ZKIZ Archives


[創業板] 中國恆嘉融資租賃 (0379,必美宜)專區(關係:0692、0745、0885、8158、 8166、0821、1094、朱共山)

1 : GS(14)@2010-07-23 21:59:12

新聞區:
(留空)

公告:
暫未

專文:
無軌電車-中國鐵路貨運(8089)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3867

無軌概念爆破-中國鐵路貨運(8089)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3907

無軌火車系又擴張啦-邦盟匯駿(8158)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3984

有點憤概-無軌火車系發展全集及必美宜(379)最新消息
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/8295

關係貼:
朱先生加 財技人賺錢共同體-2371、8046、821、1094、3800(副系290、351、611)討論區
[url=thread.php?tid=5814]http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5814[/url]
2 : GS(14)@2010-07-28 23:55:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100728074_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-04 01:01:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100803150_C.pdf
4 : GS(14)@2010-08-10 00:28:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809002_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-25 22:57:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825822_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-28 14:49:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827899_C.pdf
7 : GS(14)@2010-09-11 13:53:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100910030_C.pdf
8 : GS(14)@2010-09-14 23:12:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100913046_C.pdf
9 : GS(14)@2010-09-28 23:03:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100928630_C.pdf
10 : GS(14)@2010-11-02 00:21:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101101192_C.pdf
董事會謹此通知本公司股東,預期本集團截至二零一零年九月三十日止之三個月將錄得重大虧損,主要是由於指定為按公平值透過損益列賬之可換股優先股的公平值變動下降及出售持作買賣投資之虧損。
11 : GS(14)@2010-11-10 07:53:43

非常重大收購
據此,興勝有條件地同意收購及賣方有條件地同意以現金總代價不高於人民幣500,000,000元(約為港幣583,500,000元,並須因應作出調整)出售該出售股份。於完成時,本公司將間接地擁有目標公司50%的股權。目標公司主要於中國山東省日照港嵐山港港口為提供碼頭和物流服務,包括裝卸和轉存鐵礦石、鋼製產品、木村及其他貨物,以及出租碼頭設施和設備。

目標現擁有目標公司26%的股權。在完成收購前,目標將會從目標公司的其他合資股東收購目標公司24%的股權。目標合法及實益擁有目標公司50%的股權為協議的其中一個先決條件。

該須因應調整之代價,將會於完成時以現金全數支付。預計所需港幣583,500,000元將由本公司於二零一零年一月十一日公告之配售所得款項以及本公司內部財務資源支付。
....

誠如本公司日期為二零一零年四月二十六日之通函內所述,本公司打算重新分配配售所得款項以支付本公司一項可能投資,成立一間已繳股本不少於港幣500,000,000 元之合資公司以投資於中國山西一間煤炭公司(「建議投資」)。 然而,因該建議投資未能完成且並不會繼續進行,本公司打算將該配售所得款項重新分配於支付收購事項。


...
12 : GS(14)@2011-04-02 17:16:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110327026_C.pdf
8089 扣除所有特別項後,還蝕幾百萬
13 : GS(14)@2011-04-07 07:25:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110405002_C.pdf
於二零一一年四月一日,買方(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立臨時協議,據此,買方同意購買及賣方同意出售該物業,代價為人民幣27,500,000元。

代價乃買方及賣方經參考鄰近物業之類似物業之市價及經考慮由一中國獨立估值師就該物業之估值後按公平原則磋商及按一般商業條款釐定。該物業於二零一一年三月三十日按市場法進行之估值為人民幣 26,164,090 元。

「該物業」 指 位於中國深圳市龍崗區南澳鎮水頭沙村G17102-16 之物業
14 : GS(14)@2011-05-07 14:17:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110506018_C.pdf
8089 盈警
15 : k2a3i4(1288)@2011-05-09 14:56:57

8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?
16 : GS(14)@2011-05-10 14:23:40

15樓提及
8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?


都是同一班人來
17 : k2a3i4(1288)@2011-05-10 17:09:17

16樓提及
15樓提及
8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?


都是同一班人來

早幾年買379輸好多...之後都冇點再跟佢地d news...
18 : hopingu(1296)@2011-06-20 21:00:06

公司網頁仍夠膽死整幅中國地圖, 用一堆線將d 城市連埋, 還整句

Railway, is the Blood Vessel of China.
Our Mission is to deliver goods along it.

什麼是厚顏無恥, 就是這類.....哈哈哈哈~~~~
19 : GS(14)@2011-07-01 18:24:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110628080_C.pdf
董事會現正考慮出售本集團位於中國深圳的一項物業。截至本公佈日期,並沒有達成任何協議,也沒有確定特定的買家。如需要,本公司將根據創業板上市規則作進一步公佈。
20 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-09 21:51:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110809014_C.pdf
8089盈警
本公司謹此通知其股東,預期本公司連同其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年六月三十日
止之三個月及六個月錄得虧損,主要是由於持作買賣投資的公平值變動所產生之虧損,及可換
股工具指定按公平值透過損益列賬之財務資產的公平值變動所產生之虧損
21 : GS(14)@2011-08-30 07:17:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110829768_C.pdf
一路蝕,炒股又蝕D,現金花得差不多
22 : GS(14)@2011-09-13 20:33:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110913004_C.pdf
8089 買的物業在香港哪兒?
23 : GS(14)@2011-09-15 08:14:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110914006_C.pdf
who rent it?
24 : GS(14)@2011-09-15 22:52:43

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15615031
8089

有市場估計,有關物業有機會是「體操王子」李寧早前在市場叫價約 4億元放售的香島道 33號單號屋。
25 : GS(14)@2011-10-25 23:47:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111025050_C.pdf
acquire 50% of a house
26 : 清風詩人(3217)@2011-10-26 10:04:57

《經濟通通訊社26日專訊》中國鐵路貨運(08089)公布,透過全資附屬Magic
Perfection Global Limited認購高登投資本金額為3000萬元之
可換股貸款票據,為期1年,年利率5%。換股價為每股30萬元,如悉數行使,將佔高登投資
經擴大後股本的50%。
 高登投資主要資產為擁有位於香港九龍配備車位之豪華住宅用途之獨立屋。(jw)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211026212&page=1
27 : GS(14)@2011-11-01 23:08:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111101202_C.pdf
8089 買間金融公司
28 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-02 19:57:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111102096_C.pdf
本公司謹此通知其股東,預期本集團截至二零一一年九月三十日止之三個月錄得重大虧
損,主要是由於持作買賣投資的公平值變動所產生之虧損,及可換股工具指定按公平值透
過損益列賬之財務資產的公平值變動所產生之虧損。
29 : GS(14)@2011-11-04 07:42:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111102096_C.pdf
炒股票盈警
30 : GS(14)@2011-11-04 22:21:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111104080_C.pdf
原來個物業在畢架山峰
31 : GS(14)@2011-11-12 14:01:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111111208_C.pdf
呢間屋算唔算平?
32 : GS(14)@2011-11-21 23:52:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111121008_C.pdf
8089 批1.35億股@24仙
「配售代理」 指 富通證券有限公司,為可從事證券及期貨條例(香港法
例第571章)中第1類(證券交易)、第2類(期貨合約
交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合
約提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌
法團
33 : GS(14)@2012-01-26 23:50:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090831051_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120126019_C.pdf
so 巧合

Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6601
Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
34 : i3640(1387)@2012-03-12 19:39:57

吾知條數最後追吾追得番呢..又多個古仔
08089  中國鐵路貨運 有關發出傳訊令狀之公佈
09/03/2012
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309033_C.pdf
01/03/2012  
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120301179_C.pdf
35 : GS(14)@2012-03-12 21:34:50

34樓提及
吾知條數最後追吾追得番呢..又多個古仔
08089  中國鐵路貨運 有關發出傳訊令狀之公佈
09/03/2012
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309033_C.pdf
01/03/2012  
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120301179_C.pdf


追唔番多
36 : greatsoup38(830)@2012-03-14 23:44:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120314033_C.pdf
8089 愈配愈低
37 : traveller(1405)@2012-03-15 18:51:55

Frying low ...
38 : greatsoup38(830)@2012-04-06 17:13:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120401115_C.pdf
蝕少5,200萬,至7,300萬,重債

前景
美國經濟復甦步伐遲緩,且紓解歐債危機之具體措施舉步為艱,新興市場遭受負面影響。鑒於相關主要問
題會持續令全球經濟及金融市場蒙受不利影響,預期二零一二年之經濟前景會持續黯淡,而市場情緒緊張。
本集團出售部份投資組合後,將會持續檢討及重組其投資組合及策略以及其業務範圍,藉以改善其財務表
現。
美國及歐洲的經濟情況預期持續不明朗。中國的出口將因為消費品需求減少而受到負面影響。管理層預期
本集團的拋光產品之需求將會持續下跌。經營成本持續上升,但市場競爭十分激烈,故很難將所有之成本
升幅轉嫁給客戶。董事對拋光產品業務的前景保持謹慎。本集團將繼續執行成本節約措施、集中銷售高利
潤的產品和擴大分銷網絡。
新收購的碼頭和港口業務運作理想,並有助於穩定本集團的收入和利潤。受惠於政府推行的經濟政策和發
展山東省南部的經濟發展,預計對港口碼頭和物流服務的需求將持續增長。然而,由於受全球經濟疲弱及
中國政府對通貨膨脹實施控制政策,過去強勁增長的進出口將會放緩。新開發的青島港董家口港區及贛榆
港區,將增加於對在附近地區運作的港口碼頭和物流服務的競爭。
董事會及本集團管理層將繼續致力加強及改善本集團所有業務分部,並提升本集團長期增長之潛力。
39 : GS(14)@2012-05-03 00:46:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120502221_C.pdf
8089 30萬賣埋最初上市資產
40 : GS(14)@2012-05-03 23:33:35

http://www.zkiz.com/news.php?id=15666
賣方是379,買的乜呢? 你睇下就知,又偷錢啦

http://www.chineseglobalinvestors.com/c/about_executive.php
柯偉聲先生
行政總裁及執行董事

柯偉聲先生於2010年10月18日加入集團擔任執行董事,並於2010年10月22日獲委任為行政總裁。他的職責包括管理投資者關係,以及集團的收購和合併活動。

柯先生擁有超過20年的企業融資經驗,包括私募分銷、首次公開招股、收購安排、跨境收購和合併,以及戰略規劃和財務管理等。他目前持有香港《證券及期貨條例》受規管活動第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)的牌照。曾任職於多間領先的跨國公司及專業機構,包括Time Warner 、Baker & McKenzie、EDAW AECOM、Hyatt International,及畢馬威會計師事務所。現時,他是深圳國富浩華中國會計師事務所之企業融資及投資顧問。

柯先生現為進能國際有限公司(前稱百富國際有限公司)及大唐潼金控股有限公司(前稱易盈科技控股有限公司)之獨立非執行董事,兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。他亦曾任安中資源實業有限公司(前稱雅域集團有限公司)及中國生物醫學再生科技有限公司(前稱邦盟匯駿國際有限公司)之獨立非執行董事。

柯先生於美國華盛頓州取得執業會計師資格,於美國成立執業會計師行「Joseph Orr & Associates, CPA」,擔任公司的主席。他亦是美國執業會計師公會、香港會計師公會及澳洲註冊會計師公會會員。他持有美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學共同頒發的工商管理學碩士學位、英國雷丁大學國際貿易和國際財務管理學碩士學位、英國密德薩斯大學會計和財務學榮譽學士學位、中國清華大學中國工商金融研修証書及中國中山大學企業稅及會計專業文憑。
41 : GS(14)@2012-05-06 22:30:34

http://www.chineseglobalinvestor ... 072911360017_tc.pdf
鄭先生批票據是由把必美宜賣給這間公司而得,終於把幾年前的賣殼完成

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20070705097_C.pdf
42 : GS(14)@2012-05-06 22:31:19

http://www.chineseglobalinvestor ... 041412330017_tc.pdf
原來呢間公司上年買了145主要權益
43 : Hierro(1191)@2012-05-07 01:36:30

遲點我會寫寫這幾間公司,留返俾我啊
44 : GS(14)@2012-05-07 21:51:45

43樓提及
遲點我會寫寫這幾間公司,留返俾我啊


你截我糊,我呢排又想寫,算啦,讓你,睇你有乜寫漏先補
45 : GS(14)@2012-06-13 00:52:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120612055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120612526_C.pdf

董事被告有虛假聲明
46 : GS(14)@2012-06-15 00:49:47

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120614/16424311
【本報訊】必美宜(379)公佈,上周二接獲東區法院發出傳票,內容指公司於2008年2月15日、18日及20日刊發的公告,違反《證券及期貨條例》,執行董事陳瑞常亦因同意或縱容公司觸犯該等條例而被起訴。
法院傳票稱,必美宜於上述三日在港交所(388)發出的公告內容,載有虛假或具誤導性資料,已違反《證券及期貨條例》。資料顯示,必美宜於08年2月14日起,股價及成交量出現不尋常變動,當時股價由0.48元升至2月17日的0.66元,於27日再升至0.92元,交易量亦自14日起增至逾7350萬元,並在17日及19日再增至超過1.5億及1.9億元。
公司於2月15、18及20日發出公告稱,對股份及成交量的不尋常變動並不知情,又強調除了2008年1月15日已公佈訂立有關營運體育相關電視業務的諒解備忘錄外,並無任何其他收購或變賣的商談或協議須予披露。然而,公司隨即於2月28日停牌,3月12日發出復牌通告,公佈於2月11日訂立協議,向投資控股公司 Betterment認購總值6400萬元的可換股債券。東區法院亦向陳瑞常發出傳票,指其身為公司董事,協助、建議、促使、導演、同意或縱容公司違規,或由於其輕率而觸犯規例。
必美宜及陳氏正就傳票尋求法律意見,適當時候會作進一步公佈。

公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080215031_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080218048_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080220054_C.pdf

交易
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080312362_C.pdf
47 : GS(14)@2012-07-05 23:14:27

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=36829
證監會檢控必美宜集團及其董事發出虛假或具誤導性的公告
48 : GS(14)@2012-08-13 09:24:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120812003_C.pdf'
8089
錢蝕晒在股票上面

鑒於原料及勞工成本迅速上漲,電腦電話之營商環境已日漸激烈與不利。為面對
電腦電話業務於上幾個季度對本集團並無貢獻之事實,董事決定出售電腦電話業
務分部,而出售事項已於二零一二年四月三十日完成。有關出售事項之詳情於
「重大收購及出售」一節中呈報。
本集團將於管理其財務資源及投資策略方面繼續採取積極審慎之態度,以物色其
他投資機遇及探求拓展至其他業務分部之可行性。本集團將繼續物色新機遇,藉
以提升本公司之盈利能力及其股東之價值。
49 : GS(14)@2012-08-30 16:50:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829819_C.pdf
379轉虧為盈賺200萬
50 : GS(14)@2012-08-30 16:50:33

展望
展望二零一二年下半年度,環球宏觀經濟仍然存在不明朗因素,加上歐債危機加劇,令消費者對
各類型產品需求下降,使中國整體的進出口貿易疲弱,中國國內製造業持續不景氣。管理層預期
本集團的拋光產品之需求將會持續下跌,因此董事對拋光業務的前景保持謹慎。本集團將繼續執
行成本節約措施、集中銷售高利潤產品、擴大分銷網絡及研發新產品,以改善此分部的利潤。
董事會預期下半年度在種種不利因素下,全球金融市場會持續低迷。本集團將持續檢討及重組其
投資組合和策略,藉以改善其財務表現。
董事會預期碼頭和港口業務會為本集團下半年度帶來穩定的收入和收益。現時興建中的兩個新泊
位將於二零一二年第四季度投入營運,並為本集團帶來貢獻。然而,受進出口貿易疲弱的影響,
以及新開發的青島港董家口港區及贛榆港區的競爭,碼頭及港口業務的增長將放緩。
董事會及本集團管理層將繼續致力加強及改善本集團所有業務分部,並提升本集團長期增長之潛
力。
51 : GS(14)@2012-11-01 00:01:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121031082_C.pdf
做財仔借錢畀人
52 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:50:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121127109_C.pdf
379又想買野
53 : greatsoup38(830)@2012-12-07 00:55:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券
54 : greatsoup38(830)@2013-01-09 00:15:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130108052_C.pdf
唔買地
55 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:12:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130113002_C.pdf
賤賣CB
56 : GS(14)@2013-01-29 00:33:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130128296_C.pdf
配10億股@43仙
57 : 自動波人(1313)@2013-01-29 02:21:40

咁都搵到人接貨?
58 : ng caddy(36072)@2013-01-29 08:37:04

火車系,習慣好似是向上炒,之後大插,如07年745/8089 328X好恐怖,,
59 : hinhin1985(1579)@2013-01-29 10:41:08

成好幾億$$咁大龍鳳??
60 : ng caddy(36072)@2013-01-29 11:19:18

當然.....大龍鳳,才好玩
61 : GS(14)@2013-01-29 23:53:35

58樓提及
火車系,習慣好似是向上炒,之後大插,如07年745/8089 328X好恐怖,,


華匯背後back住
62 : 自動波人(1313)@2013-02-19 18:49:38

買野???
related to 8166?
63 : greatsoup38(830)@2013-02-19 22:39:25

我覺得是8017
64 : greatsoup38(830)@2013-03-05 01:20:34

譴責
65 : qt(2571)@2013-03-25 20:38:27

盈喜
66 : qt(2571)@2013-03-29 23:21:29

379
二零一二年全年業績公佈
67 : qt(2571)@2013-03-30 00:55:26

8089
年報
68 : greatsoup38(830)@2013-03-31 01:42:40

轉盈為虧,蝕2,100萬,7,000萬現金
69 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:53:22

379
70 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:57:41

轉虧為盈賺800萬,重債
71 : greatsoup38(830)@2013-04-06 22:28:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130320012_C.pdf
8089
借8166 3,100萬
72 : greatsoup38(830)@2013-04-07 13:13:21

上市決策
73 : greatsoup38(830)@2013-05-03 00:54:40

8089
74 : GS(14)@2013-05-28 14:24:43

用人民幣,真怪
75 : GS(14)@2013-05-28 14:52:25

批1.35億輪,每份輪1仙,認購價20仙
76 : ant2012(35387)@2013-07-17 20:28:09

董事會欣然宣佈,自二零一三年六月十二日起,本公司之名稱已由「China Railway Logistics Limited」更改為「Chinese Strategic Holdings Limited」,而於更改名稱生效後本公司已採 納「華人策略控股有限公司」為第二名稱,以取代僅作識別用途之中文名稱「中國鐵路 貨運有限公司」。本公司已向香港公司註冊處辦理所需之存檔登記手續。
77 : GS(14)@2013-08-03 13:51:45

盈警
78 : greatsoup38(830)@2013-08-04 19:50:15

8089 出售 8166 CB予人頭
79 : greatsoup38(830)@2013-08-09 01:48:21

379
80 : GS(14)@2013-08-12 19:34:23

8089
3個月虧損增1成,至900萬,6個月虧損降1成,至2,200萬,5,000萬現金
81 : GS(14)@2013-08-28 12:07:10

379 盈喜
82 : GS(14)@2013-09-11 15:21:03

379

盈利增19.3倍,至6,100萬,3.41億現金
83 : GS(14)@2013-11-06 10:23:47

8089 盈喜
84 : iniesta(1400)@2014-01-01 03:26:49

8089 換金至尊邪人
85 : GS(14)@2014-01-03 09:30:17

8089
86 : GS(14)@2014-01-03 09:30:44

又買379
87 : GS(14)@2014-01-20 23:17:14

又投錢入港口
88 : 自動波人(1313)@2014-02-27 23:18:42

買酒店....

HAHHAHHA!

"有關酒店及賭場之資料
自一九九八年四月開業以來,酒店為天寧島上一間及唯一一間酒店,附設整個北馬利安納群島聯邦唯一一間賭場。酒店合共設有404間客房,其中括22間行政套房及2間總統套房。酒店亦特設5間餐廳,提供日本菜、傳統粵菜、韓國菜及西式佳餚等選擇,酒店更配備泳池及海灘等康樂設施。賭場目前經約40張賭桌,大部份為百家樂及21點。賭場內亦設有約50部博彩機。
89 : GS(14)@2014-02-28 00:55:35

10億去塞班搞賭
90 : GS(14)@2014-03-18 01:15:16

8089
91 : greatsoup38(830)@2014-03-24 17:20:39

379
92 : GS(14)@2014-03-30 03:06:23

8089

虧損增4成,至3,200萬,1,2億現金
93 : greatsoup38(830)@2014-03-30 20:47:29

379

盈利增5.1倍,至9,800萬,2.6億現金
94 : iniesta(1400)@2014-04-04 00:12:51

哈哈, 又反收購
其實都預左架啦
95 : greatsoup38(830)@2014-04-04 00:13:25

十幾億無事就奇
96 : greatsoup38(830)@2014-04-16 01:25:20

轉型失敗
97 : GS(14)@2014-04-23 01:47:02

8089
98 : GS(14)@2014-05-11 13:54:45

379 獲王力平注入融資租賃公司,生命人壽會認購股份
99 : greatsoup38(830)@2014-05-11 19:21:41

又無左
100 : GS(14)@2014-05-18 14:33:15

8089
101 : GS(14)@2014-06-19 01:14:05

發行130份債券期權,每份1萬,1份可認購1份100萬債券
102 : GS(14)@2014-06-20 11:06:43

8089
103 : Clark0713(1453)@2014-07-19 12:30:12

(I) 有關代理協議之內幕消息; (II) 給予一間實體之墊款; (III) 有關收購東來旅遊有限公司38%股權之須予披露交易; 及 (IV) 停牌
104 : greatsoup38(830)@2014-07-20 00:19:09

進軍塞班島賭業
105 : GS(14)@2014-07-26 21:35:23

盈警
106 : GS(14)@2014-08-07 10:32:21

盈喜
107 : GS(14)@2014-08-07 10:34:57

盈喜
108 : greatsoup38(830)@2014-08-29 00:32:08

盈利增4%,至5,900萬,1.9億現金
109 : GS(14)@2014-11-06 14:35:03

王力平將股權讓予生命人壽
110 : hklccjoe(2044)@2014-11-10 22:12:24

生命人壽何許人?為何係咁買379 ?有無可能變身?已經去到29.99%!
111 : GS(14)@2014-11-10 22:59:33

[realblog]http://realblog.zkiz.com/%E5%A4%A9%E8%A1%8C%E8%80%85/117970[/realblog]
112 : GS(14)@2014-12-11 00:35:18

換Auditor
113 : GS(14)@2014-12-16 00:04:18

又賣港口
114 : ninomiyau(41302)@2014-12-16 02:29:32

賣碼頭,清殼?
115 : greatsoup38(830)@2014-12-16 23:33:14


116 : greatsoup38(830)@2015-01-23 00:26:28

全賣日照港
117 : greatsoup38(830)@2015-02-10 18:57:37

sell CB
118 : GS(14)@2015-04-02 16:15:42

盈利降40%,至6,000萬,3億現金
119 : GS(14)@2015-07-22 12:05:35

增資融資租賃公司
120 : greatsoup38(830)@2015-08-30 02:30:34

盈利降95%,至300萬,3.9億現金
121 : GS(14)@2015-12-19 23:13:39

改名為中國恒嘉融資租賃
122 : GS(14)@2016-03-22 22:35:57

盈警
123 : greatsoup38(830)@2016-03-30 01:17:55

轉虧1,900萬,4.1億現金
124 : greatsoup38(830)@2016-05-25 07:04:10

增資租賃公司
125 : greatsoup38(830)@2016-07-02 02:51:59

379認290股
126 : greatsoup38(830)@2016-09-19 00:54:49

虧損增2.2倍,至1,600萬,輕債
127 : GS(14)@2016-11-10 11:33:31

向379接290股份
128 : greatsoup38(830)@2016-11-18 19:08:53

賣必美宜業務
129 : GS(14)@2017-03-07 18:30:53

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本公司截至二零
一六年十二月三十一日止年度之初步未經審核綜合管理賬目及董事會現時可得資料,
預期本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度錄得的本公司擁有人應佔純利
較截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司擁有人應佔純利約3,400,000港元
大幅增加。有關增加主要是由於(i)綜合入賬於二零一六年年初新收購的融資租賃業
務的溢利貢獻;(ii)出售附屬公司的一次性收益;及(iii)轉換全部可換股債券為股份的
公平值收益與出售半數該等股份的虧損的整體收益。
130 : GS(14)@2017-04-09 12:41:28

虧損降70%,至2,000萬,輕債
131 : GS(14)@2017-07-09 04:35:28

盈警
132 : GS(14)@2017-07-26 18:42:06

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一七年
六月三十日止期間(「本期間」)之初步未經審核綜合管理賬目,本集團預期,本期間
將錄得凈虧損,而於截至二零一六年六月三十日止期間(「相應期間」)則錄得純利約
3,100,000港元。有關不利變動主要歸因於(i)其他收入大幅下降,原因為在相應期間並
無來自一項非經常性財務扶持政策產生的約8,900,000港元政府補助收入,令整體政
府補助減少,惟本期間來自稅務優惠政策應收的政府補助收入約4,100,000港元則部
分抵銷及(ii)證券投資公平值變動產生的淨虧損由相應期間的約5,100,000港元增加至
本期間的約12,500,000港元。
133 : GS(14)@2017-08-16 12:37:51

轉盈200萬,輕債
134 : GS(14)@2017-09-27 16:48:15

打和,輕債
135 : GS(14)@2018-03-14 14:30:44

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一七年
十二月三十一日止年度(「本年度」)之初步未經審核綜合管理賬目,本集團預期本年
度將錄得淨虧損,而於截至二零一六年十二月三十一日止年度(「相應年度」)則錄得
純利約51,800,000港元。有關不利變動主要由於(i)中國金融業環境不樂觀,在嚴謹的
監管政策下資金短缺和利率上升,導致本集團難以取得銀行信貸以支付潛在融資租
賃項目,故租賃業務數量及整體盈利能力均縮減,令致融資租賃業務的毛利金額大幅
減少近一半。加上中國的融資租賃公司數目日益增加,融資租賃行業競爭越趨激烈,
令業務表現受壓;(ii)確認商譽的非現金減值虧損不超過約50,000,000港元,此筆金額
於二零一六年一月收購融資租賃業務時產生,主要因二零一七年市況轉差,而在最近
四年的財務預算中已計及市況轉差的因素而將收入及毛利率下調(相比去年而言),
因而有關差額確認為減值虧損;(iii)證券投資公允值的不利變動,由相應年度的可換
股債券及上市股份所產生的整體溢利38,000,000港元,轉為本年度上市股份所錄得的
虧損約27,000,000港元;及(iv)本年度並無一次性出售附屬公司收益20,500,000港元。
136 : GS(14)@2018-05-16 17:38:03

終止非常重大出售事項

有關出售碼頭及物流服務業務權益
之非常重大出售事項
137 : GS(14)@2018-09-29 10:25:57

董事會謹此向股東提供新業務的近期發展。於本公告日期,啟康已取得第一條生產線
山梨糖醇的生產許可,山梨糖醇是一種常用於口香糖、壓片糖果、食品保鮮及烘焙食
品,亦適用於糖尿病人服用的甜味劑。隨著所需廠房及設備與員工目前已準備就緒,
山梨糖醇即將開始生產。
本集團將審慎分配額外資源設立更多生產線以及開展相關研發及營銷項目,以將新
業務的產品品種擴展至超高倍甜味劑和診斷試劑(如愛德萬甜及EPS*),其亦旨在中
國市場銷售。此舉預計將推動本集團的未來收入及利潤增長。本公司將繼續監察未來
發展,並適時作出進一步更新。
138 : GS(14)@2019-01-02 22:17:19

董事調任及委任行政總裁
董 事 會 欣 然 宣 佈,繼 胡 先 生 如 上 文 所 述 的 辭 任 後,非 執 行 董 事 兼 董 事 會
主 席 蔡 振 忠 先 生(「蔡先生」)已 調 任 為 執 行 董 事 及 獲 委 任 為 本 公 司 行 政 總
裁,自 二 零 一 九 年 一 月 二 日 起 生 效。蔡 先 生 仍 會 繼 續 擔 任 董 事 會 主 席。
就 此,雖 然 蔡 先 生 同 時 出 任 董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 一 職,與 香 港
聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則(「上市規則」)附 錄14所載的企業管治
守則的守則條文第A.2.1條 有 所 偏 離,但 在 評 估 本 公 司 目 前 狀 況 及 考 慮 到
蔡 先 生 的 經 驗 及 過 往 表 現 後,董 事 會 認 為:
(i) 現 階 段 由 蔡 先 生 兼 任 董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 屬 恰 當 之 舉,並
符 合 本 公 司 利 益;因 此 舉 有 助 於 維 持 本 公 司 政 策 的 連 續 性 及 營 運 的
穩 定 性;及
(ii) 此 兼 任 將 不 會 損 害 現 時 安 排 下 權 力 與 權 限 之 平 衡,且 現 時 之 董 事 會
乃 由 經 驗 豐 富 及 具 才 幹 之 人 士 組 成,且 有 足 夠 數 目 之 獨 立 非 執 行 董
事,故 亦 能 足 以 確 保 權 力 及 權 限 均 衡。

139 : GS(14)@2019-01-09 09:59:24

買垃圾項目
140 : GS(14)@2019-03-07 02:58:42

賣基金
141 : GS(14)@2019-04-11 02:39:40

買垃圾
創業板 創業 中國 恆嘉 融資 租賃 0379 必美 美宜 專區 關係 0692 0745 0885 8158 8166 0821 1094 、朱 朱共 共山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270126

15歲乖仔殺母殺妹 被捕後:斬死佢哋,世界少啲人咪好囉!

1 : GS(14)@2010-07-23 22:08:31

【本報訊】荃灣享和街一單位發生 15歲少年斬殺母親及妹妹慘案。一名在父母及街坊眼中沉默寡言、性格內向的乖乖仔,昨凌晨突然狂性大發,戴上黑手套後用菜刀斬死睡夢中的母親和年僅 12歲的妹妹。少年行兇後逃至兩公里外的海濱公園,然後致電報警。警員到場後,該名殺母殺妹的少年,雙手仍然淌血,並喃喃自語:「斬死佢哋,呢個世界少啲人咪好啲囉!」記者:黃學潤、黃江奇、程智堅

大批警員稍後趕至兇案現場,在客廳內發現一對母女屍體,兩人渾身鮮血和刀傷;警方隨即將現場封鎖調查。與此同時,報警自首的少年,則被警員用鐵鏈纏身送院,其沾滿鮮血的雙手被紙袋套住。
警方消息稱,殺死母親及妹妹的少年簡家良,今年 15歲,在荃灣一所中學就讀中三,暑假後升中四。警方初步證實他沒有精神病紀錄。不過,自從他送院後,一直自言自語重複說:「斬死佢哋,呢個世界少啲人咪好啲囉!」警方無法替他錄取口供,懷疑他精神有問題,稍後安排精神科醫生進行評估。
據悉,簡愛看小說漫畫,尤其喜愛曾寫暴力驚慄小說的台灣網絡作家九把刀,以及日本漫畫家藤子不二雄,「呢個世界少啲人咪好啲囉」這話據悉源自藤子不二雄的漫畫。
消息稱,簡家良與父親簡福駒、母親藍連金( 42歲)及妹妹簡仲榆( 12歲),同住享和街安豐大廈一單位。上址六百多呎。曾任上屆業主立案法團主席的簡父,早年在荃灣楊屋道街市經營雞檔,後來政府收回雞檔牌照,他取得一筆補償金後,約五年前在住所對面開了一家「飯飯好餐廳小廚」茶餐廳,該店 24小時營業,世界盃前更用了百多萬元裝修,一家曾在餐廳裝修期間出外旅行度假。
行兇前戴上黑色手套


昨凌晨約 3時 30分,簡父已離家往餐廳,其間有人突然狂性大發,戴上黑色手套,用菜刀狂斬熟睡的母親,然後又揮刀砍向妹妹。兩母女身中多刀,掙扎着逃出睡房,但最終抵不住亂刀狂斬,雙雙倒在客廳血泊中。
現場消息稱,少年行兇後,將殺人兇刀塞入背囊內離家逃走。他走至兩公里外的荃灣海濱公園,坐在長凳上,然後致電 999自首,聲稱殺死了母親和妹妹。警員接報後趕至公園,發現雙手沾滿鮮血的簡家良,並在他的背囊和公園地上撿獲染血菜刀及黑手套。警員發現他雙手受傷,立即將他送院。
與此同時,警員及救護員亦趕至兇案單位,在客廳內發現滿身刀傷的母女,並證實兩人已死亡。案發單位滿地鮮血,警方事後封鎖現場,並通知政府化驗師及鑑證科人員到場取證。
荃灣警區重案組第一隊主管陳尚言表示,疑兇並無精神病紀錄,事前亦無與家人或任何人發生爭執,案中兩名死者頸部以下位置均有多處刀傷,單位內並無打鬥痕迹。
警方事後取走單位內的電腦。消息稱,殺人少年平日喜歡上網打機,警方將翻查電腦內的資料及上網紀錄,調查少年是否曾經留言,案發前有否登錄或瀏覽過網站網頁。
簡父事發後返回住所清理血迹,在執拾妻女遺物時傷心不已,被問到兒子為何失常,他無奈地說:「真係唔知……直頭係意外!」當記者再問家良為何要斬殺母親和妹妹時,他激動地說:「唔知!知就冇事啦!」記者所見,肇事單位一片凌亂,門外牆上遭人塗鴉,有人畫上「大衞之星」加上圓圈的符號。新興宗教關注小組發言人楊子聰指,這個圓形符號有象徵魔法的意義,近年常見於秘密宗教的獻祭儀式上。至於為何牆上畫上該符號則無人知曉。
案中慘死女童簡仲榆暑假後升中一。據悉,仲榆小小年紀已經喜歡寫網誌,其中一段寫道:「點解我一定要返補習社?點解阿哥可以唔使返?我由幼稚園至小六,都一直返補習社,考試真係好重要?我好唔明白……」裏面提到很多「點解阿哥唔使」字句。案發後,仲榆的友人在網上留言:「今天(即昨日)下的這場雨,應該是上天集合我們的淚水,轟轟烈烈地灑遍大地,昨天才剛剛在回憶我們的相片,今天你卻飛往了遙遠的天國。」
2 : ksw(1423)@2010-07-23 22:33:36

今日睇完報紙真係好心痛,,, 點解依家多左咁多呢D事件

阿爸阿媽咁辛苦養大你, 有個咁可愛既妹妹(根據報紙相), 你條仆街有無人性,

太過份囉
3 : oneirocriticism(809)@2010-07-23 22:44:21

1樓提及
據悉,簡愛看小說漫畫,尤其喜愛曾寫暴力驚慄小說的台灣網絡作家九把刀,以及日本漫畫家藤子不二雄,「呢個世界少啲人咪好啲囉」這話據悉源自藤子不二雄的漫畫。
記者所見,肇事單位一片凌亂,門外牆上遭人塗鴉,有人畫上「大衞之星」加上圓圈的符號。新興宗教關注小組發言人楊子聰指,這個圓形符號有象徵魔法的意義,近年常見於秘密宗教的獻祭儀式上。至於為何牆上畫上該符號則無人知曉。
抽水無極限
4 : byuwraindmaizwei(6)@2010-07-23 23:51:32

2樓提及
今日睇完報紙真係好心痛,,, 點解依家多左咁多呢D事件

阿爸阿媽咁辛苦養大你, 有個咁可愛既妹妹(根據報紙相), 你條仆街有無人性,

太過份囉

別太早斷言,若然那名少年真的精神有異,他也是受害者

3樓提及
1樓提及
據悉,簡愛看小說漫畫,尤其喜愛曾寫暴力驚慄小說的台灣網絡作家九把刀,以及日本漫畫家藤子不二雄,「呢個世界少啲人咪好啲囉」這話據悉源自藤子不二雄的漫畫。
記者所見,肇事單位一片凌亂,門外牆上遭人塗鴉,有人畫上「大衞之星」加上圓圈的符號。新興宗教關注小組發言人楊子聰指,這個圓形符號有象徵魔法的意義,近年常見於秘密宗教的獻祭儀式上。至於為何牆上畫上該符號則無人知曉。
抽水無極限

唉,每次發生事件的時候傳媒大眾都只會把一切問題推卸給次文化族群而不肯正視毒瘤的真正所在,到頭來舊的問題積壓下來沒解決新的社會問題又起,根本是個惡性循環
5 : abbychau(1)@2010-07-24 03:06:05


據悉,簡愛看小說漫畫,尤其喜愛曾寫暴力驚慄小說的台灣網絡作家九把刀,以及日本漫畫家藤子不二雄,「呢個世界少啲人咪好啲囉」這話據悉源自藤子不二雄的漫畫。
記者所見,肇事單位一片凌亂,門外牆上遭人塗鴉,有人畫上「大衞之星」加上圓圈的符號。新興宗教關注小組發言人楊子聰指,這個圓形符號有象徵魔法的意義,近年常見於秘密宗教的獻祭儀式上。至於為何牆上畫上該符號則無人知曉。


這樣的陳述也歸納於抽水和推卸似乎過於敏感了
報導中並沒有這他的愛好和事件明顯地連上關係
6 : 自動波人(1313)@2010-07-24 09:44:53

現在的人有很多"隱性心理病",可能包括了你和我...
當一個人吃得飽,穿得暖的時候,就會有其他思想

現時的年青人有時"壓力"很大,亦可能是家長種下
未上幼稚園就要學ABC,小學就要補習和不斷的課外活動,家長不斷催谷小朋友
反而失去了童真
7 : GS(14)@2010-07-24 11:36:57

可能小朋友覺得中學成績退步關媽媽注重妹妹的事較多
8 : oneirocriticism(809)@2010-07-26 14:37:15

讀者弒母 侍母至孝九把刀:「遺憾小說沒讓他更愛媽媽」(明報)2010年7月26日 星期一 05:10

【明報專訊】荃灣  少年簡家良揮刀弒母殺妹的震撼,隨著他書櫃裏的幾本「都市病系列」暴力小說,由香港遠遠傳到台灣  作者九把刀(柯景騰)的案頭。他昨出席香港書展  簽名會時頓成為焦點之一,這名自言最愛媽媽的作家聽到讀者殺母後,遺憾、委屈的心情複雜交纏,「我沒有信仰,我的信仰就是媽媽。我很遺憾我的小說沒有讓他更愛媽媽」。
作為台灣最受歡迎的作家,九把刀產量驚人,11年間已經發表57部作品,風格多樣,流行小說有愛情、暴力、血腥、親情等等。九把刀在香港擁有不少讀者,其中一個就是在荃灣享和街家中殺掉媽媽和妹妹的15歲少年簡家良,他書櫃裏的九把刀小說被大肆報道,其中的暴力和血腥描寫,成為這件毫無先兆的兇案其中一個焦點。
突成「罪魁禍首」感委屈
九把刀昨午到香港書展為新書《精準的失控》宣傳及舉行簽名會,他離開台灣前在個人博客內寫道:「他殺了他的媽媽跟妹妹……可說是十分冷漠與殘忍。」但他不認為是自己的作品影響少年犯行兇,「一個平常看起來很正常的人,突然暴起殺人,媒體都很急著尋找『罪魁禍首』,這次好像被製造出來的答案,是『九把刀的小說有問題』」。
數年前,九把刀的母親罹患癌症住院,他將陪伴母親的經過寫成《媽,親一下》,視之為自己一生最重要的作品。他昨在書展為超過300名讀者簽名和合照,是昨日最受歡迎的作家,九把刀說:「媽媽是我的核心價值,我的信仰就是媽媽。我希望作品和讀者有因果,但一個孩子殺了人,不能隨便推卸給一個作家,我感到委屈。」
城大犯罪學課程主任黃成榮認為,血腥小說著作不會燃起讀者殺機,但若有人遭壓力拖垮,發泄方式或會參考小說內容,至於行兇者承受的危機因素包括家庭、成長、學業等,無人知曉也無從紓解

九把刀的見解類近,他說,「鬼才」昆頓塔倫天奴(《標殺令》導演)作品很暴力,其電影中黑幫雙手擎槍的方式「很帥」,「後來西班牙  黑幫看了,連開槍手法都換了,但這樣其實打不準,殺人每次也要上前再補一槍。不是電影叫他們去殺人,他們本身就會殺人,只是電影影響了他們殺人的方式」。

「作品盡力帶出好信息」

熱賣的多個系列作品充滿色情、暴力和殘酷的血腥場面描寫,九把刀全部承認。但他解釋,色情、暴力的描述其實交織著一個個信息正面的文本,「我的作品裏面已經盡力帶出一些好的信息,不能斷章幾句,就說成整篇暴力」。

現代文學幾十年前已經興起「作者已死」之說,即提倡作者完成作品後,每個讀者都可以以自己的經驗和知識去解讀其中意義和價值,作者的寫作出發點已不重要。九把刀說自己其實很想做到這點,「我想作品和讀者有因果,但很多讀者年紀很小,我想盡自己的(社會)責任,唯有把每本書的序愈寫愈長,把故事解釋清楚,不希望讀者只看到表象,忽略了內涵我其實不想用這種拙劣的做法,但沒辦法,很遺憾」。

明報記者 覃純健

因為呢件事,作為香港一份子,我覺得好羞恥

有啲人好大喜好急功近利,諗都唔諗就將矛頭指向無辜既人同事

結果咁樣解決到問題咩?唔會,每個人做既野都好多,但距離問題既真相只會愈黎愈遠
15 歲乖 乖仔 仔殺 殺母 母殺 殺妹 被捕 斬死 死佢 世界 少啲 啲人 人咪 咪好 好囉
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270127

道和環球 (0915,前林麥集團) 專區 (關係:8272,詹培忠)

1 : GS(14)@2010-07-23 22:32:34

(留空)
2 : GS(14)@2010-08-03 00:50:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100802186_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-20 01:04:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100819024_C.pdf
4 : GS(14)@2010-08-28 16:42:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827355_C.pdf
5 : GS(14)@2010-12-14 22:23:40

5樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101214/LTN20101214477_C.pdf

湯兄, 業績係唔係好差? 舊年咁好都earn 咁少!!!!


隻股近幾年都是咁,賺到錢都算收貨啦

何況下場都不是經營業務的了
6 : GS(14)@2010-12-14 22:56:28

殼價2-3億,他加埋現金大約都是5,000萬左右,但市值是接近5億
7 : fineram(806)@2011-07-15 23:38:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110715570_C.pdf

大退,唔派息. 上年係末期息0﹒75仙,特別股息6仙, 即炒起一半.

兩個世界了.
8 : GS(14)@2011-07-16 11:42:13

呢句好重要,業績同上年差唔多

此外,管理層將繼續有效地管理開支,並會考慮可藉以向客戶提供更多元化產品的合併和收購機會。憑藉明確的策略加上追求成功的決心,儘管未來挑戰重重,管理層對本集團未來數年的財務表現仍審慎樂觀。
9 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-29 18:35:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111129053_C.pdf
盈喜
10 : GS(14)@2012-06-19 00:13:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120618371_C.pdf
盈喜
11 : CHAUCHAU(1254)@2012-06-19 12:29:33

smileysmileysmiley
12 : GS(14)@2012-06-19 22:53:34

買了?
13 : CHAUCHAU(1254)@2012-06-19 23:08:07

14樓提及
買了?

係,早前執雞今朝0.365沽
14 : GS(14)@2012-06-19 23:09:46

好好搵
15 : CHAUCHAU(1254)@2012-06-19 23:31:17

16樓提及
好好搵

好鬼揾,幫補緊之前嗰只眾人重傷股,宜家密食當三番乍,海景又升仙心思思想加
16 : GS(14)@2012-06-19 23:36:46

17樓提及
16樓提及
好好搵

好鬼揾,幫補緊之前嗰只眾人重傷股,宜家密食當三番乍,海景又升仙心思思想加


我都輸錢ga...
17 : leoyk1014(859)@2012-06-20 00:05:33

,海景?????which sin?
18 : Soul_ec(30150)@2012-07-13 13:37:12

呢隻野今日公佈業績,唔知會唔會又派特別息呢
19 : mottmac(1440)@2012-07-13 19:58:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120713416_C.pdf

Soup 兄,點看?
20 : Soul_ec(30150)@2012-07-14 10:22:55

派息仲要少個中期,有少少失望
但現金有1.5億,以公司市值2億幾黎計,呢個價算唔算抵呢?
21 : GS(14)@2012-07-14 17:34:19

末期業績摘要:
• 付運量總值約達258,300,000美元(相等於2,014,700,000港元), 較去年約
280,200,000美元(相等於2,185,600,000港元)減少約7.8%。
• 收益約達100,600,000美元(相等於784,700,000港元),較去年約95,800,000
美元(相等於747,200,000港元)上升約5.0%。
• 年度溢利約達2,800,000美元(相等於21,800,000港元),較去年約600,000美
元(相等於4,700,000港元)上升約366.7%。
• 董事建議派付截至二零一二年四月三十日止年度之末期股息每股普通股0.50
港仙。
...
10仙現金...都是微利...大約30仙好多
22 : GS(14)@2012-07-14 17:34:59

展望
鑑於憂慮歐洲主權債務危機的情緒籠罩市場,全球經濟狀況仍不明朗。歐元區經
濟持續疲弱,預計美國的經濟復甦速度將遜於預期。這兩個區域受高失業率拖
累,營商環境仍將十分艱難,加上消費者的信心進一步減弱,預計零售商對補充
庫存會更加保守,此情況在歐洲將尤其明顯。
面對這種不明朗的前景,管理層將集中更多精力鞏固與現有客戶及合作夥伴的關
係;提供更多的增值服務,包括產品及布料開發;推廣交叉銷售活動;及物色更
有效的採購商機。同時,本集團將運用更多資源推廣毛利率較高的業務,並開拓
新市場,以帶動業務增長。
促進增長必然需要有效的成本控制。儘管預期本集團經營所在地的市場勞工成本
將進一步增加,令形勢更加嚴峻,管理層將致力控制整體經營開支,包括尋求替
代採購市場。
除尋求本業增長外,管理層亦將物色併購機遇,務求改善本集團的產品組合及市
場,或開闢新業務類別,以達到提升對本集團的溢利貢獻,並實現最高股東價值
的目標。
儘管預期業務環境將持續動盪不穩,但管理層對本集團來年的財務表現仍持審慎
樂觀態度。

股息
於本回顧年度內已宣佈及派付中期股息每股普通股0.88港仙。
董事建議派付截至二零一二年四月三十日止年度之末期股息每股普通股0.50港
仙。待股東於本公司應屆股東週年大會上批准後,末期股息將於二零一二年九月
十七日或該日前後以現金方式派付予於二零一二年九月四日名列本公司股東名冊
之股東。
23 : GS(14)@2012-07-14 17:35:32

想變身
24 : Soul_ec(30150)@2012-07-16 19:44:42

派息少左,2日就差唔多跌番去盈喜前個價
呢隻有冇機賣殼?
25 : GS(14)@2012-07-16 22:35:45

26樓提及
派息少左,2日就差唔多跌番去盈喜前個價
呢隻有冇機賣殼?


應該好快,講到那句啦
26 : GS(14)@2012-12-18 00:17:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217625_C.pdf
915

中期業績摘要:
‧ 付運量總值約達146,200,000美元(相等於1,140,400,000港元),較去年同期
約153,400,000美元(相等於1,196,500,000港元)減少約4.7%。
‧ 收益約達54,400,000美元(相等於424,300,000港元), 較去年同期約
57,100,000美元(相等於445,400,000港元)減少約4.7%。
‧ 回顧期內溢利約達3,300,000美元(相等於25,700,000港元),較去年同期約
1,800,000美元(相等於14,000,000港元)增加約83.3%。溢利包括印度退稅
約800,000美元(相等於6,300,000港元)。倘不包括印度退稅,本集團的溢
利約達2,500,000美元(相等於19,500,000港元),較去年同期增加約38.9%。
‧ 董事已宣派截至二零一二年十月三十一日止六個月之中期股息每股普通股
1.6港仙。

盈利增133%,至280萬,900萬現金

5. 所得稅(抵免)╱ 開支
香港利得稅乃根據期內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5%(二零一一年:16.5%)之稅
率計算撥備。香港以外地區之應課稅溢利稅項則根據本集團營運所在司法權區之現行稅率
計算。
截至十月三十一日止六個月
二零一二年二零一一年
(未經審核) (未經審核)
千美元千美元
即期
 - 香港241 169
 - 香港以外地區23 13
過往年度撥備不足╱(超額撥備)
 - 印度退稅(806) –
 - 其他11 (62)
遞延– (31)
期內稅項(抵免)╱ 開支總額(531) 89
...
印度稅務個案
於本公司截至二零一二年四月三十日止年度之年報(「二零一二年年報」)之刊發
日期後,本公司之附屬公司林麥國際(香港)有限公司(「林麥香港」)收到印度稅
務局(「稅務局」)就印度所得稅(上訴)專員根據一項法令(「CITA法令」)取消的
罰款所發出合共約23,500,000印度盧比(相等於約3,500,000港元或445,000美元)
之退稅。連同早前於二零一二年年報所披露林麥香港已收到約19,000,000印度盧
比(相等於約2,800,000港元或361,000美元)之退稅,林麥香港共收到退稅總額約
42,500,000印度盧比(相等於約6,300,000港元或806,000美元)。
根據林麥香港稅務顧問的意見,針對印度所得稅上訴審裁處發出之法令及CITA法
令而提出上訴之時限已過,而稅務局進一步提出上訴之機會極微。因此,本集團
於收益表確認上述合共約42,500,000印度盧比(相等於約6,300,000港元或806,000
美元)之退稅作為稅項抵免。本集團已根據上市規則第13.09條,於二零一二年十
月二十六日為此作出自願披露。
香港稅務個案
謹此提述二零一二年年報之管理層討論及分析「香港稅務個案」一段項下所披露事
宜,內容有關本集團先前接獲香港稅務局有關本集團營運模式及有關溢利之申報
繳稅(「香港稅務個案」)之查詢。
有鑑於自截至二零一二年四月三十日止之上一個財政年度以來,香港稅務個案並
無進一步重大發展,本集團仍然認為已於財務報表內作出充足稅項撥備。
...
展望
鑑於美國經濟復甦仍然疲弱以及歐洲債務危機仍未解決,預期全球經濟環境於本
財政年度餘下期間仍然充滿挑戰,並將繼續受此等不利因素拖累。
在此情況下,本集團將致力為客戶提供更多增值服務,加強與現有客戶的合作夥
伴關係,並促進交叉銷售之機會。與此同時,本集團將繼續開發更多可提升溢利
貢獻之優質產品,使其產品組合更多元化。於回顧期內招徠之新客戶預期於未來
六個月可為本集團之收益帶來貢獻。為推動業務增長,本集團將會不斷努力及投
放資源以贏取新客戶。
管理層將密切監察和管理開支,並在潛在之合併和收購機會出現時對其作出評估。
儘管前路充滿挑戰,但本集團預期上述策略及計劃將為本財政年度餘下期間的業
績帶來貢獻。
27 : lam(884)@2013-05-10 21:40:30

佢又派,你又派
28 : GS(14)@2013-05-11 13:34:49

29樓提及
佢又派,你又派


呢排好興派息炒
29 : mottmac(1440)@2013-05-11 15:49:45

仲有冇水位??
30 : GS(14)@2013-05-11 15:50:51

31樓提及
仲有冇水位??

如果我知道就好啦
31 : GS(14)@2013-05-30 12:19:52

lack water?
32 : greatsoup38(830)@2013-06-05 22:32:14

盈喜
33 : iniesta(1400)@2013-06-10 21:18:44

點解抵押股票要咁煞有介事講出黎?
34 : greatsoup38(830)@2013-06-11 00:05:06

35樓提及
點解抵押股票要咁煞有介事講出黎?


上市條例規定
35 : iniesta(1400)@2013-06-12 02:15:28

36樓提及
35樓提及
點解抵押股票要咁煞有介事講出黎?


上市條例規定


咁點解有D股票抵押左又會出左事先知? 例子 578
36 : greatsoup38(830)@2013-06-12 10:32:08

37樓提及
36樓提及
35樓提及
點解抵押股票要咁煞有介事講出黎?


上市條例規定


咁點解有D股票抵押左又會出左事先知? 例子 578


那些是無押,只是放著,所以就無披露
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/17119
「如發行人控股股東把其持有的發行人股份的權益加以質押,以作為發行人(按:即上市公司)債項的保證,或作為發行人取得擔保或其他責任上支持的保證,即產生一般披露責任。發行人須詳盡披露下列資料:
(1) 所質押股份的數量及類別;
(2) 經作質押的債項款額、擔保額或支持款額;及
(3) 認為對瞭解該等安排所需的任何其他詳情。」
37 : bbaeric(38257)@2013-06-14 20:01:36

大派特別股息 林麥料有後着
撰文:賀升
欄名:哨兵報告

林麥集團(00915)宣布向全體股東派發每股14.64仙的特別股息,其後再宣布大股東將手持的69.8%股權(即4.77億股)抵押作為私人貸款。

賀升認為,林麥這兩項重大消息,背後意味着大股東正部署出售公司控股權,抑或展開大型注資行動,消息對股價可起強烈刺激作用,量度上升目標為1.06元。

傳大股東注資或售控股權

經驗告訴大家,大股東一般都會在大型注資前,或者出售控股權之前,慷慨地將公司大量現金派發予股東,然後大股東會再利用該筆現金股息收購公司業務。即是說,大股東不需動用私人資金,更可撬走公司的核心資產,使公司變成一間殼公司。其後,大股東可以選擇展開大型注資,或者高價將控股權出售。而在注資及殼股熱炒之下,賀升認為無論大股東選擇注資或出售控股權,均可對股價構成重大催化作用。

從策略上分析,林麥宣布派發14.64仙股息,會在6月17日除淨,故此投資者今日買貨,剛好可享受慷概股息,預計之後股份會再炒注資,抑或熱炒殼股概念,期間更會在7月份炒盈喜及全年盈利激增,即是說林麥炒風會一浪接一浪。在上星期,林麥表示受惠於付運量增加及毛利率改善,年內經營溢利預計按年增幅超過50%,配合印度退稅約80萬美元,估計截至今年4月底止年度,公司全年純利將有重大增長。

目前,這一盈喜消息並未反映在股價身上,相信是幕後刻意壓住股價企圖搶高股息,相信在除淨後,林麥便會上演盈喜、賣殼、及注資等重大利好消息,使股價升勢更為火紅。

從注資方面分析,林麥大股東王祿誾,其為全威國際集團的聯合創辦人及集團主席。賀升認為,全威在中國經營龐大的零售網,在250個城市有逾500個銷售點,主要銷售特許權益消費品,未來大有機會注入林麥,使其產生更強的協同效應,注資憧景將成林麥股價升浪的催化劑。

目前,林麥的總發行股份為6.83億股,按昨日的0.62元收市價計算,總市值為4.23億元。若扣減每股派發的14.64仙,股價僅47.36仙,總市值3.23億股,徹徹底底屬於一隻殼股。

市場冠以「小利豐」美譽

然而,賀升認為林麥成立於1963年,與之同時期成立的利豐(00494)業務相近,從事紡織貿易和供應鏈管理業務。在亞洲地區,2000年之前利豐和林麥一直是競爭對手,故此林麥一直被市場冠以「小利豐」美譽,業務質素不俗。林麥2013年盈利估計增長超過50%,達3,252萬元,給予其10倍市盈率,核心資產值3.25億元,再計及三億元殼價,預計除淨後,林麥的市值可達6.25億元,折合每股為0.915元,再計及派息0.1464元,股價值1.06元。

事實上,經過接近七年的固本培元後,林麥業務已經呈現重大復甦,業務經營數據大幅向好,毛利率已經由2008年的10.22%,大幅上升至2013年中期的26.9%(撇除2010年度的28.15%),漲幅高達1.63倍,料未來盈利仍然強勁增長。
38 : bbaeric(38257)@2013-06-14 20:02:14

【個股信息】林麥集團(0915-HK)曾飆升一成四,見52周新高
2013/06/14 15:49
財華社香港新聞中心

林麥集團自本月6日發通告料全年純利有重大增長後,股價裂口升穿0.6元,惟其後跟隨大市回吐,今日再突破0.7元水平,最高見0.71元,見52周新高,並見兩年半高位,最多上飆升14.5%,現報0.67元,升8%,成交額1,375.7萬元。(M)
39 : fishlove2001(20176)@2013-06-19 09:09:12

董事以行駛價$0.7 行駛購股權, 現價只係$0.485, 非常古怪!!
40 : beer(32037)@2013-06-19 13:17:36

Yes...但只用三十五萬元
41 : greatsoup38(830)@2013-06-19 23:04:43

41樓提及
董事以行駛價$0.7 行駛購股權, 現價只係$0.485, 非常古怪!!


可能欠人錢當還畀公司呢
42 : bbaeric(38257)@2013-07-13 10:16:19

[2013-07-13]  

林麥全年賺4130萬增89%

香港文匯報訊 林麥集團(0915)昨公布截至4月30日止的全年業績,錄得稅後溢利約4,130萬元,按年增長89.3%。倘不包括印度退稅,集團溢利約3,510萬元,按年增長60.7%。每股基本盈利6.2仙,派末期股每股1.2仙。連同已付中期股息每股1.6仙,全年共派息每股2.8仙。

http://paper.wenweipo.com/2013/07/13/FI1307130024.htm
43 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:38:35

44樓提及
[2013-07-13]  

林麥全年賺4130萬增89%

香港文匯報訊 林麥集團(0915)昨公布截至4月30日止的全年業績,錄得稅後溢利約4,130萬元,按年增長89.3%。倘不包括印度退稅,集團溢利約3,510萬元,按年增長60.7%。每股基本盈利6.2仙,派末期股每股1.2仙。連同已付中期股息每股1.6仙,全年共派息每股2.8仙。

http://paper.wenweipo.com/2013/07/13/FI1307130024.htm


稅前盈利增290%,至410萬,1,100萬現金
44 : PATPAT8899(40144)@2013-07-15 10:15:44

瀉成10%
45 : GS(14)@2013-07-15 23:17:50

派息差左d
46 : qt(2571)@2013-11-28 21:01:27

greatsoup3843樓提及
41樓提及
董事以行駛價$0.7 行駛購股權, 現價只係$0.485, 非常古怪!!


可能欠人錢當還畀公司呢


尐董事係8月差唔多清倉, 唔係欠人咁多錢吧.
唔通成日去探味皇?!
47 : greatsoup38(830)@2013-11-29 00:15:14

qt48樓提及
greatsoup3843樓提及
41樓提及
董事以行駛價$0.7 行駛購股權, 現價只係$0.485, 非常古怪!!


可能欠人錢當還畀公司呢


尐董事係8月差唔多清倉, 唔係欠人咁多錢吧.
唔通成日去探味皇?!


有機
48 : bbaeric(38257)@2013-12-16 22:52:40

【港股直擊】林麥(00915)半年少賺6%至315萬美元
2013-12-16 22:13

林麥集團(00915)公布截至2013年10月底止6個月之中期業績,期內股東應佔溢利315.2萬美元,較去年同期334.8萬美元,按年減少5.85%,每股盈利0.5美仙,派中期息1港仙。

(版權所有 : 信報財經新聞)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/3405245.html
49 : iniesta(1400)@2013-12-16 22:55:10

得返千幾萬cash
50 : greatsoup38(830)@2013-12-16 22:59:34

維持賺280萬,無cash
51 : beer(32037)@2014-01-08 12:16:45

上了
52 : beimian3006(1167)@2014-01-08 21:13:22

beer53樓提及
上了


有机?
53 : qt(2571)@2014-01-08 21:15:32

beimian300654樓提及
beer53樓提及
上了


宜家买入仲有冇股息派?


過左啦.
除淨日: 02/01/2014
54 : 史密夫(4415)@2014-02-06 12:29:06

湯兄, 你點睇915, 而家個市值低於3億, 無乜cash, 加上抵押左股份, 大唔大機賣盤?
55 : greatsoup38(830)@2014-02-06 23:13:23

史密夫56樓提及
湯兄, 你點睇915, 而家個市值低於3億, 無乜cash, 加上抵押左股份, 大唔大機賣盤?


唔敢答呢個問題,但業務真是有些一般般
56 : GS(14)@2014-05-11 14:01:52

915
57 : lam(884)@2014-05-11 15:20:43

2700翻版?
58 : GS(14)@2014-07-16 00:22:46

盈利降25%,至330萬,240萬現金
59 : GS(14)@2014-12-03 16:24:31

sell shell
60 : 李澤楷(15220)@2014-12-04 00:59:40

上個月尾沽了。唉,原來春江鴨炒起
61 : greatsoup38(830)@2014-12-04 01:26:32

呢隻股葉詹生都持有咁耐
62 : 承天(1379)@2014-12-04 20:42:34

你意思詹培忠?佢唔係上年清左??
63 : greatsoup38(830)@2014-12-04 23:16:32

是啊,詹生走左
64 : greatsoup38(830)@2014-12-09 01:25:13

盈利增1成,至280萬,320萬現金
65 : x31294128(46781)@2014-12-13 19:29:51

呢隻就快見真章,成唔成功難講,誠意金有d令人在意
66 : greatsoup38(830)@2014-12-14 12:18:19

唔畀誠意金無可能買殼
67 : x31294128(46781)@2014-12-14 16:13:41

好多傾賣盤,潛在買方都冇俾誠意金喎,而且誠意金可以退還
不過呢隻股的情況唔似有貓膩就真
68 : x31294128(46781)@2014-12-14 16:19:24

畢竟公佈前就已經訂立意向書(11月20日),似漏咗風聲先被逼公佈
69 : greatsoup38(830)@2014-12-14 17:55:19

現在傾都要擺1億
70 : x31294128(46781)@2014-12-14 18:13:29

係邊度可以查?
係披露易睇唔到講有
71 : x31294128(46781)@2014-12-14 18:18:51

例如之前280,156,都查唔到傾d人有俾誠意金
72 : greatsoup38(830)@2014-12-14 18:33:07

殼必需啦
73 : x31294128(46781)@2015-01-12 08:35:57

宣佈要約,賣盤價每股$1.1776
74 : Clark0713(1453)@2015-01-12 11:53:23

個人簡介
周希儉,道和集團創始人,廣東道和投資產業集團董事長,中脈(國際)董事長,中國企業合作促進會副會長,廣州市天河區政協常委,中脈道和公益基金會主席。先後榮獲“仁懷市榮譽市民”、全國工商聯“中國經濟傑出貢獻人物”、美國華盛頓州斯特萊庫姆市“榮譽市民”等殊榮。

2主要成就編輯
創新商業模式,挖掘行業價值
周希儉先生在健康養生行業擁有超過二十年的豐富成功運營經驗。2013年成立道和投資產業集團,總部位於廣州CBD中心,集團僅用1年時間就打造了一個橫跨11個產業的多元化產業帝國,其中包括酒業、飲用水、餐飲連鎖、文化教育、時尚服飾、通用航空、商旅服務、金融服務、網路科技、商業地產、影視文化等行業,集團旗下已擁有14家子公司。

周希儉擅長商業模式的創新、以新思維、新管理模式挖掘行業潛在價值。道和集團旗下的道和酒業經營的一款與茅臺集團合作開發的醬香型白酒,顛覆了傳統白酒的銷售模式,以創新模式從傳統行業中挖掘潛在價值。

在周希儉的領導下,道和集團還積極進入新興行業,如國家近年逐步開放的通用航空領域。目前國內的一些涉獵航空業的企業一般的模式僅是駕校、飛機的買賣、飛機本身的維護等等,而道和航空則希望通過產業上游和下游的結合,打造出一條除了常規的飛機培訓、保養,還會涉及到俱樂部、產業園、產業基金、“航空港口”等全方位的航空業標準化產業服務體系。即集休閒、娛樂、交流於一體的標準化產業服務體系。另外,道和也會跟社會救援機構通力合作,制定緊急救援方案,希望能為社會貢獻企業的一份力量。

”道和•創基金“引入YC投資模式,支援創業夢啟航

周希儉先生一直持續關注創業人群,鼓勵有想法的年輕人通過創業實現自己的夢想。他一直以來都致力於推進“道和創業基金”的建立,該基金著眼於推動行業發展和關注青年人創新及創業。靈感源於美國人保羅•格拉漢姆(Paul Graham)在2005年創辦的Y Combinatory孵化器,。

道和集團計畫通過成立“道和創業基金”的形式為初創團隊提供支援。區別于傳統投資方式“直接投錢”的做法,道和的投資方式除了資本注入外,還包括向創業者提供相關服務,如説明創業者規劃創業方向等,這一做法旨在幫助青年人拓展創新、創業能力,同時推動產業規範化發展。不僅向初創公司提供一定金額的種子基金,而且給予創業建議,每年定期舉行兩次,每次設立為期三個月的“孵化課程”,以讓參加了的創業團隊增強執行能力。預設項目在全國範圍內展開投資項目徵集,通過評估進行首期資金項目投入,對項目進行孵化,經過孵化在進行專案的在評估,評估審核通過後,再進行專案再投資,並列入遠期項目規劃長期發展。

該項目還將邀請國際、國內的專業協會組成“專家創業指導小組”對創業企業進行行業指導和行業支援,為創業者提供簡單但更細緻的服務,包括説明創業者規劃他們的創業方向。

3主要榮譽編輯
1. 2010年10月19日,全球經濟發展促進會授予周希儉先生“世界經濟十大華人職業經理人”榮譽。
2. 2013年5月19日,由商務部研究院信用評級與認證中心、《經濟》雜誌社、中國貿易報社、中國國際經濟技術合作促進會市場調研中心、中國經濟創新發展聯盟等聯合主辦的“第九屆中國企業誠信與競爭力論壇年會”上,周希儉先生被授予“中國誠信經營優秀企業家”殊榮。
3. 2013年11月30日,道和集團受邀參加2013博鼇•亞洲中小企業發展論壇,周希儉先生榮獲大會頒發的“中國經濟傑出貢獻人物”榮譽稱號,以表彰其在帶領企業發展、促進地區經濟增長方面作出的貢獻。
4. 2013年8月6日,周希儉先生榮獲華盛頓州斯特萊庫姆市“榮譽市民”稱號。
5. 2013年12月30日,周希儉先生榮獲“仁懷市榮譽市民”稱號。
6. 2014年1月,道和集團榮獲2013年度CCTV《奮鬥年度峰會》”最佳商業模式獎“。
7. 2014年1月12日,《人民日報》授予周希儉先生“中國經濟十大創新領軍人物”稱號。
8. 2014年2月28日,道和集團周希儉董事長當選廣州市天河區政協常委。
9. 2014年6月,道和集團榮獲第三屆中國財經峰會“2014最佳品牌形象獎”。
10. 2014年11月,“第六屆經濟發展論壇”在北京人民大會堂隆重召開,新華社經濟參考報授予周希儉先生“2014中國經濟人物”榮譽稱號。
4相關報導編輯
1. 中央廣播電臺經濟頻道:《道和投資集團周希儉董事長談未來中國投資趨勢》
2. 央視網:《企業誠信經營——專訪道和集團周希儉董事長》
3. 新華網:《周希儉:規範、專業、專注的做好表率》
4. 央廣網:《第四屆中國慈善年會在京召開》
5. 《財富圈》雜誌:《道和集團在騰飛》
6. 《商界》雜誌:《道和集團助推廣州總部經濟發展》
7. 鳳凰網:《“郎眼看道和”——道和集團對話著名經濟學家郎咸平教授》
8. 光明日報:《道和集團投資1億元推動青年創業》
9. 鳳凰網:《道和通航“中國夢”啟航》
10. 新華網:《周希儉:履行社會責任應該讓更多的人互相幫助》
11. 《環球人物》雜誌:《中脈國際副董事長周希儉談商業哲學“道行天下,和諧共生”》
12. 《南方人物週刊》雜誌:《專訪:周希儉暢談中脈道和基金會》
13. 《新行銷》雜誌:《周希儉:系統產業化夢想》
14. 鳳凰網:《健康服務業將奪未來10年財富接力棒》
15. 深圳晚報:《道和集團董事長周希儉論劍IT領袖峰會》
16. 公益時報::《周希儉:做公益,最大的收穫是懂得愛與被愛》
17. 和訊網:《道和集團周希儉:互聯網為人們提供個性服務》
18. 鳳凰網:《周希儉榮獲“中國誠信經營優秀企業家”稱號》
19. 新華網:《中脈道和公益基金會:開啟“朝陽計畫”引領公益變革》
20. 揚子晚報:《中脈道和公益基金會首期向魯甸震區捐贈30萬元物資》
21. 杭州日報:《周希儉:弘揚孝德文化中脈希望帶動全社會共同關愛老人》
22. 鳳凰網:《中脈道和公益基金會起航》
23. 鳳凰網:《中脈道和公益基金會“全國孝德關愛工程”走進成都》
24. 深圳衛視:“創業資本圈”專訪:《道和通航夢起航》
25. 重慶電視臺:《成長路上——專訪中脈國際副董事長周希儉》

5相關連結編輯

道和集團簡介

道和集團是一家專注于創新的投資產業管理集團,業務涉及多元實業、創新產業和金融業三大方向。道和集團聚焦挖掘高成長性的投資機會,同時關注和支持專業的創業團隊和公司,幫助他們建立成功的商業模式。集團建立至今,已構建了多元化的商業投資平臺,其中包括酒業、飲用水、餐飲連鎖、文化教育、時尚服飾、通用航空、商旅服務、金融服務、網路科技、商業地產、影視文化等行業。未來,道和還將涉足更多創新業務領域。

道和的投資管理團隊擁有眾多資深的職業人才,具有多元領域的背景及豐富的投資、管理和營運經驗。我們運用廣泛的金融與產業資源幫助創業團隊成長,除資本支持外,還在戰略發展、市場行銷、資源整合、人才引進等多方面助力企業創新發展,幫助企業獲得成功。

道和集團始終秉承共創、共用、共贏的價值觀,用我們長期積累的經驗,在創造新一代商業巨人的同時,為我們的客戶創造更多的價值。

中脈(國際)簡介

中脈(國際)是一家以健康產品為主要產品,為客戶提供包括營養品、個人護理品及家居用品在內的一系列產品,並為客戶與經銷商創造卓越的事業機會的企業。中脈(國際)總部位於中國並集科研,開發於一體,其業務現已拓展到六大洲的33個新市場。中脈(國際)的經營理念在於著眼社會責任並以此為己任,目標在於説明個人與家庭一起創造卓越的生活體驗。

通過建立一間全球性國際公司,結合強而有力的領導和成熟的管理規範,實力雄厚的資金投入,並配有集中致力於科研、產品開發和客戶支援的龐大的直銷網路,中脈(國際)的創辦人相信只要將彼此的優勢結合在一起就可以分享企業關於團結家庭,貢獻社會乃至為全世界做出貢獻的理念。

中脈道和公益基金會簡介

中脈道和公益基金會2014年09月30日在北京成立,該基金會由民政部主管、南京中脈科技發展有限公司發起設立,是國內民營直銷企業成立的首家全國性非公募基金會,以兒童、老年為主要關注對象,原始基金5000萬元。
在此指導思想下,中脈道和公益基金會確立了“三位一體”的發展戰略,通過對弱勢老人、貧困兒童、社會發展等三個領域的慈善救助及捐助,幫助他們有機會享受到公平的教育、養老、醫療、安全和社會關懷等權利,致力於人的生命品質的整體提升。
中脈道和公益基金會運作的品牌公益包括“朝陽計畫——青少年健康守護行動”、“朝陽計畫——青少年安全守護行動”、全國孝德關愛工程、生態大騎行、英烈基金等,2013年累計捐助總額為1.3億元人民幣,先後榮膺“2013年度慈善推動者”、“中國兒童慈善獎突出貢獻獎、“中國慈善排行榜-年度十大慈善企業”等榮譽稱號。[1-14]        

http://baike.baidu.com/view/3286918.htm
75 : nhizlee(26265)@2015-01-12 12:51:50

現價仲低於go價
76 : x31294128(46781)@2015-01-12 19:58:02

呢隻股仍然有套利的實際水位
77 : GS(14)@2015-01-13 01:42:14

可以考慮玩下
78 : Clark0713(1453)@2015-01-26 23:27:56

聯合公佈 (1)完成由賣方向要約人出售本公司約69.88%權益;及 (2)由中國銀河國際證券(香港)有限公司代表要約人 就本公司所有已發行股份 (要約人及與其一致行動人士已擁有及╱ 或 同意將予收購的該等股份除外)提出無條件強制現金要約及 註銷本公司所有尚未行使的購股權
79 : GS(14)@2015-01-27 00:03:34

都唔算太貴
80 : Clark0713(1453)@2015-01-27 01:02:54

 《經濟通通訊社26日專訊》林麥集團(00915)公布,完成出售公司69﹒88權益
之交易。
 公司早前公布,主席兼行政總裁王祿誾,悉售所持有公司的4﹒78億股,相當於公司已發
股本69﹒88%,代價5﹒62億元,相當於每股銷售股份1﹒1776元,較停牌前收市價
1﹒02元有15﹒45%之溢價。
 買方公司由周希儉及張琦各持有80%及20%權益,其將按上市規則向公司提出全面收購
。公司於要約結束時已發行股本總額的價值將約為8﹒08億。(ic)
81 : Clark0713(1453)@2015-02-02 08:44:16

有關由中國銀河國際證券(香港)有限公司代表要約人 就本公司所有已發行股份(要約人及與其一致行動人士已擁有及╱ 或 同意將予收購的該等股份除外)提出無條件強制現金要約 及註銷本公司所有尚未行使的購股權 之綜合要約及回應文件
82 : Clark0713(1453)@2015-02-06 00:32:43

(1) 主席、行政總裁、執行委員會及提名委員會主席以及 薪酬委員會成員辭任; (2) 委任董事、主席、行政總裁、執行委員會及 提名委員會主席以及執行委員會及薪酬委員會成員;及 (3) 委任總裁
83 : Clark0713(1453)@2015-02-22 23:32:28

中脈國際董事長周希儉:「生態家」再造產業平臺 2015年02月10日 21:13作者:廖東  

南京中脈科技發展有限公司(以下稱中脈)是中國健康產業的「常青樹」,是一家堅持做了22年健康產品的企業。近年來,中脈在業內率先提出了「生態家」的養生理念。即讓生態養生不再只是局限于產品或個人理念,而是以家為單位,服務于億萬家庭。

 廣西巴馬是知名的長壽之鄉,近年來,去巴馬養生的人絡繹不絕。中脈類比巴馬長壽五大元素:陽光、空氣、地磁、水、食物,通過現代科學技術,將巴馬搬回家,讓更多的人在家也能享受到巴馬的生態環境。 

 2014年末的一個午後,中脈國際董事長周希儉接受了《瞭望東方週刊》專訪,周希儉說: 「通過這幾年的不斷研究和開拓發現,我們宣導大家養生,僅僅養身是不夠的,關心自己和家人的健康,還要養心、養德、養志、養慧,我們把它稱之為‘生態家’。」  
周希儉同時表示,生態家的實現僅靠中脈一家還不夠,中脈宣導的「生態家」其實是一個平臺,在這個平臺上,不僅可以提供中脈的健康產品,更多符合生態理念的企業產品都可納入其中。
 
 巴馬的靈感與創新 

 儘管「世界長壽之鄉」聲名遠揚,周希儉數年前去巴馬考察還是吃了一驚。
 
 他泛舟盤陽河時,見撐船老人身姿矯健,便問:「您老六十多吧?身體真棒!」老人哈哈一笑:「年輕人,我87了!」
 
國內外科研組織長期研究表明,巴馬人長壽與當地的陽光、空氣、水、地磁和食物密不可分,健康的生活不僅僅是吃一些保健品,外部的生態環境對人身體的健康也非常重要。 
 
周希儉認為,巴馬人的生活環境和生活狀態是每一個做健康產業的企業應追求的活生生的樣本。他想通過「把巴馬搬回家」,讓更多人和家庭享受巴馬的環境,實現「生態家」。「生態家」最終要創造一個提供生態的生活環境的平臺,既是更好的家居環境和家居解決方案,又是人與人、人與自然之間的和諧共生。  

這些年中脈開始不僅僅針對個人,而是以家為單位進行生態養生服務,「家裡衣食住行,我們通過科技方式,讓每個家庭用的東西都是智慧的、環保的,吃的是有機的。」  

「我們現在提供的健康產品是觸摸可及的,未來通過生態家,還可以擴展到更廣的層面,向教育培訓、養老、品質旅遊拓展。」周希儉說,這就是我們憧憬的「生態家」,它應當是綠色、高品質、和諧、健康、快樂的。  

周希儉饒有興致地暢想「生態家」的想法:綠色,就是要讓生態的理念得到宣導和踐行,讓家庭建設的方方面面都和自然和諧共生;高品質,是從個人、家庭生活的方方面面,充分體現高科技、高品質、高品味、高享受;和諧,充分體現人與自然關係的統一、活力與秩序的統一、科技與人文的統一,家庭幸福和生活品質的統一,生態健康和快樂幸福的統一;健康,能夠助力家庭成員健康,宣導並傳遞健康的理念;而快樂,則是指讓家庭成員獲得快樂、舒適的感官體驗和精神享受。  

據瞭解,「生態家」將成為中脈2015年的戰略發展方向。  

「生態家」讓家更生態  

當環境和空氣品質持續惡化,周希儉思考著 「生態家」的發展未來,他探索著將目前單純的產經銷傳統企業模式轉型為以改善微觀生活環境為目標的資源整合平臺,他憧憬著這是行業與家庭共同成長的平臺。  

周希儉曾在哈佛大學參加養生學的學習,學校教授談及,與長壽養生密切相關的是關係,以及心態、情緒、生活習慣、食物、生態環境等。  

「與我們的理念非常契合,雖然東西方文化有差異,但我太認同他們的說法了,老人最害怕的就是孤獨。」周希儉說,儘管中國養生文化源遠流長,但由於現在城市的快節奏,更多的人將養生僅僅聚焦于養身,中脈提出的「生態家」則包含了「養身、養心、養德、養志、養慧」等各方面。 

 「養心是內外兼修,內心平靜豁達,養德是美好的德行,養志是人活得有希望,養慧是勤動腦。」周希儉說,「家是所有人的港灣,中國人家庭觀念重,建設好家庭,提高生活品質,是大家最美好的心願,所以我希望中脈的養生理念也能服務于家庭。」  

「中脈就是一個大家庭」,在企業內部,中脈宣導家庭孝德、職業誠德、社會公德,同時《弟子規》、《孝經》等孝德傳統文化是所有員工的必修課,傳統公休日給員工父母寄孝心錢,帶顧客旅遊、為顧客服務......「周希儉說,健康產業的企業員工要」在家孝父母、在外愛顧客。  

在中脈「大家」之外,2012 年秋,中脈聯合中國老齡事業發展基金會共同啟動「全國孝德關愛工程」。對下一代,中脈與「中國關心下一代工作委員會」合作,打造專業的公益平臺,實施「朝陽計畫——青少年健康守護行動」等專案,為中西部學校配備合格教師,出資建設衛生室並培訓校醫。2014年秋,中脈為此發起設立中脈道和公益基金會,一啟動就是大手筆:5年投入一億元。  「路漫漫其修遠兮,我們希望‘生態家’帶給億萬家庭的,不僅僅是陽光和水的變化,還有思想的變化。」周希儉說。

http://finance.eastmoney.com/news/1670,20150210477299277.html


文章来自阳光小陈博客

阳光小陈:桂林市阳光王朝酒店有限公司(五星级)总经理

   一直以来,我都在想着把自己对周希俭的解读和对中脉·道和的展望写出来与家人们分享,总感觉自己认识还不够,且契机不合适宜。几次想想也就放下了。
   时值恰逢新年年关,因中脉·道和公司又以“总裁特别奖励”的方式推出促销新政,一时间网上对总裁们主动将公司已分配到自己名下的,中脉·国际“待持股”自愿减持让出,作为对为公司创业绩作出突出贡献者的奖励,产生热议。有说本就是中脉国际第二次配股的,也有说是道和公司假借“七大总裁”之名搞的众筹游戏,还有对其中脉国际股票价值多少?是否真具备了在美国“纳斯达克”上市条件产生质疑。还真是雾里看花,想是什么就是什么。家人们因利益于己紧密相关,自然想弄个差不多清楚,我因背了个“有点智商”的名声,首当其冲的成为众多家人们“打听幕后情况”的对象。
   一时电话不断,微信不断,众口难调,无一回答能消众虑。于是,经过短暂思考,面对这种亵渎总裁们用最简单行动诠释“永远把帮助别人放在第一位”的非议,我说道说道的想法油然而生,有了不吐不快的冲动。如果能帮助到瞎猜或人云亦云的家人们去正确分析理解,自己可能选择或已经选择的平台,自己可以获得或已经获得的利益。那怕自己的类比被人误解,也很值得了。
   为了最直观的让家人们有较形象的了解,我冒昧的借用现目前已家喻户晓的“神猴”和阿里巴巴作参照。但愿不引发侵权或名誉声讨!
   2014年9月8日,“阿里巴巴”在美国纽约启动了路演,高调向世界宣布“阿里巴巴”股票在“纽交所”正式交易进入倒计时。在路演视频中,马云用流利的英语,自信地叙述着这个中国电商企业的成功之路……
   2015年8月7日,如果“中脉国际”股票在纳斯达克正式启动上市交易?想必永远在放大梦想的周希俭,绝不会放过在华尔街路演秀场。虽然有碍于无法象马云一样,用英语直接发表公众演说,但带上懂几国语言的几名翻译和借助同声翻译系统,在大庭广众前叙述一下他的心里历程和中脉国际及道和系统成长史,同样能达到惊世骇俗的效果。
   正如马云在2005年曾经在谈判中对“雅虎中国”的杨致远说:“如果你拒绝,你就太傻了”一样,周希俭也曾把他的梦想,向一个个可以被整合的世界顶级生产厂商去宣讲,让对他梦想的追随者们,把他的梦想,向一切可能整合的人们去宣讲,他们仍然骄傲的向世人说:“如果你们拒绝,你们就太傻了!”
   马云用了十七年的努力,建立起了自己的电商帝国,在中国电商界引领风骚。几乎彻底改变了中国人的消费习惯,以很任性的方式撼动了实体零售商的主导地位。
   周希俭发明创新营销模式仅用了五年,就在中国把老中脉(中脉科技),一个纯粹的直销模式,创造性地改造成了传统化的“跨界营销”超级大平台。集零(售)、直(销)、网(商)、店(铺),线上线下,会议营销等,各种营销手段优势互䃼,系统化产业股东分红,创新招术频频发力,不但以任性的方式招揽消费经营会员,还以更任性的方式,满世界寻猎着与环保、生态、健康有帮助,与服务于中、高端人群有益的顶级品牌,总而言之,言而总之,只要与富裕起来了的当代中国人民之需求有关联的服务项目,管它是名酒还是功能水,是功能面包还是养生咖啡,是环保厨具或家具,还是功能浴具或洁具,是银行还是保险,甚至是豪车、飞机还是游艇,是国际的还是国内的,只要是顶级的,只要有整合的可能,通通将其整合进“道和系统”中来。
   马云创建电商平台取名“阿里巴巴”,自己解释说是因为“阿里巴巴是一个愿意帮助别人的快乐年轻人”。周希俭创建“道和系统”不但取义“道行天下,和谐共生”的传统美德,还喊出了更响亮的口号:永远把帮助别人放在第一位。并且还敢为人先,在道和公司成立的当天,其旗下的公益基金就挂牌,并且又是找了世界上做公益、慈善的项级人物、赫赫有名的比尔.盖茨联盟搞战略合作。
   马云搞电商获得巨大成功积攒了资本后,进军了媒体、金融、电信,体育;周希俭更是借用中脉直销模式积攒了消费终端后,就大踏步的高调进行着跨界大整合,既有向全球顶级品牌大进军的远景规划,又有慧明教育,道和酒业,道和水业,道和影业,道和餐饮,道和保险,道和银行,道和航空等等具体产业落地。
   马云让阿里巴巴在美国高调上市,让整个华尔街和纽交所周围都成了橙色的海洋,并将这一盛况向全球直播,这无疑大大的刺激了国内市场及鼓舞了一大批正在创业路上的年轻人。不知道这对于习惯了高调展示自己于媒体的镁光灯前,永远不服输,永远在放大梦想,永远称第一的周希俭看见了这一切会作何感想?我想,应该是热血沸腾吧!

   马云的电商平台之所以能在中国“改革开放”的冲刺期,获得如此巨大的成功,明显是受国家政策保护和得益于人与人之间信用的缺失、且行业管理专项政策又没有跟上的空档。当政府和人民在探索中都反应过来,当政策完善及人与人之间的信用得以修复,电商平台将不再独领风骚、人们也不再依赖第三方支付平台后,马云对战略方向的大调整绝不犹豫,不但决定把电商平台向发展中的印度市场转移,又顺势而为的在国内开始了复制美国“联邦快递”公司,投巨资搞“菜鸟网”线上线下相结合,正式进军国内“物流”行业,并对现有的多家物流公司进行市场份额和营运模式的大整合。这也叫创业永不止步。
   周希俭更是梦想永不止步。规划着想搞个地面的“阿里巴巴”,整合创建一个优质复合型服务行业的巨型“托拉斯”,在保证研发生产成本回收和再生产流动资金充足的基础上,施行对经销商大幅让利的政策,用高额的推荐回报扩展并锁住消费终端,开创了中国消费经营的新时代。
   周希俭放大梦想的理论依据,首先是基于这个伟大的时代,中国的确需要伟大复兴。中国“改革开放”三十多年,在经济建设上突飞猛进取得了举世瞩目的巨大成功,但同时也付出了环境遭到破坏,人与人之间信用缺失,人们身体健康缺乏应有保护的巨大代价。中脉·道和现在从事的大健康产业不但是顺势而为,其企业的口号、宗旨、行动,都围绕着修复这“三大项”关乎到国运兴衰、国计民生、国民生活幸福数指的根基。
   如果中脉·道和以磁疗和远红外、高泡架桥三大研发成果为核心技术的“寝具革命”,真正能成功促成“生态家”,配合满世界整合而来的功能性产品,果真能做到抑制或减少发病源,缓解亚健康,打通人体微循环,增加免疫力和延缓衰老,那岂不是能减少人们去医院求诊的次数(相应就减少了医保报销的次数),让人们能正常工作的年限延长(有助于国民实际退休年龄与国际接轨),这不就是为政府分忧,为人民造福,前景无限看好,市场无限放大、利国利民的伟大事业吗?
   马云搞电子商务平台,是为中、小企业的好产品,创造了一个与大品牌同台被选购的虚拟平台,让千千万万苦于缺少广告、包装费用,缺少进口大型流水生产线的资金,产量形不成规模而无法享受优惠政策,没有渠道,没有背景的中、小企业主放手与“大品牌”们同台竞技,其结果是既推动了“大品牌”们不断放下身段搞技术革新、增加产品竞争力,又让中、小企业主的创新技术、加快体现普市价值的速度,最终在改变人们的消费习惯地同时,创造出了百花争艳的市场繁荣。
   周希俭热衷于直销,是因为直销既是对每个人情商的考核和人际关系的考验,也是对人性、人心的考证。又大大的减轻了参与经营者的负担和降低了入行门坎,给太多的普通百姓和平凡人创造了,证明自己不普通、不平凡的机会。大批的有梦想无本钱的不甘平庸者受“来这里实现梦想”的驱动,加入了直销大军。一时间“咸鱼翻身”、“死灰复燃”、“重新崛起”、“出人头地”等等词汇充斥了社圈。特别是在“电商过后,尸横遍野”的哀嚎声中,更是有大批的不甘就此沉沦者转行加入,直销行业迎来了一个空前利好的拓展时机。
   同时,正如上海年会上,海外拓展团队代表评价的那样,这世界上只有一个周希俭。他为了实现世界第一的梦想,不计投入,不计回报,甚至不计成本的大手笔,一波接一波的推出促销政策,一波接一波的推出巨额让利回馈,让参与者谁都不愿放过这一朝拼搏就能挤进富人圈的机会而欲罢不能。有了这些忠实的“钢丝”及家属和人脉圈,周希俭真的是什么事都敢想,什么梦都敢做,什么都敢规划,又什么都能够实现!
   马云也许今年就能够创造出年交易额达到100亿美金的空前神话,周希俭把达到100亿美元的年经营收入定到了五年后的2019年。看起这貌似客气,实际上仍是想用自己中脉·道和的10年,去超越马云阿里巴巴的17年!
   拉拉杂杂地对比了这么多,无外乎是想由此推论一个观点,白发狮王周希俭不可复制,追随多年的核心团队、犹胜“七匹狼”的猎豹群更不可复制,既使过几年差异性的核心产品被“山寨”了,创新模式也被人“东施效颦”了,也不可能阻挡,一群人,一件事,一辈子的生死与共。
   正如周希俭在上海年会上说的,道和系统没有其它产品,道和的产品是人!是两万人馆内连续开会八个半小时(晚餐不离座的啃面包喝饮料),馆外还有上万人守候着想抽空能混进场探访一下,不弃不离要参与消费经营的“钢丝”们!有了这个终端大数据,提供什么服务都有了市场保证!道和系统一样的会赢!既然这样㡳气十足,周希俭绝不可能自己降低企及的标准。一定会定下超越前面的标杆。
   中脉·道和仅用时四个月,就在海外33个国家启动分公司,招募10万人的销售团队。在国内年销售额硬是冲过100亿人民币,就是最精典的践行举措?

   同样是几个月时间,“青奥会”,“年度经济风云人物”,“国家级诚信企业”,“新华社专访”,“央视网专访”,“人民日报”,“中国经济报”,“国际经济报”,“南方周末”等等知名媒体连篇累牍的高调报道周希俭和中脉·道和的跨界营销创新模式。既是反映出中脉·道和是现象级企业,也是在佐证着中脉·道和正在向既定目标靠近。上海年会上李达兵总裁说:中脉道和是奇迹,是故事,是标杆,是引领者,是行业第一,永远不做追赶者。这话大家听起来真的很耳熟,因为这是复制。
   等等这些都足以证明,那位十几年前在中国东南部、宁海小城一栋租来的两层小房前土坯上,对一群追随的小伙伴慷慨激昂地宣称今后“会有一些汽车,一些飞机,一些游艇,一些别墅,一些土地,一些庄园”的青涩小伙子,不是在说疯话,是在展望梦想!而现在他所从事的一切都是在实现这个梦想!
   十多年过去了,当年的青涩小伙已在时代大熔炉的薰陶下,成长为叱咤风云的人物,他创办的企业。也已经创下了业界的多项不可思议的纪录。狮王般霸气的他,带领着猎豹般的“七兄弟”,实现了近乎疯狂的梦想后,又开始站在更高的平台上去放大梦想!
   因此,可以肯定的说,跟着周希俭和胜过“七匹狼”的猎豹群,随中脉·道和一起玩把大的,要吗粉身碎骨,要吗登上巅峰!怎么着都是举世无双!这里没有成功与失败,只有傲世或死亡,但有了以上的类比作保证,死亡绝不属于中脉·道和!
   家人们,早上好!看完这些,假如您还在为中脉·道和有没有未来?中脉国际股票值不值钱?您朋友的推荐可不可信而纠结,我只能说:周希俭不是疯子是梦想家,而您不是正常人是神经病!

哈哈,请莫拍砖,开个玩笑而已!

http://www.aifengjie.com/touzi/t27387/
84 : bbaeric(38257)@2015-02-23 21:18:56

林麥(00915.HK):要約項下9.2萬股股份獲有效接納  
2015/02/24 07:50

林麥集團(00915.HK) 公布,中國銀河代表要約人提出的要約已於昨日(23日)截止。

要約人接獲就股份要約項下合共9.2萬股股份作出的有效接納,相當於公司全部已發行股本約0.01%;及就購股權要約項下122.25萬份購股權作出的有效接納,相當於購股權要約涉及合共235.85萬份購股權約51.83%。緊隨要約截止後,公司已符合最低公眾持股量的規定。

公司同時公布,自昨日(23日)起,王祿誾辭任執行董事職務,並以非執行身份就任公司榮譽主席一職。

林麥上月公布,主席兼行政總裁王祿誾悉售所持有的4.78億股,相當於69.88%股本。代價5.62億元,相當於每股銷售股份1.1776元。買方按上市規則提出全面收購。(ta/w)(報價延遲最少十五分鐘。)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .654537/latest-news

聯合公佈 (1) 由中國銀河國際證券(香港)有限公司代表要約人 就本公司所有已發行股份(要約人及與其一致行動人士已擁有及╱ 或 同意將予收購的該等股份除外)提出無條件強制現金要約 及註銷本公司所有尚未行使的購股權截止; (2) 要約結果;及 (3) 董事辭任
85 : LHC(34894)@2015-03-08 01:03:12

澄清
86 : greatsoup38(830)@2015-03-08 12:45:12

好多文件補緊
87 : GS(14)@2015-05-02 00:48:39

盈警
88 : GS(14)@2015-05-28 03:10:54

批股
89 : jj1984(29252)@2015-05-29 00:59:21

1拆5,但係又2000變10000.

好供o的?
90 : GS(14)@2015-05-29 03:37:32

1拆5
91 : bbaeric(38257)@2015-05-29 23:15:13

http://www.finet.hk/mainsite/new ... A4%9A%EF%BC%81.html

【港股直擊】送紅股 「用處」多!
2015-05-29 14:23

學生Monica看到福方集團(00885)於5月26日收市後發出「建議發行紅股」的公告,宣布1送9紅股,問公司用意何在。
很多時我們會認為「送紅股」是公司不想派發現金股息,所以用「獎品」來轉移視線。背後的一種解讀可以是為了保留更多資金發展業務;另一種解讀是手上現金短缺,特別是從前派現金股息,如今只送紅股,會是基本面轉壞的訊號。至於福方,自2002年之後已沒派息,所以送紅股與業績好壞無關。但卻不排除福方想達致令股東「感覺良好」的用意,皆因3月底公布去年末期業績時宣布不派息,如今「送紅股」令人有公司派了息的錯覺。
另一用處是整理會計賬目。通常我們會看到有些公司不時宣布合股和削減股本,並將股本溢價撥入盈餘賬。「送紅股」卻是將上述程序「反轉」,可以提升股本。由於是從盈餘賬回撥至股本,至少反映盈餘賬是正數,所以賬面上才有錢撥進股本。公司是想給市場一個訊息,就是自己是有盈利的公司。事實上福方於2014年是近五年首度錄得轉虧為盈,另外從2008年至2013年,此股分別進行合股和供股各四次,相信市場上有部分人士和金融機構,已將其列入融資的黑名單,因此「送紅股」有助公司「洗底」。
其實「送紅股」還可達致一種效果,就是「拆細股份」,筆者相信這是此股的最終目的。現在宣布1送9紅股,效果等於1拆10,並同時收到上述「感覺良好」的效果。另外拆細前通常會推高股價,可能此股會升至8元,再拆細變「毫股」,之後再炒上變「蚊股」。
大家有空不妨參考近月宣布拆細的兩隻股份,分別是在4月宣布1拆1的恒發洋參(00911) 和在5月宣布1拆20的中國網絡資本(00383)。前者自4月13日收市後宣布消息至5月22日除淨前一日,股價升幅超過90% (4.13 → 7.88元)。現時以另一股票代號(02992) 進行交易,現報0.83元,即拆細前的8.30元,所以累計升幅提升至1.01倍。後者自5月19日收市後宣布消息至昨天,股價升幅近87% (4.85 → 9.06元),現報9.73元。可見有心人肆意推高股價,估計想在拆細後處於近0.5元水平,屆時再炒上為「蚊股」,所以很有可能拆細前升破10元。

聶Sir
電郵:thomasnip1215@gmail.com
於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。
上述內容給讀者予以參考,絕不構成任何買賣股份建議。
(版權所有 : 信報財經新聞)

呢隻股玩股份拆細是利是弊?
92 : bbaeric(38257)@2015-06-01 22:36:45

【港股直擊】林麥配股籌淨額6400萬 明復牌
2015-06-01 21:57

林麥集團(00915)公布,該公司與認購方於今日訂立認購協議;據此,根據認購協議之條款及條件,該公司已有條件同意配發及發行,而認購方已有條件同意按認購價每股3.21元,認購待認購股份,即2000萬股股份。
於本公布日期,待認購股份相等於該公司之已發行股本總數約2.92%,亦相等於經待認購股份擴大的該公司已發行股本總數約2.84%。
至於認購價較該股最後一個交易日收市價4元,折讓約19.75%。
假設所有待認購股份獲全數認購,預期所得款項淨額將約6400萬元,該公司有意使用認購事項的所得款項淨額來擴大股本基礎,並為日後出現的任何發展商機作好準備。
該公司股份於今日停牌,將於明日恢復買賣。

(版權所有 : 信報財經新聞)

http://www.finet.hk/mainsite/new ... BE%A9%E7%89%8C.html
93 : greatsoup38(830)@2015-06-02 01:32:36

市場真是瘋了
94 : GS(14)@2015-07-14 12:11:44

盈利降75%,至750萬,300萬現金
95 : Clark0713(1453)@2015-07-14 12:42:58

截至二零一五年四月三十日止年度末期業績公佈


 《經濟通通訊社14日專訊》林麥(00915)宣布,截至今年4月底止末期少賺62%
至近168萬(美元.下同),每股荏本盈利0﹒05仙,末期息0﹒05港仙(在股份拆細後
)。
 期內,收益9787﹒2萬元跌逾5%,毛利2499﹒3萬元跌逾7%。(ml)

     *該業績之詳情,請參閱有關公司之正式通告*
96 : Clark0713(1453)@2015-10-27 00:08:29

買投資諮詢公司
97 : greatsoup38(830)@2015-10-27 00:39:41

又做投資移民?
98 : greatsoup38(830)@2015-12-15 00:47:12

盈利降35%,至180萬,1,290萬現金
99 : GS(14)@2016-01-24 22:33:23

買證券行
100 : Clark0713(1453)@2016-05-18 23:57:50

盈利警告
101 : GS(14)@2016-06-06 03:42:41

配售6.9億股@42仙
102 : GS(14)@2016-07-05 01:18:32

配售失效
103 : greatsoup38(830)@2016-07-09 07:29:12

盈警
104 : greatsoup38(830)@2016-07-15 05:37:26

轉虧40萬,1,200萬現金
105 : Clark0713(1453)@2016-08-26 00:06:34

10合1 , 10,000 股改為1,000股
106 : greatsoup38(830)@2016-08-26 23:03:22

真是唔知他們搞咩
107 : GS(14)@2016-09-29 19:01:23

2799、建銀也投資
108 : Number0(57364)@2016-09-30 00:39:04

下一步係供股?
109 : GS(14)@2016-10-01 10:40:29

已經大股東認購了新股
110 : GS(14)@2016-10-06 11:35:01

more explanation on funding
111 : Clark0713(1453)@2016-10-06 11:51:54

greatsoup110樓提及
more explanation on funding


This is about #718, NOT #915.
112 : greatsoup38(830)@2016-11-11 04:12:07

不買公司了
113 : Number0(57364)@2016-12-05 17:54:52

差唔多夠鐘
114 : Number0(57364)@2016-12-05 18:26:15

greatsoup109樓提及
已經大股東認購了新股


湯兄喺邊睇到?
115 : GS(14)@2016-12-06 03:39:30

供股他包銷晒
116 : greatsoup38(830)@2016-12-09 00:37:48

供股
117 : bbaeric(38257)@2016-12-09 13:23:12

greatsoup38116樓提及
供股


供股之前有貨應該要 SELL???
118 : GS(14)@2016-12-10 02:25:00

bbaeric117樓提及
greatsoup38116樓提及
供股


供股之前有貨應該要 SELL???


應該都是炒來引你供
119 : bbaeric(38257)@2016-12-10 20:50:47

greatsoup118樓提及
bbaeric117樓提及
greatsoup38116樓提及
供股


供股之前有貨應該要 SELL???


應該都是炒來引你供


證監港交所聯手打擊「供乾」 已拒絕兩申請 分析:響應打「老千股」
文章日期:2016年12月10日

..............

兩拒絕個案均涉攤薄股東利益

證監會及港交所昨日強調,兩者一直有緊密合作,以監察供股等交易。港交所在審批有關公告草稿時,會採取嚴格的方針,查詢會否損害股東權益。證監會企業融資部執行董事何賢通表示,上市公司應全面遵從它們在《上市規則》的責任,他們亦將繼續密切監察這些交易,以保障股東利益及維持市場質素。

港交所更公布了兩份上市決策,披露了最近兩宗供股或合股個案被拒絕的理據(見表),其中一宗是有上市公司在供股後不久,再度申請大折讓供股,港交所認為會對小股東造成很大的攤薄效應,且相信該公司沒有急切的資金需要,所以拒絕其申請;另一宗是在供股及合股後數個月,又申請拆細股份,港交所認為在合股後又拆細,有違此前合股原意,且會增加碎股,對股東造成負面影響,因此予以拒絕。

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9678&issue=20161210

證監會及港交所 會不會拒絕 915 供股???
120 : greatsoup38(830)@2016-12-15 05:47:28

盈利增13%,至205萬,1,400萬現金
121 : GS(14)@2016-12-16 18:32:57

投資事項
於二零一六年十二月十五日,投資者與基金投資組合公司訂立認購協議,據此,投
資者同意以總代價50,000,000美元認購基金投資組合公司之獨立投資組合中50,000
股R類參與股份。基金投資組合公司為管理人管理之獨立投資組合公司。獨立投資
組合之投資目標載於本公告「投資目標」一節。
擔保
於二零一六年十二月十五日,本公司已訂立擔保契據,據此,本公司已同意以P類參
與股東為受益人就履行擔保責任提供擔保。
122 : Number0(57364)@2016-12-24 18:37:07

greatsoup121樓提及
投資事項
於二零一六年十二月十五日,投資者與基金投資組合公司訂立認購協議,據此,投
資者同意以總代價50,000,000美元認購基金投資組合公司之獨立投資組合中50,000
股R類參與股份。基金投資組合公司為管理人管理之獨立投資組合公司。獨立投資
組合之投資目標載於本公告「投資目標」一節。
擔保
於二零一六年十二月十五日,本公司已訂立擔保契據,據此,本公司已同意以P類參
與股東為受益人就履行擔保責任提供擔保。


718?
123 : GS(14)@2016-12-25 00:01:26

Number0122樓提及
greatsoup121樓提及
投資事項
於二零一六年十二月十五日,投資者與基金投資組合公司訂立認購協議,據此,投
資者同意以總代價50,000,000美元認購基金投資組合公司之獨立投資組合中50,000
股R類參與股份。基金投資組合公司為管理人管理之獨立投資組合公司。獨立投資
組合之投資目標載於本公告「投資目標」一節。
擔保
於二零一六年十二月十五日,本公司已訂立擔保契據,據此,本公司已同意以P類參
與股東為受益人就履行擔保責任提供擔保。


718?


唔好意思搞錯兩間公司
124 : Number0(57364)@2016-12-25 15:05:34

greatsoup123樓提及
Number0122樓提及
greatsoup121樓提及
投資事項
於二零一六年十二月十五日,投資者與基金投資組合公司訂立認購協議,據此,投
資者同意以總代價50,000,000美元認購基金投資組合公司之獨立投資組合中50,000
股R類參與股份。基金投資組合公司為管理人管理之獨立投資組合公司。獨立投資
組合之投資目標載於本公告「投資目標」一節。
擔保
於二零一六年十二月十五日,本公司已訂立擔保契據,據此,本公司已同意以P類參
與股東為受益人就履行擔保責任提供擔保。


718?


唔好意思搞錯兩間公司


唔緊要,望到順便問一問。
125 : GS(14)@2016-12-29 08:00:19

沒所謂啦,現在我搞亂他同太和控股
126 : greatsoup38(830)@2017-01-20 04:14:47

目標公司為於開曼群島註冊成立之有限公司。目標集團自二零一一年七月起開始
營運,主要從事開發及營運名為「對面」之流動社交網絡平台,該平台為中華人民
共和國最大遊戲化流動社交網絡平台及陌生人流動社交網絡平台之一。

127 : Number0(57364)@2017-01-22 22:43:42

greatsoup38126樓提及
目標公司為於開曼群島註冊成立之有限公司。目標集團自二零一一年七月起開始
營運,主要從事開發及營運名為「對面」之流動社交網絡平台,該平台為中華人民
共和國最大遊戲化流動社交網絡平台及陌生人流動社交網絡平台之一。


想等佢供股先跟供,點知已經暴力地炒上...
128 : GS(14)@2017-01-24 02:32:03

呢隻低位唔買無得買
129 : GS(14)@2017-07-14 19:25:04

轉盈60萬,100萬現金
130 : GS(14)@2017-07-17 12:39:23

建議股份拆細
董事會建議將每股面值0.04美元之現有已發行及未發行股份拆細為三(3)股每股
面值一又三分之一美仙之拆細股份。股份拆細須待( 其中包括 )股東於股東特別
大會上通過一項普通決議案批准股份拆細及聯交所上市委員會批准拆細股份上
市及買賣後,方可作實。

131 : greatsoup38(830)@2017-11-28 09:22:53

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,
根據董事所得的初步資料,與截至二零一六年十月三十一日止六個月錄得之全面
收入總額約2,100,000美元( 相等於16,600,000港元 )相比,本集團預期將於截至二零
一七年十月三十一日止六個月將錄得全面虧損總額不少於67,000,000美元( 相等於
521,300,000港元 ),主要原因為(1)就收購Loovee Holdings Inc.之商譽減值虧損約
55,200,000美元( 相等於429,100,000港元 );及(2)分配至商品銷售之商譽減值虧損約
13,600,000美元( 相等於105,800,000港元 )。董事會謹此強調,上述商譽減值虧損為
本公司綜合中期損益表中非現金項目及一次性支出,該等減值虧損預期不會對本
集團的日常營運及現金流量造成影響。
132 : GS(14)@2017-11-28 10:06:20

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,
根據董事所得的初步資料,與截至二零一六年十月三十一日止六個月錄得之全面
收入總額約2,100,000美元( 相等於16,600,000港元 )相比,本集團預期將於截至二零
一七年十月三十一日止六個月將錄得全面虧損總額不少於67,000,000美元( 相等於
521,300,000港元 ),主要原因為(1)就收購Loovee Holdings Inc.之商譽減值虧損約
55,200,000美元( 相等於429,100,000港元 );及(2)分配至商品銷售之商譽減值虧損約
13,600,000美元( 相等於105,800,000港元 )。董事會謹此強調,上述商譽減值虧損為
本公司綜合中期損益表中非現金項目及一次性支出,該等減值虧損預期不會對本
集團的日常營運及現金流量造成影響。
133 : GS(14)@2017-12-15 11:59:02

轉虧80萬,輕債
134 : GS(14)@2017-12-26 22:59:21

電視劇
135 : GS(14)@2018-08-12 17:25:41

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,
根據董事所得的初步資料,本集團預期於截至二零一八年六月三十日止六個月將
錄得全面虧損總額不少於13,000,000美元( 相當於約101,000,000港元)。
預期的嚴重虧損的主要原因是分配至本公司之貿易及供應鏈管理服務的商譽減值
虧損約9,700,000美元( 相當於約75,500,000港元 ),此因考慮該業務分類的商業環境
挑戰增多及競爭加劇。
董事會謹此強調,上述商譽減值虧損為本公司截至二零一八年六月三十日止六個
月綜合中期損益表的非現金項目。該減值虧損預期不會對本集團的日常營運及現
金流量造成影響。
136 : GS(14)@2018-12-20 17:52:11

茲提述Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司(「本公司」)日期為二零
一 八 年 十 二 月 十 四 日 之 公 佈(「 該 公 佈 」), 內 容 有 關 ( 1 ) 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 辭
任;(2)委任行政總裁;及(3)執行委員會之組成變動。除另有說明外,本公佈所用
詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。
誠如該公佈所述,余磊先生(「余先生」)因私人理由已辭去執行董事、行政總裁以
及執行委員會之成員兼主席職務。董事會謹此告知,余先生乃因其他業務承擔而
辭去上述職務。
除上文所述者外,該公佈所載之所有其他資料保持不變。
137 : GS(14)@2019-03-11 05:01:15

本公佈乃由Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司(「本公司」,連同其
附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09 (2) (a)
條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而發出。
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,
根據董事所得的初步資料,本集團預期於截至二零一八年十二月三十一日止年度
將錄得全面虧損總額不少於86,000,000美元( 相當於約669,100,000港元 )而截至二零
一七年十二月三十一日止八個月則錄得全面虧損總額約69,400,000美元( 相當於約
539,900,000港元 )。
預期的重大虧損主要歸因於截至二零一八年十二月三十一日止年度由本公司予以
確認之商譽及無形資產減值虧損約88,000,000美元( 相當於約684,600,000港元 ),此
乃因考慮到業務的經營環境挑戰日增及競爭加劇,且政府不斷收緊政策。
董事會謹此強調,上述商譽及無形資產減值虧損為本公司截至二零一八年十二月
三十一日止年度綜合損益表之非現金項目。該減值虧損預期不會對本集團之現金
流量造成影響。

138 : GS(14)@2019-05-23 08:05:42

大劑
139 : GS(14)@2019-05-23 08:05:42

大劑
道和 環球 0915 前林 林麥 集團 專區 關係 8272 詹培 培忠
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270128

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019