ZKIZ Archives


蔡東豪:「唔好搞錯,我投咗畀唐英年先生。」

1 : GS(14)@2012-03-28 23:40:43

http://www.sharpdaily.hk/article/index/15307/20120328/72572
「唔好搞錯,我投咗畀唐英年先生。」
李嘉誠

對我而言,誠哥在特首選舉中的言行,明顯地告訴北京和西環:他八十幾歲了,只想做自己想做的事,他從未這樣背信棄義,況且當初是北京要求他挺唐,他也不想到了這年紀才這樣做;總之北京和西環請不要理會他兩父子,他們也不會去影響其他人。不管閣下挺誰,特首選舉後,誠哥和純官,你對哪一位增添好感?
誠哥可以公開挺唐,因為他是誠哥,數以百計選委認為自己沒有這種權利。這次選舉,誠哥是少數贏家。誠哥買大開小,北京、西環、梁振英都知道誠哥唔多高興,一個閣下關心的人嬲,閣下一定要以行動去氹。唐營股會跌?我唔信。
其他幾百名選委,聽多兩個電話就話驚,有些甚至未接電話就話驚,這副嘴臉,人家看在眼內,第日分派利益時,人家自有分數。

蔡東豪
蔡東 東豪 唔好 好搞 搞錯 我投 投咗 咗畀 唐英年 唐英 先生
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278481


ZKIZ Archives @ 2019