ZKIZ Archives


[基金股] 蒙焦煤企 / Mongolian Mining Corporation / MMC (0975) 專區

1 : GS(14)@2010-09-25 15:19:25

http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/MONGO-20100920-index_c.htm

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=8579
2 : 自動波人(1313)@2010-09-25 16:44:07

搵到陳子政做非執董.....
3 : GS(14)@2010-10-02 14:07:20

2樓提及
搵到陳子政做非執董.....


好正經,嘉里集團也是股東之一
4 : 自動波人(1313)@2010-10-02 14:33:03

3樓提及
2樓提及
搵到陳子政做非執董.....


好正經,嘉里集團也是股東之一


看見管理班子很多都有國家背景,這個是蒙古國企嗎?
5 : GS(14)@2010-10-02 14:44:07

4樓提及
3樓提及
2樓提及
搵到陳子政做非執董.....


好正經,嘉里集團也是股東之一


看見管理班子很多都有國家背景,這個是蒙古國企嗎?


經濟日報話老闆是蒙古李嘉誠...招股書都有講老闆大把業務...飲品、食品等等都有
仲發現嘉里仲有個大銀礦
6 : GS(14)@2010-10-13 23:44:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101013560_C.pdf

MCS Mining Group Limited已同意將其於本公佈日期所持有的1,521,755,000股股份中的359,712,250股股份(相當於本公佈日期本公司已發行股份約10%)抵押予標準銀行亞洲有限公司作受惠人。股份抵押乃用作確保MCSHolding LLC根據日期為二零一零年八月二十四日的融資協議(「融資協議」)獲授貸款融資的部分抵押品,而為了確保MCS Holding LLC遵守其於融資協議下的責任,MCS Mining Group Limited或不時根據股份抵押將其所持有的其他股份抵押。股份抵押預期於全數償還根據融資協議獲授的貸款後免除及解除。
7 : Wilbur(1931)@2010-10-14 21:22:04

我抽左200,000股

之前個禮拜食唔安,坐唔落

嚇Q死我... smiley
8 : GS(14)@2010-10-14 23:10:09

7樓提及
我抽左200,000股

之前個禮拜食唔安,坐唔落

嚇Q死我... smiley


浮番水
9 : Wilbur(1931)@2010-10-14 23:33:30

8樓提及
7樓提及
我抽左200,000股

之前個禮拜食唔安,坐唔落

嚇Q死我... smiley


浮番水


個FD冇點我

正式上市買賣,1個價位都冇做個招股價以下

聽日可以$8樓上食糊吧...
10 : GS(14)@2010-10-14 23:43:49

9樓提及
8樓提及
7樓提及
我抽左200,000股

之前個禮拜食唔安,坐唔落

嚇Q死我... smiley


浮番水


個FD冇點我

正式上市買賣,1個價位都冇做個招股價以下

聽日可以$8樓上食糊吧...


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 975_911458/C102.pdf
贏萬幾都唔錯...
11 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-23 08:44:38

全年業績公告截至二零一零年十二月三十一日止年度
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110323011_C.pdf
12 : cknn(6622)@2011-03-23 12:37:18

MMC於回顧期內得以透過季度磋商提高價格,令平均售價由二零零九年的每噸約
48.2美元增加至二零一零年的每噸約70.8美元

於回顧年內,本集團與已售煤炭有關的開採成本為每噸煤炭約20.1美元。

截至二零一零年十二月三十一日止年度,本集團的運送成本為每噸銷售
煤炭約15.5美元。

截至二零一一年十二月三十一日止年度,MMC的全年產量目標約為7.0百萬噸焦
煤。

本集團於截至二零一零年十二月三十一日止年度的毛利約為113,100,000美元,
而截至二零零九年十二月三十一日止年度則錄得毛利約28,300,000美元,增加約
84,800,000美元。於回顧年內,毛利率達致約41%,而二零零九年則為約42%。毛
利率略降是由於回顧年內運送及開採成本增加所致。

於回顧年內,本公司權益持有人應佔利潤約為60,100,000美元,
較二零零九年的約10,300,000美元增加約49,800,000美元或486%。本年度的淨利
潤率為22%,而二零零九年則約為15%。
13 : GS(14)@2011-05-16 22:55:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110516022_C.pdf
恢復運煤
14 : GS(14)@2011-05-30 22:57:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110530650_C.pdf
不認帳
董事謹提述有關(i)本公司旨在透過翻倍生產及從事煤炭洗選業務將年度收益提高一倍,達至約700,000,000美元;及(ii)本公司認為,透過銷售洗選煤,與去年22%的純利率相比,本年度的純利率可提升至30%的該等陳述。

董事獲悉,該等陳述乃基於本公司行政總裁Battsengel Gotov博士在蒙古國接受報章採訪時所作的陳述。根據Battsengel博士的建議,董事謹此澄清:
(i) Battsengel博士確認,彼於報章採訪中並無提及本公司於二零一一年的估計收益為700,000,000美元,因此,該資料純屬報章推測;及

(ii) 報章報導引用Battsengel博士的相關陳述僅代表其個人期望,並不代表本公司及董事整體的意見。
15 : GS(14)@2011-06-01 07:37:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110601004_C.pdf
董事會謹此宣佈,於二零一一年五月三十一日,買方(本公司的全資附屬公司)及本公司與賣方及賣方母公司訂立購股協議,據此,買方已同意向賣方收購銷售股份,總代價為464,465,000美元,包括買方向賣方支付現金379,465,000美元
及本公司向QGX Holdings以發行可換股債券方式支付85,000,000美元,惟須按照購股協議的條款受儲量調整及礦區使用費條文限制。有關儲量調整及礦區使用費條文的詳情載於「代價」一節。

根據購股協議,代價可調整如下:
(1) 購股協議日期後約18個月到21個月,倘若Baruun Naran焦煤礦的證實總儲量及預可採總儲量(定義見澳大利亞報告礦產資源及礦石儲量守則)(「總儲量」)分別超過150,000,000噸或少於150,000,000噸,則可能須向賣方支付額外款項或賣方可能須支付回撥,有關款項按每噸3.00美元計算(「儲量調整」)。根據儲量調整,支付予賣方的款項上限將為105,000,000美元,而賣方支付的款項上限將為90,000,000美元;及

(2) 倘若於完成日期後各個半年度期間(自一月一日起至六月三十日止及自七月一日起至十二月三十一日止),從Baruun Naran焦煤礦採掘的實際煤炭量超過釐定總儲量之日所釐定的指定半年度生產目標,則須支付按每噸6.00美元計算的礦場額外續存期付款(「礦區使用費條文」)。

經計及儲量調整及礦區使用費條文,賣方就收購事項將收取的款項總額於BaruunNaran焦煤礦礦場續存期內不會超過950,000,000美元。
16 : GS(14)@2011-06-01 07:38:03

CB換股價: 每股換股股份10.92港元
17 : GS(14)@2011-06-01 07:38:43

有關賣方的資料
賣方的主要業務為投資控股。賣方間接由Kerry Mining (Mongolia)擁有90%權益及MCS Minerals LLC擁有10%權益。MCS Minerals LLC則由Odjargal Jambaljamts先生(執行董事兼董事會主席)擁有51%權益及MCS Holding LLC(本公司的控股股東)擁有49%權益。除上文披露者外,據董事會經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,賣方及其最終實益擁有人為獨立第三方,獨立於本公司或其附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人士,且與彼等概無關連。
18 : GS(14)@2011-06-11 12:59:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110610010_C.pdf
根據上市規則第13.09(1)條作出的公告
煤炭處理及洗選廠調試
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條而刊發。
董事會欣然宣佈,於二零一一年六月十日,首個煤炭處理及洗選廠模組已經蒙古國國家專業檢測機構調試。

...
本公司已開始興建第二個煤炭處理及洗選廠模組,待其落成後煤炭處理及洗選廠的加工量將倍增。第二個模組預計將於二零一一年第四季落成及調試。
19 : GS(14)@2011-06-14 21:36:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110613032_C.pdf
根據新股份抵押,MCS Mining Group Limited已同意將其於本公佈日期所持有的1,629,699,000股股份中的336,650,250股股份(相當於本公佈日期已發行股份約9%)抵押予Standard Bank Plc作受惠人。新股份抵押乃用作確保MCS Holding LLC、MCS International LLC及MCS Property LLC根據日期為二零一一年六月九日的融資協議(「新融資協議」)獲授貸款融資的部分抵押品,而為了確保MCS Holding LLC、MCS International LLC及MCS Property LLC遵守彼等於新融資協議下的責任,MCS Mining Group Limited或不時根據新股份抵押將其所持有的其
他股份抵押。新股份抵押預期將於全數償還新融資協議下獲授的貸款後免除及解除。

本公司亦已獲知會,根據股份抵押所設立的抵押將於新融資協議下的首次提款日期當日解除,而融資協議下所有尚未償還的金額將於該日全數償付。
20 : GS(14)@2011-08-26 21:23:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110825004_C.pdf
開支多了但利息又多,但稅又交多,搞到倒退,負債重


一般及行政開支
於回顧期內,行政開支約為23,900,000美元,較二零一零年同期的約10,700,000美
元增加約13,200,000美元。行政開支增加的主要因素如下:業務大幅擴張、增聘
員工、與收購有關的成本、社會及環境開支,以及匯率波動所致。
於回顧期內,收購QGX所產生的成本為4,700,000美元

...
21 : GS(14)@2011-08-26 21:23:40

所得稅開支
於回顧期內,所得稅開支約為8,100,000美元,較二零一零年同期的約5,800,000美
元增加約2,400,000美元或約40.7%。截至二零一一年六月三十日止六個月的所得
稅開支因應課稅收入增多而大幅增加。
期內利潤
由於前述因素,於回顧期內,本公司權益持有人應佔利潤約為19,800,000美元,
較二零一零年同期的約20,700,000美元減少約900,000美元或約4.2%。期內的淨利
潤率約為14.6%,而二零一零年則約為23.6%。淨利潤率下降乃由於上文所述的銷
售成本上升、匯率變動及行政開支所致。
22 : GS(14)@2011-08-26 21:24:07

於二零一一年下半年,新增的洗選硬焦煤將通過新建柏油路出口。因此,鑑於可
能獲增值稅退稅及施行有利的特許權使用費制度,管理層預期本集團將錄得較高
的利潤率及較好的效益。
23 : GS(14)@2011-10-08 17:08:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111006748_C.pdf
Mongolian Mining Corporation (「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零
一一年十月六日,本公司已建成連接本公司的Ukhaa Khudag焦煤礦場(「UHG煤
礦」)與蒙古國邊境Gashuun Sukhait (「GS」)的道路工程(「該道路」)並成功開始
營運,以供其煤炭運輸作業。
該道路是根據蒙古國政府依據日期為二零一零年三月三十一日的政府決議案2010
年第83號授予本公司間接全資附屬公司Gobi Road LLC的許可權及其後於二零一
零年六月九日Gobi Road LLC與蒙古國道路、交通及城市發展部訂立的建造- 經
營- 移交協議(「BOT協議」,據此,Gobi Road LLC獲授權利以建造、經營及使
用該道路,由開始提供服務之日起計為期十(10)年)而建造。於BOT協議屆滿後,
本公司將向蒙古國政府全面轉移其於BOT協議下有關經營及維護該道路的所有權
利及責任。
該條兩線行車的重載運煤道路的設計適合18-20噸軸重,每日交通密度可達2,000
輛貨車,每年通過能力為1,800萬噸煤炭從UHG煤礦運至GS。
該道路於二零一零年五月開始興建,於二零一一年九月建成,多家國際及本地公
司獲聘為承包商,提供工程設計、土木工程、結構及建造工程、建築管理、監督
及顧問服務。當建造工程成功完成後,由不同政府部門專家組成的國家委員會根
據蒙古國適用法律及規例查驗該道路,並同意簽署一項接收使用法令(日期為二
零一一年十月六日的國家委員會法),據此,該道路正式獲批核及開通作全面運輸
經營。
預期該道路可改善本公司煤炭運輸經營的運輸能力及可靠性,同時降低整體煤炭
運輸成本。此外,該道路可提高運輸安全性及減少因現有砂礫路運輸令沿途沙塵
翻滾而造成的環境損害。另外,作為一項重要的地區基建設施,該道路有利將沿
路的鄉鎮連接起來,能推動當地社區繁榮,亦可支持地方經濟發展。我們亦相
信,該道路能促進蒙古國與中華人民共和國地區跨境貿易合作,從而鼓勵主要礦
石商品出口,故此該道路會對蒙古國整體經濟作出貢獻。
24 : GS(14)@2011-12-27 22:26:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111227007_C.pdf
Mongolian Mining Corporation(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈, 其
於Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag礦床經營的礦場(「UHG礦床」)已達到
7,000,000噸原煤(「原煤」)的二零一一年全年產量目標。位於UHG礦床的礦場已
於二零一一年十二月二十三日前超越其7,000,000噸煤年產量目標。
本公司認為與二零一零年約3,900,000噸煤產量相比,此標誌着本公司取得重大成
果。此外,由於UHG礦床於上一季度的平均每月產量達至約900,000噸原煤,故本
公司有信心可於二零一二年十二月三十一日前達到約10,700,000噸的目標。
25 : Clark0713(1453)@2012-03-07 11:22:07

二零一一年全年業績公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120307003_C.pdf

"摘要
於二零一一年,本集團按照策略目標順利完成所有主要礦場開發及基礎設施項
目,將本公司轉型為一個綜合煤炭開採、加工、運送及營銷平台。

截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團原煤(「原煤」)產量約達7.1百
萬噸,超出原定目標7.0百萬噸約0.1百萬噸,按年增幅約為82.1%(二零一零
年:3.9百萬噸)。

截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團的收益約為542,600,000美
元,較截至二零一零年十二月三十一日止年度的約277,500,000美元增加約
265,100,000美元或約95.5%。

截至二零一一年十二月三十一日止年度,本公司權益持有人應佔利潤約為
119,100,000美元,較截至二零一零年十二月三十一日止年度的約60,100,000美
元增加約59,000,000美元或約98.2%。

截至二零一一年十二月三十一日止年度,經營活動產生的自由現金流量淨額約
為21,000,000美元。

截至二零一一年十二月三十一日止年度,本公司權益持有人應佔每股基本盈利
約為3.21美仙,而截至二零一零年十二月三十一日止年度則約為1.91美仙。截
至二零一一年十二月三十一日止年度,本公司權益持有人應佔每股攤薄基本盈
利約為3.07美仙,而截至二零一零年十二月三十一日止年度則約為1.91美仙。

鑒於本公司已承諾或正在規劃主要生產及基礎設施開發項目,故雖然MMC錄
得盈利,但董事會決定不會支付截至二零一一年十二月三十一日止年度的任何
股息(二零一零年股息:無)。"

Very strong!
26 : GS(14)@2012-03-07 21:34:14

負債好重,盈利爆發

展望及二零一二年業務策略
MMC從UHG礦床於二零零九年四月開始開採營運以來一直處在高速發展中。
MMC堅信,由於其堅持執行策略擴大年產量,其將從其業務營運不斷壯大的規模
經濟中受益。
展望未來,MMC將持續按計劃擴大煤礦產量,同時,優化現有資源及儲備。隨著
煤炭處理及洗選廠竣工,MMC有能力生產一貫優質的洗選煤。
MMC相信,這些努力將顯著提高其市場認知及競爭力。MMC計劃根據與各類最
終用戶(包括鋼鐵廠及煤化廠)訂立的長期協議在中國銷售優質焦煤。MMC將尋
求建立戰略長期夥伴關係,以增強其在中國的關係及知名度。
同時,作為長期多元化戰略的一部分,MMC亦將努力向國際海外市場供煤。
MMC的發展戰略為擴大煤礦產量及提高洗選焦煤銷售。由於二零一一年最後一季
度原礦煤平均月產量超過900,000噸導致回顧期末按比例分攤年化生產率達到10.0
百萬噸,MMC有信心UHG煤礦的原煤產量在二零一二年底達到10.7百萬噸的目
標。此外,本集團於BN礦床的另一個礦將開始運營,其二零一二年原煤目標產量
約為1.0百萬噸。MMC將致力於實現UHG與BN礦場之間的協同效應最大化。
其煤炭處理及洗選廠(第二期將於二零一二年第一季度開始營運,及第三期建設
預期將於二零一二年底完成)運營不僅會加速MMC的發展,亦會增加我們的銷售
組合,達致相對較高的單位毛利潤率以及令MMC業務的利潤率於二零一二年及以
後不斷上升。
本集團相信,充分利用完工的柏油路將產生成本節約優勢,並提高MMC在UHG
礦床至噶順蘇海圖- 甘其毛都邊境的運力。擴充噶順蘇海圖邊境點的吞吐量將允
許本集團向中國持續擴大煤炭出口量。
中國焦煤需求前景樂觀,尤其是蒙古已成為中國重要的焦煤供應國,於二零一一
年約佔中國進口總量約44.7%。MMC將充分利用這一走勢,持續鞏固其作為蒙古
領先的焦煤生產商和出口商的地位。
最後,為支持業務擴張,MMC將持續改善其運輸及物流基礎設施。MMC將物色
機會收購其他資源,主要是焦煤及鐵礦資產。
為降低本集團的營運及財務風險,本集團已對有關本集團開採及基礎設施(包括
本集團的柏油路)的財產損失向包括Zurich、Munich Re及Swiss Re在國際知名保
險公司投保。保險範圍亦覆蓋業務中斷。財產損失及業務中斷險從二零一二年一
月一日起生效。本集團亦已取得董事及主要行政人員,以及自二零一二年二月十
四日起開始生效的章程保險。
27 : greatsoup38(830)@2012-03-14 23:32:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120314331_C.PDF
發行票據
建議發行優先票據本公司建議發行於二零一七年到期以美元列值有擔保優先票
據。票據將由附屬公司擔保人提供擔保。建議發行票據將由ING Bank N.V.新
加坡分行、J.P. Morgan Securities Ltd及Merrill Lynch International作為聯席張
簿管理人,連同Standard Bank Plc及渣打銀行作為聯席牽頭經辦人安排。票據
於新交所官方名單上市及報價,並已收到原則性同意。
由於尚未就建議發行票據訂立具有約束力的協議,故建議發行票據是否作實仍
屬未知之數。本公司的潛在投資者及股東在買賣本公司證券時務請審慎行事。
28 : greatsoup38(830)@2012-03-14 23:47:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120314199_C.HTM
成本招股書
29 : greatsoup38(830)@2012-03-24 20:18:14

2012-03-19 MT
...
集團行政總裁Dr Battsengel Gotov(下稱Dr Batt)難得來港舉行業績發布會,並接受本刊訪問。「UHG礦床在2009年4月開始開採運營,原煤產量由2009年的180萬噸高速擴產至去年的 710萬噸,產量增長近3倍。我們2010年、11年產量都達標,靠的是長遠而全面的發展計劃;BN礦場現時2P(Proven+Probable)探明儲量約是UHG的六至七成,但第一年營運我們需要更多時間作長遠規劃,所以今年BN原煤目標產量僅為100萬噸,未來幾年將是BN的高增長期。而UHG今年目標是1,070萬噸,兩礦合共為1,170萬噸,較2011年的710萬噸總原煤產量增加65%。兩個礦場相隔僅30公里,可共享洗選煤廠、發電廠、運輸及銷售網絡,發揮協同效應。」

全售洗選煤EBITDA可大升兩倍

集團年產能500萬噸的煤炭處理及洗選廠第一期在去年中投產,是蒙古境內首間煤炭洗選廠。「洗選煤廠第二期在今年第一季已經投產,第三期在今年年底也會投產,屆時年產能可達1,500萬噸。我們計劃今年所有出售的焦煤都是經洗選處理,年產目標1,170萬噸原煤,以產出率63.3%計算,大概可生產600 萬至700萬噸洗選硬焦煤。」
...
連接中國口岸鐵路料年底動工

焦煤價格跟鐵礦石一樣,還得看中國鋼材需求。今年中國鋼鐵業不景,Dr Batt亦預計產品售價全年或降5%至8%,但指中國焦煤價格較海運市場價格穩定。為減低單一市場風險,他指集團正積極研究海運市場的可行性,今年2月已試出口2萬噸焦煤至日本。

另外,現時並未有鐵路連接蒙古最大露天煤田Tavan Tolgoi(UHG及BN為其中兩片礦床),Dr Batt指連接南戈壁至中國甘奇毛道口岸(見地圖)以及向東連接至首都烏蘭巴托(可至西伯利亞鐵路再出海)的鐵路有望在今年底動工,預計兩年後竣工,現時運煤車燒汽油,火車則燒煤,料屆時可大省運輸成本。
30 : greatsoup38(830)@2012-05-19 20:16:39

2012-5-17 HJ
...
在香港,投資在蒙古股份是隔山買牛,但其實對中國而言,同樣是隔山買牛。

與國企建立關係蒙焦上市至今,一直按其策略發展,已收購BN 煤礦,興建煤炭處理及洗選廠,已完成第二期洗選廠,第三期在建造中。去年已有洗選硬焦煤產量為160 萬噸,目前年產能為1000 萬噸。去年洗選硬焦煤平均售價每噸155.6 美元,而未洗選的硬焦煤每噸只是95 美元,而洗選屬於加工程序,政府鼓勵加工業,獲稅務優惠。其他的運輸基建設施已有一定發展,目前是等待鐵路的相關協議。

去年年底,蒙焦淨借貸3.34億美元,淨借貸權益比率43.6%,若鐵路工程展開,將會增加借貸,蒙焦為保留資金,去年已不派發股息。此外,今年3 月,一策略性股東已售股套現約8000 萬美元。

上月公布,已與大唐(991)協議,向大唐供應動力煤10 年,每年供應量介乎50 萬至200 萬噸,反映已與中國國企建立關係。

由於中國經濟放緩,今年焦煤價將較去年為低,而今年蒙焦產量大增,可望使業績持續增長。現價 5.96 元,往績P╱E 23.9 倍。去年銷售焦煤480 萬噸,平均售價113.9美元,上升60.9%,今年實際銷售量及價格如何變動,將對業績有左右作用。但以蒙焦現有安排看,如銷量及價格趨勢不差,應可按年增長,去年收購的BN 煤礦,其潛力將逐漸發揮。當鐵路於兩年後完成,運輸問題解決,其產品不限於供應至中國,更可輸往其他國家,以此為準,長遠可以樂觀;但值得注意的是,這是蒙古股份。

戴兆
31 : mannishmark(26310)@2012-05-19 23:22:58

上市原因無問題,蒙古企業自己友應該唔會禁制,除非又俾中國企業收購,有錢賺加有增長既礦業股,好似有D吸引力
32 : greatsoup38(830)@2012-05-20 09:57:01

覺得個老細在在需財
33 : mannishmark(26310)@2012-06-20 13:26:25

新低,湯兄覺得夠唔夠抵?
34 : GS(14)@2012-06-20 22:09:44

33樓提及
新低,湯兄覺得夠唔夠抵?


唔好掂呢隻
35 : tks(1905)@2012-06-20 23:48:46

34樓提及
33樓提及
新低,湯兄覺得夠唔夠抵?

唔好掂呢隻


why smiley
36 : greatsoup38(830)@2012-06-20 23:51:53

覺得唔穩陣
37 : greatsoup38(830)@2012-07-01 16:29:08

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120629/16470212


為釋除市場疑慮, MMC行政總裁 Battsengel Gotov本周三亦即蒙古國會選舉前一天於首都烏蘭巴托會見傳媒時表示,蒙古政府引入外資發展經濟的策略未變,礦業是推動經濟發展的主要動力之一,但政府絕不能容許任何人任意在境內開採礦產資源,造成嚴重環境污染,所以有效而合理的管制,既可保護環境,保障資源有效運用,又能提高礦場的安全標準。
[MMC行政總裁 Battsengel Gotov表示,蒙古政府是不會拒絕外資。] MMC行政總裁 Battsengel Gotov表示,蒙古政府是不會拒絕外資。
新政策有助保護環境

對於前任國會剛於上月通過限制外資持有戰略性礦產不得高於49%股權的草案,他指,有關限制不會影響外資本身已在蒙古投資的項目,政府過去多番討論如何保護礦產資源,故對礦產進行有效管制是好事,而外資並非被禁不准持有礦產,只要得到政府同意,外資持股比重甚至可高於49%。
他稱,有關草案將留待新政府上場才頒佈成為法律,他相信草案正式頒佈前,必會作多番修改,而且草案只是剛通過不久,預計至少需要半年至一年時間去評估草案對外資的實際影響,市場毋須過份擔憂。
與由外資「打骰」的南戈壁不同, MMC由蒙古人「手揸旗」,故後者在蒙古發展一直備受「眷顧」,但兩者近日同樣受焦煤需求減少的衝擊。 Gotov承認,受外圍經濟疲軟打擊,公司的焦煤產品價格今年上半年較去年下半年減少10%至15%,惟因與主要客戶簽訂長期合約鎖定供應量,故影響不大。
他相信,下半年焦煤價與上半年相若,但近日海運煤炭市場價格已逐步見底回升,故預計明年煤價可觸底反彈,且隨着基建及運輸設施改善,煤炭市場長遠前景理想。
料明年煤價可反彈

他稱,未來兩至三年的首要目標是擴充兩大煤礦 UHG和 BN的產能,以及興建好連接 UHG礦場與噶順蘇海圖檢查站(中蒙邊境)的貨運鐵路,冀 BN礦產能在2014及2015年分別提升至300萬噸及400萬至500萬噸,而當鐵路完工後,運輸時間料可減少一半。
38 : 健次郎(29109)@2012-07-02 13:14:52

呢隻同高位比又係唔見一大截.
39 : GS(14)@2012-08-08 13:59:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120808005_C.pdf
業績強勁,但仍虧損
40 : GS(14)@2012-11-04 23:22:26

www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... TN20121104010_C.pdf

茲提述Mongolian Mining Corporation(「本公司」)就簽訂有關鐵路基礎設施的特許
協議而於二零一二年五月三十一日刊發的公告(「該公告」)。除文義另有規定外,
本公告內使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
根據媒體報導及蒙古國政府(「政府」)發言人於二零一二年十一月三日宣佈,政府
於二零一二年十一月三日舉行的內閣會議上討論有關措施,以加快實行鐵路網絡
開發(定義見二零一零年六月國會第32號議案所批准的國家鐵路運輸政策)。政府
認同第一及第二階段鐵路基礎設施建設項目對社會經濟的重要性,因此決議將該
等項目整合為聯合鐵路項目(「項目」),歸政府機構管理和執行,並由國內及外國
投資者參與融資。
此外,為了使目前正進行的建設工程不受中斷,政府決定先前獲特許的營運商
(據本公司了解,其中將包括Energy Resources LLC(「ER」,本公司的間接全資附
屬公司)及Energy Resources Rail LLC(ER的全資附屬公司))將會進一步參與項
目的執行,而至今產生的一切費用將被視為彼等在項目中投資的一部分。

於本公告日期,本公司尚未從公開途徑得知政府的決議,亦無收到有關該決議的
官方函件或通知。如果及當本公司從政府收到有關該決議的任何官方函件或通知
時,將會發出進一步公告以知會公眾及本公司股東。
41 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:58:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121128006_C.pdf
975
董事會謹此宣佈,於二零一二年十一月二十七日,買方(本公司的全資附屬公司)
及本公司與賣方及賣方母公司於交易時段後訂立協議(「協議」),當中載列購股協
議內擬進行的未償代價的結算安排。
根據於二零一一年簽立及完成的購股協議,購股協議日期後約18個月到21個月,倘若Baruun Naran焦煤礦的證實總儲量及預可採總儲量(定義見澳大利亞報告礦產資源及礦石儲量守則)(「總儲量」)分別超過150,000,000噸或少於150,000,000噸,則可能須向賣方支付額外款項或賣方可能須支付回撥,有關款項按每噸3.00美元計算(「儲量調整」)。根據儲量調整,支付予賣方的款項上限將為105,000,000美元,而賣方支付的款項上限將為90,000,000美元。
根據購股協議的有關條款, 買方已開展額外地質及技術工作, 以驗證SRK
Consulting (Australasia) Pty Ltd於二零一一年三月所報告的約185,000,000噸總儲
量的估計。
獨立技術研究的結果確認,最終總儲量(定義見購股協議)為188,900,000噸,
且根據購股協議,買方合共應向賣方支付105,000,000美元的款項(「儲量調整款
項」)。
已達成協議, 據此, 將透過由本公司向QGX Holdings Ltd.發出兩份每份
52,500,000美元承兌票據(「調整承兌票據」)的方式,結清儲量調整款項,且調整承兌票據的年利率為3.0%,自發出日期起至到期日止。本公司應於到期日(即發出日期起360個日曆日)向QGX Holdings Ltd.支付調整承兌票據項下的金額。調整承兌票據均於二零一二年十一月二十七日發出。賣方根據購股協議就收購事項協定收取的總款項(包括就調整承兌票據應支付的利息)維持不變。
42 : 友友(35481)@2013-01-04 23:23:40

975呢兩日成交大升,股市呢幾個月乜股都升,975睇圖四個幾月都沒升過,又有基金增持,睇來應該有轉炒炒
43 : 友友(35481)@2013-01-04 23:30:55

2012 年11 月7日 港交所股份代號:975欣然 宣布, 本集團於 本周一舉行的 「2012 年度 香港上市公司 香港上市公司 100 強頒獎典禮」 中榮膺 「營業額增長 10 強」殊榮,表揚 強」殊榮,表揚 強」殊榮,表揚 強」殊榮,表揚 集團於 香港上市公司 香港上市公司 中的輝煌成就。
是次評選由中國最大文門戶網站騰訊及香港權威財經媒體華社集團聯合主辦,信報、 香港上市公司商會、專業財經分析及評論家協第一研究院以城大學學院協辦 ,旨在 ,旨在 為廣大投資者提供 有關香港聯交所主板上市之 100 強公司的 強公司的 高價值投資指引。 入選公司需通過嚴謹的評程 ,評選準則根據 五大財務指標 而訂 ,包括市值、淨利潤股 本回報率、營業額及股息。
MMC 非常榮幸能夠 於香港聯交所 香港聯交所 上市 僅兩年後便獲得 此項殊榮, 此項殊榮, 這充分顯示 這充分顯示 集團仝人致力為 所有利益相關者帶來更大的回報 。集團 將繼續 發揮集團 的 核心競爭力,為客戶提供最優質產品和服務 ,期待於來年 繼續 創造 佳續 。
44 : kamfaiAthrun(1488)@2013-01-07 11:03:15

975/1878 both recently "成交大升,股市呢幾個月乜股都升,睇圖四個幾月都沒升過"
45 : 友友(35481)@2013-01-07 21:52:55

1878我都有貨(http://www.southgobi.com/cn/StockInfo.asp?ReportID=397940)
1878公司網頁,晚上10時45分可看到加拿大創業板1878股價,如果加拿大那邊升市,香港1878好大機會升,今日我都估都佢會大升。1878上市價133元,現在殘到爆,如果公司內部好返d,應該有水位
46 : 友友(35481)@2013-01-07 22:00:22

Mongolian Mining(975)

業務簡介

集團主要從事開採、運送及銷售煤炭業務。

重點因素

受環球經濟不景氣所影響,焦煤供應遠遠超出市場需求,導致中國國內焦煤價於去年上半年持續下滑。不過,近期中國經濟出現反彈跡象,製造業恢復擴張,煤價亦於去年下半年起見底反彈,而預期今年環球經濟增速將加快,煤價有望繼續上升,成為集團股價上升催化劑。

事實上,雖然集團中國國內焦煤價於去年上半年持續下滑,但集團今年上半年之業績仍能保持增長。由於集團產品銷量以及價格較高的洗選焦煤占總收入比例增加,集團收入按年急升71.1%,至2.33億美元,純利亦增長56.2%至3098萬美元。

而按照集團的擴張計劃,集團將會繼續增加產能,並於近期完成煤炭處理及洗選廠三期的建設,從而令集團的年度總處理能力由目前的1000萬噸擴大到1500萬噸,進一步集團推升收入。另外,集團亦繼續加強運輸能力,近期宣布,連接集團BaruunNaran礦場和UkhaaKhudag礦場的32公里重載道路,及位於UHG礦場的卡車維修中心,兩者均於去年11月獲蒙古政府通過檢測,有助提升集團運輸效率。

交易策略

集團股價自去年10月起便于3.7元至4元間橫行上落,近日成交增加,並上試橫行區間頂部,短線有突破的可能,建議投資者于4元買入,目標價為5元,止蝕價為3.7元。(雙雙)
   馬後砲,早又唔見佢講,升左先講,我估沒機會跌返四元個位,我估目標最少五元,不是五元
47 : 友友(35481)@2013-01-07 22:02:20

永豐金融:建議于4元買入Mongolian Mining
48 : kamfaiAthrun(1488)@2013-01-07 22:59:55

梗係咁(馬後砲)架啦
49 : GS(14)@2013-01-07 23:58:19

45樓提及
1878我都有貨(http://www.southgobi.com/cn/StockInfo.asp?ReportID=397940)
1878公司網頁,晚上10時45分可看到加拿大創業板1878股價,如果加拿大那邊升市,香港1878好大機會升,今日我都估都佢會大升。1878上市價133元,現在殘到爆,如果公司內部好返d,應該有水位


睇下老細先
50 : GS(14)@2013-01-22 01:32:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130121517_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者,經對本
集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目作出初步審
閱後,本集團預期於截至二零一二年十二月三十一日止年度將錄得綜合虧損,而
截至二零一一年十二月三十一日止年度則錄得綜合溢利。

根據本集團目前可獲得的資料,董事會認為截至二零一二年十二月三十一日止年
度之虧損乃主要由於:
(i) 本集團的主要市場(中華人民共和國)的市場狀況導致本集團所供應的焦煤產
品價格下跌- 因為鋼廠及焦化廠對我們產品的需求受全球經濟狀況的影響;
(ii) 本集團於二零一二年三月發行有擔保優先票據,導致融資費用增加;及
(iii) 本集團與存貨虧損撥備入賬有關的成本有所增加。
雖然以上因素對本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務業績產生一
定影響,但董事會相信本集團目前資金充裕,現金狀況穩健,仍然具備努力實現
其策略及經營目標之能力與條件。
51 : greatsoup38(830)@2013-03-13 00:49:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130312008_C.pdf
975
轉盈為虧,虧900萬美元,空殼重債
52 : GS(14)@2013-05-07 00:46:30

執番d野
53 : greatsoup38(830)@2013-05-10 00:34:49

975
54 : xuanlin(27013)@2013-08-20 10:29:27

20/08/2013 09:25

蒙古焦煤(00975)獲政府洽購道路及基礎設施
《經濟通通訊社20日專訊》蒙古焦煤(00975)表示,根據政府官方網站上發布的新
聞,政府已於8月16日在內閣會議上討論蒙古國煤炭出口扶持辦法。所討論事宜中,政府認識
到UHG-GS道路對煤炭出口的重要性,議決(i)向蒙古焦煤旗下Gobi Road
LLC購買該條道路;及(ii)購買由蒙古焦煤旗下Energy Resources
LLC於跨境擴張項目下建成的基礎設施,以縮減運輸成本,此乃煤炭出口扶持的一個重要因素

 公司指,截至昨日(19日),就上述決議案而應由政府向集團支付的購買金額尚未作討論
。董事會認為,集團所收取與上述資產有關的現金將令集團至2013年年底前維持穩健的現金
狀況。集團將可繼續自由使用該運輸基礎設施。
 此外,為降低煤炭運輸成本,政府議決啟動相關進程,允許中國鐵路網絡可與
Gashuun Sukhait及Shivee Khuren過境站跨境相連。(pl)

是否意味著蒙古政府已經與公司和解了?20/08/2013 09:25
55 : GS(14)@2013-09-08 14:25:59

估計應該是
56 : GS(14)@2013-09-08 14:28:29

975

轉虧3,000萬,資本化前轉虧3,500萬
57 : xuanlin(27013)@2013-09-09 10:43:49

9月6日有18M成交, 低位大成交, 應該是見底信號!
58 : greatsoup38(830)@2013-09-09 22:56:58

咁就去馬
59 : xuanlin(27013)@2013-09-10 10:06:56

58樓提及
咁就去馬


@1.59 試水溫先!
60 : mannishmark(26310)@2013-10-03 17:39:02

上市日期  13/10/2010     上市價  7.020

1.280
-0.040 (-3.030%)

真係回升幾時有...得番四十幾億咋...
61 : hoyin86(39556)@2013-10-03 20:10:03

跌到低過NAV了不過重債
62 : GS(14)@2013-10-03 22:14:00

61樓提及
跌到低過NAV了不過重債


跌到兩三折至算
63 : GS(14)@2014-03-11 11:18:29

975

虧損增6.2倍,至6,500萬,重債
64 : GS(14)@2014-06-26 01:43:26

975
65 : GS(14)@2014-08-06 01:28:01

cap水
66 : GS(14)@2014-08-19 01:38:08

975

虧損增1.1倍,至6,400萬,重債
67 : xuanlin(27013)@2014-10-31 09:56:21

蒙焦也開始玩財技了! 2供3, 大股東嘉里集團很尷尬吧!smiley
68 : Wilbur(1931)@2014-10-31 11:02:25

明明正正經經都10蚊趺落黎

好恐怖
69 : GS(14)@2014-10-31 18:02:48

2供3@28仙
70 : greatsoup38(830)@2014-11-01 08:14:26

Wilbur68樓提及
明明正正經經都10蚊趺落黎

好恐怖


幾百億的公司,竟然做著一些幾億的財技公司才會做的爛招,有點可惜
71 : Wilbur(1931)@2014-11-01 09:32:05

greatsoup3870樓提及
Wilbur68樓提及
明明正正經經都10蚊趺落黎

好恐怖


幾百億的公司,竟然做著一些幾億的財技公司才會做的爛招,有點可惜


我諗最後都係破產收場
72 : 承天(1379)@2014-11-01 13:10:03

greatsoup3870樓提及
Wilbur68樓提及
明明正正經經都10蚊趺落黎

好恐怖


幾百億的公司,竟然做著一些幾億的財技公司才會做的爛招,有點可惜


2供3 仲折讓甘大..真係好狠毒
73 : Clark0713(1453)@2014-11-01 21:47:01

承天72樓提及
greatsoup3870樓提及
Wilbur68樓提及
明明正正經經都10蚊趺落黎

好恐怖


幾百億的公司,竟然做著一些幾億的財技公司才會做的爛招,有點可惜


2供3 仲折讓甘大..真係好狠毒

其實我之前都收到風呢隻野要炒上配股,但呢d破產級別既公司我真係買唔落手⋯

無話狠唔狠毒,因為根本唔值依家呢d價⋯
74 : greatsoup38(830)@2014-11-01 22:51:09

他唔賤價供股,都想買少少當賭錢吧
75 : xuanlin(27013)@2014-12-09 10:54:46

想問: 如果參與額外供股, 是直接用0.28的價錢呢, 還是要在市場上買入供股權才可以參加?
76 : xuanlin(27013)@2014-12-09 16:20:20

#2999 今天跌50%, 收報0.058, 加上0.28元的供股價, 等於0.338, 遠低於正股0.39的收市價.

是否可以理解為, 有人拋售所持的正股和供股權, 因為他可以只用0.28元的價錢申請額外供股? -----雖然不一定能獲得大額的額外供股, 但是一旦獲分配的話, 就比那些持有供股權 / 買入供股權的人成本便宜很多? 所以#2999才會跌咁多?
77 : greatsoup38(830)@2014-12-09 22:56:09

xuanlin75樓提及
想問: 如果參與額外供股, 是直接用0.28的價錢呢, 還是要在市場上買入供股權才可以參加?


兩樣都可,但前者是配額制,後者則可以無限制
78 : greatsoup38(830)@2014-12-09 22:56:52

xuanlin76樓提及
#2999 今天跌50%, 收報0.058, 加上0.28元的供股價, 等於0.338, 遠低於正股0.39的收市價.

是否可以理解為, 有人拋售所持的正股和供股權, 因為他可以只用0.28元的價錢申請額外供股? -----雖然不一定能獲得大額的額外供股, 但是一旦獲分配的話, 就比那些持有供股權 / 買入供股權的人成本便宜很多? 所以#2999才會跌咁多?


應該那些人賣供股權和正股,認購新股,可以套一大筆錢
79 : greatsoup38(830)@2015-03-24 11:12:53

虧損增1倍,至1.3億,重債
80 : greatsoup38(830)@2015-08-31 00:51:16

虧損增25%,至7,900萬,重債
81 : Heineken(39929)@2016-01-27 14:14:02

還不了錢,the end?
想拿點小零錢賭博,最後還是不敢-_-
82 : greatsoup38(830)@2016-01-27 20:35:30

Heineken81樓提及
還不了錢,the end?
想拿點小零錢賭博,最後還是不敢-_-


應該由他暴跌了
83 : 承天(1379)@2016-01-28 07:18:59

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 5&src=MAIN&lang=ZH& 嘉里上個月仲增持?
84 : greatsoup38(830)@2016-01-28 12:05:07

估計是
85 : greatsoup38(830)@2016-04-04 10:16:01

虧損增4成,至1.8億,重債
86 : greatsoup38(830)@2016-04-28 01:47:59

可能要除牌
87 : GS(14)@2016-07-14 17:20:10

清盤
88 : GS(14)@2016-08-30 17:04:32

虧損降2成,至6,200萬,重債負資產
89 : GS(14)@2016-11-04 10:28:44

債務重組
90 : GS(14)@2017-03-21 15:30:32

安排計劃的進展
91 : GS(14)@2017-04-16 15:17:56

盈利降19%,至1.56億,負資產重債
92 : GS(14)@2017-04-27 12:19:48

OK
93 : GS(14)@2017-04-27 15:55:37

安排中
94 : GS(14)@2017-05-06 02:30:19

成功落實債務重組
95 : GS(14)@2017-07-18 17:52:20

表1. 截至二零一七年六月三十日止季度的主要營運數據:
項目 單位 截至六月三十日止季度 同比變動(%)
二零一六年 二零一七年
開採原煤 千噸 484.0 2,557.6 428%
加工原煤 千噸 493.7 2,350.8 376%
硬焦煤產品 千噸 250.3 1,175.4 370%
硬焦煤產品產量 % 50.7% 50.0% 減少0.7
個百分點
售出硬焦煤產品 千噸 379.3 1,087.9 187%
96 : GS(14)@2017-08-29 03:43:52

轉盈5,000萬,重債空殼
97 : GS(14)@2018-01-15 17:56:06

huge growth
98 : GS(14)@2018-07-17 07:53:57

not bad
99 : GS(14)@2018-08-14 16:43:25

盈利降42.5%,至2,900萬,重債
100 : GS(14)@2018-10-09 08:04:25

good
101 : GS(14)@2018-11-26 09:55:14

有關於二零一七年五月四日發行之永久證券的投標要約邀請
本公告乃由Mongolian Mining Corporation(「本公司」)根據香港聯合交易所有限
公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨
條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。
本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈,於二零一八年十一月二十六日,本公司提
出投標要約,按購回價格總額至多20,000,000美元購買其未償還永久證券,詳
情載於日期為二零一八年十一月二十六日之購買要約備忘錄。永久證券的購回
價格將按經修訂荷蘭式拍賣程序釐定。投標要約乃根據購買要約備忘錄所載之
條款及條件作出,並將於二零一八年十二月五日下午五時正(歐洲中部時間)屆
滿,惟經本公司按購買要約備忘錄所述作出修訂(始終以適用法律為限)、延長
或終止則除外。
本公司已於今日透過資訊及投標代理向持有人提供載有(其中包括)投標要約的
條款及條件之購買要約備忘錄。
2
投標要約旨在透過收購永久證券以提升本公司的財務狀況。本公司認為,投標
要約為持有人提供機會增加該等持有人可能無法另行取得之永久證券之流動性
(透過招標彼等之永久證券以供本公司購買)。
本公司已聘請Morgan Stanley & Co. International plc為有關投標要約的主經辦
人,並委任Lynchpin Bondholder Management為有關投標要約的資訊及投標代
理。
102 : GS(14)@2019-01-17 20:16:30

於截至二零一八年十二月三十一日止年度,本集團已(i)開採約10.9百萬噸(「百萬
噸」)原礦煤(「原煤」);(ii)加工約10.0百萬噸原煤以生產約4.8百萬噸洗選焦煤產
品;及(iii)售出約4.3百萬噸洗選焦煤產品。因此,與截至二零一七年十二月三十
一日止年度實現的(i)原煤開採;(ii)原煤加工;及(iii)洗選焦煤產品售出的噸數相
比,同比(「同比」)分別增加(i)30%;(ii)25%;及(iii)21%。
於截至二零一八年十二月三十一日止季度,本集團的原煤開採量為3,302.7千噸
(「千噸」),較截至二零一七年十二月三十一日止同期同比增加65%,並較截至二
零一八年九月三十日止的上季度環比(「環比」)增加1%。
加工原煤合共2,893.4千噸,分別較相應季度同比增加65%及環比減少8%。
本集團於二零一八年第四季度售出洗選焦煤產品合共1,015.0千噸,較二零一七年
同期增加25%並較截至二零一八年九月三十日止的上季度減少28%。

103 : GS(14)@2019-03-17 21:51:42

盈利增60%,至8,000萬,重債
104 : GS(14)@2019-04-25 07:37:23

not bad
基金 焦煤 Mongolian Mining Corporation MMC 0975 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270866

易大宗 (1733,前永暉焦煤、永暉實業) 專區 (關係:1878)

1 : GS(14)@2010-09-25 15:19:55

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... 100920-Layout_c.htm
2 : GS(14)@2010-09-29 23:15:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100927010_C.HTM
3 : GS(14)@2010-10-02 14:25:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C117.pdf
Winsway International Petroleum & Chemicals 及 Winsway Petroleum Holdings 主要從事石化產品(例如石腦油、燃油、重芳烴、精對苯二甲酸、對二甲苯、二甲苯及乙二醇)交易,客戶為國際石化分銷商。截至二零零九年十二月三十一日止年度,Winsway InternationalPetroleum & Chemicals 及 Winsway Petroleum Holdings 的石化產品交易總收益約為17億美元。

相反,本集團主要從事向客戶(主要為中國領先鋼廠及焦煤生產商)供應進口焦煤。本集團業務、產品及客戶與 Winsway Resources Holdings、Winsway International Petroleum& Chemicals、Winsway Petroleum Holdings 及永暉集團控股的業務、產品及客戶截然不同。因此,本集團業務與 Winsway Resources Holdings、Winsway International Petroleum & Chemicals、Winsway Petroleum Holdings 及永暉集團控股的業務有明顯區別,亦不存在競爭。
4 : beginner(2177)@2010-10-12 21:04:18

Greatsoup 師兄, 有一些問題想問.

今日睇生果報, 講銀建(171)響3月尾投資永暉焦煤(1733)1.95億可換股債券, 可於2013年4月底前換永暉的1.515億股.
但心想應該唔會咁著數, 因永暉的1.515億股現價值5億多.
但網上又搵唔到有關該可換股債券的細節.

根住去AASTOCKS睇, 搵到以下消息:
<厚樸基金,將聯同五礦建設<00230.HK>母公司五礦集團及銀建國際<00171.HK>投資永暉焦煤,總投資額約1.1億美元(約8.6億港元),持股約20%。>

之後再睇1733主要股東,厚樸基金有9.6%股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C119.pdf

本人玩股票唔係好耐, 但知道報紙的大多是打手, 想問下greatsoup 點睇呢件事?? 打手是在用什麼方法吹噓欺騙呢???
如果銀建真係有1.95億可換股債券,那從資產上看銀建是有吸引力嗎?

謝!!
5 : GS(14)@2010-10-12 21:37:58

4樓提及
Greatsoup 師兄, 有一些問題想問.

今日睇生果報, 講銀建(171)響3月尾投資永暉焦煤(1733)1.95億可換股債券, 可於2013年4月底前換永暉的1.515億股.
但心想應該唔會咁著數, 因永暉的1.515億股現價值5億多.
但網上又搵唔到有關該可換股債券的細節.

根住去AASTOCKS睇, 搵到以下消息:
<厚樸基金,將聯同五礦建設<00230.HK>母公司五礦集團及銀建國際<00171.HK>投資永暉焦煤,總投資額約1.1億美元(約8.6億港元),持股約20%。>

之後再睇1733主要股東,厚樸基金有9.6%股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C119.pdf

本人玩股票唔係好耐, 但知道報紙的大多是打手, 想問下greatsoup 點睇呢件事?? 打手是在用什麼方法吹噓欺騙呢???
如果銀建真係有1.95億可換股債券,那從資產上看銀建是有吸引力嗎?

謝!!


關於可換股債券的情節,其實招股書「歷史、重組及集團架構」全部都有,但無人留意吧...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C113.pdf
二零一零年三月三十日,本公司與厚樸訂立優先股認購協議,厚樸認購60,000,000美元的優先股。二零一零年三月三十日,本公司與中國五礦集團公司及銀建國際訂立可換股債券認購協議,中國五礦集團公司及銀建國際分別認購25,000,000美元及25,000,000美元的可換股債券。

二零一零年四月二十二日,本公司與伊藤忠訂立另一份可換股債券認購協議,伊藤忠認購10,000,000美元的可換股債券。厚樸、中國五礦集團公司、銀建國際及伊藤忠均於二零一零年四月成為本集團首次公開發售前投資者。厚樸、中國五礦集團公司及銀建國際均於二零一零年四月二十一日完成彼等各自的投資付款,伊藤忠於二零一零年四月二十八日完成投資付款。

....

兌換及贖回
Coppermine、銀建國際及伊藤忠均可於上市日期前(包括該日)行使權利將各自所持的價值25,000,000美元、25,000,000美元及10,000,000美元可換股債券分別兌換成151,515,152股、151,515,152股及50,000,250股股份。假設發售價為每股3.875港元(即指標發售價範圍的中間值),就此兌換的股份較發售價每股分別折讓2.59港元、2.59港元及2.32港元。
6 : GS(14)@2010-10-12 21:43:35

打手好簡單,就是一堆專欄作家及財演在報紙大合唱,猛吹同一隻股,然後在網上例如跌吉,會有好多人推介這隻股的。

至於銀建,其實我覺得盤數太亂、太複雜,如果我有這樣的感覺,一般都不會沾手這類股票...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100901452_C.pdf
他確實有5億的股票,但折合每股都是約20多仙,相對公司股價2.41,其實對公司投資價值沒太大的影響。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827636_C.pdf
他有60餘億的淨資產,但是扣除一些特別收入,並不賺錢,但市值有50億,所以獲利能力和市值都不相稱,在這個價錢買的確真的較貴。
7 : GS(14)@2010-10-19 23:22:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101019538_C.pdf
本公司公佈,本公司直接全資附屬公司 Winsway Resources Holdings Private Limited(「Winsway Singapore」)與 SouthGobi Sands LLC(「SouthGobi」,根據蒙古法律成立的公司)就採購合共最多1,200,000噸半軟焦煤訂立兩份煤炭供應協議(「煤炭供應協議」),自二零一零年十月十五日起生效,於二零一零年第四季度交付,當中最多200,000噸半軟焦煤將提供予 ECCW (Tangshan) Jiahua Coking & Chemical Co., Ltd. 或 SouthGobi 同意的其他終端用戶所使用。煤炭供應協議的條款經訂約方根據一般商業條款及目前市況公平協商釐定。
8 : GS(14)@2010-10-28 00:02:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101027566_C.pdf
公司宣佈,鑑於2010年第四季度中國鋼廠對焦煤的需求上漲,蒙古國焦煤資源出口的
大規模釋放,以及本集團預期各口岸跨境物流運輸及煤炭加工能力的大幅提高,公司
近期在原有採購計劃之外簽訂了新的採購合同及供貨確認函。
9 : 大粒米(1247)@2010-10-28 00:21:34

早2日於39.3沽左抽回來既1手之報再升,我忍....
今日玩完!
10 : 大粒米(1247)@2010-10-28 09:32:54

湯兄:

呢批可換股債券有冇禁售期?
11 : GS(14)@2010-10-28 23:37:03

10樓提及
湯兄:

呢批可換股債券有冇禁售期?


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101028708_C.pdf
禁售
....已向本集團承諾,於上市日期後六個月內,假設優先股所附兌換權已全數行使,不會轉讓因有關兌換而獲得的股份權益,亦不會訂立任何轉讓該等權益的協議或責任....
12 : GS(14)@2010-11-10 22:00:52

http://webb-site.com/codocs/1733_M&A100927.pdf
Webb先生取得該公司的章程,大家可以參考下

這班人仲要多加阻礙:
It took us 3 round trips of e-mails to extract this fundamental document from the company, which replied in round 2 "we don't know who you are" and "we are not required by law" to give it to you. What an enlightened attitude to public relations. At least they finally coughed it up. (8-Nov-2010)

他話要用3次e-mail才能取得公司這份基本文件,前兩次還要話,我唔知你是邊個,同埋這是法律上不准許的。這真是幾「開明」的態度,最後我們終於拿到了。
13 : GS(14)@2010-11-10 22:29:21

其實連股東名冊都可拿到,股東是免費的,有無人想試下?
14 : GS(14)@2010-12-06 23:50:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201012061003_C.pdf
本公司董事公佈,本公司與 SouthGobi 就供應優質煤炭訂立長期戰略合作協議。本公
司董事另公佈,Winsway Singapore 與 SouthGobi 亦訂立煤炭供應協議,據該煤炭供應
協議,Winsway Singapore 於二零一一年自 SouthGobi 採購3,200,000噸煤炭。
15 : GS(14)@2011-03-08 21:14:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110307004_C.pdf
強大的業績,不知是否能維持
16 : hh0610(1603)@2011-03-08 22:01:50

長線仍看好它跟866
17 : GS(14)@2011-04-03 18:55:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110403016_C.pdf
發行於二零一六年到期之500,000,000 美元
8 .50%優先票據
18 : GS(14)@2011-05-03 22:23:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110503022_C.pdf
本公司董事會宣佈,本公司獲其控股公司永暉集團知會有關投資俄羅斯上游優質主焦煤項目的商機。經全面考慮該機會後,本公司決定不參與該投資機會,而永暉集團根據不競爭契約進行資產收購並已就資產收購簽署了買賣合同。

永暉集團授予本公司一項可以在未來十二個月內行使的選擇決定權以重新考慮項目,且就項目生產的煤的物流及代理服務,永暉集團確保由本公司獨家提供。
19 : fung3010(2389)@2011-05-23 21:20:36

http://www.aastocks.com/tc/ltp/LTP_RT_Quote/HK6/NOW.435832.html

厚樸減持永暉焦煤<01733.HK>1.63億股 作價3.92元
2011-05-23 07:54:48 Twitter  分享 電郵 列印 字體  


永暉焦煤<01733.HK>宣布,厚樸美元基金所持1.63億股半年禁售期屆滿,已於上日(20)按每股3.92元出售。完成後,厚樸持股由9.277%降至4.977%,即約1.89億股。(de/d)


近黎跌到呀媽都唔認得,研究研究~~
20 : ksw(1423)@2011-05-23 21:40:23

19樓提及
http://www.aastocks.com/tc/ltp/LTP_RT_Quote/HK6/NOW.435832.html

厚樸減持永暉焦煤<01733.HK>1.63億股 作價3.92元
2011-05-23 07:54:48 Twitter  分享 電郵 列印 字體  


永暉焦煤<01733.HK>宣布,厚樸美元基金所持1.63億股半年禁售期屆滿,已於上日(20)按每股3.92元出售。完成後,厚樸持股由9.277%降至4.977%,即約1.89億股。(de/d)


近黎跌到呀媽都唔認得,研究研究~~


估唔到咁快, 3番叫糊
21 : fung3010(2389)@2011-05-23 21:49:44

20樓提及
估唔到咁快, 3番叫糊


係咯~~佢地做大事既點都做番個清一色啦
22 : GS(14)@2011-05-23 21:50:45

賺番個成本先,然後慢慢搞野
23 : enigma0323(3470)@2011-07-12 11:16:26

穆迪玩踩地雷猛咁插紅旗仔, 算係點 smiley
24 : GS(14)@2011-07-12 22:26:10

隻野是有D野的,佢又講得無錯
25 : GS(14)@2011-07-12 23:31:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110712155_C.pdf
董 事 會 注 意 到 穆 迪 評 級 於2011年7月11日 發 佈 了 投 資 者 服 務 簡 報(「穆 迪 報 告」)。董 事 會
認 為 目 前 不 適 宜 對 包 括 穆 迪 報 告 在 內 的 第 三 方 報 告 予 以 評 論 ,但 董 事 會 謹 此 強 調 ,前 述
態 度 在 任 何 情 況 下 均 不 表 明 本 公 司 默 認 接 受 該 等 報 告 中 對 本 公 司 或 本 公 司 業 務 的 判 斷
或 結 論 。
26 : GS(14)@2011-07-19 23:49:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110719008_C.pdf
本 公 司 今 年 頭 六 個 月 共 計 完 成 銷 售550萬 噸 煤 炭( 未 經 審 核 數 據 ),較 去 年 同 期 經 審 核 數
據 增 長26.68%。
於 二 零 一 一 年 上 半 年 其 間 ,本 公 司 採 購 總 計546萬 噸 煤 炭 ,較 去 年 同 期 增 加25.15%。
27 : hh0610(1603)@2011-07-20 00:21:18

如果冇古惑, 現價不貴.
28 : ikillulater(6497)@2011-07-23 16:54:39

因為被插紅旗,所以更加值得留意撈D貨,人人唱淡我獨愛,哈哈!
29 : 鉛筆小生(8153)@2011-07-23 17:15:43

我沒有研究, 但倒想了解下煤貿易

點解仍有這個需要
30 : fung3010(2389)@2011-07-23 21:43:36

29樓提及
我沒有研究, 但倒想了解下煤貿易 點解仍有這個需要


只靠國內煤產其實唔夠。每年都係接鄰俄羅斯同蒙古入口好多煤黎填補需求缺口。查實#1733同蒙古境內最大數個煤礦有密切長期合作關係,批發比#1733既煤價都算低,加上進口手續麻煩,所以某程度上算得上係獨市生意,毛利亦不錯。

隨著國內鋼鐵業發展同國際煤價因素,近年焦煤價格長期係高位。早前幾隻鋼鐵業H股發盈警時都講過其一大原因係煤價太貴,反證了焦煤價格賣得好。

本來有興趣買D#1733,但我幾在意佢早幾個月發既票據,因為利息開支太高、不明白其借錢目的,亦未有時間搞清楚。所以一直未動手,不過中線我看好焦煤業。但普通煤業就持中性.....
31 : hh0610(1603)@2011-07-24 23:28:24

自從10年866績(請睇番866), 要注意自家煤售價跟市場價爭幾遠.

上次866下半年個平均賣價, 我認為有問題, 低於當時市場平均價. 我反覆思量, 原因可能有以下:
1. 跟大客戶簽有協議, 或君子協定, 按舊價供貨. 866當時10H2偏離市場價成舊水, 有問題.
2. 自己人上下其手. 咁點解上半年個賣價咁好呢(貼近市場)? 因為上半年唔缺煤, 要過一水唔容易. 下半年又賣得貴, CAP一份出廠價都係賣貴左, 而且一定有買家.

上述重點在H2盈利用唔倒煤市價計數, 隻股升左上去, 出業績唔對板就揩野.
32 : GS(14)@2011-07-25 21:13:48


加上進口手續麻煩

呢句已經夠灰色
33 : fung3010(2389)@2011-07-27 20:52:13

32樓提及
加上進口手續麻煩
呢句已經夠灰色


蒙古同國內都係要講關係,其實做得進口既,特別係原材料,關係都好重要....
34 : GS(14)@2011-08-24 07:45:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110822590_C.pdf
財務摘要
• 本集團二零一一年上半年的營業額為6,705百萬港元,較二零一零年同期增加1,811
百萬港元(或37.00%)。
• 截至二零一一年六月三十日止六個月的溢利為811百萬港元,較二零一零年同期
增加209百萬港元(或34.72%)。
• 攤薄每股盈利為0.212港元。
• 截至二零一一年六月三十日止六個月中期股息為每股0.053港元。

...
主要蒙古煤供應商
供應商 說明
金額
(百萬港元)
朝運有限公司 煤炭 898
未披露蒙古國供應商 煤炭 415
MAK 煤炭 251
SouthGobi Sands 煤炭 155

永暉的前十大客戶
名稱 所在地區
金額
(百萬港元)
丸紅株式會社 日本 828
寶鋼 上海 470
沙鋼 江蘇 463
武鋼 湖北 446
唐山佳華 河北 271
現代制鐵株式會社 南韓 267
遷安九江焦化 湖北 243
柳鋼 廣西 239
包鋼 內蒙 168
呼和浩特清水河焦化 內蒙 127

強勁,高現金,高負債,還是要保留多些現金去擴廠,或者剛剛借債手上現金增多?
35 : fung3010(2389)@2011-08-24 20:39:12

34樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110822/LTN20110822590_C.pdf 財務摘要 • 本集團二零一一年上半年的營業額為6,705百萬港元,較二零一零年同期增加1,811 百萬港元(或37.00%)。 • 截至二零一一年六月三十日止六個月的溢利為811百萬港元,較二零一零年同期增加209百萬港元(或34.72%)。 • 攤薄每股盈利為0.212港元。 • 截至二零一一年六月三十日止六個月中期股息為每股0.053港元。 ... 主要蒙古煤供應商供應商 說明金額(百萬港元)朝運有限公司 煤炭 898 未披露蒙古國供應商 煤炭 415 MAK 煤炭 251 SouthGobi Sands 煤炭 155 永暉的前十大客戶名稱 所在地區金額(百萬港元)丸紅株式會社 日本 828 寶鋼 上海 470 沙鋼 江蘇 463 武鋼 湖北 446 唐山佳華 河北 271 現代制鐵株式會社 南韓 267 遷安九江焦化 湖北 243 柳鋼 廣西 239 包鋼 內蒙 168 呼和浩特清水河焦化 內蒙 127 強勁,高現金,高負債,還是要保留多些現金去擴廠,或者剛剛借債手上現金增多?


是剛剛借債手上現金增多

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110403016_C.pdf
36 : J J(1180)@2011-08-24 20:41:57

咁嘅業績 今日重要跌 都唔知乜野市嚟嫁 唉......
37 : fung3010(2389)@2011-08-24 21:06:00

#189 業績仲勁,咪一樣比人洗爆廠....#350 夠多賺9倍,都一樣升唔起....今時今日既市已經有點失常
38 : GS(14)@2011-08-24 21:44:51

350份業績好靠新買那個資產

189同746一齊啦
39 : hh0610(1603)@2011-08-24 23:28:04

正如你地所講, 咁O既業績都要跌, 咁應該點呢?

我估煤價今年會有史以來新高.

http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20110824/012310366129.shtml
华东华中部分电厂煤炭库存大降 今冬停机或成定局

 秦皇岛煤炭网港口中心数据显示,目前曹妃甸港煤炭调出量为111.7万吨,较上周环比大幅增加21.3万吨,日均调出量为16万吨,环比增幅达24%。其中8月20日曹妃甸港煤炭调出量达到19.6万吨,为今年以来的最高水平。

 同时,其他港口吞吐量也出现增长。上周,秦皇岛港煤炭调出量共计526.8万吨,周环比增加62.5万吨、增幅13.47%,秦皇岛港煤炭调出量连续三周保持上涨。分析人士对本报称,调出量的大幅增长反映出当前动力煤需求旺盛。

 电厂库存跌幅扩大

 华东沿江主要电厂煤炭价格整体保持稳定,终结了此前连降5旬的态势。

 降幅明显放缓的上海石洞口一厂、天生港电厂的煤炭价格迎来了稳定,5000大卡发热量贫瘦煤的接收价为745元/吨,5500大卡发热量的贫瘦煤报收790元/吨
40 : GS(14)@2011-08-25 08:03:13

要買到貨先得
41 : 鉛筆小生(8153)@2011-08-25 11:33:49

今年缺梗煤
42 : hh0610(1603)@2011-08-25 13:40:46

我估最後不是缺煤, 是缺運力, 運輸都好很貴.

1733/866二煉一
43 : J J(1180)@2011-08-25 20:50:22

42樓提及
我估最後不是缺煤, 是缺運力, 運輸都好很貴. 1733/866二煉一
1733已經成功發債 市況唔好有錢喺手會唔會好d  866重未發倒債
44 : fung3010(2389)@2011-08-25 22:05:45

42樓提及
我估最後不是缺煤, 是缺運力, 運輸都好很貴. 1733/866二煉一


其實兩者市場唔一樣。

1733賣既焦煤係煉鋼用,要先睇鋼鐵市場既需求,亦無發電用煤既價格波動得咁勁,最重要既係比較冷門,供應來源較少。

866一大部分客仔係發電廠,照我理解賣既係普通煤,由於國內電力需求一向緊張,只要留意煤價走勢就可以。
45 : GS(14)@2011-08-25 22:17:52

即是866的生意其實唔太憂做,但1733就要睇景氣多D
46 : J J(1180)@2011-08-25 22:22:28

有樣野肯定一樣  兩隻都俾人洗到七個一皮smiley
47 : GS(14)@2011-08-25 22:23:55

呢樣又真wor
48 : MrYeung(15476)@2011-08-27 16:33:31

請問 866 管理層有冇古怪?我見佢估值都好吸引,但係未派過息 (今次派紅股)
反而 1733 一上市就派,今次中期業績都有派息,感覺比較良好
49 : GS(14)@2011-08-27 16:54:02

留意非執董...
50 : enigma0323(3470)@2011-09-21 16:01:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110914715_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110915703_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110920487_C.pdf

一週內三次出手托價,係咪遲左D呢
51 : GS(14)@2011-10-12 23:02:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111012436_C.pdf
合作備忘錄
本公司董事會(「董事會」)宣佈,本公司與Peabody Energy Corporation(「Peabody」)於二零
一一年十月十二日訂立合作備忘錄,當中概述本公司與Peabody透過成立合資公司在中
國及亞太地區營銷煤炭以拓展雙方現有業務關係的有關條款。
合作備忘錄並無法律約束力,而成立合資公司須待本公司與Peabody簽訂具體有法律約
束力的文件後方可作實。簽訂有關文件後,本公司將會另行刊發載有合資公司條款的公
告。
52 : 清風詩人(3217)@2011-10-26 10:03:40

《經濟通通訊社26日專訊》永暉(01733)公布於昨日(25日)與蒙古之金公司訂
立戰略合作協議,有效期將由2012年起計10年。
 期內,蒙古之金將自蒙古向該公司供應每年最少300萬噸優質煤炭,購煤價則結合中國煤
炭巿場價格行情按季度而定;同時,永暉將向蒙古之金提供綜合物流服務。(kk)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211026201&page=1
53 : GS(14)@2011-11-01 07:42:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111101016_C.pdf

本公司公佈,於二零一一年十月三十一日,買方與目標公司訂立安排協議,按照安排協
議條款及其所載的條件,以每股現金10.00加元(約78港元)即總現金代價約983百萬加元
(約77億港元),收購全部已發行的目標公司股份。同日,本公司與Marubeni Corporation
就設立及組織買方作為財團公司並以其訂立安排協議而訂立安排執行協議。目標公司
股東將會受邀根據亞伯達商業公司法 (Business Corporations Act) 於目標公司股份持有
人特別大會考慮並就批准該安排的特別決議案投票。
買方將由本公司及Marubeni Corporation間接持有。本公司及Marubeni Corporation分別實
際持有買方60%及40%權益。
目標公司為於加拿大亞伯達註冊成立的煤礦公司,其股份於多倫多證券交易所上市及
買賣。目標公司通過採煤租借礦區經營一個為鋼鐵業生產煉焦煤的礦場,位於加拿大
亞伯達中西部 Smoky River Coalfield,面積約22,700公頃。
基於多個理由及該安排的利益,董事相信該安排公平合理且符合本公司與股東的整體
利益。該等理由及利益包括:
‧ 目標公司的Smoky River Coalfield是證實的生產資產,而本公司相信其有相當增長潛
力;
‧ 收購目標公司為本公司透過投資礦場資產垂直整合業務模式的重要第一步;
‧ 目標公司於加拿大亞伯達中西部的業務可作為本公司於全球一流的煤炭開採地區
發展業務的平台;及
‧ 目標公司的加拿大資產亦可分散本公司的政治及地緣風險,將業務擴展至有利的
投資地點。
本公司亦相信其將獲益於自一九六零年代起涉足加拿大煤炭行業的Marubeni Corporation
作為其有實力的投資夥伴。
收購價將由本公司及Marubeni Corporation按照各自所持買方實際權益比例提供資金,
即本公司與Marubeni Corporation分別提供589.9百萬加元(約46億港元)及393.3百萬加元
(約31億港元)。

謹請股東及有意投資者注意,該安排因須待達成或豁免安排協議所載先決條件後方可
作實,故未必會完成。謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。
54 : GS(14)@2011-11-01 07:42:48

主要產品及市場
目標公司的主要產品為硬焦煤,是一種煉焦煤,而煉焦煤是指適合用於綜合鋼廠工序的
煤炭產品。製鋼的兩種主要原材料為鐵礦石及焦炭。生產一噸焦炭需約1.5噸煉焦煤。
僅若干類別的煉焦煤具有生產焦炭所必需的特性。該等特性包括塑性(受熱時可熔化、
膨脹及再固化)及雜質含量低。
煉焦煤的三種主要類別為:(i)生成高強度焦炭的硬焦煤;(ii)生成較低煤質焦炭的半軟
焦煤;及(iii)噴吹煤。噴吹煤一般不視作焦煤,主要使用其產生熱值的功能及用作注入
高爐以取代高價焦炭。由於半軟煤及噴吹煤供應相對較多,因此該等產品的銷售價值一
般低於硬焦煤。
目標公司硬焦煤的主要領域是海運硬焦煤業務。海運硬焦煤業務受影響於國際製鋼業
的全球性、優質煉焦煤礦床相對集中於澳洲、美國及加拿大以及海運成本相對偏低這些
因素。澳洲仍為最大出口國,而美國及加拿大遠落其後,分列第二及第三。
位置、交通及基建
目標公司的地下作業、礦坑及加工設施位於亞伯達中西部的大卡什(Grand Cache)區
的採煤租借礦區地段,距離埃德蒙頓市 (Edmonton) 以西約400公里。礦場離格林維尤
(Greenview) 市區大卡什(Grand Cache)鎮以北約20公里。
55 : 清風詩人(3217)@2011-11-01 11:03:04

 《經濟通通訊社1日專訊》永暉焦煤(01733)公布,公司與Marubeni
Corp﹒成立合資公司,以每股現金10加元,即總現金代價約9﹒83億加元(相當於約
77億港元)購Grande Cache Coal。Grande通過採煤租借礦區經營一
個為鋼鐵業生產煉焦煤的礦場,位於加拿大亞伯達中西部Smoky River 
Coalfield,面積約2﹒27萬公頃。
 該合資公司分別由永暉焦煤及Marubeni Corp﹒間接持有,分別擁有60%及
40%股權,兩者將分別出資5﹒899億加元(相當於約46億港元)及3﹒933億加元
(相當於約31億港元)。(tt)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211101207&page=1
56 : 摘星(6904)@2011-11-02 17:38:10

能源业相对弱点少-东方日报20111024

能源業相對弱點少惠理基金(806)剛出了它對於其中一個基金的第三季季度評論,裏面內容讀者們可以自己上去它的網頁找,故此不在這裏詳細貼出來。裏面有幾點筆者跟它的看法是相同的,惠理指出“經過一輪市場調整,我們一直尋找廉價公司,並在能源業覓得市場機會 ── 現時能源企業股價低企,而且股息回報吸引,我們預測能源價格將因新興市場(尤其是中國)的需求而維持在高水準。”當世界混亂,什麼股價都大跌時,叫投資者去投股票是很難,原因是好像每只股票都有十分多的弱點,不值得投。在這種環境下,能源業看上去的確是比較少弱點,起碼跌到了一個點,長線基金是一定會願意買的,因為長線能源供應有限故事是一定對的。而在能源業中,筆者認為煤是最吸引的。雖然兗州煤業(1171)剛剛公佈了一個大幅受累匯兌虧損的第三季業績,短期內可能影響煤板塊的股價走勢,但是長線並不影響煤行業的吸引性。而這個看法亦充分反映在港股的煤龍頭股-神華(1088)身上,它是早前大跌市最後跌的一批股票之一,而即使在跌得最厲害時,其市盈率仍是跌不穿10倍。除非是超級長線投資者,在市場充斥著5,6倍市盈率的股票時,叫投資者去買10倍之上的股票的確是不太吸引。故此,站在短,中線角度去看,投資者可以考慮投的是估值便宜起碼一半,跟能源業有關的行業,例如煤或焦煤的貿易公司。筆者之前一直都對貿易公司沒有多大興趣,原因是門檻低,加上一旦產品價格大幅波動,難以估計盈利去向。不過煤或焦煤勝在價格比較穩定,這樣盈利波動性可望減低。另外,現在具規模的煤炭貿易公司可能甚至霸佔了某段鐵路的使用權,這些都令到它們估值相對其他貿易公司應該略為高些。故此,如果是以4倍市盈率去投這類公司,可見的輸面不大。王雅媛為持牌人士,並沒有持有以上股票
57 : 承天(1379)@2011-11-02 21:33:45

永晖77亿港元收购加煤企 与蒙古焦煤互补
節錄: 永晖焦煤收购加矿是为了实现与蒙矿所产焦煤互补

  GCC在加拿大阿尔伯塔省注册,为目前加拿大西部四大焦煤生产公司之一,共计持有14个采煤租借矿区,面积超过22,000公顷,矿藏储量为3.46亿吨。截至今年3月底,GCC年度产出141万吨精煤,主要产品为硬焦煤
主要物色地为俄罗斯及蒙古地区煤矿

  47岁的王兴春拥具国际大宗商品市场逾20年经验,此前其以32.6亿人民币的身家,位居《2011年福布斯富豪榜榜单》第377名。

  在3月份的业绩会上,王兴春认为,焦煤现货价已由2010年每吨逾200多美元升至约300美元水平,估计全年会维持每吨约300多美元的水平。“不担心焦煤价格高企会影响公司的盈利表现”。

  基于此判断,5月份,永晖焦煤斥资9000万美元收购俄罗斯赤塔北部Apsatskoye煤矿60%股份,该项目已探明煤储量约6.75亿吨,矿区距离铁路干线30公里。

  永晖焦煤首席财务官谢文钊表示,若剔除一次性/非现金开支,2010年该公司每吨纯利为143元。至于并购,主要物色地为俄罗斯及蒙古,亦不排除其他地区,目标收购项目的内部投资回报率(IRR)至少15%-20%。

  永晖焦煤公司主要业务是从蒙古国和其它海外焦煤产地采购原煤,通过陆路和水路方式运输往中国。数据显示,2008年至2010年,公司分别销售精焦煤100.8万吨、507.4万吨和782.7万吨
全文:http://epaper.21cbh.com/html/2011-11/02/content_10346.htm?div=-1
58 : GS(14)@2011-11-02 21:36:49


59 : GS(14)@2011-11-05 17:37:35

2011-11-5 HJ
...
永暉是煤炭供應商,由蒙古及海外進口到中國,在加工後售予中國鋼廠及焦化廠,亦供應予日本及南韓等地,並且投資在基礎設施如鐵路系統、港口及若干物園區。今年上半年售出550 萬噸煤,包括蒙古煤385 噸、海運煤(從海外進口)146 萬噸及焦炭19 萬噸。

蒙古煤為永暉煤炭的主要來源地,與多家公司協議,未來數年至10 年均有穩定供應,永暉與蒙古供應商關係良好, 其合資公司Peabody-Winsway 在蒙古正在勘探活動,在具備動力煤規格的煤炭資源中,已發現潛在焦煤資源儲量達380 萬噸,將繼續擴大勘探範圍,尋找更多潛在焦煤資源。

標普列負面觀察名單

永暉收購GCC 耗資46 億元,是一項相當的負擔,但永暉去年上市集資,今年4月又發行16 年8.5%優先票據在新加坡上市,6 月底的現金及存款63.6 億元,流動借貸5.72 億元,非流動借貸38.6 億元,手頭現金可應付收購,而借貸以優先票據為主,年期較長,看來資金暫無問題,但GCC 暫時的回報較低,僅2.8%,正在計劃增產中,兩年後較佳;在此收購不宜以往績回報為準,根據收購價已是較為便宜。

話說回來,收購只在建議階段,仍待先決條件完成,而股價趁勢上升,可視作價位較低的反映,前景看收購後的發展,以及在蒙古勘探中的成果,而標準普爾對其債務評級列入負面信用觀察名單,則使其表現顯得較為反覆。

戴兆
60 : hh0610(1603)@2011-11-23 00:19:12

大市再崩的話, 買1171遠價call option
61 : GS(14)@2011-12-09 16:36:56

http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... newsid=ETN211208913
永暉焦煤(01733)證實美國博地能源已購入5﹒1%權益

 《經濟通通訊社8日專訊》永暉焦煤(01733)發言人向外電表示,已接獲美國博地能
源(Peabody Energy)的通知,後者從市場上購入公司5﹒1%的權益。
 永暉焦煤表示,目前公司仍就成立合資企業事宜與博地能源進行協商,相信對方購買公司股
份的舉動,有助深化彼此合作關係。
 早前博地能源早前稱,該公司通過多次在香港市場買入,現已持有永暉焦煤的5﹒1%權益

 博地能源為世界最大私營煤炭企業,去年銷售2﹒46億噸煤炭並錄得近70億美元銷售收
入,其供應佔美國電力市場10%,及全球市場的2%。(cy)
62 : hh0610(1603)@2011-12-11 01:20:18

美國佬後面應該有搞作
63 : GS(14)@2011-12-11 11:08:51

62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入
64 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-10 17:40:34

63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
65 : J J(1180)@2012-01-10 20:40:37

64樓提及
63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
好失望  大市升番1000點佢完全唔識彈 都唔知係唔係有暗病smiley
66 : GS(14)@2012-01-10 21:05:10

65樓提及
64樓提及
63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
好失望  大市升番1000點佢完全唔識彈 都唔知係唔係有暗病smiley


可能負債太高,D人驚佢執...又可能工廠執,電用少,不用這麼多媒
67 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-10 21:47:52

66樓提及
65樓提及
64樓提及
63樓提及
62樓提及
美國佬後面應該有搞作


我寧願買866,個老闆得呢盤生意,呢個老細有一盤未打入


投資我買1733, 投機我買866

看看美國製造業, 美鋁, 鋼等, 產能及焦煤需求
好失望  大市升番1000點佢完全唔識彈 都唔知係唔係有暗病smiley


可能負債太高,D人驚佢執...又可能工廠執,電用少,不用這麼多媒


你可看看蒙古國既煤運入中國情況
另外, 焦煤不是電力煤

再者, 加國既煤, 看來美國擴張需求大
68 : GS(14)@2012-01-10 22:05:33

http://danielkyip.mysinablog.com ... e&articleId=3030287
more info
69 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-10 22:43:45

68樓提及
http://danielkyip.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=3030287
more info


outdated, 搵D 新既消息吧
70 : GS(14)@2012-01-10 23:03:57

http://www.longtian114.com/show.asp?id=17773&c=35,1,0
蒙古擁有大量的高質量冶金煤資源

 蒙古的冶金煤出口量預計將從2010年的450萬噸增至2016年的900萬噸。蒙古擁有大量的高質量冶金煤資源,並與中國和俄羅斯的鋼鐵生產商相隔較近。不過,礦山與港口或鋼廠較遠的陸地距離以及基礎設施的缺乏將對其煤炭行業的發展帶來挑戰。從中長期來看,顎式破碎機蒙古政府與國外投資者建立合法的合作開發框架對該國的煤炭行業發展尤為重要。在非洲的莫桑比克,淡水河谷將在2011年完成其Moatize項目,該項目煤炭年產能為1100萬噸,其中850萬噸為冶金煤。Riversdale公司的Benga項目也將在今年完成,原礦年產能為530萬噸,並有進一步擴張至2000萬噸的潛力。汞礦粉烘乾機、高壓磨粉機等水泥設備,這些「綠地項目」的進展將緩解冶金煤價格上漲的壓力。澳大利亞農業資源經濟局預計,到2016年,莫桑比克冶金煤年出口量將達到1000萬噸。

 美國能源情報署(EIA)近日發佈「短期能源前景」報告稱,2011年美國煤炭消費和供給將保持相對穩定,冶金煤出口量年比預計將增加7。3%。美國能源情報署表示,由於美國的煤炭消費不會有太大變化,預計2011年美國煤炭產量將保持相對平穩,預計2012年美國煤炭消費量的增加煤炭產量將增長3。6%。其同時稱,由於全球對煤炭的需求強勁,顎破廠家、移動破碎站等烘乾設備,特別是對煉鋼用冶金煤的需求堅挺,2010年美國煤炭出口明顯增加,佔到了產量的7。 。3%。2010年上半年美國煉鋼用冶金煤出口量同比2009年上半年幾乎翻了一番,佔美國煤炭出口總量的份額已從2008年的52%增長到了2010年的70%,去年全年出口冶金煤估計為5500萬噸。美國能源情報署預計,2011年美國冶金煤的出口量將增加7。3%。其同時表示,因主要煤炭生產國增加了對全球煤炭市場的供給,預計2012年美國冶金煤的出口量將回落到目前的水平。根據中國海關總署的數據,澳大利亞、加拿大、俄羅斯、美國和蒙古為中國2010年冶金煤主要進口國。
71 : kieron02(12717)@2012-01-11 00:33:29

2011年11月份全国进口炼焦烟煤分国别统计
http://www.52steel.com/html/201112/30/9950858.html

蒙古進口大增
72 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-11 00:36:31

蒙古國是個藍海, 所以彤叔看次蝕大錢都要投資276
73 : GS(14)@2012-01-11 20:52:15

71樓提及
2011年11月份全国进口炼焦烟煤分国别统计
http://www.52steel.com/html/201112/30/9950858.html

蒙古進口大增


你要這些吧

http://doc.mbalib.com/view/890cf4e66b7e857cc3663c427b0f0c2f.html
74 : sunjcom(1601)@2012-01-19 17:23:49

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/01733/NOW.470198.html


永暉焦煤<01733.HK>宣布,因要專注個人其他商業業務,崔桂勇已於昨天(16日)起正式辭任非執行董事;並確認與董事會並無意見分歧。此外,公司已於昨日起正式委任Delbert Lee Lobb, Jr.為非執行董事。

Lobb擁有逾30年環球煤炭行業經驗,曾擔任工程及營運管理等職務
75 : kieron02(12717)@2012-01-19 19:44:21

http://www.reuters.com/article/2 ... USL3E8CJ4VE20120119

又一渾水...

Jonestown Research said in a disclaimer at the end of its report that it had built a short position on Winsway shares and had every reason to want its stock price to go down.

正, short你咪short你...
76 : fineram(806)@2012-01-19 19:59:20

尾市諗過接刀。 但諗起578 499就咪了
77 : greatsoup38(830)@2012-01-19 21:30:19

74樓提及
http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/01733/NOW.470198.html


永暉焦煤<01733.HK>宣布,因要專注個人其他商業業務,崔桂勇已於昨天(16日)起正式辭任非執行董事;並確認與董事會並無意見分歧。此外,公司已於昨日起正式委任Delbert Lee Lobb, Jr.為非執行董事。

Lobb擁有逾30年環球煤炭行業經驗,曾擔任工程及營運管理等職務


唔好貼呢D,要貼貼港交所公告
78 : greatsoup38(830)@2012-01-19 21:30:36

http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFH9E7ML00X20120119
HONG KONG Jan 19 (Reuters) - Winsway Coking Coal Holdings Ltd said on Thursday that nothing in a recent research report alleging fraud at the company has been substantiated and that its accountants are reputable and have carried out due diligence.

Chief Financial Officer Jerry Xie made the remarks in response to a research report by Jonestown Research that alleged: "Winsway has material misstatements in its reported numbers that amount to securities fraud".

Xie told a telephone conference that Winsway would arrange tours to show investors the company was not a fraud.
79 : J J(1180)@2012-01-19 21:42:42

病發了
80 : greatsoup38(830)@2012-01-19 21:44:05

79樓提及
病發了


六叔推的邊有好野過

http://finance.qq.com/a/20110216/001735.htm
無老屈

另外,昨日建議的煤股亦造好,但忘了提及自己一直較喜歡的永暉焦煤( 1733),此股難得跟大市洗了下來,很快便反彈回升,中線仍然看好,若見回吐仍可以再買。(陳永陸 作者為獨立股評人)
81 : J J(1180)@2012-01-19 22:12:17

神6果然有料到 勁  個非執董係咪收到風㗎
82 : GS(14)@2012-01-19 22:16:36

81樓提及
神6果然有料到 勁  個非執董係咪收到風㗎


應該有些和他是好朋友
83 : kieron02(12717)@2012-01-19 22:19:05

http://www.quamnet.com/peopleSea ... le=zh_CN&ppId=25217

崔桂勇,于二零一零年六月十八日获委任非执行董事。彼为厚朴投资管理公 司的合伙人,该公司间接拥有本公司首次公开发售前投资者之一 Winstar 的权益,于二零 一零年四月以认购60,000,000美元优先股的方式投资本公司。于二零零八年五月加入厚朴投 资管理公司前,彼曾作为投资银行家十四年,期间自二零零七年起担任摩根士丹利亚洲有 限公司的董事总经理,自二零零四年至二零零七年担任汇丰投资银行亚太区常务董事与资 源及能源部主管,自二零零二年至二零零三年担任工商东亚融资投资银行董事总经理及部 门主管,自一九九四年起担任洛希尔父子集团于伦敦、悉尼及香港的多个职位,包括投资 银行董事总经理及于二零零二年离开洛希尔父子集团前担任该公司北京办事处的中国首席 代表。彼亦是香港联交所上市公司中国蒙牛乳业有限公司的替任董事。崔先生于一九九五 年获得牛津大学的博士学位,并分别于一九八二年及一九八七年获得北京科技大学的工学 学士及硕士学位。

http://www.winsway.com/attachment/20110520184701001209687_tc.pdf

本 公 司 董 事(「董 事」)會 公 佈 ,HOPU USD Master Fund I L.P.( 厚 樸 美 元 基 金 )(「厚 樸」)的
全 資 附 屬 公 司 兼 本 公 司 重 要 股 東 之 一 Winstar Capital Group Limited(「Winstar」)通 知 董 事
會 ,已 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 日 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「聯 交 所」)交 易 時 間 透 過 二 級
發 售 按 每 股3.92港 元 的 價 格 於 聯 交 所 出 售 合 共163,000,000股 本 公 司 普 通 股(「股 份」)(「出
售」)。

賣股後退出公司代表退出董事會...

http://www.winsway.com/attachment/20120116201701001340793_tc.pdf

Lobb 先 生 ,54歲 ,擁 有 逾30年 環 球 煤 炭 行 業 經 驗 ,曾 擔 任 工 程 及 營 運 管 理 等 職 ,當 中 包
括 行 政 級 別 的 職 責 。Lobb 先 生 現 為 Peabody Energy Corporation(「Peabody」)亞 洲 營 運 開 發
部 的 高 級 副 總 裁 。Lobb 先 生 為 Peabody 負 責 美 國 大 型 地 表 及 地 下 礦 場 。Lobb 先 生 之 前
為 Peabody 懷 俄 明 州 Powder River Basin 業 務 的 集 團 執 行 官 及 科 羅 拉 多 州 Twentymile 地 下
礦 場 的 營 運 經 理 。

新董事係新股東派返入去, 其實好合理...
84 : GS(14)@2012-01-19 22:23:53

是好合理的...

但是這個我就不放心
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C118.pdf
呂川,40歲,於二零一零年六月十八日獲委任為非執行董事。彼擁有豐富的企業管理、金融及投資經驗。彼曾於深圳市有色金屬財務有限公司任職多年,現任職於銀建國際(為本公司首次公開發售前投資者之一且為於香港聯交所上市的公司(股份代號:171)),擔任總經理助理,主要負責金融資產投資方面的業務。彼亦於二零零八年九月至二零零九年三月擔任香港聯交所創業板上市公司中國地能有限公司(股份代號:8128)非執行董事。呂先生現擔任於深圳證券交易所創業板上市之公司深圳市中青寶互動網絡股份有限公司(前稱深圳中青寶網網絡科技股份有限公司)的董事。呂先生於一九九一年自武漢理工大學畢業,取得船舶機械工程學士學位,並分別於一九九七年及二零零六年自華中科技大學獲得管理科學與工程碩士及博士學位。

...
吳育強,45歲,於二零一零年六月十八日獲委任為獨立非執行董事。吳先生現擔任一家私有醫藥公司之執行董事兼財務總監。吳先生於一九八八年至二零零一年在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。二零零一年至二零零三年,吳先生為中國北京的學術機
構北京順義國際學校的財務總監,其後於二零零三年加入澳大利亞的律師事務所AustralianBusiness Lawyers,並於二零零四年獲委任為顧問,負責提供有關財務事宜的意見。二零零四年至二零零六年,彼為香港聯交所上市公司彩虹集團電子股份有限公司(股份代號:0438)的財務副總監、聯席公司秘書及合資格會計師。二零零六年至二零一零年,彼為中國滙源果汁集團有限公司之副總裁、財務總監、公司秘書及合資格會計師。吳先生畢業於香港大學,分別於一九八八年及二零零二年獲得社會科學學士學位及環球業務管理及電子商務碩士學位。彼為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。以下載列吳先生目前於香港聯交所其他上市公司所擔
任的職位:
職位上市公司名稱股份代號
名譽顧問中國滙源果汁集團有限公司1886

獨立非執行董事三一重裝國際控股有限公司631
獨立非執行董事新疆新鑫礦業股份有限公司3833
獨立非執行董事首創置業股份有限公司2868
獨立非執行董事中升集團控股有限公司881
85 : J J(1180)@2012-01-20 02:07:44

啱啱now話蒙古國條數同1733條數有好大出入 咁似假數旺翻版
86 : kieron02(12717)@2012-01-20 09:13:02

神秘公司JONESTOWN報告...

http://www.invest-door.com/downl ... own_19_JAN_2012.pdf

永暉回應得OK快...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120120019_C.pdf

未詳細睇, 單睇JONESTOWN個計庫存放法, 我諗都好難搵到公司條數會計得岩...
87 : micho(10404)@2012-01-20 11:49:25

Jonestown 又有反擊
http://www.invest-door.com/downl ... own_20_JAN_2012.pdf
指住話系關連交易,澄清都無用
最搞笑好有品的話Jerry Xie 唔知公司的關連交易都合理

我都聽過呢個CFO講野,覺得系叻人黎既,反應快, 識同鬼佬做好ir. 又會'窒'主席,話佢講既預測係太樂觀,只係主席個人意見
88 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 13:17:04

85樓提及
啱啱now話蒙古國條數同1733條數有好大出入 咁似假數旺翻版


應不同假數旺, 不過真的要花點時間去看看盤數
89 : kieron02(12717)@2012-01-20 13:25:49

睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...
90 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 15:39:40

89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查
91 : kieron02(12717)@2012-01-20 15:57:50

90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈
92 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 16:22:49

91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯
93 : kieron02(12717)@2012-01-20 16:39:43

92樓提及
91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯


如果間公司真係好有問題, 有人早D講出黎我覺得都算為民除害...

但依家演變到唔理個REPORT講乜, 是但掉個出黎就一大堆人出黎賣空搵食...

特登搵個人送果籃去"裝"個小職員既所謂研究機構...真係非常冇品, 唔知個小員工有冇事TIM...
94 : GS(14)@2012-01-20 16:42:39

89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大
95 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 17:22:58

93樓提及
92樓提及
91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯


如果間公司真係好有問題, 有人早D講出黎我覺得都算為民除害...

但依家演變到唔理個REPORT講乜, 是但掉個出黎就一大堆人出黎賣空搵食...

特登搵個人送果籃去"裝"個小職員既所謂研究機構...真係非常冇品, 唔知個小員工有冇事TIM...


太低裝了
如果間公司真係好有問題, 係唔應該上到市
96 : 鉛筆小生(8153)@2012-01-20 17:23:54

94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


份REPORT 在那看到?
97 : kieron02(12717)@2012-01-20 18:04:05

94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


佢計存貨果部份最大問題, 事關焦煤價格只係係2007年就已經升左一倍, 有咩可能用COS黎計...
最後竟然計出硬焦煤永暉報少左33%, 咁都好意思拎出黎, 硬焦煤仲要貴咁多, 同原煤差價相扣後個庫存只係報多左1億都冇, 係2010/06存貨接近10億當中佔10%都冇

到呢段:
Winsway reports 3,622,786 tons of coal bought, and it reports 3,852,016 tons of coal sold.
Historically, approximately 70% of the coal it sells is cleaned coal – so to sell 2,696,400 (70% of
3.852mil) of cleaned coal you would need 3,592,200 of raw coal. Winsway would also have sold
1,155,600 of raw coal for a total “raw equivalent” of sold coal to be 4,747,800. It had 3,622,786
(amount bought) minus 4,747,800 (amount sold) = -1,125,014 (that they took from inventory).
In any way you look at it, inventory shrunk – it sold more than it bought. How would it be
possible then for inventory values to RISE by 20%?

完全冇考慮2010年底庫存當中已經有相當多係已洗煤, 硬焦煤價係2011年上半年升左7,8成, 存貨貨值上升就正正係硬焦煤大增...

總之份野真係好唔專業, 一D都唔知個市場點運作, 焦煤價格有幾大變動...
98 : GS(14)@2012-01-21 11:42:40

95樓提及
93樓提及
92樓提及
91樓提及
90樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


我們有藉口KO 呢批先沽空後出報告既炒家
出份咁WORST 既REPORT就搞咁大

只要好多人聯署去SFC 折訴設查


我反而諗, 如果今次呢單野乜事都冇, 係呢個區咁多能人異仕, 可以出D REPORT SHORT爆好多公司, 應該幾好搵...哈哈


這些錢我不會賺
一仗功成萬骨枯


如果間公司真係好有問題, 有人早D講出黎我覺得都算為民除害...

但依家演變到唔理個REPORT講乜, 是但掉個出黎就一大堆人出黎賣空搵食...

特登搵個人送果籃去"裝"個小職員既所謂研究機構...真係非常冇品, 唔知個小員工有冇事TIM...


太低裝了
如果間公司真係好有問題, 係唔應該上到市


高手裝飾是得的
99 : GS(14)@2012-01-21 11:43:57

97樓提及
94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


佢計存貨果部份最大問題, 事關焦煤價格只係係2007年就已經升左一倍, 有咩可能用COS黎計...
最後竟然計出硬焦煤永暉報少左33%, 咁都好意思拎出黎, 硬焦煤仲要貴咁多, 同原煤差價相扣後個庫存只係報多左1億都冇, 係2010/06存貨接近10億當中佔10%都冇

到呢段:
Winsway reports 3,622,786 tons of coal bought, and it reports 3,852,016 tons of coal sold.
Historically, approximately 70% of the coal it sells is cleaned coal – so to sell 2,696,400 (70% of
3.852mil) of cleaned coal you would need 3,592,200 of raw coal. Winsway would also have sold
1,155,600 of raw coal for a total “raw equivalent” of sold coal to be 4,747,800. It had 3,622,786
(amount bought) minus 4,747,800 (amount sold) = -1,125,014 (that they took from inventory).
In any way you look at it, inventory shrunk – it sold more than it bought. How would it be
possible then for inventory values to RISE by 20%?

完全冇考慮2010年底庫存當中已經有相當多係已洗煤, 硬焦煤價係2011年上半年升左7,8成, 存貨貨值上升就正正係硬焦煤大增...

總之份野真係好唔專業, 一D都唔知個市場點運作, 焦煤價格有幾大變動...


存貨是以成本為基礎,不會重估的,要幾多買,就計幾多成本
100 : GS(14)@2012-01-21 11:45:04

你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?
101 : GS(14)@2012-01-21 11:45:38

96樓提及
94樓提及
89樓提及
睇完個REPORT, 覺得佢指出既問題都唔係重大既做數...

佢指既關連交易最多都係益下自己人, D運輸之類比晒自己人做咁...

入口中介仲好笑, 由於本人都知道D大宗商品交易點做, 用入口中介係非常之平常...招股書都講明有關中介既交易唔會BOOK REVENUE, 而永暉最係賣出去既都係比鋼廠煉焦廠, 佢用中介黎同嘉林個AI比真係好好笑..

佢同MUDDY WATER出D REPORT差好遠...個人感覺真係好混水...間野應該汁唔少...


他個問題是話他個存貨搞大了,個COGS就細了,盈利就看來大了....如果跟他咁調法,間公司可能前兩年唔賺錢,這個問題都幾大


份REPORT 在那看到?


上面條link 咪有囉
102 : GS(14)@2012-01-21 11:46:13

86及87樓
103 : thomasgp02a(16679)@2012-01-21 12:35:40

1733最大的問題是難以核數,即使是KPMG,我也很懷疑他們可以怎樣詳細審核1733遠在蒙古的焦煤運輸。
104 : kieron02(12717)@2012-01-21 12:47:31

100樓提及
你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?


差唔多啦, 要搵例子都可以搵到好似2698為首既綿企, 佢地係2010年由於綿價大幅上升賺大錢, 到年底存貨都係以較高價買返黎既綿花, 所以係2011年上半年, 綿價大幅下跌既時間又要註銷又要gross margin大跌...如果係2010年底你用佢2010 cos 黎計佢存貨有幾多, 你話合唔合理, 如果存貨成本只係cos, 呢批綿企就唔駛全2011上半年咁慘...所以我上面都話, 用佢方法計都冇咩公司你可以搵到係合理既...

再講, 當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...
105 : GS(14)@2012-01-21 14:54:31

103樓提及
1733最大的問題是難以核數,即使是KPMG,我也很懷疑他們可以怎樣詳細審核1733遠在蒙古的焦煤運輸。


都是抽sample,不對就找到對...根本沒可能全check...信就信,不信則無
106 : GS(14)@2012-01-21 15:10:38

104樓提及
100樓提及
你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?


差唔多啦, 要搵例子都可以搵到好似2698為首既綿企, 佢地係2010年由於綿價大幅上升賺大錢, 到年底存貨都係以較高價買返黎既綿花, 所以係2011年上半年, 綿價大幅下跌既時間又要註銷又要gross margin大跌...如果係2010年底你用佢2010 cos 黎計佢存貨有幾多, 你話合唔合理, 如果存貨成本只係cos, 呢批綿企就唔駛全2011上半年咁慘...所以我上面都話, 用佢方法計都冇咩公司你可以搵到係合理既...

再講, 當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C121.pdf
他是用平均購價去計,所以應大概合理的...問題是應該用年底的前週轉天數日的平均去計,不是用公司提供的平均...

p.13/pdf p.223

當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...

他推算法看不出大問題....因為有銷出量,購入金額及平均購入金額,真是可得出購買量及出售量
107 : GS(14)@2012-01-21 15:39:25

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120120/News/ec_ecd1.htm
永暉:絕對沒有涉及不實行為

據外電報道,背景暫未查明的「Jonestown Research」報告,昨日在一個名為「InvestDoor」的網站上公開,指控永暉焦煤的財務數據含有重大誤報,屬於證券欺詐行為。首席財務官謝文釗收市后召開電話會議,反駁有關財務造假的指控,稱公司「絕對沒有涉及不實行為」,而有關報告「並非來自有公信力的組織」。他同時指出,負責公司審計工作的會計師事務所享有信譽,已進行盡職審查。
108 : GS(14)@2012-01-21 17:14:47

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16001440
永暉兩晤分析員急解畫

首席財務官謝文釗在首個電話會議中反駁,有關報告對公司財務造假的指控並無根據,而且為永暉核數的畢馬威會計師事務所在業界享有信譽,並已進行盡職審查,公司也沒有跟 Jonestown有任何接觸,目前正考慮向 Jonestown進行調查,並保留向後者訴訟的權利。
據 Jonestown指控,其透過參考中國進口數據,懷疑永暉去年上半年進口及銷售的煤炭數量,即使計入銷售成本,庫存量也屬偏高,故推算永暉將煤炭庫存量誇大 10億元。
Jonestown又稱,根據其研究及與煤炭貿易商和永暉的競爭對手接洽,發現煤炭貿易的邊際利潤每噸不高於 100元人民幣,故永暉聲稱的 635元人民幣利潤,大有問題。

...

運輸商 Moveday疑似空殼

對於永暉唯一煤炭運輸商 Moveday, Jonestwon亦質疑其存在性,估計 Moveday只是空殼公司,因調查員找不到 Moveday在蒙古成立的證據,不僅沒有註冊紀錄,也從未交稅,而且相信 Moveday與永暉是關連公司,並稱稍後會發佈有關影片作證。
面對多番指控,謝文釗強調,公司財務狀況穩健, Moveday是獨立企業,公司稍後會公開披露 Moveday的最終持有人,亦會安排投資者實地考察。有分析員表示,永暉早前與業界巨頭博地能源簽訂合作協議,故對永暉有信心。
事實上,自嘉漢林業被渾水「攻擊」後,市場湧現多家民企「起底」公司,當中黑客團體「匿名分析」指控超大現代( 682)涉及誇大耕地規模,儘管超大否認,但公司停牌至今。
如今輪到 Jonestown出手,也是採用與「渾水」相同的先沽空後發報告模式。
Jonestown對永暉焦煤的指控

•永暉上半年煤炭庫存量誇大 10億元
•中國官方進口數據顯示,永暉上半年進口煤炭較公司聲稱為少
• 永暉來自煤炭貿易的邊際利潤遠高於同業
•永暉獨家煤炭運輸商 Moveday是空殼公司,且與永暉是關連公司
109 : GS(14)@2012-01-21 17:28:21

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16004938
永暉解釋,焦煤價格 07年大幅上落,令出售貨品的平均成本與年結日存貨單位成本差別甚大,認為 JR報告計算方法錯誤。 JR報告亦對 08年永暉精煤的毛利提出質疑,永暉回應指報告「斷章取義」。
110 : kieron02(12717)@2012-01-21 18:35:36

106樓提及
104樓提及
100樓提及
你指的原因是咪人料價升了,所以存貨提高?


差唔多啦, 要搵例子都可以搵到好似2698為首既綿企, 佢地係2010年由於綿價大幅上升賺大錢, 到年底存貨都係以較高價買返黎既綿花, 所以係2011年上半年, 綿價大幅下跌既時間又要註銷又要gross margin大跌...如果係2010年底你用佢2010 cos 黎計佢存貨有幾多, 你話合唔合理, 如果存貨成本只係cos, 呢批綿企就唔駛全2011上半年咁慘...所以我上面都話, 用佢方法計都冇咩公司你可以搵到係合理既...

再講, 當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 733_899361/C121.pdf
他是用平均購價去計,所以應大概合理的...問題是應該用年底的前週轉天數日的平均去計,不是用公司提供的平均...

p.13/pdf p.223

當個jonestown用自己假設黎計, 計出黎一類存貨多左好多, 另一類少左好多, 我係佢我會覺得係自己計錯而唔係人地做假數lor, 欲加之罪, 可患無詞...

他推算法看不出大問題....因為有銷出量,購入金額及平均購入金額,真是可得出購買量及出售量


就係咁, 係由balance sheet value 計返balance tonnage 果度已經錯晒, 佢用全年平均價去除, 但係年底存貨購價同個平均價可以差好遠, 年頭$200/t, 年底$400/t, 你話用$300/t黎計返佢balance sheet 有幾多貨量合唔合理, 事實上你見到2007年平均成本價係$284, 2008年已經係$400, 好可能年底存貨已經係接近$400買返黎...

佢推算個step2咁計係ok, 但step 1同step 3 都係咁好似我上面講根本唔合理...又再講, 2008年年底(10月開始)因為金融危機, 所以大宗商品價值大跌, 而永暉亦都要進行庫存減值, 佢用全年 (上半年好景到不得了, 大宗商品一支箭咁上升, 亦解釋左當年毛利奇高, 我就知好多貿易商當年發到咩咁) 平均購入價黎計又係錯晒...

佢咁計第一個假設一定要商品價格穩定, 唔係根本唔成立...
111 : GS(14)@2012-01-21 18:42:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120120019_C.pdf
本公司並無有關 Jonestown 身份的資料。根據所報告所述,Jonestown 持有本公司股份
及 Grande Cache Coal Corporation 股份(合稱「證券」)的短倉。根據該報告,Jonestown「 有
充份理由希望證券價格下跌,因為可以從中獲利」。此外,該報告亦指出Jonestown 並
非任何司法權區的註冊投資顧問、經紀或需要擁有執照方可評論投資的人士。此外,
Jonestown 亦在報告中指出並不保證該報告準確。本公司建議本公司股東對該報告採取
非常審慎的態度。

...

(I) 本公司存貨的計算準則
1. 二零零七年資產負債表所載存貨的計算(「第1步」)
本公司堅持經審核的本公司存貨結餘正確。該報告指稱本公司資產負債表的
存貨價值與本公司資產負債表的存貨價值並不吻合。董事會獲悉該報告以年
結日的原煤價值除以該年度所出售貨品的平均成本而計算年結日的原煤量,
該計算方法錯誤。要計算該年度年結日準確的原煤量,該報告應以年結日的
存貨單位成本計算。
由於焦煤價格在該年度大幅上落,因此所出售貨品的平均成本與年結日存貨
單位成本有相當大差別。因此,該報告第1步所計算二零零七年的年初原煤
存貨量錯誤,再以該數字計算第2步,結果錯誤經過累計後差異更大。
2. 二零零七年一月一日至二零一零年六月三十日存貨量對賬(「第2步」)
該報告採用75%的假設洗出率以該年度所出售的精煤量計算原煤量。上述數
字不準確的原因在於本公司加工煤的年度平均洗出率大致介乎70%至80%,
取決於該年度所加工的煤種類及不同種類煤的比例。每一批煤的實際洗出率
差別甚至更大,可以低至50%或高至85%。隨著本公司整體產量之增加,錯誤
地使用當年單一平均洗出率計算原煤量的誤差會進一步擴大。
3. 以資產負債表資料計算年結日的存貨量(「第3步」)
第3步的A及C項目: 該報告這部分的錯誤一如上述的第1步,採用所出
售貨品的平均成本而非以年結日的存貨單位成本計
算年結日的原煤量。
第3步的B項目: 本項目亦出現第1及第2步的錯誤,即錯誤以所出售
貨品的平均成本同時亦錯誤使用平均洗出率,由於
年結日精煤結餘倒推計算年結日原煤量。上述計算
稱為原煤銷售成本(人民幣╱噸),而實際應稱為精
煤銷售成本(人民幣╱噸)。
所計算的年結日原煤量為A項目及B項目計算所得錯
誤數字的總和,第4步再以計算的年結日煤量與第2
步計算的錯誤年結日煤量比較。
該報告中A項目及B項目的錯誤數字與本公司實際年結日原煤成本最高相差達
40%,導致最後兩年的煤量均相差約400,000噸。

112 : GS(14)@2012-01-21 18:43:10

4. 資產負債表的煤量(第3步)與對賬後的年結日煤量(第4步)比較以第2及3步的錯誤數字比較煤量,結果第4步計算所得與實際公佈的數字大有出入。因此,該報告所稱存貨誇大10億港元毫無根據,本公司再次確認該報告所提及的財政年度本公司經審核財務報表的存貨數字準確可靠。
113 : GS(14)@2012-01-21 18:44:18

(II) 利潤不可信
該報告針對於本公司二零零八年精煤的毛利提出質疑該報告提出每噸人民幣635元
的利潤,對其後的財政期並無代表性,因為當時實際市場環境仍欠成熟。此利潤
大大高於本公司截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度與截至二零
一一年六月三十日止六個月常有的利潤水平,如斷章取義則會誤導。
(III) 中國官方進口數據
該報告指稱中國官方統計的本公司進口數據遠低於本公司報告的進口數據。
該報告列出截至二零一一年六月三十日止六個月中國官方統計本公司進口蒙古焦
煤為280萬噸,而本公司表示同一期間的進口量為360萬噸。事實上,本公司所呈報
的360萬噸一直都指出是由本公司採購(本公司財務報告用詞)而非進口。除直接從
蒙古供應商進口煤之外,本公司亦從進口代理及第三方貿易公司採購原煤。在所
述期間,本公司從第三方貿易公司採購進口23萬噸焦煤,另外從進口代理進口36
萬噸焦煤。本公司相信差額約21萬噸(約相當於該期間360萬噸的5.5%)是由於本公
司與中國海關記錄的時間不同。
因此,本公司否定中國官方數據與本公司的數字有重大差別。
(IV) 本公司與 Moveday 的關係
該報告亦指稱 Moveday(本公司在蒙古的主要運輸承辦商,獲得本公司貸款4,000萬
美元)實際上是並未披露的關連方亦非在蒙古經營。
招股書(第160頁起)載有 Moveday 的背景資料。按招股書所載,除服務合約及已訂
有文件及已披露的貸款安排之外,Moveday 為獨立第三方,與本公司或本公司的控
權股東並無任何持股關係。Moveday 為於英屬維爾京群島註冊成立的境外控股公
司,而根據控權股東提供予本公司的資料,該公司擁有五家在蒙古註冊成立的附
屬公司,在蒙古經營煤炭運輸及煤炭貿易,包括 Mon-Port LLC、Itai Car Co., Ltd、
Tavan Tolgoi Shin Co., Ltd、Heroswin LLC 及 IKH Khuren Khar Co., Ltd。
由於Moveday為境外控股公司,因此本公司認為該報告表示「調查人員並無發現
Moveday在蒙古成立的證據」毫不為奇。該報告並無提及確認Moveday五家營運附屬
公司是否在蒙古。

本公司確認本公司與Moveday之間的交易為真正的交易且基於一般商業條款進行。
(V) 本公司與三和的關係
按招股書第86頁所述,本公司已將三和(定義見招股書)出售予招股書所列明的兩
位人士,兩者均為獨立第三方,均並非本公司或本公司附屬公司或本公司控權股
東所控制公司的僱員。本公司從未聘請三和為本公司提供運輸服務。
(VII) 澳門辦事處
本公司的澳門辦事處是中國境外的眾多辦事處之一,其他辦事處位於香港、新加
坡及澳洲,只為本集團的貨運預訂服務提供支援。本公司大部分境外交易由本公
司的新加坡附屬公司處理。

除上文所披露者外,董事會確認並無有關建議收購或出售的磋商或協議而根據上
市規則第13.23條須披露者,且就董事會所知,並無任何對股價有所影響事宜須根
據上市規則第13.09條的一般責任須予披露者。
基於董事會對該報告所提出指責的回應,董事會仍然全力進行二零一一年十一月
一日公告所述收購 Grande Cache Coal Corporation 的交易。董事會正徵求法律意見,
就該報告對 Jonestown 採取法律行動,如有任何重大進展會知會股東。
本聲明承董事會命發出,各董事對本聲明內容的準確性個別及共同承擔責任。
114 : J J(1180)@2012-01-21 19:19:15

博地能源一喺市場底價掃左貨 跟手就俾人出report short佢 又會咁啱timmin嘅
115 : J J(1180)@2012-01-21 19:26:13

同埋博地咁大間公司點解要直接喺市場掃貨而唔同公司傾 奇怪
116 : thomasgp02a(16679)@2012-01-21 21:49:54

比起渾水、無名黑客,這份明顯較粗疏。而且1733有博地能源、日本丸紅株式會社的支持。
117 : GS(14)@2012-01-22 10:12:42

116樓提及
比起渾水、無名黑客,這份明顯較粗疏。而且1733有博地能源、日本丸紅株式會社的支持。


This is not the support reason may be
118 : greatsoup38(830)@2012-01-22 17:18:42

但肯定呢份野都是打兩個電話無影相
119 : kieron02(12717)@2012-02-01 22:04:49

窮追不捨....

http://www.invest-door.com/downl ... own_30_JAN_2012.pdf
120 : GS(14)@2012-02-01 22:09:04

If Winsway is turning its inventory every 2.5 months, that would mean its annual inventory turnover is 4.8x. (12 months / 2.5 months = 4.8x). However, the numbers Winsway provides in its audited financial statements show that it’s only turning inventory 3.1x per year – every 4 months. What is Jerry Xie smoking???

又在計他們的死數,有時中間買貨買多買少睇唔到的
121 : GS(14)@2012-02-01 22:10:57

年底近農曆新年,當然備貨會多D,呢D死數人無得救
122 : GS(14)@2012-02-01 22:13:24

Moveday still Inconsistent
Winsway attempted to refute our charge that Moveday is a related party by naming the following as subsidiaries of Moveday: Mon-Port LLC, Itai Car Co, Ltd, Tavan Tolgoi Shin Co., Ltd, Heroswin LLC and IKH Khuren Khar Co., Ltd. All these companies are in fact partial subsidiaries of Moveday. They are all subsidiaries of Victory Coal Transport (VCT), which is owned by a Singaporean entity called Perfect Crown Pte, which is in turn owned 90% by Moveday and 10% by Mr. Ng Pui Heng, the employee of Winsway previously identified in the Jonestown follow up. This disclosure only points to more possible evidence that Moveday’s relationship with Winsway is improper.
When examining VCT, it was found that there was no subsidiary called “Heroswin”, but there is a subsidiary engaged in transport called “Heroyesvin”. This could be a typo, but it looks like a deliberate attempt to mislead investors because of the link to Heroyesvin.

Heroyesvin shares an office with Winsway at Sukhbaatar, 1st khoroo, 10 Olympic, and a phone number at 976-11-3306383.
Winsway and Heroyesvin also have a common director: Gregory Robert Pringle. Appendix A shows Mr. Pringle’s relationship with Heroyesvin. Even better is Mr. Pringle’s LinkedIn profile – well his previous LinkedIn profile. Mr. Pringle’s current LinkedIn profile shows that he’s “Independent” (ironic choice of words) at “self-employed” from July 2004 – today. Funny, we wonder when he edited his profile to stop showing this:
Mr. Pringle’s prior LinkedIn profile shows him as “Assistant at Winsway Group”, yet (as shown in Appendix A) he is also listed as the contact person for Heroyesvin, a VCT subsidiary. Heroyesvin is definitely an (undisclosed – actually denied) related party.
It seems surprising that the one misspelling in the Winsway release leads to a subsidiary that is clearly a connected party. Even so, having this relationship (a common director and shared office) clearly contaminates Moveday as a related party.
Mongolian documents show these five entities only holding approximately 1,000 trucks versus Winsway's claim of over 2,000 on the conference call.

In addition to the YouTube clip we previously posted showing a Hong Kong-based Winsway employee calling Moveday a subsidiary,4 this is further evidence of being a related party.
123 : GS(14)@2012-02-01 22:13:44

段片
124 : GS(14)@2012-02-01 22:23:51

男人做假聲,扮送錯貨,哈哈
125 : kieron02(12717)@2012-02-01 22:29:35

繼續無事生非...

存貨週轉人地CFO話係2.5個月, 都係跟返年報講...個報告係要屈佢而淨計蒙古煤...

當中係上市文件中亦多次指明海運煤既存貨週轉比較快, 一來海運煤主要都係高質量硬焦煤, 唔需要再加工, 而且運輸亦比較簡單, 亦有直接係港口交收...

本人對此JONESTOWN真係異常反感!
126 : GS(14)@2012-02-01 22:36:51

125樓提及
繼續無事生非...

存貨週轉人地CFO話係2.5個月, 都係跟返年報講...個報告係要屈佢而淨計蒙古煤...

當中係上市文件中亦多次指明海運煤既存貨週轉比較快, 一來海運煤主要都係高質量硬焦煤, 唔需要再加工, 而且運輸亦比較簡單, 亦有直接係港口交收...


本人對此JONESTOWN真係異常反感!


邊段?
127 : kieron02(12717)@2012-02-01 23:33:32

126樓提及
125樓提及
繼續無事生非...

存貨週轉人地CFO話係2.5個月, 都係跟返年報講...個報告係要屈佢而淨計蒙古煤...

當中係上市文件中亦多次指明海運煤既存貨週轉比較快, 一來海運煤主要都係高質量硬焦煤, 唔需要再加工, 而且運輸亦比較簡單, 亦有直接係港口交收...


本人對此JONESTOWN真係異常反感!


邊段?


P.173
由 於 本 集 團 海 運 煤 付 運 過 程 較 簡 單 且 銷 售 週 期 較 短 ,故 本 集 團 的 海 運 煤 較 蒙 古 煤 而 言 ,一 般 擁 有 較 短 的 營 運 週 期

P.243
二 零 零 九 年 及 二 零 一 零 年 存 貨 週 轉 日 數 進 一 步 減 少 主 要 是 由 於 煤 炭 加 工 能 力 再 提
升 ,加 上 海 運 煤 炭 的 重 大 貢 獻 因 海 運 焦 煤 的 銷 售 距 離 較 蒙 古 煤 炭 更 短 而 週 轉 更 快
128 : Sunny^_^(11601)@2012-02-02 13:58:43

123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩
129 : GS(14)@2012-02-02 21:57:37

128樓提及
123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩


其實可唔可以用包裹,不過難D,因為間公司應該有用開的幾間...
130 : Sunny^_^(11601)@2012-02-03 09:03:17

129樓提及
128樓提及
123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩


其實可唔可以用包裹,不過難D,因為間公司應該有用開的幾間...


呢個人prove到佢有子公司,咁點???有錢收咩
131 : kieron02(12717)@2012-02-03 17:34:23

130樓提及
129樓提及
128樓提及
123樓提及
段片


都好無聊喎.而且使唔使用到果籃呀...

目的只係prove佢有間附屬公司?illegal咩


其實可唔可以用包裹,不過難D,因為間公司應該有用開的幾間...


呢個人prove到佢有子公司,咁點???有錢收咩


如果Moveday真係子公司, 永暉係有責任披露同係佢綜合財報中報告有關公司資料, 而subsidiary 同 related party 差別係非常大, 所以reception姐姐隨口講既subsidiary如果係事實咁KPMG都有好大問題...

講返Related party, 事實上定義比較多走棧, 而jonestown報告上可以肯定moveday係自己友, 但係會計準則上係咪related party佢就比唔出非常實質既證據...

又講返轉頭, 成件事比我既感覺仍然係 1) moody's 紅旗 -> 2)搵到moveday 係自己友證據 -> 3)要搵位攪大件事佢 -> 4) 老屈存貨有問題等等
132 : GS(14)@2012-02-04 12:25:22

好似近排奇虎360 都是咁啦,但個總結是點?
133 : GS(14)@2012-02-04 12:26:17

咁他的盈利同存貨可能會誇大?
134 : kieron02(12717)@2012-02-06 11:08:18

出入口單據要求都比較嚴, 要做都係國內運輸度做, 鐵路部嘛...

自己睇就唔覺有理據話佢誇大..

係冇合理懷疑底下, 真係要懷疑都冇辦法...
135 : kieron02(12717)@2012-02-06 15:34:58

原來今日已經上返過出報告前既價格...

唔知JONESTOWN駛唔駛蝕呢?
136 : GS(14)@2012-02-06 21:16:11

135樓提及
原來今日已經上返過出報告前既價格...

唔知JONESTOWN駛唔駛蝕呢?


個市好,殘股都翻身啦
137 : GS(14)@2012-02-11 12:46:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120210019_C.pdf
本公司謹此公佈,買方(由本公司及 Marubeni 分別擁有60%及40%權益)於二零一二年二月九日與本公司及Marubeni選定的一個於中國公開上市的銀行集團(「該銀行」)訂立信貸協議(「信貸協議」),該銀行會向買方提供最多350百萬美元的信貸,以撥付該安排的收購價,及50百萬美元的信貸作為營運資金。
以上信貸為35個月有期貸款,按3個月倫敦銀行同業拆息加年利率4.5%計算。


根據信貸協議的條款,該銀行會受益於就信貸所提供的抵押,包括本公司與 Marubeni 所持有買方的全部股權的抵押及就買方所有資產的抵押權益。該安排完成後,買方會將所持有目標公司的股份及目標公司的附屬公司權益抵押予該銀行,並促使該銀行受益於一個包括目標公司及其附屬公司所有資產的第一固定押記,作為信貸協議的信貸抵押。有關抵押將於悉數償還上述信貸後解除。
138 : kieron02(12717)@2012-02-11 17:55:54

137樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0210/LTN20120210019_C.pdf
本公司謹此公佈,買方(由本公司及 Marubeni 分別擁有60%及40%權益)於二零一二年二月九日與本公司及Marubeni選定的一個於中國公開上市的銀行集團(「該銀行」)訂立信貸協議(「信貸協議」),該銀行會向買方提供最多350百萬美元的信貸,以撥付該安排的收購價,及50百萬美元的信貸作為營運資金。
以上信貸為35個月有期貸款,按3個月倫敦銀行同業拆息加年利率4.5%計算。


根據信貸協議的條款,該銀行會受益於就信貸所提供的抵押,包括本公司與 Marubeni 所持有買方的全部股權的抵押及就買方所有資產的抵押權益。該安排完成後,買方會將所持有目標公司的股份及目標公司的附屬公司權益抵押予該銀行,並促使該銀行受益於一個包括目標公司及其附屬公司所有資產的第一固定押記,作為信貸協議的信貸抵押。有關抵押將於悉數償還上述信貸後解除。


假設Grande Cache Coal今年賺到5千萬加元,以收購價計係約20倍pe, 回報率5%, 應該同呢個借錢成本差不多...
139 : GS(14)@2012-02-11 17:58:17

現在其實LIBOR是0.52%,咁真是無乜肉食

http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/libor.aspx
3 Month LIBOR Rate   0.52
140 : kieron02(12717)@2012-03-28 09:23:58

2011 業績:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120327005_C.pdf

其實唔駛做佢佢都會自爆...

繼 而 在 冬 季 數 月 ,因 中 國 沿 海 地 區 對
發 電 及 供 熱 的 需 求 增 加 ,中 國 政 府 將 北 方 大 多 數 鐵 路 運 力 分 配 予 動 力 煤 運 輸 。最 後 ,由
於 若 干 國 有 公 司 及 眾 多 私 營 企 業 已 加 入 市 場 ,故 中 國 市 場 的 競 爭 顯 著 增 加 。

2010年都係咁, 是但搵個藉口...根本就係下半年太差D貨賣唔出, 所以存貨積存左好多...

蒙古入口大幅上升, 公司市佔亦一路下跌, 而亦越來越多人爭生意...


由 於 二 零 一 一 年 我 們 開 始 採 購 精 煤 ,故 此 蒙 古 煤 的 平 均 採 購 價 增 長 。

人地已經開始自己洗煤, 但公司投資非常非常多洗煤廠??


融 資 成 本 (406,275) (179,928)

利息根本就是勁升, 就是用外匯收入抵銷...


焦 炭 522,253 —
煤 泥 、中 煤 及 煤 矸 石 531,151 30,234
提 供 物 流 服 務 12,543 —

開始乜都賣, 生意難做...
141 : GS(14)@2012-03-28 23:14:05

太好賺就有人搶生意,好彩他快快手手籌到籌錢,但都駛晒啦
142 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-28 23:19:49

估唔到咁快駛晒
143 : kieron02(12717)@2012-03-28 23:22:54

駛錢真係易, 已有3818示範
144 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-28 23:30:55

我卻對1878起了啖
145 : GS(14)@2012-03-28 23:35:09

144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?
146 : GS(14)@2012-03-28 23:38:10

http://zkiz.com/news.php?id=13590
永暉瘋狂「燒銀紙」 發債不足一年 近乎花光 39億
147 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-28 23:47:28

145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線
148 : tc(24982)@2012-03-29 00:01:21

147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?
149 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-29 00:08:31

148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入
150 : tc(24982)@2012-03-29 00:15:25

149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?
151 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-29 00:18:38

150樓提及
149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?


1878 成日都回購, 但市況不好, 又有何用
我是等蔗渣價才出擊

而$25剛好是那堆大戶既成本價
152 : tc(24982)@2012-03-29 00:23:41

151樓提及
150樓提及
149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?


1878 成日都回購, 但市況不好, 又有何用
我是等蔗渣價才出擊

而$25剛好是那堆大戶既成本價


至少值$25?
153 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-29 00:25:39

152樓提及
151樓提及
150樓提及
149樓提及
148樓提及
147樓提及
145樓提及
144樓提及
我卻對1878起了啖


點睇法?


1878 等大跌市去吸納, 做長線


跌几多才算大跌市?


市場上現在炒緊QE3

但QE3推出之前, 靜極一時既歐債已經開始燃點中

1878, 我希望入到既價係$20-$25
每跌$5再加注

而1733, 幾多錢都唔會入[/quoter]

有无留意1878,早两日在加拿大有回购?


1878 成日都回購, 但市況不好, 又有何用
我是等蔗渣價才出擊

而$25剛好是那堆大戶既成本價


至少值$25?


價值這東西, 沒人能說得準

我覺得你倒該想想, 大股災來是, 你應該如何自處
154 : GS(14)@2012-04-03 22:22:34

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16216129
市場不明白永暉焦煤燒錢速度為何如此驚人,不少投資者先沽貨離場。王興春就此接受專訪時解釋錢用到那裏,永暉去年 3月發行 5億美元(約 39億港元)優先票據融資後,現金分別投入各個項目,當中約 12億元流入「受限制銀行存款」,作為煤炭貿易的信用證擔保;還有 11億元流入「其他非流動資產」項目,包括 7.8億元為收購加拿大煤礦 GCC的定金,餘額用作購買運輸煤炭的汽車。
投資者關係總監史佩婧補充稱,在過往公司主要開辦 90日的美元信用證,惟去年蒙古政府批准開辦人民幣信用證,且有效期長達 360日,令仍未結算的信用證大增,加上為賺取人民幣升值開辦更多信用證,導致「受限制銀行存款」金額較去年大增 3.6倍。
公司去年存貨大增近一倍至 39.4億元,王興春稱,由於年末時採購焦煤的價格較低,所以採購更多焦煤,加上蒙古運煤至中國需時約三個月,以致存貨大增,但目前存貨已較去年底減少 25%。
至於應付及應收進口代理商款項的急升,史佩婧指出,這是為了拉長營運資金周期的正常做法,以應付及應收賬可互相抵銷。
...
王興春坦言,自 Jonestown報告後,公司花了 200多萬美元聘請畢馬威及羅兵咸永道兩大會計師事務所到蒙古驗證庫存,以還公司清白,並強調 Moveday是在蒙古主要透過五家子公司運作,所以當地人不認識也不足為奇。
對於證券界指神華( 1088)、中鋁( 2600)等國企紛參與蒙古煤炭貿易,將蠶食永暉的市佔率,他稱,公司已透過參股神華在蒙古的鐵路權獲得鐵路配額,所以兩者的關係是合作夥伴。
155 : greatsoup38(830)@2012-04-06 17:51:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120327005_C.pdf
1733
盈利多2%,至9.2億,負債良好。
財務摘要
‧ 本集團二零一一年的營業額為11,610百萬港元,較二零一零年增加2,338百萬港元
(或25.22%)。
‧ 本公司二零一一年的權益股東應佔溢利為1,051百萬港元,較二零一零年增加122百
萬港元(或13.13%)。
‧ 攤薄每股盈利為0.275港元。
‧ 董事會建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股0.016港元。


二零一一年,永暉亦面對重大挑戰。我們在下半年的整體採購額及鐵路運力分配不如預
期,導致未能實現預計的收入及淨利潤增長,並堆積大量存貨。二零一一年,內蒙古與
中國沿海地區之間的鐵路運力大致持平,而內蒙古動力煤產量及蒙古共和國焦煤產量則
大幅增加。內蒙古自冶區連續第二次產煤量高於山西省,蒙古共和國的焦煤產量由二零
一零年的1,400萬噸增至二零一一年約2,000萬噸。繼而在冬季數月,因中國沿海地區對
發電及供熱的需求增加,中國政府將北方大多數鐵路運力分配予動力煤運輸。最後,由
於若干國有公司及眾多私營企業已加入市場,故中國市場的競爭顯著增加。
我們相信,我們的業務在二零一二年仍然充滿挑戰。在年初數月,全球焦煤價格因宏觀
經濟前景未明導致需求下降而持續放軟。二零一一年下半年的市場挑戰仍然揮之不去,
特別是內蒙古動力煤產量不斷增加、蒙古焦煤產量持續上升、內蒙古鐵路運力增長受限
以及競爭加劇等。倘中國經濟不能充分好轉,年內國內鋼鐵產量亦可能放緩。然而,與
業內多數人一樣,隨著全球經濟強勁復甦,我們認為焦煤市場將在二零一二年下半年趨
於穩定。我們會繼續與蒙古煤炭業務的各個夥伴合作,進一步鞏固我們的領先地位。焦
煤行業快速增長,為我們帶來大量契機。減少存貨量亦將是我們二零一二年的主要關注
事項。我們將與上游供應商合作以有效降低存貨量並能夠滿足客戶需求。我們的合作夥
伴 Marubeni 及永暉正整合 Grande Cache 資產。我們希望能從三家公司在營銷、經營及物
流的多個協同效益方面獲取價值。鑑於永暉的煤炭加工經驗,我們能夠降低生產成本並
提高效率。Grande Cache 的優質產品和 Marubeni 及永暉的亞洲營銷實力有助我們利用二
零一二年下半年的潛在市場轉機。今年,我們將繼續與中國公司合作,建立強大的關係
網,以進一步保證我們的鐵路分配。最後,我們將繼續擴大於二零一一年開展的蒙古鐵
礦石進口業務相關服務。隨著市況改善,永暉將獲益於強大的市場地位、緊密的合作關
係及垂直整合平台。

XII 二零一二年展望
二零一一年,永暉亦面對重大挑戰。我們在下半年的整體採購額及鐵路能力分配不
如預期,導致未能實現預計的收入及淨利潤增長,並堆積大量存貨。二零一一年,
內蒙古與沿海地區之間的鐵路運力大致持平,而內蒙古動力煤產量及蒙古共和國焦
煤產量則大幅增加。內蒙古自冶區連續第二次產煤量高於山西省,蒙古共和國的焦
煤產量由二零一零年的1,400萬噸增至二零一一年約2,000萬噸。繼而在冬季數月,因
中國沿海地區對發電供熱的需求增加,中國政府將北方大多數鐵路運力分配予動力
煤運輸。最後,由於若干國有公司及眾多私營企業已加入市場,故中國市場的競爭
顯著增加。
我們相信,我們的業務在二零一二年仍然充滿挑戰。在年初數月,全球焦煤價格因
宏觀經濟前景未明導致需求下降而持續放軟。二零一一年下半年的市場挑戰仍然揮
之不去,特別是內蒙古動力煤產量不斷增加、蒙古焦煤產量持續上升、內蒙古鐵路
運力增長受限以及競爭加劇等。倘中國經濟不能充分好轉,年內國內鋼鐵產量亦可
能放緩。然而,與業內多數人一樣,隨著全球經濟強勁復甦,我們認為焦煤市場將
在二零一二年下半年趨於穩定。我們會繼續與蒙古煤炭業務的各個夥伴合作,進一
步鞏固我們的領先地位。焦煤行業快速增長,為我們帶來大量契機。減少存貨水平
亦將是我們二零一二年的主要關注事項。我們將與上游供應商合作以有效降低存貨
水平並能夠滿足客戶需求。我們的合作夥伴 Marubeni 及永暉正整合 Grande Cache 資
產。我們希望能從三家公司在營銷、經營及物流的多個協同效益方面獲取價值。鑑
於永暉的煤炭加工經驗,我們能夠降低成本並提高效率。Grande Cache 的優質產品
和 Marubeni 及永暉的亞洲營銷實力有助我們利用二零一二年下半年的潛在市場好
轉。今年,我們將繼續與中國公司合作,建立強大的關係網,以進一步保證我們的
鐵路分配。最後,我們將繼續擴大於二零一一年開展的蒙古鐵礦石進口業務相關服
務。隨著市況改善,永暉將獲益於強大的市場、緊密的合作關係及垂直整合平台。
156 : GS(14)@2012-04-23 21:40:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120423891_C.pdf
中鋁連礦帶代理買晒

收購項目
董事會宣佈,於2012年4月23日,本公司與Winsway Resources及王先生簽訂股份買賣協議。根據股份買賣協議,本公司有條件同意以2,391,755,189.20港元之總現金對價(即每股收購股份2.12港元)購買,且Winsway Resources有條件同意以該現金對價出售其法定及實益持有的1,128,186,410股永暉股份(即永暉已發行股本的29.9%)。王先生,作為Winsway Resources的最終實益擁有人,亦同意無條件及不可撤銷地擔保Winsway Resources在股份買賣協議項下的一切義務。
根據公開資料,王先生及其聯繫人擁有永暉已發行股份約48.64%。
於交割後,本公司將持有永暉已發行股本的29.9%的權益,並成為永暉的最大單一股東。永暉將作為聯營企業投資計入本公司賬簿,且永暉的財務業績將以權益會計法核算。鑒於永暉不會成為本公司之附屬公司,永暉之資產、負債及業績將不會與本集團之資產、負債及業績合併。

...
對價
根據股份買賣協議,本公司應付Winsway Resources之每股收購股份對價為2.12港元,即收購項目的總對價為2,391,755,189.20港元。該對價將由本公司於交割時以現金支付。本公司擬通過其內部資金或通過銀行借款實現的外部融資或兩者結合為實施收購項目所需的資金融資。
每股收購股份之購買價為2.12港元,相當於:
(a) 永暉股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股1.73港元溢價約22.54%;及
(b) 永暉股份於緊接最後交易日(包括該日)前20個交易日在聯交所所報的收市價的平均價約每股1.70港元溢價約24.71%。
收購項目的對價是經協議方之間通過公平談判及參考若干因素(包括但不限於永暉股份之現行市價)達成。根據本公司按照國際財務報告準則編製的於2011年12月31日止的經審計合併財務狀況表,本公司於2011年12月31日之經審計淨資產值為人民幣58,154,686,000元(相當於約71,592,180,277港元),而收購項目的對價約佔該經審計淨資產值的3.34%。

...
進行收購項目的理由及益處
本公司欲收購永暉的股權,因為這符合本公司將業務範圍向包括煤炭在內的其他資源擴展以實現煤鋁業務全面整合策略,以及可利用永暉運輸、倉儲、加工及銷售焦煤方面的實力和競爭優勢以進一步增強本集團下游物流業務。收購項目亦將與本公司在煤炭領域的其他投資,特別是與本公司已簽署的蒙古煤炭貿易合同及本公司擬收購南戈壁資源有限公司項目等煤炭業務進一步整合。
本公司在海外投資方面擁有豐富的管理經驗,以及雄厚的資本、當地語系化的知識、專有技術和長遠承諾,能夠建立從上游開礦到下游物流的綜合性業務價值鏈。
在成功完成收購項目後,本公司將成為永暉的最大單一股東,且於交割後將由本公司提名及將被委任成為永暉董事會成員的本公司代表董事將與永暉的現有管理團隊共同努力合作,以實現本公司與永暉的煤炭經營和下游物流業務的整合。
董事認為股份買賣協議乃按正常商業條款訂立,屬公平合理且符合本公司及本公司股東的整體利益。
157 : vick(19667)@2012-04-23 21:49:39

今天有春江鴨掃上,可惜下午放了,殘念殘念
158 : GS(14)@2012-04-23 21:51:50

但是很快又應該回落了
159 : vick(19667)@2012-04-23 22:01:16

他最值錢的應該是那些煤炭貿易合同和關係網,中鋁入完1878,再入他也不太出奇,長遠還是要看中國經濟如何發展
160 : GS(14)@2012-04-23 22:06:15

159樓提及
他最值錢的應該是那些煤炭貿易合同和關係網,中鋁入完1878,再入他也不太出奇,長遠還是要看中國經濟如何發展


你說得對,但是那網其實不太穩,都是為了上市搞出來的
161 : leoyk1014(859)@2012-04-23 22:13:19

you thing it can up to over $2
162 : vick(19667)@2012-04-23 22:15:42

對,所以他才伙拍Marubeni多倫多收購煤礦公司,之前也在南戈壁地區獲得了50個探礦證,以免蒙古供應商供應焦煤不足影響他的業務
163 : GS(14)@2012-04-23 22:20:17

162樓提及
對,所以他才伙拍Marubeni多倫多收購煤礦公司,之前也在南戈壁地區獲得了50個探礦證,以免蒙古供應商供應焦煤不足影響他的業務


所以都是唔太穩陣,今次找到個大水魚仲唔屈盡D
164 : GS(14)@2012-04-23 22:20:32

真是有效果都是要等
165 : vick(19667)@2012-04-23 22:30:38

炒上$2以上就等下啦,低位先再買
166 : GS(14)@2012-04-23 22:40:46

165樓提及
炒上$2以上就等下啦,低位先再買


長線我覺得未是時候,真是手尾有排搞,希望3年搞得到啦
167 : wilyty(1376)@2012-04-23 22:46:14

沽左一半, 想問 brother soup, 幾錢要清埋 ? smiley
168 : GS(14)@2012-04-23 22:54:36

167樓提及
沽左一半, 想問 brother soup, 幾錢要清埋 ? smiley


我乜都唔知smileysmileysmiley
169 : micho(10404)@2012-04-23 23:05:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201204231084_C.pdf
清理既日子系聽日后?

董 事 會 宣 佈 , 於 二 零 一 二 年 四 月 二 十 三 日 接 獲Winsway Resources通 知 ,Winsway
Resources及 王 先 生 已 與 投 資 者 訂 立 股 份 買 賣 協 議 ,投 資 者 有 條 件 同 意 購 買 而Winsway
Resources有 條 件 同 意 出 售1,128,186,410股 股 份( 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份29.9%),現 金 總
對 價 為2,391,755,189.20港 元( 即 每 股 目 標 股 份2.12港 元 )。此 外 ,王 先 生 同 意 無 條 件 及 不
可 撤 銷 地 承 諾 擔 保Winsway Resources根 據 股 份 買 賣 協 議 的 一 切 責 任 。
「 投 資 者 」 指 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司 ,於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有
限 公 司 ,其A股 、H股 及 美 國 存 託 憑 證 分 別 於 上 海 證 券 交 易
所( 股 份 代 號 :601600)、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司( 股 份
代 號 :2600)及 紐 約 證 券 交 易 所(NYSE:ACH)上 市
170 : greatsoup38(830)@2012-04-23 23:07:30

呢段先緊要

票據的規定
由於交割後王先生於本公司的實益股權將減至低於35%,故根據票據條款,這將屬於「控制權轉變」。倘若發生任何評級下降(定義見票據)情況,根據票據條款,這將屬於「觸發控制權轉變事件」,而本公司將須於該事件發生後30日內提出要約,按相當於票據本金
額101%的價格另加應計及未付利息購回所有未贖回的票據。
董事會已接獲王先生通知,目前除目標股份外,並無出售彼所持股份的協議。本公司將核實根據受交易影響的現行協議及安排需取得的同意或豁免,並會在合理情況下盡力取得有關同意或豁免。
由於交割取決於若干先決條件獲達成或豁免,未能確保該等條件可獲達成或豁免或交易可交割,故股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。
171 : leoyk1014(859)@2012-04-23 23:40:18

what does it means and what happen will star?
172 : greatsoup38(830)@2012-04-23 23:42:00

171樓提及
what does it means and what happen will star?


即是單野要經過班債主話事,我想都要一段時間,不過應該得啦
173 : leoyk1014(859)@2012-04-23 23:43:30

but tomorrow the stock price will little up ????
174 : greatsoup38(830)@2012-04-24 00:05:27

173樓提及
but tomorrow the stock price will little up ????

no bet
175 : leoyk1014(859)@2012-04-24 00:10:11

what means???
176 : 鉛筆小生(8153)@2012-04-24 00:27:49

焦煤難求
177 : leoyk1014(859)@2012-04-24 00:40:27

鉛筆小生 : your means is whatT???
178 : 鉛筆小生(8153)@2012-04-24 00:42:16

177樓提及
鉛筆小生 : your means is whatT???


南戈壁占了中國焦煤10%

暫停後缺口誰補上

那你要看看市面上有幾多优質招煤股
179 : leoyk1014(859)@2012-04-24 00:48:30

oic, thank
180 : greatsoup38(830)@2012-04-24 21:26:10

我寧願買國企安全D
181 : greatsoup38(830)@2012-05-05 20:49:01

2012-5-2 HJ
...
永暉去年盈利10.51 億元,增長13%,去年上半年盈利已是8.14 億元(增長35.2%),下半年盈利只有2.37 億元,遠低於上半年。永暉表示下半年整體採購額及鐵路能力分配未如預期,導致未能實現預計收入及淨利潤增長,並且堆積大量存貨,較上年增加1倍。

可望解決鐵路運力問題

去年在內蒙古動力煤產量及蒙古焦煤的產量均大幅增加,但內蒙古與沿海地區之間的鐵路運輸能力並無增長,原因是市場需求放緩,競爭加劇。為保障鐵路運輸能力,永暉已與鐵道部等成立合資公司。而在去年冬季,中國沿海地區對發電供熱需求增加,中國政府將北方大多數鐵路運力分配予動力煤運輸,若干國企及眾多私營企業已加入市場,因而競爭顯著增加。對永暉而言,主要是從蒙古進口焦煤,鐵路運輸十分重要,但鐵路運力大多分配予動力煤,對永暉的焦煤業務的打擊明顯。

暫且不論永暉的賬項如何,但其經營的確存在若干困難,政府對鐵路運力的分配,相信永暉難以左右。從永暉的發展意向看,除收購多倫多煤礦外,去年已開展蒙古鐵礦石進口業務,實在看不到大股東有放棄永暉控制權的理由。

可能是永暉賬目既受質疑,澄清後仍無補於事,市場形象受損,難以回復強勢,大股東倒不如套現再作打算。

中鋁是大國企,地位遠高於永暉,明知鐵路運力是一個問題,相信有把握解決才作出收購。市場對永暉仍無好感,相信是對有條件收購存有戒心,在實現收購前仍作保留,預期完成收購後,永暉股價將有較佳表現,是可以期待的。

戴兆
182 : MrYeung(15476)@2012-07-17 06:51:56

盈利警告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120717007_C.pdf

煤炭股, 陸續有來?
183 : GS(14)@2012-07-17 22:35:19

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,初步審閱本集團截至二
零一二年六月三十日止六個月(「期間」)之未經審核綜合管理賬目後,本集團未經審核
綜合業績預期於期間錄得虧損,而二零一一年同期則錄得盈利。董事會已考慮影響本集
團業績不及去年同期的市場狀況及其他因素,相信主要是由於:
1. 低迷經濟狀況下鋼廠及焦化廠需求減少導致二零一二年上半年本公司主要市場中華
人民共和國的焦煤價格下跌及對焦煤的需求減少;
2. 二零一一年四月發行優先票據致使本集團財務成本增加;
3. 二零一二年三月收購Grand Cache Coal Corporation導致本集團財務開支及交易費用增
加;及
4. 本集團採用削減庫存策略藉改善本集團的現金結餘以準備應付不利市況。
雖然上述因素影響於期間的財務業績,但董事會仍然相信本公司現時具備充足現金,有
利於實行其核心策略發展及經營目標。

都預左
184 : GS(14)@2012-07-17 22:35:33

866頂唔頂得住?
185 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:08:20

866做trade....應該無咁金
186 : GS(14)@2012-07-17 23:12:06

1733 都是
187 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:15:37

聽講話成本高左
866主要做蕉媒?
188 : GS(14)@2012-07-17 23:23:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 6_572056/CWP117.pdf
於往績記錄期,本集團買賣的煤炭大部分為動力煤。採購自中國、澳洲、越南及印尼等地的動力煤在全水分、灰分、揮發分、全硫及發熱量方面各異。
189 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:35:45

發電煤。。。。死得無咁慘
190 : GS(14)@2012-07-17 23:39:21

穩定少少都有需求
191 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:46:29

秦皇島排下隊先

今年啲煤無需求,即係發電量減少,工廠應該少左工開,可想而知大陸出口今年有幾大獲

睇下今年大陸又吹幾多發電量出黎
192 : GS(14)@2012-08-20 23:19:30

中鋁成日買貴貨

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120820669_C.pdf
摘要
• 本集團二零一二年上半年的營業額為6,614百萬港元。
• 截至二零一二年六月三十日止六個月的虧損為544百萬港元。本公司權益股東應佔虧損為468百萬港元。
• 攤薄每股虧損為0.124港元。
• 董事會不建議派發截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息。

...
由於焦煤需求不斷下滑,加上與鋼廠就供應合同重新展開談判,二零一二年上半年永暉單獨實現的收益(不含GCC)為5,968百萬港元。截至二零一二年六月三十日止六個月,我們合共錄得淨虧損544百萬港元,而截至二零一一年六月三十日止六個月,我們實現純利811百萬港元。然而,本集團扣除少數股東權益後的虧損為468百萬港元,導致虧損的主要因素包括一次性存貨撥備100百萬港元,高息優先票據利息支出約168百萬港元、GCC收購融資的利息費用約71百萬港元及與收購相關的一次性費用62百萬港元。
為了應對市場的不確定性,本集團採用削減庫存的策略以改善本集團的現金結餘,以此防禦市場進一步惡化帶來的風險。上半年累計銷量(包括GCC)為5.77百萬噸,較去年同期增長8.66%。不包括GCC,僅永暉的庫存已由年初的約4.6百萬噸降至當期期末的約3.0百萬噸,且現有庫存主要以加權平均成本低於海運煤的蒙古煤為主。這為我們的營運活動帶來約10億港元的正現金流。在已支付收購GCC的款項的情況下,當期期末,本集團現金總額為23.4億港元。

轉盈為虧,蝕7.8億,重債

b. 銷貨成本
二零一二年上半年銷貨成本為6,522百萬港元,對比二零一一年上半年為5,286百萬港元。銷貨成本增加是由於當中包含了GCC的銷貨成本,以及大幅出售上年累積的加權平均成本較高的存貨所致。
關於永暉的採購煤業務,蒙古煤的平均採購價從二零一一年上半年的每噸585港元上漲12.82%至二零一二年上半年的每噸660港元,而海運煤的平均採購價從二零一一年上半年的每噸1,379港元下降1.38%至二零一二年上半年的每噸1,360港元。蒙古煤採購價上漲是由於所採購的更多是精煤,而非全部是原煤。雖然焦煤現貨價格疲弱,但海運煤平均採購價降幅極小,這是由於採購合約是在上年簽訂所致。
...
採購煤
截至六月三十日止六個月
二零一二年
二零一一年
總採購量
平均採購價
總採購量
平均採購價
(噸)
(每噸)(港元)
(噸)
(每噸)(港元)
蒙古煤
2,220,498
660
3,622,786
585
海運煤
1,481,240
1,360
1,741,155
1,379
總計
3,701,738
940
5,363,941
843
自產煤
至於我們的煤炭生產業務,GCC截至二零一二年六月三十日止四個月的銷售成本(包括折舊)為778百萬港元。截至二零一二年六月三十日止四個月已售產品的單位成本為每噸1,086港元。本年之營運成本(包括內部勞工、外部承包商服務、物料及耗材、柴油及開採設備的維修及保養成本)增加,從而導致了已售產品單位成本上升。於此四個月期間,GCC的單位分銷成本為每噸201港元。截至二零一二年六月三十日止四個月,GCC的折舊總額為115百萬港元(或每噸222港元)。
自產煤
截至
二零一二年
六月三十日
止四個月
(港元)
平均銷售成本(港元╱噸)
已售產品成本
1,086
分銷成本
201
折舊及損耗
222
c. 毛利
二零一二年上半年的毛利為93百萬港元,而二零一一年上半年的毛利為1,418百萬港元。這是由於焦煤市場疲弱以及大幅出售上年度結轉加權平均成本較高的存貨所致。


d. 行政開支
二零一二年上半年(包括GCC截至二零一二年六月三十日止的四個月)的行政開支為326百萬港元。二零一二年上半年行政開支佔我們收益的比例提高至4.94%,而二零一一年上半年永暉單獨的數據為3.18%。這主要是由於焦煤市場疲弱以及收購GCC導致新員工增加。若不包括GCC,永暉單獨的行政開支佔其自身收益的比例為3.95%。
GCC的一般及行政開支為91百萬港元。本期行政開支包括重組交易成本以及控制權變化導致的合約性付款。

e. 融資成本淨額
融資成本淨額由二零一一年上半年的61百萬港元增加至二零一二年上半年的272百萬港元。該增幅中包含了收購GCC的融資以及我們的優先票據利息。於二零一二年二月,我們與民生銀行簽訂了信貸協議以獲得一筆350百萬美元的抵押貸款。該信貸為期35個月,按三個月倫敦銀行同業拆息加年利率4.5%計息。
截至六月三十日止六個月
二零一二年
二零一一年
千港元
千港元
利息收入
(34,205)
(28,198)
購回優先票據收益
(55,601)
-
外匯收益淨額
(54,830)
(95,129)
融資收入
(144,636)
(123,327)
五年內須償還的有抵押銀行及
其他貸款利息
136,137
55,132
貼現票據利息
85,649
37,158
優先票據利息
168,186
79,920
融資租賃承擔利息
10,792

減:在建工程資本化利息開支
(6,693)
(1,932)
利息開支總額
394,071
170,278
銀行手續費
16,109
12,754
衍生金融工具公平值變動淨額
6,707
870
融資成本
416,887
183,902
融資成本淨額
272,251
60,575

...
193 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-20 23:20:19

中女係國企, 所以難執荀盤
194 : GS(14)@2012-08-20 23:22:36

193樓提及
中女係國企, 所以難執荀盤


次次都做傻仔
195 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-20 23:24:33

194樓提及
193樓提及
中女係國企, 所以難執荀盤

次次都做傻仔


看中鋁VS 俄鋁, 宏橋等就知
196 : GS(14)@2012-08-20 23:25:37

195樓提及
194樓提及
193樓提及
中女係國企, 所以難執荀盤

次次都做傻仔

看中鋁VS 俄鋁, 宏橋等就知


中鋁想整合擴大產能,點知人地仲快
197 : hh0610(1603)@2012-08-20 23:26:29

而家成日話LNG, 液化天然氣.

我想查查大陸外購果D邊度裝箱上岸, 邊度加工, 邊個擁有呢D設施..
198 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-20 23:27:34

197樓提及
而家成日話LNG, 液化天然氣.
我想查查大陸外購果D邊度裝箱上岸, 邊度加工, 邊個擁有呢D設施..


934 342 166
199 : hh0610(1603)@2012-08-20 23:28:48

0866碼頭有冇份?
200 : GS(14)@2012-08-20 23:31:22

199樓提及
0866碼頭有冇份?


吻少少
201 : GS(14)@2012-08-22 14:36:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120822005_C.pdf
與龍銘集團之戰略合作協議
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司與龍銘礦業有限公司(「龍銘」)及Evermate
Trading Limited(龍銘之附屬公司,連同龍銘統稱「龍銘集團」)於二零一二年八月二十日
訂立一戰略合作協議(「戰略合作協議」),訂明本集團與龍銘集團在中華人民共和國(「中
國」)合作銷售蒙古鐵礦石產品所依據的條款及本集團作為龍銘集團所生產鐵礦石產品
獨家買家的角色(雙方另行協定除外)。協議期內,龍銘集團負責生產及供應蒙古鐵礦石
產品,並將該等產品運至二連浩特口岸,而本集團享有獨家採購權(除卻一例外情況)於
二連浩特口岸購買該等產品。本集團將利用其在中國的物流能力及市場推廣能力安排
該等產品於中國的清關、倉儲、物流及銷售。
龍銘集團為蒙古最大的鐵礦石生產商之一,根據涉及約十四平方公里的採礦許可證於
蒙古國色楞格省伊羅河地區經營可生產供鋼鐵及鐵礦石行業所用鐵礦石的兩個礦場。
根據戰略合作協議,龍銘集團或其指定公司將從蒙古向本集團或其指定公司供應鐵礦
石產品,實際供應數量由雙方每月協定。目標供應量二零一二年八月至十二月估計為2
百萬噸,其後逐漸遞增,至二零一七年(及以後)為每年30百萬噸。
採購價由雙方根據戰略合作協議的條款每月協定一次。
透過訂立戰略合作協議,預期本集團將在以下方面得益:
(1) 本集團將可發展鐵礦石產品物流服務的能力;
(2) 本集團將可利用二連浩特及集寧鐵路物流中心竣工後具備的物流能力;及
(3) 本集團將可使產品種類多元化,減低單一產品風險。
戰略合作協議將規範龍銘集團對本集團的蒙古鐵礦石產品供應,自二零一二年起為期
二十五年,協議屆滿前三個月經訂約各方協定後可續期。
202 : GS(14)@2012-09-29 23:00:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120928675_C.pdf
玆提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2012年4月23日的公告、日期為
2012年6月8日的股東通函以及日期為2012年6月29日的公告。該等公告及股東通
函載有關於本公司擬收購永暉焦煤股份有限公司29.9%權益的進一步資料以及本
公司於2012年6月29日舉行的股東周年大會審議並通過該收購項目的詳情。除文
義另有所指外,本公告所用詞彙與本公司日期為2012年4月23日的公告所界定者
具有相同含義。
由於本公司未能於2012年9月30日(股份買賣協議規定先決條件獲滿足之最後限
期)或之前完成就收購項目所需的中國境內及境外相關政府部門的審批程序,股
份買賣協議各方於2012年9月28日同意終止股份買賣協議及其項下交易,即收購
永暉焦煤股份有限公司29.9%權益之交易,該終止自2012年9月28日起生效。
203 : greatsoup38(830)@2013-01-19 13:38:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130118632_C.pdf
永暉焦煤股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)
謹此通知本公司股東及潛在投資者,經初步審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日
止財政年度之未經審核綜合管理賬目後,本集團預期與截至二零一一年十二月三十一
日止財政年度錄得綜合盈利相比,截至二零一二年十二月三十一日止財政年度將錄得
綜合虧損。董事會已考慮與截至二零一一年十二月三十一日止財政年度不同的影響本
集團業績之市場狀況及其他因素,相信業績主要受到以下影響:
1. 經濟低迷令鋼廠及焦化廠的焦煤需求減少,導致於二零一二年間本公司的主要市
場,中華人民共和國的焦煤價格及需求下跌;
2. 二零一一年四月發行優先票據使本集團財務成本增加;及
3. 二零一二年三月收購Grand Cache Coal Corporation導致本集團財務成本及交易費用增
加。
雖然上述因素影響本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的財務業績,但
董事會仍然相信本公司現時具備充足現金,本集團業務及財務狀況仍然穩健。
204 : GS(14)@2013-04-01 14:15:53

1733
轉盈為虧蝕12.8億,空殼重債
205 : 自動波人(1313)@2013-04-01 18:53:45

換人
206 : greatsoup38(830)@2013-05-01 01:09:24

1733 CFO 辭職
207 : GS(14)@2013-08-21 01:40:12

回購票據
208 : GS(14)@2013-08-22 01:03:18

1733

虧損增5成,至7億,無資產超重債
209 : greatsoup38(830)@2013-09-26 01:51:37

加碼
210 : 容易受傷的男人(17333)@2013-12-08 16:46:54

5蚊插到4毫仲等乜我掃50萬股1.5出貨
211 : 容易受傷的男人(17333)@2013-12-11 07:56:37

1733  1878 估計仲未撈底
212 : 容易受傷的男人(17333)@2014-01-01 13:06:58

1733已掃放多一年
213 : 容易受傷的男人(17333)@2014-01-01 13:07:43

1878太貴
214 : greatsoup38(830)@2014-01-01 21:26:34

我較喜歡866
215 : 容易受傷的男人(17333)@2014-01-02 22:48:41

greatsoup38214樓提及
我較喜歡866

1733good
216 : 容易受傷的男人(17333)@2014-03-20 19:29:02

繼續等待
217 : enigma0323(3470)@2014-03-21 08:28:09

866會好些少, 975都走到盡頭可以等搏反彈
1733彷彿係一隻燒焦左的殼
218 : 容易受傷的男人(17333)@2014-04-25 13:33:35

继续等待大户慢慢洗我慢慢等待机会
219 : Clark0713(1453)@2014-04-30 12:56:52

(1) 建議更改公司名稱 (2) 建議修訂大綱及組織章程細則 (3) 發行股份及購回股份的一般授權 (4) 根據受限制股份單位計劃發行股份的年度授權 (5) 採納新購股權計劃 (6) 重選退任董事 及 (7) 股東週年大會通告


 《經濟通通訊社30日專訊》永輝焦煤(01733)公布擬更改公司名稱,建議將
「Winsway Coking Coal Hldg﹒ Ltd﹒永暉焦煤股份有限公司」
,改名為「Winsway Enterprises Hldg﹒ Ltd﹒永暉實業控股股
份有限公司」。
 該公司表示,計劃將戰略及範圍從單純的焦煤運營發展為更寬範圍的運營,包括熱能煤、鐵
礦石及其他材料或散裝材料,另計劃轉變為服務提供方,通過一個平台向從事大宗商品貿易的大
型市場(涉及中小型客戶)提供完整供應鏈解決方案。
 故此,該公司認為更改公司名稱,將更好地反映業務戰略及範圍的更改及擴展。(kk)
220 : 容易受傷的男人(17333)@2014-06-13 16:26:05

1733不上1元死都不走,,
221 : GS(14)@2014-06-24 09:42:11

避go
222 : GS(14)@2014-06-25 10:37:15

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140625/news/ec_eco1.htm永暉焦煤主席過半股份售國企


2014年6月25日

【明報專訊】永暉焦煤(1733)昨日復牌並宣布,公司主席兼控股股東王興春目前正與一間獨立第三方的國有企業磋商,可能會向對方抵押或出售股份,數量暫時預計佔公司已發行股份的29.9%,即11億股左右。


王興春現時共持有永暉焦煤超過18.5億股,相當於已發行股份總數約49.1%。換言之,今次王興春抵押或出售的股份,佔其手上股份過半。

永暉焦煤復牌後,股價曾急升逾21%,最高升至0.455元,其後逐漸收窄,收市報0.405元,升8%,全日成交939萬元。公司主要從蒙古進口焦煤到中國,擁有中蒙邊境口岸跨境運輸設施。

復牌後股價曾急升逾21%

通告未有指明王興春在接洽的是什麼國企,不過今次亦非王興春首度打算出售股份,2012年4月,他曾與國企中鋁(2600)訂立協議,以23.9億元出售永暉29.9%股份,但由於未能於收購限期前完成中國境內及境外相關政府部門的審批程序,交易最終告吹。
223 : marshalwong(13162)@2014-06-27 10:04:52

do you guys think that chairman is pledging his shares only, financing needs.
224 : greatsoup38(830)@2014-06-27 21:56:52

marshalwong223樓提及
do you guys think that chairman is pledging his shares only, financing needs.


先抵押後賣,賣殼手法吧,進可攻退可守
225 : GS(14)@2014-06-30 09:34:20

迫賣家當
226 : GS(14)@2014-07-16 00:34:19

1733
227 : GS(14)@2014-08-02 18:07:25

盈警
228 : 承天(1379)@2014-08-27 15:38:07

咩事走?53健康理由? 微博有條友話破產...果條池x大家庭果打手
229 : greatsoup38(830)@2014-09-11 00:49:51

換緊人
230 : greatsoup38(830)@2014-09-11 00:54:27

虧損降15%,至4.3億,超重債
231 : GS(14)@2014-10-01 13:29:44

307買1733 個礦
232 : GS(14)@2014-10-01 21:01:17

1733 賣 307 礦
233 : GS(14)@2014-11-19 23:34:59

1733賣野予307
234 : GS(14)@2014-11-24 16:46:59

307 buy 1733 mine
235 : greatsoup38(830)@2014-12-07 19:20:39

307買1733和合營夥伴 煤礦權益
236 : GS(14)@2015-03-27 02:25:54

虧損增4成,至8.6億,超重債空殼
237 : GS(14)@2015-04-09 01:44:08

無息派
238 : GS(14)@2015-04-09 01:46:47

虧損增45%,至8.7億,空殼重債
239 : GS(14)@2015-04-12 11:23:27

抵押股份
240 : GS(14)@2015-05-10 14:40:06

息都無錢還
241 : GS(14)@2015-05-11 14:23:53

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150511/news/ww_ww1.htm
永暉實業1億元債息逾期未付
2015年5月11日

【明報專訊】永暉實業(1733)公布,公司有一筆合共5億美元(約39億元)的優先債券,但至今尚未支付原定於4月8日到期的相關利息,合共1315萬美元(約1.03億元),惟契約條款付息的寬限期30日亦已屆滿。永暉亦宣布,就優先債券大部分未償還本金而訂立暫停協議;其中債券持有人若簽訂協議,則於本月底前不會採取反對公司的強制行動。

  
該筆債券是永暉於2011年4月8日發行,定於2016年到期,年利率為8.5厘,利息須自2011年10月8日起每半年支付一次,目前尚未贖回之本金總額約為3.09億美元(約24.1億元)。

242 : greatsoup38(830)@2015-09-01 02:47:31

need later
243 : GS(14)@2015-09-22 01:09:26

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150921/news/ea_ead1.htm
優派趁焦煤業低谷 積極併購
  2015年9月21日

【明報專訊】焦煤市場在過去3年持續下跌,優派能源(0307)自2012年起,先後向昊天發展(0474)的前身昊天能源、永暉控股(1733)和日本丸紅,提出收購新疆拜城煤礦及加拿大Global Cache Corporation(下稱GCC)。集團主席及行政總裁秦軍表示,焦煤行業未來兩三年時間仍可能處於低谷,集團趁機會物色更多低價收購壯大規模,甚至考慮伸展至澳洲尋求投資機會。到明年時其會視乎市,調整產能。

優派連同新疆拜城、GCC及其擬斥資26億元人民幣收購山西宏盛能源若最終成事,秦軍指集團控制資源量屆時將達13億至14億噸,儲量6億至7億噸,年產能逾1600萬噸,年洗煤逾1000萬噸,並生產焦碳130萬噸的水平。其目標市場更涵蓋一帶一路沿線國家、日本、韓國,以及內地。

因應目前焦煤市場處於20至30年來最低谷,業界更處於售價低於生產成本的虧本營運狀態。秦軍稱,最近如資源巨擘嘉能可(0805)停止派息、進行集資及出售資產的情,會陸續出現。另外,考慮到焦煤是不可替代的煉鋼材料,他表示,會用未來兩三年收購好的資產,增大規模。

244 : GS(14)@2015-09-30 02:08:47

big wok
245 : greatsoup38(830)@2015-11-01 21:31:04

late report
246 : GS(14)@2016-01-24 21:23:57

delay 中期業績
247 : 容易受傷的男人(17333)@2016-02-27 15:28:09

永晖估計会供股,短期内,如果公司采取供股方式进行咁散户拒絕供股會有乜問題唔該曬
248 : greatsoup38(830)@2016-02-27 22:45:50

容易受傷的男人247樓提及
永晖估計会供股,短期内,如果公司采取供股方式进行咁散户拒絕供股會有乜問題唔該曬


財困唔供股好難
249 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-10 14:46:24

仆街秦发886恒鼎1393晤牌架
250 : GS(14)@2016-03-10 18:17:57

呢隻連業績都出唔到呢
251 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 20:58:57

请大家講解永晖焦煤公告谢谢
252 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 21:00:33

版主可否详细讲解永晖新通告
253 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 21:07:20

greatsoup250樓提及
呢隻連業績都出唔到呢
可否幫我睇下永晖焦煤通告有D惊
254 : GS(14)@2016-03-13 22:29:14

容易受傷的男人251樓提及
请大家講解永晖焦煤公告谢谢


等重組
255 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-13 22:58:16

老友20合1股,获3股份在供股反摊薄什麼晤系好明可否帮我詳細作分析我持有80万股即20合一(1)余下4万股系唔係咁4万股在供股
256 : greatsoup38(830)@2016-03-14 03:27:30

1. 20合1,然後1供3,大股東女兒及五礦包銷,每股69仙,即合併前3.45仙
2. 大股東認購反攤薄股份,佔供股後擴大後股本超過75%
257 : greatsoup38(830)@2016-03-14 03:29:55

虧損降30%,至3.1億,負資產空殼
258 : 容易受傷的男人(17333)@2016-03-14 09:57:32

我乜都唔理有咩問題請指教,
259 : greatsoup38(830)@2016-03-15 12:16:56

容易受傷的男人258樓提及
我乜都唔理有咩問題請指教,


你就快要付錢供股
260 : GS(14)@2016-04-01 13:12:43

delay
261 : 陳啦毛(55129)@2016-04-02 14:31:17

而家呢行咁多隻股票要死,呢隻係咪算最死的一隻?307死的機會大啲定呢隻?
湯兄認為呢行當中邊隻最優質?最有機會捱過低潮之後大翻身?
雖然湯兄大名老千湯,之前每聽你一次就死一次就是了
262 : GS(14)@2016-04-02 15:52:32

陳啦毛261樓提及
而家呢行咁多隻股票要死,呢隻係咪算最死的一隻?307死的機會大啲定呢隻?
湯兄認為呢行當中邊隻最優質?最有機會捱過低潮之後大翻身?
雖然湯兄大名老千湯,之前每聽你一次就死一次就是了


我覺得呢隻未必咁易死...1733 、1878、975 果 d 都幾慘

其實我覺得最優都算是1088了....

買垃圾果d升得多,但估翻身好難
263 : Clark0713(1453)@2016-04-02 16:18:14

煤都係唔玩好過玩。
264 : GS(14)@2016-04-02 16:52:07

是呀,唔識玩
265 : GS(14)@2016-04-23 16:13:36

盈利降33%,至5.7億,重債空殼
266 : GS(14)@2016-04-24 21:24:47

每手變12,000股
267 : greatsoup38(830)@2016-07-02 03:11:29

供股不足
268 : GS(14)@2016-09-01 16:25:56

易大宗控股..
虧損降91%,至3,300萬,重債
269 : Number0(57364)@2016-09-29 16:11:33

湯兄,請教你一啲嘢。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&

呢度啲大股東係咪有啲overlapping?
簡單睇係咪嗰個黃生係大東揸咗7成幾?
270 : GS(14)@2016-09-30 00:49:27

Number0269樓提及
湯兄,請教你一啲嘢。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&

呢度啲大股東係咪有啲overlapping?
簡單睇係咪嗰個黃生係大東揸咗7成幾?


有重覆。應該是黃生領導的財團持70%左右
271 : [蘇銘倫(44532)@2016-10-03 18:32:45

發生咩事? 點解大升...
272 : greatsoup38(830)@2016-10-04 04:57:50

煤價回升
273 : Number0(57364)@2016-10-04 08:44:05

湯兄睇佢有無餐士炒財技上1.2?謝。
274 : [蘇銘倫(44532)@2016-10-04 15:41:16

聽聽湯兄提示
275 : barry股(57888)@2016-10-04 18:42:57

湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?
276 : [蘇銘倫(44532)@2016-10-04 19:36:54

湯兄,現階段值得入貨嗎?
277 : greatsoup38(830)@2016-10-05 04:21:50

Number0273樓提及
湯兄睇佢有無餐士炒財技上1.2?謝。


不會答這個問題
278 : greatsoup38(830)@2016-10-05 04:23:21

barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的
279 : barry股(57888)@2016-10-05 11:06:03

greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄
280 : greatsoup38(830)@2016-10-06 23:05:24

barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多
281 : barry股(57888)@2016-10-07 01:22:45

greatsoup38280樓提及
barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多


仲有少少唔明係佢一供3,每供一股會送3股反攤薄既股份
即係供3股就有9股反攤薄
但睇年報佢完成哂所有供股過程後~反攤薄股份得16.9億
如果送9股,唔係應該有50.7億股咩??@@
282 : greatsoup38(830)@2016-10-07 02:17:53

barry股281樓提及
greatsoup38280樓提及
barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多


仲有少少唔明係佢一供3,每供一股會送3股反攤薄既股份
即係供3股就有9股反攤薄
但睇年報佢完成哂所有供股過程後~反攤薄股份得16.9億
如果送9股,唔係應該有50.7億股咩??@@


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160627784_C.pdf
請參考公告
283 : barry股(57888)@2016-10-07 10:23:30

greatsoup38282樓提及
barry股281樓提及
greatsoup38280樓提及
barry股279樓提及
greatsoup38278樓提及
barry股275樓提及
湯兄~佢做一輪既重組之後
可唔可以指點下重組收益得黎既20億係點出現@@

同埋佢先前既債主接受左債轉股,係咪之前連利息都還唔到既債券持有人?


公告已經有講,整體來講是用左7億現金及股票還晒帳面值27億的債券,所以賺20億

現金是供股得來的


明白~
用左供股得黎個接近4億既錢+發行左5億多既股份俾債主,依度加埋7億
THX湯兄


差唔多


仲有少少唔明係佢一供3,每供一股會送3股反攤薄既股份
即係供3股就有9股反攤薄
但睇年報佢完成哂所有供股過程後~反攤薄股份得16.9億
如果送9股,唔係應該有50.7億股咩??@@


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160627784_C.pdf
請參考公告

合共1,697,939,334股初步反攤薄股份中的968,114,195股可供分派的初步反攤薄股份將
於初步分派日期配發及發行予獲配發及發行供股股份的合資格股東,相當於每認
購1股供股股份獲發1.71051股反攤薄股份。餘下的729,825,139股反攤薄股份( 相當
於每認購1股供股股份獲發1.28949股反攤薄股份 )將於餘下的243,273,777股計劃股
份配發及發行予參與債券持有人時,於初步分派日期配發及發行予獲配發及發行
供股股份的合資格股東。本公司將不會向合資格股東配發反攤薄股份的碎股。

睇依段又好似岩數
初步派係每一股供股股份獲派1.71051股
第二次派就每一股供股股份獲派1.28949股
加埋就1股供股股份有3股反攤薄

THX湯兄!
284 : barry股(57888)@2016-10-07 10:37:51

我理解錯左之前~
以為188 X 3 X 9

原來係188 X 3 X 3就OK

@@
285 : greatsoup38(830)@2016-10-08 10:55:32

barry股284樓提及
我理解錯左之前~
以為188 X 3 X 9

原來係188 X 3 X 3就OK

@@


是呀
286 : GS(14)@2017-01-19 14:33:50

use rubbish stock exchange for service
287 : GS(14)@2017-02-21 10:26:03

1. 中國國家政策的供給側政策改革,解決煤炭生產中的產能過剩,此舉穩定甚
至抬升電力煤及焦煤的價格;
2. 於二零一六年下半年煤炭市場的整體改善,連同上述的政策改革,使得供過
於求轉為較平衡的供求局面;
3. 誠如本公司日期為二零一六年六月二十七日及六月二十八日以及二零一六年
六月二十三日之公告所述,成功完成供股及重組本公司於二零一一年四月八
日發行的於二零一六年到期的8.5 %優先票據,因此錄得非經常性收益約20億
港元;
4. 於截至二零一六年十二月三十一日止年度並未出現與造成二零一五年同期虧
損的重大因素類似的減值;及
5. 透過以下方式改善本公司的經營表現:(i)提高收益,在部分受不斷改善的行
業領域提振情況下,繼續努力推進本公司的業務,包括發展本公司的新業務
模式;以及(ii)加強商品物流及貿易業務領域的風險管理。

288 : 容易受傷的男人(17333)@2017-03-01 20:42:13

20合1又糸老千勿碰
289 : GS(14)@2017-03-02 07:33:34

炒上去都咁話
290 : GS(14)@2017-03-30 18:23:04

轉盈9.1億,重債
291 : GS(14)@2017-06-02 12:42:37

建議根據特別授權發行非上市可換股債券及認股權證
董事會欣然宣佈,於二零一七年六月一日交易時段後,本公司及附屬公司擔保
人與認購人訂立認購協議,據此,認購人同意按其中所載之條款及在所載條件
的規限下認購本金總額40百萬美元之債券及118,060,606份認股權證。債券按初
步轉換價每股換股股份0.90港元( 可予調整 )轉換為股份,而認股權證附帶之認
購權賦予持有人權利按初步認股權證認購價每股認股權證股份0.99港元( 可予調
整 )認購認股權證股份。
292 : greatsoup38(830)@2017-06-04 17:48:26

big wok
293 : greatsoup38(830)@2017-06-04 17:48:38

big wok
294 : GS(14)@2017-06-05 04:23:10

PAG 認股

[新股]麥達斯控股(1021)專區

1 : GS(14)@2010-09-25 15:21:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100921010_C.pdf

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=8386&page=0
新聞專區
2 : GS(14)@2010-09-25 16:33:35

原來三兄弟在新交所各有上市公司

周亞峇- 大哥, Sitra Holdings
周華盛- 二哥,萊佛士教育
周華光- 弟弟麥達斯
3 : GS(14)@2010-09-25 16:35:40

招股書隱瞞內地刑事紀錄
http://www.lawyee.org/Case/Case_Display.asp?RID=6442

 原告中国农业银行大连市金州区支行 ……
 法定代表人孙应新 ……
 被告新中港(大连)木业有限公司 ……
 法定代表人周华盛 ……
 原告诉称:1995年7月5日,新中港(大连)木业有限公司在我行申请开立远期180天付款信用证,金额为美元21.45万元,后修改至美元76.45 万元,用于从新加坡进口地板、木门等。由于流动资金紧张,该公司向我行申请并经我行同意暂不提交保证金。该公司用厂房等资产做抵押,约定信用证到期付款前一个月交足全额保证金。1996年1月28日,信用证付款期已到,而新中港(大连)木业有限公司并未交上足额保证金,给我行造成很大损失。现诉请被告偿付在我行开立的340LC951045证号不可撤销远期跟单信用证项下付款801535.3美元,支付手续费9016.41元,并赔偿借款利息。
 被告未提出答辩意见。
 大连市金州区人民法院经公开审理查明:1995年7月5日,被告向原告提出开证条款,申请开立一份不可撤销远期跟单信用证,该证通知行为KREDIET 银行新加坡分行,受益人为新中港太平洋有限公司,金额21.45万美元,有效期1995年9月6日;被告保证向原告提供该证项下货款、手续费、费用及利息等,所需外汇被告保证在单证相符的条件下,在180天内百分之百对外付款或承兑。被告以其所有的厂房、车辆、库存密度板、刨花板、地板(包括原料、成品)、机器设备等财产,按折旧净值和60%的抵押率抵押。原告按照被告的开证要求,开立了证号为340LC951045的信用证。1995年8月29日,被告向原告书面申请修改信用证,将开证金额由21.45万美元增加到76.45万美元,新增55万美元。因流动资金紧张,请求暂不提交保证金,关于远期信用证应付款项,被告保证付款期前一个月内提产足额保证金,同时被告将该信用证项下全部货物包括地板、木门作为抵押,另将流动资产包括车辆、现有库存和信用证到期前将会生产出来的产成品地板、地板原料等作为抵押,价值不足部分,由厂房、机器设备、干燥窑折旧抵押,抵押率均为60%。若信用证第一期付款前一个月仍不能存足保证金,被告愿以抵押物清偿。由于被告提供了财产抵押担保,原告按照被告的修改请求开立了信用证,有效期1995年9月15日。对于上述抵押财产中的厂房、机器设备,原、被告于1996年2月13日向有关部门办理了抵押物登记。1996年2月7日、12日、3月20日该证项下分别付款 150150美元、77958.66美元和571696.45美元,支付罚息1730.19美元,合计801535.3美元。应付手续费9016.41 元。由于被告未履行提供保证金的义务,原告支付的该证项下付款未予清偿。上述事实有下列证据证明:
 1.被告开立不可撤销跟单信用证申请书。
 2.信用证修改申请书。
 3.信用证付款保证函。
 4.抵押物清单和有关付款凭证。
 5.周华光、于忠治、吴德坤陈述笔录。
4 : GS(14)@2010-10-28 00:00:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101027588_C.pdf
麥達斯獲得歷來最大規模國際合同
- 獲Bombardier Transportation 所頒的價值2,030萬歐元合同
- 為瑞士SBB 雙層列車項目供應436輛車廂的壓擠型材及組裝部件
- Bombardier Transportation有權訂購另外724輛車廂的壓擠型材及組裝部件
- 鞏固與Bombardier Transportation 之間的長期合作關係
5 : kamfaiAthrun(1488)@2010-11-10 20:43:21

早兩天 5.8x 殺了進去, 對業績有點寄望
6 : GS(14)@2010-11-10 21:05:50

5樓提及
早兩天 5.8x 殺了進去, 對業績有點寄望


為何對它有期望?也有30多倍市盈率啊
7 : GS(14)@2010-11-12 20:34:45

Q3 results
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101112672_C.pdf
8 : GS(14)@2011-02-10 08:13:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110207373_C.pdf
麥達斯今年首單高速鉄路合同为2011年揭开序幕
- 合同價值8,200萬人民幣;由中國北車長春軌道頒發
- 將為30列車組(240輛車廂)提供鋁合金擠壓型材及部分加工部件
- 交付將於 2011年進行
9 : GS(14)@2011-02-24 08:14:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110223065_C.pdf'
進入馬來西亞
10 : CHINESE TEA(6786)@2011-02-25 19:38:48

低位反彈,今天入了一點!
11 : GS(14)@2011-02-26 15:34:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110225384_C.pdf
貴唔貴,見仁見智,業績好似唔錯
12 : GS(14)@2011-06-11 13:09:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110609352_C.pdf
麥達斯獲得中國北車長春軌道所頒 6,200 萬人民幣元合同
- 將為上海 12 號地鐵線項目供應 41 列車組 (246 輛車廂) 的鋁合金擠壓型材
- 交付將從 2011 年至 2013 年進行
13 : GS(14)@2011-07-28 21:49:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110728501_C.pdf
麥達斯聯營公司南京南車獲兩單總值 31.3 億元人民幣的地鐵車輛銷售合同
- 首單合同價值 21.5 億元人民幣,為南京地鐵 3 號線項目供應 276 輛車廂
- 第二單合同價值 9.8 億元人民幣,為南京地鐵 10 號線項目供應 126 輛車廂
14 : GS(14)@2011-08-13 14:16:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110812656_C.pdf
業績是有,但是可能高現金高負債
15 : GS(14)@2011-11-11 19:08:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111109382_C.pdf
唔得
16 : Clark0713(1453)@2011-11-14 23:43:27

二零一一年第三季度業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111114514_C.pdf

bad.....
17 : sunjcom(1601)@2012-02-02 16:44:53

宜加入唔得过,不过成交非常少。


《經濟通通訊社28日專訊》麥達斯(01021)公布,其獲3份總值1﹒422億元
(人民幣.下同)的地鐵項目合同。
 當中包括Bombardier Transportation所授價值720萬歐元
(約5940萬元)的巴西Sao Paulo Expresso Tiradentes列
車項合同,預計將於2012年至2015年逐步交付。
 另外,集團亦獲以及兩份總值8280萬元的中國地鐵項目合同,有關項目涉及上海地鐵
13號線項目的24列車組,以及鄭州地鐵1號線項目的25列車組。預期以上兩份國內地鐵項
目,將於2012年完成,並預計將對集團截至今年12月底及2012年12月底的財政年度
業績,起正面的影響。(mw)
18 : GS(14)@2012-02-02 21:57:54

17樓提及
宜加入唔得过,不过成交非常少。


《經濟通通訊社28日專訊》麥達斯(01021)公布,其獲3份總值1﹒422億元
(人民幣.下同)的地鐵項目合同。
 當中包括Bombardier Transportation所授價值720萬歐元
(約5940萬元)的巴西Sao Paulo Expresso Tiradentes列
車項合同,預計將於2012年至2015年逐步交付。
 另外,集團亦獲以及兩份總值8280萬元的中國地鐵項目合同,有關項目涉及上海地鐵
13號線項目的24列車組,以及鄭州地鐵1號線項目的25列車組。預期以上兩份國內地鐵項
目,將於2012年完成,並預計將對集團截至今年12月底及2012年12月底的財政年度
業績,起正面的影響。(mw)


覺得呢間野奇奇怪怪
19 : GS(14)@2012-02-25 16:37:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120224246_C.pdf
合資起新廠
20 : GS(14)@2012-03-01 00:00:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120229025_C.pdf
盈利倒退,財務轉差...

仲要打錯了

二零一一年度的權益持有人應佔溢利約為人民幣187,400,000元,較二零一零年度增加22.2i。
物業、廠房及設備的上升是由於為下列項目增加機械和基礎建設:
1.z吉林鋁合金部的第五條新生產線及下游加工線
2.ƒ洛陽市新廠房的建設
3.‰遼源市吉林麦达斯輕合金新廠的建設
土地使用權指位於中國的租賃土地,並按40至50年攤銷。由於洛陽市新廠和吉林麦达斯輕合金廠房的
用地增加,土地使用權上升約人民幣112,500,000元。
已受限制的銀行存款下降主要由於清償購買物業、廠房及設備的信用證所致。
由於中國鐵路行業的增長放緩導致交付減慢,存貨增加約人民幣288,300,000元。
貿易及其他應收款項增加約人民幣185,700,000元,主要由於中國鐵路行業的增長放緩導致客戶付款速
度減慢。
....

¤[[[\展望
二零一一年的鐵道事故導致中國鐵道行業的增速顯著放緩;加上年內全球經濟波動,集團二
零一一年度的業務也因此無可避免地受到影響。儘管中國鐵道行業已出現一些回暖的迹象,
但由於復甦的速度仍不明朗,行業產品的需求在短期內依然充滿挑戰。
儘管如此,本集團仍然對中國鐵道行業的中長期前景感到樂觀。主要因為鐵路網絡的發展是
中國經濟增長策略中不可或缺的重要部分;此外,鐵路對中國來說可算是最高效且價格最相
宜的運輸方法。
21 : GS(14)@2012-05-08 21:55:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120508312_C.pdf
麥達斯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及
潛在投資者,本公司預期截至二零一二年三月三十一日止的季度(「二零一二年首
季度」)未經審核營業額及權益持有人應佔溢利,將較去年同期(「二零一一年首
季度」)錄得明顯下降。儘管如此,本公司仍預期截至二零一二年三月三十一日止
的季度期間,將繼續錄得盈利。
導致本公司二零一二年首季度的預期權益持有人應佔溢利下跌的原因主要包括:
- 營業額低於二零一一年首季度的水平;
- 較高的營運開支和融資成本;
- 分佔來自於聯營公司「南京南車浦鎮城軌車輛有限責任公司」的虧損。
22 : Clark0713(1453)@2012-05-21 14:22:57

海外監管公告 股價敏感資料

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120521007_C.pdf
23 : GS(14)@2012-05-21 22:45:44

麥達斯獲兩城軌項目合同,總值人民幣6,220 萬元
- 首合同價值人民幣3,370 萬元,為寧波地鐵1 號線項目供應鋁合金擠壓型材及
某些組裝部件
- 第二合同來自聯營公司南京南車,為南京地鐵10 號線項目供應鋁合金擠壓型材
新加坡與香港,二零一二年五月二十一日 – 麥達斯控股有限公司 (Midas Holdings
Limited) (「麥達斯」或「公司」,連同其附屬公司簡稱「集團」;新交所股份代號:
5EN; 港交所股份代號:1021) 於今天宣佈其鋁合金部吉林麥達斯鋁業有限公司
(Jilin Midas Aluminium Industries Co., Ltd) (「吉林麥達斯」) 獲其中國客户授予兩
城軌項目合同,總值人民幣6,220 萬元。
首項約值人民幣3,370 萬元的合同,來自南車株洲電力機車有限公司 (CSR Zhuzhou
Electric Locomotive Co., Ltd) (「南車株洲」) 。根據合同條款,麥達斯將會為寧波地
鐵1 號線項目的22 列車組 (1 列車組由6 個車廂組成),即共132 個車廂,供應鋁合金
擠壓型材及某些組裝部件。
麥達斯行政總裁周華光先生表示:「寧波合同意味著集團又再成功進軍另一個仍沒有
地鐵系統的中國城市。寧波目前已計劃開發六條地鐵線,我們相信這必然為城軌領域
帶來新的發展機會。」
第二項約值人民幣2,850 萬元的合同,由集團持有其32.5%權益的聯營公司南京南車
浦鎮城軌車輛有限責任公司 (「南京南車」) 所授予。根據合同條款,麥達斯將會為南
京地鐵10 號線項目的21 列車組 (1 列車組由6 個車廂組成),即共126 個車廂, 供應鋁
合金擠壓型材。
24 : GS(14)@2012-08-09 00:38:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120808280_C.pdf
麥達斯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛
在投資者,本公司預計其截至二零一二年六月三十日止的三個月(「二零一二年第二
季度」)以及截至二零一二年六月三十日止的六個月(「二零一二年上半年」)的業
績,將較去年同期錄得明顯下降;此外,二零一二年第二季度的淨利潤亦預計較二零一
二年三月三十一日止的三個月(「二零一二年第一季度」)錄得明顯下降。
導致預期下跌的原因主要包括:
- 營業額下降;
- 營運開支和融資成本上升; 及
- 分佔來自於聯營公司「南京南車浦鎮城軌車輛有限責任公司」的虧損明顯擴
大。
有關本公司業績的詳細資料將於二零一二年八月十四日公佈的二零一二年第二季度及
二零一二年上半年的未經審核財務綜合業績公告中披露。
本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。
25 : GS(14)@2012-08-15 16:11:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120814524_C.pdf
麥達斯聯營公司南京南車獲兩份總值人民幣14 億元的地鐵合同
- 首份合同價值人民幣6 億6,630 萬元,為無錫地鐵2 號線項目供應138 個車廂
- 第二份合同價值人民幣7 億5,600 萬元,為杭州地鐵2 號線項目供應162 個車

- 南京南車年初至今所獲合同增加至四份,總值人民幣28 億元
新加坡與香港,2012 年8 月14 日 – 麥達斯控股有限公司 (Midas Holdings Limited)
(「麥達斯」或「公司」, 連同其附屬公司簡稱「集團」; 新交所股份代號:5EN; 港交
所股份代號:1021) 今天宣佈,其聯營公司南京南車浦鎮城軌車輛有限責任公司 (「南
京南車」) 獲得兩份總值人民幣14 億元的地鐵合同。
首份合約來自無錫市軌道交通發展有限公司 (Wuxi Rail Transport Development Co.,
Ltd), 為無錫地鐵2 號線項目提供23 列車組 (1 列車組由6 個車廂組成), 即共138 個車
廂。此份合同預計於2013 至2014 年進行交付,並預計對集團2013 至2014 的財政
年度業績起正面影響。
第二份合約來自杭州市地鐵集團有限責任公司 (Hangzhou Metro Group Co., Ltd), 為杭州地鐵2號線項目提供27列車組 (1列車組由6個車廂組成), 即共162個車廂。此份合同預計於2013至2016年進行交付並,預計對集團2013至2016的財政年度業績起正面影響。
麥達斯行政總裁周華光先生說:「我們很高興南京南車繼蘇州和東莞地鐵線總值人民幣14億元的合同後, 再次獲得新的中國地鐵訂單。加上這最新的项目,南京南車年初至今獲得的合同增加至四份,共535個列車車廂, 總價值約人民幣28億元。這些正面的發展再次肯定中國城軌行業美好的增長前景。」
麥達斯擁有南京南車32.5%的策略性權益。南京南車是一家從事開發、製造及銷售地鐵列車、轉向架及其相關零件業務的中外合資聯營公司。
26 : greatsoup38(830)@2012-11-08 00:22:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121107220_C.pdf
麥達斯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東及潛
在投資者,本公司預計其截至二零一二年九月三十日止的三個月(「二零一二年第三
季度」)的未經審核業績,將報淨虧損。
這主要基於:
- 營業額下降;
- 營運開支和融資成本上升; 及
- 分佔來自於聯營公司「南京南車浦鎮城軌車輛有限責任公司」的虧損。
儘管如此,本公司預計其截至二零一二年九月三十日止的九個月(「二零一二年前九
個月」)的財務綜合業績將仍保持盈利。有關本公司業績的詳細資料將於二零一二年
十一月十四日公佈的二零一二年第三季度及二零一二年前九個月的未經審核財務綜合
業績公告中披露。
27 : GS(14)@2012-11-15 01:21:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121114477_C.pdf
COMMENTARY ON THE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
綜合全面收益表的評論
Our total revenue decreased by approximately RMB56.6 million or 21.8% from RMB259.3 million in 3Q2011 to RMB202.7 million in 3Q2012. Revenue at our Aluminium Alloy Extruded Products Division decreased by approximately RMB56.7 million or 22.8% from RMB248.3 million in 3Q2011 to RMB191.6 million in 3Q2012. Our Aluminium Alloy Extruded Products Division contributed approximately 94.5% of total revenue as compared to approximately 95.8% for 3Q2011.
我們的總營業額由二零一一年第三季約人民幣259,300,000元減少約人民幣56,600,000元或21.8%,至二零一二年第三季的人民幣202,700,000元。我們鋁合金擠壓產品部的營業額由二零一一年第三季約人民幣248,300,000元減少約人民幣56,700,000元或22.8%,至二零一二年第三季的人民幣191,600,000元;而其貢獻佔總營業額約 94.5%,而二零一一年第三季則約佔 95.8%。
The table below shows the revenue segmentation by end usage at our Aluminium Alloy Extruded Products Division for the three months ended 30 September 2012.
下表列示我們鋁合金擠壓產品部截至二零一二年九月三十日止三個月按最終用途分類的營業額分類。
Aluminium Alloy Extruded Products Division
鋁合金擠壓產品部
Transport Industry
運輸行業
Power Industry
電力行業
Others
其他
66.7%
10.3%
23.0%
Revenue contributions for the “Others” segment in the Aluminium Alloy Extruded Products Division comprised mainly of the supply of aluminium alloy rods and other specialized profiles for industrial machinery.
鋁合金擠壓產品部當中的「其他」分類的營業額貢獻主要包括鋁合金棒材及其他工業機械專用的型材產品。
The Group’s gross profit margin for 3Q2012 was 31.5% versus 33.5% in 3Q2011. This was due to lower gross profit margin at our Aluminium Alloy Extruded Products Division of 32.1% in 3Q2012 as compared to 34.3% in 3Q2011. The lower gross profit margin came about from an increase in per unit production cost due to lower utilisation of production capacity.
我們二零一二年第三季的毛利率為 31.5%,而二零一一年第三季則為33.5%。此乃由於我們的鋁合金擠壓產品部二零一二年第三季的毛利率為32.1%,低於二零一一年第三季的34.3%。這較低的毛利率乃由於產能利用率下降而引致每單位的生產成本上升所致。
Other operating income comprised mainly interest income and disposal of scrap materials at our Aluminium Alloy Extruded Products Division.
其他經營收入主要包括利息收入及鋁合金擠壓產品部銷售廢料收益。
Selling and distribution expenses were higher by RMB1.3 million in 3Q2012 as our sales team stepped up our marketing efforts which resulted in increases in sales and marketing expenses including travelling and entertainment expenses as well as increased in transportation costs.
銷售及分銷開支於二零一二年第三季增加人民幣 1,300,000元,這是由於我們的銷售團隊因加大市場營銷力度,導至銷售及市務開支上升,其中包括差旅費和招待費;以及運輸成本有所增加。
Administrative expenses increased by about RMB6.2 million in 3Q2012 mainly due to increase in payroll costs, depreciation, travelling and utilities expenses as compared with 3Q2011.
行政開支於二零一二年第三季增加約人民幣6,200,000元,主要由於薪酬成本、折舊、差旅費及公共事業開支較二零一一年第三季有所增加。
Finance costs comprised interest for bank borrowings, bank charges and financing costs relating to discounted notes receivables. Finance costs increase mainly due to higher bank borrowings. Approximately RMB7.6 million (3Q2011: RMB2.7 million) of the interest on bank borrowings that are used to finance the construction of property, plant and equipment for our new production lines were capitalized
融資成本包括銀行借款利息、銀行收費及應收貼現票據的成本。融資成本的增加主要因為銀行借款較高。約人民幣7,600,000元 (二零一一年第三季: 人民幣 2,700,000元) 來自我們的新生產線建設的物業、廠房及設備融資的銀行借款利息被資本化。
The Group share of loss from its associated company, Nanjing SR Puzhen Rail Transport Co. (“NPRT”), is approximately RMB7.0 million in 3Q2012. This is due mainly to fewer train cars delivered to its customers during this period.
本集團分擔其聯營公司南京南車浦鎮城軌車輛有限責任公司(「南京南車」)的虧損, 於二零一二年第三季約為人民幣7,000,000元,主要由於對客戶的列車交付量減少。
As a result of lower profits in 3Q2012 and concessionary tax rates which partially offset the provision of withholding taxes arising from dividends payable by our PRC subsidiary to the holding company, income tax expense decreased by about RMB8.2 million. Our Jilin Aluminium Alloy Extruded Products Division qualified as high tech enterprise and was taxed at a concessionary rate of 15% for three years with effect from the financial year of 2011.
由於二零一二年第三季溢利減少及享有優惠稅率,在部份抵銷了有關中國的附屬公司向控股公司預提應付股息所產生的預扣稅後,所得稅開支減少約人民幣 8,200,000 元。鋁合金擠壓產品部符合高新技術企業的資格從二零一一年度起享有優惠稅率15% ,為期三年。
3Q2012 ended with net loss of approximately RMB6.5 million.
二零一二年第三季的淨虧損約為人民幣6,500,000元。
COMMENTARY ON THE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
有關財務狀況表的評論
Property, plant and equipment increased due to additions made to machinery and infrastructure development for:-
1. the fifth extrusion production lines and downstream processing fabrication lines at our Jilin Aluminium Alloy Extruded Products Division;
2. construction of new plant in Luoyang City; and
3. construction of new plant for Jilin Midas Light Alloy Co., Ltd. (“JMLA”)
物業、廠房及設備的上升是由於增添機器和基礎建設:-
1. 鋁合金擠壓產品部的第五條新生產線及下游加工線;
2. 洛陽市新廠房的建設;及
3. 吉林麥達斯輕合金有限公司(「吉林輕合金」) 的新廠房建設。
As a result of a slowdown in the PRC railway industry, inventories have increased by RMB104.1 million due to slower delivery.
由於中國鐵道行業放緩,導致交貨速度減慢,存貨因此增加約人民幣104,100,000元。
Trade and other receivables increased by about RMB245.0 million. This is mainly due to slower payments from our major customers as a result of the slowdown in the PRC railway industry.
貿易及其他應收款項增加約人民幣245,000,000元。這主要由於中國鐵路行業放緩,使主要客戶減慢還款速度。
The table below shows the breakdown of Trade and Other Receivables:
下表列示貿易及其他應收款項的分類:
30 September 2012
二零一二年九月
三十日
31 December 2011
二零一一年十二月
三十一日
Increase / (Decrease)
增加/ (減少)
RMB’000
人民幣千元
RMB’000
人民幣千元
RMB’000
人民幣千元
%
Trade receivables
貿易應收款
793,258
555,695
237,563
42.8
Deposits and prepayments
預付物業、廠房及設備
100,854
43,884
56,970
129.8
Notes Receivables 應收票據
-
51,500
(51,500)
NM
Others 其他
48,540
46,547
1,993
4.3
Total 總額
942,652
697,626
245,026
35.1
In 2011, the PRC railway industry has been affected by several incidents. These have negative impacts on our major customers. They may further delay payments to their suppliers. Therefore, our trade receivables turnover days may increase in the forthcoming quarters. However, we remain confident because of the following reasons:
二零一一年,中國鐵道行業受到意外事件的影響。我們主要客戶遭受負面打擊;這些客戶可能放缓對供應商的付款。因此,我們的貿易應收賬款週轉天數在接下來的季度裡可能上升。然而,我們對前景依然保持信心,原因如下:
(a) Railway projects are PRC strategic projects and will continue to move ahead.
鐵道項目是中國戰略項目並會繼續往前發展。
(b) Our major customers are major PRC state enterprises. We have confidence in their ability and credibility.
我們的主要客戶是中國大型國有企業。我們相信他們有足夠的能力與信用。
Trade and other payables increased by about RMB104.1 million due mainly to slower payment to our suppliers.
貿易及其他應付款項增加約人民幣104,100,000元,這主要由於我們放慢對供應商的付款。
Net bank borrowings increased by RMB297.4 million mainly due to increase in loans for working capital and purchase of plant and machineries.
銀行借款淨額上升人民幣297,400,000元,主要由於為營運開支和購買廠房及機器的借款上升。
COMMENTARY ON THE CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
有關綜合現金流量表的評論
During the quarter under review, payments made for property, plant and equipment in respect of our fifth production line, downstream processing fabrication machinery and our new plant in Luoyang Midas and Jilin Midas Light Alloy Co., Ltd came to RMB207.8 million. Net cash used in operating activities is approximately RMB50.3 million mainly due to increase in trade and other receivables as well as increase in inventories. Nevertheless we have net increase in cash and cash equivalents due to the net increase of bank borrowings of RMB297.4 million and investments received from Jilin Kaitong Engineering Co. Ltd, of about RMB285.4 million for a stake in JMLA which resulted in cash and cash equivalents balance of RMB820.6 million as at 30 September 2012.
於回顧季度, 我們就第五條生產線及下游加工線購買物業、廠房及設備、為洛陽麥達斯及吉林輕合金有限公司建設新廠房作出付款約人民幣 207,800,000元。經營活動所用的現金淨額約人民幣 50,300,000元,主要由於貿易及其他應收款項增加及存貨上升。然而,現金及現金等價物錄得淨增加,主要由於銀行貸款淨額上升人民幣297,400,000 元,及從吉林凱通工程有限公司取得其為投資於吉林輕合金股權的人民幣285,400,000元。因此,於二零一二年九月三十日,現金及現金等價物的結餘為人民幣820,600,000元。
9. Where a forecast, or a prospect statement, has been previously disclosed to shareholders, any variance between it and the actual results
如先前已向股東披露預測或前景陳述,請列明預測或前景陳述與實際業績的差別
Not applicable.
不適用。
10. A commentary at the date of the announcement of the competitive conditions of the industry in which the group operates and any known factors or events that may affect the group in the next reporting period and the next 12 months
於本公佈日期,就集團所從事行業的競爭情況,以及於下一個申報期間及未來12個月可能對集團構成影響的任何已知因素或事項所發表的評論
The PRC Government continues to demonstrate its commitment to expand China’s rail transportation network, with the Ministry of Railway having recently announced an additional upward revision for total planned fixed assets investments in 2012 to approximately RMB630 billion, of which approximately RMB516 billion is planned for investments into railway infrastructure. These planned investments are part of the government’s “Twelfth Five-Year Plan” (2011-2015) to enhance China’s infrastructure. In addition, the PRC metro sector is likely to grow further as the National Development and Reform Commission had announced in September that it has approved project plans and feasibility studies for 25 metro projects with estimated investments valued at over RMB700 billion.
中國政府仍繼續展示其致力於拓展中國鐵路行業的承諾,鐵道部最近公佈將再度上調二零一二年總規劃固定資產投資額至人民幣6,300 億元,其中約人民幣5,160 億元將作為鐵路基礎建設投資。這些規劃投資是政府「十二五規劃」(二零一一年至二零一五年)促進中國基礎建設的一部分。此外,受惠於國家發展和改革委員會在九月份宣佈其批准了25項總價值約人民幣7,000 億元的城軌專案及城市軌道交通建設規劃,中國的城軌行業預計將進一步發展。
Given the recent upward revisions in railway investments, the Group remains cautiously optimistic on the outlook of China’s railway industry over the mid to long-term as the development of the PRC railway network remains an integral component of the country’s economic growth strategy. Railway transportation is also the most efficient and affordable means of transportation in the PRC. We will continue to monitor developments in the PRC railway sector, and to grow other product segments and tapping opportunities in the export markets.
基於近期鐵道投資額的上調,本集團仍然對中國鐵道行業的中長期前景持審慎樂觀的看法,主要因為鐵路網絡的發展是中國經濟增長策略中不可或缺的重要部分;此外,鐵路對中國來說可算是最高效且價格最相宜的運輸方法。我們將繼續監察行業的發展,並致力推動其他產品領域的增長及發掘出口市場的機遇。

業績暴跌至無錢賺,第3季蝕錢,債一般
28 : qt(2571)@2013-02-21 21:46:44

盈利警告
29 : greatsoup38(830)@2013-03-02 18:36:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130227641_C.pdf
1021
盈利降92%,至1,300萬,重債,AR同存貨…
30 : qt(2571)@2013-04-01 19:35:49

呢間嘢搞乜, 一日到黑玩出盈警?


1021.hk  麥達斯控股─S  2013 年 02 月 21 日    盈警  http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130221364_C.pdf
1021.hk  麥達斯控股─S  2012 年 11 月 07 日    盈警  http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121107220_C.pdf
1021.hk  麥達斯控股─S  2012 年 08 月 08 日    盈警  http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120808280_C.pdf
1021.hk  麥達斯控股─S  2012 年 05 月 08 日    盈警  http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120508312_C.pdf
1021.hk  麥達斯控股─S  2011 年 11 月 09 日    盈警  http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111109382_C.pdf
31 : greatsoup38(830)@2013-04-01 22:30:06

一季出一次業績,業績一路差,好正常
32 : qt(2571)@2013-08-21 22:29:57

CFO辭任
33 : greatsoup38(830)@2013-08-31 21:15:06

http://cn.reuters.com/article/cnMoneyNews/idCNL4S0GV10O20130830


路透香港8月30日 - 湯森路透旗下基點報導,在香港上市的麥達斯控股有限公司昨日宣佈,旗下子公司--吉林麥達斯輕合金有限公司已經從三家銀行獲得11.6億元人民幣的九年期融資。

根據當地銀行業消息人士,國家開發銀行吉林支行擔任牽頭行。中信銀行和中國進出口銀行亦參與。

這筆貸款由母公司麥達斯提供擔保,利率是人民銀行基準利率的110%。

麥達斯表示,資金將用於年產約20萬噸高精度大規格鋁合金板帶箔材的生產廠。

根據麥達斯控股的網站信息,吉林麥達斯輕合金是由麥達斯控股(55%)和吉林凱通工程有限公司(45%)共同建立的合資企業。(完)

(編譯 高琦 審校 石冠蘭)
34 : GS(14)@2013-11-14 19:19:34

1021
2013年第3季轉盈1,400萬,首3季增450%,至1,100萬,輕債
35 : GS(14)@2013-12-02 23:47:13

1021
36 : GS(14)@2014-01-06 23:24:11

1021
37 : greatsoup38(830)@2014-03-01 12:12:12

盈利增133%,至3,500萬,重債
38 : greatsoup38(830)@2014-06-04 23:58:28

1021
39 : GS(14)@2014-08-15 17:09:45

1021

轉盈1,400萬,輕債
40 : greatsoup38(830)@2015-03-01 14:02:23

盈利增35%,至4,600萬,重債
41 : greatsoup38(830)@2015-03-01 14:07:15

新聞稿
42 : greatsoup38(830)@2015-08-17 01:43:54

盈利增4成,至1,800萬,重債
43 : GS(14)@2016-03-01 01:31:15

盈利降2成,至3,400萬,重債
44 : GS(14)@2016-06-23 18:49:41

new project
45 : greatsoup38(830)@2016-08-14 04:17:08

盈利增33%,至2,200萬,重債,高現金,高負債
46 : greatsoup38(830)@2016-12-02 00:52:17

取得新單
47 : GS(14)@2017-02-24 18:15:15

正面盈利預告

48 : GS(14)@2017-03-01 12:04:58

盈利增80%,至6,000萬,重債
49 : GS(14)@2017-04-11 16:51:34

新加坡及香港,二零一七年四月十日 – 麥達斯控股有限公司(Midas Holdings Limited)
(「麥達斯」或本「公司」,連同其附屬公司簡稱「集團」;新交所股份代號:5EN;
香港聯交所股份代號:1021) 欣然宣佈其聯營公司南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公
司 (「南京中車」)獲得價值約人民幣 5.43 億元的地鐵列車供應合同。
此項合同由上海軌道交通二號線發展有限公司(Shanghai Rail Transit Line Two
Development Co., Ltd.) 為上海市軌道交通 2 號線(Shanghai Metro Line 2) 所頒發,並
將於二零一八年一月至二零一八年十一月進行交付。
麥達斯執行董事兼行政總裁周華光先生在南京南車獲得新合同後表示:「我們很高興
南京中車能繼續的受益於中國鐵路行業的發展。南京中車獲得的新合同反映了中國對
其產品服務的持續需求及南京中車在鐵路運輸行業的競爭優勢。隨著中國軌道領域持
續發展而湧現的新機遇,我們對南京中車能繼續乘勢受益擴展其市場份額持樂觀態
度 。」
此合同預計對集團二零一八年的財政年度業績起正面影響。

50 : 太平天下(1234)@2017-04-12 01:06:04

概念好似幾好。但睇番過去股價表現,就會令人有疑問
51 : GS(14)@2017-04-13 00:03:44

呢隻新加坡野,算啦
52 : GS(14)@2017-05-06 02:31:27

盈喜
53 : GS(14)@2017-09-16 02:07:32

盈利增170%,至5,700萬,重債
54 : GS(14)@2017-10-12 01:36:52

中標
55 : GS(14)@2017-11-14 10:38:01

hugh growth high debt
56 : GS(14)@2017-12-13 02:02:28

應收應付高
57 : GS(14)@2018-03-22 19:58:13

bad
58 : GS(14)@2018-04-04 07:44:32

大劑
59 : GS(14)@2018-04-12 07:59:16

大劑
60 : GS(14)@2018-04-18 07:58:17

very big wok
61 : GS(14)@2018-04-19 06:12:23

間題大
62 : GS(14)@2018-05-06 14:15:30

大劑
63 : GS(14)@2018-05-11 18:29:48

big wok
64 : GS(14)@2018-05-13 21:50:24

麥達斯控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,「本集團」)董事會(「董事
會」)謹此宣佈本公司收到一封日期為 2018 年 5 月 8 日,來自代表周華光先生(「周
先生」),艾倫格禧律師事務所之律師函(「函件」)。
該函件附件在此公告的下一頁。如果有差異,應以英文版的函件爲準。
根據該函件,周先生聲稱 3,275,083.89 新元為本公司到期及應付的款項。 周先生還聲稱,
他沒有選擇,不得不提請辭去本公司行政總裁的職務,並被本公司建設性地解僱。
董事會正在與公司的法律顧問商討他的要求,並會在適當的時間作出適當的回應。
65 : GS(14)@2018-06-14 17:57:06

failed
66 : GS(14)@2018-06-21 09:26:42

大劑
67 : GS(14)@2018-10-14 10:59:44

麥達斯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,廖國鋒先生
(「廖先生」)因健康問題,已提呈辭任首席財務總監,自二零一八年十月十二日起
生效。
廖先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東
或香港聯合交易所有限公司垂注。
董事會謹此機會,感謝廖先生於任內為本公司作出的服務和貢獻。

68 : GS(14)@2019-04-01 17:07:07

high debt shell
新股 達斯 控股 1021 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270868

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019