ZKIZ Archives


眾安房產(0672)專區

1 : GS(14)@2010-08-30 22:39:35

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7721&page=0
新聞專區

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830829_C.pdf
最新業績
2 : GS(14)@2010-09-21 22:20:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100921024_C.pdf
3 : GS(14)@2011-03-12 16:10:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110310629_C.pdf
做得好著跡,批少少股,放消息,炒起股價,之後又批過?

根據配售及認購協議,賣方同意:
(i) 透過配售代理按盡力基準配售由賣方持有的最高50,000,000 股配售股份予獨立第三方,配售價為每股配售股份1.40 港元;及
4 : GS(14)@2011-03-16 23:04:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110314485_C.pdf
本公司董事會宣佈,崔宇直先生辭任本公司首席財務官,由二零一一年三月二十一日起生效。
5 : GS(14)@2011-04-09 11:36:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110331828_C.pdf
財務摘要
截至12月31日止年度
   減少
2010年 2009年 百分比
銷售額(人民幣百萬元) 1,243.9 1,624.5 23
母公司擁有人應佔利潤(人民幣百萬元) 379.8 408.9 7
每股基本及攤薄盈利(人民幣) 0.16 0.18 11

其實無甚變化
6 : GS(14)@2011-09-02 08:00:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110831611_C.pdf
未經審核
截至6月30日止六個月
   增加╱(減少)
2011年 2010年 百分比
收入(人民幣千元) 246,631 207,898 18.6
母公司擁有人應佔利潤(人民幣千元) 46,378 82,870 (44.0)
母公司普通股股權持有人應佔每股盈利(人民幣) 0.02 0.04 (50.0)

實際都是蝕錢,只靠開支減少,債算在中列

前景展望
預期中國中央政府不會於短期內放鬆對房地產市場的調控措施,房地產市場將適應有關監管措施並
將平穩地持續發展。
本集團現時擁有充裕低成本土地儲備,繼續專注長三角地區尋求進一步的發展,審慎地增加戰略性
區域的土地,以應集團日後的發展所需,並依然實施穩健的財務管理。
7 : greatsoup38(830)@2012-02-10 22:34:44

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=66675&start=0

個老世當地臭名遠播
加上隻野一早比個肥婆瘤玩臭哂...
呢d3,4線短炒自己take risk la...
我呢輪都係即日短炒算,尾市全線套現full cash, 執得幾多得幾多 :bbs11:
8 : kwuntl(19490)@2012-02-29 17:19:29

greatsoup, greatsoup38 想請問672值唔值博反彈? 現價好似好殘下... 雖然我覺得672 D 地產項目位置一般...但672係0.9 - 1.0 價位好似有好大支持...


"個老世當地臭名遠播
加上隻野一早比個肥婆瘤玩臭哂..."


你意思672老細係咪好似1383 鴻隆控股個老細o個類人?
9 : kwuntl(19490)@2012-02-29 17:34:51

想請問672同「女股神」劉X 另外隻283高銀地產相比, 係咪672質素好好多...?
10 : GS(14)@2012-02-29 22:05:53

8樓提及
greatsoup, greatsoup38 想請問672值唔值博反彈? 現價好似好殘下... 雖然我覺得672 D 地產項目位置一般...但672係0.9 - 1.0 價位好似有好大支持...


"個老世當地臭名遠播
加上隻野一早比個肥婆瘤玩臭哂..."


你意思672老細係咪好似1383 鴻隆控股個老細o個類人?


不是也都應該差不多
11 : GS(14)@2012-02-29 22:06:10

9樓提及
想請問672同「女股神」劉X 另外隻283高銀地產相比, 係咪672質素好好多...?


算有D地盤咁,不過玩番1098好過啦
12 : Clark0713(1453)@2012-03-27 22:41:39

(1) 截至二零一一年十二月三十一日止年度業績公告 (2) 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203271017_C.pdf

Not good. Usually no div......
13 : GS(14)@2012-03-28 00:02:44

財務摘要
截至12 月31 日止年度
增加╱(減少)
2011 年 2010年 百分比
收入(人民幣千元) 1,688,699 1,243,871 36%
母公司擁有人應佔利潤(人民幣千元) 351,391 379,759 (7%)
每股基本盈利(人民幣) 0.15 0.16 (6%)
14 : GS(14)@2012-03-28 00:04:31

兩年差唔多賺1.8億,負債重

其他服務業務
本集團為本集團及其他開發商所開發的物業提供優質小區物業管理服務。本集團發展農業苗木種植
及經營有機農場提供農產品。於回顧年內已營運約670 畝苗木種植場地,並已初具規模。於回顧年底
與浙江省余姚市政府簽訂約18,000 畝農業用地的租約,並開始就已交付的約1,000 畝土地,籌備發展
生態農業。因此,這些高附加值下游產業構成本集團物業發展和管理業務的一部分,以提升本集團
公司品牌和拓寬集團提供的服務範圍。

...
展望
中國房地產市場於2011 年仍受中央政府的調控政策影響,中央政府並沒有改變現行政策,而且大力
鼓勵有關地方政府興建保障性住房。預期房地產市場將平穩發展。我們預計中國國內經濟將繼續發
展,人均國民生產總值隨經濟增長有所增加,且城市化仍然持續,預期國內購房者對於優質家居的
需求還在。在保持平穩政策下,長遠來說,經過這次調控後,國內房地產將有健康的發展。
本集團在收購土地、開發及營運項目方面仍繼續保持審慎的態度,不但專注發展住宅項目,並擴大
商業綜合體項目。我們向由本集團及其他開發商所開發的物業提供優質的小區物業服務及增值服
務,為本集團帶來穩定的收入來源。除此之外,本集團維持充裕的現金流及低融資成本,採取適當
的風險管理,收購相對低成本的土地及有潛力的項目,務使提供更佳的回報予股東。
股息
董事會建議不派發截至2011 年的股息(2010 年:無)。
15 : GS(14)@2012-08-31 22:22:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120831876_C.pdf
未經審核
截至6 月30 日止六個月
增加╱(減少)
2012 年 2011年 百分比
收入(人民幣千元) 307,774 246,631 24.8%
母公司擁有人應佔利潤(人民幣千元) 20,908 46,378 (54.9%)
母公司普通股擁有人應佔每股基本盈利(人民幣) 0.01 0.02 (50.0%)

虧損減少83.3%,至1,000萬,重債

前景展望
由於全球經濟復甦乏力,中國外貿出現下滑跡象。中國中央政府開始調低存款準備金率及貸款基準
利率。中國的經濟增長預料穩定,並於2012年達到GDP增幅7.5%的目標。同時,預期中央政府不會
放寬對房地產市場的調控措施。
本集團在經營及財政管理方面將繼續秉持審慎態度,保持良好回報及充足的現金流入,應對受調控
的市況。
由於中國的城市化將會持續,故中國房地產市場的發展將保持穩定。本集團將繼續提供高質素產
品,配合增值服務,例如為本集團管理物業的業主提供物業管理及配套服務,提升本集團的品牌。
故此,本集團得以致力於長三角地區獲取更大的市場佔有率。
16 : 自動波人(1313)@2012-12-31 19:23:43http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121231709_C.pdf

委任獨立非執行董事
董事會欣然宣佈,張化橋先生(「張先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核
委員會、提名委員會及管治委員會委員,自二零一三年一月一日生效。
張先生,49歲,自二零一二年六月起擔任China Mezzanine Capital Group主席。他也
是復星國際有限公司的獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司和奧思知集團控股
有限公司的非執行董事(均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)。二
零一一年六月至二零一二年七月期間,擔任廣州市花都萬穗小額貸款股份有限公司
主席,並於二零一一年九月至二零一二年四月期間,擔任民生國際有限公司(一間在
聯交所上市的公司)的執行董事及首席執行官。自一九九九年六月至二零零六年四
月,張先生於瑞銀證券亞洲有限公司先後擔任董事總經理及中國研究團隊的主管和
聯席主管。此前,張先生於一九八六年七月至一九八九年一月期間擔任北京中國人
民銀行的主任科員。張先生於一九八六年從中國人民銀行總行研究生部獲得經濟學
碩士學位,並於一九九一年一月從澳洲國立大學獲得經濟學碩士學位。
17 : GS(14)@2012-12-31 22:27:09

之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?
18 : 自動波人(1313)@2012-12-31 22:56:29

咁仆街?

玩最後一段?
19 : GS(14)@2012-12-31 23:00:15

18樓提及
咁仆街?

玩最後一段?


是呀他話隻股跌左好多

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-12-11/700109.html

自家住的樓房旁邊竟然有一個處於正常生產狀態的瀝青廠?對很多人來說,這也許是一出鬧劇,或者是一出荒誕劇,但這絕對不是一出喜劇。

在香港上市的杭州老牌房企眾安房產(00672,HK),位於杭州蕭山區的一個樓盤最近交付。而業主們在收房時卻發現,緊挨著樓盤的是一個大規模的瀝青廠。

在污染嚴重的瀝青廠旁邊開工建造居民住宅項目,開發商是如何通過環保局的環評?對此,當地環保局回應稱,當初項目立項做環評時,開發商向環保局提交了一份蓋著瀝青廠公章的承諾書,承諾樓盤交付時瀝青廠將搬遷,因此環評通過了。而瀝青廠隨後澄清稱,自己從未承諾過要搬遷,公文是開發商偽造的,目的是欺騙環保局通過環評。但眾安房產則否認自己造假。

最終,瀝青廠選擇了向警方報案,指控眾安房產偽造公文。《每日經濟新聞》記者12月3日從警方處獲悉,對於瀝青廠公文的真偽,警方已在進行技術鑑定。一時間,這起由買房者因購房引出的環保投訴,變成了一出由環保局、瀝青廠、開發商三方上演的「羅生門」。

與新房為鄰的瀝青廠

眾安房產成立於1997年,2007年11月13日在香港聯交所主板上市,是繼綠城之後浙江第二家香港主板上市的房企。目前除杭州外,業務已經拓展到了合肥、淮北、蘇州等地區。

眾安房產開發的這個樓盤名為眾安·景海灣。根據眾安房產有限公司官網的介紹,該樓盤是杭州「錢江世紀城首發江景大盤,項目佔地22萬平方米,建築面積約30萬平方米,規劃有262幢西班牙風格親水城市稀缺排屋及9幢高層。」

官網還介紹,景海灣東南面是佔地3000畝的中國水博園濕地,和杭州奧體中心、國際博覽中心等世界級配套咫尺相鄰。而且在交通方面,景海灣邊上有錢塘江過江大橋、慶春過江隧道等多維立體交通。」

業主沈先生告訴《每日經濟新聞》記者,當初正是看中了開發商的宣傳才下的單。到今年9月份交房的時候,沈先生拿了新房的鑰匙,到現場一看,傻眼了。「樓盤旁邊竟然緊挨著一座瀝青廠,還是在正常生產的,這讓我們接受不了。」

沈先生告訴記者,樓盤交付後,緊鄰的瀝青加工廠仍在開工,沒有絲毫搬遷的跡象。於是,一部分業主聯名向杭州市蕭山區環保局投訴,稱「眾所周知,瀝青加工時產生煙和粉塵可經呼吸道和污染皮膚而引起中毒,發生皮炎、視力模糊、眼結膜炎、胸悶、頭痛等症狀。在受瀝青污染的空氣中生活,易致免疫力下降。」

業主們瞭解後發現,該瀝青加工廠在眾安·景海灣開工前就已經存在,於是對環保局提出質問:景海灣開工前的環評是怎麼通過的?這麼大一個污染源,難道可以視而不見?

真假搬遷承諾書

對於業主們的投訴,蕭山環保局很快就給出了回覆。

《每日經濟新聞》記者在杭州市環保局的網站「網上信訪」裡面找到,業主們今年10月8日向環保部門投訴,杭州市蕭山區環保局開發區環保所於10月9日作出答覆。環保部門回覆稱,眾安·景海灣項目環境影響報告書「編制單位為杭州市環境保護科學研究院,該項目於2010年10月29日經我局批准(蕭環建[2010]3126號)。」

瀝青攪拌站隸屬於浙江瑞通建設工程有限公司。資料顯示,浙江瑞通建設工程有限公司前身為蕭山市路達瀝青拌和有限公司,年生產瀝青拌和混凝土5600噸,成立於2001年3月,該項目環評編制單位為蕭山市科技諮詢服務公司環境科學諮詢部,該項目2001年3月8日經蕭山環保局批准。也就是說,瀝青廠的存在早於景海灣這個樓盤。

環保局在回覆中註明,瀝青廠「與景海灣項目圍牆最近距離為40m」,離得最近的是1號住宅樓,相距85米,且1號住宅樓已經「全部銷售」。

環保局稱,2009年景海灣項目做環評的時候,杭州市環境保護科學研究院現場踏勘時就 「對建設單位杭州多瑙河置業有限公司(隸屬眾安房產)提出地塊西北側有瀝青攪拌站,因此在此地塊上建設住宅項目是不符合相關環保要求的。」

《每日經濟新聞》記者注意到,環保局對為何最終出具環評報告有一段相當詳細的描述,稱「建設單位相關經辦人提出已與瀝青攪拌站產權單位浙江瑞通建設工程有限公司溝通協商並達成一致,該攪拌站將於2011年底前施行搬遷(景海灣項目計劃於2012年10月左右交付),並提供了由浙江瑞通建設工程有限公司蓋章落款的搬遷承諾書。」

杭州市蕭山區環保局副局長朱海斌告訴《每日經濟新聞》記者,當時環評的時候就提出,瀝青廠離住宅項目太近,必須搬掉,否則沒辦法審批。後來開發商就拿來一張蓋著瀝青廠公章的承諾書。「我們審批的同志覺得,既然瀝青廠要搬掉,房地產項目開發又需要一段時間,對房地產項目不會有什麼影響,所以就給批了。」

三方觀點互不相讓

業主們向《每日經濟新聞》記者提供了搬遷承諾書的原件照片。在這份「搬遷承諾」中寫到,因為「瀝青加工基地系我司多個加工基地中規模較小的一個,考慮到公司發展及蕭山地區市政道路工程量的減少,也為配合政府的規劃建設及對周邊新建小區的影響,根據公司計劃,該基地將於2011年12月底前實施停產並搬遷。」落款為「浙江瑞通建設工程有限公司」並蓋有公章,日期為2010年8月20日。

作為瀝青攪拌站的產權單位,已經更名的浙江瑞通建設集團有限公司,在得知自己當初出具過一份搬遷承諾書後,於今年9月28日出具了一份情況說明,「我公司公章使用必須有相關使用申請手續,經上級領導及企業法人同意方可加蓋。」瑞通稱,公司對所謂的搬遷承諾公函內容「並不知情」。

瑞通公司總裁助理王柔升告訴《每日經濟新聞》記者,眾安房產從來沒有跟瑞通商討過搬遷事宜,而且作為一家「日產量10萬噸」的瑞通下屬的瀝青廠,跟眾安房產「沒有一點利益關係。」王柔升說,瀝青廠搬遷根本沒有時間表,眾安房產提供的承諾書是「偽造公文」。

至此,環保局、瀝青廠、開發商三方都認為己方有理,互不相讓:環保局稱,如果不是開發商提供了瀝青廠限期搬遷的承諾,眾安·景海灣的環評絕對批不出來;瀝青廠方面堅定地稱,自己從未做過搬遷承諾;眾安房產方面,則否認造假承諾書。

於是,瑞通方面選擇了報案。王柔升告訴記者,瑞通報案不僅是鑑定公章的真假,而且還要鑑定到底是先蓋的章還是先簽的字。「任何一份公文,都是先簽字,最後蓋章。如果鑑定結果出來,這事就一目瞭然了。」

杭州市公安局蕭山分局寧圍鎮派出所民警裴彭豐告訴記者,目前對於承諾書的真偽,杭州市局正在做技術鑑定。

眾安:按司法步驟來做

《每日經濟新聞》記者注意到,蕭山環保局當初在答覆業主的投訴時提到,「環評報告書結論部分內容也提出明確要求,在瀝青攪拌站實施搬遷前,景海灣項目住宅不得交付。」那麼,眾安·景海灣現在交付,又是否違反了環保局的要求?目前景海灣項目面臨的問題,眾安房產是否會向股民公告澄清?

眾安房產總裁秘書孫志華告訴記者,交房是以證件是否齊全來界定的,這也是整個行業的規矩,而景海灣項目證件齊全。眾安房產是否要披露有關此事的消息,孫志華稱,眾安方面會看事態的發展,作為在香港上市的公司,眾安房產消息披露也要遵循聯交所的規定,並且要諮詢律師團。

對於瀝青廠搬遷承諾書到底是不是眾安房產造假所為?孫志華回應稱,既然瑞通方面已經報案,就按照司法步驟來做。

而朱海斌向《每日經濟新聞》記者分析了此事的三種可能性。「第一種是承諾書確實是假的,開發商為了騙取環保局對景海灣項目的審批;第二種情況是公章可能是真的,但是開發商得到承諾書的渠道不是合法的;第三種情況就是當時兩家可能是談好的,現在瀝青廠變卦了,要增加條件了。」
20 : VA(33206)@2012-12-31 23:03:13

古古怪怪
21 : GS(14)@2012-12-31 23:08:25

我覺得條友好爛賭只是無證據
22 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:28:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130115248_C.pdf
眾安房產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,陳嘉揚先生
(「陳先生」)獲委任為本公司首席投資官兼投資者關係總監,自二零一三年一月
十六日生效。
陳先生,33歲,在加入本公司之前,曾於雅居樂地產控股有限公司(一間在香港
聯合交易所有限公司上市的公司)任資本市場部副總監兼負責人,於金融服務業
及投資者關係領域擁有豐富從業經驗。陳先生擁有美國伊利諾大學香檳分校經濟
學榮譽學士學位。
23 : greatsoup38(830)@2013-03-16 14:32:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130313799_C.pdf
672
盈利增50%,至2.6億,利息資本化前虧4,000萬,重債
24 : thomasgp02a(16679)@2013-06-21 16:49:48

難道有大茶飯!?smiley
25 : skies(1318)@2013-06-21 20:55:57

春江鴨
26 : thomasgp02a(16679)@2013-06-22 00:18:24

只是分拆?smiley
27 : GS(14)@2013-06-22 12:43:44

26樓提及
只是分拆?smiley


一定是,張生教做REIT吧
28 : thomasgp02a(16679)@2013-06-22 16:33:04

班大鱷等肥婆央幾乎清倉後才動手,睇住黎食smiley
29 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-12 07:16:47

17樓提及
之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?


佢要做神, 由垃圾變黃金
http://doc88.uquwu.com/content/2 ... b10b54e4110e4b.html

看佢點睇升672 既ROE
30 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:41:58

29樓提及
17樓提及
之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?


佢要做神, 由垃圾變黃金
http://doc88.uquwu.com/content/2 ... b10b54e4110e4b.html

看佢點睇升672 既ROE


同大頭蔡一個樣子澆出來不看好
31 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:42:10

28樓提及
班大鱷等肥婆央幾乎清倉後才動手,睇住黎食smiley


肥婆是伏
32 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-13 21:47:35

30樓提及
29樓提及
17樓提及
之前他仲在本書彈間公司唔掂,而家入左董事局

催化劑?


佢要做神, 由垃圾變黃金
http://doc88.uquwu.com/content/2 ... b10b54e4110e4b.html

看佢點睇升672 既ROE


同大頭蔡一個樣子澆出來不看好


暫時來講, 佢既光環都不錯
33 : greatsoup38(830)@2013-07-14 10:46:18

只是個例子較少
34 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-14 11:21:28

33樓提及
只是個例子較少


呢D野, 係慢慢BUILD UP, 我相信, 如果間公司搞唔起, 化橋兄係唔會入去
35 : GS(14)@2013-07-14 11:22:53

34樓提及
33樓提及
只是個例子較少


呢D野, 係慢慢BUILD UP, 我相信, 如果間公司搞唔起, 化橋兄係唔會入去


你呢句可以在套用在好多名稱上,只要把「化橋」換上其他名稱都得
36 : GS(14)@2013-07-22 23:23:19

盈喜
37 : greatsoup38(830)@2013-08-10 17:52:00

672盈喜
38 : Clark0713(1453)@2013-08-15 21:17:54

截至二零一三年六月三十日止六個月期間之中期業績公告
39 : GS(14)@2013-08-16 17:39:26

672

轉虧為盈,賺4,000萬,重債
40 : VA(33206)@2013-09-30 20:04:04

眾 安 房 產 擬 分 拆 中 國 新 城 市 , 於 主 板 獨 立 上 市 , 已 向 聯 交 所 提 交 申 請 。 公 司 建 議 將 股 份 發 售 予 公 眾 , 並 進 行 國 際 配 售 。
中 國 新 城 市 主 要 開 發 、 銷 售 及 投 資 長 三 角 區 二 線 城 市 的 商 業 物 業 。 公 司 相 信 , 分 拆 有 助 明 確 業 務 範 圍 , 中 國 新 城 市 將 負 責 商 業 物 業 開 發 , 眾 安 集 團 則 負 責 住 宅 物 業 開 發 。 而 分 拆 亦 將 有 助 分 配 資 源 、 提 高 財 務 及 融 資 靈 活 度 。

公 司 預 料 , 完 成 分 拆 後 , 中 國 新 城 市 仍 是 眾 安 房 產 的 附 屬 公 司 , 但 公 司 持 股 比 例 將 會 減 少 。
http://rthk.hk/rthk/news/express ... &20130930&55&953407
41 : GS(14)@2013-10-01 01:01:09

40樓提及
眾 安 房 產 擬 分 拆 中 國 新 城 市 , 於 主 板 獨 立 上 市 , 已 向 聯 交 所 提 交 申 請 。 公 司 建 議 將 股 份 發 售 予 公 眾 , 並 進 行 國 際 配 售 。
中 國 新 城 市 主 要 開 發 、 銷 售 及 投 資 長 三 角 區 二 線 城 市 的 商 業 物 業 。 公 司 相 信 , 分 拆 有 助 明 確 業 務 範 圍 , 中 國 新 城 市 將 負 責 商 業 物 業 開 發 , 眾 安 集 團 則 負 責 住 宅 物 業 開 發 。 而 分 拆 亦 將 有 助 分 配 資 源 、 提 高 財 務 及 融 資 靈 活 度 。

公 司 預 料 , 完 成 分 拆 後 , 中 國 新 城 市 仍 是 眾 安 房 產 的 附 屬 公 司 , 但 公 司 持 股 比 例 將 會 減 少 。
http://rthk.hk/rthk/news/express ... &20130930&55&953407


又多一間中國新城市,同1278一樣
42 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-01 02:37:33

眾安變得更穩固了
43 : amazingrick(36737)@2013-10-02 18:02:03

陳嘉揚,以前做雅居樂好把炮
44 : GS(14)@2013-11-17 23:13:55

買地
45 : pcp7838(1616)@2014-03-01 00:12:11

Big Tea Rice 看來好事近,春江鴨是否就係炒分拆?
46 : greatsoup38(830)@2014-03-24 23:15:55

672

盈利降6成,至1億,重債
47 : greatsoup38(830)@2014-04-06 22:00:55

672
48 : Tam1984(32108)@2014-04-22 21:42:09

42樓提及
眾安變得更穩固了


看來真的有點跌過籠,有息派,資產值大過股價,反彈時候到了,師兄們真的要留意留意。
49 : GS(14)@2014-04-22 23:39:47

隻股怪怪地變唔到
50 : Tam1984(32108)@2014-04-22 23:52:15

49樓提及
隻股怪怪地變唔到


由2.4跌到1.57 真係多得濟,又唔係冇盈利冇息派,遲啲又分拆,點計都抵玩過鐵聨反彈
51 : GS(14)@2014-04-23 00:10:34

息太少,成日覺得他鬼鬼地
52 : greatsoup38(830)@2014-04-24 12:43:20

672
53 : GS(14)@2014-05-14 10:52:57

672
54 : GS(14)@2014-05-15 17:50:48

672
55 : GS(14)@2014-06-17 02:10:04

672
56 : greatsoup38(830)@2014-06-22 22:48:18

672 調低1321招股價
57 : GS(14)@2014-09-28 21:28:00

轉虧1.5億,重債
58 : 承天(1379)@2014-10-19 13:30:49

我執屍....買D
59 : GS(14)@2015-07-29 11:48:48

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150729/news/eb_ebc1.htm
眾安眾籌200伙2小時清袋
2015年7月29日

【明報專訊】房地產眾籌顛覆傳統融資方式,杭州眾籌房平台昨日上線,2個小時內,眾安地產(0672)提供的200套房額度一搶而光,首期涉資3000萬元(人民幣,下同)。眾安主席施忠安表示,通過眾籌房買房,總價將比周邊樓低30%。如果順利,之後項目都會採用該方式,由拿地到施工、竣工,都會由購房者出資。

首期涉3000萬 均價遠低於同區

眾籌房由內地互聯網公司極端科技開發,今次首批推出的杭州住宅,均價為每平方米5500元人民幣,而周邊均價為1.5萬元。作為眾籌房合作方的眾安主席施忠安昨日出席浙江杭州舉行的中國房地產眾籌高峰論壇暨眾籌房平台上線儀式,表示倘今次合作順利,日後會考慮更多地採用眾籌模式發展。

昨日亦有出席論壇的平安銀行金融事業部副總裁董續勇表示,眾籌一定會對銀行造成衝擊,因為減少了對信貸資金的需求,但其他環節的需求也大大增加,銀行需要轉變角色。

內地業界:成新趨勢 買賣方雙贏

此外,中國房地產業協會會長劉志遠表示,房地產眾籌正在成為新的趨勢,將為消費者與房企帶來雙贏。他指出,要做好房地產眾籌,必須要與網際網路、金融機構、設計生產、流程建設緊密結合。

他表示,目前綠地、萬科(2202)、萬達、碧桂園(2007)等大型房企均已進入房地產眾籌領域。目前中國眾籌綜合平台165個,其中房地產眾籌平台36家,佔比達22%。

他認為,房地產眾籌好處主要有三點,包括降低消費者購房成本,將傳統房地產項目開發的相關成本、營銷等費用都由大量消費者分擔,其次是幫助開發企業回籠資金,降低成本,保持房地產企業的收益,第三則是改善住房供應機構,對提高住房品質起到積極作用。


60 : greatsoup38(830)@2015-08-30 00:59:07

虧損維持1.5億,重債
61 : GS(14)@2016-03-10 00:43:46

盈喜
62 : GS(14)@2016-03-23 01:10:26

虧損增28%,至3.2億,重債
63 : greatsoup38(830)@2016-08-17 07:07:50

盈喜
64 : greatsoup38(830)@2016-08-17 07:07:50

盈喜
65 : greatsoup38(830)@2016-09-14 08:46:53

無錢賺,重債
66 : greatsoup38(830)@2016-09-14 08:46:53

無錢賺,重債
67 : GS(14)@2017-01-12 14:53:26

672 buy 1302 land
訂立諒解備忘錄之理由
浙江新農都集團之主要業務為開發、建設及管理農產品物流中心。
眾安為一間投資控股公司。眾安集團之主要活動為於中國從事房地產開發、租賃及酒店營運。
中國新城市之主要業務為投資控股,並透過其附屬公司在中國從事商用物業投資以作租賃、商用物
業開發以作銷售及租賃以及商用物業管理。
訂立諒解備忘錄可令集團把握隨著長江三角洲地區的持續城鎮化、經濟增長及居民生活水平提高
而對農產品現代物流平台需求所帶來的業務及發展機遇,從而可提升集團的收入。
因此,眾安及中國新城市各自之董事認為,諒解備忘錄之條款(其乃經訂約方按公平基準磋商)乃
屬公平合理,且符合集團之整體利益。
68 : greatsoup38(830)@2017-02-26 17:27:35

虧損降一半,至5,300萬,輕債,持有672、80、993、404、1140
69 : greatsoup38(830)@2017-03-14 01:10:48

盈警
70 : greatsoup38(830)@2017-06-04 23:54:29

賤價批股

配售
於 2017 年 6 月 3 日,本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本公司有條件同意透過配售代理
按盡力基準以每股配售股份 0.556 港元的價格向不少於六名獨立承配人配售最多 469,716,000 股
配售股份。
假設成功配售最大數目的配售股份,配售股份佔於本公告日期現有已發行股本約 20% 及經發行
配售股份擴大之本公司已發行股本約 16.67%(除發行配售股份外,假設於本公告日期至配售完
成日期期間本公司已發行股本並無變動)。
71 : GS(14)@2017-07-04 12:22:18

於 2017 年 7 月 3 日(交易時段結束後),賣方、本公司與配售代理訂立配售及認購協議,據此,
配售代理已同意按竭盡所能基準按每股配售股份1.50港元配售最多100,000,000股由賣方持有的
配售股份予不少於六名承配人。
72 : GS(14)@2017-07-05 04:36:03

8057 排隊接貴 672
73 : GS(14)@2017-07-09 23:50:24

2017-07-01 iM
專注長三角 眾安下半年重價不重量  

今年初內地政府推出樓市調控措施,但仍無礙樓市銷情暢旺,以長三角區域為基地的眾安房產(00672)今年銷售目標定為70億元(人民幣,下同),其副總裁潘磊表示,首五個月合同銷售額均能超標完成,價格亦較去年有所提升,下半年銷售策略將有所調整,提升樓盤的銷售價格,不怕犧牲一下銷售速度,今年的毛利率有機會提升。

內地今年1月開始,在多個城市再度推出樓市調控措施,杭州樓市去年特別熾熱,故今年初也推出限購令,截至今年6月28日,杭州一手新盤成交量為7.95萬套,較去年同期逾10萬套房,按年下跌近22%;而國家統計局公布5月「70個大中城市新建商品主宅價格指數」顯示,杭州住宅價格較4月下跌0.3%。

杭州市區樓盤交投回落,但內地發展商對杭州拿地的熱情,卻愈見熾熱,似乎未見當地樓市回落的跡象。早前融信集團及中國恒大(03333)先後以每平方米3萬元的價格,在蕭山區分別投得兩幅土地,令市場側目。事實上,蕭山區是杭州市今年以來的供應大戶,記者今趟跟隨眾安參觀她們在蕭山區的新盤項目,包括「朝陽8號」、「白馬御府」及西溪濕地項目,普遍銷情相當理想,價格亦較去年有所提升,似未受限購等調控措施影響。

剛性強勁銷售勝預期

潘磊解釋,目前杭州房地產市場剛性需求仍然強勁,供不應求情況未有減退,銷售速度超出預期。以早前訂下的今年合同銷售額較去年增長40%,至近70億元的目標計,首五個月平均每月的合同銷售額「超額完成」,料今年達標不成問題。

「杭州市場去年9月開始一直往上走,到今年1月出了調控措施,原以為會冷卻一下,怎料農曆新年假後又拍出了地王,我們亦趁機會集中在市場推出貨源,故今年首五個月銷售著實不錯。不過,我們感覺由6月份開始,市場會慢慢回穩,集團下半年銷售策略也會有一些轉變,提升議價能力,犧牲一定銷售速度,來滿足售價提升。」

眾安的土儲分布,主要在浙江省、杭州及安徽省,潘磊說今年有兩個重點項目,分別是杭州余杭的「理想灣」及准北的「溫哥華城」。理想灣已竣工待售面積約34萬平方米,樓面地價約每平方米1,548元,潘磊表示,理想灣去年銷售均價約為每平方米6,000至6,500元,去年7月開始交付,今年售價在政府控制價格下,預計為1萬元,換言之較去年提升逾60%。

至於准北溫哥華城,是大型項目,總建築面積達165萬平方米,未開發面積仍有55萬平方米,而樓面地價僅為每平方米34元。潘磊指出,溫哥華城第三期去年售價在4,500元左右,今年上半年售價已升至5,500元。「按照過去的策略,我們會定價在4,500至4,800元,務求銷率售去到100%,但今年策略轉變,提價至5,500至5,700元,銷售率降至60%至70%,但利潤率明顯獲得提升。」

改善毛利率偏低問題

眾安這套「重價不重量」的策略,正正是彌補過去毛利率偏低的缺點。眾安2016年全年收入為50億元,按年增長74%;股東應佔溢利1.25億元,下跌70%;但若撇除投資物業公允值變動及一次性非經常性收益,核心溢利則成功轉虧為盈,賺6,803萬元,而2015年則蝕2.07億元。不過,集團毛利率僅得12.5%,按年下降3.4個百分點,遠較行業平均毛利率25%為低。

潘磊表示,毛利率的高低,與集團銷售節奏及庫存結構有關係,去年重點結轉的某一個項目,是前一年的銷售,有信心今、明年的毛利率會有改善。事實上,集團多個重點項目的售價均遠高於成本價,利潤空間龐大。如杭州余姚的「翡翠瓏灣」,成本價每平方米3,804元,下半年推售,預計售價達2.2萬元;余姚「學君里」樓面地價1,328元,明年竣工,今年售價已較去年升近一倍至14,000元。再加上上述提及的理想灣及溫哥華城,均是利潤率不俗的項目。

謹慎買地土儲仍充足

近年內房股均在追求銷售額急速增長,上千億甚至3,000億的開發商愈來愈多,但眾安卻似乎無意加入這個速度競賽,潘磊表示,「這些發展商多是全國性部署,但眾安屬於區域性發展商,集中在長三角地區,我們追求的是已經進入的城市,持續發展,能夠佔有穩定的市場份額。」他亦透露,集團已計劃部署進入新的城市,包括江蘇鎮江及山東青島,有一些項目已在洽商,都已經在組建團隊,「長三角也有很多不同城市,面臨城市的升值換代,如鎮江原本只是三四綫城市,但她位於南京、上海圈最中央的位置,我們判斷她發展機遇很大。」

內地地王頻生,原來眾安在過去近一年半以來,並沒有在拍賣市場上拿過一塊地,相對於其他內房股,在補充土儲策略上是相對保守及審慎。對於此點,潘磊指出,在眾安的歷史中,經常都會有一兩年不拿地的情況出現,因集團比較謹慎,不會在高峰期去搶地,現時集團的土地儲備約有600多萬平方米,不急於搶地來補充。他續道,除了在拍賣場買地,正如前述集團也有洽商不同項目,不怕發展會放緩下來。
74 : GS(14)@2017-08-08 03:09:06

盈喜
75 : to10midnight(57269)@2017-08-09 22:32:27

其實散唔散得切貨
76 : greatsoup38(830)@2017-08-11 22:10:22

現在放緊消息
77 : GS(14)@2017-11-14 10:18:13

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已注意到於本公佈日期本公司股份之價格出現下降及成交量出
現上升。經作出於相關情況下有關本公司之合理查詢後,董事會確認並不知悉任何導致該等股價
及成交量變動之原因,亦不知悉任何必須公佈以防範本公司證券出現虛假市場情況之任何資料或
任何須根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部須予披露之內幕消息。本公司之營運
維持正常。
本公佈乃承董事會命作出,董事會願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

78 : GS(14)@2017-12-30 16:34:24

買垃圾地
79 : GS(14)@2018-03-18 20:49:48

買地
80 : GS(14)@2018-03-19 01:00:19

本公告乃眾安房產有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限
公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之
內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本集團截至二零
一七年十二月三十一日止(「年度」)之未經審核綜合管理賬目之初步評估,本集團預期錄得的年度
利潤較截至二零一六年十二月三十一日止年度的利潤約有 400% 的增幅。
本集團年度利潤大幅增加之主因(有待最終確認)乃由於本集團於年度錄得 (i) 銷售毛利的大幅增
加;(ii) 銷售投資物業凈收益的增加;及 (iii) 投資物業的公允價值大幅增加。
本公告僅根據目前所得數據(包括本集團本年度之未經審核綜合管理賬目)由董事會進行初步審閱
及評估,並非以本公司獨立核數師審閱或審核的任何數據或資料為依據,有關資料可能變更。股
東及潛在投資者應細閱本公司的年度財務業績公告,該公告現時預期將於二零一八年三月底前發
佈。
81 : GS(14)@2018-08-25 10:59:14

盈警
82 : GS(14)@2019-03-11 04:51:54

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,本集團截至二零一八年十二
月三十一日止(「年度」)之未經審核綜合管理帳目之初步評估,本集團預期錄得的年度利潤較截至二
零一七年十二月三十一日止年度的利潤有較大幅度的下降。
本集團年度利潤較大幅度下降之主因(有待最終確認)乃由於本集團於本年度投資性物業的公允價值
變動基本持平,未有如二零一七年度錄得重大收益增值所致。
於二零一八年,本集團的整體經營水準良好,財務狀況依然保持穩健。根據本公司目前可得資料,
由於二零一八年所確認的物業銷售增多,董事會預期二零一八年的收入和毛利均較二零一七年有所
增加,毛利率亦較二零一七年上漲。
眾安 房產 0672 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270570

安全倉(0237)專區

1 : GS(14)@2010-08-30 23:12:46

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=9137
新聞專區
2 : GS(14)@2010-09-16 21:15:02

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... &p=1446055#p1446055

追入 52 weeks high - 爪哇控股251,

好快有野睇... , 公司最近開始回購 at $4-4.2

viewtopic.php?f=51&t=59276

爪哇控股251 - by 精英大師

viewtopic.php?f=48&t=56537&p=1377762&hilit=251#p1377762

係整個集團最大最大賣點係火炭~惠康貨倉,05年買落後一直做倉,集團就一直申請重建起樓,一直都被城規拒絕, 個處可以起80多萬呎樓面,計埋發水可建100萬呎,每呎保守6000元都套現60億,當年同牛奶買入係幾億元,每呎樓面成本係650元, 至於有無機會起,只係時間問題,一個方案吾得,又出另一個方向,終有一個得,加上政府態度愈來愈傾向重建.......

Detail - scroll down to last one

http://www.info.gov.hk/tpb/en/pl ... A_ST_658_0_gist.pdf
Gov. City planning submission in PDF

http://www.info.gov.hk/tpb/en/plan_appl ... 0_gist.pdf

1. 御龍山 avg $7000-8000
2. 100萬呎, 每呎樓面成本係$650, 每呎補$2000-3000. 建築成本+borrowing cost $1000-1500... Net profit $1500-3000...
3. Total net profit $2-3 B

Buy in under $4.5
Cut loss $3.5-3.8
First T.P. $4.8-5
Mid-term T.P $5.5-6
3 : Wilbur(1931)@2010-09-16 21:31:09

炒精英大師概念,

多個炒隻股票價值

個POST其他師兄都有講,

大把股票有豐厚資產兼under valued smiley
4 : GS(14)@2010-10-24 13:04:00

http://www.devb.gov.hk/tpab/file ... %205%20of%2008_.pdf
城市規劃委員會檔號

13 of 2006 and 5 of 2008(PDF)
  
地點

A/ST/630
A/ST/658
  

沙田坳背灣街及樂景街
申請用途


擬設綜合發展並包括政府、機構或社區設施和公共交通交匯處
  
法定圖則上的用途地帶


「綜合發展區(1)」地帶
  
  
上訴案的裁決
  
  
得值
5 : GS(14)@2010-11-27 14:26:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126652_C.pdf

237 very good result , 10 cents intrim div.
6 : GS(14)@2010-11-28 21:22:05

http://hkstockinvestment.blogspot.com/2010/11/2611_28.html
4. 安全貨倉 (00237)
安全貨倉是一隻很冷門的資產大折讓股,成交一向很少,但其實質素不差,而且過往幾年的派息也算慷慨,實在有留意及低吸的價值。

是次中期業績在撇除物業重估公平值變動及相關遞延稅項後,股東應佔溢利由上年同期之港幣39,374,000 元增加52% 至今年的港幣59,962,000元,但要留意當中有3400萬元是來自手持投資組合的公平值增值,即來自貨倉及物業租金的淨收入是2600萬元左右,以全年計應該有5200萬元左右。中期息每股7仙,另加特別息3仙,即總派息10仙,此息率比起不少的REITS更佳。其資產淨值高達16.5億元,相當於每股資產淨值12.2元,以星期五收市價5.25元計算,股價較資產淨值折讓超過5成。而更吸引的是其淨現金加持作買賣投資(容易套現的流動資產)的金額共3.2億元,相當於每股2.37元左右。

其實除了安全貨倉外,再前一日公佈業績的大昌集團(00088)也屬於此類股,有不俗的派息、資產折讓大,自己覺得比買REITS的值博率更高。
7 : david395(4434)@2010-11-28 21:40:25

香港文匯報訊(記者 顏倫樂)安全貨倉及相關人士持有的荃灣國瑞路安全貨倉,剛向城規會申請興建1幢樓高51層的住宅大廈,提供352伙。另外,恒基等旗下西半山羅便臣道的舊樓地盤申請放寬建築高度及合併毗鄰物業發展,擬提供單位數目106伙;裕泰興持有的旺角長旺雅苑商場部分,亦再次向城規會申請改裝為酒店用途。
 位於荃灣國瑞路132至140號的安全貨倉,現時規劃為「住宅(戊類)」用途,剛向城規會申請興建1幢樓高51層的住宅大廈,項目地盤面積47,750呎,擬建地積比為5倍,住宅樓面達238,755呎。
 申請人為GAYLAKE LIMITED,公司董事包括安全貨倉主席呂辛及執行董事呂自龍等。
恒基西半山地盤申請放寬
 另外,恒基與相關人士持有的西半山羅便臣道23、25號舊樓,昨向城規會申請與毗鄰的27D、E、F合併發展,地盤現規劃為「住宅(乙類)」用途,擬建一幢樓高35層的住宅物業,地積比率為5倍,住宅樓面193,119呎,提供106伙。地盤亦申請放寬高限由主水平基準以上230至247.5米,以容納4層住宅樓層及1層停車場。
 裕泰興等持有的旺角長旺雅苑地下商場部分,昨日再次向城規會申請改裝為酒店用途,為樓盤「增值」,據悉,發展商3月亦曾入紙申請,但遭到不少反對聲音。資料指,發展商申請改裝涉及酒店樓面5,133呎,提供房間23間,預計2011年完工,由於酒店部分有自身的獨立出入口樓梯,相信不會對大廈住戶構成不便。
太古坊重建計劃增補文件
 太古地產昨日就魚涌太古坊重建計劃提交補充文件,主要將樓宇2A位於非建築用地上擬議的空間高度由之前的20米修訂為25米, 而上層大堂的高度則由14.75米收窄至10.5米。另外,荃灣美德大廈亦呈交補充文件,包括將總樓面輕微放寬,以及將私家車位數量及上落客貨車位重新修訂。
 新地元朗南生圍東成里兩個地盤,則向城規會提交補充文件回應漁護署意見。此外,昨日城規會公布《牛頭角及九龍灣分區計畫大綱核准圖》,修訂主要包括為九龍灣商貿區外的各個用途地帶制訂高度限制,指定非建築用地和建築物的間距,以及改劃多幅用地等。

http://paper.wenweipo.com/2010/11/20/FI1011200024.htm
8 : GS(14)@2011-04-05 16:06:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110328638_C.pdf
251派息穩定,只靠重估
9 : idsdown(1658)@2011-06-28 21:42:38

D貨真係好亁下, 想joint個game玩都難http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110628517_C.pdf

業績
本年度集團之業績持續表現理想。倉儲業務及財務投資均錄得增長。集團整體盈利由上年之港幣
244,461,000 元增加至本年之港幣314,749,000 元,上升達28.75%。總營業額維持在港幣9,500 萬
元水平。撇除未變現投資物業之公平值變動(撇除有關遞延稅項調整)影響後的股東應佔溢利增加
24% 至港幣84,673,000 元(二零一零年:港幣68,435,000 元)。每股基本盈利上升至港幣2.33 元(二
零一零年:港幣1.81 元)。
10 : GS(14)@2011-06-28 21:53:32

股息
董 事 會 建 議 派 發 截 至 二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 末 期 股 息 每 股 港 幣 七 分, 共 港 幣 9 , 4 5 0 , 0 0 0元 及 特 別 股 息 每 股 港 幣 一 角 二 分, 共 港 幣 1 6 , 2 0 0 , 0 0 0 元 予 於 二 零 一 一 年 八 月 十 九 日 名 列 本 公 司 股東 名 冊 之 股 東。 該 項 建 議 如 在 即 將 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 獲 得 通 過, 擬 派 發 之 末 期 股 息 及 特 別 股息 將 約 於 二 零 一 一 年 八 月 二 十 九 日 寄 予 各 股 東。 連 同 已 派 發 之 中 期 股 息 每 股 港 幣 七 分 及 特 別 股 息每 股 港 幣 三 分, 全 年 派 發 之 股 息 共 為 每 股 港 幣 二 角 九 分。 上 年 度 派 發 之 股 息 共 為 每 股 港 幣 二 角 九分。

特別息減了
11 : pcp7838(1616)@2011-06-28 22:36:56

但息率都真的不俗.作為收息股唔錯.
12 : GS(14)@2011-06-28 22:40:30

美中不足是特別息比例好高
13 : david395(4434)@2011-08-21 21:56:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... ATETIME_TODAY_C.HTM
14 : valueinvestor(7573)@2011-08-23 20:55:41

係平,
安全貨倉平白簡潔得有點嚇人 (l'm lovin it)
251就亂好多, 要多好多時間研究下
不過有其它仲平仲明顯
15 : GS(14)@2011-08-24 22:32:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110821034_C.pdf
AGP報告AGP之董事會並無宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息(二零一零年:無)
及 AGP 集團錄得下列之業績:–
 總營業收益為港幣 296,500,000 元 (二零一零年:港幣 306,000,000 元)。
 AGP 股東應佔溢利為港幣 998,400,000 元 (二零一零年(重列):港幣 329,400,000 元)。
 AGP 股東應佔溢利之每股盈利為 112.6 港仙 (二零一零年(重列): 37.2 港仙)。
 已扣除遞延稅項影響後投資物業公平值之變動為增加港幣 967,800,000 元 (二零一零年(重列):
港幣 300,300,000 元)。
 投資物業公平值變動前(已扣除遞延稅項影響)之每股盈利為 3.5 港仙(二零一零年:3.3 港仙)。
 於二零一一年六月三十日,AGP 股東應佔之股本權益為港幣 10,293,800,000 元 (二零一零年十
二月三十一日(重列):港幣 9,225,600,000 元)。
 於二零一一年六月三十日,AGP 股東應佔每股資產淨值為港幣 11.6 元 (二零一零年十二月三十
一日(重列):港幣 10.4 元)。
16 : GS(14)@2011-09-04 17:22:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110826581_C.pdf
251

不計重估及其他收入,蝕幾百個,但財務好好

本集團仍處於持有優質核心資產之有利位置。大新金融中心之出租率位於高水平,而租金
收入亦不斷增加。由於集中於亞洲之投資者對香港優質寫字樓之需求將會持續,將帶動寫
字樓之租金進一步上漲。透過建立作為銅鑼灣繁華商業區最佳酒店之知名度,香港銅鑼灣
皇冠假日酒店已提升其營業額。此外,位於成都及廣州之寫字樓物業之出租率亦有所上
升。位於成都及開封之發展項目已取得相當進展,詳細圖則已進入審批程序,而位於香港
火炭之大型商業/住宅項目之詳細建築圖則亦已遞交。

未來十二個月之前景無疑嚴峻,而美國是否有意降低其巨額債務負擔則是主導因素,可能
會對全球市場造成重大影響。全球經濟復甦仍然脆弱及不平衡。董事會將關注市場發展及
繼續採取小心及審慎態度管理本集團之物業組合及評估投資新機會,以提升本集團之整體
資產質素。
17 : passby(15493)@2011-09-04 19:56:58

我睇左佢幾年,買就蝕曬時間值
18 : idsdown(1658)@2011-09-04 20:53:59

人地入為收息, 買黎炒肯定係悶死
19 : Sunny^_^(11601)@2011-09-04 21:08:58

呢兩隻野真係幾悶下.間野細細,概念唔當炒.
20 : GS(14)@2011-09-05 07:47:19

但是贏就得啦
21 : valueinvestor(7573)@2011-09-07 20:57:17

17樓提及
我睇左佢幾年,買就蝕曬時間值


唔會
睇價買入賣出呢D股可以好安全地賺
前提係你的PORTFOLIO SIZE唔可以過大
22 : GS(14)@2011-09-07 21:50:43

呢隻算唔錯
23 : GS(14)@2011-11-26 18:29:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111125539_C.pdf
237竟然派1蚊息...不過業務都是靠重估同炒股,現金1.3元

財務摘要
• 營業額:港幣54,482,000 元,上升16%(二零一零年:港幣47,013,000 元)
• 股東應佔溢利:港幣92,765,000 元(二零一零年:港幣162,383,000 元)
• 銀行淨現金:港幣210,952,000 元(二零一一年三月三十一日:港幣186,060,000 元)
• 每股盈利:港幣0.69 元(二零一零年:港幣1.20 元)
• 中期股息:每股港幣7 分(二零一零年:每股港幣7 分)及特別股息每股港幣93 分(二零一零
年:每股港幣3 分)

展望
歐債危機甚於美債危機,而歐盟援助希臘方案一波三折,全球經濟風險增加,且充滿變數,要化解兩債危機需時,市場十分關注美國會否推出第三輪量化寬鬆政策。內地當前推出適時適度之微調政策,若能下調存款準備金率,當有助紓減中小企業資金周轉困難,香港貨倉物流業可望有轉機;房地產市場下半年走勢料反覆向下,或會影響租務市場。
本集團位於葵涌之安全四倉物業重建計劃,仍處初步探討階段。有鑑於經濟及金融市況不穩,集團決定暫緩有關發展計劃,將預留發展之部份資金作特別股息發放予股東,餘額則留待將來適當時機作重建物業之啟動資金。
24 : Clark0713(1453)@2012-03-30 21:28:15

#251

截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203304763_C.pdf

靠重估
25 : passby(15493)@2012-03-31 05:03:03

22樓提及
呢隻算唔錯


算係咁,起碼唔係呃錢個d
26 : GS(14)@2012-03-31 15:47:21

24樓提及
#251

截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203304763_C.pdf

靠重估


財務OK,不計重估就蝕
27 : 鉛筆小生(8153)@2012-04-28 14:49:27

這只太悶, 損失時間
28 : siuman1986(6109)@2012-06-28 22:52:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120628811_C.pdf
截至二零一二年三月三十一日止年度經審核之綜合業績

你都咪話,真係幾好息~
29 : greatsoup38(830)@2012-06-28 23:15:14

盈利增30%,至5,200萬,45仙現金

股息
董事會建議派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣七分,共港幣9,450,000
元及特別股息每股港幣一角二分,共港幣16,200,000 元予於二零一二年八月二十二日名列本公司
股東名冊之股東。該項建議如在即將舉行之股東週年大會上獲得通過,擬派發之末期股息及特別
股息將約於二零一二年九月三日寄予各股東。連同已派發之中期股息每股港幣七分及特別股息每
股港幣九角三分,全年派發之股息共為每股港幣一元一角九分。上年度派發之股息共為每股港幣
二角九分。

好正...

展望
美國經濟復甦步伐緩慢,以及受歐債危機惡化趨勢的困擾,各國憧憬美國再推第三輪量化寬鬆,
全球經濟基礎仍呈脆弱。而中國經濟繼續軟著陸,部份傳統市場消失,以至進口需求將下滑,香
港出入口將再受阻,預料倉儲業會受一定程度影響。
由於本集團貨倉物業仍保持近幾年來的經營方式,即有固定大客戶租倉,而東九龍租務市場前景
繼續看好,故預料整體租金收入將保持平穩。
本集團於去年中因決定暫緩葵涌國瑞路安全四倉(“四倉”)重建計劃,故將預留發展之部份資金作
中期特別股息(每股港幣93 分)派發,連同普通股股息(每股港幣7 分),每股共派息港幣1 元,總
共派發港幣1.35 億元回饋股東。由於香港經濟及房地產市場至今仍充滿不明朗因素,管理層現正
從不同方向考慮四倉之未來發展,換言之,四倉仍維持舊況,繼續營運。
另者,在港府提出活化工廈措施效應下,本集團有意申請將現時屬於工商物業的《振萬廣場》改變
為非工業用途物業,已委聘專業人士作研究規劃,但目前僅處於初步探討階段,在短期內展開工
程機會不大。

30 : siuman1986(6109)@2012-06-28 23:24:01

估唔到真係咁堅...
嗰時睇舊錢圍開得1.x,對佢業務又無乜信心,加上「特別息」呢三個字好唔安全,最後放棄睇
現在頓覺有眼不識泰山....
31 : greatsoup38(830)@2012-06-28 23:32:26

現在D倉升得好快
32 : GS(14)@2012-08-05 20:55:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120805031_C.pdf
本公司之董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據
本公司現有資料,本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月可能錄得之溢利將
較於二零一一年同期所錄得之溢利為少。此乃主要由於本集團之投資物業公平值之
增值數額不及於二零一一年同期。
溢利減少將不會對本集團之現金流量及營運構成
任何負面影響。
33 : idsdown(1658)@2012-08-05 21:03:48

無留意添, 呢隻嘢5月後一直係咁上喎, 都40%啦
34 : GS(14)@2012-08-05 21:04:40

睇漏眼
35 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:04:07

嘩, 咩料237, 251
36 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:11:38

肯定睇了呢篇
[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/36501[/realblog]
37 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:13:52

同251 有咩關?
38 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:14:15

唔講你聽
39 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:14:50

38樓提及
唔講你聽

咪369+1036 既關係
40 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:15:56

39樓提及
38樓提及
唔講你聽

咪369+1036 既關係


唔是呀..它們同一個家族,正如63、凱聯同天德的關係
41 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:17:14

http://www.hudong.com/wiki/%E5%90%95%E8%BE%9B
42 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:19:10

251 資產超掂, 貨又邊, 係時候吸返D
43 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:21:59

最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470

爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。

安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。
44 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:22:22

42樓提及
251 資產超掂, 貨又邊, 係時候吸返D


你真是...唔好搶呀
45 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:23:19

43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。


唔好出聲啦好唔好
46 : soso2412(31378)@2012-08-27 14:25:36

世界家下咁既經濟環境..."安全+貨倉" 值錢
47 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:26:02

45樓提及
43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。

唔好出聲啦好唔好


好野該是分享的, 不對嗎?
48 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:27:14

47樓提及
45樓提及
43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。

唔好出聲啦好唔好

好野該是分享的, 不對嗎?


好彩我未買...我被你呢種行為感動
49 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:30:47

48樓提及
47樓提及
45樓提及
43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。

唔好出聲啦好唔好

好野該是分享的, 不對嗎?

好彩我未買...我被你呢種行為感動


你要這裡人流高, 就不要收埋好野, 股價升唔升唔係重點
人地買唔買也不是重點, 重點在, 這裡既DATA 夠唔夠多, TRUE 唔TRUE

我幫緊你
50 : Wilbur(1931)@2012-08-27 14:31:28

237咩事?
51 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:33:18

49樓提及
48樓提及
47樓提及
45樓提及
43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。

唔好出聲啦好唔好

好野該是分享的, 不對嗎?

好彩我未買...我被你呢種行為感動

你要這裡人流高, 就不要收埋好野, 股價升唔升唔係重點
人地買唔買也不是重點, 重點在, 這裡既DATA 夠唔夠多, TRUE 唔TRUE
我幫緊你


畀我買一千股做佢股東先唱嘛
52 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:33:33

50樓提及
237咩事?


212都受上面篇文升左
53 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:34:09

225都是
54 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:34:24

51樓提及
49樓提及
48樓提及
47樓提及
45樓提及
43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。

唔好出聲啦好唔好

好野該是分享的, 不對嗎?

好彩我未買...我被你呢種行為感動

你要這裡人流高, 就不要收埋好野, 股價升唔升唔係重點
人地買唔買也不是重點, 重點在, 這裡既DATA 夠唔夠多, TRUE 唔TRUE
我幫緊你

畀我買一千股做佢股東先唱嘛


你你咪追, 251 都未升
55 : Wilbur(1931)@2012-08-27 14:35:13

52樓提及
50樓提及
237咩事?

212都受上面篇文升左


咁26都要升番50%啦
56 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:36:08

55樓提及
52樓提及
50樓提及
237咩事?

212都受上面篇文升左

咁26都要升番50%啦


大家保持冷靜呀啦
57 : soso2412(31378)@2012-08-27 14:37:52

工廈概念 smiley
58 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:38:47

55樓提及
52樓提及
50樓提及
237咩事?

212都受上面篇文升左

咁26都要升番50%啦

859 都好正咁
59 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 14:39:25

56樓提及
55樓提及
52樓提及
50樓提及
237咩事?

212都受上面篇文升左

咁26都要升番50%啦

大家保持冷靜呀啦


買就買未升個D, 追大升個D, 隨時倒插

立即研究下251 有咩資產, 值幾多等, 再尾市看入唔入得過仲好
60 : greatsoup38(830)@2012-08-27 14:40:07

59樓提及
56樓提及
55樓提及
52樓提及
50樓提及
237咩事?

212都受上面篇文升左

咁26都要升番50%啦

大家保持冷靜呀啦

買就買未升個D, 追大升個D, 隨時倒插
立即研究下251 有咩資產, 值幾多等, 再尾市看入唔入得過仲好


都是好多廠,最值錢火炭塊地,起好都唔少野,價錢唔講啦
61 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:07:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120426748_C.pdf
待售都可以

發展既火炭塊地真係值錢, 好近港鐵站, 一定起豪宅

信和個X龍山, 都好鬼值錢

收租有大新金融+CWB皇冠假日

勁值錢, 但未知幾時反映到

當年金朝陽都等左一排先開始反映
PROJECT 一出就會令MARKET 注視到

若QE真的殺到來, 就大手入定等
62 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:07:08

DUPLICATED
63 : GS(14)@2012-08-27 15:12:59

邊個搶上去的
64 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:19:56

63樓提及
邊個搶上去的


點問都冇人會認啦, 資產厚, 貨不多,自然的結果
市場公平買賣機會, 但3.91 是湯兄你嗎? 看來唔會有人賣俾你

若一旦有大成交破到52週高位, 就會更多人留意

-------------
剛研究, 251 若賣殼, 我估比1036 更值錢

因為佢有埋倫敦上市既地位

AIM=> LONDON?
http://www.asiangrowth.com/html/eng/index.asp
65 : Wilbur(1931)@2012-08-27 15:20:15

63樓提及
邊個搶上去的


肯定係rf軍團中既cd-rom大軍

利申:冇貨
66 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:22:55

65樓提及
63樓提及
邊個搶上去的

肯定係rf軍團中既cd-rom大軍
利申:冇貨


利申: 有貨, 長期持有, 直到價值被市場反映
67 : oman(1154)@2012-08-27 15:31:39

爪哇廿幾年前同日資兼松江商代理香港adidas運動用品,行內很著名.
68 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:32:20

51樓提及
49樓提及
48樓提及
47樓提及
45樓提及
43樓提及
最喜歡這類股 - 高資產高淨值 總會有出頭天
http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=226470
爪哇最新每股帳面資產淨值達14.8元,若手上的重建項目,陸續獲批,相信其價值又可調高,現價不足4元,咁大折讓,絕對係私有化誘因。
安全倉的大股東私人持有位於筲箕灣的工早前以4.75億元全幢易手,物業於2004年以4,980萬元購入,帳面勁賺4.25億元,持貨7年升值8.5倍,成工廈神話。政府要搞活化工,工隨時變金蛋。

唔好出聲啦好唔好

好野該是分享的, 不對嗎?

好彩我未買...我被你呢種行為感動

你要這裡人流高, 就不要收埋好野, 股價升唔升唔係重點
人地買唔買也不是重點, 重點在, 這裡既DATA 夠唔夠多, TRUE 唔TRUE
我幫緊你

畀我買一千股做佢股東先唱嘛

還有, 一千股, 要係碎股板都買
69 : GS(14)@2012-08-27 15:33:54

64樓提及
63樓提及
邊個搶上去的

點問都冇人會認啦, 資產厚, 貨不多,自然的結果
市場公平買賣機會, 但3.91 是湯兄你嗎? 看來唔會有人賣俾你
若一旦有大成交破到52週高位, 就會更多人留意
-------------
剛研究, 251 若賣殼, 我估比1036 更值錢
因為佢有埋倫敦上市既地位
AIM=> LONDON?
http://www.asiangrowth.com/html/eng/index.asp


利申: 我都是無貨...
70 : GS(14)@2012-08-27 15:34:17

65樓提及
63樓提及
邊個搶上去的

肯定係rf軍團中既cd-rom大軍
利申:冇貨


RF D Cd-rom 真是好可惡
71 : mannishmark(26310)@2012-08-27 15:37:49

70樓提及
65樓提及
63樓提及
邊個搶上去的

肯定係rf軍團中既cd-rom大軍
利申:冇貨

RF D Cd-rom 真是好可惡


好彩我唔係姐..唔係實打左N個噴嚏
72 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:42:17

指數受住期指轉倉活動影響, 2-3線也可以借勢調整下,
這個時候, 安全系數相對高既係呢類

大折讓, 優質資產股, 有派息, 冇供股不良紀錄既公司

同埋受住1036 既影響, 以及今年還有數家內房想借殼上既傳聞

什麼是最安全, 251, 237 都真係比較上吸引
73 : GS(14)@2012-08-27 15:43:19

仲有好多的...
74 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:44:31

73樓提及
仲有好多的...


你相唔相信, 接下來既日子, 呢類股會被尋宝, 唔知發生咩事既情況下, 一日爆升幾十個巴仙
75 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:44:52

73樓提及
仲有好多的...

EG 406
76 : GS(14)@2012-08-27 15:45:19

75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406


406 我唔會留意呢d,我會選687
77 : GS(14)@2012-08-27 15:45:42

74樓提及
73樓提及
仲有好多的...

你相唔相信, 接下來既日子, 呢類股會被尋宝, 唔知發生咩事既情況下, 一日爆升幾十個巴仙


我覺得事情總會有個終結
78 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:46:56

76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687


我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒
79 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:46:56

76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687


我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒
80 : mannishmark(26310)@2012-08-27 15:48:12

但事情往往會在風平浪靜既情況下發生,一日爆升幾十個巴仙只會打草驚蛇,等一切歸於平淡先再算吧
81 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:48:20

77樓提及
74樓提及
73樓提及
仲有好多的...

你相唔相信, 接下來既日子, 呢類股會被尋宝, 唔知發生咩事既情況下, 一日爆升幾十個巴仙

我覺得事情總會有個終結


我也覺得係, 不過終結時, 也許部份股值被大戶看中後, 想跌返下來也難

就如金朝陽, 我等左好耐, 當年6蚊走個價都買唔返
82 : GS(14)@2012-08-27 15:51:17

79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到
83 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 15:55:55

82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到


我總覺得磚頭吸引

看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好

但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強
84 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 16:09:51

我等緊237 出個份不尋常既例行通告
希望真的是沒有原因, 否則我會很心痛

因為, 我一股237也沒有, 太安全, 所以我當年不需要這個貨倉
85 : Wilbur(1931)@2012-08-27 16:12:15

83樓提及
82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到

我總覺得磚頭吸引
看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好
但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強


168成班人已轉型炒樓,冇玩股好耐...
86 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 16:22:02

85樓提及
83樓提及
82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到

我總覺得磚頭吸引
看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好
但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強

168成班人已轉型炒樓,冇玩股好耐...


希望不是168班人, 否則, 想執平貨都難

佢地會唔會沽樓買股? C永清都沽部份資產
87 : Wilbur(1931)@2012-08-27 16:35:33

86樓提及
85樓提及
83樓提及
82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到

我總覺得磚頭吸引
看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好
但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強

168成班人已轉型炒樓,冇玩股好耐...

希望不是168班人, 否則, 想執平貨都難
佢地會唔會沽樓買股? C永清都沽部份資產


玩股愈精既人愈唔信股票

我唔夠錢玩樓先迫住買股票

你睇下味皇同龍生都搞緊自己隻房託啦...
88 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 16:46:01

87樓提及
86樓提及
85樓提及
83樓提及
82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到

我總覺得磚頭吸引
看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好
但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強

168成班人已轉型炒樓,冇玩股好耐...

希望不是168班人, 否則, 想執平貨都難
佢地會唔會沽樓買股? C永清都沽部份資產

玩股愈精既人愈唔信股票
我唔夠錢玩樓先迫住買股票
你睇下味皇同龍生都搞緊自己隻房託啦...

我有物業, 都繼續玩股, 因為樓要出貨好難, 市好就咩都好, 市差真係
但股票唔同, 市好市差都係T+2, 同埋, 市差都有強股
89 : fineram(806)@2012-08-27 17:37:22

88樓提及
87樓提及
86樓提及
85樓提及
83樓提及
82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到

我總覺得磚頭吸引
看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好
但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強

168成班人已轉型炒樓,冇玩股好耐...

希望不是168班人, 否則, 想執平貨都難
佢地會唔會沽樓買股? C永清都沽部份資產

玩股愈精既人愈唔信股票
我唔夠錢玩樓先迫住買股票
你睇下味皇同龍生都搞緊自己隻房託啦...

我有物業, 都繼續玩股, 因為樓要出貨好難, 市好就咩都好, 市差真係
但股票唔同, 市好市差都係T+2, 同埋, 市差都有強股


樓要出貨好難 ? 問題係選錯左盤.
90 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 17:42:11

89樓提及
88樓提及
87樓提及
86樓提及
85樓提及
83樓提及
82樓提及
79樓提及
76樓提及
75樓提及
73樓提及
仲有好多的...

EG 406

406 我唔會留意呢d,我會選687

我0.3 買過687, 10年上去個浸走晒

我一蚊先留意到

我總覺得磚頭吸引
看141 也很吸引, 不過個名就不好了
-------
251 我覺得, 你可以等下
只要冇人掃上去突破$4, RF CDROM 唔會有耐性做長線
到時慢慢接佢地止蝕/平手盤, 仲好
但最怕是精英大師那邊INV168既人吸納, 只要好股, 佢地持有既耐性特別頑強

168成班人已轉型炒樓,冇玩股好耐...

希望不是168班人, 否則, 想執平貨都難
佢地會唔會沽樓買股? C永清都沽部份資產

玩股愈精既人愈唔信股票
我唔夠錢玩樓先迫住買股票
你睇下味皇同龍生都搞緊自己隻房託啦...

我有物業, 都繼續玩股, 因為樓要出貨好難, 市好就咩都好, 市差真係
但股票唔同, 市好市差都係T+2, 同埋, 市差都有強股

樓要出貨好難 ? 問題係選錯左盤.

縱橫咁多年, 應該咁講, 市淡, 就算太古城, 美孚, 都好難合理價出, 但估就易
成本更平

除非像現在既樓市氣氛, 一放盤就搶住要
-----
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=5933

漢國置業(160)成為新蒲崗地皮被勾出後第一個同區受惠的發展商。爪哇控股(251)宣佈,其新西蘭附屬上市公司Trans Tasman Properties Limited(TTP),以5.6573億元,向漢國置業(160)母公司建業實業(216)購入九龍鑽石山蒲崗村道97號地皮,該地皮佔地2.41萬方呎,可建樓面面積約20.26萬方呎,每方呎2791元。由於地價成本只需約3.33億元,漢國置業是次交易獲利高達2.32億元,毛利率近七成,遠勝於售樓利潤。

據了解,該盤已支付補地價,並獲批興建一幢38層高的住宅,提供304伙單位。漢國置業在1997年12月以1.83億元收購該地皮(前身為香島中學),每方呎只需903元;不過,該盤與政府磋商補地價長達數年,一直不果。最後終於在2003年9月完成補地價協議,所支付補地價金額為1.5億元,即每方呎740元。地價總成本為3.33億元,每方呎1643元。

測量師表示,假如該盤興建住宅,建築成本每方呎約1500元,即總投資成本達每方呎約3200元;然而,新蒲崗的樓價約每方呎4000元,因此售樓利潤只有每方呎800元,即毛利率只有兩成半。但是,是次交易該公司即時套現逾五億元,並在賬面上有七成的毛利,「賣麵粉」遠勝於「賣麵包」。而該公司早前已透露會將鑽石山地皮出售,以集中資源發展中國地產市場,而香港則著重投資物業。


回望一下, 251都幾勁

歷年項目, 都唔少
http://www.seagroup.com.hk/business_pass_tc.php
91 : 雪貓(1200)@2012-08-27 18:26:20

38樓提及
唔講你聽

嘩!湯SIR肥仔啦
都追返D 251先
92 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 19:54:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120827514_C.pdf

財務不錯

派息照舊5仙
93 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 19:58:28

業務回顧
物業投資及發展
本集團繼續重點推進香港及中國大陸之發展及投資項目。本集團之策略為不時檢討並優化項目組合。


香港
期內寫字樓租賃市場表現穩定。來自大新金融中心(一幢樓高39層之商業大樓)之租金收入維持穩定及理想。於二零一二年六月三十日,其出租率維持於約99%之高
水平。期內,本集團繼續出售已發展物業之餘下單位。.豪山餘下住宅單位及住客停車位以及駿逸峰餘下住宅單位(現時已出租)之銷售活動仍在進行中。

位於火炭之建議發展項目預計包括住宅單位、停車場、教育設施、巴士總站以及其他設施,其地盤面積約為20,092平方米。經修訂之一般建築圖則已於二零一一年十
月獲屋宇署批准並已於二零一二年六月開始地基工程。

中國大陸
四川省成都
期內,中環廣場兩座樓高30層之寫字樓之出租率顯著提升,而其總樓面面積約29,000平方米之零售商場均已租出,其中大部份面積乃按長期租約租予成都新世界
百貨店。於二零一二年六月三十日,該兩座寫字樓及零售商場之總出租率約為93%。中環廣場餘下樓面面積之租賃活動仍繼續進行。
新世紀廣場總樓面面積為約16,300平方米之商場已按中期租約全部出租予一間傢俱零售商。
本集團現正就地盤面積為506,000平方米之龍泉項目確定其總發展藍圖,並計劃在今年年底前向當地政府遞交。該項目之前期地盤工程經已完工,而第一期項目之地盤
平整工程計劃將於今年年底前動工。

河南省開封
位於開封鄭汴新區擬發展之綜合項目名為「東.名城」,地盤面積為735,000平方米,而總樓面面積約為3,000,000平方米。該建議發展項目預計包括商場、高級寫字
樓、展覽廳、酒店、服務式公寓及住宅大樓。本集團正根據政府之最新意見修訂其總發展藍圖,以便再次提交。前期地盤工程經已完工,而第一期項目之建築工程預
計將於今年下半年動工。

廣東省廣州
於二零一二年六月三十日,西門口廣場第二期寫字樓物業(樓高14層及總樓面面積約16,100平方米)之出租率約為86%,其中三分之一以上之寫字樓總面積由美國友
邦保險集團承租。而西門口廣場第二期之商場(樓高3層及總樓面面積約26,400平方米)之租賃活動正在進行中。

安徽省黃山
位於黃山之項目之地盤面積約為333,500平方米,其中包括由本集團擁有之約66,700平方米土地及向當地政府租賃之約266,800平方米土地。擬於綜合渡假區內興建之該項目之酒店、服務式公寓及渡假別墅之整體發展規劃已編製,而概念設計亦已完成。

江蘇省南京赤山
本集團已設立兩間擁有51%股權之合營公司,以參與赤山若干土地之住戶重置安排、挖掘及基建工程。本集團擬透過土地拍賣取得此等土地,並已提交該等土地之
總發展藍圖,以供政府評估。

澳洲及新西蘭
截至二零一二年六月三十日止六個月,來自澳洲及新西蘭物業投資及發展項目之營業額為港幣12,500,000元(二零一一年:港幣13,800,000元)。期內,本集團於新西蘭出售Kaikainui Block之餘下樓房。出售位於澳洲及新西蘭之現有物業之策略仍維持不變。

酒店營運
香港銅鑼灣皇冠假日酒店為一幢樓高29層及提供263間客房及配套設施之五星級酒店,現由洲際酒店集團管理。於回顧期內,該酒店之客房出租率及房價均表現理想。
94 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 22:03:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。
95 : siuman1986(6109)@2012-08-27 22:16:15

一返黎見到60個通知都知道今日發生左大事@@
安全倉做乜鬼呀?
真係因為1036就搞到工廈殼炒股潮?
唔該炒左我隻2288先...
96 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-27 22:22:42

95樓提及
一返黎見到60個通知都知道今日發生左大事@@
安全倉做乜鬼呀?
真係因為1036就搞到工廈殼炒股潮?
唔該炒左我隻2288先...


2288, 算把啦
97 : ezone2k(22605)@2012-08-27 22:29:24

52週波幅
3.600 - 7.900

Today
98 : ezone2k(22605)@2012-08-27 22:29:27

安全貨倉 00237.HK
現價 11.000  升跌 +3.400(+44.737%)
99 : 自動波人(1313)@2012-08-27 22:58:08

EZONE哥有冇吃罐頭?
100 : GS(14)@2012-08-27 23:10:12

91樓提及
38樓提及
唔講你聽

嘩!湯SIR肥仔啦
都追返D 251先


我無買251唔好搶呀
101 : GS(14)@2012-08-27 23:12:34

92樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827514_C.pdf
財務不錯
派息照舊5仙


扣除所有重估及其他開支,稅前賺2,500萬,跌35%,輕債
102 : GS(14)@2012-08-27 23:12:54

展望
全球金融市場深陷困局,許多問題仍令人憂慮。雖然美國有大量職位空缺,但經濟
似在放緩。歐洲金融體系因政治上之考慮仍未見改善,西班牙之形勢漸變嚴峻,而
希臘之違約風險逼在眉睫。德國及中國之經濟增長動力亦見放緩。歐洲方面,不少
銀行捲入近期之倫敦銀行同業拆息醜聞,並開始有客戶就該等銀行透過操控該制度
牟取利潤而損害客戶之做法提出集體訴訟。
經政府作出干預壓抑住房價格後,中國大陸住房市場已出現由低位回升之跡象。七
月份華東城市之購房活動尤其活躍,全國銷售則較六月份增長6.7%。然而,倘市
場經濟持續改善,中國政府或會再度干預市場。同時,中國政府正試圖在刺激放緩
之經濟及保持住房價格受控之間尋求平衡。
在香港,特首及新政府已於二零一二年七月一日就任。新政府已承諾增加房屋供
應,特別是價格較低之物業供應,惟我們認為有關措施還需時間才可落實。現時,
物業價格仍然維持平穩。
本集團於香港之投資物業繼續有出色表現。儘管商業中心區之租金升勢已經放緩,
但大新金融中心依然維持頗高之出租率及理想之租金水平。香港銅鑼灣皇冠假日酒
店之入住率高企,房租亦較去年略高。
本集團於火炭之綜合發展項目之地基工程經已展開,而第一期開封項目之地基工程
將於二零一二年第四季動工。成都項目之總發展藍圖已進入最後階段,並將呈交予
當地政府研討。位於成都及廣州之寫字樓物業表現持續良好,其出租率均理想。
儘管如此,本集團對全球金融市場及經濟狀況持極為審慎之態度,並將繼續採取保
守之策略。董事會相信動盪局勢將帶來商機,並已作好準備於當前困擾之局面變得
明朗時加快其項目之發展或考慮新投資機會。
103 : ezone2k(22605)@2012-08-27 23:32:38

玩過 251, 頂唔順悶走了, 成交太薄, 好多時成唔到價...
104 : 雪貓(1200)@2012-08-27 23:44:12

100樓提及
91樓提及
38樓提及
唔講你聽

嘩!湯SIR肥仔啦
都追返D 251先

我無買251唔好搶呀

你有安全倉掛?
好似你推介俾sunny嘛
105 : GS(14)@2012-08-27 23:45:14

104樓提及
100樓提及
91樓提及
38樓提及
唔講你聽

嘩!湯SIR肥仔啦
都追返D 251先

我無買251唔好搶呀

你有安全倉掛?
好似你推介俾sunny嘛


我無237
106 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 02:17:54

103樓提及
玩過 251, 頂唔順悶走了, 成交太薄, 好多時成唔到價...1036 成交也曾是太薄, 街貨少
107 : 雪貓(1200)@2012-08-28 02:27:00

105樓提及
104樓提及
100樓提及
91樓提及
38樓提及
唔講你聽

嘩!湯SIR肥仔啦
都追返D 251先

我無買251唔好搶呀

你有安全倉掛?
好似你推介俾sunny嘛

我無237

搞錯左,SORRY
108 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 09:34:36

94樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。


呢份公告, 出得很有意思

可賣, 可不賣

不知為何, 我覺得會跟251 一起發展多過賣
109 : siuman1986(6109)@2012-08-28 09:58:03

108樓提及
94樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。

呢份公告, 出得很有意思
可賣, 可不賣
不知為何, 我覺得會跟251 一起發展多過賣


哈,我都係第一次見啲咁嘅公告
佢咁講真係玩晒啦 haha
110 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 10:03:20

109樓提及
108樓提及
94樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。

呢份公告, 出得很有意思
可賣, 可不賣
不知為何, 我覺得會跟251 一起發展多過賣

哈,我都係第一次見啲咁嘅公告
佢咁講真係玩晒啦 haha

鬼叫佢有靚地皮, 又唔等錢駛
比我選, 我會選251 都唔選237 啦, 呢個價,
大家都貨源歸邊, 那怕有天, 賣殼卻是251, 再像1036 大派現金

殼主就拿下251 同AGP, 可以係UK+HK 同時上市, 仲吸引

不過251 又係大把錢, 應該唔會隨便賣殼, 所非像萬科呢D大龍頭

所以唔好期望251 會賣殼

唯有看佢資產質素, 折讓去當長線投資
---------
湯兄, 你會幾錢才出手打救班亂追貨既CD-ROM?
3.5?? 3.3??
111 : siuman1986(6109)@2012-08-28 10:25:23

110樓提及
109樓提及
108樓提及
94樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。

呢份公告, 出得很有意思
可賣, 可不賣
不知為何, 我覺得會跟251 一起發展多過賣

哈,我都係第一次見啲咁嘅公告
佢咁講真係玩晒啦 haha

鬼叫佢有靚地皮, 又唔等錢駛
比我選, 我會選251 都唔選237 啦, 呢個價,
大家都貨源歸邊, 那怕有天, 賣殼卻是251, 再像1036 大派現金
殼主就拿下251 同AGP, 可以係UK+HK 同時上市, 仲吸引
不過251 又係大把錢, 應該唔會隨便賣殼, 所非像萬科呢D大龍頭
所以唔好期望251 會賣殼
唯有看佢資產質素, 折讓去當長線投資

251 唔夠息,會覺得好唔抵,但當價值反映出黎,到時真係發巿當七年。
112 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 10:31:32

唔需要佢派高息, 有得派OK, 重點係加快發展手上項目,
儲多D收租既商業地產, 仲好, CASH FLOW 更加穩健, 呢D 才可擋風雨

我今天等CD-ROM D 貨, 哈哈, 計緊咩位好
反正股票都唔係得一日, 可以慢慢等
---------
2012-2013年, 本地地產股發圍既年頭
C大叔也來搶商廈

111樓提及
110樓提及
109樓提及
108樓提及
94樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。

呢份公告, 出得很有意思
可賣, 可不賣
不知為何, 我覺得會跟251 一起發展多過賣

哈,我都係第一次見啲咁嘅公告
佢咁講真係玩晒啦 haha

鬼叫佢有靚地皮, 又唔等錢駛
比我選, 我會選251 都唔選237 啦, 呢個價,
大家都貨源歸邊, 那怕有天, 賣殼卻是251, 再像1036 大派現金
殼主就拿下251 同AGP, 可以係UK+HK 同時上市, 仲吸引
不過251 又係大把錢, 應該唔會隨便賣殼, 所非像萬科呢D大龍頭
所以唔好期望251 會賣殼
唯有看佢資產質素, 折讓去當長線投資
251 唔夠息,會覺得好唔抵,但當價值反映出黎,到時真係發巿當七年。

113 : pars(2406)@2012-08-28 11:05:35

升得高,跌得急,一切如游雲smiley

之前精英大師推這股時都看過下,但派息令我卻步。
114 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 11:14:46

113樓提及
升得高,跌得急,一切如游雲smiley
之前精英大師推這股時都看過下,但派息令我卻步。


沒辦法, 因為1036 更平, 省目錢都轉過去
115 : siuman1986(6109)@2012-08-28 11:23:59

114樓提及
113樓提及
升得高,跌得急,一切如游雲smiley
之前精英大師推這股時都看過下,但派息令我卻步。

沒辦法, 因為1036 更平, 省目錢都轉過去


呢排炒殼炒到不亦樂乎,各位師兄應該都執唔少 :)
116 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 11:27:39

115樓提及
114樓提及
113樓提及
升得高,跌得急,一切如游雲smiley
之前精英大師推這股時都看過下,但派息令我卻步。

沒辦法, 因為1036 更平, 省目錢都轉過去

呢排炒殼炒到不亦樂乎,各位師兄應該都執唔少 :)


還可以
117 : GS(14)@2012-08-28 13:10:44

110樓提及
109樓提及
108樓提及
94樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0827/LTN20120827640_C.pdf
本集團不時收到不同地產代理查詢本集團會否有意出售其物業,並透過該等地產代理收到主動提
出收購本集團某些物業之初步要約。董事會不時就出售本集團一項或多項物業之可能性(不論以公
開招標或其他方式進行)作出考慮,但現時並無與任何有興趣之買家協商,亦未有簽訂任何具約束
力之協議。

呢份公告, 出得很有意思
可賣, 可不賣
不知為何, 我覺得會跟251 一起發展多過賣

哈,我都係第一次見啲咁嘅公告
佢咁講真係玩晒啦 haha

鬼叫佢有靚地皮, 又唔等錢駛
比我選, 我會選251 都唔選237 啦, 呢個價,
大家都貨源歸邊, 那怕有天, 賣殼卻是251, 再像1036 大派現金
殼主就拿下251 同AGP, 可以係UK+HK 同時上市, 仲吸引
不過251 又係大把錢, 應該唔會隨便賣殼, 所非像萬科呢D大龍頭
所以唔好期望251 會賣殼
唯有看佢資產質素, 折讓去當長線投資
---------
湯兄, 你會幾錢才出手打救班亂追貨既CD-ROM?
3.5?? 3.3??


呢兩個價都考慮
118 : GS(14)@2012-08-28 13:11:06

115樓提及
114樓提及
113樓提及
升得高,跌得急,一切如游雲smiley
之前精英大師推這股時都看過下,但派息令我卻步。

沒辦法, 因為1036 更平, 省目錢都轉過去

呢排炒殼炒到不亦樂乎,各位師兄應該都執唔少 :)


我無賺錢呀
119 : thomasgp02a(16679)@2012-08-28 22:19:17

明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?
120 : siuman1986(6109)@2012-08-28 22:40:24

119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?


會唔會要起好賣先開始改變估值?
其實巿場要炒有時都講唔埋,幾時想同佢重新估值升一截真係無人估到@@
121 : GS(14)@2012-08-28 22:52:42

119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?


太少人知呢隻股,同埋隻野資產回報率實在太低...因為d貨愈坐得耐愈值錢,同埋老細無精力
122 : GS(14)@2012-08-28 22:52:53

120樓提及
119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?

會唔會要起好賣先開始改變估值?
其實巿場要炒有時都講唔埋,幾時想同佢重新估值升一截真係無人估到@@


有錢就唔好出聲啦
123 : siuman1986(6109)@2012-08-28 22:54:41

122樓提及
120樓提及
119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?

會唔會要起好賣先開始改變估值?
其實巿場要炒有時都講唔埋,幾時想同佢重新估值升一截真係無人估到@@

有錢就唔好出聲啦


無錢,呢隻我都無貨 XD
我差唔多全倉了,要等出糧~
124 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-28 23:01:30

都係個句, 大成交, 炒上就追
125 : marshalwong(13162)@2012-08-29 00:03:16

#251 repurchase, i remember 2 years ago, they are taking their own seller. FYI
126 : GS(14)@2012-08-29 00:23:26

123樓提及
122樓提及
120樓提及
119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?

會唔會要起好賣先開始改變估值?
其實巿場要炒有時都講唔埋,幾時想同佢重新估值升一截真係無人估到@@

有錢就唔好出聲啦

無錢,呢隻我都無貨 XD
我差唔多全倉了,要等出糧~


我一定會想到辦法買上的
127 : thomasgp02a(16679)@2012-08-29 13:38:20

再看精英大師的帖,酒店已全面投入營運,火炭地皮已經動工,明明有兩大重大利好因素,但股價仍不及他寫的時候。現價買入,不妨坐下。
128 : lifengjjj(25972)@2012-08-29 13:46:26

121樓提及
119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?

太少人知呢隻股,同埋隻野資產回報率實在太低...因為d貨愈坐得耐愈值錢,同埋老細無精力汤哥讲紧237定251啊?
129 : GS(14)@2012-08-29 13:47:58

128樓提及
121樓提及
119樓提及
明明火炭惠康倉已經動工起樓,為何估值仍然如此廉宜?

太少人知呢隻股,同埋隻野資產回報率實在太低...因為d貨愈坐得耐愈值錢,同埋老細無精力

汤哥讲紧237定251啊?


兩隻都是
130 : lifengjjj(25972)@2012-08-29 14:41:55

精英大師的博客咩地址啊?发个连接啦!多谢。
131 : GS(14)@2012-08-29 14:42:39

130樓提及
精英大師的博客咩地址啊?发个连接啦!多谢。


他無博客的,他只在inv168 行動
132 : jj1984(29252)@2012-08-30 21:00:52

237點都唔會高追吧!
251已經好多CDROM掃貨,單睇P/E同P/B都好吸引既股,不過派息唔吸引.
就算佢係火炭項目前境好,公司一成不變,P/E都會保持一樣...
有排等既股.

利申,我兩隻都冇貨.
133 : siuman1986(6109)@2012-08-30 21:35:11

132樓提及
237點都唔會高追吧!
251已經好多CDROM掃貨,單睇P/E同P/B都好吸引既股,不過派息唔吸引.
就算佢係火炭項目前境好,公司一成不變,P/E都會保持一樣...
有排等既股.
利申,我兩隻都冇貨.


我都有同感。
如果佢派息多啲,咁會等得開心啲,現在息少等感覺上好蝕底~
134 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-30 21:51:46

派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低
135 : siuman1986(6109)@2012-08-30 22:14:08

134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~
136 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-30 22:16:50

135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

未係時候。。。可惜
137 : GS(14)@2012-08-30 23:42:38

135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~


原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻
138 : GS(14)@2012-08-30 23:42:55

135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~


等我下年有錢一定買下它
139 : mannishmark(26310)@2012-08-31 00:44:04

137樓提及
135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻


可否透露一下?
140 : GS(14)@2012-08-31 00:53:51

139樓提及
137樓提及
135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻

可否透露一下?


你同你媽媽想買乜?
141 : mannishmark(26310)@2012-08-31 00:56:14

140樓提及
139樓提及
137樓提及
135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻

可否透露一下?

你同你媽媽想買乜?


man師兄=我?
142 : GS(14)@2012-08-31 00:59:50

141樓提及
140樓提及
139樓提及
137樓提及
135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻

可否透露一下?

你同你媽媽想買乜?

man師兄=我?


你囉
143 : mannishmark(26310)@2012-08-31 01:01:07

竟然係我.... 其實我想買果D我媽媽不想買的..佢討厭我有入無出,得個擺字,有錢唔賺..
144 : mannishmark(26310)@2012-08-31 01:05:29

但係我都唔知你EXACTLY係邊隻..
145 : GS(14)@2012-08-31 01:09:11

144樓提及
但係我都唔知你EXACTLY係邊隻..


聽日你咪知
146 : mannishmark(26310)@2012-08-31 01:09:52

145樓提及
144樓提及
但係我都唔知你EXACTLY係邊隻..

聽日你咪知


點解呢,我聽朝要去拜神..
147 : MrYeung(15476)@2012-08-31 06:45:23

144樓提及
但係我都唔知你EXACTLY係邊隻..

湯兄已經講到咁出,我有睇chat 都知佢講邊隻 smiley
man 兄連自己講過乜都唔記得,哈哈
148 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-31 07:44:04

137樓提及
135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻


369 佢需要錢时, 一定搵你供
149 : GS(14)@2012-08-31 10:11:46

148樓提及
137樓提及
135樓提及
134樓提及
派息少若價升我唔mind....可惜升得少。。息低

咁佢一升起上黎可能又唔係人咁品smiley
有辣有唔辣啦~

原本我考慮賣左369換佢...點知今日man 師兄提醒番隻好野,我決定換那隻

369 佢需要錢时, 一定搵你供


他負債其實唔算高...何況他有咁多靚野
150 : soso2412(31378)@2012-08-31 10:14:05

145樓提及
144樓提及
但係我都唔知你EXACTLY係邊隻..

聽日你咪知


which one?
151 : GS(14)@2012-08-31 10:20:26

未賣到,所以都未買
152 : soso2412(31378)@2012-08-31 12:49:37

151樓提及
未賣到,所以都未買


我大約知道邊隻鳥?
153 : GS(14)@2012-08-31 12:53:46

152樓提及
151樓提及
未賣到,所以都未買

我大約知道邊隻鳥?


有人想買369 嗎?
154 : soso2412(31378)@2012-08-31 12:58:29

153樓提及
152樓提及
151樓提及
未賣到,所以都未買

我大約知道邊隻鳥?

有人想買369 嗎?


叫人接貨???
155 : GS(14)@2012-08-31 13:05:17

你真是聰明,哈哈
156 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-31 13:07:21

155樓提及
你真是聰明,哈哈

SO FUNNY
157 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-31 13:09:45

4.48
6727 - 寶生期貨
3345 - 美林

4.5
5357 - 星展唯高達
3345 - 美林
7568 - 英皇
0660 - 永發
3266 - 美林
158 : GS(14)@2012-08-31 13:11:12

d 人好絕,唔賣啦
159 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-31 13:12:32

158樓提及
d 人好絕,唔賣啦


找到星展唯高達
160 : GS(14)@2012-08-31 13:13:43

159樓提及
158樓提及
d 人好絕,唔賣啦

找到星展唯高達


盤都唔出,唔賣
161 : mannishmark(26310)@2012-08-31 13:58:28

是銀碼大D果隻?
162 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-07 23:34:28

不錯不錯
163 : GS(14)@2012-09-07 23:35:33

我最後買左另一隻,咁就飛天
164 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-07 23:40:17

163樓提及
我最後買左另一隻,咁就飛天

沒有買呢隻?
165 : GS(14)@2012-09-07 23:41:08

164樓提及
163樓提及
我最後買左另一隻,咁就飛天

沒有買呢隻?


我買左高息d那隻,呢隻都是無買
166 : GS(14)@2012-09-10 22:06:22

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20101023/News/ea_eaa1.htm
隻股好勁近排...

舊聞
惠康貨倉改建5幢住宅 樓面98萬呎

由於爪哇只擁有車站旁的惠康貨倉,該倉可重建5幢17至42層高住宅,提供1068伙,樓面達97.9萬方呎,餘下的樓面來自毗鄰的港鐵(0066)用地。根據程序,上訴委員會就任何上訴所作的決定是最終決定。爪哇稍後會與地政總署商談換地,補地價後才可重建。

爪哇於2008年7月於城規會覆核申請時,城規會以5個理由決定駁回覆核申請,包括(1) 「綜合發展區(1)」地帶的規劃意向,是為整個地區進行綜合發展/重建。申請人沒有提交足夠資料,以證明建議的分期發展不會偏離以綜合形式發展整塊用地的規劃意向;

(2) 擬議發展的設計和布局均不理想。申請人沒有提交足夠資料,以證明擬議發展在整體布局、通道安排/行人流通和闢設政府、機構或社區及交通設施方面,可以完全融合。住宅大廈的分布過於稠密,體積也過大。申請人沒有提交足夠的資料,以證明擬議發展不會對該區造成「屏風效應」。

上訴委員:「屏風」無客觀準則

爪哇及後上訴,上訴委員會剛於近日頒布判辭,內容以大篇幅討論屏風效應的問題,判辭引述有政府人員指出,屏風效應涉及一定的主觀判斷,屬於大部分人對一些樓宇的感覺。不過,上訴委員認為這些資料無法協助他們何謂屏風效應,而公平及透明的政府亦不能以主觀的喜好作為行事原則,而上訴委員會亦不應以抽象的標準否決申請。

該委員會亦認為申請人有嘗試解決「通風屏風效應」的問題,亦引用YOHO TOWN的發展經驗,認為透過實施附加條件,可以解決或紓緩潛在的屏風問題。委員會審理之前城規會的否決理由後,判決爪哇的2268伙及2063伙的申請均得直獲批。惟委員會要求爪哇透過與政府理性討論,商討「屏風效應」的舒緩措施。

爪哇於07年10月向城規會申請,於火炭綜合用地分兩期發展,整個項目佔地約53.51萬平方呎,申建8幢35至43層高住宅,提供2063伙,地積比率3.84倍,平均單位面積約997方呎。及後,爪哇提出覆核,於公眾諮詢期間,接獲共34份意見,大部分反對該申請。

(明報記者周偉強報道)
167 : ezone2k(22605)@2012-09-10 23:05:25

火炭地補地價補幾多查唔查到 ?
168 : ezone2k(22605)@2012-09-10 23:05:39

爪哇控股 00251.HK
現價 4.270  升跌 +0.140(+3.390%)

52 weeks high
169 : ezone2k(22605)@2012-09-10 23:08:45

火炭地打緊地基..
170 : GS(14)@2012-09-10 23:26:48

169樓提及
火炭地打緊地基..

http://www.seagroup.com.hk/finan ... al_09C_Chairman.pdf
位於火炭之建議發展項目預計包括住宅單位、停車場、教育設施、巴士總站以及其他設施。該項目之地盤面積約為20,092平方米,經修訂之一般建築圖則已於二零一一年十月獲屋宇署批准。該地盤上現有倉庫之租賃已於二零一一年十二月底終止,而預計將於今年開始拆卸工程。

都是未補
171 : thomasgp02a(16679)@2012-09-11 21:23:52

慢慢坐
172 : greatsoup38(830)@2012-09-11 22:13:43

171樓提及
慢慢坐


你就發
173 : thomasgp02a(16679)@2012-09-12 12:44:52

172樓提及
171樓提及
慢慢坐


你就發


買左好少啫,而且3.9買,慢慢等啦

**

http://www.am730.com.hk/article.php?article=121145

港股講古 - 胡志偉
爪哇控股(251)
(2012年09月12日)

爪哇控股(251)主要從事物業投資,持有39層高的大新金融中心,另擁有銅鑼灣5星級皇冠假日酒店,在內地大城市包括成都、開封、惠州及南京擁有大量優質地皮及投資物業,部分已屆收成期,為集團陸續提供穩定收入。
近期主力發展原本為貨倉的火炭地皮住宅項目,地盤面積約2萬方米,可建樓面面積達100萬方呎,已於今年6月開始地基工程,如全部出售,可套現逾80億元,以現時市價估計,利潤估計逾30億元,但公司現時市值不到29億元,市帳率僅0.28倍,倘不計算其他資產,火炭項目已相等公司市值約3倍以上,如將盈利部分作股息派發,已超過現時股價即4.28元,建議現價買入,目標價定於6元,潛在升幅40%。


作者為中原證券總經理、證監會持牌人,他本人未持有上述股票覺得他是看著這裏攞料
174 : GS(14)@2012-09-12 23:47:03

我都覺,上次推那隻甚麼759同永安都是
http://www.am730.com.hk/column.php?cid=204

3.9呢個價在我面前都無買..唉
175 : kamfaiAthrun(1488)@2012-09-14 14:31:10

Cdrom上水,但我一股都無
176 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-14 14:40:45

174樓提及
我都覺,上次推那隻甚麼759同永安都是
http://www.am730.com.hk/column.php?cid=204
3.9呢個價在我面前都無買..唉

條友跟我D股??
177 : jj1984(29252)@2012-09-14 14:48:43

以為呢隻悶股,推極都有既....
以為3.9-4.0浮沈,又睇少隻..
178 : GS(14)@2012-09-14 23:12:28

咁快15%,痴左線
179 : thomasgp02a(16679)@2012-09-14 23:50:23

仲要係每天慢慢升,沒有一日急升
180 : siuman1986(6109)@2012-09-15 00:00:45

升下升下咁又>4.5
真係痴痴地線....駛唔駛咁快呀....
181 : GS(14)@2012-09-15 00:19:53

179樓提及
仲要係每天慢慢升,沒有一日急升


發到你傻
182 : GS(14)@2012-09-15 00:20:07

180樓提及
升下升下咁又>4.5
真係痴痴地線....駛唔駛咁快呀....


是咪咁多CD rom?
183 : jj1984(29252)@2012-09-15 00:47:55

RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)
184 : GS(14)@2012-09-15 00:49:28

183樓提及
RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)


我地一日一萬人來睇...哈哈
185 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-15 07:37:57

184樓提及
183樓提及
RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)

我地一日一萬人來睇...哈哈


其實都唔關事, 好明顯係獲批先炒上
186 : soso2412(31378)@2012-09-15 10:39:35

184樓提及
183樓提及
RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)

我地一日一萬人來睇...哈哈


rf,現況講邊隻升邊隻...股神

遲d講邊隻跌邊隻...燈神
187 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-15 10:51:52

186樓提及
184樓提及
183樓提及
RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)

我地一日一萬人來睇...哈哈

rf,現況講邊隻升邊隻...股神
遲d講邊隻跌邊隻...燈神


要做股神不難, 捉到個強勢SECTOR, RANDOM PICK 都得
188 : thomasgp02a(16679)@2012-09-15 13:18:56

181樓提及
179樓提及
仲要係每天慢慢升,沒有一日急升

發到你傻


真係買左好少咋

我覺得251的折讓實在太大,連237的折讓也遠比它細,追回一些很合理
189 : greatsoup38(830)@2012-09-15 14:35:48

185樓提及
184樓提及
183樓提及
RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)

我地一日一萬人來睇...哈哈

其實都唔關事, 好明顯係獲批先炒上


咁都好的
190 : greatsoup38(830)@2012-09-15 14:36:05

188樓提及
181樓提及
179樓提及
仲要係每天慢慢升,沒有一日急升

發到你傻

真係買左好少咋
我覺得251的折讓實在太大,連237的折讓也遠比它細,追回一些很合理


你可唔可以講個大約數字?
191 : greatsoup38(830)@2012-09-15 14:36:18

187樓提及
186樓提及
184樓提及
183樓提及
RealForum真係利害,明明呢隻股好乾,一下就浸到濕哂!
(我冇貨)

我地一日一萬人來睇...哈哈

rf,現況講邊隻升邊隻...股神
遲d講邊隻跌邊隻...燈神

要做股神不難, 捉到個強勢SECTOR, RANDOM PICK 都得


你得啦呢排
192 : ezone2k(22605)@2012-09-19 15:29:14

爪哇控股 00251.HK
現價 5.080  升跌 +0.230(+4.742%


193 : thomasgp02a(16679)@2012-09-19 21:53:13

幸好4.6加了一注,多謝REAL FORUM讓我認識此股,雖然仍然只持有很少。
194 : GS(14)@2012-09-19 21:58:35

193樓提及
幸好4.6加了一注,多謝REAL FORUM讓我認識此股,雖然仍然只持有很少。


你就真是發左,我一蚊都賺唔到
195 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-19 22:04:37

1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣
196 : GS(14)@2012-09-19 22:05:42

195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣


我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦
197 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-19 22:15:22

196樓提及
195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣

我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦


哈哈, 上次3.9 未升時已在這裡提大家留意
198 : Clark0713(1453)@2012-09-19 22:17:36

197樓提及
196樓提及
195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣

我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦

哈哈, 上次3.9 未升時已在這裡提大家留意
我都走寶...
199 : GS(14)@2012-09-19 22:22:49

197樓提及
196樓提及
195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣

我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦

哈哈, 上次3.9 未升時已在這裡提大家留意


好似我講先
200 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-19 22:27:03

199樓提及
197樓提及
196樓提及
195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣

我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦

哈哈, 上次3.9 未升時已在這裡提大家留意

好似我講先


咁咩股都係你講先
因為你出POST

哈哈, 我只會在佢爆升前先留意到
201 : GS(14)@2012-09-19 22:27:30

200樓提及
199樓提及
197樓提及
196樓提及
195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣

我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦

哈哈, 上次3.9 未升時已在這裡提大家留意

好似我講先

咁咩股都係你講先
因為你出POST
哈哈, 我只會在佢爆升前先留意到


你可以對證番日期
202 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-19 22:30:06

201樓提及
200樓提及
199樓提及
197樓提及
196樓提及
195樓提及
1蚊唔多, 我起碼12蚊先賣

我買左第2隻,這兩隻至少差萬五啦

哈哈, 上次3.9 未升時已在這裡提大家留意

好似我講先

咁咩股都係你講先
因為你出POST
哈哈, 我只會在佢爆升前先留意到

你可以對證番日期

但你無貨
203 : GS(14)@2012-09-19 22:30:56

我是無貨
204 : jj1984(29252)@2012-09-20 00:19:04

我想高追....因為依家都唔算高...
205 : thomasgp02a(16679)@2012-09-20 11:53:27

204樓提及
我想高追....因為依家都唔算高...


oh shit, what happen today !? Too late to chase for more...
206 : mannishmark(26310)@2012-09-20 16:06:34

湯兄應該揼緊心口..
207 : soso2412(31378)@2012-09-20 16:11:20

真係蘇舟過後無艇搭 =.=
208 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-20 16:18:52

看資產剩值, 未仲反影到火炭項目

折讓成咁, 又貨咁邊
209 : jj1984(29252)@2012-09-20 16:50:54

追完收市價已經賺緊,哈哈
210 : jj1984(29252)@2012-09-20 16:51:00

追完收市價已經賺緊,哈哈
211 : ezone2k(22605)@2012-09-20 16:55:26

音樂隋時停, 小心慢慢派番落呢.....
212 : ezone2k(22605)@2012-09-20 16:57:32

爪哇控股 00251.HK
現價 6.070  升跌 +0.920(+17.864%)


213 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-20 16:57:57

211樓提及
音樂隋時停, 小心慢慢派番落呢.....


若再見返5蚊, 我會勁掃做長線

君不知火炭項目值多少錢嗎?

呢隻我會長HOLD 到火炭項目落成
214 : leoyk1014(859)@2012-09-20 21:32:10

greatsoup sir is this can hold?? and the feture is can up to $7?
215 : GS(14)@2012-09-20 21:40:58

214樓提及
greatsoup sir is this can hold?? and the feture is can up to $7?


個遊戲差唔多,我都睇7蚊,但是呢個價就唔好買啦,跌穿6蚊可以賣啦
216 : GS(14)@2012-09-20 21:41:53

213樓提及
211樓提及
音樂隋時停, 小心慢慢派番落呢.....

若再見返5蚊, 我會勁掃做長線
君不知火炭項目值多少錢嗎?
呢隻我會長HOLD 到火炭項目落成


算啦,他們搞個project都十年八年,我想202x年先會發展完成,你知唔知匯豪山個project都搞到2005-2006年先起好,但是收地時間是大約1997年,唉
217 : GS(14)@2012-09-20 21:42:33

今日升是歐陽風推波助瀾,不過我覺得報紙吹可以收檔
218 : leoyk1014(859)@2012-09-20 21:46:56

So , this one cannt hold for a long term
219 : GS(14)@2012-09-20 21:53:15

218樓提及
So , this one cannt hold for a long term


咁呢排確實升得太急
220 : leoyk1014(859)@2012-09-20 21:56:43

why???? because , i thing some people things 251 is same like 1036, 207 will be sale to china company
221 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-20 22:05:26

216樓提及
213樓提及
211樓提及
音樂隋時停, 小心慢慢派番落呢.....

若再見返5蚊, 我會勁掃做長線
君不知火炭項目值多少錢嗎?
呢隻我會長HOLD 到火炭項目落成

算啦,他們搞個project都十年八年,我想202x年先會發展完成,你知唔知匯豪山個project都搞到2005-2006年先起好,但是收地時間是大約1997年,唉


你知我唔怕HOLD
222 : ezone2k(22605)@2012-09-20 22:26:13

爪哇受託人購入股份獎勵計劃股份

http://www.hkej.com/template/onl ... d=1&title_id=121907

OP.S. 即系點? 短期收檔, 長期唔知...

爪哇控股(00251)公布,董事會已知悉今日該公司之股份價格及成交量上升。

董事會獲該公司股份獎勵計劃之受託人知會,就該計劃之目的,受託人已於今日在市場購入股份。除以上所披露者外,董事會並不知悉導致該等升幅之任何其他原因。

該股今日收報6.07元,升0.92元或17.86%,成交255萬股,涉及成交金額1490萬元。
223 : thomasgp02a(16679)@2012-09-20 22:27:54

如果是賣身,237的機會比251大,251太多資產

今次升破之前十月的頂部,又咁大成交,但近來升左太多,真係唔識睇..
224 : leoyk1014(859)@2012-09-20 22:28:46

what do you thing greatsoup sir?
225 : GS(14)@2012-09-20 23:10:00

221樓提及
216樓提及
213樓提及
211樓提及
音樂隋時停, 小心慢慢派番落呢.....

若再見返5蚊, 我會勁掃做長線
君不知火炭項目值多少錢嗎?
呢隻我會長HOLD 到火炭項目落成

算啦,他們搞個project都十年八年,我想202x年先會發展完成,你知唔知匯豪山個project都搞到2005-2006年先起好,但是收地時間是大約1997年,唉

你知我唔怕HOLD


呢隻長唔怕的,至怕十年都唔升
226 : GS(14)@2012-09-20 23:10:41

222樓提及
爪哇受託人購入股份獎勵計劃股份
http://www.hkej.com/template/onl ... d=1&title_id=121907
OP.S. 即系點? 短期收檔, 長期唔知...
爪哇控股(00251)公布,董事會已知悉今日該公司之股份價格及成交量上升。
董事會獲該公司股份獎勵計劃之受託人知會,就該計劃之目的,受託人已於今日在市場購入股份。除以上所披露者外,董事會並不知悉導致該等升幅之任何其他原因。
該股今日收報6.07元,升0.92元或17.86%,成交255萬股,涉及成交金額1490萬元。


即是幫手托囉...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120920543_C.pdf
227 : GS(14)@2012-09-20 23:11:01

223樓提及
如果是賣身,237的機會比251大,251太多資產
今次升破之前十月的頂部,又咁大成交,但近來升左太多,真係唔識睇..

251 難賣是真的,如果要賣好多機會啦
228 : GS(14)@2012-09-20 23:11:12

224樓提及
what do you thing greatsoup sir?

唔好沽唔好買
229 : leoyk1014(859)@2012-09-20 23:13:41

you means if i have a stock just hold it and dont sell , right?? why?
230 : GS(14)@2012-09-20 23:14:29

229樓提及
you means if i have a stock just hold it and dont sell , right?? why?


唔知未來點,總之跌破6蚊就沽
231 : leoyk1014(859)@2012-09-20 23:16:10

yes sir
232 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-20 23:18:54

230樓提及
229樓提及
you means if i have a stock just hold it and dont sell , right?? why?

唔知未來點,總之跌破6蚊就沽


那若聽朝就跌破你睇, 咁要唔要沽?
233 : GS(14)@2012-09-20 23:20:47

232樓提及
230樓提及
229樓提及
you means if i have a stock just hold it and dont sell , right?? why?

唔知未來點,總之跌破6蚊就沽

那若聽朝就跌破你睇, 咁要唔要沽?234 : jj1984(29252)@2012-09-20 23:20:53

咁好多人會解讀為震倉
235 : GS(14)@2012-09-20 23:22:09

234樓提及
咁好多人會解讀為震倉


理佢
236 : thomasgp02a(16679)@2012-09-20 23:24:39

230樓提及
229樓提及
you means if i have a stock just hold it and dont sell , right?? why?

唔知未來點,總之跌破6蚊就沽


多謝湯兄的寶貴意見
237 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-20 23:26:23

235樓提及
234樓提及
咁好多人會解讀為震倉

理佢


哈哈, 咁呢度既CDR 沽緊都得

因為, 佢地好多4蚊頭入的, 恭喜晒
238 : leafly641(27118)@2012-09-20 23:40:16

leafly也持有251,4.x買入,不過不是今年的事…
239 : GS(14)@2012-09-20 23:59:59

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120920/18020427

大昌集團主要物業是山頂一帶超豪宅,未必受惠於中下價樓的搶樓潮。至於大生地產是相當保守的老牌地產股,主業經營貨倉,持有青衣大生貨櫃倉庫中心及其他本港零碎收租物業,每年收入約1.3億元;美國三藩市商廈Montgomery Plaza,年收入約3000萬元;及其他酒店等收入約2000萬元。
截至今年6月底,大生地產中期盈利2.3億元,包括物業重估溢利2.3億元,盈利能力偏低,另最值錢的山頂物業則只用作董事居所,故每股NAV14.36元折讓未必可大幅收窄,但仍具炒落後價值。
爪哇火炭項目一流

另一心水是爪哇控股(251),公司籌備經年的火炭惠康倉重建項目,已獲批重建4幢商住物業,包括1幢39層、1幢44層和兩幢47層的建築物連休憩設施及幼稚園等,總樓面約99.9萬方呎,初步擬提供逾千伙中大型單位。面對河景且周圍都是低層工商物業,景觀一流,比大圍站上蓋項目更優越,是少有的市區大屋苑。爪哇在此項目上極度低調,似不想太多街外人參與公司股票買賣,悶聲發大財,正是此類股票。
歐陽風
240 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-21 05:16:22

239樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120920/18020427

大昌集團主要物業是山頂一帶超豪宅,未必受惠於中下價樓的搶樓潮。至於大生地產是相當保守的老牌地產股,主業經營貨倉,持有青衣大生貨櫃倉庫中心及其他本港零碎收租物業,每年收入約1.3億元;美國三藩市商廈Montgomery Plaza,年收入約3000萬元;及其他酒店等收入約2000萬元。
截至今年6月底,大生地產中期盈利2.3億元,包括物業重估溢利2.3億元,盈利能力偏低,另最值錢的山頂物業則只用作董事居所,故每股NAV14.36元折讓未必可大幅收窄,但仍具炒落後價值。
爪哇火炭項目一流
另一心水是爪哇控股(251),公司籌備經年的火炭惠康倉重建項目,已獲批重建4幢商住物業,包括1幢39層、1幢44層和兩幢47層的建築物連休憩設施及幼稚園等,總樓面約99.9萬方呎,初步擬提供逾千伙中大型單位。面對河景且周圍都是低層工商物業,景觀一流,比大圍站上蓋項目更優越,是少有的市區大屋苑。爪哇在此項目上極度低調,似不想太多街外人參與公司股票買賣,悶聲發大財,正是此類股票。
歐陽風


賣晒火炭惠康倉重建項目收回數十億

仲有商場收租
241 : thomasgp02a(16679)@2012-09-21 12:33:01

今日果然震倉,5.5再加一注,這注要嚴守止蝕
242 : jj1984(29252)@2012-09-21 13:14:04

獎勵計劃之受託人。。。請問呢個咩招式黎架?可以玩到咁大,托咁高?
243 : ezone2k(22605)@2012-09-21 16:03:45

比你去到$12
244 : ezone2k(22605)@2012-09-21 16:04:43

爪哇控股 00251.HK
現價 5.480  升跌 -0.590(-9.720%)

陽哂就唔好留戀...
245 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-21 16:37:32

244樓提及
爪哇控股 00251.HK
現價 5.480 升跌 -0.590(-9.720%)
陽哂就唔好留戀...


沽啦沽啦, 快D 去返5蚊
246 : thomasgp02a(16679)@2012-09-22 00:03:33

要多幾天去觀察周四的上升是曇花一現還是價值開始體現
247 : jj1984(29252)@2012-09-22 02:20:08

呢隻一向街貨都好乾架.
248 : GS(14)@2012-09-22 11:39:56

242樓提及
獎勵計劃之受託人。。。請問呢個咩招式黎架?可以玩到咁大,托咁高?


即是好似美國咁買d貨賣畀員工
249 : GS(14)@2012-09-22 11:40:18

240樓提及
239樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120920/18020427

大昌集團主要物業是山頂一帶超豪宅,未必受惠於中下價樓的搶樓潮。至於大生地產是相當保守的老牌地產股,主業經營貨倉,持有青衣大生貨櫃倉庫中心及其他本港零碎收租物業,每年收入約1.3億元;美國三藩市商廈Montgomery Plaza,年收入約3000萬元;及其他酒店等收入約2000萬元。
截至今年6月底,大生地產中期盈利2.3億元,包括物業重估溢利2.3億元,盈利能力偏低,另最值錢的山頂物業則只用作董事居所,故每股NAV14.36元折讓未必可大幅收窄,但仍具炒落後價值。
爪哇火炭項目一流
另一心水是爪哇控股(251),公司籌備經年的火炭惠康倉重建項目,已獲批重建4幢商住物業,包括1幢39層、1幢44層和兩幢47層的建築物連休憩設施及幼稚園等,總樓面約99.9萬方呎,初步擬提供逾千伙中大型單位。面對河景且周圍都是低層工商物業,景觀一流,比大圍站上蓋項目更優越,是少有的市區大屋苑。爪哇在此項目上極度低調,似不想太多街外人參與公司股票買賣,悶聲發大財,正是此類股票。
歐陽風

賣晒火炭惠康倉重建項目收回數十億
仲有商場收租


等到202x年啦
250 : GS(14)@2012-09-22 11:40:44

243樓提及
比你去到$12


其實去到202x年12蚊都唔錯
251 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 11:41:13

249樓提及
240樓提及
239樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120920/18020427

大昌集團主要物業是山頂一帶超豪宅,未必受惠於中下價樓的搶樓潮。至於大生地產是相當保守的老牌地產股,主業經營貨倉,持有青衣大生貨櫃倉庫中心及其他本港零碎收租物業,每年收入約1.3億元;美國三藩市商廈Montgomery Plaza,年收入約3000萬元;及其他酒店等收入約2000萬元。
截至今年6月底,大生地產中期盈利2.3億元,包括物業重估溢利2.3億元,盈利能力偏低,另最值錢的山頂物業則只用作董事居所,故每股NAV14.36元折讓未必可大幅收窄,但仍具炒落後價值。
爪哇火炭項目一流
另一心水是爪哇控股(251),公司籌備經年的火炭惠康倉重建項目,已獲批重建4幢商住物業,包括1幢39層、1幢44層和兩幢47層的建築物連休憩設施及幼稚園等,總樓面約99.9萬方呎,初步擬提供逾千伙中大型單位。面對河景且周圍都是低層工商物業,景觀一流,比大圍站上蓋項目更優越,是少有的市區大屋苑。爪哇在此項目上極度低調,似不想太多街外人參與公司股票買賣,悶聲發大財,正是此類股票。
歐陽風

賣晒火炭惠康倉重建項目收回數十億
仲有商場收租

等到202x年啦

應該唔會, 因為CY影響下, 好快會上馬
252 : GS(14)@2012-09-22 11:55:41

唔是規劃問題,是公司內部慢
253 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 11:59:53

252樓提及
唔是規劃問題,是公司內部慢


愈來愈快, 你看不到公司想趁機大搞咩
254 : GS(14)@2012-09-22 12:04:35

253樓提及
252樓提及
唔是規劃問題,是公司內部慢

愈來愈快, 你看不到公司想趁機大搞咩


搞到都無咁的力...快都要4年
255 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 12:07:00

254樓提及
253樓提及
252樓提及
唔是規劃問題,是公司內部慢

愈來愈快, 你看不到公司想趁機大搞咩

搞到都無咁的力...快都要4年


剛剛好食到尾水
256 : GS(14)@2012-09-22 12:08:09

希望啦
257 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 12:10:57

256樓提及
希望啦


呢間重點係佢個堆物業值錢到爆
258 : GS(14)@2012-09-22 12:18:19

257樓提及
256樓提及
希望啦

呢間重點係佢個堆物業值錢到爆


我知呀
259 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 12:23:57

258樓提及
257樓提及
256樓提及
希望啦

呢間重點係佢個堆物業值錢到爆

我知呀


市場一定會追返部份NAV

買樓不如買股
260 : GS(14)@2012-09-22 12:24:07

遲d跟你
261 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 12:25:15

260樓提及
遲d跟你


我肯定你跟唔切
262 : GS(14)@2012-09-22 12:29:29

261樓提及
260樓提及
遲d跟你

我肯定你跟唔切


我無錢跟
263 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-22 12:30:24

262樓提及
261樓提及
260樓提及
遲d跟你

我肯定你跟唔切

我無錢跟


因為你無短線炒賣, 點有咁多錢儲股
264 : thomasgp02a(16679)@2012-09-22 23:23:31

除了鉛筆兄,其他有持貨的網友看幾多?我看6-7
265 : thomasgp02a(16679)@2012-09-24 23:45:50

今日試探五元,勉強守住
266 : GS(14)@2012-09-24 23:46:12

265樓提及
今日試探五元,勉強守住


好急跌得
267 : GS(14)@2012-09-24 23:50:43

唔好升啦你
268 : jj1984(29252)@2012-09-24 23:51:49

升咁急做乜,呢隻野有排玩,幾年都有
269 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-24 23:52:44

267樓提及
唔好升啦你


我等待機會

可惜5.0X 太少貨
270 : GS(14)@2012-09-24 23:54:30

268樓提及
升咁急做乜,呢隻野有排玩,幾年都有


同老細鬥長命
271 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-24 23:55:43

270樓提及
268樓提及
升咁急做乜,呢隻野有排玩,幾年都有

同老細鬥長命


我相信呢隻CHOK左下, 多左人知,
想悶住買平貨都難左
272 : GS(14)@2012-09-25 00:01:19

好憎歐陽風搞亂party
273 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-25 00:02:55

272樓提及
好憎歐陽風搞亂party


我仲計緊數用幾多錢去買
希望唔好咁快上啦

手持太多地產股, 沒辦法
274 : GS(14)@2012-09-25 00:05:34

273樓提及
272樓提及
好憎歐陽風搞亂party

我仲計緊數用幾多錢去買
希望唔好咁快上啦
手持太多地產股, 沒辦法


6蚊以下都ok的...我都好多地產的
275 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-25 00:07:29

274樓提及
273樓提及
272樓提及
好憎歐陽風搞亂party

我仲計緊數用幾多錢去買
希望唔好咁快上啦
手持太多地產股, 沒辦法

6蚊以下都ok的...我都好多地產的


8蚊樓下都OK

我手上更多更OK
276 : ezone2k(22605)@2012-09-25 17:41:28

安全貨倉(00237)擬標售葵涌貨倉物業

P.S. 葵涌貨倉物業值幾多$ ?安全貨倉(00237)公布,旗下全資附屬Gaylake Limited正考慮出售位於香港新界葵涌國瑞路132至140號及其上蓋名為「安全貨倉」之貨倉物業。

該公司稱,可能以公開招標方式出售有關物業之市場營銷工作,預期將於9月26日展開,並預計上述招標計劃會於11月8日或前後結束。

該集團不一定要接納任何標書,倘透過公開招標獲得合適的要約而Gaylake接納有關要約或有關物業以其他方式協議出售,則該交易可能構成該公司之須予公布交易,且可能須根據香港聯合交易所證券上市規則遵守申報、公告及/或股東批准之規定。
277 : ezone2k(22605)@2012-09-25 17:42:01

安全貨倉 00237.HK
現價 9.440  升跌 -0.020(-0.211%)

市值 12.74億
278 : GS(14)@2012-09-25 22:41:40

276樓提及
安全貨倉(00237)擬標售葵涌貨倉物業
P.S. 葵涌貨倉物業值幾多$ ?
安全貨倉(00237)公布,旗下全資附屬Gaylake Limited正考慮出售位於香港新界葵涌國瑞路132至140號及其上蓋名為「安全貨倉」之貨倉物業。
該公司稱,可能以公開招標方式出售有關物業之市場營銷工作,預期將於9月26日展開,並預計上述招標計劃會於11月8日或前後結束。
該集團不一定要接納任何標書,倘透過公開招標獲得合適的要約而Gaylake接納有關要約或有關物業以其他方式協議出售,則該交易可能構成該公司之須予公布交易,且可能須根據香港聯合交易所證券上市規則遵守申報、公告及/或股東批准之規定。


在172 以前個染廠下低少少個位,在山頂,上去都幾辛苦,附近都翻新晒,得番呢座未是新...
279 : GS(14)@2012-09-25 22:42:49

http://zh.wikipedia.org/zh-hant/ ... 6%E5%8D%B0%E6%9F%93
香島印染
維基百科,自由的百科全書
跳轉到: 導航、 搜索

香島印染有限公司(除牌當時為0172.HK)-- 前香港交易所主版上市公司,創辦於1964年,主要業務生產印染及紡織等,以及物業投資。其中主要香港成為收入來源,當時由日本伊藤忠旗下公司。

1999年,由於工廠進行拆卸,改為住宅用途,於是長江實業和添發慶豐收購,更名為長發建業,到目前為金榜集團。

http://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E9%9B%8D%E9%9B%85%E8%BB%92
樓盤資料

地產發展商是長江實業(下稱長實),整個樓盤建築物共分為兩座,各自樓高50層,合共有924個住宅單位,建築面積介乎在607平方呎至997平方呎之間;雍雅軒有24小時住客會所、游泳池、健身室及停車場等設施。雍雅軒的主要特徵是有一個半球形的鋼結構光燈圓頂,位於其第一座樓頂的「旋轉空中會所」之上。[1]
名稱兩度更名

該樓盤項目在興建時,以「漾澄軒(Golden Horizon)」為長實發展項目及該樓盤本身的名稱;及至2006年3月,發展商長實在推出樓花發售前把「漾澄軒」更名為「雍雅軒(The Apex)」推出市場發售,但雍雅軒37樓以上的「貨尾[2]」合共有約有400個物業單位。發展商長實為了增加這批「貨尾」單位的吸引力,因而把雍雅軒的中文名稱加冠為「都會天峰」推出市場;2006年9月,發展商趁樓市好景,再推出市場出售,並以超長付款辦法作賣點(見下文#樓價風波)[3]。此可稱謂香港一手樓的推銷手法之一二;再者,以「都會天峰」為名在報章上刊登的樓盤廣告上並沒有提及「都會天峰」即是等於「雍雅軒」,不過行內人士看清此樓盤的地址和英文名字後就可以意會兩者的關係是同屬一個樓盤項目。
樓價風波

2006年年初,長實把雍雅軒以樓花推出市場出售,但出售期間沒有向買家提供全面樓價資料的情況下,賣買雙方則簽署臨時賣買合約;時任長實營業經理的梁焯鏗在該樓盤推售樓花期間表示「雍雅軒樓價不會再推優惠」以及在短期之內「將加價3%至5%」[4];但在出售樓花半年後,長實推出較出售樓花時更平的優惠價(減價16%)出售,而舊買家[5] 是毫不知情,並覺得被人誤導樓盤的價格,因而質疑建築發展商長實以及有關的地產代理經紀是否真的誤導他們,因此一群不滿的小業主向香港地產建設商會及地產代理監管局投訴[6][7] 長實及有關地產代理公司;及後,長實發言人指出樓價會因時價及市價而定,並表示雍雅軒的樓價是在同一個水平,並無任何誤導任何業主的成份。
280 : thomasgp02a(16679)@2012-09-25 23:39:53

Nan Luen International Limited
買入 140 萬股爪哇控股@平均價 5.01

http://www.sl886.com/%E8%82%A1%E ... rnational%20Limited

買左咁多

**

黃國英買大昌地產,我覺得251比它好
281 : greatsoup38(830)@2012-09-26 00:10:14

me too
282 : greatsoup38(830)@2012-09-26 00:11:07

280樓提及
Nan Luen International Limited
買入 140 萬股爪哇控股@平均價 5.01
http://www.sl886.com/%E8%82%A1%E ... rnational%20Limited
買左咁多
**
黃國英買大昌地產,我覺得251比它好


下次不如試下用呢個
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... n&src=MAIN&lang=ZH&
283 : siuman1986(6109)@2012-09-26 00:17:30

282樓提及
280樓提及
Nan Luen International Limited
買入 140 萬股爪哇控股@平均價 5.01
http://www.sl886.com/%E8%82%A1%E ... rnational%20Limited
買左咁多
**
黃國英買大昌地產,我覺得251比它好

下次不如試下用呢個
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... n&src=MAIN&lang=ZH&


兩條link數字唔對口嘅?
下面港交所平均價是4.189?
284 : david395(4434)@2012-10-24 17:45:07

最近打算招標出售葵涌安全四倉物業的安全倉(237),最近閱報得知,其市值約為12億港元,折合約值每股8.9港元。

餘下物業為官塘碼頭的振萬廣場工貿物業,以及柴灣安全倉半工貿及貨倉物業,前者樓面43萬呎,以呎價3,500元計,市值可能約為15億元,柴灣物業總樓面44萬呎(12.15萬呎貨倉,31.85萬呎已改作投資物業作出租用途)略高於葵涌待售物業(42.1萬呎),若以相同作價出售,估值可能達12.5億元。

若以拆骨價值計算,連同手頭現金及證券投資組合,整間公司總值約為42億港元,或每股31港元。問題在於,管理層會否真的決定拆骨出售,而管理層即使想賣,亦未必及時能在樓市見頂回落時出手,上述理論價值,未必真能套現,在計算風險後,以打個5折作為合理價計,可能值15.5港元。

若只出售葵涌物業,其估值如下:

葵涌安全四倉以固定資產入帳,帳面值應不多於1億元,每年收益約1300萬元,純利不多於1060萬元。若真的以12億出售,按管理層作風,或可能盡派作特別息,折合每股8.9港元。

餘下資產,扣除葵涌物業,餘下資產每年獲利4600萬元,而餘下資產市值約3.5億元,折合每股2.6港元,派到盡每年回報13%,以派一半計算,回報6.5%,略高於永安(289)預期未來一年息率,同樣以50%派息比率計算,未來一年預測息率5%。

不過,安全倉是否進一步上升,端視乎葵涌物業是否真的以市傳價值出售,以及會否真的派盡作特別股息。以派盡特別股息及未來盈利派盡計算,假設要求息率6%,每股或值14.5港元,與拆骨價值打五折差不多。

安全倉與爪哇(251)同屬呂姓親戚,以物業投資眼光算,爪哇明顯較佳,然而,以股東回報而言,安全倉贏一百條街。

葵涌物業競投截標日期為11月8日或之前。上述的估值上升空間看來不大,但考慮到企業管治問題,現價或者是一個合理的賭博。
285 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-24 17:48:44

呢兩隻慢慢等下, 熱錢流入

smiley
286 : thomasgp02a(16679)@2012-10-24 18:14:54

"安全倉與爪哇(251)同屬呂姓親戚,以物業投資眼光算,爪哇明顯較佳,然而,以股東回報而言,安全倉贏一百條街。"

有冇咁誇?另外這篇文章來源是?
287 : VA(33206)@2012-10-24 18:22:24

應是林先生
288 : thomasgp02a(16679)@2012-10-24 21:39:05

david395, thank you for posting

237博中標結果,風險比251大得多。
289 : greatsoup38(830)@2012-10-24 23:10:33

287樓提及
應是林先生


林少陽,他肯定買237唔少
290 : greatsoup38(830)@2012-10-24 23:10:46

284樓提及
最近打算招標出售葵涌安全四倉物業的安全倉(237),最近閱報得知,其市值約為12億港元,折合約值每股8.9港元。
餘下物業為官塘碼頭的振萬廣場工貿物業,以及柴灣安全倉半工貿及貨倉物業,前者樓面43萬呎,以呎價3,500元計,市值可能約為15億元,柴灣物業總樓面44萬呎(12.15萬呎貨倉,31.85萬呎已改作投資物業作出租用途)略高於葵涌待售物業(42.1萬呎),若以相同作價出售,估值可能達12.5億元。
若以拆骨價值計算,連同手頭現金及證券投資組合,整間公司總值約為42億港元,或每股31港元。問題在於,管理層會否真的決定拆骨出售,而管理層即使想賣,亦未必及時能在樓市見頂回落時出手,上述理論價值,未必真能套現,在計算風險後,以打個5折作為合理價計,可能值15.5港元。
若只出售葵涌物業,其估值如下:
葵涌安全四倉以固定資產入帳,帳面值應不多於1億元,每年收益約1300萬元,純利不多於1060萬元。若真的以12億出售,按管理層作風,或可能盡派作特別息,折合每股8.9港元。
餘下資產,扣除葵涌物業,餘下資產每年獲利4600萬元,而餘下資產市值約3.5億元,折合每股2.6港元,派到盡每年回報13%,以派一半計算,回報6.5%,略高於永安(289)預期未來一年息率,同樣以50%派息比率計算,未來一年預測息率5%。
不過,安全倉是否進一步上升,端視乎葵涌物業是否真的以市傳價值出售,以及會否真的派盡作特別股息。以派盡特別股息及未來盈利派盡計算,假設要求息率6%,每股或值14.5港元,與拆骨價值打五折差不多。
安全倉與爪哇(251)同屬呂姓親戚,以物業投資眼光算,爪哇明顯較佳,然而,以股東回報而言,安全倉贏一百條街。
葵涌物業競投截標日期為11月8日或之前。上述的估值上升空間看來不大,但考慮到企業管治問題,現價或者是一個合理的賭博。

d倉唔好亂賣啦
291 : VA(33206)@2012-10-24 23:12:40

Timber Hill 都有人買
292 : VA(33206)@2012-10-24 23:16:33

聽日加倉囉

290樓提及
284樓提及
最近打算招標出售葵涌安全四倉物業的安全倉(237),最近閱報得知,其市值約為12億港元,折合約值每股8.9港元。
餘下物業為官塘碼頭的振萬廣場工貿物業,以及柴灣安全倉半工貿及貨倉物業,前者樓面43萬呎,以呎價3,500元計,市值可能約為15億元,柴灣物業總樓面44萬呎(12.15萬呎貨倉,31.85萬呎已改作投資物業作出租用途)略高於葵涌待售物業(42.1萬呎),若以相同作價出售,估值可能達12.5億元。
若以拆骨價值計算,連同手頭現金及證券投資組合,整間公司總值約為42億港元,或每股31港元。問題在於,管理層會否真的決定拆骨出售,而管理層即使想賣,亦未必及時能在樓市見頂回落時出手,上述理論價值,未必真能套現,在計算風險後,以打個5折作為合理價計,可能值15.5港元。
若只出售葵涌物業,其估值如下:
葵涌安全四倉以固定資產入帳,帳面值應不多於1億元,每年收益約1300萬元,純利不多於1060萬元。若真的以12億出售,按管理層作風,或可能盡派作特別息,折合每股8.9港元。
餘下資產,扣除葵涌物業,餘下資產每年獲利4600萬元,而餘下資產市值約3.5億元,折合每股2.6港元,派到盡每年回報13%,以派一半計算,回報6.5%,略高於永安(289)預期未來一年息率,同樣以50%派息比率計算,未來一年預測息率5%。
不過,安全倉是否進一步上升,端視乎葵涌物業是否真的以市傳價值出售,以及會否真的派盡作特別股息。以派盡特別股息及未來盈利派盡計算,假設要求息率6%,每股或值14.5港元,與拆骨價值打五折差不多。
安全倉與爪哇(251)同屬呂姓親戚,以物業投資眼光算,爪哇明顯較佳,然而,以股東回報而言,安全倉贏一百條街。
葵涌物業競投截標日期為11月8日或之前。上述的估值上升空間看來不大,但考慮到企業管治問題,現價或者是一個合理的賭博。

d倉唔好亂賣啦

293 : greatsoup38(830)@2012-10-24 23:18:29

291樓提及
Timber Hill 都有人買


英哥?
294 : soso2412(31378)@2012-10-24 23:36:17

眾地莫企?
295 : VA(33206)@2012-10-31 21:47:59

237

十月份買買買.

Timber Hill:

http://www.webb-site.com/ccass/c ... rt=chngdn&issue=250
B01590

TIMBER HILL SECURITIES HONG KONG LTD

598,000

580,000

0.44%

0.43%

29-Oct-2012

history
296 : greatsoup38(830)@2012-10-31 22:52:04

http://www.webb-site.com/ccass/chistory.asp?issue=250&part=243
一日入一球好狠
297 : VA(33206)@2012-10-31 23:06:02

仲要十月猛買! 估佢一樣賭安全四倉支標!
298 : siuman1986(6109)@2012-10-31 23:16:15

點知timber hill就係English king呢smiley
299 : greatsoup38(830)@2012-10-31 23:22:46

298樓提及
點知timber hill就係English king呢smiley

VA話他成日經呢間行買
300 : VA(33206)@2012-10-31 23:30:13

VA只係話阿歷士,係你話架
301 : greatsoup38(830)@2012-10-31 23:35:36

300樓提及
VA只係話阿歷士,係你話架


你話的
302 : siuman1986(6109)@2012-10-31 23:35:55

300樓提及
VA只係話阿歷士,係你話架


Alex King the man England need to seize World Cup crownsmiley
http://www.guardian.co.uk/sport/ ... -king-england-coach
303 : greatsoup38(830)@2012-11-26 23:44:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121126510_C.pdf
財務摘要
• 營業額:港幣59,749,000 元,上升9.67%(二零一一年:港幣54,482,000 元)
• 股東應佔溢利:港幣301,834,000 元(二零一一年:港幣107,511,000 元)
• 銀行淨現金:港幣210,042,000 元(二零一二年三月三十一日:港幣170,094,000 元)
• 每股盈利:港幣2.24 元(二零一一年:港幣0.80 元)
• 中期股息:每股港幣7 分(二零一一年:每股港幣7 分)及特別股息每股港幣8 分(二零一一
年:每股港幣93 分)

盈利增30%,至3,100萬,1.2億現金

展望
下半年歐元財困成員國須推出更多緊縮措施,全球經濟應仍陷困境。預料中國「十八大」後會陸續
推出基建投資、減息及下調存款準備金率等措施刺激經濟,本港經濟回暖可期。惟鑑於美國的第
三輪無限時量化寬鬆政策之推行,並處於長期低息環境下,避險熱錢湧入物業投資市場,引發物
價上升,高通脹環境或會再次浮現,從而加重香港貿易及物流貨倉行業成本壓力,因實體經濟增
長緩慢形成價格競爭局面,加上中美貿易戰及中日貿易戰潛在風險,營商環境充滿不明朗因素,
香港貨倉物流前景亦然。
本集團有意申請將屬於工貿寫字樓的《振萬廣場》改變為商業╱寫字樓用途物業,現仍繼續委聘顧
問公司及建築工程師按照活化措施之要求作可行性研究及規劃,根據在市場所獲得的一般成本數
據資料,初步估計改動費用約需1.5 億港元。

至於位於葵涌國瑞道之貨倉物業,一如2012 年9 月25 日之公佈,本集團已委託地產代理以公開招
標形式出售該物業,招標計劃已於2012 年11 月8 日結束,地產代理現與潛在買家進行磋商,如有
進一步發展,當會作出適當披露。
304 : williamsons(1994)@2012-12-21 13:44:01

http://www.hket.com/eti/article/ ... 469a86004b4e-812227

非住宅全幢物業受捧,消息指,葵涌國瑞路安全貨倉全幢工廈,獲本地發展商以約12億元洽購。另外,北角柏宜大廈全幢商廈,以約3.55億元易手。

由安全貨倉(00237)持有葵涌國瑞路132至140號安全貨倉全幢,早前曾於市場招標,並於月初截標。市場人士透露,項目獲數個本地發展商入標競投,個別出價已接近業主意向價,涉資約12億元,料發展商購入項目將重建成住宅。
305 : ezone2k(22605)@2012-12-21 16:50:03

Outstanding CASH how much is 237 holding?
306 : williamsons(1994)@2012-12-21 21:42:43

305樓提及
Outstanding CASH how much is 237 holding?


於中期結時,股東應佔帳面值約為23.82億港元,折合約每股17.6港元。其中,銀行淨現金報2.1億港元,另外,集團持有總值約8700萬港元的可供出售及持作買賣投資,淨現金及可即時套現流動資產約值3億港元,折合每股2.2港元。
307 : thomasgp02a(16679)@2012-12-21 21:58:29

304樓提及
http://www.hket.com/eti/article/53807b54-fe34-466a-9835-469a86004b4e-812227

非住宅全幢物業受捧,消息指,葵涌國瑞路安全貨倉全幢工廈,獲本地發展商以約12億元洽購。另外,北角柏宜大廈全幢商廈,以約3.55億元易手。

由安全貨倉(00237)持有葵涌國瑞路132至140號安全貨倉全幢,早前曾於市場招標,並於月初截標。市場人士透露,項目獲數個本地發展商入標競投,個別出價已接近業主意向價,涉資約12億元,料發展商購入項目將重建成住宅。


多謝威廉臣轉貼。

廢話幾句:我支持的球隊紐卡素後防有一位威廉臣,經常被我問候。
308 : thomasgp02a(16679)@2012-12-21 22:35:38

林少陽 價值透視: 安全貨倉(237) :業績簡評評

上半年投資物業之毛租金收入為4400萬港元,而上述租金收入,乃按90%的出租率計算,按全面出租計,全年毛租金收入約為9,800萬港元。在市況持續向上的租務市場,一般實現租金回報,會較市價租金回報略低。因此按帳面值計算之租金回報毛率應該高於5%,估值應該為稍為低於合理市價水平....

***
有沒有網友可以貼全文,GJ重酬,謝謝。
309 : williamsons(1994)@2012-12-21 23:51:41

308樓提及
林少陽 價值透視: 安全貨倉(237) :業績簡評評

上半年投資物業之毛租金收入為4400萬港元,而上述租金收入,乃按90%的出租率計算,按全面出租計,全年毛租金收入約為9,800萬港元。在市況持續向上的租務市場,一般實現租金回報,會較市價租金回報略低。因此按帳面值計算之租金回報毛率應該高於5%,估值應該為稍為低於合理市價水平....

***
有沒有網友可以貼全文,GJ重酬,謝謝。


Post出來會否有版權問題?
310 : thomasgp02a(16679)@2012-12-21 23:55:01

前幾版都有人貼過林少陽的文章,有問題才刪文應該可以吧。
311 : williamsons(1994)@2012-12-22 00:01:35

310樓提及
前幾版都有人貼過林少陽的文章,有問題才刪文應該可以吧。


好,文章已出了一個月,希望林少陽不介意公開作交流之用,全文如下:

集團截至九月底止半年,營業額按年升10%,報5975萬港元。在撇除投資物業公平值變動後,股東應佔溢利按年升1.75倍,報3285萬港元,每股現金溢利24港仙。董事會建議派每股中期息七港仙,另加特別中期息每股八港仙。

於中期結時,股東應佔帳面值約為23.82億港元,折合約每股17.6港元。其中,銀行淨現金報2.1億港元,另外,集團持有總值約8700萬港元的可供出售及持作買賣投資,淨現金及可即時套現流動資產約值3億港元,折合每股2.2港元。

集團目前持有兩幢貨倉物業:

1.新界葵涌國瑞道132-140號安全貨倉全幢100%權益,總樓面面積約42.1萬平方呎
2.柴灣嘉業街60號柴灣貨倉全幢(1至7樓除外)100%權益,總樓面12.15萬平方呎。

上述業權以「物業、機器及設備」按年折舊減值入帳,於中期結時,帳面值不足1.11億港元。然而,早前傳媒引述測量師的估值,因為國瑞道物業已獲城規會批准改變土地用途,重新規劃為住宅用地。單計國瑞道物業,目前市價為達12億港元,折合每股約值8.9港元。

該物業毗鄰嘉里建設(683)於2010年初入伙的樓盤縉庭山,目前該樓盤平均售價約7,000港元一平方呎,按25-30%發水比率計算,實際每平方呎樓面面值售價約9,000港元。而按市價12億港元計算,安全貨倉持有的國瑞道業權,每呎市價約2,850港元。連同補地價及重建之建築成本,我們相信該物業之市價屬合理估算。

另外,集團持有兩項投資物業,包括:

1. 官塘榮業街2號振萬廣場,該物業總樓面43萬平方呎,同時附有101個車位
2. 柴灣嘉業街60號柴灣貨倉1-7樓,總樓面31.85萬平方呎樓面,則以投資物業形式出租予包括《新報》集團辦公室在內的商業機構。

上述物業以投資物業形式入帳,每年按當時市況重新評估帳面價值。於中期結時,上述投資物業帳面值為20.48億港元,折合每平方呎約值2,736港元。

上半年投資物業之毛租金收入為4400萬港元,而上述租金收入,乃按90%的出租率計算,按全面出租計,全年毛租金收入約為9,800萬港元。在市況持續向上的租務市場,一般實現租金回報,會較市價租金回報略低。因此按帳面值計算之租金回報毛率應該高於5%,估值應該為稍為低於合理市價水平。

集團有意申請將屬於工貿寫字樓的官塘振萬廣場改變為商業╱寫字樓用途物業,現仍繼續委聘顧問公司及建築工程師按照活化措施之要求作可行性研究及規劃,根據在市場所獲得的一般成本數據資料,初步估計改動費用約需1.5 億港元。

由於有上述改建工程可能進行中,集團手頭的2億元現金,未必會以特別股息派予股東,但每年每股略多於40港仙的經常性現金溢利,則應該可以繼續維持目前每年34港仙的派息。

股東正期待集團葵涌國瑞道安全貨倉的招標結果。集團已委託地產代理以公開招標形式出售該物業,招標計劃已於2012 年11 月8 日結束,地產代理現與潛在買家進行磋商,如有進一步發展,當會作出適當披露。我們預期,一旦成功出售,管理層很大機會將大部份套現金額,以特別現金股息方式分派予股東。

基於上述假設,以昨日收市價12.5港元計算,扣除每股8港元的現金分紅,實際投資成本將降至每股4.5港元,以每年每股分派34港仙計算,息率約為7.5%,或按全年淨收益每股略多於40港仙計算,盈利回報率約為9%。

上述分析的風險在於官塘振萬廣場改裝期內,可能影響集團短線的現金流及派息能力,另外,招摽的結果亦不一定順利,而即使順利,大股東亦可以選擇不分派特別股息,或只分派一半或更低的比率。雖然,去年集團曾因為決定不重建國瑞道物業,而將原保留作重建費用的現金,以每股特別股息93仙全數分派予股東。我們對管理層維持一貫的誠實保守作風,還是有一定信心。
312 : thomasgp02a(16679)@2012-12-22 00:05:10

多謝威廉臣兄的幫忙。
313 : williamsons(1994)@2012-12-22 00:09:54

312樓提及
多謝威廉臣兄的幫忙。


感謝thomas兄的評分,以股會友人生一大樂事。
314 : thomasgp02a(16679)@2012-12-22 00:17:18

313樓提及
312樓提及
多謝威廉臣兄的幫忙。


感謝thomas兄的評分,以股會友人生一大樂事。


我一直持有251,現在打算買埋237。
315 : greatsoup38(830)@2012-12-22 10:23:46

314樓提及
313樓提及
312樓提及
多謝威廉臣兄的幫忙。


感謝thomas兄的評分,以股會友人生一大樂事。


我一直持有251,現在打算買埋237。


睇睇回唔回番10蚊先
316 : mainfree(26769)@2012-12-22 11:30:24

315樓提及
314樓提及
313樓提及
312樓提及
多謝威廉臣兄的幫忙。


感謝thomas兄的評分,以股會友人生一大樂事。


我一直持有251,現在打算買埋237。


睇睇回唔回番10蚊先


一早入左 10 實加注smiley
317 : VA(33206)@2012-12-22 20:57:30

但係個安全六倉冇哂聲氣
318 : GS(14)@2012-12-23 11:44:56

317樓提及
但係個安全六倉冇哂聲氣


又點講?
319 : VA(33206)@2012-12-23 17:22:42

四才對。

葵涌國瑞路安全四倉(「四倉」)重建計劃

同紅山一樣,冇腥氣
320 : VA(33206)@2012-12-23 17:23:50

依家睇,似乎瓜哇火炭抵玩很多
321 : GS(14)@2012-12-23 17:27:21

319樓提及
四才對。

葵涌國瑞路安全四倉(「四倉」)重建計劃

同紅山一樣,冇腥氣


https://maps.google.com/maps?um= ... e=UTF-8&sa=N&tab=il

無力搞吧
322 : VA(33206)@2012-12-23 17:29:34

新地好似有地盆喺隔離,益下人?
323 : GS(14)@2012-12-23 17:33:37

322樓提及
新地好似有地盆喺隔離,益下人?


那個上次睇過好似起好左
324 : VA(33206)@2012-12-23 17:39:29

咁益下自己人,同瓜哇囉
325 : qt(2571)@2012-12-24 23:48:44

322樓提及
新地好似有地盆喺隔離,益下人?


葵涌國瑞路安全四倉? 無啊
326 : GS(14)@2012-12-25 00:12:06

325樓提及
322樓提及
新地好似有地盆喺隔離,益下人?


葵涌國瑞路安全四倉? 無啊


同珍附近那度是咪?
327 : qt(2571)@2012-12-25 08:39:00

326樓提及
325樓提及
322樓提及
新地好似有地盆喺隔離,益下人?


葵涌國瑞路安全四倉? 無啊


同珍附近那度是咪?


同珍係佢隔離的隔離(新豐中心)的對面, 中間有條大馬路
另一邊隔離的對面就係嘉里已完成的項目
328 : VA(33206)@2012-12-25 09:00:50

安全貨倉(0237)宣布以招標形式出售葵涌國瑞路132至140號安全貨倉,地盤佔地47,750方呎,位置鄰近嘉里(0683)發展的縉庭山,以及由新地(0016)持有的傅屋路13至17號混凝土配料廠。

明報咁寫囉, 我未google
329 : qt(2571)@2012-12-25 09:20:49

係. 佢隔離的後面 (個server upload唔到)


330 : SYSTEM(-101)@2012-12-25 09:24:20

qt(zid:2571)所發的貼子已被qt(管理組:) 刪除了。(原因:廣告)
331 : greatsoup38(830)@2012-12-25 11:34:15

329樓提及
係. 佢隔離的後面 (個server upload唔到)

睇唔到圖
332 : qt(2571)@2012-12-25 11:49:16

壇主無時間整掛, call唔到dropbox出黎, upload又唔得

放左上沽古

333 : greatsoup38(830)@2012-12-25 11:50:30

呢個倉未去過
334 : derek777(35201)@2013-02-28 15:41:44

251火炭項目
335 : greatsoup38(830)@2013-02-28 23:26:28

影得好靚
336 : williamsons(1994)@2013-02-28 23:45:22

安全葵涌倉仲未捨得賣呀?
337 : greatsoup38(830)@2013-02-28 23:59:52

336樓提及
安全葵涌倉仲未捨得賣呀?


人地等20億
338 : 鉛筆小生(8153)@2013-03-01 00:00:46

337樓提及
336樓提及
安全葵涌倉仲未捨得賣呀?


人地等20億


情況似432, 拖愈來愈著數
339 : greatsoup38(830)@2013-03-01 00:03:22

338樓提及
337樓提及
336樓提及
安全葵涌倉仲未捨得賣呀?


人地等20億


情況似432, 拖愈來愈著數


432 無得等,座野蝕緊的
340 : williamsons(1994)@2013-03-01 00:10:05

好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。
341 : greatsoup38(830)@2013-03-01 00:14:24

340樓提及
好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。


根本就是悶贏
342 : 鉛筆小生(8153)@2013-03-01 00:18:18

341樓提及
340樓提及
好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。


根本就是悶贏


悶贏有何不可?
343 : greatsoup38(830)@2013-03-01 00:29:38

342樓提及
341樓提及
340樓提及
好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。


根本就是悶贏


悶贏有何不可?


你自己是悶贏定是日是刺激你清楚d
344 : qt(2571)@2013-03-01 05:54:59

340樓提及
好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。


同叔, 都係睇第隻
345 : thomasgp02a(16679)@2013-03-01 13:14:02

340樓提及
好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。


我覺得不可以這樣比。萬邦行是在中環黃金地段的超一線物業。而葵涌安全倉理應善價而估。

快些賣啦。
346 : thomasgp02a(16679)@2013-03-01 21:20:20

味皇沾手爪哇smiley

251我坐了很久,近來因為周轉資金被迫減持,對此股要有極大的耐性

http://realblog.zkiz.com/lgaim/53071
347 : ezone2k(22605)@2013-03-01 22:20:19

火炭惠康倉計左補地價味?

有冇人有料?
348 : greatsoup38(830)@2013-03-02 12:07:44

347樓提及
火炭惠康倉計左補地價味?

有冇人有料?


講左好耐,好似未
349 : greatsoup38(830)@2013-03-02 12:08:15

345樓提及
340樓提及
好似萬邦投資咁,無為而治先發大達。


我覺得不可以這樣比。萬邦行是在中環黃金地段的超一線物業。而葵涌安全倉理應善價而估。

快些賣啦。


唔是呀,那度應該愈來愈吃香,附近是荃灣又在半山位
350 : qt(2571)@2013-03-02 19:01:56

唔覺嗰個位好好, 無論住宅定office, 可能都係貨倉
351 : greatsoup38(830)@2013-03-02 19:09:06

350樓提及
唔覺嗰個位好好, 無論住宅定office, 可能都係貨倉


咁我真是去行下先
352 : qt(2571)@2013-03-02 19:16:30

睇地圖研究, 被昌榮路/葵涌道同青山道分開

http://hk.centamap.com/gc/centam ... sy=825843&z=2&lg=b5

用沽古map睇下相.
353 : williamsons(1994)@2013-03-06 23:40:10

352樓提及
睇地圖研究, 被昌榮路/葵涌道同青山道分開

http://hk.centamap.com/gc/centam ... sy=825843&z=2&lg=b5

用沽古map睇下相.


我朋友又話個location好好wor,下次site visit 下。
354 : qt(2571)@2013-03-06 23:41:43

353樓提及
352樓提及
睇地圖研究, 被昌榮路/葵涌道同青山道分開

http://hk.centamap.com/gc/centam ... sy=825843&z=2&lg=b5

用沽古map睇下相.


我朋友又話個location好好wor,下次site visit 下。


得閒咪過搵檔野食下lor, 搵到的話咪話唔好味喎
355 : williamsons(1994)@2013-03-07 19:14:50

長實年內推售項目共有5個,其中荃灣西站項目、將軍澳日出康城及大埔鳳園項目單位規模達1300至1720伙,趙國雄表示,預計荃灣國瑞路項目最先推售。長實執行董事趙國雄表示,去年開始一直計劃荃灣七區項目,惟預計昇柏山最先推出,料最快本月可獲批售樓紙並隨即推售。
356 : greatsoup38(830)@2013-03-07 22:13:34

355樓提及
長實年內推售項目共有5個,其中荃灣西站項目、將軍澳日出康城及大埔鳳園項目單位規模達1300至1720伙,趙國雄表示,預計荃灣國瑞路項目最先推售。長實執行董事趙國雄表示,去年開始一直計劃荃灣七區項目,惟預計昇柏山最先推出,料最快本月可獲批售樓紙並隨即推售。


那個位一般般
357 : williamsons(1994)@2013-03-11 15:13:29

356樓提及
355樓提及
長實年內推售項目共有5個,其中荃灣西站項目、將軍澳日出康城及大埔鳳園項目單位規模達1300至1720伙,趙國雄表示,預計荃灣國瑞路項目最先推售。長實執行董事趙國雄表示,去年開始一直計劃荃灣七區項目,惟預計昇柏山最先推出,料最快本月可獲批售樓紙並隨即推售。


那個位一般般


新鴻基已收購隔黎的東北倉?正興工業大廈被收了未?
358 : GS(14)@2013-03-11 23:22:52

357樓提及
356樓提及
355樓提及
長實年內推售項目共有5個,其中荃灣西站項目、將軍澳日出康城及大埔鳳園項目單位規模達1300至1720伙,趙國雄表示,預計荃灣國瑞路項目最先推售。長實執行董事趙國雄表示,去年開始一直計劃荃灣七區項目,惟預計昇柏山最先推出,料最快本月可獲批售樓紙並隨即推售。


那個位一般般


新鴻基已收購隔黎的東北倉?正興工業大廈被收了未?


查下新聞啦2005年已買左
359 : GS(14)@2013-03-11 23:23:26

http://www.phpbbserver.com/leo/v ... 686ab919&mforum=leo
市場消息指出,新地以2億元購入位於葵涌近大窩口地鐵站的東北貨倉,預期會向政府補地價,重建住宅。連同新地在附近的地皮,料可建成逾17.7萬方呎的大型住宅物業。

東北貨倉位於葵涌傅屋路,佔地約2.35萬方呎,年前曾以暗標形式放售,市傳由新地以2億元購入。該地皮若以地積比約5倍重建,即可發展成約11.75萬方呎樓面,每方呎樓面地價逾1700元,相信日後出售呎價最少約3800-4200元。

香港置業表示,葵涌區一帶近年缺乏新盤供應,而圍繞東北貨倉地皮的私人住宅物業如寶星中心,葵星中心及和記新地等更擁逾20年樓齡,而較新的供應要數距離較遠的月海灣,現時平均呎價約3200-3500元,或是於荃灣區的爵悅庭,現時平均呎價約4200-4600元,由於該區市場已有一段長時間缺乏新盤供應,若東北貨倉地皮由新地奪標,加上其現時持有的傅屋路石屎廠,將可建成樓面逾17.7萬方呎的大型住宅物業,定能引起市場關注,並帶動同區的二手交投量。
360 : derek777(35201)@2013-03-19 14:52:53

#251,27/03派業績,估應該都係6仙。呢兩日可留英附屬AGP會先派業績。
361 : derek777(35201)@2013-03-19 14:55:35

應不會發盈警掛
362 : greatsoup38(830)@2013-03-20 00:46:16

360樓提及
#251,27/03派業績,估應該都係6仙。呢兩日可留英附屬AGP會先派業績。


都是平平穩穩咁
363 : derek777(35201)@2013-03-20 01:43:45

如將投資物業部份分拆成REIT就好
364 : greatsoup38(830)@2013-03-20 01:50:50

363樓提及
如將投資物業部份分拆成REIT就好


唔夠收益
365 : siuman1986(6109)@2013-03-20 12:09:35

外國出左子公司業績
366 : greatsoup38(830)@2013-03-21 00:33:17

虧損增大2倍,至1億,輕債
367 : thomasgp02a(16679)@2013-03-27 23:19:19

完全難以理解這公司,懷疑自殘,隱藏優質潛在項目。
368 : greatsoup38(830)@2013-03-28 01:13:08

367樓提及
完全難以理解這公司,懷疑自殘,隱藏優質潛在項目。


無錢無力,不是不想開,賣一件少一件當然慢

虧損增183%,至1.7億,輕債
369 : fishlove2001(20176)@2013-04-28 17:19:07

安全貨倉陰陰下返回$10 水平, 又諗下分批買D 先, 雖然折讓唔係好大得50%,不過勝在細隻,企理,管理層年老。
370 : VA(33206)@2013-04-28 17:21:26

237 荃灣塊地咪就係紅山一樣

唔捨得平賣
371 : fishlove2001(20176)@2013-04-28 17:34:14

幾好~ 等唔到既股東就會死心出貨, 閒錢就放入去收住近3%息慢慢等。
372 : VA(33206)@2013-04-28 18:10:35

有期壹仔貼三隻呢d股,安全倉,南洋同博富臨,表現幾好,唔知邊個寫
373 : thomasgp02a(16679)@2013-04-28 19:48:03

372樓提及
有期壹仔貼三隻呢d股,安全倉,南洋同博富臨,表現幾好,唔知邊個寫


http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/36501

雖然對237很失望,又錯失套現機會,但我會死守smiley
374 : VA(33206)@2013-04-28 19:57:30

話時話瓜哇火炭個項目又點呢?
375 : siuman1986(6109)@2013-04-28 20:34:02

373樓提及
372樓提及
有期壹仔貼三隻呢d股,安全倉,南洋同博富臨,表現幾好,唔知邊個寫


http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/36501

雖然對237很失望,又錯失套現機會,但我會死守smiley


公司有現金無債,keep住派息機會大,但唔好預又十厘,應該都係2-3厘
樓巿好似又靜返啲,似乎短期內都無乜誘因,真係要慢慢等同死守~
376 : GS(14)@2013-04-29 22:06:03

374樓提及
話時話瓜哇火炭個項目又點呢?


一直搞緊,你可以搭下火車睇下
377 : GS(14)@2013-04-29 22:06:21

375樓提及
373樓提及
372樓提及
有期壹仔貼三隻呢d股,安全倉,南洋同博富臨,表現幾好,唔知邊個寫


http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/36501

雖然對237很失望,又錯失套現機會,但我會死守smiley


公司有現金無債,keep住派息機會大,但唔好預又十厘,應該都係2-3厘
樓巿好似又靜返啲,似乎短期內都無乜誘因,真係要慢慢等同死守~


237 除非跌番5厘息否則唔買
378 : derek777(35201)@2013-04-29 22:47:48

376樓提及
374樓提及
話時話瓜哇火炭個項目又點呢?


一直搞緊,你可以搭下火車睇下


今日行埋去睇過都係做緊地基,門口貼招幾個地盤工種。感覺係慢。
379 : y2kcatman(5671)@2013-05-31 20:09:39

【個股信息】專訪:爪哇(0251-HK)未來集中發展內地,派息比率維持6%
2013/05/31 14:13
財華社香港新聞中心
爪哇控股主席兼常務董事呂榮梓在股東周年大會後接受《財華社》專訪,他指爪哇已將大部份位於澳洲及香港的物業賣清,期中出售位於慈雲山的匯豪山物業所得利潤將於今年入帳。未來公司將集中發展內地市場,但主要收入來源仍自物業價值較高的香港。

他相信來年租金收入會隨市場步伐上升,主要因數年前已簽訂按市價調整的租金合約,以大新金融中心為例,現時呎租約60多元。他預計香港的租務市場將平穩發展,但成都地區的業務會因供應商大增則而面對考驗。

他又稱,派息比率亦會維持在約6%的水平,貫徹爪哇穩定派息政策。(J)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/4/553454.html
380 : y2kcatman(5671)@2013-05-31 20:10:18

【個股信息】專訪:爪哇(00251-HK)正洽火炭項目補地價,料於2015年開售

爪哇控股主席兼常務董事呂榮梓向《財華社》表示,倘一切程序順利,面積約2萬平方米的火炭住宅項目預計可於2015年開售。現在就補地價問題與屋宇署談進行磋商,惟不便透露實際補地價格。

就未來發展,呂指公司來年為「消化期」,故買地意欲不太強,現時中港兩地的土地儲備合共約202萬平方米,但會按物業銷情調整投資計劃。現時中港兩地的土地儲備合共約202萬平方米,未來一年的資本開支為 10億人民幣,主要用於兩項位於四川及河南的商住工程。(J)
381 : GS(14)@2013-06-29 16:43:05

237
盈利增2成,至6,300萬,1.1億現金
382 : VA(33206)@2013-07-09 23:09:35

【港股淘寶】安全貨倉盡顯價值投資優勢市況欠佳,價值投資法也許能夠抵禦逆風。採取價值投資法的其中一個重大優勢是,價值投資者通常以遠低於股票內在價值的價格買入該股,即使在持股期間,股價再度下跌,但因為心中有了一個價值底,任何下跌都只會造就一個更有利買入的時機,對價值投資者未會造成重大心理壓力。

所以,價值投資者的耐性看似比一般人高,但說穿了也只是對該股票的內在價值和市場機制傾向於引導價值回歸的信心。

今期以安全貨倉(00237)作例跟大家研究。

安全貨倉主要經營公共貨倉、地產投資和股份投資,股權較集中在呂氏家族,公司業務沉悶,又缺乏大幅增長預期,致使過去成交一直較為淡靜。

該股在2005年至2012年中旬,股價雖然呈反覆上升格局,但平均不過是大約2.5元至6元區間,估值一直出現大幅折讓。以過去5年財務記錄,僅2009年金融海嘯期間錄得虧損,5年平均盈利亦達到每股1.278元。雖然盈利當中涉及投資物業重估溢利,但盈利記錄相當穩健是一大事實。

安全貨倉派息亦十分穩定,在2007至2011年間,平均派息每股0.226元,隨股價波動,股息率介乎4%至10%。在本港息口持續低企的情況下,加上該股盈利及資產狀況穩健,能夠提供此水平的股息率,可謂十分吸引。

再分析安全貨倉的資產狀況,單看2011年,扣除所有負債後,公司每股現金淨值已達到每股1.9元,為持續派息提供了一大強心針;而且,當年股價僅介乎3.45元至5.55元,扣除現金淨值後,當年買入此股的最低代價大約為每股1.5元,但其資產淨值卻高逾每股9 元,又可以每年收取穩定派息。

若以港股的歷史平均周息率約3.6厘計算,安全貨倉2011年的估值大約介乎每股6.28元至8.06元,當時股價最多折讓57%。

全賴公司盈利穩定,又持有大量現金,安全貨倉於2012年突然大增派息,連特別股息計,派息大增3倍至每股1.19元,股價隨即於去年8月27日便曾一度飆升75%至13.03元。經過多年受人冷落,由於一次特別派息,重新令投資者注視其穩健的盈利和良好財務狀況,至今股價仍處於10元水平以上,價值全面回歸。

若於2010年以每股4元買入,至今連股息總回報接近200%。

信網 梁樹德

383 : greatsoup38(830)@2013-07-09 23:11:42

安全倉其實盈利都是唔算太過好
384 : VA(33206)@2013-07-09 23:13:06

其實瓜哇好似值博d
385 : greatsoup38(830)@2013-07-09 23:18:13

384樓提及
其實瓜哇好似值博d


唔知幾時至出,好慢
386 : 傷莖娛賓(34285)@2013-07-09 23:40:48

看來有人要出貨了
387 : VA(33206)@2013-07-09 23:44:10

安全六倉timing唔對,茅計
388 : Clark0713(1453)@2013-08-28 18:56:09

#251 爪哇控股

截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公佈
389 : GS(14)@2013-09-06 14:21:36

251

轉盈8,300萬,輕債、
390 : greatsoup38(830)@2013-09-27 00:15:58

251
391 : theo(20196)@2013-10-23 21:38:12

237 盈利警告
392 : Clark0713(1453)@2013-11-28 22:20:03

中期業績公佈 - 2013/2014
393 : greatsoup38(830)@2013-12-01 17:24:34

237
盈利增6%,至3,200萬,1.2億現金,派息下降
394 : kuenhello(37643)@2014-01-13 19:56:49

近期有番D成交,我相信.....!
395 : derek777(35201)@2014-04-12 00:41:14

251#於 2014年 4月 11日上市 發行人之董事行使購股權 2,230,000股 港幣 3.454 元

[大手成交]爪哇控股(00251)在下午02:30出現大手買入,成交量為190萬,成交價為港幣$4.5,涉資855萬。至目前為止,股價無升跌,今日最高價為$4.5,而最低價為$4.47,總成交量為190萬股,總成交金額港幣$855。

http://www.aastocks.com/tc/News/AA/AAT1404112149.html
396 : GS(14)@2014-06-27 17:45:59

237

盈利增26%,至7,600萬,1.3億現金
397 : GS(14)@2014-06-27 17:47:38

251

轉賺1.7億,輕債
398 : 屎太濃(23397)@2014-07-26 16:56:05

251

7月11日 行使購股權 2350000 0.342﹪ $3.454 27.284﹪折讓
7月8日 董事行使購股權 1338000 0.195﹪ $3.454 27.131﹪折讓
7月4日 以外行使購股權 700000 0.102﹪ $3.454 27.284﹪折讓
7月2日 董事行使購股權 2230000 0.330﹪ $3.454 24.910﹪折讓
7月2日 僱員行使購股權 100000
6月5日 僱員行使購股權 300000
5月8日 僱員行使購股權 7540000
4月15日 董事行使購股權 2230000 0.330﹪ $3.454 22.900﹪折讓
4月14日 董事行使購股權 2230000 0.330﹪ $3.454 23.070﹪折讓
4月11日 董事行使購股權 2230000 0.330﹪ $3.454 20.050﹪折讓
2月05日 僱員行使購股權 2780000
1月03日 董事行使購股權 2230000

已共行使 26,258,000/48,196,000

﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣
12年7月12日 授予購股權 48,196,000 (自授予日期起至二零一七年六月三十日)
399 : 屎太濃(23397)@2014-07-26 16:58:05

251
7月22日 回購 15.2萬股$4.78
7月21日 回購 1.2萬股 $4.7
7月15日 回購 4萬股$4.74
7月9日 回購 5萬股$4.73
7月8日 回購 9萬股$4.74
7月7日 回購 4萬股$4.73
400 : GS(14)@2014-10-29 23:57:59

差不多成功賣左
401 : 太平天下(1234)@2014-10-31 00:26:37

greatsoup400樓提及
差不多成功賣左


分身家?
402 : greatsoup38(830)@2014-10-31 00:33:29

應該有得派
403 : Ten-Bagger(52111)@2014-11-27 21:22:35

未賣到都先加息
中期股息:每股港幣7分及特別股息每股港幣13分,
共派0.2元,去年才0.11元
404 : greatsoup38(830)@2014-11-28 00:48:12

好等錢駛咁
405 : Ten-Bagger(52111)@2014-11-28 09:19:43

greatsoup38404樓提及
好等錢駛咁


橫掂公司成3億唔投資都係擺...派多D仲好
406 : GS(14)@2014-12-03 16:24:02

盈利增3成,至4,200萬,1.8億現金,20仙股息
407 : greatsoup38(830)@2015-01-07 00:54:53

振萬廣場裝修
408 : GS(14)@2015-04-09 01:48:15

主席死左
409 : GS(14)@2015-06-17 00:38:40

Chai Wan
410 : GS(14)@2015-06-26 02:04:39

虧損增4成,至2,800萬,1.7億現金
411 : greatsoup38(830)@2015-11-13 00:39:11

SOLD
412 : greatsoup38(830)@2015-11-13 00:54:34

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151112/news/ec_ecj1.htm
安全貨倉16億售柴灣倉
2015年11月12日
【明報專訊】安全貨倉(0237)宣布,以總代價15.5億元,出售位於柴灣嘉業街60號的貨倉物業予怡和集團。該集團預計,完成交易後,所得收益約為6.7億元。其套現所得,將會用於一般營運資金及未來投資所需。

售予怡和後會租回第8層全層一年

安全倉指,是次出售物業的成交價值,較帳面值溢價76%。其將會售後租回柴灣貨倉第8層全層一年,年租金為54萬元。截至2014年底,計及公平值收益1.19億元,柴灣貨倉的稅後溢利達1.57億元。根據資料顯示,該項目有部分樓面,曾經出租予玉皇朝及已經停刋的《新報》。在完成出售柴灣貨倉後,安全倉尚主要物業包括觀塘榮業街振萬廣場及葵涌國瑞路的安全貨倉。

至於是次出手收購柴灣貨倉為怡和集團旗下的怡和國際汽車,是老牌的英資洋行怡和集團旗下怡和控股所有,旗下公司包括在香港經營的仁孚行及英國的Jardine Motors。在香港方面,該公司以銷售及代理平治汽車為主。該公司曾經在香港上市,後本易名為仁孚,該公司是該系在香港最後一間上市公司,最終在2000年10月被私有化。
413 : greatsoup38(830)@2015-11-27 01:08:21

虧損增4成,至1,400萬,1.25億現金
414 : 老爺(57692)@2016-05-01 12:53:21

冷門股安全貨倉(237)連續三日勁升,收市25.35元,創上市新高,三個交易日累積升33%,究竟仲安唔安全?

251、237 叮噹馬頭$25左右

四年前兩隻都在$4附近,相信這裡朋友已經肚滿腸肥 ! HeHe......
415 : greatsoup38(830)@2016-05-02 23:22:53

老爺414樓提及
冷門股安全貨倉(237)連續三日勁升,收市25.35元,創上市新高,三個交易日累積升33%,究竟仲安唔安全?

251、237 叮噹馬頭$25左右

四年前兩隻都在$4附近,相信這裡朋友已經肚滿腸肥 ! HeHe......


我太傷心
416 : greatsoup38(830)@2016-05-03 02:14:52

2016-04-29 HJ
安全貨倉升勢似未盡  

冷門股安全貨倉(00237)連續急升兩天,升幅達26%,成交雖不多,但已較前顯著增加。這家歷史悠久的貨倉股,可以與其他具投機性的股份位列於升幅最大榜,並不多見。

貨倉股現雅稱為物流股,而安全貨倉則無物流概念,是貨倉物業的吸引。去年11月,安全貨倉公布出售位於柴灣的貨倉大廈,買方為怡和屬下的汽車公司,物業作價15.5億元,已於去年底成交。貨倉大廈總面積44萬方呎,為貨倉及非住宅用途,閣樓可作辦公室,地下可作停車場。安全貨倉佔用物業第八層全層面積4.5萬方呎,租予第三方,租約於2017年或之前到期,在成交後,安全貨倉租回第八層物業一年,每月租金54萬元,有權按市值續租一年,其餘物業交吉。

物業重估料有升值

該物業於去年3月賬面值8.79億元,其中自用的第八層賬面值為1000萬元,其餘為8.69億元,成交價15.5億元,較賬面值溢價76%,平均每方呎3522元。以高溢價出售,相信是賬面值較低,按理是每年3月重估公平值入賬,可能估值較為保守,該估值期為2015年3月,可能其後樓價有相當上升。第八層物業自用於經營貨倉,不作重估,相信按成本入賬, 賬面極低,以至成交及賬面值溢價較高。

在完成交易後,安全貨倉的核心物業為觀塘振萬廣場面積43萬方呎及車位101個,作工業及辦公室用途,去年曾投入1.1億元改建;另在葵涌擁有安全貨倉全幢,面積42.1萬方呎,作工業或貨倉用途。於去年9月,該公司的賬面投資物業為35.14億元,扣除已售柴灣貨倉8.79億元,賬面值餘額為26.35億元,是上述觀塘及葵涌兩項物業的賬面值,相當於平均每方呎3096元。柴灣貨倉每方呎成交價3522元, 葵涌物業雖也是工業貨倉,但地區有別。觀塘物業為工業及辦公室用途,且去年曾作改造,而兩物業的賬面值反而低於已售的柴灣貨倉,預期實值應遠超賬面值,安全以3月結算,未來公布的2016年3月止財務報告,相信物業重估有相當升值。

截至2015年9月底,安全淨資產38.86億元,在計入出售柴灣貨倉獲利6.7億元,資產淨值將為45.56億元,安全發行股份1.35億股,相當於每股資產值33.74元,未計近期的盈利及可能的重估增值。

安全貨倉並無借貸,資產負債簡單,去年9月底現金及存款2.4億元,另有可供出售投資1.34億元, 暫且不論,只是收取出售柴灣貨倉的15億元,每股應佔11.1元。董事會表示所得款項將用於一般營運資金及未來投資,並無提及派發特別股息。

平情而論,安全經營貨倉及收租,經常性盈利不多,去年應佔盈利5.99億元,但投資物業公平值增加5.08億元,實際盈利不足1億元,而派息則達1.15億元,反映安全相當照顧股東利益。在出售柴灣貨倉後,現金大增,估計將有相當的特別股息分派。

去年6月安全公布接獲洽購柴灣貨倉,當時已升30%,至16元水平,其後反覆,在11月公布出售消息,再升至19元水平,應注意的是,執行董事於1月曾以18.62元增持300萬股,可作股價的參考。

憧憬派特息 或高位整固

日來股價急升,估計有兩項因素,一是憧憬派發特別股息,二是憧憬資產值大升。安全慣例於6月公布業績,如派發特息應一同公布,所披露的財務報表亦包括資產淨值,屆時應留意重估投資物業增值。上文估計每股33.74元,只包括已售柴灣貨倉,不包括仍持有兩物業的增值,特別留意觀塘物業的升值程度,這是活化工廈所帶來的效果。

住宅樓市雖在反覆報跌,而工貿樓表現仍佳,安全貨倉這類已長久持有物業的受惠甚大,其實值逐漸反映於股價。兩日升幅強勁,買賣反而增加,似乎升勢有餘未盡,唯一考慮的是嚴重超買,但從走勢看, 不易滑落,或會在高位整固,再創升勢,宜候反覆小注吸納,或許仍有驚喜。

?

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 安全貨倉升勢似未盡
417 : jj1984(29252)@2016-05-03 06:51:41

greatsoup38415樓提及
老爺414樓提及
冷門股安全貨倉(237)連續三日勁升,收市25.35元,創上市新高,三個交易日累積升33%,究竟仲安唔安全?

251、237 叮噹馬頭$25左右

四年前兩隻都在$4附近,相信這裡朋友已經肚滿腸肥 ! HeHe......


我太傷心


呢隻鬥長命
418 : 老爺(57692)@2016-05-03 21:57:54

237果班老嘢個個六十幾七十,斷估可以鬥.......
419 : Ten-Bagger(52111)@2016-06-09 08:34:22

高位減持後,21買回些...
現在持股等6月尾業績了
不過難如去年的低位般大超值了...
420 : greatsoup38(830)@2016-06-09 13:20:22

現在很難買平貨,過多個月先
421 : 老爺(57692)@2016-06-09 15:39:59

Ten-Bagger419樓提及
高位減持後,21買回些...
現在持股等6月尾業績了
不過難如去年的低位般大超值了...

似有特息
422 : greatsoup38(830)@2016-06-09 22:06:13

老爺421樓提及
Ten-Bagger419樓提及
高位減持後,21買回些...
現在持股等6月尾業績了
不過難如去年的低位般大超值了...

似有特息


應該會,251和237都是
423 : Ten-Bagger(52111)@2016-06-10 16:53:58

現在不是持有好多,就等出業績
424 : greatsoup38(830)@2016-06-11 01:00:53

應該有驚喜吧
425 : 老爺(57692)@2016-06-11 01:22:11

greatsoup38424樓提及
應該有驚喜吧


9成9有
426 : greatsoup38(830)@2016-06-11 20:21:53

老爺425樓提及
greatsoup38424樓提及
應該有驚喜吧


9成9有


會上多層
427 : 老爺(57692)@2016-06-11 20:26:12

greatsoup38426樓提及
老爺425樓提及
greatsoup38424樓提及
應該有驚喜吧


9成9有


會上多層

重倉
428 : 老爺(57692)@2016-06-28 21:58:53

特別股息
鑑於出售柴灣貨倉錄得大額非經常性收益,董事會決定派發特別股息,每股港幣 3.88 元,連同末
期股息港幣一角二分,本年度末期分派共每股港幣4.00元,總額港幣540,000,000元。以酬謝回饋
股東多年來支持

派甘小
429 : 老爺(57692)@2016-06-28 22:04:38

現金結餘港幣 1,634,474,000 元
股息港幣4.00元,派港幣540,000,000元
仲有11億未派
430 : 太平天下(1234)@2016-06-28 23:19:22

老爺429樓提及
現金結餘港幣 1,634,474,000 元
股息港幣4.00元,派港幣540,000,000元
仲有11億未派


今年資產大折讓股大勝年。幾隻咁多年無料到,今年都收成
431 : greatsoup38(830)@2016-06-29 00:31:20

老爺429樓提及
現金結餘港幣 1,634,474,000 元
股息港幣4.00元,派港幣540,000,000元
仲有11億未派


留多幾年派大息用
432 : 老爺(57692)@2016-06-29 00:40:29

生果金
433 : greatsoup38(830)@2016-06-29 06:24:04

班伯伯老左唔駛要咁多錢,慢慢派
434 : 老爺(57692)@2016-07-02 02:51:27

剩返葵涌貨倉,樓面面積42萬平方呎,市值約15億,觀塘振萬廣場43萬平方呎及101個車位市值約25億元,合共40億
年報上只有估值27億.....低估左13億,資產正確應該值每股$43元
435 : greatsoup38(830)@2016-07-02 12:23:15

振萬應該無咁平的,最近如果翻新,應該萬一到萬二都有
436 : 老爺(57692)@2016-07-02 21:20:04

尼隻嘢遲早拆骨
437 : greatsoup38(830)@2016-07-02 22:22:38

老爺436樓提及
尼隻嘢遲早拆骨


班人都老,就無力搞
438 : 老爺(57692)@2016-07-02 22:27:34

greatsoup38435樓提及
振萬應該無咁平的,最近如果翻新,應該萬一到萬二都有


言下之意,振萬已值45億?
439 : greatsoup38(830)@2016-07-02 22:36:32

老爺438樓提及
greatsoup38435樓提及
振萬應該無咁平的,最近如果翻新,應該萬一到萬二都有


言下之意,振萬已值45億?


他位置仲好過四叔座甲廈同114座野
440 : 老爺(57692)@2016-07-02 23:13:16

greatsoup38439樓提及
老爺438樓提及
greatsoup38435樓提及
振萬應該無咁平的,最近如果翻新,應該萬一到萬二都有


言下之意,振萬已值45億?


他位置仲好過四叔座甲廈同114座野

變相60億野以27億入賬
441 : greatsoup38(830)@2016-07-02 23:29:37

老爺440樓提及
greatsoup38439樓提及
老爺438樓提及
greatsoup38435樓提及
振萬應該無咁平的,最近如果翻新,應該萬一到萬二都有


言下之意,振萬已值45億?


他位置仲好過四叔座甲廈同114座野

變相60億野以27億入賬


https://www.google.com.hk/maps/p ... E5%A0%B4/@22.307187,114.222613,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x340401446eab0075:0x8d3a730f0a32fb6e!8m2!3d22.3071591!4d114.223087

自己睇
442 : greatsoup38(830)@2016-07-03 15:07:18

盈利降25%,至6,200萬,15億現金
443 : GS(14)@2016-11-30 11:53:02

虧損降10%,至1,300萬,10.4億現金
444 : 老爺(57692)@2016-12-03 21:35:22

本集團購入九龍觀塘海濱道181號一層寫字樓及八個車位,總值約港幣88,800,000元(包括律師
費及印花稅支出)作出租物業之用

仲買野.......
拆骨無望咯
445 : Ten-Bagger(52111)@2016-12-03 22:19:55

老爺444樓提及
本集團購入九龍觀塘海濱道181號一層寫字樓及八個車位,總值約港幣88,800,000元(包括律師
費及印花稅支出)作出租物業之用

仲買野.......
拆骨無望咯


未可咁快定奪
這單野有歷史淵源,只係3折買番來
446 : Ten-Bagger(52111)@2016-12-03 22:28:43

《星島日報》土地註冊處資料顯示,One Harbour Square 8樓全層以6998.8萬元易手,面積約18314方呎,呎價約3822元,低市價約7成;該廈8個車位亦以共1184萬元成交,平均每車位涉約148萬元,登記買家均為宏目企業有限公司,董事包括呂宏義(Lu Wing Yee, Wayne)及黃毅等,呂氏為安全貨倉執行董事。

新地代理物業投資部物業投資經理王家煦稱,上址乃集團早年收購地皮時,與對方定立的特別條款,雙方同意大廈落成後,對方有權以低價購入項目其中一層,是次屬對方行使條款,故以低價易手,相信成交價對市場影響有限。

One Harbour Square
觀塘海濱道181號
447 : qt(2571)@2016-12-03 23:31:19

16子公司賣
448 : GS(14)@2016-12-04 00:36:29

點解會設定這些奇怪的條款?
449 : laconwtf(57440)@2017-03-12 14:46:02

幾十億未重估的資產, 賣一點比賺這些的人, 應該運算合理, 比人說。貪心了還真要想想怎樣回報其他股東.
450 : greatsoup38(830)@2017-03-12 18:49:59

隻野算是咁啦
451 : 老爺(57692)@2017-03-16 01:06:48

Ten-Bagger446樓提及
《星島日報》土地註冊處資料顯示,One Harbour Square 8樓全層以6998.8萬元易手,面積約18314方呎,呎價約3822元,低市價約7成;該廈8個車位亦以共1184萬元成交,平均每車位涉約148萬元,登記買家均為宏目企業有限公司,董事包括呂宏義(Lu Wing Yee, Wayne)及黃毅等,呂氏為安全貨倉執行董事。

新地代理物業投資部物業投資經理王家煦稱,上址乃集團早年收購地皮時,與對方定立的特別條款,雙方同意大廈落成後,對方有權以低價購入項目其中一層,是次屬對方行使條款,故以低價易手,相信成交價對市場影響有限。

One Harbour Square
觀塘海濱道181號


原來有段故
thankyou C兄
452 : greatsoup38(830)@2017-03-16 05:29:30

可能班伯伯都想人幫下更更新
453 : GS(14)@2017-07-02 15:57:50

盈利降23%,至5,500萬,輕債
454 : GS(14)@2017-07-19 09:24:07

有關目標集團及該物業之資料
Topgrade 之主要業務活動為投資控股。Topgrade 擁有宏目全部權益,而宏目持有該物業之合法及
實益權益。
該物業包括一棟名為 One Harbour Square 之商業大廈(位於香港九龍觀塘海濱道 181 號)8 樓整層及
八個泊車位。8樓擁有三個單位作辦公室用途及總建築面積約為18,300平方呎。該物業目前空置,
且將於完成時以交吉形式交付予買方。
該物業將於完成時交付,作為目標集團資產之一部分。
...
出售事項之財務影響
預期於完成後,將確認本集團於截至二零一八年三月三十一日止年度所呈報溢利應佔出售事項產
生之虧損約 18,000,000 港元,即經目標集團於二零一七年三月三十一日之未經審核流動資產淨值
調整之協定物業價值,減 (i) 目標集團於二零一七年三月三十一日之未經審核綜合資產淨值(包括
(其中包括)該物業之賬面值(乃根據其於二零一七年三月三十一日之公平值計算),但不包括銷售
債務);(ii)本集團因出售事項而產生之估計溢利稅項;及(iii)就出售事項產生之估計開支。若加回
截至二零一七年三月三十一日止年度該物業之公平值收益約 105,000,000 港元,於完成後,本集團
截至二零一八年三月三十一日止年度之相關溢利應佔出售事項之估計收益將約為87,000,000港元。
455 : laconwtf(57440)@2017-10-04 17:00:00

盈利降主要是公平值所至,
无关重要,
主要几十亿未重估的资产,
账面以27亿入账,
市值相信已经80亿以上,
未计去年物业价格暴走,
市值随时过百,
加上官塘振万广场已放租,
租金收入必然增加,
43万平方呎,101个车位,
兄台可知官塘车位现在多少钱一个?
现价低估潜在价值。
456 : 老爺(57692)@2017-10-11 23:06:45

剩返葵涌貨倉,樓面面積42萬平方呎,市值約15億,觀塘振萬廣場43萬平方呎及101個車位市值約45億元,合共60億
年報上只有估值30億.....低估左30億,資產正確應該值每股$53元...現價18.6....超值
457 : GS(14)@2017-10-12 01:19:53

現在車位不只45萬
458 : 老爺(57692)@2017-10-12 02:14:37

是觀塘振萬廣場43萬平方呎及101個車位市值約45億元
459 : laconwtf(57440)@2017-11-26 02:42:27

最保守估计,官塘振万广场番新后最少和同区同级别价值等同,即$12000-14000/呎,车位120万,最低值53亿,​​葵涌货仓同区同级$6000-8000呎,最少值26亿,此两项己值79亿,现金及其他投资约20亿,估计总资产市值99亿,现价市值25亿,折让4倍。
460 : GS(14)@2017-11-26 10:58:05

laconwtf459樓提及
最保守估计,官塘振万广场番新后最少和同区同级别价值等同,即$12000-14000/呎,车位120万,最低值53亿,​​葵涌货仓同区同级$6000-8000呎,最少值26亿,此两项己值79亿,现金及其他投资约20亿,估计总资产市值99亿,现价市值25亿,折让4倍。


這座野位置真是好好
461 : GS(14)@2017-11-29 08:01:37

盈利降6%,至3,200萬,8.9億現金
462 : laconwtf(57440)@2018-01-12 03:19:56

过去房地产价格升浪中,
资产变得愈来愈优质,
以前估计的99亿,
现在真实价值可能更上一层楼.
大部分官塘物业已放租,
租金回报下次业绩肯定提高,
以这样的环境下,
超值之选.
463 : GS(14)@2018-01-12 21:48:46

我也認同這家公司升值不少
464 : laconwtf(57440)@2018-03-13 15:18:01

優質股反而沒成交?
465 : GS(14)@2018-03-16 23:56:37

就是咁囉
466 : jj1984(29252)@2018-03-23 23:25:55

laconwtf464樓提及
優質股反而沒成交?


不嬲都低流通
467 : GS(14)@2018-03-24 08:41:47

慢慢來啦
468 : laconwtf(57440)@2018-04-13 15:23:56

官塘已经慢慢從工业区变成CBD,
振万广场在極好,增值很好,
股价如此的折讓,buffer可是很足夠。
469 : GS(14)@2018-04-14 01:21:39

個倉個位偏遠,但景好好
470 : GS(14)@2018-10-26 03:40:55

安全貨倉有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者,根據其對本
公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一八年九月三十日止六個月(「中期期間」)之未經審核綜合
管理賬目的初步審閱,目前預期股東應佔本集團中期期間之未經審核綜合溢利將介乎約150百萬港
元至160百萬港元(截至二零一七年九月三十日止六個月:約209百萬港元),而預期本集團於中期
期間之未經審核綜合相關除稅後溢利(不包括投資物業公平值變動)將介乎約 24 百萬港元至 25 百萬
港元(截至二零一七年九月三十日止六個月:約 57 百萬港元)。
預期本集團於中期期間之未經審核綜合營業額較去年同期增加約 14%。然而,如上文所述,預期
股東應佔本集團中期期間之未經審核綜合溢利將較去年同期減少,主要歸因於如下各項(均為除稅
前項目):
(1) 包括買賣證券之公平值虧損約 8.2 百萬港元之其他虧損(而去年同期則為公平值收益約 26 百萬
港元);
(2) 匯兌虧損約 4.5 百萬港元,主要為本集團美元銀行存款及澳元銀行存款產生之未變現匯兌虧損
(而去年同期則為匯兌收益約 0.6 百萬港元);及
(3) 與去年同期相比,投資物業重估盈餘減少約 21 百萬港元。
471 : GS(14)@2018-12-07 16:41:11

維持2,500萬,7億現金
安全 0237 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270571

銘源醫療(0233,前星島集團)專區(關係:0399、1105、0343)

1 : GS(14)@2010-08-30 23:14:20

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7467
新聞專區
2 : GS(14)@2010-08-30 23:14:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830811_C.pdf
3 : GS(14)@2010-11-04 00:28:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201011021018_C.pdf
本公司董事欣然宣佈,本公司已於今日較早時間與上藥分銷訂立戰略合作協議,內容有關上藥分銷成為本公司之生物醫療產品在中國市場的總代理。
4 : GS(14)@2011-03-02 23:07:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110228609_C.pdf
placing 320m @0.81
5 : SYSTEM(-101)@2011-03-25 18:17:35

david395(zid:4434)所發的貼子已被greatsoup(管理組:8) 刪除了。(原因:moved to 1105)
6 : GS(14)@2011-04-09 10:31:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110331992_C.pdf
高現金,有負債,但不需要借錢,派息也欠奉,也經常集資,真的不知搞甚麼
7 : GS(14)@2011-08-06 18:16:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201108051064_C.pdf
買芯片公司
8 : GS(14)@2011-08-20 17:37:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819555_C.pdf
誠如該公佈「代價」一節所披露,收購事項之代價為人民幣354,000,000元,乃經
參考(其中包括):(i)上海源奇之業務前景及(ii)華源資產評估有限責任公司就上海
源奇擁有之若干知識產權編製之估值而釐定。「上海源奇擁有之若干知識產權」指
上海源奇擁有之白血病、淋巴瘤及個體化癌症治療之特殊分子診斷試劑(「知識產
權」)。董事會欣然提供知識產權估值之進一步的詳情如下:
估值
根據華源資產評估有限責任公司於二零一一年六月十八日編製之估值報告,知識
產權於二零一一年四月三十日之估值約為人民幣692,190,000元(「估值」)。估值採
用收入基準方式,利用涉及溢利、收益及現金流量預測之貼現現金流量法,並被
視為上市規則第14.61條項下之溢利預測(「溢利預測」)。根據上市規則第14.62 (1)
條,估值採用若干特定假設,而主要的假設如下:
• 將正式取得上海源奇所營運或擬營運地區進行業務所需之所有相關法定批文
及商業證書或執照,且可於其屆滿時重續;
• 財務資料所載之預測均屬合理,反映出市況和基本經濟情況且將會實現;
• 上海源奇所營運行業之技術人員將供應充足,而上海源奇亦將留聘優秀管理
人員、主要人員及技術人員,以支持其持續經營業務及發展;
• 上海源奇所營運或擬營運地區之現行稅務法例將不會有重大變動,而其應付
稅率將維持不變,且將遵守所有適用法例及法規;
• 上海源奇所營運或擬營運地區之政治、法律、經濟或金融狀況將不會有重大
變動,導致對知識產權所得收益及盈利能力構成不利影響;及
• 上海源奇所營運地區之利率及匯率與現行水平將不會有重大差異。
9 : Louis(1212)@2011-09-01 08:18:47

業股績後發威  四環神威銘源勁升 2011年9月1日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110901/News/ec_ecf1.htm

【明報專訊】8月初跑輸大市的醫藥股重獲追捧。昨天公布業績的四環醫藥(0460)及神威藥業(2877),半年純利均符合市場預期。兩者股價在午後抽高,挾帶銘源醫療(0233)上揚,單日漲幅齊攀雙位數字(詳見表)。不過,分析員認為醫藥股尚未轉勢仍有隱憂。

四環半年收入倍翻

......

而生產體外診斷產品的銘源醫療,業績減速好於預期。8月剛通過收購進軍生物醫療,將針對白血病、淋巴瘤等癌癥研發特殊分子診斷試劑。國泰君安分析師孫鳳強指出,醫藥業風險不僅未過,下半年反會加劇。「福建模式」及醫生回扣清算均會大幅壓低藥價及銷量,上半年減價滯後的藥品也將步入出貨期。


10 : GS(14)@2011-09-01 21:20:30

我嫌條數假D
11 : GS(14)@2011-09-03 16:45:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110830826_C.pdf
盈利少30%

成8億現金,都要批股?

...
作為中國高增長醫療保健行業中,用蛋白芯片作早期檢測疾病方案方面具有領導
地位的供應商,本集團已成功把業務擴展至包括體檢中心管理及生物藥物,使本
集團成為獨立自主及多元化的醫療保健解決方案供應商。然而,本集團深明這個
高增長行業涉及的各種挑戰和風險,並且深信本集團穩踞優勢可以一一應付這些
風險和挑戰。
目前與本集團合作的醫療保健機構數目不斷增加,其中包括醫院、體檢中心、臨
床實驗檢測中心等。藉著與該等機構緊密合作,本集團更深入了解病人的檢測需
要,從而推出創新及有效的疾病檢驗及診斷產品。本集團亦深知生物醫學及其應
用發展瞬息萬變,因此,本集團將透過結盟、獲取特許權及收購等積極物色新的
醫療相關機會,繼續加速業務發展。本集團認為未來前景樂觀,並已準備就緒,
迎接未來的眾多新挑戰。
12 : greatsoup38(830)@2012-04-06 14:46:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120330043_C.pdf
跌55%,至4,700萬

購入物業、機器及設備所付按金101,851 1,955
購入無形資產所付按金40,000 –
應收貸款118,000 –

商譽511,334 420,982
其他無形資產1,149,318 312,867
銀行結存及現金144,819 742,837

把以前的假數清得七七八八,債重

前景
本集團抱持的信念,是及早檢驗及診斷潛在致命疾病,可大大提高治癒的機會及
病人的存活率。本集團決心以其專利蛋白芯片作為平台進行內部開發,並與具規
模的生物醫療研究院進行對外合作開發,從而針對城鄉人口,發掘可有效檢驗及
診斷致命疾病的工具。
本集團對執行業務計劃的進度感到高興,有關計劃主要針對產品系列多元化、銷
售渠道多元化、擴大生產、技術合作、技術推廣等方面。上述業務計劃推行後,
C-12產品順利列入幾個省份及上海市的基本醫保、在超過160家醫院繼續推廣可
診斷子宮頸癌的HPV DNA診斷試劑盒,以及與中國人壽保險股份有限公司上海分
公司訂立有關「腫瘤預防健康險」的獨有銷售安排,而該保險計劃將逐步擴展至其
他城市。
作為中國早期測試及疾病檢測領域的領先生物醫療公司,本集團了解到將面對多
方面的挑戰及與行業相關的風險。中國是最大及增長最快的醫療保健產品及服務
市場之一,同時亦是一個非常獨特的市場,經營者需要對醫療行業、法規及營運
機制的現況有充份了解。
本集團嚴格實行成本控制,並且按部就班實行業務計劃,加強分銷網絡及流程,
不斷改良生產程序及提高效率,並善用其專利及特許平台適時推出及改良用於疾
病檢測的生物醫療產品。
面臨較弱的經濟及緊縮的國家預算,全球各地政府正面對醫療預算緊絀的問題,
並深信調配資源至加強疾病預防及早期檢測將有助改善人口的健康,亦可大幅節
省開支。於二零零五年舉行的第58屆世衛大會,成員國通過多項決議案,其中包
括透過推行全國醫療保健計劃以控制及預防癌症等疾病,從而就疾病早期檢測及
預防方面達成共識。根據世衛的估計,三分之一的癌症個案以及80%心臟病發和
中風導致的過早死亡個案是可預防的。早期檢測疾病有助更有效地治療及預防疾
病,為控制癌症及其他疾病提供最具成本效益及長期的策略。
作為中國早期檢查、偵測及預防疾病領域的先驅及生物醫療解決方案的主要供應
商,本集團可捷足先登,針對中國日漸重視健康和客戶日漸富裕的商機,市場對
高標準的醫療保健服務有更大需求,而且力求改善體質,包括早期檢測與診斷以
便盡早治療。本集團的生物醫藥芯片專為早期疾病檢測設計。隨著全球醫療保健
意識提高,加上醫藥資源緊絀,本集團相信生物醫療解決方案的發展會百花齊
放,使醫療保健行業形成新的發展趨勢,肯定會向早期檢測和預防疾病方向發
展。過去數年內市場經驗的累積促使本集團可把握及面對生物醫療產品及服務的
機遇與挑戰,並為日後發展建立獨特的分銷網絡。
作為中國高增長醫療保健行業中,用蛋白芯片作早期檢測疾病方案方面具有領導
地位的供應商,本集團已成功把業務擴展至包括體檢中心管理及生物藥物,使本
集團成為獨立自主及多元化的醫療保健解決方案供應商。然而,本集團深明這個
高增長行業涉及的各種挑戰和風險,並且深信本集團穩踞優勢可以一一應付這些
風險和挑戰。
目前與本集團合作的醫療保健機構數目不斷增加,其中包括醫院、體檢中心、臨
床實驗檢測中心等。藉著與該等機構緊密合作,本集團更深入了解病人的檢測需
要,從而推出創新及有效的疾病檢驗及診斷方法。本集團亦深知生物醫學及其應
用發展瞬息萬變,因此,本集團將透過結盟、獲取特許權及收購等積極物色新的
醫療相關機會,繼續加速業務發展。本集團認為未來前景樂觀,並已準備就緒,
本集團的成功,實有賴股東於此具挑戰期間的鼎力支持和耐性,而經審慎考慮未
來數年的資本開支計劃後,本集團將基於過往及現有派息記錄,制訂穩定和循序
漸進的股息政策,與股東分享經營成果。除了因股東的信任和忠誠而直接回饋股
東外,本集團亦計劃建立更強大的股東基礎,引入與本集團擁有同一信念的股
東,成為中國生物醫藥行業的領軍企業。
13 : demon1423(23000)@2012-04-07 01:18:04

完全唔知点炒,成日听班叔父话炒呢只,之后一味跌,个个唉声叹气。
14 : GS(14)@2012-04-07 12:40:24

隻野盤數開始轉番真啦,今年洗晒D假數了
15 : demon1423(23000)@2012-04-08 01:38:08

14樓提及
隻野盤數開始轉番真啦,今年洗晒D假數了


汤兄可否大概讲下只野盘数近几年点样做法?今年又点样洗翻?
16 : greatsoup38(830)@2012-04-08 10:10:29

15樓提及
14樓提及
隻野盤數開始轉番真啦,今年洗晒D假數了


汤兄可否大概讲下只野盘数近几年点样做法?今年又点样洗翻?


前幾年可能博高增長,可能業績做大了,使得現金高企,但是不如何派息,還要集資,基本上可肯定公司現金有點虛增

今年買了些東西,錢洗光了,利潤少了,那就慢慢變真了...
17 : 鱷不群(1248)@2012-04-08 21:19:41

無留意開,但我覺得真的假不了,假的真不了
18 : demon1423(23000)@2012-04-08 23:48:56

16樓提及
15樓提及
14樓提及
隻野盤數開始轉番真啦,今年洗晒D假數了


汤兄可否大概讲下只野盘数近几年点样做法?今年又点样洗翻?


前幾年可能博高增長,可能業績做大了,使得現金高企,但是不如何派息,還要集資,基本上可肯定公司現金有點虛增

今年買了些東西,錢洗光了,利潤少了,那就慢慢變真了...


又暗中得到四大授意认可,可耻。
19 : GS(14)@2012-04-08 23:51:21

好多人都是咁做,他唔是獨立第三方咩,前面做假,後面回番,大家識做
20 : GS(14)@2012-06-14 01:10:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120613396_C.pdf
銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)注意到頭條日報於二零一
二年六月十三日刊登之一則報導(「報導」),指出據內地媒體報道,廣州幾間大醫
院最近緊急叫停本公司之主打專利產品C-12蛋白芯片體檢查腫瘤,因其陽性率過
高造成混亂。有關事件或不利於本公司之蛋白芯片業務前景。
董事局謹此聲明,報導內容為不正確。於二零一二年首五個月,C-12蛋白芯片於
廣州之銷售仍維持正常及穩定。
董事局並不知悉任何屬於或可能屬於股價敏感性質之任何事宜,須根據上市規則
第13.09條規定之一般責任作出披露。
21 : GS(14)@2012-06-14 01:12:31

http://news.hkheadline.com/daily ... ion_name=wtt&kw=225
張先生問︰我在2011年1月以1.10元買入50萬股銘源醫療(233)股價及相關新聞,現價0.12元,損失慘重。請問該股為甚麼一直下跌?前景怎看?我應怎辦?謝謝指點。

    黃師傅答︰去年業績大幅倒退,營業額和純利分別下跌18.7%和59.4%。集團主打產品專利C-12蛋白芯片,據內地媒體報道,廣州幾間大醫院最近緊急叫停C-12蛋白芯片體檢查腫瘤,因其陽性率過高造成混亂。事件或不利於銘源的蛋白芯片業務前景。跌了差不多九成才問怎麼辦,如果等錢用,就忍痛止蝕。如果不等錢用,就繼續持有。


http://www.google.com/search?q=% ... refox-a&channel=rcs
22 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-11 21:13:09

我在2011年1月以1.10元買入50萬股銘源醫療(233)股價及相關新聞,現價0.12元,

得返6萬餘, 都真係幾難變返55萬
23 : thomasgp02a(16679)@2012-08-11 21:44:29

內地醫療股大多數都信不過
24 : GS(14)@2012-08-12 11:03:48

23樓提及
內地醫療股大多數都信不過


呢隻假現金多少少,不過問題逐步改觀
25 : GS(14)@2012-09-01 00:00:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120831702_C.pdf
盈利跌19%,至6,100萬,現金抹走了...債一般

前景
作為早期疾病篩查及檢測領域的中國領先生物醫療公司之一,本集團深感自豪。
本集團了解到此行業涉及多方面的挑戰及風險,並於執行業務計劃時不斷審視形
勢和作出應變。中國是最大及增長最快的醫療保健產品及服務市場之一,同時亦
是一個非常獨特的市場,經營者需要對醫療行業、法規及營運機制的現況有充份
了解。
本集團相信,免疫治療比現時藥物的副作用較低,並較少引發細菌性疾病的潛在
抗藥性,而採用納米技術製備的新型非特異性免疫治療藥物能提供更有效的免疫
治療方法,因此為治療危疾的創新及具有吸引力的療法。
作為中國高增長醫療保健行業中,用蛋白芯片作早期檢測疾病方案方面具有領導
地位的供應商,本集團已成功把業務擴展至包括體檢中心管理及生物藥物,使本
集團成為獨立自主及多元化的醫療保健解決方案供應商。然而,本集團深明這個
高增長行業涉及的各種挑戰和風險,並且深信本集團穩踞優勢可以一一應付這些
風險和挑戰。
目前與本集團合作的醫療保健機構數目不斷增加,其中包括醫院、體檢中心、臨
床實驗檢測中心等。藉著與該等機構緊密合作,本集團更深入了解病人的檢測需
要,從而推出創新及有效的疾病篩查及診斷產品。本集團亦深知生物醫學及其應
用發展瞬息萬變,因此,本集團將透過結盟、獲取特許權及收購等積極物色新的
醫療相關機會,繼續加速業務發展。本集團認為未來前景樂觀,並已準備就緒,
迎接未來的眾多新挑戰。
26 : qt(2571)@2013-03-11 23:02:31

盈利警告
27 : qt(2571)@2013-03-29 23:06:24

業績
28 : greatsoup38(830)@2013-03-31 14:01:07

轉盈為虧蝕500萬,輕債
29 : greatsoup38(830)@2013-09-01 18:43:57

233
盈利降83%,至200萬,no cash
30 : GS(14)@2014-03-19 00:45:15

盈警
31 : GS(14)@2014-04-07 23:32:18

233

轉賺4,000萬,重債
32 : iamj1220(4550)@2014-04-09 09:04:25

湯師兄估到佢為何要做這動作嗎?
無形資產所和商譽減值,又塾支借比人 免息免押(送成5億比人洗?) 謝謝
33 : greatsoup38(830)@2014-04-09 22:32:32

iamj122032樓提及
湯師兄估到佢為何要做這動作嗎?
無形資產所和商譽減值,又塾支借比人 免息免押(送成5億比人洗?) 謝謝


全部洗清水份數字

5億應該都是水份現金
34 : iamj1220(4550)@2014-04-10 08:03:07

如果真係做返真都好事 謝謝你
35 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:56:25

呢d價當買垃圾咁買
36 : GS(14)@2014-06-01 19:21:16

233
37 : GS(14)@2014-06-10 01:19:29

233
38 : greatsoup38(830)@2014-08-31 23:53:55

盈利增5成,至4,600萬,2.2億現金
39 : greatsoup38(830)@2014-09-01 23:30:09

http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2041
銘源醫療(0233.hk)短期與長期投資機會
作者:格隆匯 xuli


銘源醫療(0233.hk)是國內危疾早期篩查及檢測領域領先的生物醫藥公司之一。週末其公佈2014年中期業績:歸屬於上市公司的淨利潤為5.07億港元(包含非經常性損益4.96億港元),扣非淨利潤為1085萬港元,而去年同期扣非淨利潤為894萬港元。2014年上半年公司主營業務收入為2.03億港幣,同比增加12%,毛利1.293億港幣,同比增加9.11%。中期每股EPS為0.12港元,目前股價0.201港元,市值不到9億港元。

銘源醫療主要業務包括五部分:1)蛋白芯片;2)醫療保健(HPV相關產品及設備);3)體檢中心;4)個人化標靶治療;5)生物醫藥(特定單克隆抗體藥物)。

1)蛋白芯片:公司主要為國內醫院、體檢中心及人壽保險公司生產及分銷C-12蛋白芯片。C-12蛋白芯片可同時檢測12種腫瘤標誌物,有助於早檢測10種常見癌症腫瘤。2014年上半年該業務收入1.427億港幣,同比增長2.6%。

2)醫療保健:公司相關產品HPV DNA診斷試劑盒主要為女性病人進行早期子宮頸癌篩查,其精確度大於95%,遠高於傳統巴氏涂片法(50-60%)。子宮頸癌由一種稱為人類乳頭瘤病毒(HPV)引起,DNA技術可用於檢測高風險致癌類型的HPV。按照醫學建議,18歲以上女性最好每年進行子宮類疾病檢測。2014年上半年該業務收入1580萬港元,同比增長105.2%。

3)體檢中心:目前主要在上海面向居民提供體檢套餐等服務,2014年上半年該業務收入2870萬港元,同比增長16.1%。

4)個人化標靶治療:該業務已就白血病、淋巴瘤及個人化癌症標靶治療開發出特殊分子診斷試劑,該業務2012年下半年從國家食品藥品監督管理總局獲得四項新藥品許可證,未來可能成為新的利潤增長點。2014年上半年該業務收入1540萬港元,同比增長30.9%。

5)生物醫藥:該業務主要為開發、生產及商業應用納米技術製備的名為「無細胞短棒狀桿菌製劑」的新型非特異性免疫治療藥物。該業務短期不會對公司業績有太大貢獻。

從2014年中報來看,公司主營業務毛利率維持在60%以上,同時公司回收了前期墊款近4億港幣(去年財報中已全額計提損失)。
短期來看,公司業績穩健增長,前期墊款風險獲得化解,可能會有短期交易性機會。長期來看,公司主營業務都有較好的發展前景,隨著技術的日臻完善及市場的進一步開拓,長期值得關注。


註:數據來源全部來源於公司公告,僅供參考,不作為投資建議。
40 : GS(14)@2015-05-12 18:41:56

OH MY GOD
41 : greatsoup38(830)@2015-05-24 01:37:07

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150523/news/ec_ecf1.htm
「廉署剋星」林炳昌 入主銘源醫療
  2015年5月23日

【明報專訊】因未能公布去年全年業績而停牌超過1個月的細價股銘源醫療(0233),據港交所資料顯示已易手,新任大股東正是有「廉署剋星」之稱的著名律師林炳昌(圖)。根據股權披露,林炳昌於本周三(20日)以1.87億元買入銘源醫療8.15億股,平均每股作價0.23元,與銘源停牌前股價相同,交易完成後,林炳昌以持股18.59%成為公司大股東。

執董失聯 限期前未出現將免職

銘源近期負面消息多,除去年全年業績未能公布外,上周一(11日)又宣布,自去年12月底起嘗試聯繫公司執董趙超,但試過各種方法均未能成功聯繫,若6月30日前仍缺席董事會會議,則要免去其執董職務,通告稱,趙超負責監督銘源醫療經營體檢中心的管理業務。

曾被踢出無縫綠色董事局

至於今次入股銘源的林炳昌,是他第二度殺入股場。2010年他被創業板公司無縫綠色(8150)委任為主席兼執董,但上任未夠1年出現內訌,林炳昌曾打算以四成折讓價向公司提出全購不果,更被踢出董事局,到2012年林炳昌以較市價低近九成的折讓,盡沽手上2800萬股無縫綠色股份離場,與公司的爭拗始告一段落,當時林炳昌曾透露,經此一役無意再與任何上市公司扯上關係,會專注其律師樓業務。

42 : GS(14)@2015-06-07 10:53:58

CEO 被捉
43 : GS(14)@2015-07-08 00:22:18

大劑
44 : greatsoup38(830)@2015-11-29 21:08:17

bad
45 : greatsoup38(830)@2016-05-19 00:45:46

big wok
46 : greatsoup38(830)@2016-05-19 01:24:51

拗緊
47 : greatsoup38(830)@2016-05-22 11:31:43


48 : greatsoup38(830)@2016-05-25 06:55:43


49 : qt(2571)@2016-05-25 21:41:41

下次火警燒數簿
50 : 太平天下(1234)@2016-05-26 17:46:35

greatsoup3848樓提及


之前德勤核數。林律師會唔會考慮追討責任,不過家陣數簿都無埋,死無對證。
51 : GS(14)@2016-06-10 04:00:59

still problem
52 : greatsoup38(830)@2016-06-17 03:17:45

big wok
53 : greatsoup38(830)@2016-06-17 03:17:45

big wok
54 : greatsoup38(830)@2016-07-09 07:11:27

又無3,000個
55 : greatsoup38(830)@2016-07-12 03:25:20

bad
56 : greatsoup38(830)@2016-07-12 03:26:02


57 : GS(14)@2016-09-28 17:39:34

譴責
58 : GS(14)@2016-10-01 14:10:36

大劑
59 : GS(14)@2016-10-11 11:36:59

stop
60 : greatsoup38(830)@2016-12-02 00:54:39

oh no
61 : greatsoup38(830)@2016-12-22 00:29:17

big wok
62 : GS(14)@2017-10-12 01:56:41

extend
63 : GS(14)@2017-10-21 01:22:54

盈警
64 : GS(14)@2017-10-25 18:34:19

ended
65 : GS(14)@2017-10-31 22:04:53

oh
66 : GS(14)@2018-03-01 12:42:41

本公佈乃由銘源醫療發展有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯
交所」)證券上市規則第13.09(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消
息條文作出。
茲提述本公司日期為二零一七年十二月十二日之公佈,當中股東獲通知尚未發佈之
二零一四年、二零一五年及二零一六年財務報表預計將於二零一八年二月初完成。
管理層已與本公司核數師討論,並獲通知二零一四年、二零一五年及二零一六年的
審核工作將於二零一八年三月第二週前後完成,以及二零一七年的審核工作將於二
零一八年三月底完成。
本公司股份將會繼續暫停買賣。
67 : GS(14)@2018-03-06 00:08:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180227373_C.pdf
233
茲提述本公司日期為二零一七年十二月十二日之公佈,當中股東獲通知尚未發佈之
二零一四年、二零一五年及二零一六年財務報表預計將於二零一八年二月初完成。
管理層已與本公司核數師討論,並獲通知二零一四年、二零一五年及二零一六年的
審核工作將於二零一八年三月第二週前後完成,以及二零一七年的審核工作將於二
零一八年三月底完成。

68 : GS(14)@2018-07-21 03:05:39

very bad
69 : GS(14)@2018-08-12 16:01:51

more problem
70 : GS(14)@2019-02-12 07:58:19

搞緊
銘源 醫療 0233 星島 集團 專區 關係 0399 1105 0343
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270572

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019