:24:16

盈利跌3%,至8.6億,2億現金
34 : ng caddy(36072)@2013-03-21 22:29:03

首先210的鞋比較貴,又耐用/又好穿(我老婆說的),雖然女人買鞋多,但有其他牌子買,現在人有錢,比較愛外國貨,但現在好似減價出貨,可能成本上升(人工/租),相信未來都有一些壓力..
35 : greatsoup38(830)@2013-03-21 22:30:39

34樓提及
首先210的鞋比較貴,又耐用/又好穿(我老婆說的),雖然女人買鞋多,但有其他牌子買,現在人有錢,比較愛外國貨,但現在好似減價出貨,可能成本上升(人工/租),相信未來都有一些壓力..


最慘他要轉做自營店...
36 : ng caddy(36072)@2013-03-21 22:32:30

35樓提及
34樓提及
首先210的鞋比較貴,又耐用/又好穿(我老婆說的),雖然女人買鞋多,但有其他牌子買,現在人有錢,比較愛外國貨,但現在好似減價出貨,可能成本上升(人工/租),相信未來都有一些壓力..


最慘他要轉做自營店...
,這樣問題相關大,因為租應該愈來愈貴,因為開發比農民入城..
37 : greatsoup38(830)@2013-03-21 22:34:55

36樓提及
35樓提及
34樓提及
首先210的鞋比較貴,又耐用/又好穿(我老婆說的),雖然女人買鞋多,但有其他牌子買,現在人有錢,比較愛外國貨,但現在好似減價出貨,可能成本上升(人工/租),相信未來都有一些壓力..


最慘他要轉做自營店...
,這樣問題相關大,因為租應該愈來愈貴,因為開發比農民入城..


唔咁做管理唔好
38 : ng caddy(36072)@2013-03-21 22:37:17

37樓提及
36樓提及
35樓提及
34樓提及
首先210的鞋比較貴,又耐用/又好穿(我老婆說的),雖然女人買鞋多,但有其他牌子買,現在人有錢,比較愛外國貨,但現在好似減價出貨,可能成本上升(人工/租),相信未來都有一些壓力..


最慘他要轉做自營店...
,這樣問題相關大,因為租應該愈來愈貴,因為開發比農民入城..


唔咁做管理唔好
,大陸準備城鎮化/農民入城等等,我希望可以做好,否則好大獲..
39 : greatsoup38(830)@2013-04-06 22:35:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130320673_C.pdf
210
盈利降6%,至8.4億,2億現金
40 : greatsoup38(830)@2013-04-16 00:45:12

210
41 : ezone2k(22605)@2013-07-03 23:53:25

摩通:達芙妮目標價6.8元 評級中性
42 : ezone2k(22605)@2013-07-03 23:54:26

Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd 新加坡政府投資公司 買入 60 萬股@平均價 6.19 -4%2013-06-20 00:00

達芙妮國際 00210.HK
現價 5.940  升跌 -0.580(-8.896%)
52週波幅
5.920 - 11.300

sitting boat already..
43 : ezone2k(22605)@2013-07-12 01:01:10

GIC eat banana this time?

達芙妮半年同店銷售跌9% 料盈利大減

達芙妮國際(00210)公布,截至6月底止第二季同店銷售按年跌13.7%,銷售點數目淨增加112個。

該公司指,第二季度銷售表現主要受經濟增長放緩,消費意欲偏低;惡劣的天氣及異常寒冷的春季;以及禽流感於中國華東地區廣泛傳播影響。

至於上半年表現,該公司指,同店銷售按年跌9.2%,銷售點數目淨增加212個。

該公司表示,上半年核心品牌業務營業額仍錄得按年低單位數的增長;毛利率錄得低單位數跌幅。此外,由於銷售增長比預期低,存貨周轉天數將可能按年溫和上升。

該公司指,於市場增長放緩的情況下,由去年直營店比例上升所帶來的更大固定成本結構產生負面的經營槓桿效應,核心品牌業務之經營利潤率於上半年因此受到重大影響。由於中高檔品牌之整固仍在進行中(包括理順銷售網絡及調整品牌定位),此業務之營運虧損於上半年可能與去年同期相若。

該公司發出盈警,料截至6月底止半年盈利將較去年同期顯著下跌,預期純利率將為中單位數。盈利下跌主因營業額增長放緩、毛利率較低及零售業務營運模式之固定成本較高所帶來的負面的經營槓桿效應。

達芙妮表示,下半年將大力加強今年較早前已開展的策略計劃,以提升銷售效率,推動同店銷售增長;亦會令產品更多元化及加強供應鏈管理;提升品牌形象及市場推廣效益。
44 : ezone2k(22605)@2013-07-12 01:02:03

達芙妮(00210)獲GIC增持60萬股
[18:36] 2013/06/25

【on.cc 東方互動 專訊】 聯交所股權變動資料顯示,達芙妮(00210)於6月20日獲新加坡政府投資公司(GIC)增持60萬股,最新持股數目8,273萬股。
45 : greatsoup38(830)@2013-07-12 01:05:04

44樓提及
達芙妮(00210)獲GIC增持60萬股
[18:36] 2013/06/25

【on.cc 東方互動 專訊】 聯交所股權變動資料顯示,達芙妮(00210)於6月20日獲新加坡政府投資公司(GIC)增持60萬股,最新持股數目8,273萬股。


http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 0&src=MAIN&lang=ZH&
46 : pcp7838(1616)@2013-07-12 09:52:28

我好重貨, 金翅仆街鳥
47 : 承天(1379)@2013-07-12 10:10:12

見識過波司登...應該有排跌=.=
48 : 鎌首(32179)@2013-07-12 10:21:37

達芙妮(00210.HK)公布,第二季同店銷售下跌13.7%,銷售點淨增加112家。今年上半年,同店銷售下降9.2%,銷售點淨增加212家。截至今年6月底,核心品牌銷售點共6581家。公司指,第二季銷售表現受到經濟增長放緩、消費意欲偏低、惡劣天氣及禽流感傳播等因素影響。

D 原因好無厘頭
49 : Wilbur(1931)@2013-07-12 10:29:50

間間大陸零售都係玩幾年擴網點(channel stuffing)就要還
50 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:43:47

49樓提及
間間大陸零售都係玩幾年擴網點(channel stuffing)就要還


我覺得呢招好正
51 : hkgbamboopanda(35337)@2013-07-13 20:54:00

佢定百麗邊隻先會返到身smiley
52 : hkgbamboopanda(35337)@2013-07-13 20:56:49

D內需股比人打到殘哂
仲話發展內需
定係依一ROUND係中国成日講既"必須經歷的陣痛"smiley
53 : 鎌首(32179)@2013-07-13 20:58:05

52樓提及
D內需股比人打到殘哂
仲話發展內需
定係依一ROUND係中国成日講既"必須經歷的陣痛"smiley


宜家驚d 大陸人係轉哂去網購女人鞋, 係就結構性改變, 唔係周期問題了
54 : 股場無真愛(1876)@2013-07-13 23:21:11

達芙妮呢半年業績走晒樣...........
可能係體育股翻版 睇定D好
55 : ng caddy(36072)@2013-07-14 00:16:34

的確最近暴雨影響銷量(可能那些貨被雨水浸壞/工廠機械出事),加上多了品牌競爭,如國人有錢了,多數買外國貨,中國貨可能被邊緣化,而且大陸公司這幾年以為好境,不繼擴展,經濟環境出事,都好煩,如有特許經營權賣出,可能會好D,自資就慘,加上人工/租金升,壓力不小
56 : greatsoup38(830)@2013-07-14 10:47:39

54樓提及
達芙妮呢半年業績走晒樣...........
可能係體育股翻版 睇定D好


都是擴得太快
57 : ezone2k(22605)@2013-07-15 11:39:21

達芙妮國際 00210.HK
現價 5.210  升跌 +0.190(+3.785%)

can not drop..
58 : GS(14)@2013-07-15 23:24:05

57樓提及
達芙妮國際 00210.HK
現價 5.210  升跌 +0.190(+3.785%)

can not drop..


現在得番5蚊?
59 : hkgbamboopanda(35337)@2013-07-24 15:10:00

邊間賣鞋既做電商做得最好
60 : greatsoup38(830)@2013-07-24 22:18:31

59樓提及
邊間賣鞋既做電商做得最好


其實都是d小鋪
61 : GS(14)@2013-08-15 00:27:26

有古怪
62 : Clark0713(1453)@2013-08-26 19:50:40

截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公告
63 : GS(14)@2013-09-03 22:56:41

盈利降38%,至2.8億,輕債
64 : greatsoup38(830)@2013-10-17 00:15:56

bad
65 : pcp7838(1616)@2013-10-17 01:42:23

唉。唔對辦
66 : ezone2k(22605)@2013-10-17 14:49:01

indeed, very bad for 210

達芙妮國際 00210.HK

現價 4.410 升跌 -0.350(-7.353%)

達芙妮(00210.HK)第三季同店銷售負增長18.1%

達芙妮(00210.HK)公布,今年第三季同店銷售增長率為負18.1%,銷售表現疲弱,是因為中國七、八月份的天氣異常酷熱,街邊店的人流減少,競爭激烈,以及消費意慾低迷;期間,淨增加23個直營店及減少40個加盟店,合計銷售點數目減少17個。

累計今年首三季同店銷售增長率為負12.2%;期間,淨增加286個直營店及減少91個加盟店,合計銷售點數目增加195個。

公司指出,產品折扣相對去年同期已作調整,因此零售毛利率得以提升。然而,銷售表現疲弱令負面經營槓桿效應持續,導致期內經營利潤率顯著下跌。

管理層認為,下一季市場前景仍不明朗,今年下半年將充滿挑戰,集團對今年下半年的表現維持審慎態度。
67 : ezone2k(22605)@2013-10-17 14:49:12

《大行報告》摩通降達芙妮(00210.HK)目標價至3.9元 評級「減持」

摩根大通發表研究報告指,達芙妮(00210.HK)第三季同店銷售增長為-18.1%,表現非常疲弱,主要受累天氣、市場競爭、人流下跌及降低推廣力度,該行將其今明兩年的盈利預測分別下調23%及28%,目標價由4.5元削至3.9元,重申投資評級「減持」,繼續關注達芙妮的存貨水平,認為其股價中短期推動力有限。

報告引述達芙妮管理層指,公司去年第三季作出進取的折扣推廣優惠,惟今年則刻意減少推廣力度,產品銷售均價輕微上升,惟銷量下挫拖低整體銷售表現。

該行指出,達芙妮存貨周轉天數增至今年上半年的超過210天(去年上半年及下半年分別為202天及187天)。該公司承認,第三季表現差於預期,故庫存水平較高仍屬健康。不過,摩通相信庫存高企對未來銷售及利潤率將帶來負面影響。然而,該公司於第三季期間淨新增23間直營店,加快整合表現較差的門店,該行認同有關整合屬必要及正面。
68 : ezone2k(22605)@2013-10-17 14:49:30

1880 slow down..

百麗(01880.HK)第三季鞋業同店銷售增1.3%

百麗國際(01880.HK)公布,今年第三季度,於中國國內的零售網點數目淨增長280間。

截至9月底,於中國國內共設18,596間零售網點,其中12,816間為鞋類網點,5,780間為運動服飾網點,全部網點均由集團直接經營管理。

另外,第三季鞋類業務同店銷售增長1.3%,運動服飾業務同店銷售增長4.5%
69 : hkgbamboopanda(35337)@2013-10-18 22:14:13

等2蚊 佢淘寶間野ok 人氣同百麗差唔多
70 : MrYeung(15476)@2013-10-25 22:42:19

210
71 : qt(2571)@2014-01-20 21:19:28

盈警
72 : greatsoup38(830)@2014-01-22 00:47:03

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140121/news/eb_ebe1.htm


【明報專訊】女鞋品牌達芙妮(0210)昨日發布盈利預警,由於銷售放緩及運營成本上升,預期截至2013年年底全年純利按年顯著下跌,淨利率將為低單位數百分率。達芙妮全年營業額按年大致持平,但同店銷售下跌10.4%,核心品牌的經營利潤率顯著下跌。

去年第四季達芙妮同店銷售按年下跌5.4%,較第三季下跌18%,已有收窄。百麗(1880)去年的銷售同樣不濟,但同店銷售一直未跌至負增長,早前公布的運營數據顯示,第四季鞋類業務同店銷售按年增長1.3%。銷售插水令達芙妮不得不大幅促銷過季產品,導致全年毛利率錄得低單位數百分點的跌幅。銷售放緩亦產生負面的經營槓桿效應,包括存貨減值撥備大幅增加,加上關店帶來的減值虧損,達芙妮核心品牌的全年經營利潤率顯著下跌,下半年跌幅尤其大。所有業務中唯一有改善的是中高檔品牌。公司指相關業務的整合取得良好進展,營運虧損較上一年減少。

達芙妮在第四季大舉關店,單第四季淨減245個銷售點,全年淨減少50個。相比之下,2012年全年曾淨增767個銷售點。至2013年年底,集團核心品牌銷售點總數為6319個。
73 : greatsoup38(830)@2014-04-12 14:27:09

210
74 : qt(2571)@2014-04-15 10:54:24

http://www.nbd.com.cn/articles/2014-04-15/825746.html

女鞋品牌商一季度销售普跌 达芙妮、千百度门店各净减50余家
http://www.nbd.com.cn 2014-04-15 01:03

女鞋品牌商一季度销售普跌 达芙妮、千百度门店各净减50余家
每经记者 王敏杰 发自上海

日前,女鞋两大品牌达芙妮 (00210,HK)以及千百度(01028,HK)均公布了一季度运营情况。

在去年行业销售及利润普降的情况下,今年一季度的情况依旧不容乐观。上述两家企业除了同店销售均出现较大幅度下滑外,门店也在不断收缩:达芙妮核心品牌净减少53家,千百度净减少54家。

结合此前已公布一季度业绩数据的百丽来看,女鞋品牌的销售情况并无起色。分析人士指出,在市场饱和、电商持续性冲击下,女鞋品牌单纯走规模化、拼产能降成本的模式已难以为继。而在消费频次并无增加的情况下,鞋类品牌要有大的发展已比较困难。

同店销售下滑/

根据达芙妮的公告,其2014财年第一季度未经审计的营运资料显示,季内,核心品牌业务同店销售同比出现了9.5%的跌幅。而作为首家在港上市的内地鞋业零售商,千百度的同店销售额则较2013年同期相比下降约8.6%。

对于门店并不景气的销售,千百度并未点明原因。达芙妮方面则表示,今年春节较早,以致春节前的销售旺季相对去年缩短,是影响第一季度销售表现的主要因素。此外,公司季内积极清理过季存货,以提升整体存货组合,因此使毛利率受压。同时,达芙妮指出,在三月下旬春季来临以及天气逐渐向好的情况下,其销售已有好转的迹象。

除了同店销售的下滑,关店也是这两大品牌的另一共同点。《每日经济新闻》记者注意到,一季度,达芙妮核心品牌的销售点总数净减少了53个,当中包括净关闭12家直营店及41家加盟店。截至2014年3月末,其共有6266家门店;千百度一季度则净减少54家门店,其中自营零售店铺较去年底净减34间至1678间,第三方零售店铺则净关店20间至554间。

眼下,销售的持续下滑以及关闭门店似乎已经成为几大鞋类品牌现阶段的主要特点。根据此前公布的年度业绩情况,去年,达芙妮同店销售降了10.4%,减少了50个核心品牌销售点;千百度同店销售同比下降6.9%,削减了36间第三方零售店。

龙头百丽的表现相对突出,去年的净利润微增3.2%。去年其鞋类业务内地的自营零售网点约1.3万个,净增加1093个,同比增长9%。不过一季度(12月1日至2月28日)的数据显示,百丽鞋类业务同店销售下降2.7%。

除了销售不振,利润下滑也是女鞋品牌目前面临的一大难题。本月公布的女鞋品牌星期六(002291,SZ)年报显示,去年其净利下滑了近四成。

品牌企业“自救”/

在业界看来,鞋类行业的竞争态势较为激烈,受电商冲击尤其明显。此外,由于行业经过了很长一段时间的发展,基本每个企业对市场的开发都处于较为饱和的状态,眼前消费的频次并没有增加,品牌要有大的发展已比较困难。

中投顾问轻工业研究员熊晓坤告诉《每日经济新闻》记者,女鞋品牌一季度仍旧不景气,行业内集体倾向于深度打折促销导致毛利率下滑,不少门店出现负增长。

值得注意的是,行业形势低迷的情况下,品牌企业也在积极采取措施“自救”。

近期,达芙妮更换了品牌代言人,并借助明星来执导广告拍摄,可谓一项大手笔。瑞银指出,达芙妮意识到去年在品牌建设上投资偏低,故将今年的营销预算翻倍。瑞银估计,其将花1.8亿元在市场营销及推广上。此外,千百度更是在8日公告表示,以430万美元认购了UnitedNudeInternational25%的股本,以促进双方可能的长期战略业务合作,UnitedNude主要致力于中高档女士鞋履。

熊晓坤表示,女鞋品牌竞争激烈,想要突围必须瞄准消费者的需求,只有与消费者恰好“对味”,消费者才会买账。千百度致力中高档女士鞋履,提高女鞋的舒适度;达芙妮邀请全智贤等代言是利用“粉丝经济”,无疑都是从消费者的需求出发。

一位行业人士告诉记者,鞋企要保证净利润增长,就要避免毛利率下滑,一味地扩大产能不但无法运用“饥渴营销”,还降低了产品的竞争力,一旦新品推出市场,在产能还未消化完的情况下,其他品牌也会推出类似款冲击销量。“所以,企业要严格控制好产量,并从消费者需求出发,生产‘精’品,而不只是物品,才能获得更高的收益。”
75 : roadman(34674)@2014-04-29 05:49:40

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140429/18703767

達芙妮獲TPG借平錢 市場驚訝

【本報訊】向來以「零售專家」見稱的私募基金TPG,於2009年認購鞋股達芙妮(210)的可換股債券(CB),原本在今年6月到期,市場亦已「打定輸數」,認為TPG換股機會渺茫。誰知TPG與達芙妮上周五達成協議,TPG不但同意延長CB期限至明年4月,更即時豁免達芙妮的利息及顧問費,變相「零息」借1年平錢予達芙妮周轉。
有外資分析員對TPG的做法感驚奇,認為TPG可能想顧全面子,決定助達芙妮減輕財務壓力,並為自己最後能成功賺錢套現,留下一線機會。達芙妮股價昨日早段急升5%,但升幅至收市後已打回原形,最後收報3.16元,全日無升跌。
免收息延長CB期限
達芙妮財務總監林哲立及TPG合夥人劉偉琪,昨早一同出席分析員電話會議。劉偉琪強調,對達芙妮改善業務有信心,但未有評論,如TPG最後成功換股,是否意味會立即沽貨套現。
根據達芙妮及TPG的新協議,原本今年6月到期的CB,期限將會延至2015年4月;同時CB尚未支付的利息,亦會由協議修訂日生效起即時豁免。另外,TPG亦承諾,如達芙妮股價在未來1年內,連續14日、收報在4.25元之上,TPG將會換股,而換股價則維持不變,依舊是3.5元。如要達到TPG承諾換股的水平,達芙妮股價需至少累升逾34%。
有外資分析員對於TPG選擇延長CB、又免收息,感到驚訝:「可能TPG唔志在那少少利息,情願幫公司改善財務壓力,自己當買個機會,睇下達芙妮最後係咪可以復蘇,最後佢可成功套現賺錢。畢竟TPG係『零售專家』,而家又改造緊李寧(2331),佢都唔想打爛塊招牌。」
另一分析員則指,是次修訂短期消除了達芙妮要斥6.25億元贖回CB的財務壓力:「好似佢哋剛剛請了全智賢做代言人,又決定將市場推廣開支增加一倍,打造品牌,樣樣都要用錢。」他形容,達芙妮要扭轉劣勢,難度很高:「有網購後,個世界已唔同咗,百麗(1880)都說有結構性問題。佢1年內要升返4.25元不容易。」
76 : greatsoup38(830)@2014-05-04 22:10:30

210
77 : greatsoup38(830)@2014-05-04 22:13:04

210

盈利降65%,至3億,輕債
78 : GS(14)@2014-06-13 18:20:35

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=73655
由 hw » 週五 5月 23日, 2014年 3:26 pm

你估 TPG 唔想走呀, 硬食咋. 果班 private equity 有幾多個真係識做生意呀, 個大環境好, 一入場先洗個太平地, 隊底個基數咪容易有增長囉. 家陣個市唔得, 神仙難變啦.
79 : GS(14)@2014-08-20 02:21:47

210

盈利降55%,至1.3億,1億現金
80 : GS(14)@2014-10-19 02:25:28

不太差
81 : greatsoup38(830)@2015-01-23 00:19:19


82 : x31294128(46781)@2015-01-25 14:28:09

第四季唔掂,差
83 : qt(2571)@2015-01-25 14:33:24

直營店加左, 但同店銷售下跌
庫存幾時至賣完呢?
84 : x31294128(46781)@2015-01-25 14:37:06

星期五出現洗倉式下跌,沽空大增,慘慘慘
遲d莫非有壞消息爆?

定係d大行報告咁大威力?
85 : greatsoup38(830)@2015-01-25 17:55:19

期望可能又落空,哈哈
86 : qt(2571)@2015-01-25 19:41:37

下面根本無位睇. smiley
87 : 全城武(32435)@2015-01-25 19:59:55

話唔定好似大時代咁, 成功向爆紅既全智賢借運翻身
88 : x31294128(46781)@2015-01-25 20:01:18

全城武86樓提及
話唔定好似大時代咁, 成功向爆紅既全智賢借運翻身


或者俾洗費進一步拖垮
89 : greatsoup38(830)@2015-01-25 21:30:59

我估不太可能成功
90 : qt(2571)@2015-01-25 22:26:49

雪球管我財批評佢做平價貨, 只會越做越死.
91 : greatsoup38(830)@2015-01-25 23:11:25

平貨其實真是會做死
92 : x31294128(46781)@2015-01-26 10:43:23

做平價貨得唔得,睇行業性質同性價比而定
93 : GS(14)@2015-01-27 00:23:31

大陸大把平過他靚過他
94 : x31294128(46781)@2015-01-27 02:31:18

1880的品牌經營似乎較210成功
95 : 承天(1379)@2015-01-27 07:12:24

我都唔鍾意佢d野..不過我而家先知佢地有男裝嘿嘿
96 : 承天(1379)@2015-01-27 07:12:57

但係台灣股好興私有化.唔知會唔會?
97 : GS(14)@2015-01-27 14:53:01

呢隻經營太差,未必
98 : endu(38943)@2015-01-27 22:09:03

靠一味開店唔得的
大陸的土炮真系 管理層唔多掂
99 : greatsoup38(830)@2015-01-28 01:22:14

他開始做得愈來愈不好了
100 : GS(14)@2015-03-25 12:20:58

盈利降64%,至1.1億,1億現金
101 : GS(14)@2015-07-24 01:22:07

bad
102 : endu(38943)@2015-07-25 10:14:00

greatsoup100樓提及
bad


這家耍返身應該很難了
6千幾間分店,百亿生億,現市值26亿,產品多數是100-300百的
產品無物等色特點,無物堡壘可言,
最近有兩間來的較猛,一間叫卓詩妮,另一間叫依思Q
103 : endu(38943)@2015-07-25 11:11:42

endu101樓提及
greatsoup100樓提及
bad


這家耍返身應該很難了
6千幾間分店,百亿生億,現市值26亿,產品多數是100-300百的
產品無物等色特點,無物堡壘可言,
最近有兩間來的較猛,一間叫卓詩妮,另一間叫依思Q


應該會被人慢慢瓜分的
不如換下管理層啦
104 : greatsoup38(830)@2015-07-26 00:41:50

台灣佬無得搞
105 : endu(38943)@2015-07-27 15:47:44

smiley
greatsoup38103樓提及
台灣佬無得搞

50蚊至200零D女鞋多到呢
由其線上多到你估唔到的
738同1880都唔多樂觀啦
210睇來都系等人同佢分屍了
哪里才是個頭呀smiley
106 : greatsoup38(830)@2015-07-27 23:24:17

時間失去了就是失去了
107 : greatsoup38(830)@2015-09-03 12:47:34

盈利降98%,至200萬,輕債
108 : greatsoup38(830)@2016-01-26 19:28:43

盈警
109 : greatsoup38(830)@2016-01-27 23:29:04

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160127/news/eb_ebc1.htm
達芙妮盈警 去年關805家店
  2016年1月27日

【明報專訊】達芙妮(0210)昨發盈警,稱2015年全年核心品牌同店銷售跌18.5%,且全年計,集團淨關閉805家店舖,當中包括692家直營店及113家加盟店。惟關店逾800家後,其核心品牌業務的店舖仍多達5597家。

翻查資料,於2010至2012年其間,集團每年均錄得逾700家店舖增幅,當中包括直營店及加盟店。短短3年,店舖數目已由4902間,大增至6369間,增幅近三成,至2014年再增至6402間;不過,自踏入2015年店舖增長下滑,去年第4季,達芙妮核心品牌業務的同店銷售按年跌逾兩成,銷售點數目淨減少405家,創過去4年以來最大季度跌幅。

同店銷售下跌18.5%

相隔半年,達芙妮再發盈警。公告中顯示,截至去年12月31日,集團的核心品牌如「達芙妮」及「鞋櫃」,其同店銷售下跌18.5%。另外,集團全年合共關閉805家店舖,當中包括692家直營店及113家加盟店,惟該公司核心品牌業務的店舖仍達5597家。過去1年,達芙妮每季的銷售與店舖數目均錄得負數。公告中提及,期內銷售下跌主要受中國經濟持續放緩,消費意欲疲弱及「雙十一」節慶網上推廣攤薄實體店客流等因素影響。集團表示,其電子商務於去年第4季銷售額錄得增長,惟因電子商務佔整體營業額不大,故未能抵消年內實體店客流被攤薄的負面效應。

110 : endu(38943)@2016-02-26 14:36:48

有時上天猫睇下,見到哩隻也都心酸
唔知她還可以頂到幾多個年頭
同場中高檔的738都被人圍到smiley
唔打折根本出唔到貨
111 : greatsoup38(830)@2016-02-26 21:33:18

endu109樓提及
有時上天猫睇下,見到哩隻也都心酸
唔知她還可以頂到幾多個年頭
同場中高檔的738都被人圍到smiley
唔打折根本出唔到貨


現在真是縮得太快呢隻brand,始終人收入高左,唔會玩cheap brand
112 : greatsoup38(830)@2016-04-05 22:34:19

轉虧1.64億,輕債
113 : 太平天下(1234)@2016-04-06 00:34:35

greatsoup38111樓提及
轉虧1.64億,輕債


taobao受害股
114 : greatsoup38(830)@2016-04-06 08:02:18

他d貨唔夠高級
115 : GS(14)@2016-04-15 02:58:19

bad
116 : GS(14)@2016-04-16 01:26:59

董事辭任
117 : GS(14)@2016-07-21 19:25:28

PROFIT WARNING
118 : GS(14)@2016-08-24 11:38:32

轉虧1.9億,輕債
119 : GS(14)@2017-01-24 19:23:48

very bad
120 : greatsoup38(830)@2017-03-05 03:03:57

盈利警告 - 新增資料
121 : GS(14)@2017-04-14 10:21:17

oh
122 : GS(14)@2017-10-26 01:43:47

bad
123 : GS(14)@2018-07-29 14:45:51

達芙妮國際控股有限公司(「本公司」,與其附屬公司合稱「本集團」)的董事會
(「董事會」)在自願的基礎上,提供本集團未經審計之「達芙妮」及「鞋櫃」品牌
在中國大陸業務(「核心品牌」)的營運資料如下。
核心品牌之同店銷售
二零一八年第二季度,本集團核心品牌業務同店增長錄得按年高單位數下降,這主要
是由銷售量減少所帶動。然而,與第一季度相比,本集團第二季度同店銷售略有改善。
整體而言,二零一八年上半年同店銷售錄得 9.1%之跌幅。
核心品牌之銷售點數目
於二零一八年第二季度,本集團繼續進行其渠道組合調整及店舖整合,導致淨關閉
294 個銷售點(包括 287 家直營店及 7 家加盟店)。二零一八年上半年淨關閉 416 個
銷售點後,於二零一八年六月三十日,本集團核心品牌業務合共有 3,173 個銷售點。
盈利警告
董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者,根據本集團未經審核綜合管理賬目的初步
評估及目前已有資料,本集團預期截至二零一八年六月三十日止六個月將繼續錄得淨
虧損,虧損數額將與二零一七年下半年相若。
124 : GS(14)@2018-10-26 18:37:57

達芙妮國際控股有限公司(「本公司」,與其附屬公司合稱「本集團」)的董事會
(「董事會」)在自願的基礎上,提供本集團未經審計之「達芙妮」及「鞋櫃」品牌
在中國大陸業務(「核心品牌」)的營運資料如下。
核心品牌之同店銷售
二零一八年第三季度,本集團核心品牌業務同店銷售錄得按年中單位數下降,這主要
是由銷售量減少所帶動。
核心品牌之銷售點數目
本集團於今年第三季度淨關閉 243 個銷售點(包括 235 家直營店及 8 家加盟店),因
此於二零一八年九月三十日,本集團核心品牌業務合共有 2,930 個銷售點。
董事會謹提醒本公司股東及潛在投資者,本公告之內容乃根據本集團未經審計的營運
資料所作出,及並未有經過本公司的獨立核數師的審閱或審核。

125 : GS(14)@2019-01-23 17:33:27

達芙妮國際控股有限公司(「本公司」,與其附屬公司合稱「本集團」)的董事會
(「董事會」)在自願的基礎上,提供本集團未經審計之「達芙妮」及「鞋櫃」品牌
在中國大陸業務(「核心品牌」)的營運資料如下。
核心品牌之同店銷售
二零一八年第四季度,本集團核心品牌業務同店銷售錄得按年高單位數下降,這主要
是由銷售量減少所帶動。於第四季度內,平均售價較二零一七年同期低單位數增長。
總體而言,截至二零一八年十二月三十一日止全年,同店銷售按年下降 7.6%。
核心品牌之銷售點數目
為應對不利的宏觀市場,本集團繼續調整渠道組合,導致二零一八年第四季度淨關閉
282 個銷售點(包括 270 家直營店及 12 家加盟店)。本集團於二零一八年全年淨關閉
941 個銷售點,於二零一八年十二月三十一日,本集團核心品牌業務合共有 2,648 個銷
售點。
董事會謹提醒本公司股東及潛在投資者,本公告之內容乃根據本集團未經審計的營運
資料所作出,及並未有經過本公司的獨立核數師的審閱或審核。

本公司股東及潛在投資者應謹慎,以免不恰當地依賴上述資料,及於買賣本公司股份
時,務須審慎行事。
126 : GS(14)@2019-04-04 18:41:16

虧,輕債
基金 達芙妮 0210 前永 永恩 國際 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270534

易大宗 (1733,前永暉焦煤、永暉實業) 專區 (關係:1878)

1 : GS(14)@2010-09-25 15:19:55

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... 100920-Layout_c.htm
2 : GS(14)@2010-09-29 23:15:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100927010_C.HTM
3 : GS(14)@2010-10-02 14:25:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C117.pdf
Winsway International Petroleum & Chemicals 及 Winsway Petroleum Holdings 主要從事石化產品(例如石腦油、燃油、重芳烴、精對苯二甲酸、對二甲苯、二甲苯及乙二醇)交易,客戶為國際石化分銷商。截至二零零九年十二月三十一日止年度,Winsway InternationalPetroleum & Chemicals 及 Winsway Petroleum Holdings 的石化產品交易總收益約為17億美元。

相反,本集團主要從事向客戶(主要為中國領先鋼廠及焦煤生產商)供應進口焦煤。本集團業務、產品及客戶與 Winsway Resources Holdings、Winsway International Petroleum& Chemicals、Winsway Petroleum Holdings 及永暉集團控股的業務、產品及客戶截然不同。因此,本集團業務與 Winsway Resources Holdings、Winsway International Petroleum & Chemicals、Winsway Petroleum Holdings 及永暉集團控股的業務有明顯區別,亦不存在競爭。
4 : beginner(2177)@2010-10-12 21:04:18

Greatsoup 師兄, 有一些問題想問.

今日睇生果報, 講銀建(171)響3月尾投資永暉焦煤(1733)1.95億可換股債券, 可於2013年4月底前換永暉的1.515億股.
但心想應該唔會咁著數, 因永暉的1.515億股現價值5億多.
但網上又搵唔到有關該可換股債券的細節.

根住去AASTOCKS睇, 搵到以下消息:
<厚樸基金,將聯同五礦建設<00230.HK>母公司五礦集團及銀建國際<00171.HK>投資永暉焦煤,總投資額約1.1億美元(約8.6億港元),持股約20%。>

之後再睇1733主要股東,厚樸基金有9.6%股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C119.pdf

本人玩股票唔係好耐, 但知道報紙的大多是打手, 想問下greatsoup 點睇呢件事?? 打手是在用什麼方法吹噓欺騙呢???
如果銀建真係有1.95億可換股債券,那從資產上看銀建是有吸引力嗎?

謝!!
5 : GS(14)@2010-10-12 21:37:58

4樓提及
Greatsoup 師兄, 有一些問題想問.

今日睇生果報, 講銀建(171)響3月尾投資永暉焦煤(1733)1.95億可換股債券, 可於2013年4月底前換永暉的1.515億股.
但心想應該唔會咁著數, 因永暉的1.515億股現價值5億多.
但網上又搵唔到有關該可換股債券的細節.

根住去AASTOCKS睇, 搵到以下消息:
<厚樸基金,將聯同五礦建設<00230.HK>母公司五礦集團及銀建國際<00171.HK>投資永暉焦煤,總投資額約1.1億美元(約8.6億港元),持股約20%。>

之後再睇1733主要股東,厚樸基金有9.6%股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C119.pdf

本人玩股票唔係好耐, 但知道報紙的大多是打手, 想問下greatsoup 點睇呢件事?? 打手是在用什麼方法吹噓欺騙呢???
如果銀建真係有1.95億可換股債券,那從資產上看銀建是有吸引力嗎?

謝!!


關於可換股債券的情節,其實招股書「歷史、重組及集團架構」全部都有,但無人留意吧...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C113.pdf
二零一零年三月三十日,本公司與厚樸訂立優先股認購協議,厚樸認購60,000,000美元的優先股。二零一零年三月三十日,本公司與中國五礦集團公司及銀建國際訂立可換股債券認購協議,中國五礦集團公司及銀建國際分別認購25,000,000美元及25,000,000美元的可換股債券。

二零一零年四月二十二日,本公司與伊藤忠訂立另一份可換股債券認購協議,伊藤忠認購10,000,000美元的可換股債券。厚樸、中國五礦集團公司、銀建國際及伊藤忠均於二零一零年四月成為本集團首次公開發售前投資者。厚樸、中國五礦集團公司及銀建國際均於二零一零年四月二十一日完成彼等各自的投資付款,伊藤忠於二零一零年四月二十八日完成投資付款。

....

兌換及贖回
Coppermine、銀建國際及伊藤忠均可於上市日期前(包括該日)行使權利將各自所持的價值25,000,000美元、25,000,000美元及10,000,000美元可換股債券分別兌換成151,515,152股、151,515,152股及50,000,250股股份。假設發售價為每股3.875港元(即指標發售價範圍的中間值),就此兌換的股份較發售價每股分別折讓2.59港元、2.59港元及2.32港元。
6 : GS(14)@2010-10-12 21:43:35

打手好簡單,就是一堆專欄作家及財演在報紙大合唱,猛吹同一隻股,然後在網上例如跌吉,會有好多人推介這隻股的。

至於銀建,其實我覺得盤數太亂、太複雜,如果我有這樣的感覺,一般都不會沾手這類股票...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100901452_C.pdf
他確實有5億的股票,但折合每股都是約20多仙,相對公司股價2.41,其實對公司投資價值沒太大的影響。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827636_C.pdf
他有60餘億的淨資產,但是扣除一些特別收入,並不賺錢,但市值有50億,所以獲利能力和市值都不相稱,在這個價錢買的確真的較貴。
7 : GS(14)@2010-10-19 23:22:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101019538_C.pdf
本公司公佈,本公司直接全資附屬公司 Winsway Resources Holdings Private Limited(「Winsway Singapore」)與 SouthGobi Sands LLC(「SouthGobi」,根據蒙古法律成立的公司)就採購合共最多1,200,000噸半軟焦煤訂立兩份煤炭供應協議(「煤炭供應協議」),自二零一零年十月十五日起生效,於二零一零年第四季度交付,當中最多200,000噸半軟焦煤將提供予 ECCW (Tangshan) Jiahua Coking & Chemical Co., Ltd. 或 SouthGobi 同意的其他終端用戶所使用。煤炭供應協議的條款經訂約方根據一般商業條款及目前市況公平協商釐定。
8 : GS(14)@2010-10-28 00:02:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101027566_C.pdf
公司宣佈,鑑於2010年第四季度中國鋼廠對焦煤的需求上漲,蒙古國焦煤資源出口的
大規模釋放,以及本集團預期各口岸跨境物流運輸及煤炭加工能力的大幅提高,公司
近期在原有採購計劃之外簽訂了新的採購合同及供貨確認函。
9 : 大粒米(1247)@2010-10-28 00:21:34

早2日於39.3沽左抽回來既1手之報再升,我忍....
今日玩完!
10 : 大粒米(1247)@2010-10-28 09:32:54

湯兄:

呢批可換股債券有冇禁售期?
11 : GS(14)@2010-10-28 23:37:03

10樓提及
湯兄:

呢批可換股債券有冇禁售期?


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101028708_C.pdf
禁售
....已向本集團承諾,於上市日期後六個月內,假設優先股所附兌換權已全數行使,不會轉讓因有關兌換而獲得的股份權益,亦不會訂立任何轉讓該等權益的協議或責任....
12 : GS(14)@2010-11-10 22:00:52

http://webb-site.com/codocs/1733_M&A100927.pdf
Webb先生取得該公司的章程,大家可以參考下

這班人仲要多加阻礙:
It took us 3 round trips of e-mails to extract this fundamental document from the company, which replied in round 2 "we don't know who you are" and "we are not required by law" to give it to you. What an enlightened attitude to public relations. At least they finally coughed it up. (8-Nov-2010)

他話要用3次e-mail才能取得公司這份基本文件,前兩次還要話,我唔知你是邊個,同埋這是法律上不准許的。這真是幾「開明」的態度,最後我們終於拿到了。
13 : GS(14)@2010-11-10 22:29:21

其實連股東名冊都可拿到,股東是免費的,有無人想試下?
14 : GS(14)@2010-12-06 23:50:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201012061003_C.pdf
本公司董事公佈,本公司與 SouthGobi 就供應優質煤炭訂立長期戰略合作協議。本公
司董事另公佈,Winsway Singapore 與 SouthGobi 亦訂立煤炭供應協議,據該煤炭供應
協議,Winsway Singapore 於二零一一年自 SouthGobi 採購3,200,000噸煤炭。
15 : GS(14)@2011-03-08 21:14:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110307004_C.pdf
強大的業績,不知是否能維持
16 : hh0610(1603)@2011-03-08 22:01:50

長線仍看好它跟866
17 : GS(14)@2011-04-03 18:55:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110403016_C.pdf
發行於二零一六年到期之500,000,000 美元
8 .50%優先票據
18 : GS(14)@2011-05-03 22:23:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110503022_C.pdf
本公司董事會宣佈,本公司獲其控股公司永暉集團知會有關投資俄羅斯上游優質主焦煤項目的商機。經全面考慮該機會後,本公司決定不參與該投資機會,而永暉集團根據不競爭契約進行資產收購並已就資產收購簽署了買賣合同。

永暉集團授予本公司一項可以在未來十二個月內行使的選擇決定權以重新考慮項目,且就項目生產的煤的物流及代理服務,永暉集團確保由本公司獨家提供。
19 : fung3010(2389)@2011-05-23 21:20:36

http://www.aastocks.com/tc/ltp/LTP_RT_Quote/HK6/NOW.435832.html

厚樸減持永暉焦煤<01733.HK>1.63億股 作價3.92元
2011-05-23 07:54:48 Twitter  分享 電郵 列印 字體  


永暉焦煤<01733.HK>宣布,厚樸美元基金所持1.63億股半年禁售期屆滿,已於上日(20)按每股3.92元出售。完成後,厚樸持股由9.277%降至4.977%,即約1.89億股。(de/d)


近黎跌到呀媽都唔認得,研究研究~~
20 : ksw(1423)@2011-05-23 21:40:23

19樓提及
http://www.aastocks.com/tc/ltp/LTP_RT_Quote/HK6/NOW.435832.html

厚樸減持永暉焦煤<01733.HK>1.63億股 作價3.92元
2011-05-23 07:54:48 Twitter  分享 電郵 列印 字體  


永暉焦煤<01733.HK>宣布,厚樸美元基金所持1.63億股半年禁售期屆滿,已於上日(20)按每股3.92元出售。完成後,厚樸持股由9.277%降至4.977%,即約1.89億股。(de/d)


近黎跌到呀媽都唔認得,研究研究~~


估唔到咁快, 3番叫糊
21 : fung3010(2389)@2011-05-23 21:49:44

20樓提及
估唔到咁快, 3番叫糊


係咯~~佢地做大事既點都做番個清一色啦
22 : GS(14)@2011-05-23 21:50:45

賺番個成本先,然後慢慢搞野
23 : enigma0323(3470)@2011-07-12 11:16:26

穆迪玩踩地雷猛咁插紅旗仔, 算係點 smiley
24 : GS(14)@2011-07-12 22:26:10

隻野是有D野的,佢又講得無錯
25 : GS(14)@2011-07-12 23:31:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110712155_C.pdf
董 事 會 注 意 到 穆 迪 評 級 於2011年7月11日 發 佈 了 投 資 者 服 務 簡 報(「穆 迪 報 告」)。董 事 會
認 為 目 前 不 適 宜 對 包 括 穆 迪 報 告 在 內 的 第 三 方 報 告 予 以 評 論 ,但 董 事 會 謹 此 強 調 ,前 述
態 度 在 任 何 情 況 下 均 不 表 明 本 公 司 默 認 接 受 該 等 報 告 中 對 本 公 司 或 本 公 司 業 務 的 判 斷
或 結 論 。
26 : GS(14)@2011-07-19 23:49:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110719008_C.pdf
本 公 司 今 年 頭 六 個 月 共 計 完 成 銷 售550萬 噸 煤 炭( 未 經 審 核 數 據 ),較 去 年 同 期 經 審 核 數
據 增 長26.68%。
於 二 零 一 一 年 上 半 年 其 間 ,本 公 司 採 購 總 計546萬 噸 煤 炭 ,較 去 年 同 期 增 加25.15%。
27 : hh0610(1603)@2011-07-20 00:21:18

如果冇古惑, 現價不貴.
28 : ikillulater(6497)@2011-07-23 16:54:39

因為被插紅旗,所以更加值得留意撈D貨,人人唱淡我獨愛,哈哈!
29 : 鉛筆小生(8153)@2011-07-23 17:15:43

我沒有研究, 但倒想了解下煤貿易

點解仍有這個需要
30 : fung3010(2389)@2011-07-23 21:43:36

29樓提及
我沒有研究, 但倒想了解下煤貿易 點解仍有這個需要


只靠國內煤產其實唔夠。每年都係接鄰俄羅斯同蒙古入口好多煤黎填補需求缺口。查實#1733同蒙古境內最大數個煤礦有密切長期合作關係,批發比#1733既煤價都算低,加上進口手續麻煩,所以某程度上算得上係獨市生意,毛利亦不錯。

隨著國內鋼鐵業發展同國際煤價因素,近年焦煤價格長期係高位。早前幾隻鋼鐵業H股發盈警時都講過其一大原因係煤價太貴,反證了焦煤價格賣得好。

本來有興趣買D#1733,但我幾在意佢早幾個月發既票據,因為利息開支太高、不明白其借錢目的,亦未有時間搞清楚。所以一直未動手,不過中線我看好焦煤業。但普通煤業就持中性.....
31 : hh0610(1603)@2011-07-24 23:28:24

自從10年866績(請睇番866), 要注意自家煤售價跟市場價爭幾遠.

上次866下半年個平均賣價, 我認為有問題, 低於當時市場平均價. 我反覆思量, 原因可能有以下:
1. 跟大客戶簽有協議, 或君子協定, 按舊價供貨. 866當時10H2偏離市場價成舊水, 有問題.
2. 自己人上下其手. 咁點解上半年個賣價咁好呢(貼近市場)? 因為上半年唔缺煤, 要過一水唔容易. 下半年又賣得貴, CAP一份出廠價都係賣貴左, 而且一定有買家.

上述重點在H2盈利用唔倒煤市價計數, 隻股升左上去, 出業績唔對板就揩野.
32 : GS(14)@2011-07-25 21:13:48


加上進口手續麻煩

呢句已經夠灰色
33 : fung3010(2389)@2011-07-27 20:52:13

32樓提及
加上進口手續麻煩
呢句已經夠灰色


蒙古同國內都係要講關係,其實做得進口既,特別係原材料,關係都好重要....
34 : GS(14)@2011-08-24 07:45:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110822590_C.pdf
財務摘要
• 本集團二零一一年上半年的營業額為6,705百萬港元,較二零一零年同期增加1,811
百萬港元(或37.00%)。
• 截至二零一一年六月三十日止六個月的溢利為811百萬港元,較二零一零年同期
增加209百萬港元(或34.72%)。
• 攤薄每股盈利為0.212港元。
• 截至二零一一年六月三十日止六個月中期股息為每股0.053港元。

...
主要蒙古煤供應商
供應商 說明
金額
(百萬港元)
朝運有限公司 煤炭 898
未披露蒙古國供應商 煤炭 415
MAK 煤炭 251
SouthGobi Sands 煤炭 155

永暉的前十大客戶
名稱 所在地區
金額
(百萬港元)
丸紅株式會社 日本 828
寶鋼 上海 470
沙鋼 江蘇 463
武鋼 湖北 446
唐山佳華 河北 271
現代制鐵株式會社 南韓 267
遷安九江焦化 湖北 243
柳鋼 廣西 239
包鋼 內蒙 168
呼和浩特清水河焦化 內蒙 127

強勁,高現金,高負債,還是要保留多些現金去擴廠,或者剛剛借債手上現金增多?
35 : fung3010(2389)@2011-08-24 20:39:12

34樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110822/LTN20110822590_C.pdf 財務摘要 • 本集團二零一一年上半年的營業額為6,705百萬港元,較二零一零年同期增加1,811 百萬港元(或37.00%)。 • 截至二零一一年六月三十日止六個月的溢利為811百萬港元,較二零一零年同期增加209百萬港元(或34.72%)。 • 攤薄每股盈利為0.212港元。 • 截至二零一一年六月三十日止六個月中期股息為每股0.053港元。 ... 主要蒙古煤供應商供應商 說明金額(百萬港元)朝運有限公司 煤炭 898 未披露蒙古國供應商 煤炭 415 MAK 煤炭 251 SouthGobi Sands 煤炭 155 永暉的前十大客戶名稱 所在地區金額(百萬港元)丸紅株式會社 日本 828 寶鋼 上海 470 沙鋼 江蘇 463 武鋼 湖北 446 唐山佳華 河北 271 現代制鐵株式會社 南韓 267 遷安九江焦化 湖北 243 柳鋼 廣西 239 包鋼 內蒙 168 呼和浩特清水河焦化 內蒙 127 強勁,高現金,高負債,還是要保留多些現金去擴廠,或者剛剛借債手上現金增多?


是剛剛借債手上現金增多

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110403016_C.pdf
36 : J J(1180)@2011-08-24 20:41:57

咁嘅業績 今日重要跌 都唔知乜野市嚟嫁 唉......
37 : fung3010(2389)@2011-08-24 21:06:00

#189 業績仲勁,咪一樣比人洗爆廠....#350 夠多賺9倍,都一樣升唔起....今時今日既市已經有點失常
38 : GS(14)@2011-08-24 21:44:51

350份業績好靠新買那個資產

189同746一齊啦
39 : hh0610(1603)@2011-08-24 23:28:04

正如你地所講, 咁O既業績都要跌, 咁應該點呢?

我估煤價今年會有史以來新高.

http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20110824/012310366129.shtml
华东华中部分电厂煤炭库存大降 今冬停机或成定局

 秦皇岛煤炭网港口中心数据显示,目前曹妃甸港煤炭调出量为111.7万吨,较上周环比大幅增加21.3万吨,日均调出量为16万吨,环比增幅达24%。其中8月20日曹妃甸港煤炭调出量达到19.6万吨,为今年以来的最高水平。

 同时,其他港口吞吐量也出现增长。上周,秦皇岛港煤炭调出量共计526.8万吨,周环比增加62.5万吨、增幅13.47%,秦皇岛港煤炭调出量连续三周保持上涨。分析人士对本报称,调出量的大幅增长反映出当前动力煤需求旺盛。

 电厂库存跌幅扩大

 华东沿江主要电厂煤炭价格整体保持稳定,终结了此前连降5旬的态势。

 降幅明显放缓的上海石洞口一厂、天生港电厂的煤炭价格迎来了稳定,5000大卡发热量贫瘦煤的接收价为745元/吨,5500大卡发热量的贫瘦煤报收790元/吨
40 : GS(14)@2011-08-25 08:03:13

要買到貨先得
41 : 鉛筆小生(8153)@2011-08-25 11:33:49

今年缺梗煤
42 : hh0610(1603)@2011-08-25 13:40:46

我估最後不是缺煤, 是缺運力, 運輸都好很貴.

1733/866二煉一
43 : J J(1180)@2011-08-25 20:50:22

42樓提及
我估最後不是缺煤, 是缺運力, 運輸都好很貴. 1733/866二煉一
1733已經成功發債 市況唔好有錢喺手會唔會好d  866重未發倒債
44 : fung3010(2389)@2011-08-25 22:05:45

42樓提及
我估最後不是缺煤, 是缺運力, 運輸都好很貴. 1733/866二煉一


其實兩者市場唔一樣。

1733賣既焦煤係煉鋼用,要先睇鋼鐵市場既需求,亦無發電用煤既價格波動得咁勁,最重要既係比較冷門,供應來源較少。

866一大部分客仔係發電廠,照我理解賣既係普通煤,由於國內電力需求一向緊張,只要留意煤價走勢就可以。
45 : GS(14)@2011-08-25 22:17:52

即是866的生意其實唔太憂做,但1733就要睇景氣多D
46 : J J(1180)@2011-08-25 22:22:28

有樣野肯定一樣  兩隻都俾人洗到七個一皮smiley
47 : GS(14)@2011-08-25 22:23:55

呢樣又真wor
48 : MrYeung(15476)@2011-08-27 16:33:31

請問 866 管理層有冇古怪?我見佢估值都好吸引,但係未派過息 (今次派紅股)
反而 1733 一上市就派,今次中期業績都有派息,感覺比較良好
49 : GS(14)@2011-08-27 16:54:02

留意非執董...
50 : enigma0323(3470)@2011-09-21 16:01:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110914715_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110915703_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110920487_C.pdf

一週內三次出手托價,係咪遲左D呢
51 : GS(14)@2011-10-12 23:02:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111012436_C.pdf
合作備忘錄
本公司董事會(「董事會」)宣佈,本公司與Peabody Energy Corporation(「Peabody」)於二零
一一年十月十二日訂立合作備忘錄,當中概述本公司與Peabody透過成立合資公司在中
國及亞太地區營銷煤炭以拓展雙方現有業務關係的有關條款。
合作備忘錄並無法律約束力,而成立合資公司須待本公司與Peabody簽訂具體有法律約
束力的文件後方可作實。簽訂有關文件後,本公司將會另行刊發載有合資公司條款的公
告。
52 : 清風詩人(3217)@2011-10-26 10:03:40

《經濟通通訊社26日專訊》永暉(01733)公布於昨日(25日)與蒙古之金公司訂
立戰略合作協議,有效期將由2012年起計10年。
 期內,蒙古之金將自蒙古向該公司供應每年最少300萬噸優質煤炭,購煤價則結合中國煤
炭巿場價格行情按季度而定;同時,永暉將向蒙古之金提供綜合物流服務。(kk)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211026201&page=1
53 : GS(14)@2011-11-01 07:42:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111101016_C.pdf

本公司公佈,於二零一一年十月三十一日,買方與目標公司訂立安排協議,按照安排協
議條款及其所載的條件,以每股現金10.00加元(約78港元)即總現金代價約983百萬加元
(約77億港元),收購全部已發行的目標公司股份。同日,本公司與Marubeni Corporation
就設立及組織買方作為財團公司並以其訂立安排協議而訂立安排執行協議。目標公司
股東將會受邀根據亞伯達商業公司法 (Business Corporations Act) 於目標公司股份持有
人特別大會考慮並就批准該安排的特別決議案投票。
買方將由本公司及Marubeni Corporation間接持有。本公司及Marubeni Corporation分別實
際持有買方60%及40%權益。
目標公司為於加拿大亞伯達註冊成立的煤礦公司,其股份於多倫多證券交易所上市及
買賣。目標公司通過採煤租借礦區經營一個為鋼鐵業生產煉焦煤的礦場,位於加拿大
亞伯達中西部 Smoky River Coalfield,面積約22,700公頃。
基於多個理由及該安排的利益,董事相信該安排公平合理且符合本公司與股東的整體
利益。該等理由及利益包括:
‧ 目標公司的Smoky River Coalfield是證實的生產資產,而本公司相信其有相當增長潛
力;
‧ 收購目標公司為本公司透過投資礦場資產垂直整合業務模式的重要第一步;
‧ 目標公司於加拿大亞伯達中西部的業務可作為本公司於全球一流的煤炭開採地區
發展業務的平台;及
‧ 目標公司的加拿大資產亦可分散本公司的政治及地緣風險,將業務擴展至有利的
投資地點。
本公司亦相信其將獲益於自一九六零年代起涉足加拿大煤炭行業的Marubeni Corporation
作為其有實力的投資夥伴。
收購價將由本公司及Marubeni Corporation按照各自所持買方實際權益比例提供資金,
即本公司與Marubeni Corporation分別提供589.9百萬加元(約46億港元)及393.3百萬加元
(約31億港元)。

謹請股東及有意投資者注意,該安排因須待達成或豁免安排協議所載先決條件後方可
作實,故未必會完成。謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。
54 : GS(14)@2011-11-01 07:42:48

主要產品及市場
目標公司的主要產品為硬焦煤,是一種煉焦煤,而煉焦煤是指適合用於綜合鋼廠工序的
煤炭產品。製鋼的兩種主要原材料為鐵礦石及焦炭。生產一噸焦炭需約1.5噸煉焦煤。
僅若干類別的煉焦煤具有生產焦炭所必需的特性。該等特性包括塑性(受熱時可熔化、
膨脹及再固化)及雜質含量低。
煉焦煤的三種主要類別為:(i)生成高強度焦炭的硬焦煤;(ii)生成較低煤質焦炭的半軟
焦煤;及(iii)噴吹煤。噴吹煤一般不視作焦煤,主要使用其產生熱值的功能及用作注入
高爐以取代高價焦炭。由於半軟煤及噴吹煤供應相對較多,因此該等產品的銷售價值一
般低於硬焦煤。
目標公司硬焦煤的主要領域是海運硬焦煤業務。海運硬焦煤業務受影響於國際製鋼業
的全球性、優質煉焦煤礦床相對集中於澳洲、美國及加拿大以及海運成本相對偏低這些
因素。澳洲仍為最大出口國,而美國及加拿大遠落其後,分列第二及第三。
位置、交通及基建
目標公司的地下作業、礦坑及加工設施位於亞伯達中西部的大卡什(Grand Cache)區
的採煤租借礦區地段,距離埃德蒙頓市 (Edmonton) 以西約400公里。礦場離格林維尤
(Greenview) 市區大卡什(Grand Cache)鎮以北約20公里。
55 : 清風詩人(3217)@2011-11-01 11:03:04

 《經濟通通訊社1日專訊》永暉焦煤(01733)公布,公司與Marubeni
Corp﹒成立合資公司,以每股現金10加元,即總現金代價約9﹒83億加元(相當於約
77億港元)購Grande Cache Coal。Grande通過採煤租借礦區經營一
個為鋼鐵業生產煉焦煤的礦場,位於加拿大亞伯達中西部Smoky River 
Coalfield,面積約2﹒27萬公頃。
 該合資公司分別由永暉焦煤及Marubeni Corp﹒間接持有,分別擁有60%及
40%股權,兩者將分別出資5﹒899億加元(相當於約46億港元)及3﹒933億加元
(相當於約31億港元)。(tt)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211101207&page=1
56 : 摘星(6904)@2011-11-02 17:38:10

能源业相对弱点少-东方日报20111024

能源業相對弱點少惠理基金(806)剛出了它對於其中一個基金的第三季季度評論,裏面內容讀者們可以自己上去它的網頁找,故此不在這裏詳細貼出來。裏面有幾點筆者跟它的看法是相同的,惠理指出“經過一輪市場調整,我們一直尋找廉價公司,並在能源業覓得市場機會 ── 現時能源企業股價低企,而且股息回報吸引,我們預測能源價格將因新興市場(尤其是中國)的需求而維持在高水準。”當世界混亂,什麼股價都大跌時,叫投資者去投股票是很難,原因是好像每只股票都有十分多的弱點,不值得投。在這種環境下,能源業看上去的確是比較少弱點,起碼跌到了一個點,長線基金是一定會願意買的,因為長線能源供應有限故事是一定對的。而在能源業中,筆者認為煤是最吸引的。雖然兗州煤業(1171)剛剛公佈了一個大幅受累匯兌虧損的第三季業績,短期內可能影響煤板塊的股價走勢,但是長線並不影響煤行業的吸引性。而這個看法亦充分反映在港股的煤龍頭股-神華(1088)身上,它是早前大跌市最後跌的一批股票之一,而即使在跌得最厲害時,其市盈率仍是跌不穿10倍。除非是超級長線投資者,在市場充斥著5,6倍市盈率的股票時,叫投資者去買10倍之上的股票的確是不太吸引。故此,站在短,中線角度去看,投資者可以考慮投的是估值便宜起碼一半,跟能源業有關的行業,例如煤或焦煤的貿易公司。筆者之前一直都對貿易公司沒有多大興趣,原因是門檻低,加上一旦產品價格大幅波動,難以估計盈利去向。不過煤或焦煤勝在價格比較穩定,這樣盈利波動性可望減低。另外,現在具規模的煤炭貿易公司可能甚至霸佔了某段鐵路的使用權,這些都令到它們估值相對其他貿易公司應該略為高些。故此,如果是以4倍市盈率去投這類公司,可見的輸面不大。王雅媛為持牌人士,並沒有持有以上股票
57 : 承天(1379)@2011-11-02 21:33:45

永晖77亿港元收购加煤企 与蒙古焦煤互补
節錄: 永晖焦煤收购加矿是为了实现与蒙矿所产焦煤互补

  GCC在加拿大阿尔伯塔省注册,为目前加拿大西部四大焦煤生产公司之一,共计持有14个采煤租借矿区,面积超过22,000公顷,矿藏储量为3.46亿吨。截至今年3月底,GCC年度产出141万吨精煤,主要产品为硬焦煤
主要物色地为俄罗斯及蒙古地区煤矿

  47岁的王兴春拥具国际大宗商品市场逾20年经验,此前其以32.6亿人民币的身家,位居《2011年福布斯富豪榜榜单》第377名。

  在3月份的业绩会上,王兴春认为,焦煤现货价已由2010年每吨逾200多美元升至约300美元水平,估计全年会维持每吨约300多美元的水平。“不担心焦煤价格高企会影响公司的盈利表现”。

  基于此判断,5月份,永晖焦煤斥资9000万美元收购俄罗斯赤塔北部Apsatskoye煤矿60%股份,该项目已探明煤储量约6.75亿吨,矿区距离铁路干线30公里。

  永晖焦煤首席财务官谢文钊表示,若剔除一次性/非现金开支,2010年该公司每吨纯利为143元。至于并购,主要物色地为俄罗斯及蒙古,亦不排除其他地区,目标收购项目的内部投资回报率(IRR)至少15%-20%。

  永晖焦煤公司主要业务是从蒙古国和其它海外焦煤产地采购原煤,通过陆路和水路方式运输往中国。数据显示,2008年至2010年,公司分别销售精焦煤100.8万吨、507.4万吨和782.7万吨
全文:http://epaper.21cbh.com/html/2011-11/02/content_10346.htm?div=-1
58 : GS(14)@2011-11-02 21:36:49


59 : GS(14)@2011-11-05 17:37:35

2011-11-5 HJ
...
永暉是煤炭供應商,由蒙古及海外進口到中國,在加工後售予中國鋼廠及焦化廠,亦供應予日本及南韓等地,並且投資在基礎設施如鐵路系統、港口及若干物園區。今年上半年售出550 萬噸煤,包括蒙古煤385 噸、海運煤(從海外進口)146 萬噸及焦炭19 萬噸。

蒙古煤為永暉煤炭的主要來源地,與多家公司協議,未來數年至10 年均有穩定供應,永暉與蒙古供應商關係良好, 其合資公司Peabody-Winsway 在蒙古正在勘探活動,在具備動力煤規格的煤炭資源中,已發現潛在焦煤資源儲量達380 萬噸,將繼續擴大勘探範圍,尋找更多潛在焦煤資源。

標普列負面觀察名單

永暉收購GCC 耗資46 億元,是一項相當的負擔,但永暉去年上市集資,今年4月又發行16 年8.5%優先票據在新加坡上市,6 月底的現金及存款63.6 億元,流動借貸5.72 億元,非流動借貸38.6 億元,手頭現金可應付收購,而借貸以優先票據為主,年期較長,看來資金暫無問題,但GCC 暫時的回報較低,僅2.8%,正在計劃增產中,兩年後較佳;在此收購不宜以往績回報為準,根據收購價已是較為便宜。

話說回來,收購只在建議階段,仍待先決條件完成,而股價趁勢上升,可視作價位較低的反映,前景看收購後的發展,以及在蒙古勘探中的成果,而標準普爾對其債務評級列入負面信用觀察名單,則使其表現顯得較為反覆。

戴兆
60 : hh0610(1603)@2011-11-23 00:19:12

大市再崩的話, 買1171遠價call option
61 : GS(14)@2011-12-09 16:36:56

http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... newsid=ETN211208913
永暉焦煤(01733)證實美國博地能源已購入5﹒1%權益

 《經濟通通訊社8日專訊》永暉焦煤(01733)發言人向外電表示,已接獲美國博地能
源(Peabody Energy)的通知,後者從市場上購入公司5﹒1%的權益。
 永暉焦煤表示,目前公司仍就成立合資企業事宜與博地能源進行協商,相信對方購買公司股
份的舉動,有助深化彼此合作關係。
 早前博地能源早前稱,該公司通過多次在香港市場買入,現已持有永暉焦煤的5﹒1%權益

 博地能源為世界最大私營煤炭企業,去年銷售2﹒46億噸煤炭並錄得近70億美元銷售收
入,其供應佔美國電力市場10%,及全球市場的2%。(cy)
62 : hh0610(1603)@2011-12-11 01:20:18

美國佬後面應該有搞作
63 : GS(14)@2011-12-11 11:08:51

62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入
64 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-10 17:40:34

63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
65 : J J(1180)@2012-01-10 20:40:37

64樓提及
63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
好失望  大市升番1000點佢完全唔識彈 都唔知係唔係有暗病smiley
66 : GS(14)@2012-01-10 21:05:10

65樓提及
64樓提及
63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
好失望  大市升番1000點佢完全唔識彈 都唔知係唔係有暗病smiley


可能負債太高,D人驚佢執...又可能工廠執,電用少,不用這麼多媒
67 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-10 21:47:52

66樓提及
65樓提及
64樓提及
63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
好失望  大市升番1000點佢完全唔識彈 都唔知係唔係有暗病smiley


可能負債太高,D人驚佢執...又可能工廠執,電用少,不用這麼多媒


你可看看蒙古國既煤運入中國情況
另外, 焦煤不是電力煤

再者, 加國既煤, 看來美國擴張需求大
68 : GS(14)@2012-01-10 22:05:33

http://danielkyip.mysinablog.com ... e&articleId=3030287
more info
69 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-10 22:43:45

68樓提及
http://danielkyip.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=3030287
more info


outdated, 搵D 新既消息吧
70 : GS(14)@2012-01-10 23:03:57

http://www.longtian114.com/show.asp?id=17773&c=35,1,0
蒙古擁有大量的高質量冶金煤資源

 蒙古的冶金煤出口量預計將從2010年的450萬噸增至2016年的900萬噸。蒙古擁有大量的高質量冶金煤資源,並與中國和俄羅斯的鋼鐵生產商相隔較近。不過,礦山與港口或鋼廠較遠的陸地距離以及基礎設施的缺乏將對其煤炭行業的發展帶來挑戰。從中長期來看,顎式破碎機蒙古政府與國外投資者建立合法的合作開發框架對該國的煤炭行業發展尤為重要。在非洲的莫桑比克,淡水河谷將在2011年完成其Moatize項目,該項目煤炭年產能為1100萬噸,其中850萬噸為冶金煤。Riversdale公司的Benga項目也將在今年完成,原礦年產能為530萬噸,並有進一步擴張至2000萬噸的潛力。汞礦粉烘乾機、高壓磨粉機等水泥設備,這些「綠地項目」的進展將緩解冶金煤價格上漲的壓力。澳大利亞農業資源經濟局預計,到2016年,莫桑比克冶金煤年出口量將達到1000萬噸。

 美國能源情報署(EIA)近日發佈「短期能源前景」報告稱,2011年美國煤炭消費和供給將保持相對穩定,冶金煤出口量年比預計將增加7。3%。美國能源情報署表示,由於美國的煤炭消費不會有太大變化,預計2011年美國煤炭產量將保持相對平穩,預計2012年美國煤炭消費量的增加煤炭產量將增長3。6%。其同時稱,由於全球對煤炭的需求強勁,顎破廠家、移動破碎站等烘乾設備,特別是對煉鋼用冶金煤的需求堅挺,2010年美國煤炭出口明顯增加,佔到了產量的7。 。3%。2010年上半年美國煉鋼用冶金煤出口量同比2009年上半年幾乎翻了一番,佔美國煤炭出口總量的份額已從2008年的52%增長到了2010年的70%,去年全年出口冶金煤估計為5500萬噸。美國能源情報署預計,2011年美國冶金煤的出口量將增加7。3%。其同時表示,因主要煤炭生產國增加了對全球煤炭市場的供給,預計2012年美國冶金煤的出口量將回落到目前的水平。根據中國海關總署的數據,澳大利亞、加拿大、俄羅斯、美國和蒙古為中國2010年冶金煤主要進口國。
71 : kieron02(12717)@2012-01-11 00:33:29

2011年11月份全国进口炼焦烟煤分国别统计
http://www.52steel.com/html/201112/30/9950858.html

蒙古進口大增
72 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-11 00:36:31

蒙古國是個藍海, 所以彤叔看次蝕大錢都要投資276
73 : GS(14)@2012-01-11 20:52:15

71樓提及
2011年11月份全国进口炼焦烟煤分国别统计
http://www.52steel.com/html/201112/30/9950858.html

蒙古進口大增


你要這些吧

http://doc.mbalib.com/view/890cf4e66b7e857cc3663c427b0f0c2f.html
74 : sunjcom(1601)@2012-01-19 17:23:49

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/01733/NOW.470198.html


永暉焦煤<01733.HK>宣布,因要專注個人其他商業業務,崔桂勇已於昨天(16日)起正式辭任非執行董事;並確認與董事會並無意見分歧。此外,公司已於昨日起正式委任Delbert Lee Lobb, Jr.為非執行董事。

Lobb擁有逾30年環球煤炭行業經驗,曾擔任工程及營運管理等職務
75 : kieron02(12717)@2012-01-19 19:44:21

http://www.reuters.com/article/2 ... USL3E8CJ4VE20120119

又一渾水...

Jonestown Research said in a disclaimer at the end of its report that it had built a short position on Winsway shares and had every reason to want its stock price to go down.

正, short你咪short你...
76 : fineram(806)@2012-01-19 19:59:20

尾市諗過接刀。 但諗起578 499就咪了
77 : greatsoup38(830)@2012-01-19 21:30:19

74樓提及
http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/01733/NOW.470198.html


永暉焦煤<01733.HK>宣布,因要專注個人其他商業業務,崔桂勇已於昨天(16日)起正式辭任非執行董事;並確認與董事會並無意見分歧。此外,公司已於昨日起正式委任Delbert Lee Lobb, Jr.為非執行董事。

Lobb擁有逾30年環球煤炭行業經驗,曾擔任工程及營運管理等職務


唔好貼呢D,要貼貼港交所公告
78 : greatsoup38(830)@2012-01-19 21:30:36

http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFH9E7ML00X20120119
HONG KONG Jan 19 (Reuters) - Winsway Coking Coal Holdings Ltd said on Thursday that nothing in a recent research report alleging fraud at the company has been substantiated and that its accountants are reputable and have carried out due diligence.

Chief Financial Officer Jerry Xie made the remarks in response to a research report by Jonestown Research that alleged: "Winsway has material misstatements in its reported numbers that amount to securities fraud".

Xie told a telephone conference that Winsway would arrange tours to show investors the company was not a fraud.
79 : J J(1180)@2012-01-19 21:42:42

病發了
80 : greatsoup38(830)@2012-01-19 21:44:05

79樓提及
病發了


六叔推的邊有好野過

http://finance.qq.com/a/20110216/001735.htm
無老屈

另外,昨日建議的煤股亦造好,但忘了提及自己一直較喜歡的永暉焦煤( 1733),此股難得跟大市洗了下來,很快便反彈回升,中線仍然看好,若見回吐仍可以再買。(陳永陸 作者為獨立股評人)
81 : J J(1180)@2012-01-19 22:12:17

神6果然有料到 勁  個非執董係咪收到風㗎
82 : GS(14)@2012-01-19 22:16:36

81樓提及
神6果然有料到 勁  個非執董係咪收到風㗎


應該有些和他是好朋友
83 : kieron02(12717)@2012-01-19 22:19:05

http://www.quamnet.com/peopleSea ... le=zh_CN&ppId=25217

崔桂勇,于二零一零年六月十八日获委任非执行董事。彼为厚朴投资管理公 司的合伙人,该公司间接拥有本公司首次公开发售前投资者之一 Winstar 的权益,于二零 一零年四月以认购60,000,000美元优先股的方式投资本公司。于二零零八年五月加入厚朴投 资管理公司前,彼曾作为投资银行家十四年,期间自二零零七年起担任摩根士丹利亚洲有 限公司的董事总经理,自二零零四年至二零零七年担任汇丰投资银行亚太区常务董事与资 源及能源部主管,自二零零二年至二零零三年担任工商东亚融资投资银行董事总经理及部 门主管,自一九九四年起担任洛希尔父子集团于伦敦、悉尼及香港的多个职位,包括投资 银行董事总经理及于二零零二年离开洛希尔父子集团前担任该公司北京办事处的中国首席 代表。彼亦是香港联交所上市公司中国蒙牛乳业有限公司的替任董事。崔先生于一九九五 年获得牛津大学的博士学位,并分别于一九八二年及一九八七年获得北京科技大学的工学 学士及硕士学位。

http://www.winsway.com/attachment/20110520184701001209687_tc.pdf

本 公 司 董 事(「董 事」)會 公 佈 ,HOPU USD Master Fund I L.P.( 厚 樸 美 元 基 金 )(「厚 樸」)的
全 資 附 屬 公 司 兼 本 公 司 重 要 股 東 之 一 Winstar Capital Group Limited(「Winstar」)通 知 董 事
會 ,已 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 日 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「聯 交 所」)交 易 時 間 透 過 二 級
發 售 按 每 股3.92港 元 的 價 格 於 聯 交 所 出 售 合 共163,000,000股 本 公 司 普 通 股(「股 份」)(「出
售」)。

賣股後退出公司代表退出董事會...

http://www.winsway.com/attachment/20120116201701001340793_tc.pdf

Lobb 先 生 ,54歲 ,擁 有 逾30年 環 球 煤 炭 行 業 經 驗 ,曾 擔 任 工 程 及 營 運 管 理 等 職 ,當 中 包
括 行 政 級 別 的 職 責 。Lobb 先 生 現 為 Peabody Energy Corporation(「Peabody」)亞 洲 營 運 開 發
部 的 高 級 副 總 裁 。Lobb 先 生 為 Peabody 負 責 美 國 大 型 地 表 及 地 下 礦 場 。Lobb 先 生 之 前
為 Peabody 懷 俄 明 州 Powder River Basin 業 務 的 集 團 執 行 官 及 科 羅 拉 多 州 Twentymile 地 下
礦 場 的 營 運 經 理 。

新董事係新股東派返入去, 其實好合理...
84 : GS(14)@2012-01-19 22:23:53

是好合理的...

但是這個我就不放心
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C118.pdf
呂川,40歲,於二零一零年六月十八日獲委任為非執行董事。彼擁有豐富的企業管理、金融及投資經驗。彼曾於深圳市有色金屬財務有限公司任職多年,現任職於銀建國際(為本公司首次公開發售前投資者之一且為於香港聯交所上市的公司(股份代號:171)),擔任總經理助理,主要負責金融資產投資方面的業務。彼亦於二零零八年九月至二零零九年三月擔任香港聯交所創業板上市公司中國地能有限公司(股份代號:8128)非執行董事。呂先生現擔任於深圳證券交易所創業板上市之公司深圳市中青寶互動網絡股份有限公司(前稱深圳中青寶網網絡科技股份有限公司)的董事。呂先生於一九九一年自武漢理工大學畢業,取得船舶機械工程學士學位,並分別於一九九七年及二零零六年自華中科技大學獲得管理科學與工程碩士及博士學位。

...
吳育強,45歲,於二零一零年六月十八日獲委任為獨立非執行董事。吳先生現擔任一家私有醫藥公司之執行董事兼財務總監。吳先生於一九八八年至二零零一年在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。二零零一年至二零零三年,吳先生為中國北京的學術機
構北京順義國際學校的財務總監,其後於二零零三年加入澳大利亞的律師事務所AustralianBusiness Lawyers,並於二零零四年獲委任為顧問,負責提供有關財務事宜的意見。二零零四年至二零零六年,彼為香港聯交所上市公司彩虹集團電子股份有限公司(股份代號:0438)的財務副總監、聯席公司秘書及合資格會計師。二零零六年至二零一零年,彼為中國滙源果汁集團有限公司之副總裁、財務總監、公司秘書及合資格會計師。吳先生畢業於香港大學,分別於一九八八年及二零零二年獲得社會科學學士學位及環球業務管理及電子商務碩士學位。彼為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。以下載列吳先生目前於香港聯交所其他上市公司所擔
任的職位:
職位上市公司名稱股份代號
名譽顧問中國滙源果汁集團有限公司1886

獨立非執行董事三一重裝國際控股有限公司631
獨立非執行董事新疆新鑫礦業股份有限公司3833
獨立非執行董事首創置業股份有限公司2868
獨立非執行董事中升集團控股有限公司881
85 : J J(1180)@2012-01-20 02:07:44

啱啱now話蒙古國條數同1733條數有好大出入 咁似假數旺翻版
86 : kieron02(12717)@2012-01-20 09:13:02

神秘公司JONESTOWN報告...

http://www.invest-door.com/downl ... own_19_JAN_2012.pdf

永暉回應得OK快...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120120019_C.pdf

未詳細睇, 單睇JONESTOWN個計庫存放法, 我諗都好難搵到公司條數會計得岩...
87 : micho(10404)@2012-01-20 11:49:25

Jonestown 又有反擊
http://www.invest-door.com/downl ... own_20_JAN_2012.pdf
指住話系關連交易,澄清都無用
最搞笑好有品的話Jerry Xie 唔知公司的關連交易都合理

我都聽過呢個CFO講野,覺得系叻人黎既,反應快, 識同鬼佬做好ir. 又會'窒'主席,話佢講既預測係太樂觀,只係主席個人意見
88 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 13:17:04

85樓提及
啱啱now話蒙古國條數同1733條數有好大出入 咁似假數旺翻版


應不同假數旺, 不過真的要花點時間去看看盤數
89 : kieron02(12717)@2012-01-20 13:25:49

睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...
90 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 15:39:40

89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查
91 : kieron02(12717)@2012-01-20 15:57:50

90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈
92 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 16:22:49

91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯
93 : kieron02(12717)@2012-01-20 16:39:43

92樓提及
91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯


如果間公司真係好有問題, 有人早D講出黎我覺得都算為民除害...

但依家演變到唔理個REPORT講乜, 是但掉個出黎就一大堆人出黎賣空搵食...

特登搵個人送果籃去"裝"個小職員既所謂研究機構...真係非常冇品, 唔知個小員工有冇事TIM...
94 : GS(14)@2012-01-20 16:42:39

89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大
95 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 17:22:58

93樓提及
92樓提及
91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯


如果間公司真係好有問題, 有人早D講出黎我覺得都算為民除害...

但依家演變到唔理個REPORT講乜, 是但掉個出黎就一大堆人出黎賣空搵食...

特登搵個人送果籃去"裝"個小職員既所謂研究機構...真係非常冇品, 唔知個小員工有冇事TIM...


太低裝了
如果間公司真係好有問題, 係唔應該上到市
96 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 17:23:54

94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


份REPORT 在那看到?
97 : kieron02(12717)@2012-01-20 18:04:05

94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


佢計存貨果部份最大問題, 事關焦煤價格只係係2007年就已經升左一倍, 有咩可能用COS黎計...
最後竟然計出硬焦煤永暉報少左33%, 咁都好意思拎出黎, 硬焦煤仲要貴咁多, 同原煤差價相扣後個庫存只係報多左1億都冇, 係2010/06存貨接近10億當中佔10%都冇

到呢段:
Winsway reports 3,622,786 tons of coal bought, and it reports 3,852,016 tons of coal sold.
Historically, approximately 70% of the coal it sells is cleaned coal – so to sell 2,696,400 (70% of
3.852mil) of cleaned coal you would need 3,592,200 of raw coal. Winsway would also have sold
1,155,600 of raw coal for a total “raw equivalent” of sold coal to be 4,747,800. It had 3,622,786
(amount bought) minus 4,747,800 (amount sold) = -1,125,014 (that they took from inventory).
In any way you look at it, inventory shrunk – it sold more than it bought. How would it be
possible then for inventory values to RISE by 20%?

完全冇考慮2010年底庫存當中已經有相當多係已洗煤, 硬焦煤價係2011年上半年升左7,8成, 存貨貨值上升就正正係硬焦煤大增...

總之份野真係好唔專業, 一D都唔知個市場點運作, 焦煤價格有幾大變動...
98 : GS(14)@2012-01-21 11:42:40

95樓提及
93樓提及
92樓提及
91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯


如果間公司真係好有問題, 有人早D講出黎我覺得都算為民除害...

但依家演變到唔理個REPORT講乜, 是但掉個出黎就一大堆人出黎賣空搵食...

特登搵個人送果籃去"裝"個小職員既所謂研究機構...真係非常冇品, 唔知個小員工有冇事TIM...


太低裝了
如果間公司真係好有問題, 係唔應該上到市


高手裝飾是得的
99 : GS(14)@2012-01-21 11:43:57

97樓提及
94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


佢計存貨果部份最大問題, 事關焦煤價格只係係2007年就已經升左一倍, 有咩可能用COS黎計...
最後竟然計出硬焦煤永暉報少左33%, 咁都好意思拎出黎, 硬焦煤仲要貴咁多, 同原煤差價相扣後個庫存只係報多左1億都冇, 係2010/06存貨接近10億當中佔10%都冇

到呢段:
Winsway reports 3,622,786 tons of coal bought, and it reports 3,852,016 tons of coal sold.
Historically, approximately 70% of the coal it sells is cleaned coal – so to sell 2,696,400 (70% of
3.852mil) of cleaned coal you would need 3,592,200 of raw coal. Winsway would also have sold
1,155,600 of raw coal for a total “raw equivalent” of sold coal to be 4,747,800. It had 3,622,786
(amount bought) minus 4,747,800 (amount sold) = -1,125,014 (that they took from inventory).
In any way you look at it, inventory shrunk – it sold more than it bought. How would it be
possible then for inventory values to RISE by 20%?

完全冇考慮2010年底庫存當中已經有相當多係已洗煤, 硬焦煤價係2011年上半年升左7,8成, 存貨貨值上升就正正係硬焦煤大增...

總之份野真係好唔專業, 一D都唔知個市場點運作, 焦煤價格有幾大變動...


存貨是以成本為基礎,不會重估的,要幾多買,就計幾多成本
100 : GS(14)@2012-01-21 11:45:04

你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?
101 : GS(14)@2012-01-21 11:45:38

96樓提及
94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


份REPORT 在那看到?


上面條link 咪有囉
102 : GS(14)@2012-01-21 11:46:13

86及87樓
103 : thomasgp02a(16679)@2012-01-21 12:35:40

1733最大的問題是難以核數,即使是KPMG,我也很懷疑他們可以怎樣詳細審核1733遠在蒙古的焦煤運輸。
104 : kieron02(12717)@2012-01-21 12:47:31

100樓提及
你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?


差唔多啦, 要搵例子都可以搵到好似2698為首既綿企, 佢地係2010年由於綿價大幅上升賺大錢, 到年底存貨都係以較高價買返黎既綿花, 所以係2011年上半年, 綿價大幅下跌既時間又要註銷又要gross margin大跌...如果係2010年底你用佢2010 cos 黎計佢存貨有幾多, 你話合唔合理, 如果存貨成本只係cos, 呢批綿企就唔駛全2011上半年咁慘...所以我上面都話, 用佢方法計都冇咩公司你可以搵到係合理既...

再講, 當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...
105 : GS(14)@2012-01-21 14:54:31

103樓提及
1733最大的問題是難以核數,即使是KPMG,我也很懷疑他們可以怎樣詳細審核1733遠在蒙古的焦煤運輸。


都是抽sample,不對就找到對...根本沒可能全check...信就信,不信則無
106 : GS(14)@2012-01-21 15:10:38

104樓提及
100樓提及
你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?


差唔多啦, 要搵例子都可以搵到好似2698為首既綿企, 佢地係2010年由於綿價大幅上升賺大錢, 到年底存貨都係以較高價買返黎既綿花, 所以係2011年上半年, 綿價大幅下跌既時間又要註銷又要gross margin大跌...如果係2010年底你用佢2010 cos 黎計佢存貨有幾多, 你話合唔合理, 如果存貨成本只係cos, 呢批綿企就唔駛全2011上半年咁慘...所以我上面都話, 用佢方法計都冇咩公司你可以搵到係合理既...

再講, 當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C121.pdf
他是用平均購價去計,所以應大概合理的...問題是應該用年底的前週轉天數日的平均去計,不是用公司提供的平均...

p.13/pdf p.223

當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...

他推算法看不出大問題....因為有銷出量,購入金額及平均購入金額,真是可得出購買量及出售量
107 : GS(14)@2012-01-21 15:39:25

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120120/News/ec_ecd1.htm
永暉:絕對沒有涉及不實行為

據外電報道,背景暫未查明的「Jonestown Research」報告,昨日在一個名為「InvestDoor」的網站上公開,指控永暉焦煤的財務數據含有重大誤報,屬於證券欺詐行為。首席財務官謝文釗收市后召開電話會議,反駁有關財務造假的指控,稱公司「絕對沒有涉及不實行為」,而有關報告「並非來自有公信力的組織」。他同時指出,負責公司審計工作的會計師事務所享有信譽,已進行盡職審查。
108 : GS(14)@2012-01-21 17:14:47

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16001440
永暉兩晤分析員急解畫

首席財務官謝文釗在首個電話會議中反駁,有關報告對公司財務造假的指控並無根據,而且為永暉核數的畢馬威會計師事務所在業界享有信譽,並已進行盡職審查,公司也沒有跟 Jonestown有任何接觸,目前正考慮向 Jonestown進行調查,並保留向後者訴訟的權利。
據 Jonestown指控,其透過參考中國進口數據,懷疑永暉去年上半年進口及銷售的煤炭數量,即使計入銷售成本,庫存量也屬偏高,故推算永暉將煤炭庫存量誇大 10億元。
Jonestown又稱,根據其研究及與煤炭貿易商和永暉的競爭對手接洽,發現煤炭貿易的邊際利潤每噸不高於 100元人民幣,故永暉聲稱的 635元人民幣利潤,大有問題。

...

運輸商 Moveday疑似空殼

對於永暉唯一煤炭運輸商 Moveday, Jonestwon亦質疑其存在性,估計 Moveday只是空殼公司,因調查員找不到 Moveday在蒙古成立的證據,不僅沒有註冊紀錄,也從未交稅,而且相信 Moveday與永暉是關連公司,並稱稍後會發佈有關影片作證。
面對多番指控,謝文釗強調,公司財務狀況穩健, Moveday是獨立企業,公司稍後會公開披露 Moveday的最終持有人,亦會安排投資者實地考察。有分析員表示,永暉早前與業界巨頭博地能源簽訂合作協議,故對永暉有信心。
事實上,自嘉漢林業被渾水「攻擊」後,市場湧現多家民企「起底」公司,當中黑客團體「匿名分析」指控超大現代( 682)涉及誇大耕地規模,儘管超大否認,但公司停牌至今。
如今輪到 Jonestown出手,也是採用與「渾水」相同的先沽空後發報告模式。
Jonestown對永暉焦煤的指控

•永暉上半年煤炭庫存量誇大 10億元
•中國官方進口數據顯示,永暉上半年進口煤炭較公司聲稱為少
• 永暉來自煤炭貿易的邊際利潤遠高於同業
•永暉獨家煤炭運輸商 Moveday是空殼公司,且與永暉是關連公司
109 : GS(14)@2012-01-21 17:28:21

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16004938
永暉解釋,焦煤價格 07年大幅上落,令出售貨品的平均成本與年結日存貨單位成本差別甚大,認為 JR報告計算方法錯誤。 JR報告亦對 08年永暉精煤的毛利提出質疑,永暉回應指報告「斷章取義」。
110 : kieron02(12717)@2012-01-21 18:35:36

106樓提及
104樓提及
100樓提及
你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?


差唔多啦, 要搵例子都可以搵到好似2698為首既綿企, 佢地係2010年由於綿價大幅上升賺大錢, 到年底存貨都係以較高價買返黎既綿花, 所以係2011年上半年, 綿價大幅下跌既時間又要註銷又要gross margin大跌...如果係2010年底你用佢2010 cos 黎計佢存貨有幾多, 你話合唔合理, 如果存貨成本只係cos, 呢批綿企就唔駛全2011上半年咁慘...所以我上面都話, 用佢方法計都冇咩公司你可以搵到係合理既...

再講, 當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C121.pdf
他是用平均購價去計,所以應大概合理的...問題是應該用年底的前週轉天數日的平均去計,不是用公司提供的平均...

p.13/pdf p.223

當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...

他推算法看不出大問題....因為有銷出量,購入金額及平均購入金額,真是可得出購買量及出售量


就係咁, 係由balance sheet value 計返balance tonnage 果度已經錯晒, 佢用全年平均價去除, 但係年底存貨購價同個平均價可以差好遠, 年頭$200/t, 年底$400/t, 你話用$300/t黎計返佢balance sheet 有幾多貨量合唔合理, 事實上你見到2007年平均成本價係$284, 2008年已經係$400, 好可能年底存貨已經係接近$400買返黎...

佢推算個step2咁計係ok, 但step 1同step 3 都係咁好似我上面講根本唔合理...又再講, 2008年年底(10月開始)因為金融危機, 所以大宗商品價值大跌, 而永暉亦都要進行庫存減值, 佢用全年 (上半年好景到不得了, 大宗商品一支箭咁上升, 亦解釋左當年毛利奇高, 我就知好多貿易商當年發到咩咁) 平均購入價黎計又係錯晒...

佢咁計第一個假設一定要商品價格穩定, 唔係根本唔成立...
111 : GS(14)@2012-01-21 18:42:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120120019_C.pdf
本公司並無有關 Jonestown 身份的資料。根據所報告所述,Jonestown 持有本公司股份
及 Grande Cache Coal Corporation 股份(合稱「證券」)的短倉。根據該報告,Jonestown「 有
充份理由希望證券價格下跌,因為可以從中獲利」。此外,該報告亦指出Jonestown 並
非任何司法權區的註冊投資顧問、經紀或需要擁有執照方可評論投資的人士。此外,
Jonestown 亦在報告中指出並不保證該報告準確。本公司建議本公司股東對該報告採取
非常審慎的態度。

...

(I) 本公司存貨的計算準則
1. 二零零七年資產負債表所載存貨的計算(「第1步」)
本公司堅持經審核的本公司存貨結餘正確。該報告指稱本公司資產負債表的
存貨價值與本公司資產負債表的存貨價值並不吻合。董事會獲悉該報告以年
結日的原煤價值除以該年度所出售貨品的平均成本而計算年結日的原煤量,
該計算方法錯誤。要計算該年度年結日準確的原煤量,該報告應以年結日的
存貨單位成本計算。
由於焦煤價格在該年度大幅上落,因此所出售貨品的平均成本與年結日存貨
單位成本有相當大差別。因此,該報告第1步所計算二零零七年的年初原煤
存貨量錯誤,再以該數字計算第2步,結果錯誤經過累計後差異更大。
2. 二零零七年一月一日至二零一零年六月三十日存貨量對賬(「第2步」)
該報告採用75%的假設洗出率以該年度所出售的精煤量計算原煤量。上述數
字不準確的原因在於本公司加工煤的年度平均洗出率大致介乎70%至80%,
取決於該年度所加工的煤種類及不同種類煤的比例。每一批煤的實際洗出率
差別甚至更大,可以低至50%或高至85%。隨著本公司整體產量之增加,錯誤
地使用當年單一平均洗出率計算原煤量的誤差會進一步擴大。
3. 以資產負債表資料計算年結日的存貨量(「第3步」)
第3步的A及C項目: 該報告這部分的錯誤一如上述的第1步,採用所出
售貨品的平均成本而非以年結日的存貨單位成本計
算年結日的原煤量。
第3步的B項目: 本項目亦出現第1及第2步的錯誤,即錯誤以所出售
貨品的平均成本同時亦錯誤使用平均洗出率,由於
年結日精煤結餘倒推計算年結日原煤量。上述計算
稱為原煤銷售成本(人民幣╱噸),而實際應稱為精
煤銷售成本(人民幣╱噸)。
所計算的年結日原煤量為A項目及B項目計算所得錯
誤數字的總和,第4步再以計算的年結日煤量與第2
步計算的錯誤年結日煤量比較。
該報告中A項目及B項目的錯誤數字與本公司實際年結日原煤成本最高相差達
40%,導致最後兩年的煤量均相差約400,000噸。

112 : GS(14)@2012-01-21 18:43:10

4. 資產負債表的煤量(第3步)與對賬後的年結日煤量(第4步)比較以第2及3步的錯誤數字比較煤量,結果第4步計算所得與實際公佈的數字大有出入。因此,該報告所稱存貨誇大10億港元毫無根據,本公司再次確認該報告所提及的財政年度本公司經審核財務報表的存貨數字準確可靠。
113 : GS(14)@2012-01-21 18:44:18

(II) 利潤不可信
該報告針對於本公司二零零八年精煤的毛利提出質疑該報告提出每噸人民幣635元
的利潤,對其後的財政期並無代表性,因為當時實際市場環境仍欠成熟。此利潤
大大高於本公司截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度與截至二零
一一年六月三十日止六個月常有的利潤水平,如斷章取義則會誤導。
(III) 中國官方進口數據
該報告指稱中國官方統計的本公司進口數據遠低於本公司報告的進口數據。
該報告列出截至二零一一年六月三十日止六個月中國官方統計本公司進口蒙古焦
煤為280萬噸,而本公司表示同一期間的進口量為360萬噸。事實上,本公司所呈報
的360萬噸一直都指出是由本公司採購(本公司財務報告用詞)而非進口。除直接從
蒙古供應商進口煤之外,本公司亦從進口代理及第三方貿易公司採購原煤。在所
述期間,本公司從第三方貿易公司採購進口23萬噸焦煤,另外從進口代理進口36
萬噸焦煤。本公司相信差額約21萬噸(約相當於該期間360萬噸的5.5%)是由於本公
司與中國海關記錄的時間不同。
因此,本公司否定中國官方數據與本公司的數字有重大差別。
(IV) 本公司與 Moveday 的關係
該報告亦指稱 Moveday(本公司在蒙古的主要運輸承辦商,獲得本公司貸款4,000萬
美元)實際上是並未披露的關連方亦非在蒙古經營。
招股書(第160頁起)載有 Moveday 的背景資料。按招股書所載,除服務合約及已訂
有文件及已披露的貸款安排之外,Moveday 為獨立第三方,與本公司或本公司的控
權股東並無任何持股關係。Moveday 為於英屬維爾京群島註冊成立的境外控股公
司,而根據控權股東提供予本公司的資料,該公司擁有五家在蒙古註冊成立的附
屬公司,在蒙古經營煤炭運輸及煤炭貿易,包括 Mon-Port LLC、Itai Car Co., Ltd、
Tavan Tolgoi Shin Co., Ltd、Heroswin LLC 及 IKH Khuren Khar Co., Ltd。
由於Moveday為境外控股公司,因此本公司認為該報告表示「調查人員並無發現
Moveday在蒙古成立的證據」毫不為奇。該報告並無提及確認Moveday五家營運附屬
公司是否在蒙古。

本公司確認本公司與Moveday之間的交易為真正的交易且基於一般商業條款進行。
(V) 本公司與三和的關係
按招股書第86頁所述,本公司已將三和(定義見招股書)出售予招股書所列明的兩
位人士,兩者均為獨立第三方,均並非本公司或本公司附屬公司或本公司控權股
東所控制公司的僱員。本公司從未聘請三和為本公司提供運輸服務。
(VII) 澳門辦事處
本公司的澳門辦事處是中國境外的眾多辦事處之一,其他辦事處位於香港、新加
坡及澳洲,只為本集團的貨運預訂服務提供支援。本公司大部分境外交易由本公
司的新加坡附屬公司處理。

除上文所披露者外,董事會確認並無有關建議收購或出售的磋商或協議而根據上
市規則第13.23條須披露者,且就董事會所知,並無任何對股價有所影響事宜須根
據上市規則第13.09條的一般責任須予披露者。
基於董事會對該報告所提出指責的回應,董事會仍然全力進行二零一一年十一月
一日公告所述收購 Grande Cache Coal Corporation 的交易。董事會正徵求法律意見,
就該報告對 Jonestown 採取法律行動,如有任何重大進展會知會股東。
本聲明承董事會命發出,各董事對本聲明內容的準確性個別及共同承擔責任。
114 : J J(1180)@2012-01-21 19:19:15

博地能源一喺市場底價掃左貨 跟手就俾人出report short佢 又會咁啱timmin嘅
115 : J J(1180)@2012-01-21 19:26:13

同埋博地咁大間公司點解要直接喺市場掃貨而唔同公司傾 奇怪
116 : thomasgp02a(16679)@2012-01-21 21:49:54

比起渾水、無名黑客,這份明顯較粗疏。而且1733有博地能源、日本丸紅株式會社的支持。
117 : GS(14)@2012-01-22 10:12:42

116樓提及
比起渾水、無名黑客,這份明顯較粗疏。而且1733有博地能源、日本丸紅株式會社的支持。


This is not the support reason may be
118 : greatsoup38(830)@2012-01-22 17:18:42

但肯定呢份野都是打兩個電話無影相
119 : kieron02(12717)@2012-02-01 22:04:49

窮追不捨....

http://www.invest-door.com/downl ... own_30_JAN_2012.pdf
120 : GS(14)@2012-02-01 22:09:04

If Winsway is turning its inventory every 2.5 months, that would mean its annual inventory turnover is 4.8x. (12 months / 2.5 months = 4.8x). However, the numbers Winsway provides in its audited financial statements show that it’s only turning inventory 3.1x per year – every 4 months. What is Jerry Xie smoking???

又在計他們的死數,有時中間買貨買多買少睇唔到的
121 : GS(14)@2012-02-01 22:10:57

年底近農曆新年,當然備貨會多D,呢D死數人無得救
122 : GS(14)@2012-02-01 22:13:24

Moveday still Inconsistent
Winsway attempted to refute our charge that Moveday is a related party by naming the following as subsidiaries of Moveday: Mon-Port LLC, Itai Car Co, Ltd, Tavan Tolgoi Shin Co., Ltd, Heroswin LLC and IKH Khuren Khar Co., Ltd. All these companies are in fact partial subsidiaries of Moveday. They are all subsidiaries of Victory Coal Transport (VCT), which is owned by a Singaporean entity called Perfect Crown Pte, which is in turn owned 90% by Moveday and 10% by Mr. Ng Pui Heng, the employee of Winsway previously identified in the Jonestown follow up. This disclosure only points to more possible evidence that Moveday’s relationship with Winsway is improper.
When examining VCT, it was found that there was no subsidiary called “Heroswin”, but there is a subsidiary engaged in transport called “Heroyesvin”. This could be a typo, but it looks like a deliberate attempt to mislead investors because of the link to Heroyesvin.

Heroyesvin shares an office with Winsway at Sukhbaatar, 1st khoroo, 10 Olympic, and a phone number at 976-11-3306383.
Winsway and Heroyesvin also have a common director: Gregory Robert Pringle. Appendix A shows Mr. Pringle’s relationship with Heroyesvin. Even better is Mr. Pringle’s LinkedIn profile – well his previous LinkedIn profile. Mr. Pringle’s current LinkedIn profile shows that he’s “Independent” (ironic choice of words) at “self-employed” from July 2004 – today. Funny, we wonder when he edited his profile to stop showing this:
Mr. Pringle’s prior LinkedIn profile shows him as “Assistant at Winsway Group”, yet (as shown in Appendix A) he is also listed as the contact person for Heroyesvin, a VCT subsidiary. Heroyesvin is definitely an (undisclosed – actually denied) related party.
It seems surprising that the one misspelling in the Winsway release leads to a subsidiary that is clearly a connected party. Even so, having this relationship (a common director and shared office) clearly contaminates Moveday as a related party.
Mongolian documents show these five entities only holding approximately 1,000 trucks versus Winsway's claim of over 2,000 on the conference call.

In addition to the YouTube clip we previously posted showing a Hong Kong-based Winsway employee calling Moveday a subsidiary,4 this is further evidence of being a related party.
123 : GS(14)@2012-02-01 22:13:44

段片
124 : GS(14)@2012-02-01 22:23:51

男人做假聲,扮送錯貨,哈哈
125 : kieron02(12717)@2012-02-01 22:29:35

繼續無事生非...

存貨週轉人地CFO話係2.5個月, 都係跟返年報講...個報告係要屈佢而淨計蒙古煤...

當中係上市文件中亦多次指明海運煤既存貨週轉比較快, 一來海運煤主要都係高質量硬焦煤, 唔需要再加工, 而且運輸亦比較簡單, 亦有直接係港口交收...

本人對此JONESTOWN真係異常反感!
126 : GS(14)@2012-02-01 22:36:51

125樓提及
繼續無事生非...

存貨週轉人地CFO話係2.5個月, 都係跟返年報講...個報告係要屈佢而淨計蒙古煤...

當中係上市文件中亦多次指明海運煤既存貨週轉比較快, 一來海運煤主要都係高質量硬焦煤, 唔需要再加工, 而且運輸亦比較簡單, 亦有直接係港口交收...


本人對此JONESTOWN真係異常反感!


邊段?
127 : kieron02(12717)@2012-02-01 23:33:32

126樓提及
125樓提及
繼續無事生非...

存貨週轉人地CFO話係2.5個月, 都係跟返年報講...個報告係要屈佢而淨計蒙古煤...

當中係上市文件中亦多次指明海運煤既存貨週轉比較快, 一來海運煤主要都係高質量硬焦煤, 唔需要再加工, 而且運輸亦比較簡單, 亦有直接係港口交收...


本人對此JONESTOWN真係異常反感!


邊段?


P.173
由 於 本 集 團 海 運 煤 付 運 過 程 較 簡 單 且 銷 售 週 期 較 短 ,故 本 集 團 的 海 運 煤 較 蒙 古 煤 而 言 ,一 般 擁 有 較 短 的 營 運 週 期

P.243
二 零 零 九 年 及 二 零 一 零 年 存 貨 週 轉 日 數 進 一 步 減 少 主 要 是 由 於 煤 炭 加 工 能 力 再 提
升 ,加 上 海 運 煤 炭 的 重 大 貢 獻 因 海 運 焦 煤 的 銷 售 距 離 較 蒙 古 煤 炭 更 短 而 週 轉 更 快
128 : Sunny^_^(11601)@2012-02-02 13:58:43

123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩
129 : GS(14)@2012-02-02 21:57:37

128樓提及
123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩


其實可唔可以用包裹,不過難D,因為間公司應該有用開的幾間...
130 : Sunny^_^(11601)@2012-02-03 09:03:17

129樓提及
128樓提及
123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩


其實可唔可以用包裹,不過難D,因為間公司應該有用開的幾間...


呢個人prove到佢有子公司,咁點???有錢收咩
131 : kieron02(12717)@2012-02-03 17:34:23

130樓提及
129樓提及
128樓提及
123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩


其實可唔可以用包裹,不過難D,因為間公司應該有用開的幾間...


呢個人prove到佢有子公司,咁點???有錢收咩


如果Moveday真係子公司, 永暉係有責任披露同係佢綜合財報中報告有關公司資料, 而subsidiary 同 related party 差別係非常大, 所以reception姐姐隨口講既subsidiary如果係事實咁KPMG都有好大問題...

講返Related party, 事實上定義比較多走棧, 而jonestown報告上可以肯定moveday係自己友, 但係會計準則上係咪related party佢就比唔出非常實質既證據...

又講返轉頭, 成件事比我既感覺仍然係 1) moody's 紅旗 -> 2)搵到moveday 係自己友證據 -> 3)要搵位攪大件事佢 -> 4) 老屈存貨有問題等等
132 : GS(14)@2012-02-04 12:25:22

好似近排奇虎360 都是咁啦,但個總結是點?
133 : GS(14)@2012-02-04 12:26:17

咁他的盈利同存貨可能會誇大?
134 : kieron02(12717)@2012-02-06 11:08:18

出入口單據要求都比較嚴, 要做都係國內運輸度做, 鐵路部嘛...

自己睇就唔覺有理據話佢誇大..

係冇合理懷疑底下, 真係要懷疑都冇辦法...
135 : kieron02(12717)@2012-02-06 15:34:58

原來今日已經上返過出報告前既價格...

唔知JONESTOWN駛唔駛蝕呢?
136 : GS(14)@2012-02-06 21:16:11

135樓提及
原來今日已經上返過出報告前既價格...

唔知JONESTOWN駛唔駛蝕呢?


個市好,殘股都翻身啦
137 : GS(14)@2012-02-11 12:46:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120210019_C.pdf
本公司謹此公佈,買方(由本公司及 Marubeni 分別擁有60%及40%權益)於二零一二年二月九日與本公司及Marubeni選定的一個於中國公開上市的銀行集團(「該銀行」)訂立信貸協議(「信貸協議」),該銀行會向買方提供最多350百萬美元的信貸,以撥付該安排的收購價,及50百萬美元的信貸作為營運資金。
以上信貸為35個月有期貸款,按3個月倫敦銀行同業拆息加年利率4.5%計算。


根據信貸協議的條款,該銀行會受益於就信貸所提供的抵押,包括本公司與 Marubeni 所持有買方的全部股權的抵押及就買方所有資產的抵押權益。該安排完成後,買方會將所持有目標公司的股份及目標公司的附屬公司權益抵押予該銀行,並促使該銀行受益於一個包括目標公司及其附屬公司所有資產的第一固定押記,作為信貸協議的信貸抵押。有關抵押將於悉數償還上述信貸後解除。
138 : kieron02(12717)@2012-02-11 17:55:54

137樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0210/LTN20120210019_C.pdf
本公司謹此公佈,買方(由本公司及 Marubeni 分別擁有60%及40%權益)於二零一二年二月九日與本公司及Marubeni選定的一個於中國公開上市的銀行集團(「該銀行」)訂立信貸協議(「信貸協議」),該銀行會向買方提供最多350百萬美元的信貸,以撥付該安排的收購價,及50百萬美元的信貸作為營運資金。
以上信貸為35個月有期貸款,按3個月倫敦銀行同業拆息加年利率4.5%計算。


根據信貸協議的條款,該銀行會受益於就信貸所提供的抵押,包括本公司與 Marubeni 所持有買方的全部股權的抵押及就買方所有資產的抵押權益。該安排完成後,買方會將所持有目標公司的股份及目標公司的附屬公司權益抵押予該銀行,並促使該銀行受益於一個包括目標公司及其附屬公司所有資產的第一固定押記,作為信貸協議的信貸抵押。有關抵押將於悉數償還上述信貸後解除。


假設Grande Cache Coal今年賺到5千萬加元,以收購價計係約20倍pe, 回報率5%, 應該同呢個借錢成本差不多...
139 : GS(14)@2012-02-11 17:58:17

現在其實LIBOR是0.52%,咁真是無乜肉食

http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/libor.aspx
3 Month LIBOR Rate   0.52
140 : kieron02(12717)@2012-03-28 09:23:58

2011 業績:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120327005_C.pdf

其實唔駛做佢佢都會自爆...

繼 而 在 冬 季 數 月 ,因 中 國 沿 海 地 區 對
發 電 及 供 熱 的 需 求 增 加 ,中 國 政 府 將 北 方 大 多 數 鐵 路 運 力 分 配 予 動 力 煤 運 輸 。最 後 ,由
於 若 干 國 有 公 司 及 眾 多 私 營 企 業 已 加 入 市 場 ,故 中 國 市 場 的 競 爭 顯 著 增 加 。

2010年都係咁, 是但搵個藉口...根本就係下半年太差D貨賣唔出, 所以存貨積存左好多...

蒙古入口大幅上升, 公司市佔亦一路下跌, 而亦越來越多人爭生意...


由 於 二 零 一 一 年 我 們 開 始 採 購 精 煤 ,故 此 蒙 古 煤 的 平 均 採 購 價 增 長 。

人地已經開始自己洗煤, 但公司投資非常非常多洗煤廠??


融 資 成 本 (406,275) (179,928)

利息根本就是勁升, 就是用外匯收入抵銷...


焦 炭 522,253 —
煤 泥 、中 煤 及 煤 矸 石 531,151 30,234
提 供 物 流 服 務 12,543 —

開始乜都賣, 生意難做...
141 : GS(14)@2012-03-28 23:14:05

太好賺就有人搶生意,好彩他快快手手籌到籌錢,但都駛晒啦
142 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-28 23:19:49

估唔到咁快駛晒
143 : kieron02(12717)@2012-03-28 23:22:54

駛錢真係易, 已有3818示範
144 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-28 23:30:55

我卻對1878起了啖
145 : GS(14)@2012-03-28 23:35:09

144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?
146 : GS(14)@2012-03-28 23:38:10

http://zkiz.com/news.php?id=13590
永暉瘋狂「燒銀紙」 發債不足一年 近乎花光 39億
147 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-28 23:47:28

145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線
148 : tc(24982)@2012-03-29 00:01:21

147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?
149 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-29 00:08:31

148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入
150 : tc(24982)@2012-03-29 00:15:25

149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?
151 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-29 00:18:38

150樓提及
149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?


1878 成日都回購, 但市況不好, 又有何用
我是等蔗渣價才出擊

而$25剛好是那堆大戶既成本價
152 : tc(24982)@2012-03-29 00:23:41

151樓提及
150樓提及
149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?


1878 成日都回購, 但市況不好, 又有何用
我是等蔗渣價才出擊

而$25剛好是那堆大戶既成本價


至少值$25?
153 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-29 00:25:39

152樓提及
151樓提及
150樓提及
149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?


1878 成日都回購, 但市況不好, 又有何用
我是等蔗渣價才出擊

而$25剛好是那堆大戶既成本價


至少值$25?


價值這東西, 沒人能說得準

我覺得你倒該想想, 大股災來是, 你應該如何自處
154 : GS(14)@2012-04-03 22:22:34

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16216129
市場不明白永暉焦煤燒錢速度為何如此驚人,不少投資者先沽貨離場。王興春就此接受專訪時解釋錢用到那裏,永暉去年 3月發行 5億美元(約 39億港元)優先票據融資後,現金分別投入各個項目,當中約 12億元流入「受限制銀行存款」,作為煤炭貿易的信用證擔保;還有 11億元流入「其他非流動資產」項目,包括 7.8億元為收購加拿大煤礦 GCC的定金,餘額用作購買運輸煤炭的汽車。
投資者關係總監史佩婧補充稱,在過往公司主要開辦 90日的美元信用證,惟去年蒙古政府批准開辦人民幣信用證,且有效期長達 360日,令仍未結算的信用證大增,加上為賺取人民幣升值開辦更多信用證,導致「受限制銀行存款」金額較去年大增 3.6倍。
公司去年存貨大增近一倍至 39.4億元,王興春稱,由於年末時採購焦煤的價格較低,所以採購更多焦煤,加上蒙古運煤至中國需時約三個月,以致存貨大增,但目前存貨已較去年底減少 25%。
至於應付及應收進口代理商款項的急升,史佩婧指出,這是為了拉長營運資金周期的正常做法,以應付及應收賬可互相抵銷。
...
王興春坦言,自 Jonestown報告後,公司花了 200多萬美元聘請畢馬威及羅兵咸永道兩大會計師事務所到蒙古驗證庫存,以還公司清白,並強調 Moveday是在蒙古主要透過五家子公司運作,所以當地人不認識也不足為奇。
對於證券界指神華( 1088)、中鋁( 2600)等國企紛參與蒙古煤炭貿易,將蠶食永暉的市佔率,他稱,公司已透過參股神華在蒙古的鐵路權獲得鐵路配額,所以兩者的關係是合作夥伴。
155 : greatsoup38(830)@2012-04-06 17:51:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120327005_C.pdf
1733
盈利多2%,至9.2億,負債良好。
財務摘要
‧ 本集團二零一一年的營業額為11,610百萬港元,較二零一零年增加2,338百萬港元
(或25.22%)。
‧ 本公司二零一一年的權益股東應佔溢利為1,051百萬港元,較二零一零年增加122百
萬港元(或13.13%)。
‧ 攤薄每股盈利為0.275港元。
‧ 董事會建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股0.016港元。


二零一一年,永暉亦面對重大挑戰。我們在下半年的整體採購額及鐵路運力分配不如預
期,導致未能實現預計的收入及淨利潤增長,並堆積大量存貨。二零一一年,內蒙古與
中國沿海地區之間的鐵路運力大致持平,而內蒙古動力煤產量及蒙古共和國焦煤產量則
大幅增加。內蒙古自冶區連續第二次產煤量高於山西省,蒙古共和國的焦煤產量由二零
一零年的1,400萬噸增至二零一一年約2,000萬噸。繼而在冬季數月,因中國沿海地區對
發電及供熱的需求增加,中國政府將北方大多數鐵路運力分配予動力煤運輸。最後,由
於若干國有公司及眾多私營企業已加入市場,故中國市場的競爭顯著增加。
我們相信,我們的業務在二零一二年仍然充滿挑戰。在年初數月,全球焦煤價格因宏觀
經濟前景未明導致需求下降而持續放軟。二零一一年下半年的市場挑戰仍然揮之不去,
特別是內蒙古動力煤產量不斷增加、蒙古焦煤產量持續上升、內蒙古鐵路運力增長受限
以及競爭加劇等。倘中國經濟不能充分好轉,年內國內鋼鐵產量亦可能放緩。然而,與
業內多數人一樣,隨著全球經濟強勁復甦,我們認為焦煤市場將在二零一二年下半年趨
於穩定。我們會繼續與蒙古煤炭業務的各個夥伴合作,進一步鞏固我們的領先地位。焦
煤行業快速增長,為我們帶來大量契機。減少存貨量亦將是我們二零一二年的主要關注
事項。我們將與上游供應商合作以有效降低存貨量並能夠滿足客戶需求。我們的合作夥
伴 Marubeni 及永暉正整合 Grande Cache 資產。我們希望能從三家公司在營銷、經營及物
流的多個協同效益方面獲取價值。鑑於永暉的煤炭加工經驗,我們能夠降低生產成本並
提高效率。Grande Cache 的優質產品和 Marubeni 及永暉的亞洲營銷實力有助我們利用二
零一二年下半年的潛在市場轉機。今年,我們將繼續與中國公司合作,建立強大的關係
網,以進一步保證我們的鐵路分配。最後,我們將繼續擴大於二零一一年開展的蒙古鐵
礦石進口業務相關服務。隨著市況改善,永暉將獲益於強大的市場地位、緊密的合作關
係及垂直整合平台。

XII 二零一二年展望
二零一一年,永暉亦面對重大挑戰。我們在下半年的整體採購額及鐵路能力分配不
如預期,導致未能實現預計的收入及淨利潤增長,並堆積大量存貨。二零一一年,
內蒙古與沿海地區之間的鐵路運力大致持平,而內蒙古動力煤產量及蒙古共和國焦
煤產量則大幅增加。內蒙古自冶區連續第二次產煤量高於山西省,蒙古共和國的焦
煤產量由二零一零年的1,400萬噸增至二零一一年約2,000萬噸。繼而在冬季數月,因
中國沿海地區對發電供熱的需求增加,中國政府將北方大多數鐵路運力分配予動力
煤運輸。最後,由於若干國有公司及眾多私營企業已加入市場,故中國市場的競爭
顯著增加。
我們相信,我們的業務在二零一二年仍然充滿挑戰。在年初數月,全球焦煤價格因
宏觀經濟前景未明導致需求下降而持續放軟。二零一一年下半年的市場挑戰仍然揮
之不去,特別是內蒙古動力煤產量不斷增加、蒙古焦煤產量持續上升、內蒙古鐵路
運力增長受限以及競爭加劇等。倘中國經濟不能充分好轉,年內國內鋼鐵產量亦可
能放緩。然而,與業內多數人一樣,隨著全球經濟強勁復甦,我們認為焦煤市場將
在二零一二年下半年趨於穩定。我們會繼續與蒙古煤炭業務的各個夥伴合作,進一
步鞏固我們的領先地位。焦煤行業快速增長,為我們帶來大量契機。減少存貨水平
亦將是我們二零一二年的主要關注事項。我們將與上游供應商合作以有效降低存貨
水平並能夠滿足客戶需求。我們的合作夥伴 Marubeni 及永暉正整合 Grande Cache 資
產。我們希望能從三家公司在營銷、經營及物流的多個協同效益方面獲取價值。鑑
於永暉的煤炭加工經驗,我們能夠降低成本並提高效率。Grande Cache 的優質產品
和 Marubeni 及永暉的亞洲營銷實力有助我們利用二零一二年下半年的潛在市場好
轉。今年,我們將繼續與中國公司合作,建立強大的關係網,以進一步保證我們的
鐵路分配。最後,我們將繼續擴大於二零一一年開展的蒙古鐵礦石進口業務相關服
務。隨著市況改善,永暉將獲益於強大的市場、緊密的合作關係及垂直整合平台。
156 : GS(14)@2012-04-23 21:40:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120423891_C.pdf
中鋁連礦帶代理買晒

收購項目
董事會宣佈,於2012年4月23日,本公司與Winsway Resources及王先生簽訂股份買賣協議。根據股份買賣協議,本公司有條件同意以2,391,755,189.20港元之總現金對價(即每股收購股份2.12港元)購買,且Winsway Resources有條件同意以該現金對價出售其法定及實益持有的1,128,186,410股永暉股份(即永暉已發行股本的29.9%)。王先生,作為Winsway Resources的最終實益擁有人,亦同意無條件及不可撤銷地擔保Winsway Resources在股份買賣協議項下的一切義務。
根據公開資料,王先生及其聯繫人擁有永暉已發行股份約48.64%。
於交割後,本公司將持有永暉已發行股本的29.9%的權益,並成為永暉的最大單一股東。永暉將作為聯營企業投資計入本公司賬簿,且永暉的財務業績將以權益會計法核算。鑒於永暉不會成為本公司之附屬公司,永暉之資產、負債及業績將不會與本集團之資產、負債及業績合併。

...
對價
根據股份買賣協議,本公司應付Winsway Resources之每股收購股份對價為2.12港元,即收購項目的總對價為2,391,755,189.20港元。該對價將由本公司於交割時以現金支付。本公司擬通過其內部資金或通過銀行借款實現的外部融資或兩者結合為實施收購項目所需的資金融資。
每股收購股份之購買價為2.12港元,相當於:
(a) 永暉股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股1.73港元溢價約22.54%;及
(b) 永暉股份於緊接最後交易日(包括該日)前20個交易日在聯交所所報的收市價的平均價約每股1.70港元溢價約24.71%。
收購項目的對價是經協議方之間通過公平談判及參考若干因素(包括但不限於永暉股份之現行市價)達成。根據本公司按照國際財務報告準則編製的於2011年12月31日止的經審計合併財務狀況表,本公司於2011年12月31日之經審計淨資產值為人民幣58,154,686,000元(相當於約71,592,180,277港元),而收購項目的對價約佔該經審計淨資產值的3.34%。

...
進行收購項目的理由及益處
本公司欲收購永暉的股權,因為這符合本公司將業務範圍向包括煤炭在內的其他資源擴展以實現煤鋁業務全面整合策略,以及可利用永暉運輸、倉儲、加工及銷售焦煤方面的實力和競爭優勢以進一步增強本集團下游物流業務。收購項目亦將與本公司在煤炭領域的其他投資,特別是與本公司已簽署的蒙古煤炭貿易合同及本公司擬收購南戈壁資源有限公司項目等煤炭業務進一步整合。
本公司在海外投資方面擁有豐富的管理經驗,以及雄厚的資本、當地語系化的知識、專有技術和長遠承諾,能夠建立從上游開礦到下游物流的綜合性業務價值鏈。
在成功完成收購項目後,本公司將成為永暉的最大單一股東,且於交割後將由本公司提名及將被委任成為永暉董事會成員的本公司代表董事將與永暉的現有管理團隊共同努力合作,以實現本公司與永暉的煤炭經營和下游物流業務的整合。
董事認為股份買賣協議乃按正常商業條款訂立,屬公平合理且符合本公司及本公司股東的整體利益。
157 : vick(19667)@2012-04-23 21:49:39

今天有春江鴨掃上,可惜下午放了,殘念殘念
158 : GS(14)@2012-04-23 21:51:50

但是很快又應該回落了
159 : vick(19667)@2012-04-23 22:01:16

他最值錢的應該是那些煤炭貿易合同和關係網,中鋁入完1878,再入他也不太出奇,長遠還是要看中國經濟如何發展
160 : GS(14)@2012-04-23 22:06:15

159樓提及
他最值錢的應該是那些煤炭貿易合同和關係網,中鋁入完1878,再入他也不太出奇,長遠還是要看中國經濟如何發展


你說得對,但是那網其實不太穩,都是為了上市搞出來的
161 : leoyk1014(859)@2012-04-23 22:13:19

you thing it can up to over $2
162 : vick(19667)@2012-04-23 22:15:42

對,所以他才伙拍Marubeni多倫多收購煤礦公司,之前也在南戈壁地區獲得了50個探礦證,以免蒙古供應商供應焦煤不足影響他的業務
163 : GS(14)@2012-04-23 22:20:17

162樓提及
對,所以他才伙拍Marubeni多倫多收購煤礦公司,之前也在南戈壁地區獲得了50個探礦證,以免蒙古供應商供應焦煤不足影響他的業務


所以都是唔太穩陣,今次找到個大水魚仲唔屈盡D
164 : GS(14)@2012-04-23 22:20:32

真是有效果都是要等
165 : vick(19667)@2012-04-23 22:30:38

炒上$2以上就等下啦,低位先再買
166 : GS(14)@2012-04-23 22:40:46

165樓提及
炒上$2以上就等下啦,低位先再買


長線我覺得未是時候,真是手尾有排搞,希望3年搞得到啦
167 : wilyty(1376)@2012-04-23 22:46:14

沽左一半, 想問 brother soup, 幾錢要清埋 ? smiley
168 : GS(14)@2012-04-23 22:54:36

167樓提及
沽左一半, 想問 brother soup, 幾錢要清埋 ? smiley


我乜都唔知smileysmileysmiley
169 : micho(10404)@2012-04-23 23:05:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201204231084_C.pdf
清理既日子系聽日后?

董 事 會 宣 佈 , 於 二 零 一 二 年 四 月 二 十 三 日 接 獲Winsway Resources通 知 ,Winsway
Resources及 王 先 生 已 與 投 資 者 訂 立 股 份 買 賣 協 議 ,投 資 者 有 條 件 同 意 購 買 而Winsway
Resources有 條 件 同 意 出 售1,128,186,410股 股 份( 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份29.9%),現 金 總
對 價 為2,391,755,189.20港 元( 即 每 股 目 標 股 份2.12港 元 )。此 外 ,王 先 生 同 意 無 條 件 及 不
可 撤 銷 地 承 諾 擔 保Winsway Resources根 據 股 份 買 賣 協 議 的 一 切 責 任 。
「 投 資 者 」 指 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司 ,於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有
限 公 司 ,其A股 、H股 及 美 國 存 託 憑 證 分 別 於 上 海 證 券 交 易
所( 股 份 代 號 :601600)、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司( 股 份
代 號 :2600)及 紐 約 證 券 交 易 所(NYSE:ACH)上 市
170 : greatsoup38(830)@2012-04-23 23:07:30

呢段先緊要

票據的規定
由於交割後王先生於本公司的實益股權將減至低於35%,故根據票據條款,這將屬於「控制權轉變」。倘若發生任何評級下降(定義見票據)情況,根據票據條款,這將屬於「觸發控制權轉變事件」,而本公司將須於該事件發生後30日內提出要約,按相當於票據本金
額101%的價格另加應計及未付利息購回所有未贖回的票據。
董事會已接獲王先生通知,目前除目標股份外,並無出售彼所持股份的協議。本公司將核實根據受交易影響的現行協議及安排需取得的同意或豁免,並會在合理情況下盡力取得有關同意或豁免。
由於交割取決於若干先決條件獲達成或豁免,未能確保該等條件可獲達成或豁免或交易可交割,故股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。
171 : leoyk1014(859)@2012-04-23 23:40:18

what does it means and what happen will star?
172 : greatsoup38(830)@2012-04-23 23:42:00

171樓提及
what does it means and what happen will star?


即是單野要經過班債主話事,我想都要一段時間,不過應該得啦
173 : leoyk1014(859)@2012-04-23 23:43:30

but tomorrow the stock price will little up ????
174 : greatsoup38(830)@2012-04-24 00:05:27

173樓提及
but tomorrow the stock price will little up ????

no bet
175 : leoyk1014(859)@2012-04-24 00:10:11

what means???
176 : 鉛筆小生(8153)@2012-04-24 00:27:49

焦煤難求
177 : leoyk1014(859)@2012-04-24 00:40:27

鉛筆小生 : your means is whatT???
178 : 鉛筆小生(8153)@2012-04-24 00:42:16

177樓提及
鉛筆小生 : your means is whatT???


南戈壁占了中國焦煤10%

暫停後缺口誰補上

那你要看看市面上有幾多优質招煤股
179 : leoyk1014(859)@2012-04-24 00:48:30

oic, thank
180 : greatsoup38(830)@2012-04-24 21:26:10

我寧願買國企安全D
181 : greatsoup38(830)@2012-05-05 20:49:01

2012-5-2 HJ
...
永暉去年盈利10.51 億元,增長13%,去年上半年盈利已是8.14 億元(增長35.2%),下半年盈利只有2.37 億元,遠低於上半年。永暉表示下半年整體採購額及鐵路能力分配未如預期,導致未能實現預計收入及淨利潤增長,並且堆積大量存貨,較上年增加1倍。

可望解決鐵路運力問題

去年在內蒙古動力煤產量及蒙古焦煤的產量均大幅增加,但內蒙古與沿海地區之間的鐵路運輸能力並無增長,原因是市場需求放緩,競爭加劇。為保障鐵路運輸能力,永暉已與鐵道部等成立合資公司。而在去年冬季,中國沿海地區對發電供熱需求增加,中國政府將北方大多數鐵路運力分配予動力煤運輸,若干國企及眾多私營企業已加入市場,因而競爭顯著增加。對永暉而言,主要是從蒙古進口焦煤,鐵路運輸十分重要,但鐵路運力大多分配予動力煤,對永暉的焦煤業務的打擊明顯。

暫且不論永暉的賬項如何,但其經營的確存在若干困難,政府對鐵路運力的分配,相信永暉難以左右。從永暉的發展意向看,除收購多倫多煤礦外,去年已開展蒙古鐵礦石進口業務,實在看不到大股東有放棄永暉控制權的理由。

可能是永暉賬目既受質疑,澄清後仍無補於事,市場形象受損,難以回復強勢,大股東倒不如套現再作打算。

中鋁是大國企,地位遠高於永暉,明知鐵路運力是一個問題,相信有把握解決才作出收購。市場對永暉仍無好感,相信是對有條件收購存有戒心,在實現收購前仍作保留,預期完成收購後,永暉股價將有較佳表現,是可以期待的。

戴兆
182 : MrYeung(15476)@2012-07-17 06:51:56

盈利警告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120717007_C.pdf

煤炭股, 陸續有來?
183 : GS(14)@2012-07-17 22:35:19

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,初步審閱本集團截至二
零一二年六月三十日止六個月(「期間」)之未經審核綜合管理賬目後,本集團未經審核
綜合業績預期於期間錄得虧損,而二零一一年同期則錄得盈利。董事會已考慮影響本集
團業績不及去年同期的市場狀況及其他因素,相信主要是由於:
1. 低迷經濟狀況下鋼廠及焦化廠需求減少導致二零一二年上半年本公司主要市場中華
人民共和國的焦煤價格下跌及對焦煤的需求減少;
2. 二零一一年四月發行優先票據致使本集團財務成本增加;
3. 二零一二年三月收購Grand Cache Coal Corporation導致本集團財務開支及交易費用增
加;及
4. 本集團採用削減庫存策略藉改善本集團的現金結餘以準備應付不利市況。
雖然上述因素影響於期間的財務業績,但董事會仍然相信本公司現時具備充足現金,有
利於實行其核心策略發展及經營目標。

都預左
184 : GS(14)@2012-07-17 22:35:33

866頂唔頂得住?
185 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:08:20

866做trade....應該無咁金
186 : GS(14)@2012-07-17 23:12:06

1733 都是
187 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:15:37

聽講話成本高左
866主要做蕉媒?
188 : GS(14)@2012-07-17 23:23:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 6_572056/CWP117.pdf
於往績記錄期,本集團買賣的煤炭大部分為動力煤。採購自中國、澳洲、越南及印尼等地的動力煤在全水分、灰分、揮發分、全硫及發熱量方面各異。
189 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:35:45

發電煤。。。。死得無咁慘
190 : GS(14)@2012-07-17 23:39:21

穩定少少都有需求
191 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:46:29

秦皇島排下隊先

今年啲煤無需求,即係發電量減少,工廠應該少左工開,可想而知大陸出口今年有幾大獲

睇下今年大陸又吹幾多發電量出黎
192 : GS(14)@2012-08-20 23:19:30

中鋁成日買貴貨

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120820669_C.pdf
摘要
• 本集團二零一二年上半年的營業額為6,614百萬港元。
• 截至二零一二年六月三十日止六個月的虧損為544百萬港元。本公司權益股東應佔虧損為468百萬港元。
• 攤薄每股虧損為0.124港元。
• 董事會不建議派發截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息。

...
由於焦煤需求不斷下滑,加上與鋼廠就供應合同重新展開談判,二零一二年上半年永暉單獨實現的收益(不含GCC)為5,968百萬港元。截至二零一二年六月三十日止六個月,我們合共錄得淨虧損544百萬港元,而截至二零一一年六月三十日止六個月,我們實現純利811百萬港元。然而,本集團扣除少數股東權益後的虧損為468百萬港元,導致虧損的主要因素包括一次性存貨撥備100百萬港元,高息優先票據利息支出約168百萬港元、GCC收購融資的利息費用約71百萬港元及與收購相關的一次性費用62百萬港元。
為了應對市場的不確定性,本集團採用削減庫存的策略以改善本集團的現金結餘,以此防禦市場進一步惡化帶來的風險。上半年累計銷量(包括GCC)為5.77百萬噸,較去年同期增長8.66%。不包括GCC,僅永暉的庫存已由年初的約4.6百萬噸降至當期期末的約3.0百萬噸,且現有庫存主要以加權平均成本低於海運煤的蒙古煤為主。這為我們的營運活動帶來約10億港元的正現金流。在已支付收購GCC的款項的情況下,當期期末,本集團現金總額為23.4億港元。

轉盈為虧,蝕7.8億,重債

b. 銷貨成本
二零一二年上半年銷貨成本為6,522百萬港元,對比二零一一年上半年為5,286百萬港元。銷貨成本增加是由於當中包含了GCC的銷貨成本,以及大幅出售上年累積的加權平均成本較高的存貨所致。
關於永暉的採購煤業務,蒙古煤的平均採購價從二零一一年上半年的每噸585港元上漲12.82%至二零一二年上半年的每噸660港元,而海運煤的平均採購價從二零一一年上半年的每噸1,379港元下降1.38%至二零一二年上半年的每噸1,360港元。蒙古煤採購價上漲是由於所採購的更多是精煤,而非全部是原煤。雖然焦煤現貨價格疲弱,但海運煤平均採購價降幅極小,這是由於採購合約是在上年簽訂所致。
...
採購煤
截至六月三十日止六個月
二零一二年
二零一一年
總採購量
平均採購價
總採購量
平均採購價
(噸)
(每噸)(港元)
(噸)
(每噸)(港元)
蒙古煤
2,220,498
660
3,622,786
585
海運煤
1,481,240
1,360
1,741,155
1,379
總計
3,701,738
940
5,363,941
843
自產煤
至於我們的煤炭生產業務,GCC截至二零一二年六月三十日止四個月的銷售成本(包括折舊)為778百萬港元。截至二零一二年六月三十日止四個月已售產品的單位成本為每噸1,086港元。本年之營運成本(包括內部勞工、外部承包商服務、物料及耗材、柴油及開採設備的維修及保養成本)增加,從而導致了已售產品單位成本上升。於此四個月期間,GCC的單位分銷成本為每噸201港元。截至二零一二年六月三十日止四個月,GCC的折舊總額為115百萬港元(或每噸222港元)。
自產煤
截至
二零一二年
六月三十日
止四個月
(港元)
平均銷售成本(港元╱噸)
已售產品成本
1,086
分銷成本
201
折舊及損耗
222
c. 毛利
二零一二年上半年的毛利為93百萬港元,而二零一一年上半年的毛利為1,418百萬港元。這是由於焦煤市場疲弱以及大幅出售上年度結轉加權平均成本較高的存貨所致。


d. 行政開支
二零一二年上半年(包括GCC截至二零一二年六月三十日止的四個月)的行政開支為326百萬港元。二零一二年上半年行政開支佔我們收益的比例提高至4.94%,而二零一一年上半年永暉單獨的數據為3.18%。這主要是由於焦煤市場疲弱以及收購GCC導致新員工增加。若不包括GCC,永暉單獨的行政開支佔其自身收益的比例為3.95%。
GCC的一般及行政開支為91百萬港元。本期行政開支包括重組交易成本以及控制權變化導致的合約性付款。

e. 融資成本淨額
融資成本淨額由二零一一年上半年的61百萬港元增加至二零一二年上半年的272百萬港元。該增幅中包含了收購GCC的融資以及我們的優先票據利息。於二零一二年二月,我們與民生銀行簽訂了信貸協議以獲得一筆350百萬美元的抵押貸款。該信貸為期35個月,按三個月倫敦銀行同業拆息加年利率4.5%計息。
截至六月三十日止六個月
二零一二年
二零一一年
千港元
千港元
利息收入
(34,205)
(28,198)
購回優先票據收益
(55,601)
-
外匯收益淨額
(54,830)
(95,129)
融資收入
(144,636)
(123,327)
五年內須償還的有抵押銀行及
其他貸款利息
136,137
55,132
貼現票據利息
85,649
37,158
優先票據利息
168,186
79,920
融資租賃承擔利息
10,792

減:在建工程資本化利息開支
(6,693)
(1,932)
利息開支總額
394,071
170,278
銀行手續費
16,109
12,754
衍生金融工具公平值變動淨額
6,707
870
融資成本
416,887
183,902
融資成本淨額
272,251
60,575

...
193 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-20 23:20:19

中女係國企, 所以難執荀盤
194 : GS(14)@2012-08-20 23:22:36

193樓提及
中女係國企, 所以難執荀盤


次次都做傻仔
195 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-20 23:24:33

194樓提及
193樓提及
中女係國企, 所以難執荀盤

次次都做傻仔


看中鋁VS 俄鋁, 宏橋等就知
196 : GS(14)@2012-08-20 23:25:37

195樓提及
194樓提及
193樓提及
中女係國企, 所以難執荀盤

次次都做傻仔

看中鋁VS 俄鋁, 宏橋等就知


中鋁想整合擴大產能,點知人地仲快
197 : hh0610(1603)@2012-08-20 23:26:29

而家成日話LNG, 液化天然氣.

我想查查大陸外購果D邊度裝箱上岸, 邊度加工, 邊個擁有呢D設施..
198 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-20 23:27:34

197樓提及
而家成日話LNG, 液化天然氣.
我想查查大陸外購果D邊度裝箱上岸, 邊度加工, 邊個擁有呢D設施..


934 342 166
199 : hh0610(1603)@2012-08-20 23:28:48

0866碼頭有冇份?
200 : GS(14)@2012-08-20 23:31:22

199樓提及
0866碼頭有冇份?


吻少少
201 : GS(14)@2012-08-22 14:36:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120822005_C.pdf
與龍銘集團之戰略合作協議
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司與龍銘礦業有限公司(「龍銘」)及Evermate
Trading Limited(龍銘之附屬公司,連同龍銘統稱「龍銘集團」)於二零一二年八月二十日
訂立一戰略合作協議(「戰略合作協議」),訂明本集團與龍銘集團在中華人民共和國(「中
國」)合作銷售蒙古鐵礦石產品所依據的條款及本集團作為龍銘集團所生產鐵礦石產品
獨家買家的角色(雙方另行協定除外)。協議期內,龍銘集團負責生產及供應蒙古鐵礦石
產品,並將該等產品運至二連浩特口岸,而本集團享有獨家採購權(除卻一例外情況)於
二連浩特口岸購買該等產品。本集團將利用其在中國的物流能力及市場推廣能力安排
該等產品於中國的清關、倉儲、物流及銷售。
龍銘集團為蒙古最大的鐵礦石生產商之一,根據涉及約十四平方公里的採礦許可證於
蒙古國色楞格省伊羅河地區經營可生產供鋼鐵及鐵礦石行業所用鐵礦石的兩個礦場。
根據戰略合作協議,龍銘集團或其指定公司將從蒙古向本集團或其指定公司供應鐵礦
石產品,實際供應數量由雙方每月協定。目標供應量二零一二年八月至十二月估計為2
百萬噸,其後逐漸遞增,至二零一七年(及以後)為每年30百萬噸。
採購價由雙方根據戰略合作協議的條款每月協定一次。
透過訂立戰略合作協議,預期本集團將在以下方面得益:
(1) 本集團將可發展鐵礦石產品物流服務的能力;
(2) 本集團將可利用二連浩特及集寧鐵路物流中心竣工後具備的物流能力;及
(3) 本集團將可使產品種類多元化,減低單一產品風險。
戰略合作協議將規範龍銘集團對本集團的蒙古鐵礦石產品供應,自二零一二年起為期
二十五年,協議屆滿前三個月經訂約各方協定後可續期。
202 : GS(14)@2012-09-29 23:00:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120928675_C.pdf
玆提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2012年4月23日的公告、日期為
2012年6月8日的股東通函以及日期為2012年6月29日的公告。該等公告及股東通
函載有關於本公司擬收購永暉焦煤股份有限公司29.9%權益的進一步資料以及本
公司於2012年6月29日舉行的股東周年大會審議並通過該收購項目的詳情。除文
義另有所指外,本公告所用詞彙與本公司日期為2012年4月23日的公告所界定者
具有相同含義。
由於本公司未能於2012年9月30日(股份買賣協議規定先決條件獲滿足之最後限
期)或之前完成就收購項目所需的中國境內及境外相關政府部門的審批程序,股
份買賣協議各方於2012年9月28日同意終止股份買賣協議及其項下交易,即收購
永暉焦煤股份有限公司29.9%權益之交易,該終止自2012年9月28日起生效。
203 : greatsoup38(830)@2013-01-19 13:38:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130118632_C.pdf
永暉焦煤股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)
謹此通知本公司股東及潛在投資者,經初步審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日
止財政年度之未經審核綜合管理賬目後,本集團預期與截至二零一一年十二月三十一
日止財政年度錄得綜合盈利相比,截至二零一二年十二月三十一日止財政年度將錄得
綜合虧損。董事會已考慮與截至二零一一年十二月三十一日止財政年度不同的影響本
集團業績之市場狀況及其他因素,相信業績主要受到以下影響:
1. 經濟低迷令鋼廠及焦化廠的焦煤需求減少,導致於二零一二年間本公司的主要市
場,中華人民共和國的焦煤價格及需求下跌;
2. 二零一一年四月發行優先票據使本集團財務成本增加;及
3. 二零一二年三月收購Grand Cache Coal Corporation導致本集團財務成本及交易費用增
加。
雖然上述因素影響本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的財務業績,但
董事會仍然相信本公司現時具備充足現金,本集團業務及財務狀況仍然穩健。
204 : GS(14)@2013-04-01 14:15:53

1733
轉盈為虧蝕12.8億,空殼重債
205 : 自動波人(1313)@2013-04-01 18:53:45

換人
206 : greatsoup38(830)@2013-05-01 01:09:24

1733 CFO 辭職
207 : GS(14)@2013-08-21 01:40:12

回購票據
208 : GS(14)@2013-08-22 01:03:18

1733

虧損增5成,至7億,無資產超重債
209 : greatsoup38(830)@2013-09-26 01:51:37

加碼
210 : 容易受傷的男人(17333)@2013-12-08 16:46:54

5蚊插到4毫仲等乜我掃50萬股1.5出貨
211 : 容易受傷的男人(17333)@2013-12-11 07:56:37

1733  1878 估計仲未撈底
212 : 容易受傷的男人(17333)@2014-01-01 13:06:58

1733已掃放多一年
213 : 容易受傷的男人(17333)@2014-01-01 13:07:43

1878太貴
214 : greatsoup38(830)@2014-01-01 21:26:34

我較喜歡866
215 : 容易受傷的男人(17333)@2014-01-02 22:48:41

greatsoup38214樓提及
我較喜歡866

1733good
216 : 容易受傷的男人(17333)@2014-03-20 19:29:02

繼續等待
217 : enigma0323(3470)@2014-03-21 08:28:09

866會好些少, 975都走到盡頭可以等搏反彈
1733彷彿係一隻燒焦左的殼
218 : 容易受傷的男人(17333)@2014-04-25 13:33:35

继续等待大户慢慢洗我慢慢等待机会
219 : Clark0713(1453)@2014-04-30 12:56:52

(1) 建議更改公司名稱 (2) 建議修訂大綱及組織章程細則 (3) 發行股份及購回股份的一般授權 (4) 根據受限制股份單位計劃發行股份的年度授權 (5) 採納新購股權計劃 (6) 重選退任董事 及 (7) 股東週年大會通告


 《經濟通通訊社30日專訊》永輝焦煤(01733)公布擬更改公司名稱,建議將
「Winsway Coking Coal Hldg﹒ Ltd﹒永暉焦煤股份有限公司」
,改名為「Winsway Enterprises Hldg﹒ Ltd﹒永暉實業控股股
份有限公司」。
 該公司表示,計劃將戰略及範圍從單純的焦煤運營發展為更寬範圍的運營,包括熱能煤、鐵
礦石及其他材料或散裝材料,另計劃轉變為服務提供方,通過一個平台向從事大宗商品貿易的大
型市場(涉及中小型客戶)提供完整供應鏈解決方案。
 故此,該公司認為更改公司名稱,將更好地反映業務戰略及範圍的更改及擴展。(kk)
220 : 容易受傷的男人(17333)@2014-06-13 16:26:05

1733不上1元死都不走,,
221 : GS(14)@2014-06-24 09:42:11

避go
222 : GS(14)@2014-06-25 10:37:15

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140625/news/ec_eco1.htm永暉焦煤主席過半股份售國企


2014年6月25日

【明報專訊】永暉焦煤(1733)昨日復牌並宣布,公司主席兼控股股東王興春目前正與一間獨立第三方的國有企業磋商,可能會向對方抵押或出售股份,數量暫時預計佔公司已發行股份的29.9%,即11億股左右。


王興春現時共持有永暉焦煤超過18.5億股,相當於已發行股份總數約49.1%。換言之,今次王興春抵押或出售的股份,佔其手上股份過半。

永暉焦煤復牌後,股價曾急升逾21%,最高升至0.455元,其後逐漸收窄,收市報0.405元,升8%,全日成交939萬元。公司主要從蒙古進口焦煤到中國,擁有中蒙邊境口岸跨境運輸設施。

復牌後股價曾急升逾21%

通告未有指明王興春在接洽的是什麼國企,不過今次亦非王興春首度打算出售股份,2012年4月,他曾與國企中鋁(2600)訂立協議,以23.9億元出售永暉29.9%股份,但由於未能於收購限期前完成中國境內及境外相關政府部門的審批程序,交易最終告吹。
223 : marshalwong(13162)@2014-06-27 10:04:52

do you guys think that chairman is pledging his shares only, financing needs.
224 : greatsoup38(830)@2014-06-27 21:56:52

marshalwong223樓提及
do you guys think that chairman is pledging his shares only, financing needs.


先抵押後賣,賣殼手法吧,進可攻退可守
225 : GS(14)@2014-06-30 09:34:20

迫賣家當
226 : GS(14)@2014-07-16 00:34:19

1733
227 : GS(14)@2014-08-02 18:07:25

盈警
228 : 承天(1379)@2014-08-27 15:38:07

咩事走?53健康理由? 微博有條友話破產...果條池x大家庭果打手
229 : greatsoup38(830)@2014-09-11 00:49:51

換緊人
230 : greatsoup38(830)@2014-09-11 00:54:27

虧損降15%,至4.3億,超重債
231 : GS(14)@2014-10-01 13:29:44

307買1733 個礦
232 : GS(14)@2014-10-01 21:01:17

1733 賣 307 礦
233 : GS(14)@2014-11-19 23:34:59

1733賣野予307
234 : GS(14)@2014-11-24 16:46:59

307 buy 1733 mine
235 : greatsoup38(830)@2014-12-07 19:20:39

307買1733和合營夥伴 煤礦權益
236 : GS(14)@2015-03-27 02:25:54

虧損增4成,至8.6億,超重債空殼
237 : GS(14)@2015-04-09 01:44:08

無息派
238 : GS(14)@2015-04-09 01:46:47

虧損增45%,至8.7億,空殼重債
239 : GS(14)@2015-04-12 11:23:27

抵押股份
240 : GS(14)@2015-05-10 14:40:06

息都無錢還
241 : GS(14)@2015-05-11 14:23:53

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150511/news/ww_ww1.htm
永暉實業1億元債息逾期未付
2015年5月11日

【明報專訊】永暉實業(1733)公布,公司有一筆合共5億美元(約39億元)的優先債券,但至今尚未支付原定於4月8日到期的相關利息,合共1315萬美元(約1.03億元),惟契約條款付息的寬限期30日亦已屆滿。永暉亦宣布,就優先債券大部分未償還本金而訂立暫停協議;其中債券持有人若簽訂協議,則於本月底前不會採取反對公司的強制行動。

  
該筆債券是永暉於2011年4月8日發行,定於2016年到期,年利率為8.5厘,利息須自2011年10月8日起每半年支付一次,目前尚未贖回之本金總額約為3.09億美元(約24.1億元)。

242 : greatsoup38(830)@2015-09-01 02:47:31

need later
243 : GS(14)@2015-09-22 01:09:26

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150921/news/ea_ead1.htm
優派趁焦煤業低谷 積極併購
  2015年9月21日

【明報專訊】焦煤市場在過去3年持續下跌,優派能源(0307)自2012年起,先後向昊天發展(0474)的前身昊天能源、永暉控股(1733)和日本丸紅,提出收購新疆拜城煤礦及加拿大Global Cache Corporation(下稱GCC)。集團主席及行政總裁秦軍表示,焦煤行業未來兩三年時間仍可能處於低谷,集團趁機會物色更多低價收購壯大規模,甚至考慮伸展至澳洲尋求投資機會。到明年時其會視乎市,調整產能。

優派連同新疆拜城、GCC及其擬斥資26億元人民幣收購山西宏盛能源若最終成事,秦軍指集團控制資源量屆時將達13億至14億噸,儲量6億至7億噸,年產能逾1600萬噸,年洗煤逾1000萬噸,並生產焦碳130萬噸的水平。其目標市場更涵蓋一帶一路沿線國家、日本、韓國,以及內地。

因應目前焦煤市場處於20至30年來最低谷,業界更處於售價低於生產成本的虧本營運狀態。秦軍稱,最近如資源巨擘嘉能可(0805)停止派息、進行集資及出售資產的情,會陸續出現。另外,考慮到焦煤是不可替代的煉鋼材料,他表示,會用未來兩三年收購好的資產,增大規模。

244 : GS(14)@2015-09-30 02:08:47

big wok
245 : greatsoup38(830)@2015-11-01 21:31:04

late report
246 : GS(14)@2016-01-24 21:23:57

delay 中期業績
247 : 容易受傷的男人(17333)@2016-02-27 15:28:09

永晖估計会供股,短期内,如果公司采取供股方式进行咁散户拒絕供股會有乜問題唔該曬
248 : greatsoup38(830)@2016-02-27 22:45:50

容易受傷的男人247樓提及
永晖估計会供股,短期内,如果公司采取供股方式进行咁散户拒絕供股會有乜問題唔該曬


財困唔供股好難
249 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-10 14:46:24

仆街秦发886恒鼎1393晤牌架
250 : GS(14)@2016-03-10 18:17:57

呢隻連業績都出唔到呢
251 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 20:58:57

请大家講解永晖焦煤公告谢谢
252 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 21:00:33

版主可否详细讲解永晖新通告
253 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 21:07:20

greatsoup250樓提及
呢隻連業績都出唔到呢
可否幫我睇下永晖焦煤通告有D惊
254 : GS(14)@2016-03-13 22:29:14

容易受傷的男人251樓提及
请大家講解永晖焦煤公告谢谢


等重組
255 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 22:58:16

老友20合1股,获3股份在供股反摊薄什麼晤系好明可否帮我詳細作分析我持有80万股即20合一(1)余下4万股系唔係咁4万股在供股
256 : greatsoup38(830)@2016-03-14 03:27:30

1. 20合1,然後1供3,大股東女兒及五礦包銷,每股69仙,即合併前3.45仙
2. 大股東認購反攤薄股份,佔供股後擴大後股本超過75%
257 : greatsoup38(830)@2016-03-14 03:29:55

虧損降30%,至3.1億,負資產空殼
258 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-14 09:57:32

我乜都唔理有咩問題請指教,
259 : greatsoup38(830)@2016-03-15 12:16:56

容易受傷的男人258樓提及
我乜都唔理有咩問題請指教,


你就快要付錢供股
260 : GS(14)@2016-04-01 13:12:43

delay
261 : 陳啦毛(55129)@2016-04-02 14:31:17

而家呢行咁多隻股票要死,呢隻係咪算最死的一隻?307死的機會大啲定呢隻?
湯兄認為呢行當中邊隻最優質?最有機會捱過低潮之後大翻身?
雖然湯兄大名老千湯,之前每聽你一次就死一次就是了
262 : GS(14)@2016-04-02 15:52:32

陳啦毛261樓提及
而家呢行咁多隻股票要死,呢隻係咪算最死的一隻?307死的機會大啲定呢隻?
湯兄認為呢行當中邊隻最優質?最有機會捱過低潮之後大翻身?
雖然湯兄大名老千湯,之前每聽你一次就死一次就是了


我覺得呢隻未必咁易死...1733 、1878、975 果 d 都幾慘

其實我覺得最優都算是1088了....

買垃圾果d升得多,但估翻身好難
263 : Clark0713(1453)@2016-04-02 16:18:14

煤都係唔玩好過玩。
264 : GS(14)@2016-04-02 16:52:07

是呀,唔識玩
265 : GS(14)@2016-04-23 16:13:36

盈利降33%,至5.7億,重債空殼
266 : GS(14)@2016-04-24 21:24:47

每手變12,000股
267 : greatsoup38(830)@2016-07-02 03:11:29

供股不足
268 : GS(14)@2016-09-01 16:25:56

易大宗控股..
虧損降91%,至3,300萬,重債
269 : Number0(57364)@2016-09-29 16:11:33

湯兄,請教你一啲嘢。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&

呢度啲大股東係咪有啲overlapping?
簡單睇係咪嗰個黃生係大東揸咗7成幾?
270 : GS(14)@2016-09-30 00:49:27

Number0269樓提及
湯兄,請教你一啲嘢。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&

呢度啲大股東係咪有啲overlapping?
簡單睇係咪嗰個黃生係大東揸咗7成幾?


有重覆。應該是黃生領導的財團持70%左右
271 : [蘇銘倫(44532)@2016-10-03 18:32:45

發生咩事? 點解大升...
272 : greatsoup38(830)@2016-10-04 04:57:50

煤價回升
273 : Number0(57364)@2016-10-04 08:44:05

湯兄睇佢有無餐士炒財技上1.2?謝。
274 : [蘇銘倫(44532)@2016-10-04 15:41:16

聽聽湯兄提示
275 : barry股(57888)@2016-10-04 18:42:57

湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?
276 : [蘇銘倫(44532)@2016-10-04 19:36:54

湯兄,現階段值得入貨嗎?
277 : greatsoup38(830)@2016-10-05 04:21:50

Number0273樓提及
湯兄睇佢有無餐士炒財技上1.2?謝。


不會答這個問題
278 : greatsoup38(830)@2016-10-05 04:23:21

barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的
279 : barry股(57888)@2016-10-05 11:06:03

greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄
280 : greatsoup38(830)@2016-10-06 23:05:24

barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多
281 : barry股(57888)@2016-10-07 01:22:45

greatsoup38280樓提及
barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多


仲有少少唔明係佢一供3,每供一股會送3股反攤薄既股份
即係供3股就有9股反攤薄
但睇年報佢完成哂所有供股過程後~反攤薄股份得16.9億
如果送9股,唔係應該有50.7億股咩??@@
282 : greatsoup38(830)@2016-10-07 02:17:53

barry股281樓提及
greatsoup38280樓提及
barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多


仲有少少唔明係佢一供3,每供一股會送3股反攤薄既股份
即係供3股就有9股反攤薄
但睇年報佢完成哂所有供股過程後~反攤薄股份得16.9億
如果送9股,唔係應該有50.7億股咩??@@


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160627784_C.pdf
請參考公告
283 : barry股(57888)@2016-10-07 10:23:30

greatsoup38282樓提及
barry股281樓提及
greatsoup38280樓提及
barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多


仲有少少唔明係佢一供3,每供一股會送3股反攤薄既股份
即係供3股就有9股反攤薄
但睇年報佢完成哂所有供股過程後~反攤薄股份得16.9億
如果送9股,唔係應該有50.7億股咩??@@


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160627784_C.pdf
請參考公告

合共1,697,939,334股初步反攤薄股份中的968,114,195股可供分派的初步反攤薄股份將
於初步分派日期配發及發行予獲配發及發行供股股份的合資格股東,相當於每認
購1股供股股份獲發1.71051股反攤薄股份。餘下的729,825,139股反攤薄股份( 相當
於每認購1股供股股份獲發1.28949股反攤薄股份 )將於餘下的243,273,777股計劃股
份配發及發行予參與債券持有人時,於初步分派日期配發及發行予獲配發及發行
供股股份的合資格股東。本公司將不會向合資格股東配發反攤薄股份的碎股。

睇依段又好似岩數
初步派係每一股供股股份獲派1.71051股
第二次派就每一股供股股份獲派1.28949股
加埋就1股供股股份有3股反攤薄

THX湯兄!
284 : barry股(57888)@2016-10-07 10:37:51

我理解錯左之前~
以為188 X 3 X 9

原來係188 X 3 X 3就OK

@@
285 : greatsoup38(830)@2016-10-08 10:55:32

barry股284樓提及
我理解錯左之前~
以為188 X 3 X 9

原來係188 X 3 X 3就OK

@@


是呀
286 : GS(14)@2017-01-19 14:33:50

use rubbish stock exchange for service
287 : GS(14)@2017-02-21 10:26:03

1. 中國國家政策的供給側政策改革,解決煤炭生產中的產能過剩,此舉穩定甚
至抬升電力煤及焦煤的價格;
2. 於二零一六年下半年煤炭市場的整體改善,連同上述的政策改革,使得供過
於求轉為較平衡的供求局面;
3. 誠如本公司日期為二零一六年六月二十七日及六月二十八日以及二零一六年
六月二十三日之公告所述,成功完成供股及重組本公司於二零一一年四月八
日發行的於二零一六年到期的8.5 %優先票據,因此錄得非經常性收益約20億
港元;
4. 於截至二零一六年十二月三十一日止年度並未出現與造成二零一五年同期虧
損的重大因素類似的減值;及
5. 透過以下方式改善本公司的經營表現:(i)提高收益,在部分受不斷改善的行
業領域提振情況下,繼續努力推進本公司的業務,包括發展本公司的新業務
模式;以及(ii)加強商品物流及貿易業務領域的風險管理。

288 : 容易受傷的男人(17333)@2017-03-01 20:42:13

20合1又糸老千勿碰
289 : GS(14)@2017-03-02 07:33:34

炒上去都咁話
290 : GS(14)@2017-03-30 18:23:04

轉盈9.1億,重債
291 : GS(14)@2017-06-02 12:42:37

建議根據特別授權發行非上市可換股債券及認股權證
董事會欣然宣佈,於二零一七年六月一日交易時段後,本公司及附屬公司擔保
人與認購人訂立認購協議,據此,認購人同意按其中所載之條款及在所載條件
的規限下認購本金總額40百萬美元之債券及118,060,606份認股權證。債券按初
步轉換價每股換股股份0.90港元( 可予調整 )轉換為股份,而認股權證附帶之認
購權賦予持有人權利按初步認股權證認購價每股認股權證股份0.99港元( 可予調
整 )認購認股權證股份。
292 : greatsoup38(830)@2017-06-04 17:48:26

big wok
293 : greatsoup38(830)@2017-06-04 17:48:38

big wok
294 : GS(14)@2017-06-05 04:23:10

PAG 認股

中國中石控股(1191,前永輝國際、中富國際、粵首環保)專區

1 : GS(14)@2011-12-30 17:34:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111230339_C.pdf

配售6億股,每股3.6仙
2 : 游浪潮(3792)@2012-01-18 23:42:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120118608_C.pdf

先舊後新認購新股份
關連交易
股本削減及股份拆細

內容好 Q 複雜,見到唔開胃,間野做林木喎

松木?浸水發大然後再爆開﹗
3 : GS(14)@2012-01-18 23:45:49

即是削減股本
4 : micho(10404)@2012-03-20 12:55:14

唔知之前重有幾多公司試過convert d 差甘遠既CB 呢
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120229283_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120320128_C.pdf
smileysmileysmiley
5 : GS(14)@2012-03-20 22:15:48

4樓提及
唔知之前重有幾多公司試過convert d 差甘遠既CB 呢
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120229283_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120320128_C.pdf
smileysmileysmiley


最少8173
6 : greatsoup38(830)@2012-04-06 16:15:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203305815_C.pdf
虧損擴大至8,000萬,負資產爛殼

未來計劃
環保業務
在環保業務方面,本集團將繼續以脫硫業務為主營方向,並重點拓展脫硝業務,擴充
脫硝技術團隊,加強與脫硝同業的互補合作。由於中國政府對火電廠大氣污染物的排
放提出更嚴格的標準,本集團將積極和國內各科研院所進行相關的科研項目合作,引
進新技術,開拓脫硝、汞及其化合物、煙塵方面之環保業務市場。
林木業務
於菲律賓成立之Shannalyne Inc.(「Shannalyne 」)為本集團之一家聯營公司。自二零一
零年十二月起,Shannalyne已就(i)林場清理;(ii)重新種植;(iii)建立苗圃;及(iv)購銷
協議等服務委聘一家獨立林木管理公司(「管理公司」)。預計管理公司將開始進行土
地清理及開展種植工作,初步目標為每年至少處理4,000公頃。Shannalyne擬聘用額外
四家獨立林木管理公司以達致自二零一二年起至二零一三年每年處理20,000公頃的
目標。
根據日期分別為二零一二年二月三日及三月九日的最新進度報告,興建主幹道及建
立營地以及苗圃受林場地區的惡劣天氣嚴重影響。在該等情況下,管理公司一仍設法
為擬建營地及苗圃清理面積約兩公頃,而擬建營地及苗圃日後將按要求擴建。於二零
一二年二月,成功擴闊主幹道、興建橋樑、提升試點道路及於道路兩側興建邊沿排水
溝。於二零一二年二月二十九日,已興建的主幹道約為22.5公里,然而,由於惡劣天氣
的影響,於正常天氣狀況下相對容易進入的已興建道路約為6公里至10公里。大部份
時間內,道路的餘下部份非常泥濘及車輛基本不能通行。此部份僅可在正常天氣狀況
下改善以防止土壤基礎進一步退化。就種植進行的土地清理尚未開始,而預期於二零
一二年四月適當建立營地及苗圃時開始。目前正於面積為5公頃的脆弱生態環境開展
活動。
於二零一一年八月,Shannalyne與另一家獨立林木管理公司(「管理公司二」)訂立初
步協議,以進行(i)林場清理;(ii)重新種植;及(iii)建立苗圃工作。到目前為止,管理公
司二尚未開展上述活動。
鋸木廠與單板業務
Shannalyne計劃在菲律賓成立一間合營企業(「合營企業」),以從事鋸木、窯爐烘乾、
單板及製造相關木製品。合營企業將從Shannalyne購買木材,並向菲律賓本地客戶及
國外客戶銷售產品。在生產方面,Shannalyne將專注於達到最大的產量及銷售有較高
毛利率之單板。
物業發展
雖然由於未能收到潛在買家之投標而令本集團不能於去年十二月透過公開拍賣方式
成功出售其物業發展業務,本集團仍會在將來考慮出售其物業發展業務,致使我們可
以將我們的資源投放在核心業務方面。
外幣風險
7 : iniesta(1400)@2012-04-10 00:36:27

想問這間野是粵海系定係華人系的?
8 : GS(14)@2012-04-10 21:19:30

7樓提及
想問這間野是粵海系定係華人系的?


是財技系
9 : sunshine(3090)@2012-04-10 23:26:38

filipino
10 : GS(14)@2012-09-29 23:02:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120926227_C.pdf
可能出售林業相關業務
本公佈乃本公司根據上市規則第13.09 條而作出。
於2012 年9 月26 日,本公司與粵首就可能出售事項訂立意向書。
於本公佈日期,尚未就可能出售事項訂立最終協議。倘就可能出售事項訂立最終協議,則
根據上市規則,可能出售事項或會構成本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則於
適當時就可能出售事項另作公佈。由於可能出售事項未必一定會進行,故本公司投資者及
股東於買賣本公司證券時,務須審慎行事。

訂約方
(1) 中國資源交通集團有限公司
(2) 粵首環保控股有限公司
粵首為一家於百慕達註冊成立之投資控股公司,其股份於聯交所上市。粵首透過其附屬公司
主要從事環保脫硫脫硝業務、拓展生態林業業務及物業發展業務。
就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,粵首及其最終實益擁有人均為獨立於本
公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方。
...
標的事項
建議待本公司與粵首協商後,粵首可收購本公司於所有或若干從事林業相關業務之附屬公司
之全部或控股權益。
排他性
於意向書日期起計三個月內,本公司同意不與任何其他方就任何銷售或出售此附屬公司集團
之股份或資產訂立任何協議、安排或協商。
代價
代價將經本公司與粵首進一步協商後釐定。
進行可能出售事項之理由
本集團已把其業務重點轉移至高速公路營運、管理及維修以及配套設施投資。董事會認為,
可能出售事項(倘完成)將令本集團管理層可專注於本集團之核心業務。
11 : greatsoup38(830)@2012-10-20 11:21:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121019083_C.doc
本公司之董事會(「董事會」)謹此知會本公司之潛在投資者及股東,根據對本集團之未經審核綜合管理賬目之初步評估,預期本集團截至二零一二年七月三十一日止財政年度之虧損將較截至二零一一年七月三十一日止財政年度者錄得大幅增長。有關額外虧損乃主要因為
(i)本集團所持有之發展物業銷售額減少;
(ii)於中國之種植資產公平值變動之虧損;
(iii)於菲律賓之林木業務之商譽及無形資產之減值虧損增加;
及(iv)投資物業公平值變動之收益減少所致。
12 : GS(14)@2012-10-28 10:43:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121026028_C.pdf
清埋d 舊野,重新上路...

債務重組計劃
本集團之尚未償還負債之主要形式為(i)尚未償還本金總額為233,600,000港元之可
換股票據;及(ii)本金總額為500,000,000港元及於二零一二年一月三十一日之未經
審核賬面值約為351,720,000港元之承兌票據(即本公司之全資附屬公司暉凰有限公
司所發行之承兌票據)。由於本集團之大多數項目仍處於投資及發展階段,繁重之
負債已令潛在投資者退出本公司之投資,亦阻礙本集團以最佳方式調配其資源。因
此,董事會已就各項債務重組計劃與承兌票據及可換股票據之持有人進行討論,旨
在改善本集團之財務狀況。
誠如本公司日期為二零一二年八月九日之公佈所述,作為本集團之債務重組計劃
之一部分,本集團與承兌票據之持有人已作出協議。待第二次完成後,承兌票據項
下結欠之全部本金額(總數500,000,000港元)及於二零一二年一月三十一日之未經
審核賬面值約351,720,000港元亦將於第二次完成(誠如下述者)之同日獲豁免(須
待第二次完成後,方可作實)。
重組可換股票據及買賣BESTCO之協議
董事會欣然宣佈,於二零一二年九月二十八日,本公司與GPT訂立該協議。
根據該協議,其訂約方已按有條件基準同意:
(a) 本公司將(i)向GPT出售(而GPT將購買)Bestco銷售股份及(ii)向GPT轉讓Bestco
銷售債務。初步Bestco轉讓代價為135,000,000港元(可予調整),其將由GPT透
過於首次完成時向本公司交出及交付本金總額為135,000,000港元(可予調整)
之可換股票據而予以支付;
(b) 本公司將於第二次完成時按全額面值以現金贖回本金額為30,000,000港元之部
分可換股票據;
(c) GPT將於第二次完成時根據可換股票據條款(經修訂)按每股轉換股份0.20港
元之轉換價行使本金總額為68,600,000港元之部分可換股票據所附帶之轉換
權。
該協議之進一步詳情載於本公告正文。
13 : greatsoup38(830)@2012-10-31 21:53:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121031020_C.pdf
1191
虧損增2倍,至3億,主因為聯營虧損增加,負資產爛殼
獨立核數師報告摘要
不發表意見之基準
有關持續經營基準之重大不確定性
誠如綜合財務報表附註3所披露, 貴集團於截至二零一二年七月三十一日止年度發生 貴公司擁有人應佔虧損約562,500,000港元及於二零一二年七月三十一日擁有流動負債淨額約184,581,000港元。此外,本金總額約233,600,000港元之可換股票據於二零一二年十月二十九日或之前到期。該等條件顯示存在可能導致對 貴集團之持續經營能力產生重大疑問之重大不確定性。誠如 貴公司日期為二零一二年十月二十五日之公告所詳述,經綜合財務報表附註3所解釋, 貴集團建議實施尚未行使可換股票據之債務重組計劃(「建議債務重組計劃」)。
編製綜合財務報表之持續經營假設之有效性取決於 貴集團成功實施建議債務重組計劃,從而 貴集團可滿足其到期財務承擔及為其日後營運資金及財務需要提供資金。綜合財務報表已按 貴集團將繼續持續經營之假設編製,因此,並不包括倘 貴集團無法繼續持續經營可能必須對非流動資產之變現及重新分類作出之任何調整。
倘持續經營假設並不適當,則可能須作出調整,以反映資產可能須按目前於綜合財務狀況表所記錄之金額以外之金額變現之狀況。此外, 貴集團可能須就可能發生之進一步負債作出撥備,及重新分類非流動資產為流動資產。吾等認為,已於綜合財務報表作出適當披露。然而,有關採納持續經營基準是否合適之重大不確定性相當極端,因此吾等不發表意見。
不發表意見
因不發表意見之基準段落所述之事項關係重大,故吾等未能取得足夠之適當審核憑證,以作為提供審核意見之基準。因此,吾等不對綜合財務報表是否已根據香港財務報告準則真實而公平地反映 貴集團及 貴公司於二零一二年七月三十一日之事務狀況及 貴集團截至該日止年度之虧損及現金流量,以及財務報表是否已按照香港公司條例之披露規定妥為編製,發表意見。

未來計劃
環保業務
誠如本公告附註12及本公司日期為二零一二年十月二十五日之公告所披露,由於此分類於過往兩年之表現欠佳以及於過往幾個財政年度已發生大幅虧損及作出減值,本公司須於未來數年將其出售,以將其於此分類之任何潛在虧損減至最低。本集團將於未來專注於其餘下分類。
林木業務
Shannalyne Inc(「Shannalyne 」)於菲律賓成立,為本集團之一家聯營公司,於菲律賓從事林木業務。由於本年度之天氣惡劣,Shannalyne之所有林木項目均受到不利影響。
然而,於二零一二年七月三十一日,苗圃工場經已竣工,長達約22.5公里之主要道路及長達約21公里之小路經已建成。工場清理、重新種植及生態區仍在準備中。
Shannalyne將致力趕上原定計劃,而本集團將於未來投放更多資源於林木業務。
物業發展業務
於出售環保業務後,本集團擬專注其現有林木業務及物業發展項目,並可能於日後適當時尋求潛在物業項目作投資。於二零一二年七月三十一日,本集團於中國佛山市擁有三項物業權益,包括(i)總建築面積約4,169.99平方米之37個住宅單位;(ii)地盤面積約3,799平方米之一幅地塊;(iii)總建築面積約26,323.17平方米之一項物業,包括102個商業單位及151個汽車╱電單車停車位。
14 : Vincemgm12(32446)@2012-11-19 10:32:26

1191今早勁插至0.015
15 : Vincemgm12(32446)@2012-11-19 12:21:51

無呈呈拾到跳樓平貨,好过出花紅,双糧,典解可以半晝就上返0.028
16 : sunshine(3090)@2012-11-19 21:58:21

14樓提及
1191今早勁插至0.015
so angry that i sold all at 0.016
17 : GS(14)@2012-11-19 22:51:49

14樓提及
1191今早勁插至0.015


可能人地大手減持,隻股都殼殼地
18 : GS(14)@2012-11-19 22:51:58

16樓提及
14樓提及
1191今早勁插至0.015
so angry that i sold all at 0.016


幾時合股呢
19 : Vincemgm12(32446)@2012-11-21 19:01:36

迴光返照式实例,廢股易阳痿
20 : sunshine(3090)@2012-11-22 22:42:36

18樓提及
16樓提及
14樓提及
1191今早勁插至0.015
so angry that i sold all at 0.016

幾時合股呢


AGREEMENT FOR PLACING OF ORDINARY SHARES BY LINSHAN

On 20 November 2012 (after trading hours), the Placing Agreement was entered into between Linshan and OSK Investment Bank Berhad (“Placing Agent”). Under the Placing Agreement, the Placing Agent has agreed to place, on a best-effort basis, 400 million ordinary shares (“Placing Shares”) at the price of HK$0.015 per ordinary share to interested investors within 12 months from the date of the Placing Agreement.

Seem that there is 12 months' time that the stock will not be consolidated before the completion of the share placing
21 : GS(14)@2012-12-22 12:35:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121221390_C.pdf
配售8億股@1.2仙
22 : sunshine(3090)@2012-12-23 16:32:47

21樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/1221/LTN20121221390_C.pdf
配售8億股@1.2仙


so many stock again, trading range shift from 0.015 to 0.012
23 : greatsoup38(830)@2012-12-25 10:58:34

22樓提及
21樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/1221/LTN20121221390_C.pdf
配售8億股@1.2仙


so many stock again, trading range shift from 0.015 to 0.012


都要合一合搞一搞至掂
24 : OTO_BUY(34954)@2013-01-10 17:58:01

1191今日的表現,令我想起279個走勢,明日要看實279
25 : sunshine(3090)@2013-01-10 22:47:14

24樓提及
1191今日的表現,令我想起279個走勢,明日要看實279


why? different group of people?
26 : greatsoup38(830)@2013-01-10 23:13:24

24樓提及
1191今日的表現,令我想起279個走勢,明日要看實279


279 爆一爆又跌9成你玩啦
27 : greatsoup38(830)@2013-01-10 23:13:41

25樓提及
24樓提及
1191今日的表現,令我想起279個走勢,明日要看實279


why? different group of people?


都是老千,有乜好睇,唔好害人啦
28 : greatsoup38(830)@2013-02-07 01:25:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130206546_C.pdf
茲提述本公司二零一二年十二月二十一日之通函(「通函」),內容有關(其中包
括)SPL 承兌票據持有人承諾及可換股票據重組協議及本公司日期為二零一三年
一月十五日之公告,內容有關可換股票據重組協議之首次完成。本公告所用詞彙
與通函所界定者具有相同涵義。
根據可換股票據重組協議之條款及條件,待達成第二次完成條件後,第二次完成
將包括(其中包括)可換股票據贖回之步驟(即 按彼等之全額面值以現金贖回本金
額為30,000,000 港元之部分第三批票據)。 根據可換股票據重組協議,第二次完
成條件之最後截止日期為首次完成日期起第七(7)個營業日。 於本公告日期,所
有第二次完成條件已履行,第二次完成將會於首次完成日期起計第三(3)個月當日
或本公司與GPT 可能協定之有關較後日期。
第二次完成預計將於二零一三年四月十五日(即自首次完成日期起計第三(3)個月
當日)。誠如通函所披露,本集團有意安排股本及/或貸款融資,其所得款項將用
作可換股票據贖回,及餘下款項用作本集團的營運資金。就此,本公司一直與有
興趣於投資本公司之第三方投資者討論, 有可能以股本或貸款投資或任何其他
形式投資本公司。
本公司謹強調,於本公告日期,尚未就以上潛在的投資訂立任何具有約束力的協
議。潛在的投資最後未必一定進行。
29 : greatsoup38(830)@2013-02-23 14:30:35

10合1
30 : GS(14)@2013-02-24 18:54:59

1.9仙配25億股
31 : 自動波人(1313)@2013-02-24 20:16:28

又合又配,想玩呢?
32 : qt(2571)@2013-02-24 20:19:06

有狡作smiley
33 : conandea(16520)@2013-02-24 22:10:04

咁即係配完先合?
定合完先配?
34 : GS(14)@2013-02-25 23:05:12

32樓提及
有狡作smiley


慢慢轉緊莊隻野
35 : GS(14)@2013-02-25 23:05:21

33樓提及
咁即係配完先合?
定合完先配?


是但啦,隨便
36 : greatsoup38(830)@2013-04-01 22:47:36

1191
虧損增150%,至1.65億,負資產空殼
37 : leoyk1014(859)@2013-07-23 21:35:58

cray
38 : GS(14)@2013-07-23 21:36:53

垃圾玩少些啦
39 : GS(14)@2013-08-01 13:33:28

1191
40 : sunshine(3090)@2013-08-04 12:17:17

The lady boss sue only $2.8 million while the company sue back its ex-secretary. Seem that there might be ground for the sue. Nevertheless, the claim amount is not much and should not have large impact on the company. Still need to take a watch because of the recent large fluctuation.
41 : greatsoup38(830)@2013-08-04 12:21:47

都是首鋼那堆人買貨
42 : sunshine(3090)@2013-08-04 12:25:34

41樓提及
都是首鋼那堆人買貨

so the 'chong' has changed
43 : greatsoup38(830)@2013-08-04 12:25:54

42樓提及
41樓提及
都是首鋼那堆人買貨

so the 'chong' has changed


呢堆人好唔掂
44 : sunshine(3090)@2013-08-04 12:30:46

ok very short term speculation
45 : 自動波人(1313)@2013-08-15 23:58:50

又抽水........
46 : greatsoup38(830)@2013-08-16 00:00:25

留來過冬?
47 : greatsoup38(830)@2013-09-10 00:43:47

自己食貨
48 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:48:25

盈警
49 : 自動波人(1313)@2013-09-22 23:07:11

http://centralblogger.blogspot.hk/

幫忙配售變大股東

雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉及破產事件於昨日踏入5周年,亦是觸發金融海嘯的源頭,大家又要大做回顧,路透和益普素更訪問逾1,400名美國人,有一半認為,未有足夠改革,防止危機再發生,僅22%滿意政府的行動。

其實,每隔數年,當樂觀氣氛持續膨脹的時候,亦是開心氣球爆破的時刻,相信非單一事件所能左右,只是一個引爆器而已。不過,有輸家也有贏家,原來經手該宗破產案的律師、會計師等專業人士,連同接手債權資產的避險基金,估計收益合計約50億美元(約390億港元),而債權人可能收回投入資金的26%,未致「渣都無」。

目前大家仍在擔憂的時候,且看聯儲局本周取態便知,大家相當謹慎,憂慮該局開始收水,觸發資產價格受影響,其實新興市場先行,金價又跌,可能伯南克主席及聯儲局委員或以小規模方式試水溫,實行進可攻,退可守。

港股市場則頻現抽水,大家亦準備彈藥,單是過去1周已有9間公司藉發行新股和債券等方式集資,但大部分屬三、四線股份居多,藍籌和大型股似乎尚未出動。

有趣的是,協助這些公司向投資者伸手拿錢的背後助手,除了大家熟口熟面,如幫永義實業(616)配售逾3.2億股,以每股0.063元,取得約2,000萬元的金利豐證券,與及英高幫中國天化工(362)發行債券籌4億元外,也有新面孔。

六福集團(590)股東旗下合營六福金融為香港資源(2882)以收市價僅折讓約1.1%,即0.18元配售2.17億股新股,集資3,906萬元,而佣金收1.5%,連同其他開支在內的比率亦只約2.2%,共涉88萬元,與以往細價股以大折讓配股不同。可惜股價最終失守配股價,上周五收報0.173元。

至於7月替環球實業(1026)配售新股的名匯證券,協助粵首環保(1191)做配售代理,配售逾1.69億股新股,每股0.2元,集資3,388萬元。本來話向最少6名投資者配售新股,但由上月中至上周才完成交易,而投資者卻僅得一人,名柯港澤,而他竟就是名匯證券的董事和負責人員,本身亦持有名匯證券10%股權,莫非肥水不流別人田,索性自己包攬上身呢?皆因他一下子持有該股擴大股本後約15.4%的股權,成為該集團單一最大股東!

當然,粵首環保集資金額同樣細細粒,拿了3,390萬元,扣除佣金等開支後,卻只有3,110萬元能真正落袋,意味佣金等開支共涉高達280萬元,計一計,所涉比率更高見8.25%,與香港資源的2.2%收費水平確大不同。唯一相同的是,粵首環保股價上周五收報0.189元,跌穿配股價,代表新投資者帳面同樣錄虧損。


(9月16日刊於《am730》)

單一最大股東係咪資料有出入?

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 1&src=MAIN&lang=ZH&
50 : greatsoup38(830)@2013-11-04 23:01:17

1191

虧損降25%,至2.4億,債一般
51 : GS(14)@2013-12-19 16:35:07

big wok
52 : GS(14)@2014-02-28 18:04:24

1191
53 : pcp7838(1616)@2014-03-10 19:56:11

盈警.徒有環保之名.
54 : GS(14)@2014-03-11 01:10:07

盈警
55 : GS(14)@2014-03-19 00:53:36

盈警
56 : GS(14)@2014-04-07 01:07:47

虧損增3.6倍,至6.9億,負資產爛殼
57 : 自動波人(1313)@2014-06-04 23:57:15

金勞簷又拿反來玩
58 : GS(14)@2014-07-05 11:34:46

1191
59 : LHC(34894)@2014-08-22 17:51:34

自動波人49樓提及
http://centralblogger.blogspot.hk/

幫忙配售變大股東

雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉及破產事件於昨日踏入5周年,亦是觸發金融海嘯的源頭,大家又要大做回顧,路透和益普素更訪問逾1,400名美國人,有一半認為,未有足夠改革,防止危機再發生,僅22%滿意政府的行動。

其實,每隔數年,當樂觀氣氛持續膨脹的時候,亦是開心氣球爆破的時刻,相信非單一事件所能左右,只是一個引爆器而已。不過,有輸家也有贏家,原來經手該宗破產案的律師、會計師等專業人士,連同接手債權資產的避險基金,估計收益合計約50億美元(約390億港元),而債權人可能收回投入資金的26%,未致「渣都無」。

目前大家仍在擔憂的時候,且看聯儲局本周取態便知,大家相當謹慎,憂慮該局開始收水,觸發資產價格受影響,其實新興市場先行,金價又跌,可能伯南克主席及聯儲局委員或以小規模方式試水溫,實行進可攻,退可守。

港股市場則頻現抽水,大家亦準備彈藥,單是過去1周已有9間公司藉發行新股和債券等方式集資,但大部分屬三、四線股份居多,藍籌和大型股似乎尚未出動。

有趣的是,協助這些公司向投資者伸手拿錢的背後助手,除了大家熟口熟面,如幫永義實業(616)配售逾3.2億股,以每股0.063元,取得約2,000萬元的金利豐證券,與及英高幫中國天化工(362)發行債券籌4億元外,也有新面孔。

六福集團(590)股東旗下合營六福金融為香港資源(2882)以收市價僅折讓約1.1%,即0.18元配售2.17億股新股,集資3,906萬元,而佣金收1.5%,連同其他開支在內的比率亦只約2.2%,共涉88萬元,與以往細價股以大折讓配股不同。可惜股價最終失守配股價,上周五收報0.173元。

至於7月替環球實業(1026)配售新股的名匯證券,協助粵首環保(1191)做配售代理,配售逾1.69億股新股,每股0.2元,集資3,388萬元。本來話向最少6名投資者配售新股,但由上月中至上周才完成交易,而投資者卻僅得一人,名柯港澤,而他竟就是名匯證券的董事和負責人員,本身亦持有名匯證券10%股權,莫非肥水不流別人田,索性自己包攬上身呢?皆因他一下子持有該股擴大股本後約15.4%的股權,成為該集團單一最大股東!

當然,粵首環保集資金額同樣細細粒,拿了3,390萬元,扣除佣金等開支後,卻只有3,110萬元能真正落袋,意味佣金等開支共涉高達280萬元,計一計,所涉比率更高見8.25%,與香港資源的2.2%收費水平確大不同。唯一相同的是,粵首環保股價上周五收報0.189元,跌穿配股價,代表新投資者帳面同樣錄虧損。


(9月16日刊於《am730》)

單一最大股東係咪資料有出入?

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 1&src=MAIN&lang=ZH&

配賣殼?smiley
60 : GS(14)@2014-09-24 01:07:27

盈警
61 : GS(14)@2014-10-12 15:21:30

盈利降3分2,至2,000萬,輕債
62 : GS(14)@2014-10-24 17:00:41

20合1,又1供1,每股10仙
63 : GS(14)@2014-10-28 23:22:58

告前董事
64 : ninomiyau(41302)@2014-12-28 06:35:37

greatsoup62樓提及
20合1,又1供1,每股10仙


冇提到20合1喎...不是只係削股本咩?
65 : greatsoup38(830)@2014-12-28 11:05:57

ninomiyau64樓提及
greatsoup62樓提及
20合1,又1供1,每股10仙


冇提到20合1喎...不是只係削股本咩?


是,削股本先
66 : greatsoup38(830)@2015-02-03 01:45:23

供股不足
67 : greatsoup38(830)@2015-02-27 01:32:22

中科創入股
68 : GS(14)@2015-04-01 02:16:44

虧損增45%,至2,300萬,輕債殼
69 : GS(14)@2015-04-07 01:21:31

虧損增5成,至2,300萬,輕債
70 : GS(14)@2015-05-24 02:09:56

賣盤
71 : greatsoup38(830)@2015-07-29 01:03:18

吳志龍是吳良好父親

又O2O,又鄭建明
72 : pcp7838(1616)@2015-08-03 18:46:09

中國林大?
73 : greatsoup38(830)@2015-08-03 23:20:40

都是果班友啦
74 : GS(14)@2015-10-21 02:51:38

虧損增7成,至3,500萬,6,800萬現金
75 : Clark0713(1453)@2016-03-01 00:40:30

game over!
76 : GS(14)@2016-03-01 00:45:21

又要等
77 : 炮哥(56969)@2016-03-02 13:52:38

無得玩,小心供股
78 : GS(14)@2016-03-02 13:53:11

呢隻我信供股
79 : GS(14)@2016-06-06 03:36:42

1191買58股
80 : greatsoup38(830)@2016-09-20 03:59:14

配售5.992億股@25仙
81 : GS(14)@2016-09-27 18:51:26

和解
82 : GS(14)@2016-10-21 06:10:45

虧損降45%,至1,900萬,2,900萬現金
83 : greatsoup38(830)@2016-11-17 13:02:56

買信德中心物業
84 : greatsoup38(830)@2016-11-26 02:08:05

2799認購1191新股
85 : GS(14)@2016-12-30 03:58:19

終止諒解備忘錄
86 : greatsoup38(830)@2017-02-08 23:36:35

楊先生賣股
87 : greatsoup38(830)@2017-03-05 03:02:25

盈喜
88 : greatsoup38(830)@2017-04-23 17:32:40

虧損增4.2倍,至2,600萬,1.58億現金
89 : GS(14)@2017-05-19 05:55:57

買炒股基金
90 : greatsoup38(830)@2017-06-04 16:58:13

改名中國中石控股
91 : greatsoup38(830)@2017-07-27 02:00:02

買垃圾基金
92 : GS(14)@2017-08-06 22:53:17

1191整合2880資產
93 : GS(14)@2017-10-16 02:12:50

虧損增3倍,至6,200萬,輕債
94 : GS(14)@2017-11-04 16:32:58

老細按股
95 : GS(14)@2017-11-08 08:03:52

9.7%
96 : GS(14)@2017-11-08 09:24:13

認購事項
董 事 會 欣 然 宣 佈 , 於 二 零 一 七 年 十 一 月 七 日 , 認 購 方( 本 公 司 之 間 接 全 資 附 屬
公 司 )與 投 資 基 金 訂 立 認 購 協 議 , 據 此 認 購 方 已 申 請 認 購 投 資 基 金 份 額 , 金 額
為17,500,000美元。投資基金由管理人負責管理,旨在為投資者帶來長期資本增
埴。

97 : GS(14)@2017-11-09 06:13:42

除於該公告披露之資料外,董事會謹此根據上巿規則第13.15條進一步披露借款人
為中國萬泰集團有限公司,其最終實益擁有人為錢永偉及許哲誠。
98 : greatsoup38(830)@2017-11-25 15:12:05

買垃圾基金
99 : GS(14)@2017-12-28 09:48:24

合作備忘錄
本公司欣然宣佈,於二零一七年十二月二十七日,本公司之間接非全資附屬公司
中石投資有限公司((「認購方」),一間於香港註冊成立之有限公司 )及中小企業國
際 工 業 園 區 與 基 礎 設 施 投 資 有 限 公 司(「 中 小 企 業 國 際 」)簽 訂 合 作 備 忘 錄(「 備 忘
錄」)。中小企業國際全資擁有在英屬維京群島設立並合法存續的公司中小企業印
度工業園區與基礎設施開發有限公司(「中小企業印度」)。根據備忘錄,認購方有
意認購及開發公司有意向認購方配發及發行認購股份,佔開發公司已擴大股份之
51%(「建議認購事項」)。
中小企業印度之資料
根據本公司所得資料,中小企業印度為一間於英屬維爾京群島註冊成立之投資控
股有限公司,中小企業印度間接持有位於印度古吉拉突邦艾哈默德巴德市的印度
中國工業園專案100 %的權益。
印度中國工業園是中國在印度建立的第一個綜合性工業園區,立足於中印兩國互
補的優勢資源,重點佈局汽車及能源產業,發展紡織、電子、材料、建材等產業
為 輔 的 工 業 產 業 發 展 , 以 智 慧 化 的 公 共 服 務 平 臺 、 完 善 的 園 區 基 礎 設 施 配 套 系
統、高品質園區環境為主要特色,建成集生產製造、倉儲物流、商品交易、全方位配套服務設施等功能為一體,產城一體化的現代化工業生產新型園區。印度中
國工業園專案已入選國家發改委「一帶一路」重大項目庫,同時國家開發銀行已出
具意向函,有意為專案提供10億美元的授信,項目具有良好的發展前景。
本集團之資料
本公司為於百慕達註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市。本集團主要
從事提供金融服務、基金投資及物業發展。認購方主要從事投資控股業務。
100 : GS(14)@2017-12-28 09:49:54

buy fund
101 : GS(14)@2018-04-02 14:20:02

轉賺5,000萬,1億可變現資產
102 : GS(14)@2018-06-17 13:30:32

垃圾基金
103 : GS(14)@2018-07-01 03:22:30

賣垃圾
104 : GS(14)@2019-03-13 10:04:16

於二零一九年三月十一日( 交易時段後 ),本公司與認購人訂立認購協議,據此
認購人有條件同意認購,而本公司有條件同意發行本金額115,000,000 港元的可
換股債券。
假設可 換股債券附 帶之換股 權按換股 價0.14 港元獲 悉數行使 ,將配發 及發行最
多821,428,571股換股股份,相當於(i)於本公告日期的本公司現有已發行股本約
19.86% ; 及 (ii) 經 根 據 可 換 股 債 券 發 行 換 股 股 份 擴 大 後 的 本 公 司 已 發 行 股 本 約
16.57%。換股股份於發行後將於所有方面與當時的已發行股份享有同等地位。
換股股份將根據一般授權配發及發行。本公司將向聯交所申請可換股債券獲轉
換後可予發行的換股股份上市及買賣。本公司將不會尋求可換股債券於聯交所
或任何其他證券交易所上市。
認購事項的所得款項淨額預期約為115,000,000港元,擬用於(i)補充公司營運資
金及(ii)用於發展本公司現有業務。
由於完成認購協議須待若干先決條件達成後,方可作實,且未必一定會進行。
本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。
105 : GS(14)@2019-03-13 10:05:37

「認購人」 指 Pearl River Capital Limited,一間於英屬維爾京群島註
冊成立的有限公司

http://pearlriver-capital.com.hk/company-overview/our-team/
神祕
106 : GS(14)@2019-04-27 06:50:03

合作框架協議
本公司欣然宣布,於二零一九年四月二十六日,本公司之間接全資附屬公司,中
石百 納( 深圳 )股權投 資管理 有限 公司(「中石百 納」,一間 於中 國註冊 成立之 有限
公司 )及北京 方駿貿 易有 限公司(「北京 方駿」,一 間於 中國註 冊成立 之有限 公司 )
簽 訂 合 作 框 架 協 議(「框 架 協 議」), 計 劃 由 中 石 百 納 組 建 基 金( 中 石 百 納 作 為 普 通
合夥 人 )認購 北京方 駿控 制的赤 峰市偉 宏礦業 有限責 任公 司(「偉 宏礦業」)的 控股
權(「建議認購事項」)。

中國 中石 控股 1191 前永 永輝 國際 中富 、粵 粵首 環保 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277098

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019