ZKIZ Archives


領視控股(0789,前稱雅天妮)討論專區

1 : GS(14)@2010-07-17 15:23:11

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6445
新聞區

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080502012_C.HTM
招股書

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090114183_C.pdf
公司會計師辭任

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20081127407_C.pdf
盈警

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090717489_C.pdf
成立投資委員會

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090908565_C.pdf
委任COO

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091215500_C.pdf
12 月印公仔紙,發行7,000萬股,每股78仙。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091231188_C.pdf
渣打辭任合規顧問

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100112208_C.pdf
取得授權

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100117006_C.pdf
南非標準銀行認購2,000萬CB,換股價1.073元。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100205384_C.pdf
委任粵海為新合規顧問。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201004011685_C.pdf
南非標準銀行再認購2,000萬CB,換股價0.733元。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100510489_C.pdf
又取得授權

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100526521_C.pdf
原 COO辭任,原CFO委為新董事。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201006011211_C.pdf
贖回南非標準銀行前兩批可換股債。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100618448_C.pdf
批 8,354.3萬股,每股53仙,集資4,250萬,應是用來補充此前購回可換股債付出的資金。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100707508_C.pdf
廣東省郵政廣告有限公司獲雅天妮獨家授權發展:
以(i)發展與本公司配飾產品的各種郵政相關商品;
(ii)推出郵政相關商品作全國銷售;
(iii)發展銷售政策,而市場推廣費用將由中國郵貿及本公司共同承擔。

根據有關的正式協議,中國郵貿將購入由本公司開發的所有商品。本公司擬為本集團產品發展使用直接郵購方式的分銷渠道,為期24個月,估計是明日系的劉先生控制的中郵電貿(8041,前大陶精密)提供這概念,加上之前2309和它合作,故他們開始學壞,應要小心。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091211557_C.pdf
最新業績,虧損擴大。
2 : GS(14)@2010-08-04 00:53:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100803871_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-10 00:05:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100808008_C.pdf
4 : 鱷不群(1248)@2010-08-25 01:18:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100801004_C.PDF
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100824704_C.pdf

重點應是核數師保留意見,然後拒絕再連任
5 : Clark0713(1453)@2010-08-26 00:29:30

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6445

已移至新聞區
6 : GS(14)@2010-08-31 23:03:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100831733_C.pdf
7 : GS(14)@2010-09-06 21:13:28

9樓提及
上市至今核數的畢馬威棄連任
下次有新聞,不妨移到新聞區(1樓有連結)
8 : GS(14)@2010-09-07 23:02:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100906999_C.pdf
9 : GS(14)@2010-10-19 00:24:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101018401_C.pdf
雅天妮中國有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,本公司全資附屬公司依妮莉國際有限公司(「依妮莉」)與朗智零售有限公司(「朗智」)於二零一零年十月十八日訂立意向書(「意向書」)。

根據意向書,意向書之各方須於指定時間內落實正式分銷合同,而據此,朗智委任本集團為其唯一獨家分銷商,以於中華人民共和國(不包括香港、澳門及台灣)進口及分銷若干品牌的產品,其中包括休閒包、背包、文具、禮品及時尚產品(統稱為「該等產品」),並就分銷該等產品向本集團授出「IMAGO」商標的使用權,自簽立正式分銷合同當日起為期十年。
10 : GS(14)@2011-01-05 21:51:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201101051107_C.pdf
又買D蝕錢gossip番來,唉,都唔係做生意
11 : GS(14)@2011-01-08 14:56:39

13樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110105/LTN201101051107_C.pdf
又買D蝕錢gossip番來,唉,都唔係做生意


Capital Money 江小魚話:
雅天妮(00789)一直潛而未發的胸圍業務終於有消息,媒體報道,集團剛公布其全屬公司喬浩,與吳乙澄、林家亨(無錯,就是「財經演員」林家亨!)、林立峰及嬌酷內衣訂立補充股東協議,指喬浩將向嬌酷內衣注資現金500萬元,另嬌酷內衣配發500萬股支付,令喬浩擁其股權由19.9%增至73.4%。

截至去年7月底止,嬌酷內衣總資產約171萬元,另負債淨額約128萬元。雅天妮表示,「嬌酷內衣」為「嬌酷」於少女內衣市場之延伸品牌,並對嬌酷內衣之業務發展及內衣市場持樂觀態度。小魚2010年「虎嘯神州」炒股組合內早已炒作兩隻女性內衣股安莉芳(01388)及黛麗斯(00333),而且兩股俱能贏錢!雅天妮開拓女性內衣業務,方向無疑正確,起碼女性內衣亦算是配飾一種,而且女性內衣企業珠玉在前,吃正內地消費力高漲之黃金時代。
12 : qiao(4589)@2011-01-08 15:49:50

估唔到林家亨有做胸圍業務, 不過係咪真係合果個林家亨架 ?
13 : GS(14)@2011-01-08 15:50:30

15樓提及
估唔到林家亨有做胸圍業務, 不過係咪真係合果個林家亨架 ?


上面江小魚話是
14 : GS(14)@2011-03-22 00:46:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110321647_C.pdf
盈警

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據本公司管理層按照最新取得之本集團管理賬目作出之初步評估,與上半年相比,本集團預期,截至二零一一年三月三十一日止財政年度下半年將錄得進一步虧損。董事會認為預期虧損主要來自零售分部所產生虧損增加所致。
15 : Clark0713(1453)@2011-03-22 01:33:02

盈利警告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110321647_C.pdf
16 : GS(14)@2011-03-28 23:31:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110328842_C.pdf
又偷錢
17 : orz(6886)@2011-04-10 17:56:11

謝生出售兩項物業, 共賺取約 $158萬。
通告提到公司付出的代價較估值折讓15%,
想問一問, 謝生聘請的中國獨立估值師會不會造假?
18 : 鱷不群(1248)@2011-04-10 18:23:57

20樓提及
謝生出售兩項物業, 共賺取約 $158萬。
通告提到公司付出的代價較估值折讓15%,
想問一問, 謝生聘請的中國獨立估值師會不會造假?

聘請獨立估值師會是做個樣,一計就知是非常簡單的每平方米18000人民幣計算
19 : GS(14)@2011-04-10 18:40:13

21樓提及
20樓提及
謝生出售兩項物業, 共賺取約 $158萬。
通告提到公司付出的代價較估值折讓15%,
想問一問, 謝生聘請的中國獨立估值師會不會造假?

聘請獨立估值師會是做個樣,一計就知是非常簡單的每平方米18000人民幣計算


你畀錢人,人地當然做的結果會對他們有利
20 : orz(6886)@2011-04-10 22:51:03

真係好過搶
21 : 鱷不群(1248)@2011-04-10 22:59:24

23樓提及
真係好過搶

真正計算三分鐘搞掂,真係好過搶,然後抄考其他估值報告的風險因素和考慮因素,再抄一堆地產市道的背景資料就可完成
22 : GS(14)@2011-06-15 22:52:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110615487_C.pdf

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,本集團截至二零一一年三月三十一日止年度的全年業績,相比截至二零一零年三月三十一日止年度的全年業績,預期錄得進一步虧損。有關虧損主要由於本集團零售業務產 生的虧損增加所致。
23 : david395(4434)@2011-06-30 08:43:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630106_C.pdf
24 : GS(14)@2011-06-30 22:17:26

蝕多一年就賣殼
25 : 龔大桓(12510)@2011-07-06 22:29:05

呢隻跌到咁殘, 有無得諗?
26 : GS(14)@2011-07-06 22:42:51

蝕多D先,隻股好賤
27 : GS(14)@2011-08-24 21:57:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110823201_C.PDF
2008 年 8 月 11 日
2008 年 8 月 11 日(即該公司公布 2007-08 財政年度的年度業績後三個星期),執行董
事獲悉該集團於截至 2008 年 6 月 30 日止季度(2008 第一季度)有虧損 250 萬元。雖
然這是該集團自該公司於聯交所上市以來首度錄得虧損,但執行董事並無考慮或討論
有關重大逆轉是否屬於《上市規則》第 13.09(1)條的須披露事項。
2008 年 10 月 9 日及 10 日
2008 年 10 月 9 日,執行董事獲悉該集團截至 2008 年 7 月 31 日止四個月及截至 2008
年 8 月 31 日止五個月的財務表現分別為 110 萬元盈利及 1,060 萬元盈利。執行董事認
為這只是盈利稍為下跌,屬短暫性質,同時亦由於四川地震及北京奧運會等特殊事件
所致,而該公司已採取不同方案改善盈利能力。
2008 年 10 月 9 日及 10 日兩天,該公司股價大幅下滑且成交量大增,時間上正好是該
集團剛得知截至 2008 年 7 月止四個月及截至 2008 年 8 月止五個月的業績。
該公司股份於 2008 年 10 月 9 日及 10 日的異常交易波動引起上市科於該兩日根據《上
市規則》第 13.10 條作出查詢。回覆上市科時,該公司表示並無須公布的交易及關連交
易(包括磋商)和股價敏感資料,亦不知悉交易波動的原因(「確認內容」)。
該公司於 2008 年 10 月 9 日下午 12 時 37 分刊發標準公告(「標準公告」),表示並不
知悉該日其股份價格下降及成交量上升的原因,且就其所知亦無任何須根據《上市規
則》第 13.09 條須披露的事項。
2008 年 11 月 3 日至 20 日
2008 年 11 月 3 日,謝超群先生及何女士接獲截至 2008 年 9 月 30 日止六個月(2008 中
期)的初步財務數字,顯示有虧損 1,940 萬元。該公司當時的合規顧問嘉誠亞洲有限公
司建議該公司於有關數字定稿後盡快發出盈利警告公告。
2008 年 11 月 6 日,謝超群先生及何女士認為該公司可能須刊發盈利警告公告。
該公司於 2008 年 11 月 20 日(下午 5 時 45 分)發出公告,表示預期 2008 中期會錄得
虧損(「盈利警告公告」)。該公司股份於下一交易日的收市價應聲下跌約 11.48%
(由 2008 年 11 月 20 日的 0.305 元降至 0.27 元)。成交量增至 1,340,950 股,為之前
10 日平均成交量的 3.42 倍。
....

經考慮下列所有或其中一種情況,上市科認為該集團於 2008 中期的財務表現大幅倒退
屬於《上市規則》第 13.09(1)條的須披露範圍:
(1) 該公司及執行董事於 2008 年 8 月 11 日所獲悉該集團於 2008 第一季度的財務表現
大幅倒退 (錄得 250 萬元虧損),屬於與該公司有關而又屬股價敏感的具體資
料;該公司要在 2008 年 8 月 11 日或之後不久根據第 13.09(1)條刊發公告向市場披
露有關資料原屬合理切實可行。該公司並無如此行事,違反了第 13.09(1)條。
(2) 該公司及執行董事於 2008 年 10 月 9 日所獲悉截至 2008 年 7 月止四個月的業績
(有 110 萬元盈利)及截至 2008 年 8 月止五個月的業績(有 1,060 萬元盈利),
反映出該集團財務表現大幅倒退,屬於與該公司有關而又屬股價敏感的具體資
料。該公司股份於 2008 年 10 月 9 日及 10 日的異常交易波動(引致上市科作出查
詢),進一步令人關注有關資料是否已經外洩。該公司要在 2008 年 10 月 9 日或
2008 年 10 月 10 日或之後不久根據第 13.09(1)條刊發公告向市場披露有關資料原
屬合理切實可行。該公司於該兩天均無如此行事,再次違反了第 13.09(1)條。
(3) 該公司及執行董事於 2008 年 11 月 3 日所獲悉 2008 中期的初步財務數字(錄得
1,940 萬元虧損),反映出該集團財務表現大幅倒退,屬於與該公司有關而又屬股
價敏感的具體資料。即使 2008 年 10 月 10 日未能作出披露,於 2008 年 11 月 3 日
披露有關的業績重大逆轉亦屬合理切實可行。該公司在 2008 年 11 月 20 日前均無
作出有關披露,再次違反了第 13.09(1)條。
上市科認為,該公司於 2008 年 11 月 20 日方披露重大業績倒退,足足遲了三個月零 9
日,並不符合第 13.09(1)條及其附註 11(ii)所述「合理地切實可行下盡快」及「不得有
誤」的規定。
違反《上市規則》第 13.10 條
《上市規則》第 13.10 條規定,如發行人上市證券的價格或成交量有異常波動或有其他
問題,而聯交所就有關事宜向發行人查詢,則發行人有責任提供所知的有關資料。
上市科認為,該集團自 2008 第一季度起的財務表現大幅倒退屬於第 13.10 條所指的
「有關」資料。該公司提供確認內容,但回應上市科於 2008 年 10 月 9 日及 10 日的查
詢時及標準公告中均無披露重大倒退。該公司於 2008 年 10 月 9 日及 10 日兩天未有向
上市科及市場提供有關資料均屬違反第 13.10 條。
違反《上市規則》第 2.13(2)條
《上市規則》第 2.13(2)條規定,《上市規則》所要求的任何公告或公司通訊所載資料
在各重要方面均須準確完備,且沒有誤導或欺詐成份。
上市科認為,該集團自 2008 第一季度起的財務表現大幅倒退屬於第 2.13(2)條所指的重
大及有關資料。載有確認內容的標準公告既無披露上述資料,即並非在各重要方面均
準確完備,而是含誤導成份,因此該公司違反了第 2.13(2)條。
內部監控不完善
上市科認為該公司在相關時刻並無設置足夠及有效的內部監控以確保其遵守《上市規
則》第 13.09(1)、13.10 及 2.13(2)條。該公司之所以違反第 13.10 及 2.13(2)條,部分正
是因為欠缺足夠及有效的內部監控。
....
28 : GS(14)@2011-08-24 21:57:48

制裁
上市委員會作出下列制裁:
(1) 譴責該公司違反《上市規則》第 13.09(1)、13.10 及 2.13(2)條;及
(2) 譴責謝超群先生、葉女士、何女士及謝海輝先生違反各自的《董事承諾》。
此外,上市委員會作出以下指令:
(1) 該公司
(a) 須於本新聞稿刊發日期起計兩星期內,委聘一名令上市科滿意的獨立專業顧
問(「顧問」),對該公司的內部監控進行全面檢討並給予改善建議,以確
保該公司遵守《上市規則》第 2.13、13.09(1)及 13.10 條;以及於本新聞稿刊
發日期起計兩個月內,向上市科提供顧問載有相關建議的書面報告。該公司
須於委聘顧問前向上市科提交其所建議的聘用顧問的職責範圍供其給予意
見;
(b) 須在遞交上文(a)所述首份報告後的兩個月內,向上市科提交顧問就該公司全
面執行其建議情況的書面報告;及
(c) 須於本新聞稿刊發起計兩星期內,委聘一名令上市科滿意的獨立專業顧問並
持續聘用兩年,作為其遵守《上市規則》的顧問(「合規顧問」)。該公司
須於委聘合規顧問前向上市科提交其所建議的聘用合規顧問的職責範圍供其
給予意見。合規顧問須向該公司的審計委員會負責;
(2) 現時仍為該公司董事的謝超群先生及葉女士須各自參加由香港特許秘書公會、香
港董事學會或上市科認可的課程機構所提供涵蓋遵守《上市規則》、董事職責及
企業管治事宜的培訓(「培訓」)24 小時。有關培訓須於本新聞稿刊發起計 90
日內完成。該公司須於他們完成培訓後兩星期內,向上市科提供由培訓機構發出
有關董事全面遵守此項培訓規定的書面證明;
(3) 現時並非該公司董事及其他聯交所上市公司董事的何女士及謝海輝先生日後要再
獲委任為聯交所上市公司的董事,先決條件是必須修讀有關培訓,並於任何委任
生效日期前完成,屆時何女士及謝海輝先生須各自向上市科提供由培訓機構發出
有關其全面遵守此項培訓規定的書面證明;及
29 : GS(14)@2011-09-06 07:17:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201109051220_C.pdf
雅 天 妮 中 國 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事 會(「董 事 會」)已 留 意 到 今 天 本 公 司 之 股 份(「股
份」)價 格 及 成 交 量 上 升,茲 聲 明 本 公 司 並 不 知 悉 任 何 引 致 有 關 上 升 之 原 因,惟 本
公 司 自 本 公 司 主 席 兼 執 行 董 事 謝 超 群 先 生(「謝 先 生」)獲 悉,彼 於 二 零 一 一 年 八 月
二 十 九 日 至 二 零 一 一 年 九 月 五 日 以 介 乎0.166港 元 與0.215港 元 之 價 格 收 購 股 份,其 股
份 自648,088,000股 股 份 (52.38%)增 至652,808,000股 股 份(52.76%)。
30 : GS(14)@2011-10-27 00:30:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111026254_C.PDF

2009年10月26日,該公司全資附屬公司Artist Empire Jewellery Mfy. Limited (「Artist Empire」)與The Walt Disney Company (Asia Pacific) Limited(「Disney」)訂立特許協議。Disney同意向Artist Empire授出一項非獨家特許權及權利,使Artist Empire可使用Disney Enterprise, Inc.擁有之若干Disney人物素材及商標,為期兩年。
2009年11月4日上午,上海市政府宣布,上海興建迪士尼樂園(「上海迪士尼」)的項目已獲國家批准(「上海迪士尼報道」)。2009年11月4日及5日,中國內地、香港及海外均有大量關於該項目的新聞報道。
2009年11月4日,該公司股份收報0.80元,較前一日0.68元上升17.65%,成交量為47,783,000股,是過去10日平均成交量的7.55倍。
2009年11月4日下午及2009年11月5日,多份報章廣泛報道該公司股價於2009年11月4日上升,是由於市場流傳該公司已取得上海迪士尼配飾的獨家特許權及製造權(「傳言」)。
其中三份報章報道指:(a)該公司否認與Disney有任何新的合作項目(「否認關係」);(b)該公司並不知道其股價於2009年11月4日大幅上漲的原因;及(c)該公司並無任何須予披露的股價敏感資料。

該公司的股價於2009年11月5日繼續上漲,收報0.83元,較前一日升3.75%(當日最高升幅達13.75%),成交量為60,880,000股,是過去10日平均成交量的5.86倍。
儘管出現上述情況,該公司應上市科2009年11月5日(下午2時56分)根據《上市規則》第13.10條作出的查詢,於同日(下午8時30分)刊發公告(「標準公告」),聲明(其中包括)其並不知悉有任何原因導致其股份價格及成交量上升,亦不知悉有任何足以或可能影響價格而根據《上市規則》第13.09條的一般責任須予披露的事宜(「標準確認」)。
該公司股東及投資者繼續根據誤導資訊買賣該公司股份,直至2009年11月10日。該公司於當日下午5時52分始以公告形式披露特許協議(「該公告」)。
市場對該公告的回應正面。2009年11月11日,該公司股份收報1.12元,較前一日的0.86元大升30.2%。當日最高股價為1.26元,較前一日收市價升46.5%。其成交量為191,444,000股,是過去10日平均成交量的11.07倍。
委員會裁定的違規事項
上市委員會考慮了(其中包括)上市科及該公司呈交的書面及口頭陳述後,結論如下:
違反《上市規則》第13.09(1)(c)及13.09(1)(b)條
第13.09(1)條規定,每名發行人須在合理地切實可行的情況下,盡快披露任何與發行人為成員公司的集團有關的資料,該等資料為(a)供聯交所、股東及公眾人士評估集團的狀況所必需者;或(b)避免發行人證券的買賣出現虛假市場的情況所必需者;或(c)可合理預期會重大影響其證券的買賣及價格者。
第13.09(1)(c)條
上市委員會認為,自2009年11月4日起,鑑於上海迪士尼報道引起了市場對Disney相關事宜的情緒有重大轉變,再加上傳言,特許協議(特別是Disney授出的特許權並非獨家)已成為合理預期下可能會重大影響該公司股份買賣及價格的資料,因此屬於第13.09(1)(c)條規定的範疇內須披露的資料。有關披露責任產生的時間如下:
(1) 2009年11月5日上午10時30分至11時,該公司的代表及一名執行董事(「甲執行董事」)分別注意到當日報章報道該公司股價較前一日上升是由於傳言所致(「報章報道」);或
(2) 2009年11月5日下午3時,另一名執行董事(「乙執行董事」)注意到有關報章報道。
第13.09(1)(b)條
上市委員會亦認為,基於報章對傳言的不實報道及該公司否認關係,該公司有責任根據第13.09(1)(b)條澄清其與Disney的關係,以及特許協議的性質,以免其股東及投資者根據誤導資訊進行買賣。有關披露責任產生的時間如下:
(1) 2009年11月5日約上午10時30分至11時,該公司代表及甲執行董事分別注意到報章報道及該公司股份於前一日的交易異動;或
(2) 2009年11月5日下午3時,乙執行董事注意到上文第(1)分段所述相同事宜。
(在沒有停牌的情況下)沒有盡快在合理地切實可行的情況下作出披露
然而,直至2009年11月10日(下午5時52分),該公司方披露特許協議,並以公告方式澄清與Disney的關係。
上市委員會承認,特許協議的保密條款禁止在未經Disney同意下披露協議。即使如此,為公平對待股東及公眾起見,該公司應要求於2009年11月5日起暫停股份交易,直至獲Disney同意可發出正式公告為止,但該公司沒有這樣做。
該公司以公告形式作出相關披露前共延遲了四個交易日(2009年11月5日至10日)。在此期間,該公司容許公眾根據誤導資訊繼續買賣其股份。上市委員會認為,在該等情況下,(由於股份沒有暫停交易)有關延誤並不合理,該公司未有根據《上市規則》第13.09(1)條的規定,在合理地切實可行的情況下盡快披露特許協議及澄清其與Disney的關係。因此,該公司違反了《上市規則》第13.09(1)(c)及13.09(1)(b)條的規定。
31 : samngai(17588)@2011-10-27 00:52:33

E 隻野俾人咬住唔放, 可謂多災多難, 唔知係咪得罪左人
32 : GS(14)@2011-10-29 11:20:04

34樓提及
E 隻野俾人咬住唔放, 可謂多災多難, 唔知係咪得罪左人


好明顯啦,炒唔成隻股,又成日多公關
33 : GS(14)@2011-11-01 22:56:22

又找高手回來


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201111011468_C.pdf
董事會宣佈,下列變動自二零一一年十月三十一日起生效:
(1) 林先生已辭任本公司執行董事及投資委員會成員;
(2) 林先生終止為本公司其中一名授權代表;及
(3) 盧先生已獲委任為本公司授權代表。
執行董事及投資委員會成員之辭任並終止為授權代表
雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,林少華先生(「林先生」)
已辭任本公司執行董事及投資委員會成員,以專注於發展其個人之其他事務,並
自二零一一年十月三十一日起生效。林先生亦終止為本公司根據聯交所證券上市
規則第3.05 條規定之授權代表(「授權代表」)。林先生確認彼與董事會概無任何意
見分歧,亦無任何有關其辭任而須本公司股東垂注之事宜。緊隨董事會接納林先
生的呈辭後,本公司獲林先生知會彼辭任的消息,而本公司將進一步探討彼提出
的事宜。根據記錄及按照董事會所得資料,林先生的辭任仍然自二零一一年十月
三十一日起生效。
委任授權代表
董事會欣然宣佈,本公司之公司秘書盧華威先生(「盧先生」)已獲委任為本公司之授
權代表,自二零一一年十月三十一日起生效。
34 : samngai(17588)@2011-11-01 23:03:11

姓林的份人工白逗的,玩到789咁殘 , 希望有D新竟象
35 : GS(14)@2011-11-01 23:15:47

請呢人是擺明要錢啦
36 : GS(14)@2011-11-14 23:42:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111114502_C.pdf
useless
37 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-15 18:37:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111115324_C.pdf
董事會謹此通知股東及潛在投資者,本集團截至二零一一年九月三十日止六個月
期間的中期業績,相比截至二零一零年九月三十日止六個月期間的中期業績,預
期錄得進一步虧損。有關虧損主要由於(i)本集團同步設計生產業務的盈利能力下
跌;及(ii)本集團零售業務產生的虧損增加所致。
38 : iniesta(1400)@2011-11-15 18:49:12

盧華威 和火車系有關? 邪人嗎?

換佢, 咁有冇得諗
39 : GS(14)@2011-11-16 21:13:47

41樓提及
盧華威 和火車系有關? 邪人嗎?

換佢, 咁有冇得諗


是,8158、2722,還有天福茗茶、827都有...

是好邪,但財演最愛
40 : GS(14)@2011-11-16 23:05:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111115324_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,本集團截至二零一一年九月三十日止六個月期間的中期業績,相比截至二零一零年九月三十日止六個月期間的中期業績,預期錄得進一步虧損。

有關虧損主要由於(i)本集團同步設計生產(「同步設計生產」)業務的盈利能力下跌;及(ii)本集團零售業務產生的虧損增加所致。
41 : iniesta(1400)@2012-03-02 22:15:36

補貼
雅天妮<00789.HK>主席健康問題休假四個月
2012-02-24 10:13:40

雅天妮<00789.HK>公布,主席謝超群因健康問題而需自昨日(23日)起至7月5日休假,為期逾四個月,議決謝超群之妻子兼副集團主席葉英琴調任為執行董事,自昨日起生效,葉英琴仍留任副主席,並擔任新職位,負責集團的整體管理、策劃及業務發展,確保日常運作順利。
42 : GS(14)@2012-03-02 22:17:13

44樓提及
補貼
雅天妮<00789.HK>主席健康問題休假四個月
2012-02-24 10:13:40

雅天妮<00789.HK>公布,主席謝超群因健康問題而需自昨日(23日)起至7月5日休假,為期逾四個月,議決謝超群之妻子兼副集團主席葉英琴調任為執行董事,自昨日起生效,葉英琴仍留任副主席,並擔任新職位,負責集團的整體管理、策劃及業務發展,確保日常運作順利。


貼埋張公告
43 : iniesta(1400)@2012-03-02 22:49:48

45樓提及
44樓提及
補貼
雅天妮<00789.HK>主席健康問題休假四個月
2012-02-24 10:13:40

雅天妮<00789.HK>公布,主席謝超群因健康問題而需自昨日(23日)起至7月5日休假,為期逾四個月,議決謝超群之妻子兼副集團主席葉英琴調任為執行董事,自昨日起生效,葉英琴仍留任副主席,並擔任新職位,負責集團的整體管理、策劃及業務發展,確保日常運作順利。


貼埋張公告

OK 下次識做
http://iis.aastocks.com/20120223/001357312-0.PDF
44 : Clark0713(1453)@2012-05-11 23:11:39

董事恢復職務

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120511672_C.pdf

"雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,有關本公司於二零一二年
二月二十三日刊發的公佈,本公司執行董事、主席兼行政總裁謝超群先生(「謝先
生」)之健康已完全康復。謝先生現可恢復工作為本集團作出貢獻,自二零一二年五
月十一日起生效。另為加強本公司之營運管理,董事會宣佈委任本公司執行董事兼
副主席葉英琴女士為本公司之營運總監,並自二零一二年五月十一日起生效。"
45 : GS(14)@2012-05-11 23:13:14

唔會買
46 : GS(14)@2012-07-01 00:32:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120629978_C.PDF
雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,陳樹鴻先生(「陳
先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員
會成員,自二零一二年六月二十九日起生效。其履歷詳情載於下文。
陳先生,65歲,為香港執業律師,並自二零零五年起執業達7年。彼於一九九二年在北京
大學取得法律學士(LLB)學位,於一九九八年在香港大學取得法學碩士(LLM)學位,於
二零零一年在倫敦大學取得法律學士(LLB)學位及於二零零三年在香港大學取得法律深
造文憑(PCLL)。彼於二零零五年獲得香港高等法院事務律師資格,並於二零零六年獲得
英格蘭和威爾斯最高法院事務律師資格。彼轉為從事法律專業前,曾擔任香港政府公務
員達27年。
47 : GS(14)@2012-07-01 00:35:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120629976_C.pdf

都蝕1.5億,剩下7,400萬現金

展望
本年度為本集團整體業務長遠發展的整固期,本集團將重新規劃業務發展策略,嚴格控制生產及經營成本,並重整銷售網絡、削減營運開支,為未來的穩步發展奠下基石。
儘管經濟仍未明朗,本集團依然看好全球的禮品市場,尤其中國及俄羅斯等消費潛力龐大的新興市場,本集團會在該等地區積極拓展CDM業務,物色新客戶,並與大型企業合作,為該等企業的現有及目標客戶設計並生產紀念品,爭取更多市場商機。同時,本集團將提升宣傳推廣力度,特別是網上推廣,期望以最低成本強化目標消費群對品牌的認知度,進一步拓展市場,爭取更大回報。
另外,本集團正在發展新的產品系列,有見婚嫁市場需求增長龐大,本集團計劃於來年推出婚禮配飾,為顧客提供更多元化的產品。
經過多年的努力,本集團已成功奠定「Artini」品牌的市場地位,來年本集團會繼續重點拓展「雅天妮」品牌,進一步鞏固其精緻時尚的產品形象,確立嶄新的時尚文化,為顧客提供高精緻而優質的時尚配飾。董事會在調整業務策略的同時,亦會積極把握中國時尚配飾市場及全世界的禮品市場的商機,努力拓展業務。

...
銷售及分銷成本由截至二零一一年三月三十一日止年度約195,641,000港元減少約47,503,000港元至年度約148,138,000港元,主要是由於零售點減少令本集團租金及員工成本下降。
本集團的行政費用主要包括固定資產折舊與董事及行政人員薪酬。該等費用於年度為62,184,000港元,佔本集團總銷售額的19.2%,去年則為16.7%。
於年度內,主要由於應收貿易賬款及其他應收款項減值虧損由7,701,000港元減至5,103,000港元,以及應收貿易賬款及其他應收款項的呆賬撥備由13,008,000港元減至4,278,000港元,導致其他經營開支減至20,635,000港元(二零一一年:44,961,000港元)。
48 : GS(14)@2012-07-01 00:35:51

應收貿易賬款及其他應收款項的減值虧損
年度內,應收貿易賬款及其他應收款項的減值虧損約為5,103,000港元(二零一一年:7,701,000港元)。
就收購業務之已付按金之呆賬撥備撥回
於本年度,由於於報告日期結束時,悉數收回最終付款,故確認撥回於截至二零一一年九月三十日止期間之中期財務報表作出之減值虧損撥備10,132,000港元。
無形資產及商譽減值虧損
於本年度,無形資產及商譽減值虧損約達13,739,000港元(二零一一年:零港元)。有關上升乃主要由於運動品牌計時產品及時尚內衣零售業務之銷售表現未如理想,尤其是運動計時產品錄得重大虧損。基於下列原因,本集團未能就運動計時產品有效推行業務策略:
i) 大部分中低端運動計時產品均於本集團之中國零售點出售。然而,本集團品牌之產品的主要目標市場為不斷增長的中高端時尚配飾市場。這對運動計時產品的銷售表現構成重大不利影響。
ii) 由於中低端運動品牌計時產品於中國零售市場並不受歡迎,故本集團未能按商業合理條款單就運動計時產品於中國物色到零售店。
iii) 市場推廣活動並不成功。
應收貿易賬款減值
於二零一二年三月三十一日,本集團就呆賬撥備及應收貿易賬款減值虧損分別作出3,150,000港元及2,289,000港元。個別應收貿易賬款減值乃與出現財務困難的客戶有關,管理層認為短期內難以收回應收貿易賬款。
本集團正採取必要步驟(包括協商及採取法律行動)最終收回此等應收貿易賬款。
49 : 鱷不群(1248)@2012-07-29 22:10:51

董事會謹此通知股東及潛在投資者,本公司尚未能聯絡其主席、行政總裁兼執行董事謝先生。因此,董事會決定中止謝先生代表本集團之職責及撤回任何相關授權,直至另行通知。董事會已向其副主席、營運總監兼另一名執行董事葉女士授予本集團營運之全部管理職權。董事會已委任葉女士為署理行政總裁及替任授權代表,直至另行通知。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120729031_C.PDF


奇怪奇怪
1. 之前的通告仍以謝先生名義發出
2. 葉女士是謝先生的配偶
50 : 健次郎(29109)@2012-07-30 00:12:16

真係發生咩事,謝先生係大股東兼主席.
51 : 自動波人(1313)@2012-07-30 00:34:37

電視劇上演中???
52 : GS(14)@2012-07-30 11:30:26

睇來他問題唔細,擺明搞笑
53 : ken9981(25673)@2012-07-30 12:52:03

但见内地的零售店都装修得不错,没想到还是这么多问题。但见他去年的火宅,就知道有问题。
54 : GS(14)@2012-07-30 12:56:28

56樓提及
但见内地的零售店都装修得不错,没想到还是这么多问题。但见他去年的火宅,就知道有问题。


去年的火宅?
55 : ezone2k(22605)@2012-07-30 16:27:12

就快變殼...

雅天妮主席疑失蹤遭停職謝超群(中)昨日被雅天妮終止其主席兼行政總裁職務,公司管理權則交予副主席葉英琴(左)負責。

http://news.sina.com.hk/news/19/1/1/2731452/1.html

去年兩度遭聯交所譴責,上市後連續四年「見紅」的雅天妮(789),出現公司主席疑似失蹤事件。雅天妮昨天發出通告,表示過去10天未能聯絡公司主席兼行政總裁謝超群,因此終止其職務直至另行通知為止,但通告未有進一步交代詳情。雅天妮管理權將交由副主席、亦為謝超群之妻葉英琴負責。

雅天妮昨天的通告並沒有提及停牌,只是提醒投資者審慎交易。信誠證券投資部經理劉兆祥認為,雅天妮應該停牌以及交代事件來龍去脈,否則對投資者不公平,「公司主席不見了,股價難免大跌,但如果隔幾天又說找到主席,公司一切如常,那麼低位沽貨的投資者豈不是很無辜?」

對於謝超群的去向,雅天妮昨天的通告只是以簡單一句「於最近十日,公司尚未能聯絡」來交代,但對於謝超群近期的工作以及健康狀況,並沒有進一步披露。資料顯示,在今年2月,雅天妮發出通告,指謝超群因健康理由,要休假至今年7月5日,即是休養4個多月,但在今年5月,又說謝超群已取消休假,提早回到工作崗位。

現年48歲的謝超群,與其妻葉英琴在92年共同創辦雅天妮,公司年報指謝超群在時尚珠寶行業有超過21年經驗,並且是行內多個商會的名譽會長。謝超群現時持有公司53.18%股權,而葉英琴則持6.79%。

在2008年5月掛牌的雅天妮,2009年度至2012年度(3月年結)連續4年錄得虧損,換言之公司上市後便再沒有盈利。雅天妮在本月初宣布,截至今年3月底止虧損1.43億元,不派息。業績固然不濟,在企業管治方面,雅天妮亦未知人意,去年兩度遭聯交所譴責,原因是未能及時發出盈警以及取得上海迪士尼配飾合約等重要消息。

謝超群早年接受傳媒訪問時,談及他在14歲由內地來港,由打金學徒做起,在18歲已擁有自己的配飾生產廠房,可說是白手興家。他對於跑馬亦甚有心得,近幾年曾買入多匹名駒出賽。雅天妮上周五收報0.108元,升0.92%。
56 : ken9981(25673)@2012-07-30 17:36:38

57樓提及
56樓提及
但见内地的零售店都装修得不错,没想到还是这么多问题。但见他去年的火宅,就知道有问题。

去年的火宅?

http://stock.finance.qq.com/hk/g ... -20101123-001105504
本公司宣佈,於二零一零年十一月二十二日星期一清晨,其位於中國海豐的生產廠房
發生火警。本集團之所有生產線均未受影響,惟一個工場及於發生火警時置於該工場
內之少量存貨受到破壞。與此同時,本集團將會考慮外判有關工序,務求將此對本集
團生產過程造成之中斷情況減至最輕。

57 : GS(14)@2012-07-30 22:27:35

59樓提及
57樓提及
56樓提及
但见内地的零售店都装修得不错,没想到还是这么多问题。但见他去年的火宅,就知道有问题。

去年的火宅?

http://stock.finance.qq.com/hk/g ... -20101123-001105504
本公司宣佈,於二零一零年十一月二十二日星期一清晨,其位於中國海豐的生產廠房
發生火警。本集團之所有生產線均未受影響,惟一個工場及於發生火警時置於該工場
內之少量存貨受到破壞。與此同時,本集團將會考慮外判有關工序,務求將此對本集
團生產過程造成之中斷情況減至最輕。


又是假數要搞搞佢
58 : GS(14)@2012-07-31 12:12:33

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120731/16561844


雅天妮外聘的發言人向本報表示,直至昨晚公司仍未能成功與謝超群聯絡,惟無意尋求警方協助。至於為何連他妻子、即副主席葉英琴亦不能與其聯絡,及公司是否由於知道謝氏正身在安全地方,故沒有報警等問題,發言人則不作評論。
發言人亦不肯評論,到底公司昨日是自己要求停牌、抑或是被港交所(388)要求停牌,只是叫大家「等通告」。
日前宣佈妻子接管職權

雅天妮是在周日刊發通告,指由於最近逾10日未能與謝超群聯絡,故董事會決議中止其職務,由創辦人之一的葉英琴接管全部營運職權,並委任她為署理行政總裁。公司更預期,有關調動將不會對營運構成重大不利影響。
早在今年2月,雅天妮宣佈謝超群因健康問題需休息4個多月,當時是指他會在7月5日復職,惟踏入7月後一直都沒有他復職的消息,到周日才突然宣佈未能與他進行聯絡。翻查資料,除了昨日有關未能與謝超群聯絡上及2月時指他健康有問題的通告外,2月至今的其他重要通告均是以謝超群名義發出。
康宏證券及資產管理董事黃敏碩表示,很難估計雅天妮主席是因為何事而聯絡不上。他說:「依家資料真係好少,估唔到點解佢會突然失蹤,但我認同,呢啲情況喺香港公司好少見……若果公司可以復牌,我估會大跌,因為除咗董事職能變動,其實公司業績都唔係咁好,投資價值唔高。」
公司唔緊張 實在罕見

有市場人士亦對謝超群突然「失蹤」感意外。他說:「以往都係一啲民企、又或者係國企,先會突然間個主席唔見咗,呢啲情況喺香港企業嚟講真係好罕見……奇又奇在公司又好似唔係好緊張,又唔報警,仲即刻委任咗人接手添,唔識估點解。」

於08年上市的雅天妮,自上市以來一直「新聞多多」。當年5月上市的雅天妮,「急不及待」在11月已發盈警。09年開始有董事「跳船」,核數師則火速在2010年辭任。公司部份現任或前任董事亦在2011年遭港交所公開譴責。
59 : 鱷不群(1248)@2012-08-10 03:07:58

早不投訴,遲不投訴,老闆被伙記投訴到無得撈smiley


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120809576_C.PDF
謝先生已確認,彼最近由中國大陸返回香港途中,被深圳警方扣留,並就涉嫌毒品相關罪行問話,並鑑於證據不足而按保釋條款獲釋,惟尚待進一步調查。

於二零一二年八月二日,董事會已收到本集團僱員投訴,而獨立非執行董事已跟進有關投訴。該等投訴乃有關謝先生於工作環境對僱員行為不當,而董事會已向員工保證將採取適當行動。

經進一步考慮本公告所指事宜後,董事會議決不會解除中止謝先生之有關職責。
60 : 自動波人(1313)@2012-08-10 03:22:14

呢單野好攪笑
61 : GS(14)@2012-08-10 09:20:09

62樓提及
早不投訴,遲不投訴,老闆被伙記投訴到無得撈smiley
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120809576_C.PDF
謝先生已確認,彼最近由中國大陸返回香港途中,被深圳警方扣留,並就涉嫌毒品相關罪行問話,並鑑於證據不足而按保釋條款獲釋,惟尚待進一步調查。
於二零一二年八月二日,董事會已收到本集團僱員投訴,而獨立非執行董事已跟進有關投訴。該等投訴乃有關謝先生於工作環境對僱員行為不當,而董事會已向員工保證將採取適當行動。
經進一步考慮本公告所指事宜後,董事會議決不會解除中止謝先生之有關職責。


hi 野咁勁... 第一次見老細hi 野拉左...其他某人的工作環境是咪在燈紅酒綠的地方,餵人take野,然後...
62 : GS(14)@2012-08-10 09:49:48

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?t=68301


文章由 hw » 週四 8月 9日, 2012年 10:13 pm
本公司謹提述日期為二零一二年七月二十九日之公告,本公司主席、行政總裁兼執行董事謝先生已於二零一二年七月三十一日重新聯絡董事會。謝先生曾就涉嫌毒品相關罪行而被深圳警方扣留問話,並鑑於證據不足而按保釋條款獲釋,惟尚待進一步調查。

於二零一二年八月二日,董事會已收到本集團僱員投訴,而獨立非執行董事已跟進有關投訴。該等投訴乃有關謝先生於工作環境對僱員行為不當,而董事會已向員工保證將採取適當行動。
63 : iniesta(1400)@2012-08-10 10:00:50

真搞笑, HI野HI到早前身体有问题。。。
64 : GS(14)@2012-08-10 10:03:24

66樓提及
真搞笑, HI野HI到早前身体有问题。。。


身體是藉口...
65 : samngai(17588)@2012-08-10 10:08:39

那些年, 789我新股有抽囉, 好彩走得快, 今天喊都無謂
66 : GS(14)@2012-08-10 12:24:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120810151_C.pdf
本公司注意到部分媒體報導錯誤引述該公告。本公司謹此澄清,誠如該公告所述,董事
會已經議決不會解除中止謝先生之有關職責。換言之,謝先生繼續遭中止職責。
67 : andrew22(31633)@2012-08-14 13:26:46

这股今天突然暴涨,有什么利好消息吗?
68 : GS(14)@2012-08-14 13:37:11

都是見它跌了這麼多炒上去
69 : 承天(1379)@2012-08-15 13:46:21

2日炒一倍 太誇啦smiley
70 : GS(14)@2012-08-15 13:49:13

72樓提及
2日炒一倍 太誇啦smiley


都是炒超跌,聽日就無料
71 : GS(14)@2012-08-15 14:45:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815015_C.pdf
春江鴨...

董事會謹此宣佈,自二零一二年八月十四日起:
. 謝先生將被調任為本公司非執行主席兼非執行董事。因此,根據上市規則及公司
條例,謝先生亦將不再擔任本公司行政總裁及本公司授權代表。謝先生作為非執
行主席,將不會參與本集團日常運作。
. 執行董事葉女士根據上市規則及公司條例,獲確認為本公司行政總裁兼授權代
表。彼於二零一二年七月二十九日獲委任為署理行政總裁,現獲確認彼自該日起
正式委任為所擔任的職位。
董事會已知悉於二零一二年八月十四日本公司之股份價格及成交量上升,茲聲明,董
事會並不知悉任何引致有關上升之原因。
董事會亦確認,除本公告披露者外,目前並無任何有關有意收購或套現之磋商或協議
為根據上市規則第13.23條而須予披露者;董事會亦不知悉有任何屬或可能屬股價敏感
性質之事宜為根據上市規則第13.09條規定之一般責任而須予披露者。
...
謝超群先生,48歲,為本集團創辦人之一,於二零零七年六月十四日獲委任為本公
司主席兼執行董事。彼出任本公司多家附屬公司之董事。彼於時尚珠寶行業擁有超
過21年經驗。謝先生現為香港珍珠商會名譽會長、香港金銀首飾工商總會榮譽會長
及香港寶石廠商會名譽會長。謝先生亦獲慶祝香港回歸十週年座談會暨投資交流
會、中華兩岸三地專家企業家聯合會、香港中小型企業聯合會及深圳市南方民營科
技研究院聯合頒發「中國國際愛國愛港傑出人士獎」,以及中國市場學會及中國企業
報社頒發的「中國企業創新優秀人物」,亦是汕尾市榮譽市民。於二零零九年十二
月,謝先生獲新華社《經濟參考報》社、中國國際經濟技術交流中心及《中國城市經
濟》雜誌社聯合頒發「保增長、促發展— 2009年中國經濟產業振興年度人物創新
獎」。謝先生亦曾為中國人民政治協商會議廣東省汕尾市第五屆委員會委員。謝先生
為葉英琴女士的配偶。謝先生為富力勁有限公司(其於本公司648,088,000股股份中
擁有權益,佔本公司已發行股本約52.38%)之唯一董事。彼亦於本公司9,897,000股
股份中擁有個人權益,佔本公司已發行股本約0.8%。
...
謝先生有權收取月薪450,000港元(按十三個月基準計算,每年合共為5,850,000港元)
以及每月房屋津貼40,800港元,此乃經參考現行市價、其經驗及對本公司的貢獻而
釐定。
除上文披露者外,(i)謝先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券
市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務;(ii)彼並無於本公司及其附屬公司
擔任任何其他職務;及(iii)彼與任何董事、本公司的高級管理人員、主要股東或控股
股東概無任何關係。
72 : iniesta(1400)@2012-08-15 19:36:57

73樓提及
72樓提及
2日炒一倍 太誇啦smiley

都是炒超跌,聽日就無料

临死前引人买?
73 : fineram(806)@2012-08-15 21:20:58

差唔多一年內買789既人全WIN
74 : samngai(17588)@2012-08-15 23:45:55

E 一年內能夠望住789的新聞動向仍然買得落手的散戶, 他如果不是傻的, 我會問他攞簽名, 有些錢有人賺了也不需恨, 風險如此高, 何不去打劫!
75 : 自動波人(1313)@2012-08-15 23:54:44

76樓提及
差唔多一年內買789既人全WIN


無可能唔止蝕......


76 : 鱷不群(1248)@2012-08-16 04:52:14

74樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0815/LTN20120815015_C.pdf
春江鴨...

謝先生有權收取月薪450,000港元(按十三個月基準計算,每年合共為5,850,000港元)
以及每月房屋津貼40,800港元,此乃經參考現行市價、其經驗及對本公司的貢獻而
釐定。
除上文披露者外,(i)謝先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券
市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務;(ii)彼並無於本公司及其附屬公司
擔任任何其他職務;及(iii)彼與任何董事、本公司的高級管理人員、主要股東或控股
股東概無任何關係。

謝先生作為非執行主席,將不會參與本集團日常運作。因此,並不需要為早前彼被中止之職責作出確認及撤回。

權照奪,糧照出,不用做就有年薪5,850,000港元,香港新一代打工皇帝smiley
77 : SYSTEM(-101)@2012-08-16 04:55:57

鱷不群(zid:1248)所發的貼子已被鱷不群(管理組:1) 刪除了。(原因:)
78 : SYSTEM(-101)@2012-08-16 04:56:21

鱷不群(zid:1248)所發的貼子已被鱷不群(管理組:1) 刪除了。(原因:)
79 : andrew22(31633)@2012-08-17 12:51:16

停牌了。

應雅天妮中國有限公司(「本公司」)要求,本公司股份已自二零一二年八月十七日下午一
時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣,以待發表有關股價敏感資料之公告。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120817084_C.PDF
80 : GS(14)@2012-08-17 13:30:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120817084_C.PDF
停左
81 : fineram(806)@2012-08-17 13:39:52

呢排好興訓練人既心臟
82 : 自動波人(1313)@2012-08-17 13:54:00

放假都放得唔安樂
83 : GS(14)@2012-08-17 14:11:32

呢間名都有得你叫「呃」x「你」
84 : samngai(17588)@2012-08-17 17:00:12

幾有Potential供股囉~
85 : GS(14)@2012-08-17 22:27:18

87樓提及
幾有Potential供股囉~


唔賣就供啦
86 : Clark0713(1453)@2012-08-19 18:51:02

根據上市規則第13.09(1)條作出之公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120819035_C.pdf

"本 公 司 董 事 會(「 董 事 會 」)謹 此 通 知 本 公 司 股 東(「 股 東 」)及 潛 在 投 資 者 , 就 葉 英 琴 女 士 (「葉女士」)與謝超群先生(「謝先生」)之間的法律訴訟而言,法院已發出若干法令限制謝 先生不得在未經葉女士同意或法院頒令之情況下出售或抵押其於本公司或其附屬公司之 股份。除授權葉女士代其投票外,謝先生亦不得行使其本公司股份附帶之投票權。具體 而言,該等法令包括一項規定,規定謝先生不得就免除葉女士擔任本公司副主席、行政 總裁及執行董事職務之任何決議案投贊成票。受條件所限,謝先生亦被約束,不得就本 集團之日常管理代表本集團行事。預期該等法律訴訟將進行進一步法院聆訊。本公司及
其附屬公司並非該等法律訴訟之任何一方。"
87 : GS(14)@2012-08-19 18:53:27

hi 野 hi 到唔畀他做
88 : 自動波人(1313)@2012-08-19 19:10:10

HAHAH.....

我覺得可能有花生食喎
89 : GS(14)@2012-08-19 19:15:50

91樓提及
HAHAH.....
我覺得可能有花生食喎

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=38936
花生在此
90 : GS(14)@2012-09-07 13:27:10

http://www.hkej.com/template/onl ... jsp?title_id=120430


近期不利消息頻傳的雅天妮(00789)爆出夫婦內鬨,集團大股東兼主席謝超群目前正於香港某醫院精神病房留醫,並透過律師致函港交所(00388)及證監會,指控妻子兼集團副主席葉英琴逼令他強制留醫,以及私自收起謝所持股份的代名文件(Proxy Form),要求即時將公司停牌。一旦雅天妮未能即時就事件作交代,不排除今天將會隨時停牌。

港交所及證監會發言人昨天皆表示不評論個別事件,其中港交所更不評論有否接到謝超群要求停牌的信函。葉英琴昨晚透過發言人回覆本報查詢時表示,目前正諮詢法律意見,現階段未能回應,將盡快就事件作出交代。

謝要求押後召開股東會

根據本報獲得謝超群代表律師向證監會發出的文件,謝指控葉英琴逼令將他強制留院、私自收起謝所持股份的代名文件(Proxy Form),以及多次在未有知會下,向董事會作錯誤陳述及發出公告,因此要求監管機構即時將雅天妮停牌,並要求押後原定於下週一(10日)召開的股東周年大會。(節錄)

本報記者:江凱妮、曾廣裕、鄧偉忠[img][/img]
91 : 自動波人(1313)@2012-09-08 19:37:54

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120908/18010712

雅天妮主席留院醫精神病
與妻暗戰 爭話事權【本報訊】雅天妮(789)「黑氣纏身」,繼非執行主席謝超群玩失蹤、涉嫌藏毒及騷擾員工後,最近更有報道指他「被精神病」及遭強制留醫一年。有接近公司的消息人士指出,近期爆出的種種恩怨情仇或與謝超群及妻子葉英琴爭奪公司話事權及分配家產有關。記者:吳永強、趙建強

昨日有報道指雅天妮的創辦人兼大股東謝超群於上月18日在便利店購物時未有付款而遭警方調查,及後有人向警方指稱謝氏精神異常,最後更被送到醫院的精神病房留醫。
本報記者昨深入謝超群留醫的九龍醫院精神科觀察治療中心欲了解內情,抵埗後發現病房門禁極為森嚴,並拒絕記者入內探訪,及後有兩名男子手持「探病紙」表示探望謝超群並能順利進入。約20分鐘後,其中一名男子由病房步出,並向院方表示自己是謝超群助手,但當記者上前追訪時,他即時表現緊張,頻頻表示「不清楚」,「不知道」,拒絕回應任何問題,並隨即帶同另一傳媒機構的記者返回病房。


妻指丈夫不宜簽文件

據消息人士透露,謝超群現時仍被困於醫院,早前他已透過律師向證監會及港交所(388)發信,指控妻子葉英琴的「三宗罪」,包括未有知會下,向法院申請強制謝氏於精神病房留醫的留院令、私藏其持股代名文件及多次向董事會作出錯誤陳述;他亦同時要求將周一(10日)舉行的股東會押後。
本報昨向雅天妮查詢有關指控,公司發言人表示有關的指控信件未得到公司董事會成員審批,而周一的周年股東大會將會如期舉行。至於有關謝超群及葉英琴之間的瓜葛屬私人事件,公司不宜作出評論。
而葉英琴昨晚亦發出私人聲明反擊種種指控,她指出並無向法院申請強制留院令,另外亦質疑謝氏的律師合法性,主因院方表示謝氏的精神狀況不宜簽署任何文件。
有謝超群及葉英琴的朋友向本報透露,近日傳出的風風雨雨或與爭奪公司話事權及分身家有關。他表示,謝氏夫婦早已因經營理念分歧而生嫌隙,「好似謝生就堅持用自營店而謝太就話要用加盟店。」,再加上其他不同的原因,令本來恩愛的夫婦愈走愈遠,「他們家搞緊離婚手續!」早前雅天妮已宣佈將謝超群架空成非執行主席,而葉英琴亦向法庭申請禁制令,限制謝氏出售或抵押手上持有的逾五成股權,料與離婚後的資產分配有關。葉英琴亦已承認正在辦理離婚,申請禁令主要為了保護夫婦間的共同財產。據年報資料顯示,謝超群現持有公司52.38%股權,按昨日收市價0.175元計,市值1.13億元。
港辦事處「無人返工」

夫婦內鬥似乎對雅天妮的業務已造成一定的影響,據資料顯示,公司已連續4年蝕錢,且經營情況每下愈況,去年度更將全國的零售點由120個大劈逾半至50個。記者亦曾前往雅天妮位於紅磡的辦公室,惟只見室內空空如也,似在進行裝修工程,單位內僅有兩名保安及一名女職員。記者曾向保安員打探,惟他閃爍其詞,只聲稱公司「無人返工」,並無任何負責人在內,並拒絕回應任何問題。
92 : 鱷不群(1248)@2012-09-08 22:19:25

聽講謝生人生好貴,幾百萬人工,職責是於精神病房留醫,不如請我暫代,五折支薪
93 : greatsoup38(830)@2012-09-09 00:46:34

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120908/18010712
昨日有報導指雅天妮的創辦人兼大股東謝超群於上月18日在便利店購物時未有付款而遭警方調查,及後有人向警方指稱謝氏精神異常,最後更被送到醫院的精神病房留醫。
本報記者昨深入謝超群留醫的九龍醫院精神科觀察治療中心欲瞭解內情,抵埗後發現病房門禁極為森嚴,並拒絕記者入內探訪,及後有兩名男子手持「探病紙」表示探望謝超群並能順利進入。約20分鐘後,其中一名男子由病房步出,並向院方表示自己是謝超群助手,但當記者上前追訪時,他即時表現緊張,頻頻表示「不清楚」,「不知道」,拒絕回應任何問題,並隨即帶同另一傳媒機構的記者返回病房。


妻指丈夫不宜籤文件

據消息人士透露,謝超群現時仍被困於醫院,早前他已透過律師向證監會及港交所(388)發信,指控妻子葉英琴的「三宗罪」,包括未有知會下,向法院申請強制謝氏於精神病房留醫的留院令、私藏其持股代名文件及多次向董事會作出錯誤陳述;他亦同時要求將週一(10日)舉行的股東會押後。
本報昨向雅天妮查詢有關指控,公司發言人表示有關的指控信件未得到公司董事會成員審批,而週一的週年股東大會將會如期舉行。至於有關謝超群及葉英琴之間的瓜葛屬私人事件,公司不宜作出評論。
而葉英琴昨晚亦發出私人聲明反擊種種指控,她指出並無向法院申請強制留院令,另外亦質疑謝氏的律師合法性,主因院方表示謝氏的精神狀況不宜簽署任何文件。
有謝超群及葉英琴的朋友向本報透露,近日傳出的風風雨雨或與爭奪公司話事權及分身家有關。他表示,謝氏夫婦早已因經營理念分歧而生嫌隙,「好似謝生就堅持用自營店而謝太就話要用加盟店。」,再加上其他不同的原因,令本來恩愛的夫婦愈走愈遠,「他們家搞緊離婚手續!」早前雅天妮已宣佈將謝超群架空成非執行主席,而葉英琴亦向法庭申請禁制令,限制謝氏出售或抵押手上持有的逾五成股權,料與離婚後的資產分配有關。葉英琴亦已承認正在辦理離婚,申請禁令主要為了保護夫婦間的共同財產。據年報資料顯示,謝超群現持有公司52.38%股權,按昨日收市價0.175元計,市值1.13億元。
港辦事處「無人返工」

夫婦內鬥似乎對雅天妮的業務已造成一定的影響,據資料顯示,公司已連續4年蝕錢,且經營情況每下愈況,去年度更將全國的零售點由120個大劈逾半至50個。記者亦曾前往雅天妮位於紅磡的辦公室,惟只見室內空空如也,似在進行裝修工程,單位內僅有兩名保安及一名女職員。記者曾向保安員打探,惟他閃爍其詞,只聲稱公司「無人返工」,並無任何負責人在內,並拒絕回應任何問題。
94 : greatsoup38(830)@2012-09-09 00:46:57

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120908/18010714
據悉,除了感情問題外,對公司發展方向出現分歧,亦是兩人離婚的導火線之一。
95 : GS(14)@2012-09-09 10:53:08

95樓提及
聽講謝生人生好貴,幾百萬人工,職責是於精神病房留醫,不如請我暫代,五折支薪


我做你助手,你畀兩折我得
96 : greatsoup38(830)@2012-11-30 01:16:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121128541_C.pdf
虧損減60%,至1,800萬,2,700萬現金,頂唔得幾耐

展望
期內,管理層工作主要都是集中在開源節流,削減不必要的開支成本,整改管理架構,提升人員士氣、質素及公司文化推廣多方面,亦明顯得到一定的成績。展望未來,在以上的基礎下,無論零售及CDM業務,管理層都會更致力於業務、渠道開拓、產品開發、形象推廣宣傳各方面。
就品牌業務而言以及為致力裝備零售業務發展,本集團未來將會加強網上銷售渠道,拓闊收入來源。為了讓顧客有耳目一新的感覺,憑藉本身設計團隊對美學的高度要求,本集團將運用名貴寶石融匯於獨特設計中,再配合工匠的精湛工藝,提供更高質素的時尚首飾。此外,本集團亦計劃進一步開拓高檔首飾市場、提升產品價值及令客戶層面多元化。
本集團亦積極尋求與不同品牌合作,通過時裝展及時尚文化展等高端活動,推廣「Artini」品牌,期望提高目標消費群對品牌的認知度,為本集團爭取更大回報。
CDM業務方面,本集團部署進軍新地區、新市場,物色更多潛在客戶。為配合業務發展,本集團將加強對市場推廣團隊的專業培訓,讓其了解產品外,亦能更詳細為客戶講解,提升客戶服務及客戶滿意度。本集團曾與多家大型企業合作設計並生產紀念品,除與該等企業保持密切關係外,本集團亦會繼續尋找新客戶,並應用新物料以加強產品組合,爭取更大商機。另外,我們會更重視國內禮品市場的開拓及發展。在產品線、定價及定位方面探討更貼合國內市場的發展方向。
強大的業務發展,有賴本身專業團隊的全情投入。因此,本集團將致力提升企業內部文化,加強「Artini is Me」的企業理念培訓,定期為各階層同事提供禮儀、溝通、管理技巧及團隊精神等訓練,增強員工之間的溝通合作,提升工作效率及歸屬感,一起積極面對未來發展。
本集團亦會力邀專業管理人員加入,希望他們能憑藉豐富經驗,領導本集團在提升日常營運效率方面取得突破,帶領團隊開發更多新產品、新市場,配合業務拓展,以產生長遠回報,並透過舉行更多市場營銷活動,推廣本集團精緻時尚的產品及鞏固其企業形象。
97 : greatsoup38(830)@2012-12-05 00:37:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121204647_C.PDF
應雅天妮中國有限公司(「本公司」)要求,本公司股份已自二零一二年十二月四日下午一
時三十四分起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣,以待發表有關股價敏感資料之公
告。
98 : greatsoup38(830)@2012-12-05 00:43:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201212041343_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,葉英琴女士(「葉
女士」)已通知董事會,香港特別行政區區域法院已批准有關葉女士與謝超群先生(「謝先
生」)之婚姻訴訟的和解協議,據此,謝先生建議將彼於本公司之股份(「雅天妮股份」)按
協定價格(i)向葉女士或彼之代名人轉讓113,586,006股雅天妮股份,作為婚姻訴訟中資產
劃分之一部分,及(ii)向彼之兄弟謝海洲先生或彼之代名人轉讓358,822,894股雅天妮股
份(向葉女士及謝海洲先生之建議轉讓均稱為「轉讓」)。謝先生建議於轉讓後保留於
185,576,100股雅天妮股份之最終權益。於轉讓前後,謝先生、謝海洲先生及葉女士最終
擁有於本公告日期已發行雅天妮股份之約59.6%。於轉讓後,謝海洲先生將持有雅天妮
股份之約29.6%,而謝先生及葉女士則將各持有雅天妮股份之約15%。

謝先生、葉女士及謝海洲先生擬於香港證券及期貨事務監察委員會執行人員確認轉讓並
無導致全面收購責任後七日內進行本公司股份之轉讓。倘進行轉讓,董事會亦將考慮謝
先生辭任本公司董事之建議,讓彼調任本公司榮譽主席並委任謝海洲先生為本公司主席
及執行董事。本公司將於適當時候刊發進一步公告。
99 : 200(9285)@2012-12-06 17:31:07

101樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/1204/LTN201212041343_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,葉英琴女士(「葉
女士」)已通知董事會,香港特別行政區區域法院已批准有關葉女士與謝超群先生(「謝先
生」)之婚姻訴訟的和解協議,據此,謝先生建議將彼於本公司之股份(「雅天妮股份」)按
協定價格(i)向葉女士或彼之代名人轉讓113,586,006股雅天妮股份,作為婚姻訴訟中資產
劃分之一部分,及(ii)向彼之兄弟謝海洲先生或彼之代名人轉讓358,822,894股雅天妮股
份(向葉女士及謝海洲先生之建議轉讓均稱為「轉讓」)。謝先生建議於轉讓後保留於
185,576,100股雅天妮股份之最終權益。於轉讓前後,謝先生、謝海洲先生及葉女士最終
擁有於本公告日期已發行雅天妮股份之約59.6%。於轉讓後,謝海洲先生將持有雅天妮
股份之約29.6%,而謝先生及葉女士則將各持有雅天妮股份之約15%。

謝先生、葉女士及謝海洲先生擬於香港證券及期貨事務監察委員會執行人員確認轉讓並
無導致全面收購責任後七日內進行本公司股份之轉讓。倘進行轉讓,董事會亦將考慮謝
先生辭任本公司董事之建議,讓彼調任本公司榮譽主席並委任謝海洲先生為本公司主席
及執行董事。本公司將於適當時候刊發進一步公告。


講掂數啦?
100 : samngai(17588)@2012-12-06 18:02:16

隻野所謂浴火重生, 很快要籌期至真
101 : greatsoup38(830)@2012-12-06 22:31:49

102樓提及
101樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/1204/LTN201212041343_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,葉英琴女士(「葉
女士」)已通知董事會,香港特別行政區區域法院已批准有關葉女士與謝超群先生(「謝先
生」)之婚姻訴訟的和解協議,據此,謝先生建議將彼於本公司之股份(「雅天妮股份」)按
協定價格(i)向葉女士或彼之代名人轉讓113,586,006股雅天妮股份,作為婚姻訴訟中資產
劃分之一部分,及(ii)向彼之兄弟謝海洲先生或彼之代名人轉讓358,822,894股雅天妮股
份(向葉女士及謝海洲先生之建議轉讓均稱為「轉讓」)。謝先生建議於轉讓後保留於
185,576,100股雅天妮股份之最終權益。於轉讓前後,謝先生、謝海洲先生及葉女士最終
擁有於本公告日期已發行雅天妮股份之約59.6%。於轉讓後,謝海洲先生將持有雅天妮
股份之約29.6%,而謝先生及葉女士則將各持有雅天妮股份之約15%。

謝先生、葉女士及謝海洲先生擬於香港證券及期貨事務監察委員會執行人員確認轉讓並
無導致全面收購責任後七日內進行本公司股份之轉讓。倘進行轉讓,董事會亦將考慮謝
先生辭任本公司董事之建議,讓彼調任本公司榮譽主席並委任謝海洲先生為本公司主席
及執行董事。本公司將於適當時候刊發進一步公告。


講掂數啦?


轉移是避全購
102 : GS(14)@2012-12-11 00:24:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121210566_C.pdf
董事會謹此宣佈:
. 其獲通知轉讓已於二零一二年十二月十日進行,且謝超群先生連同彼之兄弟謝海
州先生持有雅天妮股份之約44.46%;
. 謝海州先生獲委任為本公司主席、執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員;
. 謝超群先生辭任非執行董事並獲調任為榮譽主席。彼亦辭任本公司薪酬委員會及
提名委員會成員之職位;及
. 葉英琴女士留任本公司副主席、行政總裁、營運總監兼執行董事。
...
主席— 謝海州先生
下述資料乃根據上市規則第13.51(2)條提供。
謝海州先生,46歲,彼於流行首飾珠寶批發行業擁有逾20年經驗。彼亦於物業投
資、礦物勘查及礦物貿易與銷售方面具豐富經驗。謝海州先生為威妮華(集團)有限
公司(一家位於中國廣州之公司)之創辦人兼董事。彼現為中國珠寶協會流行飾品分
會之執行會長、廣東省汕尾市政協常委、廣東省廣州市荔灣區政協委員、中國珠寶
玉石首飾行業協會副會長、中華全國工商業聯合會禮品業商會副會長以及廣東民營
企業商會副會長。除上文披露者外,謝海州先生於過往三年概無於本公司或其任何
附屬公司擔任任何職務,亦概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其
他公司擔任董事職務。謝海州先生為謝超群先生之兄弟。謝海州先生為歷華投資有
限公司之唯一董事,該公司於二零一二年十二月十日擁有本公司358,822,894股股份
之權益,佔本公司已發行股本約29%。謝海州先生亦於本公司7,412,000股股份中擁
有個人權益,佔本公司已發行股本約0.60%。除上文披露者外,謝海州先生與本公
司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係,且
彼並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。
就委任謝海州先生為本公司主席、執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員而言,
謝海州先生將與本公司訂立一份服務協議,任期自二零一二年十二月十日起至二零
一五年六月二十八日,並可於任期首年後由其中一方向另一方發出不少於三個月的
事先書面通知終止。謝海州先生將有權收取月薪450,000港元(按13個月基準計算,
每年合共為5,850,000港元)及每月房屋津貼45,000港元,此乃經參考現行市價及彼之
經驗而釐定。彼亦將有權於各財政年度收取由董事會釐定之酌情花紅。
103 : greatsoup38(830)@2013-03-19 01:37:50

無事啦
104 : greatsoup38(830)@2013-06-12 10:49:25

盈警
105 : Clark0713(1453)@2013-06-22 11:55:38

截至二零一三年三月三十一日止年度之全年業績公告
106 : greatsoup38(830)@2013-06-22 14:46:48

789
虧損降26%,至1.1億,3,000萬現金,好快賣?
107 : GS(14)@2013-06-23 20:03:23

又換人
108 : cody9(14279)@2013-06-23 21:16:26

謝先生於礦物勘察及貿易方面有豐富驗smiley
109 : cody9(14279)@2013-06-23 21:20:38

毛利四千幾萬請個CEO返嚟八百幾萬?!
110 : GS(14)@2013-06-24 23:27:42

111樓提及
謝先生於礦物勘察及貿易方面有豐富驗smiley


終於真正變左壞
111 : GS(14)@2013-06-24 23:27:58

112樓提及
毛利四千幾萬請個CEO返嚟八百幾萬?!


真是屋企人呃上市公司無救
112 : greatsoup38(830)@2013-08-13 01:24:27

粵海睇來要執
113 : greatsoup38(830)@2013-09-07 15:32:48

轉移股權
114 : 自動波人(1313)@2013-09-08 02:20:15

似乎兩公婆都唔玩,離開個傷心地
115 : GS(14)@2013-09-08 11:18:31

呢隻至叫遲早賣
116 : 自動波人(1313)@2013-09-08 13:06:21

賣走啲野先
間廠同牌子都值錢
117 : greatsoup38(830)@2013-10-17 00:07:08

謝海洲買晒d股
118 : ninomiyau(41302)@2013-10-17 12:49:10

9月初見消息0.231入左, 插落0.214走左(不過不是因為震走, 只要轉倉炒690),可惜冇買返,飲恨。
賣殼前應該仲有故仔跟尾, 期待下吧。
119 : ezone2k(22605)@2013-10-17 14:50:42

又亂9來...

00789.HK   雅天妮   0.275   +0.055   +25.000%   4.97千萬     
00802.HK   宏霸數碼   0.450   +0.090   +25.000%   


120 : greatsoup38(830)@2013-11-09 19:29:13

盈警
121 : greatsoup38(830)@2013-11-15 01:41:30

盈警
122 : aaaavvvv(42169)@2013-11-15 14:33:31

細路檔生意(威利華)係做得好好多.....轉左手之后或者有轉機.
123 : greatsoup38(830)@2013-11-16 14:47:54

aaaavvvv125樓提及
細路檔生意(威利華)係做得好好多.....轉左手之后或者有轉機.


再看下啦,市值是細,但之前幾年真是好失望
124 : greatsoup38(830)@2013-11-30 17:52:21

789
虧損增5成,至2,800萬,輕債,接近殼
125 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-03 17:29:24

greatsoup38127樓提及
789
虧損增5成,至2,800萬,輕債,接近殼


好明顯係殼, 主要股東之間的股份轉讓
本公司已獲告知,於二零一三年十月十六日,謝超群先生及富力勁有限公司(一間由謝
超群先生全資實益擁有之公司)(作為賣方)與歷華投資有限公司(一間由謝海州先生全資
實益擁有之公司)(作為買方)訂立買賣協議(「買賣協議」),據此,謝超群先生及富力勁有
限公司同意出售而歷華投資有限公司同意收購本公司183,811,100股每股面值0.10港元之
股份,總代價為48,023,720.40港元,以分期方式支付。買賣協議項下之股份轉讓已於同
日(即二零一三年十月十六日)完成。
完成買賣協議後,謝超群先生不再為本公司股東,而謝海州先生於本公司之股權則由約
29.59%增至約44.45%。香港證券及期貨事務監察委員會已確認,並無觸發香港公司收
購及合併守則項下強制全面收購建議之責任。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131016598_C.pdf
126 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-03 17:31:09

米蘭站賣盤 三買家爭購
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131203/18534160
上月中米蘭站(1150)宣佈接獲第三方洽購。消息人士透露,當日接觸公司的潛在買家,正是內地名牌寄賣網寺庫,寺庫希望能藉收購或入股米蘭站,實現借殼上市。但據悉,米蘭站有意賣盤消息一出後,即吸引了至少兩名「程咬金」,有興趣出手爭購,為交易添上變數。

內地寄賣網擬借殼
據寺庫的網站介紹,公司成立於08年,為內地首個奢侈品網上寄售平台,現時在北京、上海、成都等地設有會所,會員人數約60萬。寺庫網有售賣包括Chanel、Gucci及BV等名牌的二手及全新貨品,猶如「內地版的米蘭站」,不過其業務模式主要以收取佣金為主,與米蘭站會買斷「坐貨」的做法略有不同。
消息又指出,早前接觸米蘭站欲提購的潛在買家正是寺庫,如可落實收購,即大為增加寺庫成功借殼上市機會。據內地媒體報道,寺庫由2011年至今,曾3次引入基金注資。

買唔到1150, 隨時可向789 敲門
127 : greatsoup38(830)@2013-12-03 23:28:50

鉛筆小生129樓提及
米蘭站賣盤 三買家爭購
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131203/18534160
上月中米蘭站(1150)宣佈接獲第三方洽購。消息人士透露,當日接觸公司的潛在買家,正是內地名牌寄賣網寺庫,寺庫希望能藉收購或入股米蘭站,實現借殼上市。但據悉,米蘭站有意賣盤消息一出後,即吸引了至少兩名「程咬金」,有興趣出手爭購,為交易添上變數。

內地寄賣網擬借殼
據寺庫的網站介紹,公司成立於08年,為內地首個奢侈品網上寄售平台,現時在北京、上海、成都等地設有會所,會員人數約60萬。寺庫網有售賣包括Chanel、Gucci及BV等名牌的二手及全新貨品,猶如「內地版的米蘭站」,不過其業務模式主要以收取佣金為主,與米蘭站會買斷「坐貨」的做法略有不同。
消息又指出,早前接觸米蘭站欲提購的潛在買家正是寺庫,如可落實收購,即大為增加寺庫成功借殼上市機會。據內地媒體報道,寺庫由2011年至今,曾3次引入基金注資。

買唔到1150, 隨時可向789 敲門


789 都合理預期
128 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-03 23:52:32

greatsoup38130樓提及
鉛筆小生129樓提及
米蘭站賣盤 三買家爭購
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131203/18534160
上月中米蘭站(1150)宣佈接獲第三方洽購。消息人士透露,當日接觸公司的潛在買家,正是內地名牌寄賣網寺庫,寺庫希望能藉收購或入股米蘭站,實現借殼上市。但據悉,米蘭站有意賣盤消息一出後,即吸引了至少兩名「程咬金」,有興趣出手爭購,為交易添上變數。

內地寄賣網擬借殼
據寺庫的網站介紹,公司成立於08年,為內地首個奢侈品網上寄售平台,現時在北京、上海、成都等地設有會所,會員人數約60萬。寺庫網有售賣包括Chanel、Gucci及BV等名牌的二手及全新貨品,猶如「內地版的米蘭站」,不過其業務模式主要以收取佣金為主,與米蘭站會買斷「坐貨」的做法略有不同。
消息又指出,早前接觸米蘭站欲提購的潛在買家正是寺庫,如可落實收購,即大為增加寺庫成功借殼上市機會。據內地媒體報道,寺庫由2011年至今,曾3次引入基金注資。

買唔到1150, 隨時可向789 敲門


789 都合理預期


對, 時間問題, 殼股又加價了
129 : greatsoup38(830)@2013-12-03 23:55:49

鉛筆小生131樓提及
greatsoup38130樓提及
鉛筆小生129樓提及
米蘭站賣盤 三買家爭購
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131203/18534160
上月中米蘭站(1150)宣佈接獲第三方洽購。消息人士透露,當日接觸公司的潛在買家,正是內地名牌寄賣網寺庫,寺庫希望能藉收購或入股米蘭站,實現借殼上市。但據悉,米蘭站有意賣盤消息一出後,即吸引了至少兩名「程咬金」,有興趣出手爭購,為交易添上變數。

內地寄賣網擬借殼
據寺庫的網站介紹,公司成立於08年,為內地首個奢侈品網上寄售平台,現時在北京、上海、成都等地設有會所,會員人數約60萬。寺庫網有售賣包括Chanel、Gucci及BV等名牌的二手及全新貨品,猶如「內地版的米蘭站」,不過其業務模式主要以收取佣金為主,與米蘭站會買斷「坐貨」的做法略有不同。
消息又指出,早前接觸米蘭站欲提購的潛在買家正是寺庫,如可落實收購,即大為增加寺庫成功借殼上市機會。據內地媒體報道,寺庫由2011年至今,曾3次引入基金注資。

買唔到1150, 隨時可向789 敲門


789 都合理預期


對, 時間問題, 殼股又加價了


隻野蝕到差唔多
130 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 00:01:42

greatsoup38132樓提及
鉛筆小生131樓提及
greatsoup38130樓提及
鉛筆小生129樓提及
米蘭站賣盤 三買家爭購
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131203/18534160
上月中米蘭站(1150)宣佈接獲第三方洽購。消息人士透露,當日接觸公司的潛在買家,正是內地名牌寄賣網寺庫,寺庫希望能藉收購或入股米蘭站,實現借殼上市。但據悉,米蘭站有意賣盤消息一出後,即吸引了至少兩名「程咬金」,有興趣出手爭購,為交易添上變數。

內地寄賣網擬借殼
據寺庫的網站介紹,公司成立於08年,為內地首個奢侈品網上寄售平台,現時在北京、上海、成都等地設有會所,會員人數約60萬。寺庫網有售賣包括Chanel、Gucci及BV等名牌的二手及全新貨品,猶如「內地版的米蘭站」,不過其業務模式主要以收取佣金為主,與米蘭站會買斷「坐貨」的做法略有不同。
消息又指出,早前接觸米蘭站欲提購的潛在買家正是寺庫,如可落實收購,即大為增加寺庫成功借殼上市機會。據內地媒體報道,寺庫由2011年至今,曾3次引入基金注資。

買唔到1150, 隨時可向789 敲門


789 都合理預期


對, 時間問題, 殼股又加價了


隻野蝕到差唔多

老闆應頂不順, 要賣了, 等下吧, 希望一年內
131 : iniesta(1400)@2013-12-04 01:01:48

aaaavvvv125樓提及
細路檔生意(威利華)係做得好好多.....轉左手之后或者有轉機.


威妮華?

呢間野真係OK. 冇記錯是廣州呢面的. 市場是頭3之一
做得就是好似浙江新光集團o個D野
雅天妮走偏門設計路線, 唔係好同
132 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 07:48:29

http://www.viennois.com

有殼任用
133 : qt(2571)@2013-12-04 13:57:37

鉛筆小生135樓提及
http://www.viennois.com

有殼任用


問題係間嘢有幾大先, 借殼都要有一定SIZE吧
134 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 14:04:37

qt136樓提及
鉛筆小生135樓提及
http://www.viennois.com

有殼任用


問題係間嘢有幾大先, 供殼都要有一定SIZE吧


好問題
呢篇寫得不錯
http://shipin.3158.com/shipintupian/184.shtml
2013年对于饰品行业来说,感受最深地莫过于迷茫和无奈,市场过早的爆冷让多数人开始失去斗志,同时也打破了多年因为市场快速增长而构筑的盲目自信。因为经销商开始调换货,因为各种仿款低价冲击,因为再好的款都没有多少返单。大家因为各种原因开始畏手畏脚,互相传递着负面的情绪,最终整个饰品圈充满了负能量!中秋还没到,国庆还没有到,元旦还没有到.接下来将要面对9月,10月,11月甚至12月陷入空前绝后的迷茫!设计师不知道市场要什么?门店不知道卖什么?工厂不知道该生产什么?


面对自2008年以来,每况愈下的外贸市场,我们还有多少信心?还有多少期望?还有多少等待?还有多少未来? 谁又是始作俑 者,我们是不是自觉或被动参与了自掘坟墓?
抄袭 
我们去日本、韩国,我们去西欧、北美,抄袭大牌款式,抄袭明星图片。你去别人也能去,同类同款同板的货品太多,且质量越抄越差,价格越压越低,抄袭者的最快的套利方式就是贱卖。最终巿场鱼龙混杂,每个客人都要到处比价格,到处比质量,以求拿到又便宜又好的货。“没有最便宜,只有更便宜。”而且,人工成本不断上涨,房租、水电税费都在上涨,日子越过越艰难。
复制爆款
同市场,甚至隔壁,低档巿场去复制别人爆款。在如此混乱污浊的山寨仿造品大国,好不容易有少数原创设计师作品,又能创造利润的货品更是珍贵,可依然难逃被仿造被复制,最终被贱卖成垃圾库存,大家才放手罢休,又像苍蝇一样去围堵下一个目标。这也是中国人的特质,做什么都要做到极至,做死做绝。 

拿来主义
当下市场上不断学习,提升自我,从而做稳做好,再做大做强的业内人士太少!反而否门斜道,坚守自盗,挖空心思、花样百般,也许这样来的更快、更容易吧!既是客又是贼,既是加工厂又是贼,于是这样的人就都找到了自己的同类鸡鸣狗盗之辈,很容易达成共识,一个不劳而获直接做贼赚点出卖良心和道德的黑心钱,一个为捡便宜赚取更大利润、挺而走险、见不得光,然而你们能做多少,能赚多少,每个人的行为都会有因果的! 
鱼龙混杂
饰品行业因门槛低,什么无所事事的人,什么一无所长的人,什么一窍不通的人,都一拥而入。低门槛似乎也真的越来越低,甚至没有。甚至连最基本的审美,眼光都不需要,不懂选货去隔壁生意好的看,别家卖什么我也去找什么,回来低价拉客拆台,如此类似低劣伎俩、目光何等短浅,人品何等低劣,更有弱智可笑之人从一开始就抱着各种发财梦,红眼病的扭曲心态扑进来。
因为喜欢设计,因为喜欢时尚,因为喜欢饰品这个行业,因为喜欢销售,因为喜欢美丽,因为想做一个自己的品牌,或店铺。因为热爱所以选择,因为兴趣所以做为事业,这样的初衷这样的心态的人在这行业里又有多少?似乎饰品行业越来越像最低层最无能的山寨大国垃圾行业!
什么时候饰品能各品牌有各自的风格,各家有各自的货品,什么时候所谓设计师自主开发设计,而不是被粗俗的老板娘带着去抄板,被普通话都说不清的老板指点改成这样那样!什么时候这个行业人与人之间不再像防贼一样,或者同行免进,懂得自重和能被同行尊重,什么时候我们学会了尊重自己,我们才有资格快乐的工作快乐的享受成就!什么时候我们的国家才能对知识产权做出真正行之有效的监管,我们才会被世界尊重! 如果到这一天,我们可以弹冠相庆!
品牌建设滞后
也许做品牌推广平台的中国饰品网业务员打几次电话推荐你推广一下品牌,你早就烦了。“又不能带来订单,我为什么要把钱投进去。”也许你跟经销商吃一顿饭就是几万块,但是换来几十万甚至上百万的订单。现在经济危机来了,经销商的货也走不动,几个月没来进货了,来进货的几个经销商也没有以前量大了,怎么办?与国内大品牌PK,明显感受到品牌的价值和实力。今年为什么威妮华生意那么好,这就是品牌的溢价。
漠视主业
自2008年金融危机以来,投资房地产赚得杯满钵满。老板带领100多人干了两年还不如老板娘在上海炒两套房赚的多。但是,2013年回头看温州实业困局,看义乌实业尴尬处境。在义乌,老板带领工人干一年的收入还不如把店面和工厂出租的多。付出跟回报倒挂,主业渐渐萎缩,在市场快速变化的今天,我们因为漠视主业,正在被边缘化,已经到了淘汰的边缘。
现在很多在广东的“台籍”饰品老板,每每聊天都是“当年如何如何”!当年再好,已成过去,现在如何活下来才是关键。今年走访广州饰品新生力量代表,他们现在关注不是布局未来,而是在危机,让几百人的工厂如何活下来。
今年为什么生意这么差?除欧美市场复苏缓慢、新兴市场受到冲击造成外贸全线失守,以及内需市场提振乏力等宏观因素外,最根本的原因就是就是这么多年来,我们给自已挖坑,我们自掘坟墓。如今,低端的产业已经逐渐转移到东南亚地区、高端品牌被国外企业垄断,我们正重复着当年台湾、香港饰品企业的悲剧。
尽管形势逼人。尽管各种压力,但是还是很多饰品企业依然生意很好。你不妨仔细研究一下人家的品牌、渠道建设,人家的研发设计能力都是你这么多年来一直摸仿的目标。也正是你的摸仿,成就别人的品牌,失去自我。当下行业洗牌,你摸仿的优势中的“价格”尽失,成本已经开始把你拖死。
135 : qt(2571)@2013-12-04 14:12:04

咁要睇下間嘢做唔做到精品化, 即山寨變品牌, 否則都係吹水.
136 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 14:15:00

qt138樓提及
咁要睇下間嘢做唔做到精品化, 即山寨變品牌, 否則都係吹水.

係戰略伙伴
http://www.jewechina.cn/news/1/119.html
 营销网络 遍布全球
 得渠道者得天下,这是中国企业多年实践所的真理,威妮华也不例外。在营销网络的建设上,威妮华根据市场趋势,在行业中,率先构建了国内外营销网络。
 2000年后,随着中国的经济的不断升温,广州、上海、北京等地饰品消费费用开始上升,而早在1999年威妮华集团已经意识到市场上这一空白点,开始着手强势拓展国内市场,并于全国完成19个一级网点布控。与此同时,国际市场也是威妮华的战略基点,因为长期以来国内饰品行业都是“来料加工,来单加工”,品牌的意识薄弱,威妮华为了改变这一现状,在坚持内外需结合的一贯策略下,于2002年成功拓展美洲市场,拉开了品牌国际化的序幕。2004年以旗舰店模式进驻迪拜商业中心,至2010年国际营销网络遍布欧洲、美洲、中东、亚洲,产品畅销法国、西班牙、意大利、德国、美国、迪拜、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等等30几个国家。
 威妮华人一开始就有一个共同理念:要做就作到最好! 从创立伊始就以“成为中国时尚饰品行业的领跑者”为企业愿景,历经几代威妮华人的智慧结晶,通过十多年行业经验的沉淀,已经成为了中国时尚饰品行业的领跑者角色!
 在中国饰品市场的新一轮博弈中,威妮华能否保持龙头地位,让我们拭目以待。
 跨界营销凸显品牌商业价值
 威妮华在选择其自身的跨界营销合作伙伴的同时,也是被选择的优秀合作对象。从2008年开始,威妮华便先后获得众多国际、国内的知名时尚品牌的青睐,陆续与H&M、OLAY、SK-Ⅱ、P&G、MAX FACTORY、BALENO、SONY ERICSSON、SWAROVSKI等知名品牌成为战略同盟。
 “快时尚”的H&M在时尚服装行业无人不知、蜚声国际;护肤品界的OLAY、SK-Ⅱ品牌成就了无数女人的梦想;MAX FACTORY的化妆品是白领挚爱;SONY ERICSSON的电子产品既是科技的代表,也是时尚的代表……来自服装行业、护肤品行业、化妆品行业、电子科技行业等众多品牌,为何不约而同选择威妮华?又是如何与以仿真时尚饰品称雄的威妮华擦出火花?
 如果说跨界营销模式是威妮华难以复制的软实力,那么,威妮华的工艺技术就是她不可复制的硬实力。行业内堪称冠军级的工厂规模与国内独一无二的精密仪器,全自动化的生产设备,由首席设计师约翰•卡明斯带领的超过100人的精英设计团队,再加上依照海内外不同区域实行的量身打造的设计……只见越来越多的著名品牌纷纷向威妮华伸出橄榄枝,安利、美的、TCL、欧时力、影儿、MO.&CO.、歌莉娅、凡客诚品、ZARA、DEBENHAMS等,不胜枚举。这说明,在这些知名品牌的眼中,威妮华具有能与他们站在一个梯队上并肩作战的实力,并且相互品牌的内在属性上是有着相当一致的调性——时尚,大气,国际化。
137 : qt(2571)@2013-12-04 14:16:18

鉛筆小生139樓提及
qt138樓提及
咁要睇下間嘢做唔做到精品化, 即山寨變品牌, 否則都係吹水.

係戰略伙伴
http://www.jewechina.cn/news/1/119.html
 营销网络 遍布全球
 得渠道者得天下,这是中国企业多年实践所的真理,威妮华也不例外。在营销网络的建设上,威妮华根据市场趋势,在行业中,率先构建了国内外营销网络。
 2000年后,随着中国的经济的不断升温,广州、上海、北京等地饰品消费费用开始上升,而早在1999年威妮华集团已经意识到市场上这一空白点,开始着手强势拓展国内市场,并于全国完成19个一级网点布控。与此同时,国际市场也是威妮华的战略基点,因为长期以来国内饰品行业都是“来料加工,来单加工”,品牌的意识薄弱,威妮华为了改变这一现状,在坚持内外需结合的一贯策略下,于2002年成功拓展美洲市场,拉开了品牌国际化的序幕。2004年以旗舰店模式进驻迪拜商业中心,至2010年国际营销网络遍布欧洲、美洲、中东、亚洲,产品畅销法国、西班牙、意大利、德国、美国、迪拜、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等等30几个国家。
 威妮华人一开始就有一个共同理念:要做就作到最好! 从创立伊始就以“成为中国时尚饰品行业的领跑者”为企业愿景,历经几代威妮华人的智慧结晶,通过十多年行业经验的沉淀,已经成为了中国时尚饰品行业的领跑者角色!
 在中国饰品市场的新一轮博弈中,威妮华能否保持龙头地位,让我们拭目以待。
 跨界营销凸显品牌商业价值
 威妮华在选择其自身的跨界营销合作伙伴的同时,也是被选择的优秀合作对象。从2008年开始,威妮华便先后获得众多国际、国内的知名时尚品牌的青睐,陆续与H&M、OLAY、SK-Ⅱ、P&G、MAX FACTORY、BALENO、SONY ERICSSON、SWAROVSKI等知名品牌成为战略同盟。
 “快时尚”的H&M在时尚服装行业无人不知、蜚声国际;护肤品界的OLAY、SK-Ⅱ品牌成就了无数女人的梦想;MAX FACTORY的化妆品是白领挚爱;SONY ERICSSON的电子产品既是科技的代表,也是时尚的代表……来自服装行业、护肤品行业、化妆品行业、电子科技行业等众多品牌,为何不约而同选择威妮华?又是如何与以仿真时尚饰品称雄的威妮华擦出火花?
 如果说跨界营销模式是威妮华难以复制的软实力,那么,威妮华的工艺技术就是她不可复制的硬实力。行业内堪称冠军级的工厂规模与国内独一无二的精密仪器,全自动化的生产设备,由首席设计师约翰•卡明斯带领的超过100人的精英设计团队,再加上依照海内外不同区域实行的量身打造的设计……只见越来越多的著名品牌纷纷向威妮华伸出橄榄枝,安利、美的、TCL、欧时力、影儿、MO.&CO.、歌莉娅、凡客诚品、ZARA、DEBENHAMS等,不胜枚举。这说明,在这些知名品牌的眼中,威妮华具有能与他们站在一个梯队上并肩作战的实力,并且相互品牌的内在属性上是有着相当一致的调性——时尚,大气,国际化。


咁都係OEM住先啫.
138 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 14:17:57

qt140樓提及
鉛筆小生139樓提及
qt138樓提及
咁要睇下間嘢做唔做到精品化, 即山寨變品牌, 否則都係吹水.

係戰略伙伴
http://www.jewechina.cn/news/1/119.html
 营销网络 遍布全球
 得渠道者得天下,这是中国企业多年实践所的真理,威妮华也不例外。在营销网络的建设上,威妮华根据市场趋势,在行业中,率先构建了国内外营销网络。
 2000年后,随着中国的经济的不断升温,广州、上海、北京等地饰品消费费用开始上升,而早在1999年威妮华集团已经意识到市场上这一空白点,开始着手强势拓展国内市场,并于全国完成19个一级网点布控。与此同时,国际市场也是威妮华的战略基点,因为长期以来国内饰品行业都是“来料加工,来单加工”,品牌的意识薄弱,威妮华为了改变这一现状,在坚持内外需结合的一贯策略下,于2002年成功拓展美洲市场,拉开了品牌国际化的序幕。2004年以旗舰店模式进驻迪拜商业中心,至2010年国际营销网络遍布欧洲、美洲、中东、亚洲,产品畅销法国、西班牙、意大利、德国、美国、迪拜、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等等30几个国家。
 威妮华人一开始就有一个共同理念:要做就作到最好! 从创立伊始就以“成为中国时尚饰品行业的领跑者”为企业愿景,历经几代威妮华人的智慧结晶,通过十多年行业经验的沉淀,已经成为了中国时尚饰品行业的领跑者角色!
 在中国饰品市场的新一轮博弈中,威妮华能否保持龙头地位,让我们拭目以待。
 跨界营销凸显品牌商业价值
 威妮华在选择其自身的跨界营销合作伙伴的同时,也是被选择的优秀合作对象。从2008年开始,威妮华便先后获得众多国际、国内的知名时尚品牌的青睐,陆续与H&M、OLAY、SK-Ⅱ、P&G、MAX FACTORY、BALENO、SONY ERICSSON、SWAROVSKI等知名品牌成为战略同盟。
 “快时尚”的H&M在时尚服装行业无人不知、蜚声国际;护肤品界的OLAY、SK-Ⅱ品牌成就了无数女人的梦想;MAX FACTORY的化妆品是白领挚爱;SONY ERICSSON的电子产品既是科技的代表,也是时尚的代表……来自服装行业、护肤品行业、化妆品行业、电子科技行业等众多品牌,为何不约而同选择威妮华?又是如何与以仿真时尚饰品称雄的威妮华擦出火花?
 如果说跨界营销模式是威妮华难以复制的软实力,那么,威妮华的工艺技术就是她不可复制的硬实力。行业内堪称冠军级的工厂规模与国内独一无二的精密仪器,全自动化的生产设备,由首席设计师约翰•卡明斯带领的超过100人的精英设计团队,再加上依照海内外不同区域实行的量身打造的设计……只见越来越多的著名品牌纷纷向威妮华伸出橄榄枝,安利、美的、TCL、欧时力、影儿、MO.&CO.、歌莉娅、凡客诚品、ZARA、DEBENHAMS等,不胜枚举。这说明,在这些知名品牌的眼中,威妮华具有能与他们站在一个梯队上并肩作战的实力,并且相互品牌的内在属性上是有着相当一致的调性——时尚,大气,国际化。


咁都係OEM住先啫.

係幾條腿吧, http://www.viennois.com/
做OEM, ODM, 做自家品牌內銷, 這間viennois我唔驚,

問題只係唔知會唔會放入789
139 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 14:20:11

去TMALL 看下
http://viennois.tmall.com/shop/view_shop.htm
140 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 15:04:25

我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚
141 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-04 15:04:25

我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚
142 : greatsoup38(830)@2013-12-06 01:28:10

鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢
143 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-06 07:49:01

greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢
144 : iniesta(1400)@2013-12-06 11:36:21

鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺
145 : qt(2571)@2013-12-06 11:39:01

iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.
146 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-06 11:43:56

qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.


反正佢又做左主席, 我會苦等
147 : qt(2571)@2013-12-06 11:48:33

鉛筆小生149樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.


反正佢又做左主席, 我會苦等


依家佢都係做OEM, ODM睇怕都係佔好少比例
同埋現時都係要依賴OEM去做響個名先, 再過尐時日, 等ODM站穏才能注入.
就算係注入可能要等好長的一段時間
148 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-06 12:01:59

qt150樓提及
鉛筆小生149樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.


反正佢又做左主席, 我會苦等


依家佢都係做OEM, ODM睇怕都係佔好少比例
同埋現時都係要依賴OEM去做響個名先, 再過尐時日, 等ODM站穏才能注入.
就算係注入可能要等好長的一段時間

佢有4個BRAND, 好賣得, 批發出去 你CHECK 下啦


注資無人知幾耐, 反正平, 我就買, 707 都坐左好耐啦, 0.2X 既股, 都係等1蚊
149 : qt(2571)@2013-12-06 12:08:54

鉛筆小生151樓提及
qt150樓提及
鉛筆小生149樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.


反正佢又做左主席, 我會苦等


依家佢都係做OEM, ODM睇怕都係佔好少比例
同埋現時都係要依賴OEM去做響個名先, 再過尐時日, 等ODM站穏才能注入.
就算係注入可能要等好長的一段時間

佢有4個BRAND, 好賣得, 批發出去 你CHECK 下啦


注資無人知幾耐, 反正平, 我就買, 707 都坐左好耐啦, 0.2X 既股, 都係等1蚊


你啱
我無本坐smileysmiley
150 : iniesta(1400)@2013-12-06 13:58:29

qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.

最緊要有得吹下
151 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-06 14:01:29

iniesta153樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.

最緊要有得吹下

呢D股, 只有等, 不用吹的, 明嗎?

要注時, 自然會升, 要震時, 自然會插
152 : qt(2571)@2013-12-06 14:12:34

153樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.

最緊要有得吹下


但現價炒的話直摶率嘛嘛咁
153 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-06 15:17:35

qt155樓提及
153樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.

最緊要有得吹下


但現價炒的話直摶率嘛嘛咁


對比1165 1613 566 等垃圾, 我覺得超值
154 : greatsoup38(830)@2013-12-07 13:59:40

鉛筆小生151樓提及
qt150樓提及
鉛筆小生149樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.


反正佢又做左主席, 我會苦等


依家佢都係做OEM, ODM睇怕都係佔好少比例
同埋現時都係要依賴OEM去做響個名先, 再過尐時日, 等ODM站穏才能注入.
就算係注入可能要等好長的一段時間

佢有4個BRAND, 好賣得, 批發出去 你CHECK 下啦


注資無人知幾耐, 反正平, 我就買, 707 都坐左好耐啦, 0.2X 既股, 都係等1蚊


咪Q理d品牌,次次都蝕
155 : aaaavvvv(42169)@2013-12-07 16:10:56

iniesta134樓提及
aaaavvvv125樓提及
細路檔生意(威利華)係做得好好多.....轉左手之后或者有轉機.


威妮華?

呢間野真係OK. 冇記錯是廣州呢面的. 市場是頭3之一
做得就是好似浙江新光集團o個D野
雅天妮走偏門設計路線, 唔係好同


恩、我寫錯。
以我所知新光年年蝕$,老闆娘唔想玩好耐……08年之前確實风光过。而家走内销风格。

威妮華,走歐美線,同新光不太一樣。
156 : aaaavvvv(42169)@2013-12-07 16:41:13

鉛筆小生139樓提及
qt138樓提及
咁要睇下間嘢做唔做到精品化, 即山寨變品牌, 否則都係吹水.

係戰略伙伴
http://www.jewechina.cn/news/1/119.html
 营销网络 遍布全球
 得渠道者得天下,这是中国企业多年实践所的真理,威妮华也不例外。在营销网络的建设上,威妮华根据市场趋势,在行业中,率先构建了国内外营销网络。
 2000年后,随着中国的经济的不断升温,广州、上海、北京等地饰品消费费用开始上升,而早在1999年威妮华集团已经意识到市场上这一空白点,开始着手强势拓展国内市场,并于全国完成19个一级网点布控。与此同时,国际市场也是威妮华的战略基点,因为长期以来国内饰品行业都是“来料加工,来单加工”,品牌的意识薄弱,威妮华为了改变这一现状,在坚持内外需结合的一贯策略下,于2002年成功拓展美洲市场,拉开了品牌国际化的序幕。2004年以旗舰店模式进驻迪拜商业中心,至2010年国际营销网络遍布欧洲、美洲、中东、亚洲,产品畅销法国、西班牙、意大利、德国、美国、迪拜、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等等30几个国家。
 威妮华人一开始就有一个共同理念:要做就作到最好! 从创立伊始就以“成为中国时尚饰品行业的领跑者”为企业愿景,历经几代威妮华人的智慧结晶,通过十多年行业经验的沉淀,已经成为了中国时尚饰品行业的领跑者角色!
 在中国饰品市场的新一轮博弈中,威妮华能否保持龙头地位,让我们拭目以待。
 跨界营销凸显品牌商业价值
 威妮华在选择其自身的跨界营销合作伙伴的同时,也是被选择的优秀合作对象。从2008年开始,威妮华便先后获得众多国际、国内的知名时尚品牌的青睐,陆续与H&M、OLAY、SK-Ⅱ、P&G、MAX FACTORY、BALENO、SONY ERICSSON、SWAROVSKI等知名品牌成为战略同盟。
 “快时尚”的H&M在时尚服装行业无人不知、蜚声国际;护肤品界的OLAY、SK-Ⅱ品牌成就了无数女人的梦想;MAX FACTORY的化妆品是白领挚爱;SONY ERICSSON的电子产品既是科技的代表,也是时尚的代表……来自服装行业、护肤品行业、化妆品行业、电子科技行业等众多品牌,为何不约而同选择威妮华?又是如何与以仿真时尚饰品称雄的威妮华擦出火花?
 如果说跨界营销模式是威妮华难以复制的软实力,那么,威妮华的工艺技术就是她不可复制的硬实力。行业内堪称冠军级的工厂规模与国内独一无二的精密仪器,全自动化的生产设备,由首席设计师约翰•卡明斯带领的超过100人的精英设计团队,再加上依照海内外不同区域实行的量身打造的设计……只见越来越多的著名品牌纷纷向威妮华伸出橄榄枝,安利、美的、TCL、欧时力、影儿、MO.&CO.、歌莉娅、凡客诚品、ZARA、DEBENHAMS等,不胜枚举。这说明,在这些知名品牌的眼中,威妮华具有能与他们站在一个梯队上并肩作战的实力,并且相互品牌的内在属性上是有着相当一致的调性——时尚,大气,国际化。


做大牌子0EM唯一好係量多單穩定,不过毛利低,要求特別嚴,而家大陸生產成本甘高,相信唔喺公司未來發展方向。

我比較看好viennois 喺aliexpress.com 平台既生意,入面有佢大量既代理,成交紀錄都不少,毛利可以豐厚好多!。
157 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-08 00:58:38

greatsoup38157樓提及
鉛筆小生151樓提及
qt150樓提及
鉛筆小生149樓提及
qt148樓提及
iniesta147樓提及
鉛筆小生146樓提及
greatsoup38145樓提及
鉛筆小生143樓提及
我覺得網上賣呢D係不錯, 手工OK, 大部份女仔係買平野, 款靚


每年都蝕錢


邊到check到威妮華蝕錢, 定你講789蝕錢


我去過廣州威妮華買過野, o個度好好生意, 和789天和地的分別
應該唔會冇錢賺


一日唔注入嚟都係吹水.


反正佢又做左主席, 我會苦等


依家佢都係做OEM, ODM睇怕都係佔好少比例
同埋現時都係要依賴OEM去做響個名先, 再過尐時日, 等ODM站穏才能注入.
就算係注入可能要等好長的一段時間

佢有4個BRAND, 好賣得, 批發出去 你CHECK 下啦


注資無人知幾耐, 反正平, 我就買, 707 都坐左好耐啦, 0.2X 既股, 都係等1蚊


咪Q理d品牌,次次都蝕

我唔覺得威妮蝕錢
158 : greatsoup38(830)@2013-12-08 10:45:56

你睇下盤數先啦
159 : GS(14)@2014-02-23 14:41:54

789
160 : 自動波人(1313)@2014-02-27 19:24:57

SOLD!
161 : killing3000(11882)@2014-02-27 22:33:18

自動波人163樓提及
SOLD!


即係細佬揸旗?
162 : greatsoup38(830)@2014-02-27 23:15:54

killing3000164樓提及
自動波人163樓提及
SOLD!


即係細佬揸旗?


看來是了
163 : 鉛筆小生(8153)@2014-02-28 07:22:38

再等
164 : greatsoup38(830)@2014-03-01 10:06:48

鉛筆小生166樓提及
再等


隻股算平,不過好多野可以驚
165 : qt(2571)@2014-03-01 12:15:34

166樓提及
再等


等幾時注入?
真係牛年馬月都似
166 : greatsoup38(830)@2014-03-01 12:16:35

qt168樓提及
166樓提及
再等


等幾時注入?
真係牛年馬月都似


隻股難少少
167 : 自動波人(1313)@2014-03-01 12:27:23

greatsoup38169樓提及
qt168樓提及
166樓提及
再等


等幾時注入?
真係牛年馬月都似


隻股難少少


應該唔少老散中過伏坐緊艇
168 : 鉛筆小生(8153)@2014-03-02 22:18:45

自動波人170樓提及
greatsoup38169樓提及
qt168樓提及
166樓提及
再等


等幾時注入?
真係牛年馬月都似


隻股難少少


應該唔少老散中過伏坐緊艇


去返.25, 又唔覺好多人中伏
169 : ninomiyau(41302)@2014-03-03 00:48:53

故仔未完
170 : iniesta(1400)@2014-03-03 00:59:08

鉛筆小生171樓提及
自動波人170樓提及
greatsoup38169樓提及
qt168樓提及
166樓提及
再等


等幾時注入?
真係牛年馬月都似


隻股難少少


應該唔少老散中過伏坐緊艇


去返.25, 又唔覺好多人中伏


中伏的是2010年睇CAPITAL封面後買入的人...
171 : ninomiyau(41302)@2014-03-03 08:46:05

嘩, 咁都畀你搵到咁耐的屎...
172 : qt(2571)@2014-03-03 09:32:27

樓上的大哥, 唔該炒賣區

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=79571
173 : ninomiyau(41302)@2014-03-03 11:31:19

無啦啦去咩炒賣區?
174 : qt(2571)@2014-03-03 13:47:50

ninomiyau176樓提及
無啦啦去咩炒賣區?


原來係重犯. 舊A/C被DEL左.
依家又嚟攪攪震, 唔怪得.
你再唔去炒賣區唱, 我唔會客氣.
175 : ninomiyau(41302)@2014-03-03 14:52:07

你都九唔搭八喎..咩重犯呀??? 我一向唔唱股票, 只是呢隻789以財技睇, 故仔未完成...
仲有, 真人相都POST埋, 龍生, iniesta都識我本人, 你咪亂吹囉....
176 : iniesta(1400)@2014-03-03 15:56:03

ninomiyau174樓提及
嘩, 咁都畀你搵到咁耐的屎...


不是找到, 是當年真的看過. 相信這不是炒賣的東西, 是資料性的東西.
http://www.capitalmoney-hk.com/c ... _id=52&art_id=95925
CAPITAL MONEY 資本創富  第 209 期  
熱炒焦點

奧巴馬訪華 環保能源翻炒

Text:卡爾 Photo:張文康 Design:何智棟

上期雅天妮(00789)股價大升,支持本刊的讀者肯定心花怒放,目前乘熱炒細價浪興起,很多細價股蠢蠢欲動,相信市場熱炒一段時間,同一時間,奧巴馬訪華將掀起市場新一輪焦點,但講真兩個大國的政策一早已有共識,預估奧巴馬此行是懇求中國繼續買其債券,不過,現時中美共通點是大搞環保新能源,預料內地會同時公布新一輪的新能源振興規畫,此舉將作為利用新興產業作第二波經濟刺激計畫,務求明年繼續「保八」,預料新能源股將再次點火。同時,內地大搞環保,其中支持企業造林,料林業股將同步炒作一番,速速留意!

上一期支持雅天妮(00789)股票的讀者們,今次真是大賺了!雅天妮股價由0.85元水平急抽最高至1.25元水平,升幅高達四成七!只需付15元便能享受一年的回報,較基金經理更優勝。

據記得本刊有期介紹國際資源(01051)時,不幸股價突然大跌,結果引來一眾散戶破口大罵,同時問點算?

不過今次,雅天妮股價大升,卻沒有讀者問點算?實在有點兒難明。

不知有多少名讀者會大讚呢?總之,本欄會盡全力,盡力推介好股票,繼續做散戶的「善堂」。本刊以推介聞名天下,少了點繁長的理論,股神的名牌效應,多了實在的實戰推介,這是本刊所希望做到的。
177 : 自動波人(1313)@2014-03-03 19:31:52

曾推1051smiley
178 : 鉛筆小生(8153)@2014-03-03 19:34:27

總之有人推過既股, 經歷大調整返唔到身既股都被人吐罵

我深信, 這裡個個都試過
179 : qt(2571)@2014-03-03 19:37:53

ninomiyau178樓提及
你都九唔搭八喎..咩重犯呀??? 我一向唔唱股票, 只是呢隻789以財技睇, 故仔未完成...
仲有, 真人相都POST埋, 龍生, iniesta都識我本人, 你咪亂吹囉....


首先唔係唱好炒賣就要去炒賣區, 純吹水同沒有太多資料或離題的東西都要去炒賣區講.

小白, 有時若果係吹水就係炒賣區開個post講啦, 無謂搞到人哋跟住玩又投訴話佢唔你.
180 : qt(2571)@2014-03-03 22:00:30

iniesta : 我睇左呢度咁耐, 只要唔係淨係話gogogo, 走勢或無聊句子, 有關隻股既野都可以o係度講吧.

=================================================================================

OK, 你對.
SORRY!!!!
181 : aaaavvvv(42169)@2014-03-07 16:04:40

展覽會水靜河飛,繼續用雅天妮個名參展。
182 : greatsoup38(830)@2014-03-08 16:39:19

aaaavvvv184樓提及
展覽會水靜河飛,繼續用雅天妮個名參展。


有無相
183 : aaaavvvv(42169)@2014-03-12 23:31:24

https://www.dropbox.com/s/dpq22b ... 3-06%2013.12.42.jpg
greatsoup38185樓提及
aaaavvvv184樓提及
展覽會水靜河飛,繼續用雅天妮個名參展。


有無相

184 : aaaavvvv(42169)@2014-03-12 23:33:16

greatsoup38185樓提及
aaaavvvv184樓提及
展覽會水靜河飛,繼續用雅天妮個名參展。


有無相


展會唔俾影相,只拎左張咭片。
185 : greatsoup38(830)@2014-03-12 23:40:25

aaaavvvv187樓提及
greatsoup38185樓提及
aaaavvvv184樓提及
展覽會水靜河飛,繼續用雅天妮個名參展。


有無相


展會唔俾影相,只拎左張咭片。


影得嗎?
186 : aaaavvvv(42169)@2014-03-12 23:50:34

https://www.dropbox.com/s/dpq22b ... 3-06%2013.12.42.jpg
greatsoup38188樓提及
aaaavvvv187樓提及
greatsoup38185樓提及
aaaavvvv184樓提及
展覽會水靜河飛,繼續用雅天妮個名參展。


有無相


展會唔俾影相,只拎左張咭片。


影得嗎?

187 : aaaavvvv(42169)@2014-03-12 23:57:32

原來viennois 只參加6月展,誤解左.

新浪微博http://m.weibo.cn/2316443792/368 ... 695010&wm=4260_0001
188 : aaaavvvv(42169)@2014-03-14 18:50:24

謝超群老婆都唔玩.....https://www.dropbox.com/s/lv3lpf ... 3-14%2010.43.48.jpg
189 : iniesta(1400)@2014-03-15 02:13:18

又行多步
190 : GS(14)@2014-05-18 14:39:53

盈警
191 : GS(14)@2014-06-29 19:37:05

789

虧損降1成,至9,400萬,輕債空殼
192 : kk104104(19268)@2014-07-11 16:01:58

greatsoup194樓提及
789

虧損降1成,至9,400萬,輕債空殼


會唔會供股?
193 : greatsoup38(830)@2014-07-12 12:29:29

好快供股或賣殼,或配股
194 : GS(14)@2014-09-19 01:38:47

cap 水
195 : GS(14)@2014-09-19 01:40:16

cap 水
196 : beer(32037)@2014-09-19 19:18:52

早上還向上,那時候覺得奇怪
197 : 鉛筆小生(8153)@2014-09-19 19:22:22

greatsoup195樓提及
cap 水


WAITING FOR LONG
198 : greatsoup38(830)@2014-09-20 12:26:51

又變相賣盤
199 : GS(14)@2014-09-23 11:07:30

2合1,又1供3,每股10仙,國泰君安包銷
200 : GS(14)@2014-10-09 22:56:33

把核心資產賣回原股東
201 : qt(2571)@2014-10-11 22:59:37

準備賣殼?
202 : greatsoup38(830)@2014-10-12 00:23:55

機會非常大
203 : qt(2571)@2014-10-12 07:55:33

會唔會2供3已經係新老闆的運作, 即已轉手.
204 : greatsoup38(830)@2014-10-12 10:55:18

qt203樓提及
會唔會2供3已經係新老闆的運作, 即已轉手.


呢間賣都是賤的方式賣
205 : GS(14)@2014-10-14 23:52:21

買番d物業
206 : qt(2571)@2014-10-15 21:00:00

有景轟啦
207 : greatsoup38(830)@2014-10-15 22:32:17

唔知做乜野
208 : terryyim(13133)@2014-10-15 23:32:07

似賣殼
209 : greatsoup38(830)@2014-10-16 00:05:18

這個是肯定的事
210 : GS(14)@2014-10-23 00:51:27

盈警
211 : Wilbur(1931)@2014-11-19 10:08:30

2982
212 : kenpan1314(51348)@2014-11-19 11:46:42

升到SHORT左 係咪大股東炒起佢引人供?
213 : greatsoup38(830)@2014-11-20 00:46:56

這個機會還是有
214 : GS(14)@2014-11-29 11:37:47

虧損增25%,至3,500萬,重債
215 : ninomiyau(41302)@2014-12-12 23:41:40

睇個勢會供爆廠。
216 : ninomiyau(41302)@2014-12-13 16:42:06

新主疑似係中光集團,派何韵女士入去查數。
中光集團的主席為張金兵,曾任協同通信(1613)執董,其名字亦曾出現過在明豐珠寶(860)。

不過,我直覺張生似係代人買殼多啲...
217 : greatsoup38(830)@2014-12-14 12:15:20

唔好搞啦,呢隻太恐怖
218 : ninomiyau(41302)@2014-12-14 14:03:00

認同,隨時死咗都唔知咩事。
219 : greatsoup38(830)@2014-12-14 14:19:47

我地低手賺低手錢就得
220 : jalin(42085)@2015-01-16 17:11:52

http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=4980&d=2015-01-15

股票全部放入CCASS
221 : kenpan1314(51348)@2015-01-16 19:33:08

jalin220樓提及
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=4980&d=2015-01-15

股票全部放入CCASS


下一步应该如何?
222 : greatsoup38(830)@2015-01-17 01:22:59

拋貨
223 : ninomiyau(41302)@2015-01-17 04:18:20

想不到隻789會落得如撕下場。
224 : qt(2571)@2015-01-17 07:13:51

jalin220樓提及
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=4980&d=2015-01-15

股票全部放入CCASS


黐線, 唔知玩乜smiley
225 : greatsoup38(830)@2015-01-18 01:44:08

按股散貨
226 : 承天(1379)@2015-01-18 06:04:17

greatsoup38225樓提及
按股散貨


非常認同...我印象一定好悽厲跌得
227 : greatsoup38(830)@2015-01-18 14:58:08

唔好貪心
228 : kenpan1314(51348)@2015-01-19 15:45:57

想請教下點解要入左CCASS 先按股散貨? 渣住實物按唔到?
229 : greatsoup38(830)@2015-01-20 00:40:19

kenpan1314228樓提及
想請教下點解要入左CCASS 先按股散貨? 渣住實物按唔到?


要放入證券行至可以按到,因為唔放入CCASS好難賣
230 : jalin(42085)@2015-01-20 10:59:15

greatsoup38229樓提及
kenpan1314228樓提及
想請教下點解要入左CCASS 先按股散貨? 渣住實物按唔到?


要放入證券行至可以按到,因為唔放入CCASS好難賣


按貨借貴利, 唔係應該好心急炒上散貨?
股價大跌會被證券行斬倉喎
231 : greatsoup38(830)@2015-01-21 00:28:31

唔一定要炒上的呀,炒落咪可以食晒間公司囉
232 : ninomiyau(41302)@2015-01-21 05:50:52

對,醫生系都用過呢招交收隻殼。
233 : jalin(42085)@2015-01-21 15:35:50

ninomiyau232樓提及
對,醫生系都用過呢招交收隻殼。


係咪630?
234 : greatsoup38(830)@2015-01-21 23:34:18

ninomiyau232樓提及
對,醫生系都用過呢招交收隻殼。


好多隻都是
235 : kenpan1314(51348)@2015-01-22 10:03:07

有冇例子比小弟學習下
236 : greatsoup38(830)@2015-01-22 23:39:37

kenpan1314235樓提及
有冇例子比小弟學習下


學習來沒有用呀
237 : jalin(42085)@2015-01-23 11:07:39

jalin233樓提及
ninomiyau232樓提及
對,醫生系都用過呢招交收隻殼。


係咪630?


一講就中
238 : jalin(42085)@2015-01-28 10:46:12

greatsoup38231樓提及
唔一定要炒上的呀,炒落咪可以食晒間公司囉


今日開波, 唔知係咪引水魚? 定真係有料
見到CCASS 第四五位的新鴻基金匯下午狂沽
239 : iniesta(1400)@2015-01-28 18:03:00

呢D股成日都無啦啦升一日冇咩奇
240 : greatsoup38(830)@2015-01-28 23:43:31

垃圾就少玩
241 : ninomiyau(41302)@2015-01-29 01:11:39

大倉係國泰君安...過2日睇下點先算
242 : greatsoup38(830)@2015-01-29 01:28:55

我驚
243 : winmoney888(53538)@2015-01-29 10:36:27

我都驚
244 : greatsoup38(830)@2015-01-29 23:19:23

算啦,不好博了
245 : kenpan1314(51348)@2015-01-30 09:07:36

jalin238樓提及
greatsoup38231樓提及
唔一定要炒上的呀,炒落咪可以食晒間公司囉


今日開波, 唔知係咪引水魚? 定真係有料
見到CCASS 第四五位的新鴻基金匯下午狂沽


金匯好少聽 有冇人識
246 : jalin(42085)@2015-01-30 09:58:18

kenpan1314245樓提及
jalin238樓提及
greatsoup38231樓提及
唔一定要炒上的呀,炒落咪可以食晒間公司囉


今日開波, 唔知係咪引水魚? 定真係有料
見到CCASS 第四五位的新鴻基金匯下午狂沽


金匯好少聽 有冇人識


無人識的行先至借大額孖展
247 : greatsoup38(830)@2015-02-01 13:39:34

這間也不是正經野
248 : jj1984(29252)@2015-05-19 23:38:24

何韵走人,應該買主唔要呢隻殼.
唔知人地聞到咩味呢?
249 : greatsoup38(830)@2015-05-20 01:28:53

隻野問題多多
250 : jj1984(29252)@2015-05-20 09:01:41

越黎越有除牌的可能
251 : greatsoup38(830)@2015-05-21 00:32:31

這個就不知
252 : GS(14)@2015-06-03 00:55:05

盈警
253 : GS(14)@2015-06-20 00:32:44

虧損增6成,至1.56億,1億現金
254 : greatsoup38(830)@2015-09-03 13:03:16

0.105配9,520萬股
255 : greatsoup38(830)@2015-11-02 23:24:33

盈警
256 : greatsoup38(830)@2015-12-06 20:31:26

虧損增15%,至4,000萬,5,700萬現金
257 : greatsoup38(830)@2016-03-25 17:19:33

盈警
258 : greatsoup38(830)@2016-04-13 23:35:11

大股東大手認股買垃圾
259 : jj1984(29252)@2016-04-14 10:02:34

個莊超衰,好多人中招。
260 : greatsoup38(830)@2016-04-14 10:03:17

呢隻一向唔好
261 : 太平天下(1234)@2016-04-14 15:10:29

greatsoup38258樓提及
大股東大手認股買垃圾


低價攞咗咁多平貨,任佢玩。今日仲要升,我睇有點危
262 : GS(14)@2016-04-14 23:39:49

太平天下261樓提及
greatsoup38258樓提及
大股東大手認股買垃圾


低價攞咗咁多平貨,任佢玩。今日仲要升,我睇有點危


不用理這隻了
263 : jj1984(29252)@2016-04-15 04:01:31

greatsoup262樓提及
太平天下261樓提及
greatsoup38258樓提及
大股東大手認股買垃圾


低價攞咗咁多平貨,任佢玩。今日仲要升,我睇有點危


不用理這隻了


高登特多打手推呢隻,死好多人.
期待佢有朝一日回歸面值既價$0.01
264 : GS(14)@2016-04-15 04:25:02

jj1984263樓提及
greatsoup262樓提及
太平天下261樓提及
greatsoup38258樓提及
大股東大手認股買垃圾


低價攞咗咁多平貨,任佢玩。今日仲要升,我睇有點危


不用理這隻了


高登特多打手推呢隻,死好多人.
期待佢有朝一日回歸面值既價$0.01


希望他跌到十個仙
265 : ninomiyau(41302)@2016-04-24 19:17:05

啲人成日博呢隻賣盤,不過個老闆好享受用財技抽水...
(申利:小弟有朋友認識呢位老闆。)
266 : GS(14)@2016-04-24 21:17:55

ninomiyau265樓提及
啲人成日博呢隻賣盤,不過個老闆好享受用財技抽水...
(申利:小弟有朋友認識呢位老闆。)


無得搞呢隻
267 : greatsoup38(830)@2016-07-03 14:34:11

虧損降43.75%,至9,000萬,輕債
268 : greatsoup38(830)@2016-11-12 15:30:21

盈喜
269 : GS(14)@2016-11-24 18:45:26

虧損降87.5%,空殼
270 : greatsoup38(830)@2017-01-27 07:14:59

改各領視控股
271 : greatsoup38(830)@2017-01-27 07:14:59

改各領視控股
272 : greatsoup38(830)@2017-01-27 07:16:36

配售新股
於二零一七年一月二十六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,
據此,本公司已有條件同意透過配售代理按每股配售股份0.08港元的價格,竭
力向承配人最多配售510,000,000股配售股份,其中,承配人本身及其最終實益擁
有人均將為獨立第三方。
273 : GS(14)@2017-06-06 20:03:16

內幕消息
預期虧損減少
274 : GS(14)@2017-06-17 14:14:15

茲提述領視控股有限公司(「本公司」)以前稱雅天妮中國有限公司刊發日期為二零
一六年三月一日之公告(「公告」),內容有關本集團收購位於中國鄭州市之該等物
業之買賣協議。除非文義另有所指,否則本公告所用詞彙與公告所界定者具有相
同涵義。
根 據 買 賣 協 議,賣 方 須 於 二 零 一 六 年 八 月 三 十 一 日 前 交 付 已 竣 工 且 配 備 公 共 設
施之該等物業,而倘賣方未能於二零一六年八月三十一日起計90日後交付該等物
業,買方有權終止相關買賣協議。
儘管本集團多次要求並跟進,惟賣方仍未能於買賣協議所指定之期限前交付該等
物 業。本 集 團 經 磋 商 後 已 於 二 零 一 七 年 六 月 十 四 日 收 取 並 接 納 購 買 價 之 全 數 退
款,並終止繼續收購該等物業。
275 : greatsoup38(830)@2017-07-17 23:42:25

虧損降80%,至1,700萬,3,700萬空殼
276 : GS(14)@2017-09-14 02:55:06

茲提述(i)本公司日期為二零一七年六月三十日之公告,內容有關(其中包括)本公司股份
自二零一七年七月三日上午九時正起暫停買賣;及(ii)本公司日期為二零一七年七月十七
日之公告,內容有關本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合業績,當
中本公司核數師已識別若干審核保留意見(「審核保留意見」)(「七月公告」)。除另有指
明者外,本公告所用詞彙與七月公告所界定者具有相同涵義。
自刊發審核保留意見起,本公司已根據審核委員會之推薦意見額外委聘一名內部監控經
理(「內部監控經理」),以審閱本公司的內部監控系統及就此向審核委員會報告。審核委
員會將與內部監控經理合作,以於二零一七年年底前為報告作最後定稿,但預期將於二
零一七年九月底參照初步調查結果採取補救措施。審核委員會將繼續不時審閱本公司內
部監控系統的不同事宜。
本集團繼續經營其日常及一般業務。本集團之電子商貿業務分部預期將於截至二零一八
年三月三十一日止年度成為本集團之主要業務,作為有關該分部之最新資料,本集團已
於二零一七年四月一日至二零一七年八月三十一日期間與客戶訂立商務合約,合約總額
為約6百萬港元。本公司亦會繼續開拓合適的機會,將業務範圍擴至現有互網聯相關分部
以外,藉此為其股東創造價值。
277 : GS(14)@2017-10-19 12:46:38

收購事項
董事會宣佈,於二零一七年十月十八日(交易時段後),買方(本公司之間接全資附屬
公司)與賣方就收購事項訂立該協議,以總代價2.5百萬港元收購目標公司之待售股
份。目標公司主要從事向配飾製造商提供網上配飾產品陳列及相關批發服務。
278 : GS(14)@2017-10-28 00:29:12

除牌
279 : GS(14)@2017-11-08 10:13:28

茲提述本公司日期為二零一七年十月二十七日之公告(「該公告」)及日期為二零一七年十
一月一日之公告。除另有所指外,本公告所用詞彙與該公告所賦予者具相同涵義。
董事會謹此宣佈,其將不會根據上市規則第2B.06(1)條將決定提交上市委員會覆核。
除其他步驟外,本公司會繼續積極尋求合適業務拓展機會,以達成聯交所施加之恢復買
賣條件,其進一步詳情載列於本公司日期為二零一七年十一月一日之公告。

280 : greatsoup38(830)@2017-11-25 13:57:55

轉盈80萬,2,900萬現金
281 : greatsoup38(830)@2018-03-16 07:57:34

bad
282 : GS(14)@2018-04-14 02:22:31

唔好遺害人間
283 : GS(14)@2018-06-16 23:08:06

有少少生意
284 : greatsoup38(830)@2018-06-27 00:45:58

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及本公司潛在投資者,根據本
集團截至二零一八年三月三十一日止年度未經審核綜合管理賬目之初步審閱,本集團預
期與截至二零一七年三月三十一日止年度比較,截至二零一八年三月三十一日止年度
(「該年度」)的虧損將大幅增加約131百萬港元,主要由於確認電子商務業務(定義見下
文)所得商譽的減值虧損約141百萬港元,部分被於二零一七年十月收購網上平台後來自
新綜合時尚配飾平台業務的溢利約8百萬港元所抵銷,該網上平台主要透過自家營運的網
上平台(「綜合時尚配飾平台」)進行廣泛時尚配飾產品批發。
商譽減值虧損
於二零一六年十月,本集團收購領視科技有限公司(「領視科技」)全部股權,並開展開發
及銷售軟件相關應用程式的新業務分部(「電子商務業務」)。自收購領視科技所得商譽已
分配至電子商務業務現金產生單位(「現金產生單位」)。本集團已根據電子商務業務現金
產生單位的可收回金額每年進行商譽減值評估,並已確認141百萬港元的減值虧損,主要
由於本集團已決定分配更多資源於發展預期具更佳增長潛力的綜合時尚配飾平台業務而
修訂本集團的未來業務發展計劃。
285 : GS(14)@2018-07-01 00:40:18

虧,2,000萬現金,空殼
286 : GS(14)@2018-08-01 07:38:20

賣證券公司
287 : GS(14)@2018-08-01 07:38:20

賣證券公司
288 : GS(14)@2018-08-05 01:35:13

progressing
289 : GS(14)@2018-11-07 07:05:07


290 : GS(14)@2018-11-16 04:41:45

本公司董事(各為「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及本公司潛在投
資者,根據本集團截至二零一八年九月三十日止六個月(「該期間」)未經審核綜合管理賬
目之初步審閱,本集團預期與截至二零一七年九月三十日止六個月比較,該期間溢利將
增加約10百萬港元,乃主要由於出售一間附屬公司的收益及本集團綜合時尚配飾平台業
務產生的溢利。
291 : GS(14)@2018-11-29 15:44:38

盈利增4倍,至400萬,5,600萬現金
292 : GS(14)@2019-02-04 18:33:39

於過去三個月,本公司繼續專注其綜合時尚配飾平台業務的發展。下文載列近期本集團
業務營運發展的簡短概要:
– 網上批發平台於二零一九年一月的活躍客戶維持於3,267名及截至二零一九年一月止
三個月的每月交易量維持於約1,529單(活躍客戶指最近三個月曾透過有關平台進行
最少一單交易的客戶);
– 繼續透過以零售客戶為目標的第三方零售網上平台(例如唯品會商店及本集團於
www.tmall.com的商店(「天貓商店」))銷售時尚配飾產品;及
– 繼續透過與於二零一九年一月分別在中國及香港的50個及6個銷售點之分銷商及寄
售商合作之方式,銷售時尚配飾產品。
本公司將另行刊發公告,以知會股東及潛在投資者任何有關上述事項的重大進展。
領視 控股 0789 前稱 稱雅 雅天 天妮 討論 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270090

花樣年(1777)討論區(關係:0713)

1 : GS(14)@2010-07-17 15:26:31

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6391

招股書:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091112009_C.HTM

澄清:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091124268_C.pdf

買地:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100209639_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100303008_C.pdf

公佈業績:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100322004_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100415034_C.pdf

買地
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100420016_C.pdf

發CN:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100428283_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201005051152_C.pdf

自願公告:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100614428_C.pdf

大股東押股:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100716488_C.pdf
2 : GS(14)@2010-08-29 22:07:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100826006_C.pdf
3 : GS(14)@2010-11-18 00:30:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101117600_C.pdf
董事會批准建議發行
台灣存託憑證
4 : GS(14)@2010-11-26 07:58:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126022_C.pdf

noise

茲提述本公司日期為2010 年11 月17日有關建議發行台灣存託憑證(「建議台灣存託憑證發行」)的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於2010 年11 月25日,本公司之全資附屬公司香港花樣年投資控股集團有限公司(「花樣年香港」)與泰偉電子股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市之公司)訂立合作備忘錄(「合作備忘錄」),據此,雙方同意合作及共同發展位於台灣金門之一項旅遊及渡假村(「旅遊及渡假村」),惟須待建議台灣存託憑證發行完成後始能作實。預期倘本公司進行建議台灣存託憑證發行,本公司將動用及投資部份所得款項(即新台幣1,200,000,000(相等於約306,240,000港元))於旅遊及渡假村。
5 : GS(14)@2011-03-15 08:06:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110315018_C.pdf
業績大增,負債重
6 : New comer(7338)@2011-03-16 10:40:43

業績大增,負債重 ...

公司今年可供銷售面積為 150萬方米,目標銷售金額為 60億元,較去年增長 54%。
主席潘軍(圖)表示,今年公司將推出銷售面積中,約有半數為商業物業,而目前內地政策調控以住宅為主,他說:「 60億(銷售目標)屬保守估計,即使住宅不買,只售商業物業亦可達標,加上公司發展住宅項目以中高檔為主,於限購令的實施下,不少人購房一步到位,就買大一點的房子,故有信心可達標。」


公司業務前景仍算樂觀嗎 ?
7 : GS(14)@2011-03-16 21:19:04

我覺得龍湖D物業靚D
8 : GS(14)@2011-04-19 21:50:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419796_C.pdf
上 市 規 則 第13.09條 項 下 的 一 般 披 露
有 關 建 議 台 灣 存 託 憑 證 於 台 灣 證 交 所 發 售
及 上 市

本 公 司 向 台 灣 證 券期 貨 局 提 出 的 申 請 已 於2011年4月19日 獲 批 准。
9 : GS(14)@2011-06-26 19:07:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110626020_C.pdf
即是以1777股權換股收購深圳市花樣年投資,作價4億

於 協 議 日 期,目 標 集 團 各 成 員 公 司(不 包 括 深 圳 市 花 樣 年 投 資 及 其 附 屬 公司)均 為 投 資 控 股 公 司,不 從 事 任 何 業 務 或 持 有 任 何 資 產,惟 持 有 深 圳 市花 樣 年 投 資 的48%股 本 權 益 除 外。據 賣 家 表 示,收 購 深 圳 市 花 樣 年 投 資48%股 本 權 益 而 賣 家 支 付 的 原 先 購 買 價 約130,000,000港 元。

深 圳 市 花 樣 年 投 資 主 要 於 中 國 從 事 房 地 產 發 展 業 務,現 時 於 中 國 一 間 名為 花 樣 年 成 都 發 展 之 投 資 控 股 公 司 持 有65%股 本 權 益。於 本 公 告 日 期,深圳 巿 花 樣 年 投 資 擁 有 深 圳 一 項 名 為「花 郡」之 物 業 發 展 項 目。此 項 目 之 第二 期 仍 在 建 設 中,預 期 於2011年6月 底 前 完 成。完 成 後,花 郡 二 期 將 有 總 建
築 面 積 約63,870.33平 方 米。

「賣 家」 指 目 標 公 司 之 唯 一 股 東 于 水 先 生

股东名称  出资额(万元)  出资比例(%)  股东属性  股东类别
花样年集团(中国)有限公司  5200.0000  52.0000  本地企业  法人股东
深圳市百业腾兴科技有限公司  4800.0000  48.0000  本地企业  

姓名  职务  产生方式
潘军  总经理  选举
陈华帝  监事  选举
曾洁  董事长  选举
邱琼明  董事  选举
潘军  董事  选举

深圳市花样年投资发展有限公司2011年3月11日的变更事项
变更前出资期限:   
变更后出资期限:   无
变更前执照有效期限:   2021-9-28 0:00:00
变更后执照有效期限:   取消证照有效期限
变更前股东:   邱琼明 4800.0000(万元) 48.0000%
花样年集团(中国)有限公司 5200.0000(万元) 52.0000%
变更后股东:   深圳市百业腾兴科技有限公司 4800.0000(万元) 48.0000%
花样年集团(中国)有限公司 5200.0000(万元) 52.0000%     深圳市百业腾兴科技有限公司 的股东信息
股东名称  出资额(万元)  出资比例(%)  股东属性  股东类别
深圳市瑞禹科技有限公司  1000.0000  100.0000  本地企业  法人股东

股东名称  出资额(万元)  出资比例(%)  股东属性  股东类别
荣日集团有限公司  10800.0000  100.0000  其它机构  

  基本信息
  股东信息
  成员信息
  变更信息

     深圳市瑞禹科技有限公司 的成员信息
姓名  职务  产生方式
谢长红  总经理  选举
谢长红  执行(常务)董事  委派
林津  监事  选举

深圳市瑞禹科技有限公司2011年6月22日的变更事项
变更前企业类型:   有限责任公司(自然人独资)
变更后企业类型:   有限责任公司(台港澳法人独资)
变更前经营范围:   计算机软硬件、电子产品的技术开发,电子产品的销售,国内贸易(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。
变更后经营范围:   计算机软硬件、电子产品的技术开发,货物及技术进出口(不含分销)(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。

深圳市京基瑞吉酒店管理有限公司2011年4月27日的变更事项
变更前注册资本(万元):   人民币3800.0000 万元
变更后注册资本(万元):   人民币10800.0000 万元
变更前实收资本(万元):   人民币3800.0000 万元
变更后实收资本(万元):   人民币10800.0000 万元
变更前股东:   京基集团有限公司 3800.0000(万元) 100.0000%
变更后股东:   京基集团有限公司 10800.0000(万元) 100.0000%


深圳市瑞禹科技有限公司2011年5月12日的变更事项
变更前企业名称:   深圳市京基瑞吉酒店管理有限公司
变更后企业名称:   深圳市瑞禹科技有限公司
变更前法定代表人:   陈辉
变更后法定代表人:   谢长红
变更前企业类型:   有限责任公司(法人独资)
变更后企业类型:   有限责任公司(自然人独资)
变更前经营范围:   从事酒店管理、策划与咨询;会所管理策划、咨询;国内贸易(法律、行政法规及国务院规章规定需要审批的项目除外);市场营销策划;投资策划;经济信息咨询(以上均不含限制项目)。
变更后经营范围:   计算机软硬件、电子产品的技术开发,电子产品的销售,国内贸易(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。
变更前股东:   京基集团有限公司 10800.0000(万元) 100.0000%
变更后股东:   谢长红 10800.0000(万元) 100.0000%
变更前成员:   陈华(总经理) 陈华帝(董事) 陈华(董事长) 陈华(董事) 陈辉(董事) 李幼珍(监事)
变更后成员:   谢长红(执行(常务)董事) 李幼珍(监事) 陈华(总经理)

深圳市瑞禹科技有限公司2011年6月22日的变更事项
变更前股东:   谢长红 10800.0000(万元) 100.0000%
变更后股东:   荣日集团有限公司 10800.0000(万元) 100.0000%
变更前成员:   谢长红(执行(常务)董事) 李幼珍(监事) 陈华(总经理)
变更后成员:   林津(监事) 谢长红(执行(常务)董事) 谢长红(总经理)

是變更完先出呢張公告,肯定有些奇怪事情我們不知道的,全部人都是不是真實的,除了京基集團
10 : GS(14)@2011-06-26 19:09:36

www.­kingkey.­com.­cn
京基集團網站
11 : GS(14)@2011-07-20 00:01:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110718267_C.pdf
鑑 於 目 前 市 況 尚 未 明 朗,董 事 會 已 決 定 進 一 步 延 遲 台 灣 存 託 憑 證 發 行,直 至 市
況 有 所 改 善 為 止。本 公 司 預 期 於2011年10月19日 或 之 前 就 台 灣 存 託 憑 證 發 行 訂
立 包 銷 協 議,惟 須 視 乎 資 本 市 場 狀 況 而 定,而 本 公 司 將 於 適 當 時 候 就 台 灣 存 託
憑 證 發 行 的 結 構 以 及 就 台 灣 存 託 憑 證 於 台 灣 證 交 所 發 行 及 上 市 的 預 期 時 間 表
刊 發 進 一 步 公 告。
12 : 承天(1379)@2011-07-24 00:06:36

花样年潘军:没有商业就没有未来
花样年的战略转型2010年已经开启,潘军当时定下的基调是——坚决转身,舍弃普通住宅,发力商业地产和高端住宅。潘军的逻辑是,地产行业上一个十年的野蛮生长行将落幕,中国房地产行业已走入趋势性的转变节点,房地产行业将迎来新一轮整合。

调控前,花样年对住宅和商业地产的比重安排是7:3,调控之下,花样年减缓了普通住宅的开发,增加了城市综合体的比重,并把两者的比例调为5:5,未来几年也是优先发展城市综合体项目。

转型成就了花样年。对花样年而言,随着城市综合体的逐步放量,超额完成全年目标已是大概率事件。在潘军看来,房地产的未来关键在于不是谁最大,而是谁还存在。再过两年,花样年将正式和普通住宅说再见。到那时,花样年将全力聚焦高端住宅、商业地产及服务

全文:http://www.eeo.com.cn/2011/0722/206778.shtml
13 : GS(14)@2011-07-24 13:21:31

有排未到龍湖那級數
14 : GS(14)@2011-08-05 08:09:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110804823_C.pdf
公 司 公 佈2011年7月 的 銷 售 業 績。花 樣 年 實 現 合 同 銷 售 金 額 約 人 民 幣5.55億
元,銷 售 面 積 約48,726平 方 米,同 比 增 長 分 別 約 為246%和266%。截 至2011年7
月31日,公 司2011年 累 計 實 現 合 同 銷 售 金 額 約 人 民 幣39.6億 元,累 計 銷 售 面
積399,929平 方 米,同 比 增 長 分 別 約 為160%和211%。值 得 注 意 的 是,累 計 合 同
銷 售 金 額 已 超 過2010年 全 年 合 同 銷 售 金 額,達 到 今 年 銷 售 目 標 人 民 幣60億 元
的 約66%。
15 : GS(14)@2011-08-23 22:59:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110823014_C.pdf
財 務 摘 要
– 本 集 團 期 內 合 同 銷 售 額 由2010年 同 期 的 人 民 幣1,393百 萬 元 增 長144.4%至 人 民 幣3,405百 萬 元
– 本 集 團 期 內 毛 利 率 由2010年 同 期 的49.7%上 升 至52.5%。 期 內 平 均 售 價 由2010年 同 期 的 人 民 幣12,689元 增 長
44.8%至 人 民 幣18,369元
– 本 集 團 期 內 淨 利 潤 率 由2010年 同 期 的21.5%上 升 至25.0%
– 本 公 司 擁 有 人 應 佔 本 集 團 期 內 利 潤 由2010年 同 期 的 人 民 幣411百 萬 元 增 至 人 民 幣502百 萬 元。剔 除 投 資 物 業 公
允 變 動 所 產 生 的 收 益 及 相 關 之 稅 項 及 少 數 股 東 權 益 之 影 響,本 集 團 的 核 心 業 務 產 生 的 淨 利 潤 由2010年 同 期 的
人 民 幣305百 萬 元 增 長44.3%至 人 民 幣441百 萬 元

實肉盈利大增,但負債重
16 : GS(14)@2011-08-29 23:32:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110829750_C.pdf
有無搞錯
17 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-19 18:59:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019179_C.pdf
終止建議台灣存託憑證於台灣證交所發售及上市
18 : GS(14)@2011-10-19 20:57:50

本公司認為終止台灣存託憑證發行對本公司之財務狀況並無任何不利影嚮。
本公司將會於日後繼續審視自身情況以考慮會否及何時重新啟動台灣存託憑
證發行。倘本公司決定重新啟動,將會於日後及時刊發公告。

愈搞愈...
19 : greatsoup38(830)@2012-03-14 23:54:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120313003_C.pdf
強勁增長,負債重

財務摘要
- 本集團的總收入由2010年的人民幣4,471百萬元增加25.1% 至2011年的人
民幣5,592百萬元
- 毛利率於2011年維持42.8%的高水平,而2010年為43.0%
- 本公司擁有人應佔本集團年度利潤由2010年的人民幣807百萬元增加
42.9% 至2011年的人民幣1,154百萬元
- 每股盈利由2010年的人民幣0.17元增加35.3% 至2011年的人民幣0.23 元
- 董事會建議派發每股4.00港仙的末期股息
20 : GS(14)@2012-08-17 00:54:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120816830_C.pdf
財務摘要
- 本集團期內收入約為人民幣1,205百萬元。於2012年6月底,本集團自銷售
物業收取的按金約為人民幣4,450百萬元(2011 年12 月31日為人民幣2,619
百萬元),將於日後的財務報表中確認為收入。
- 毛利率維持於41.7%的高水平。
- 本集團的土地儲備建築面積約為829萬平方米,其中的出讓金已獲悉數
支付。平均土地儲備成本約為每平方米人民幣665 元。
- 本集團期內合同銷售額由約人民幣3,405百萬元輕微減少2%至約人民幣
3,351 百萬元,而於2012 年7月的合同銷售金額約為人民幣670 百萬元。根
據本集團的發展計劃,截至2012 年6 月30日止六個月,本集團交付予買
家的總建築面積較2011年同期為少。然而,預期本集團2012年全年計劃
中落成以供交付的銷售物業將如期落成並交付予買家。

轉盈為虧,蝕1.6億,重債

收入
本集團的收入主要來自(i)出售我們已開發物業;(ii)租賃投資物業;(iii)提供物
業代理及相關服務;(iv)提供物業經營及相關服務及(v)提供酒店管理及相關服
務的所得收入。截至2012 年6 月30日止六個月,本集團的營業額達到約人民幣
1,205百萬元,較2011年同期約人民幣2,005百萬元減少39.9%。減少主要歸因於根
據本集團的發展計劃,本集團交付予買家的總建築面積較2011年同期為少。然
而,預期本集團2012年全年計劃中落成以供交付的銷售物業將如期落成並交付
予買家。
...
毛利及毛利率
毛利於截至2012 年6 月30日止六個月為約人民幣503百萬元,較2011年同期約人
民幣1,053百萬元減少52.3%,而我們的毛利率則於截至2012 年6 月30日止六個月
維持於41.7%的高水平,而2011年同期的毛利率則為52.5%。此毛利的減少與總
收入於截至2012 年6 月30日止六個月減少的趨勢相符。另一方面,2011年落成的
兩項深圳項目的貢獻導致我們於截至2011 年6 月30日止六個月毛利率增加。
21 : GS(14)@2012-08-18 13:01:01

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120818/News/eb_ebb1.htm
【明報專訊】因上半年竣工交付面積同比大減,由前國家副主席曾慶紅侄女曾寶寶擔任大股東的內房股花樣年(1777)中期業績失色,去除投資物業公平值變動收益後,核心盈利僅錄得約3000萬元(人民幣.下同),按年大跌逾九成。花樣年股價昨日下挫7.7%至0.72元,跌幅為眾內房股之冠。

純利大跌是集團上半年可供入帳的竣工面積僅2.1萬平方米,按年減少65%,並且完成全年80萬平方米預計竣工面積的不足3%。執行董事林錦堂在業績會上強調,此結果與集團交付集中於下半年的常規做法一致,另有尚待竣工的78萬平方米物業,可在年內如期完成。花樣年上半年實現合同銷售額33.5億元,按年微跌2%,完成全年目標的47%。主席兼首席執行官潘軍表示,下半年內地樓市正反因素並存,集團在未來數月將加緊銷售,「能快推絕不慢推」,全年72億元的目標可望超額完成。
22 : ken9981(25673)@2012-08-20 10:12:15

业绩正路啊!但2010年转行商业地产,明显策略错误。
23 : ken9981(25673)@2012-08-20 10:13:28

16樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110829/LTN20110829750_C.pdf
有無搞錯

汤兄觉得这个不合理吗?
24 : GS(14)@2012-08-20 10:47:02

23樓提及
16樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110829/LTN20110829750_C.pdf
有無搞錯

汤兄觉得这个不合理吗?


兩塊錢招股價啊
25 : Louis(1212)@2012-09-20 23:18:50

花樣年控股集團有限公司發行於2017年到期的250百萬美元13.75%優先票據
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120920594_C.pdf

比較1174 9.75% & 1098 9.875%高4厘, 昂貴! 擁有雄厚背景, 為什麼要支付這麼高的利率呢?

25/07/2012 09:23
太平洋恩利(1174)附屬發七年期9﹒75厘3億美元優先票據

《經濟通通訊社25日專訊》太平洋恩利(01174)公布於昨日(24日)與初步買方訂立購買協議,其附屬公司CFG INVESTMENT S﹒A﹒C﹒發行於2019年到期之3億美元9﹒75厘優先票據;票據預期於下周一(30日)發行。

 該票據已獲穆迪評級為Ba3級、標普評級為BB-級,及惠譽評級為BB級。

 滙豐、美銀美林、渣打、澳盛銀行、Jefferies、RaboSecurities及德銀為票據之聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人,同時亦為票據之初步買方。

 發行票據之所得款項淨額將達約2﹒9億美元(約22﹒62億元),擬用作撥付擴充集團北太平洋之捕撈業務、償付未償還債項,及撥付營運資金及一般公司用途。(kk)


19/09/2012 09:23
路勁(01098)發五年期3﹒5億美元票據,票息9﹒875%

《經濟通通訊社19日專訊》路勁(01098)公布,計劃發行總值3﹒5億美元,五年期擔保優先票據,票息9﹒875%,票據並會上市買賣,由匯豐、DBS及摩根大通負責發行安排。(os)
26 : ken9981(25673)@2012-09-21 15:05:46

24樓提及
23樓提及
16樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110829/LTN20110829750_C.pdf
有無搞錯

汤兄觉得这个不合理吗?

兩塊錢招股價啊


授出日期: 2011 年8 月29 日(「授出日期」)
授出購股權之行使價: 每股股份0.836港元,相當於下列各項中最高者:(i) 股
份於授出日期在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)
發出之每日報價表所載收市價每股0.820港元;(ii) 股
份緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出之每日
報價表所載平均收市價每股0.836 港元;及(iii)股份之
面值。

当时市场就是这个价,他是明益自己人,但这个是惯例啊。现在都在行权价之下啊
27 : ken9981(25673)@2012-09-21 15:10:37

http://stock.finance.qq.com/hk/g ... -20120920-001507113

发行於2017年到期的250百万美元13.75%优先票据汤兄,请教这个如何看?以前美元贬值,就说高点息都讲得过去,现在人仔贬值,这个高息债除了说明很缺钱,还能说明什么呢?可能销售真的很不顺利,请汤兄指教。
28 : GS(14)@2012-09-22 11:39:34

27樓提及
http://stock.finance.qq.com/hk/gsgg.php?ID=HKEX-EPS-20120920-001507113
发行於2017年到期的250百万美元13.75%优先票据
汤兄,请教这个如何看?以前美元贬值,就说高点息都讲得过去,现在人仔贬值,这个高息债除了说明很缺钱,还能说明什么呢?可能销售真的很不顺利,请汤兄指教。


用番呢張啦
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120920594_C.pdf

1. 我覺得間野現金流可能出問題,貨太多,銷售慢
29 : greatsoup38(830)@2012-09-22 17:44:49

http://cn.financeasia.com/News/316379,%E5%80%BA%E5%88%B8%E7%AB%9E%E6%A0%87%E7%81%AB%E7%88%86%EF%BC%8C%E8%8A%B1%E6%A0%B7%E5%B9%B4%E5%8B%9F%E5%BE%972.5%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83.aspx
花樣年於2010年5月首次在美元債券市場上進行了1.2億美元交易,但該期債券流動性不良,因而,當該公司於週一和週二在香港及新加坡啟動非交易路演時,很多投資者都是首次考慮該公司。

它於第二天啟動了交易,在提出了14%至14.5%左右的指導價格後,吸引到了來自118個賬戶的15億美元申購。指導價格向下修正至14%,債券最終定價的收益率為13.9%。

本年度迄今,中國房地產行業的高收益債券借款人沒有太多動作,但在歐洲央行兩週前的領頭下,各央行開始注入流動性後,這些借款人中的一些發現進入市場較為容易了。

一個消息來源稱,中國一連串的公司會計醜聞也有所幫助。「花樣年是一家小公司,但它運作良好而審慎,記錄清白。這對投資者產生了吸引力,」他說。

該公司還擁有低成本的優質土地儲備,尤其是在成都,而且在北京和蘇州的業務也正在發展,並在深圳和珠三角有穩固的市場地位。

兩週前,中國的另一家高收益債券房地產公司——佳兆業集團一期類似的2.5億美元債券吸引到了39億美元申購。 昨天,該債券的交易價格略低於13%,基本上與花樣年現有的2015債持平。

這期債券的評級比公司評級低一檔——被穆迪評為B2,被標普評為B+——將用於為新項目和現有項目提供資金、再融資、以及一般公司用途。根據最新的財務報表,公司的短期債務為18億元,現金餘額為14億元。

標普稱,與公司評級有一檔的差異,是因為它認為「在違約的情況下,離岸票據持有人相比在岸債權人處於顯著不利的地位。我們認為,該公司優先借款與總資產的比率將保持高於投機級債券的15%評級門檻之上。」

這家評級機構還注意到了,花樣年在高端住宅開發中,在進行激進的債務融資擴張——而它在這一細分市場的經驗有限。

不過,兩家評級機構都指出了公司有高質量的財務管理。「雖然將承擔更多的債務,但花樣年的債務槓桿率——衡量指標是債務與總市值的比率約為55%——對於B1評級而言仍是適當的水平,」穆迪的花樣年首席分析師鄒吉明表示。


花樣年的創始人曾寶寶是中國前副主席曾慶紅的侄女。她擁有公司61%股權。

美國銀行美林擔任了全球協調人,並與瑞銀和工銀國際一道擔任了聯席簿記人。
30 : 承天(1379)@2012-09-23 13:27:54

花樣年會唔會分拆reits?呢
31 : greatsoup38(830)@2012-09-23 13:29:42

30樓提及
花樣年會唔會分拆reits?呢


他分拆到應該咁做,但他d住宅...
32 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-17 00:37:17

31樓提及
30樓提及
花樣年會唔會分拆reits?呢

他分拆到應該咁做,但他d住宅...


其實市再旺D, 就可能話搞分拆
33 : GS(14)@2012-10-17 23:02:40

32樓提及
31樓提及
30樓提及
花樣年會唔會分拆reits?呢

他分拆到應該咁做,但他d住宅...

其實市再旺D, 就可能話搞分拆


睇下點
34 : greatsoup38(830)@2012-10-30 23:39:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121024018_C.pdf
企業信息  

註冊號:   110000014241945   企業類型:   有限責任公司(法人獨資)
主體名稱:   花萬里投資(北京)有限公司
法定代表人/負責人:   潘軍   行政區劃:   朝陽區
成立日期:   2011-09-13   註冊資本:   77915 萬
經營期限自:   2011-09-13   經營期限至:   2041-09-12
登記機關:   北京市工商行政管理局   企業狀態:   開業
地址/住所:   北京市朝陽區建國門外大街1號院1號樓36層07-15單元
經營範圍:   項目投資;投資管理;房地產開發;物業管理;貨物進出口。 土地使用權出資23500萬元
年檢年度:   2011   年檢結果:   通過

花樣年10 億併購疑涉關連交易 聲稱第3 方負責人為公司主席用同一辦公室   

...
花樣年執行董事林錦堂回應查詢時強調,收購目標公司「花萬里投資」確為賣方「成都市長秋山」的全資子公司,而「成都市長秋山」由兩位內地自然人全資擁有,跟花樣年及其關連人士的確並無任何瓜葛。「花樣年、花萬里雙方實際在2010 年底才由政府引見而相識,從此共謀朝陽區地塊發展,但鑑於地塊拆遷等事項繁瑣,直到最近才確定收購方案,繼而簽約。」

不過,據北京官方《企業信用網》顯示,被收購目標「花萬里投資」的法定代表人及負責人一欄,赫然寫着花樣年主席潘軍的名字。同時,根據北京《企業信用網》公布,「花萬里投資」登記地址為北京國貿大廈一單位。不過,日前本報記者前往探訪時卻發現,雖然立於大廈底層及36 層的企業名牌上,確有一間名為「花萬里投資」,但對應標明的單位,入口處裝潢使用的名稱卻為「花樣年」及「FANTASIA(即花樣年英文名)」。國貿大廈禮賓部的工作人員以及在同層辦公的其他公司職員確認,大廈使用的「花萬里投資」標牌以及對應單位的室內裝潢,至少今年以來並未進行替換、改動或重修。

兩公司地址共用回應:屬「借用」辦公室

林錦堂對此的解釋是,該辦公室一直是花樣年位於北京的辦事處,只不過與「花萬里投資」開始合作之後,考慮到對方缺少正式的辦公門面,才將該辦公室「借予」「花萬里投資」共用,並轉以「花萬里投資」冠名。至於「花萬里投資」法人代表顯示為潘軍,林錦堂則解釋,相關手續在本月之內、交易公告之前完成,「這是因為公司計劃在正式收購前,先把轉換法人這些較為繁瑣的法律程序做好。」

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100303008_C.pdf
花樣年透過向「獨立第三方」收購後獲得的北京地皮,位於朝陽區的青年路與黃木杉路之間,預計將興建大型商場及寫字樓。附近有大型豪宅、每平方米售價高達6 萬元人民幣的北京星河灣等。此外,花樣年向「獨立第三方」收購名為「花萬里」的地方企業,原來並非首次。花樣年2010 年3 月3 日的公告顯示,集團當時向獨立第三方收購「蘇州花萬里」的全部股權,從而獲得蘇州太湖城地塊,涉資5.85 億元人民幣。昨日截稿前,本報尚未收到花樣年對此事的回應。

注册号:     440301103234196
企业名称:     中信深圳(集团)有限公司
地址:     深圳市福田区深南中路中信城市广场办公楼4楼
法定代表人:     吴岚  
经营范围:     在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;物业租赁;物业管理;高尔夫球场、会所管理。建筑工程设计、施工及设备安装,基础设施工程施工,室内外装修,园林绿化(涉及资质许可的需取得有关主管部门的资质许可后方可经营)。房地产信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务;国内商品的展览展示;建筑材料的销售。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。)
注册资本(万元):     150000
实收资本(万元):     150000
市场主体类型:     有限责任公司(法人独资)
成立日期:     1988年5月14日
经营期限:     自1988年5月14日起至2038年5月14日止
核准日期:     2010年7月21日
年检情况:     2011年度已年检

股东名称  出资额(万元)  出资比例(%)  股东属性  股东类别
中信房地产股份有限公司  150000.0000  100.0000  其它机构  

姓名  职务  产生方式
吴岚  总经理  聘用
吴治国  监事  委派
翁绍源  监事  委派
刘修文  监事  委派
吴岚  董事长  委派
常颖  董事  委派

中信深圳(集团)有限公司2008年3月19日的变更事项
变更前企业名称:   中信深圳(集团)公司
变更后企业名称:   中信深圳(集团)有限公司
变更前法定代表人:   孔丹
变更后法定代表人:   宋川
变更前注册资本(万元):   人民币13017.0000 万元
变更后注册资本(万元):   人民币150000.0000 万元
变更前企业类型:   全民
变更后企业类型:   有限责任公司(法人独资)
变更前实收资本(万元):   人民币13017.0000 万元
变更后实收资本(万元):   人民币150000.0000 万元
变更前经营范围:   自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口,三来一补、进料加工,对销贸易和转口贸易(具体按[1997]外经贸政审函字第1901号文经营)。本公司进出口商品转内销,石油制品、金属材料(不含金银)、建筑材料、矿产品、煤炭、电子产品、家用电器、文体用品、汽车(不含小轿车)及零配件(以上涉及许可证管理的项目须取得相关的许可证后方可经营)。
变更后经营范围:   在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;物业租赁;物业管理;高尔夫球场、会所管理。建筑工程设计、施工及设备安装,基础设施工程施工,室内外装修,园林绿化(涉及资质许可的需取得有关主管部门的资质许可后方可经营)。房地产信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务;国内商品的展览展示;建筑材料的销售。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。)
变更前股东:   中国中信集团公司 0.0000(万元) 0.0000%
变更后股东:   中信房地产股份有限公司 150000.0000(万元) 100.0000%
变更前成员:   宋川(董事长) 陈晓村(监事) 禹来(董事) 毛鼎雄(总经理) 张军(监事) 李昌国(董事) 潘新平(董事) 候锦秀(监事) 毛鼎雄(董事)
变更后成员:   宋川(董事长) 陈晓村(监事) 禹来(董事) 毛鼎雄(总经理) 张军(监事) 李昌国(董事) 潘新平(董事) 候锦秀(监事) 毛鼎雄(董事)
变更前注册号:   4403011062209
变更后注册号:   440301103234196
郑健  董事  委派
35 : greatsoup38(830)@2012-10-30 23:40:21

http://www.xici.net/d170638950.htm

蘇州市花萬里房地產有限公司開發 太湖天城被曝質量問題 花樣年誠信再遭質疑
分享:
騰訊微博 新浪微博 QQ空間 人人網 更多 複製
返回[蘇州媒體圈] 關閉窗口 | 隱藏邊欄

20871128
木人金 發表於:12-06-04 10:00 [只看該作者]

蘇州市花萬里房地產有限公司開發 太湖天城被曝質量問題 花樣年誠信再遭質疑

 新浪樂居訊(編輯 小孔)隨著精裝房在大城市樓市中比重的增加,其質量問題也逐步凸顯,原本「省事省力省心」的精裝房,卻成為了一些購房者心中之痛。

 而近日,有多名新浪樂居網友在論壇上爆料,稱位於太湖邊的花樣年太湖天城項目一期交房之中,發現房屋實際交付標準與裝修標準不符,網友直呼「坑人」。

 說好的「拎包入住」不省心 網友直呼「坑人」

 蘇州花樣年太湖天城項目由蘇州市花萬里房地產有限公司開發,2010年3月花樣年斥資5.85億元從中信深圳集團收購了蘇州花萬里全部股權,而蘇州花樣年正式接手太湖城地塊、浩閣地塊及酒店地塊的開發。

 2010年12月,花樣年太湖天城項目正式推出,首次開盤推出的是五星級私人酒店公寓產品,面積在60-90平方米,均價12500元/平米。至2011年8月份,太湖天城推出獨棟別墅,價格在550-1200萬/套。目前花樣年在售的除了精裝酒店式公寓和獨棟別墅之外還有mini墅,面積在92-170平左右,價格在160-280萬/套之間。

 而近日網友所爆料的質量問題主要存在於已經交房的一期酒店式公寓,有網友詳細列出了酒店式公寓的精裝問題:家電品牌均檔次不高,燈具均為一種樣式的節能燈,鏡前燈只有兩根線頭;家具是山寨的名牌,窗簾變成了薄紗;而廁所與客廳隔斷玻璃上的百葉窗被減去。該網友表示:「總之標準同售樓時講的出入太大,離拎包入住尚有一段距離。」

 同時有網友指出,在交房的時候,開發商並未能提供室內環境檢測報告、裝修材料品牌用材檢測報告以及家具家電的保修卡,因此「沒有辦法安心的真正做到拎包入住。」

 另外有網友爆料稱,開發商是為了趕交房,所以質量沒有保障。在他看來,開發商是「為了避免賠償延誤交房費用,而讓購房者損失入住時間作為代價。」

 深圳成都項目問題頻發 花樣年誠信再遭質疑

 在花樣年的全國項目中,出現問題的不僅僅只是蘇州太湖天城項目。據媒體報導,深圳花樣年項目2010年被網友控訴其10宗罪:「買房時稱樓下商舖會是咖啡廳會是大型超市,可事實商舖成了修理店,公共活動場所變成了修理廠;閒雜人員可以隨意進出,東西帶出毫無登記;進出大廈沒攝像存底,失竊的現象越來越嚴重……」

 除深圳項目外,花樣年四川樓盤也在網上遭到炮轟,「購買的商舖與當時承諾的和以前在售樓部中展示的沙盤環境相徑勝遠,這就是花了一輩子掙來的血汗錢購買的商舖!」同時,2010年8月,花樣年位於成都的一處千畝高爾夫球場被指為違規高爾夫球場用地,被處以暫停球場建設和1800萬元的罰款處罰。

 而蘇州太湖天城項目作為5A級景區邊的精品酒店式公寓,一期交房就出現了各式的質量問題,至此也引起了蘇州網友的強烈擔心:太湖天城會不會又是一個問題樓盤?

 花樣年太湖天城項目的精裝質量問題,本站還將繼續追蹤。
36 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:24:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130115145_C.pdf
本公司擬進行有擔保優先票據的國際發售。
建議發行票據之完成須視乎市況及投資者興趣而定。按照擬議,票據將由
附屬公司擔保人擔保。美銀美林及花旗作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管
理人,負責經辦建議發行票據。本公司擬運用發行票據所得款項為其現有
債務再融資、為現有及新增物業發展項目(包括土地款及建築費)提供資金
以及作其他一般企業用途。本公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並
因而重新調配所得款項用途。
票據已原則上獲准於新交所上市及報價。票據獲准於新交所公開上市及報
價不應視為本公司或票據的價值指標。新交所概不就本公告內容承擔任何
責任。
...
本公司資料及進行建議發行票據之原因
本集團是中國領先的物業開發商及物業相關服務供應商。由2009年至2012年連
續四年,本集團的成員公司均獲中國房地產Top 10研究組評為中國房地產百強
企業之一及中國物業服務百強企業之一。本集團亦於2011年獲得中國房地產
研究會、中國房地產業協會及中國房地產評測中心評為中國房地產上市公司
百強之一,以及於2011年及2012年獲評為中國房地產上市公司綜合實力五十強
之一。本集團於1996年在深圳首次開展其物業開發業務。憑藉豐富的經驗和卓
越的能力,本集團已成功擴張至中國增長最快的其中四個經濟區(即成渝經濟
區、珠江三角洲地區、長江三角洲地區及京津都市圈),目前並專注於該等經濟
區的房地產業務。
本集團計劃持續專注於該等經濟區,並擬堅持以嚴謹的方式繼續在上述各地
區收購更多低成本的土地。
本公司擬運用發行票據所得款項為其現有債務再融資、為現有及新增物業發
展項目(包括土地款及建築費)提供資金以及作其他一般企業用途。本公司或會
因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配所得款項用途。
37 : greatsoup38(830)@2013-01-17 01:38:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130116012_C.pdf
發行於2020年到期之2.5億美元10.75%優先票據
茲提述本公司就發行票據於2013 年1 月15日刊發的公告。
於2013 年1 月15日,本公司及附屬公司擔保人就發行於2020年到期之2.5億美
元10.75%優先票據與美銀美林及花旗訂立購買協議。
發行票據估計所得的款項淨額在扣除包銷折讓及佣金以及其他估計開支後
將約為2.44億美元,而本公司擬運用所得款項淨額為其現有債務再融資、為
現有及新增物業發展項目(包括土地款及建設費)提供資金以及作其他一般
企業用途。本公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配所得
款項用途。
38 : greatsoup38(830)@2013-02-24 13:17:52

1777報告
39 : greatsoup38(830)@2013-03-21 01:33:11

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130320/news/ec_ech1.htm


無獨有偶,花樣年主席潘軍亦在昨日的記者會上透露,集團今年2月在新加坡簽訂首個海外項目,總建築面積為1.2萬平方米,通過財務槓桿及政府資金支持,集團前期所需投入料不超過4000萬坡元(約2億元人民幣)。

「項目總銷售額預計可以達到坡元2.5億元(約12.42億元人民幣),最早在今年第三季末可以入市。」

此外,碧桂園已落成的待售物業估值去年年底達到185億元、按年增長逾四成,引起市場擔憂。劉家毅解釋,這主要是因為去年推盤集中於第四季,令庫存量上升,對長期經營並不造成壓力。
40 : greatsoup38(830)@2013-03-24 17:31:39

1777

盈利跌1成,至6.1億,重債
41 : greatsoup38(830)@2013-03-31 18:17:29

1777 report
42 : greatsoup38(830)@2013-04-02 00:33:50

1777
43 : greatsoup38(830)@2013-04-13 22:01:24

2013-04-08 MT
【專訪】花樣年 積極發展社區服務業務   

...
 花樣年2012年的毛利率為40.5%,與2011年的42.8%相比,稍為下跌,潘軍解釋這是個正常合理的水平,「去年公司的產品結構50%屬於剛需,50%是屬於商業及城市綜合體,我們在去年的結算面積當中,跟前年相比,剛需的比重增加了一點,而做剛需產品,利潤率一定是低。」他預計花樣年2013年的毛利率會跟2012年相若,「因為我們產品結構沒有發生大的變化,剛需跟商業及城市綜合體的水平維持相若水平。」

花樣年優勢在於其服務能力

 內房企業百花齊放,潘軍表示與其他內房企業相比,花樣年的優勢並不在於其規模,而是其服務能力成為公司的核心競爭力之一,他表示花樣年2013年推出的項目仍以剛性需求為主,但同時亦會積極發展社區服務業務,例如,安全管家及物業管理等,為業主提供一對一的貼身服務。「如果價格跟速度給我選,我會選賣房子的速度快一點,然後我就會去買地,因為花樣年的未來發展重點是發展服務平台,今後我們想做的是基於社區服務附加值的這部分,這是公司未來更看中的增長點。」

 他表示,公司會繼續做剛需房及產業化的研究,但這部分的增長,在他的眼中,仍然是還少,「就算未來幾年我可以賣幾百億的房屋,但對我的意義並不大,因為隨着房價的穩定,人工、材料及地價上漲的情況下、利潤率是愈來愈低,因此,我較重視如何提高業主的滿意度,我希望客戶住在我們的商圈裏面,購買我們更多的服務,才是公司未來的價值。」
44 : morpheo(3452)@2013-05-05 14:02:59

呢間公司的人事如何?高層跟家領導有關通常是好事定壞事?
45 : GS(14)@2013-05-05 14:17:29

44樓提及
呢間公司的人事如何?高層跟家領導有關通常是好事定壞事?


我覺得好亂,好多野唔正規,同領導有關有好有壞
46 : morpheo(3452)@2013-05-06 14:15:27

買野,但唔明點解要咁貴

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130506064_C.pdf

董 事 會 欣 然 宣 佈,於 二 零 一 三 年 五 月 六 日,本 公 司 全 資 附 屬 公 司 花 樣 年 投
資 控 股 與 賣 方 訂 立 購 股 協 議,據 此,賣 方 已 有 條 件 同 意 出 售 而 花 樣 年 投 資
控 股 已 有 條 件 同 意 購 買 中 國 地 產 集 團 全 部 已 發 行 股 本 及 股 東 貸 款,代 價 為
人民幣284,289,337元(相 當 於 約352,518,778港 元)。

有關中國地產集團的資料
中 國 地 產 集 團 為 於 一 九 九 二 年 九 月 十 五 日 於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司,並 主
要 從 事 物 業 投 資。
中國地產集團截至二零一三年三月三十一日止財政年度的經審核財務報表尚
未 可 提 供。根 據 香 港 公 認 會 計 原 則 編 製 的 中 國 地 產 集 團 截 至 二 零 一 二 年 三 月
三十一日止財政年度的經審核財務報表及截至二零一三年三月三十一日止財
政 年 度 的 未 經 審 核 管 理 賬 目,中 國 地 產 集 團 截 至 二 零 一 二 年 及 二 零 一 三 年 三
月三十一日止兩個財政年度各年的純利(除 稅 及 非 經 常 性 項 目 前 及 後)及其於
二 零 一 三 年 三 月 三 十 一 日 的 資 產 淨 值 如 下:
截至三月三十一日
止年度
二零一二年 二零一三年
港 元 港 元
(經 審 核) (未 經 審 核)
除稅及非經常性項目前純利 6,610,526 7,888,756
除稅及非經常性項目後純利 6,610,526 7,888,756
於二零一三年
三月三十一日
港 元
(未 經 審 核)
資產淨值 106,267,839
47 : GS(14)@2013-05-07 00:07:14

46樓提及
買野,但唔明點解要咁貴

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130506064_C.pdf

董 事 會 欣 然 宣 佈,於 二 零 一 三 年 五 月 六 日,本 公 司 全 資 附 屬 公 司 花 樣 年 投
資 控 股 與 賣 方 訂 立 購 股 協 議,據 此,賣 方 已 有 條 件 同 意 出 售 而 花 樣 年 投 資
控 股 已 有 條 件 同 意 購 買 中 國 地 產 集 團 全 部 已 發 行 股 本 及 股 東 貸 款,代 價 為
人民幣284,289,337元(相 當 於 約352,518,778港 元)。

有關中國地產集團的資料
中 國 地 產 集 團 為 於 一 九 九 二 年 九 月 十 五 日 於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司,並 主
要 從 事 物 業 投 資。
中國地產集團截至二零一三年三月三十一日止財政年度的經審核財務報表尚
未 可 提 供。根 據 香 港 公 認 會 計 原 則 編 製 的 中 國 地 產 集 團 截 至 二 零 一 二 年 三 月
三十一日止財政年度的經審核財務報表及截至二零一三年三月三十一日止財
政 年 度 的 未 經 審 核 管 理 賬 目,中 國 地 產 集 團 截 至 二 零 一 二 年 及 二 零 一 三 年 三
月三十一日止兩個財政年度各年的純利(除 稅 及 非 經 常 性 項 目 前 及 後)及其於
二 零 一 三 年 三 月 三 十 一 日 的 資 產 淨 值 如 下:
截至三月三十一日
止年度
二零一二年 二零一三年
港 元 港 元
(經 審 核) (未 經 審 核)
除稅及非經常性項目前純利 6,610,526 7,888,756
除稅及非經常性項目後純利 6,610,526 7,888,756
於二零一三年
三月三十一日
港 元
(未 經 審 核)
資產淨值 106,267,839


可能入帳方式唔同,但他買d野都好怪的
48 : morpheo(3452)@2013-05-07 00:11:47

47樓提及


可能入帳方式唔同,但他買d野都好怪的


點怪法?
49 : GS(14)@2013-05-07 00:35:05

48樓提及
47樓提及


可能入帳方式唔同,但他買d野都好怪的


點怪法?


http://hk.news.yahoo.com/%E8%8A% ... 726434--sector.html
50 : GS(14)@2013-05-20 12:07:09

1777
51 : greatsoup38(830)@2013-05-21 12:35:20

1777
52 : ant2012(35387)@2013-06-14 22:20:55

建議分拆彩生活集團
53 : greatsoup38(830)@2013-06-15 16:32:34

點解不是全資?
54 : ant2012(35387)@2013-06-15 16:35:38

53樓提及
1777


重複左
55 : bbaeric(38257)@2013-06-18 20:40:47

《大行報告》花旗首予花樣年(01777.HK)「買入」評級 目標價1.8元
2013-06-18 11:06:27

花旗表示,花樣年(01777.HK)2012-15財年的核心盈利預測年均複合增長率逾25%,加上社區地產服務業務有進一步上行空間,增長有望起飛。

花樣年過往有實現合約銷售目標的紀錄(2013財年100億人民幣),加上利潤率穩健(35%以上),其估值吸引,較2013年預測資產淨值折讓66%。目標價1.8元,首予「買入」評級。

花樣年的土地儲備建築面積達800萬平方米,遍佈13個城市(以成都和深圳為主),大部份位於一二線城市,相信其能夠實現2013財年銷售目標(按年增25%)。預料其2013-15財年的毛利率可維持在35-38%,因土地儲備成本低。以目前負債比率,有空間加大槓桿以進一步擴張。

花樣年管理層預料,其物業相關服務業務盈利,未來三年應可貢獻盈利的25-30%。花旗指保守假設該項業務的盈利年均複合增長率3%,有大量上調空間。

催化劑包括:來自物業相關服務業務的盈利貢獻或分拆;採購更多增生資產淨值的土地;營收或利潤率優於預期。風險包括內地經濟放緩、政策轉變等。(na/t)


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.548855.html
56 : MrYeung(15476)@2013-06-18 20:44:12

花樣年控股 (1777.HK) - 彩生活,V2.0模式的期待
57 : bbaeric(38257)@2013-06-24 21:21:30

花樣年(01777.HK)內地四大區域布局金融業務
2013-06-24 16:35:59
  
花樣年(01777.HK)集團總裁潘軍表示,目前集團金融業務正在華北、華東、華南、西南四大區域進行戰略布局,希望以非銀行金融服務業務形式發展。他期望此業務能為高成長、富有潛力的國內企業和中高淨值人群,提供專業融資顧問服務和綜合解決方案。

花樣年旗下桂林全資附屬合和年小額貸款昨日正式開業,該公司註冊資本1億元。而潘軍曾在3月時於業績發布會時表示,公司今年除了如常積極發展房產業務外,亦冀進一步拓展社區金融服務。(bi/t)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.549845.html
58 : bbaeric(38257)@2013-06-25 15:09:07

[2013-06-25]
花樣年桂林小貸公司開業

香港文匯報訊(記者 黃嘉銘)花樣年(1777)全資發起的桂林市合和年小額貸款公司於周日開業。據悉,合和年小貸註冊資本1億元人民幣,將致力為個體工商戶、小微企業、工薪層和其他有貸款需求人士提供貸款服務。公司表示,期望為民間資本涉足金融業開闢了新途徑,有助解決小微企業融資難、改善農村金融生態環境、規範和引導民間資本服務經濟發展。

http://paper.wenweipo.com/2013/06/25/FI1306250021.htm
59 : bbaeric(38257)@2013-06-25 16:01:20

2013年06月25日(二)
花樣年做「財仔」攻中西部

花樣年(01777)全資附屬的合和年小額貸款公司過去周日在桂林開業,為其轉型至金融控股公司邁出重要一步。花樣年主席、執董及首席執行官潘軍接受本報查詢時稱,今年續於內地中西部開展相關業務,料年底小額貸款公司達十家。花樣年昨收報一點一二元,跌百分之八點九四。

隨着類似香港財務公司的放貸業務開始於內地普及,近年花樣年擬轉向發展社會服務平台。潘軍指,金融業務作為集團八大業務的重要組成部分,小額貸款服務對象包括當地個體工商戶、白領等。他指,相關小額貸款所需資金不多,集團已與包括光大銀行、華夏銀行及中行(03988)等商討,為其所需資金安排相關的貸款額度。

拓前海金融服務
據花樣年提供的資料,合和年小額貸款註冊資本一億元,並借鑑德國IPC成熟的貸款技術和經驗,冀有效控制貸款逾期率。潘軍指,是次成立小額貸款業務與內地錢荒無關,集團金融業務將在華北、華東、華南及西南四大區域布局,力求以非銀行業務帶動中國創新金融的全面發展。

小額貸款公司規模近年發展迅速,據人行統計資料顯示,截至今年三月底,內地共有小額貸款公司六千五百五十五家,貸款餘額達到六千三百五十七億元人民幣,今年一季度新增貸款四百三十四億元人民幣。

另潘軍續指,集團於深圳前海的金融服務公司已經成立,集中經營融資租賃業務。潘氏指,今年集團銳意開展的金融服務將以小額放貸及融資租賃為主。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20130625/00202_010.html
60 : greatsoup38(830)@2013-06-30 23:18:12

買項目剩餘權益
61 : bbaeric(38257)@2013-07-04 19:46:52

【個股信息】花樣年(1777-HK)上半年合同銷售36.7億人幣
2013/07/04 18:21
財華社香港新聞中心

花樣年公佈,6月實現合同銷售金額約5.81億元人民幣(下同),銷售面積約76,419平方米。今年首6個月,累計實現合同銷售金額約36.7億元,累計銷售面積450,987平方米,按月分別增長19%及20%,完成公司上半年的銷售目標。(I)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/558359.html
62 : bbaeric(38257)@2013-07-04 20:28:01

【個股信息】花樣年(1777-HK)獲大股東增持1,595.6萬股,涉1,987萬元
2013/07/04 10:50
財華社香港新聞中心

花樣年公佈,大股東Fantasy Pearl International Limited,於6月27、28及7月2日,增持公司股份近1,595.6萬股,共涉資約1,987萬元,平均作價每股約1.245元。是次增持後,其持股比例由61.16%增至61.47%。(I)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/5/558246.html
63 : greatsoup38(830)@2013-07-04 23:46:23

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&

女大股東增持
64 : bbaeric(38257)@2013-07-09 21:05:23

花樣年(01777.HK)獲大股東增持1333萬股 持股量升至61.83%
2013-07-09 18:09:13

據聯交所股權資料顯示,花樣年(01777.HK)於本月4日及5日,再獲大股東Fantasy Pearl International Limited分別以每股平均價1.32及1.372元,增持共1333.35萬股,持股量升至61.83%。(ka/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.552401.html
65 : bbaeric(38257)@2013-07-10 10:15:59

花樣年:房地產不好玩

■花樣年主席潘軍看淡內房前景,明言房地產不好玩。 資料圖片

【本報訊】前國家副主席曾慶紅侄女曾寶寶作為大股東的內房發展商花樣年(1777)將集中火力於輕資產業務。集團董事局主席兼首席執行官潘軍昨表示「房地產行業不好玩」,未來有意更積極發展旗下「彩生活」物業管理及前海的金融服務。
對於中國經濟續有放緩危機,潘軍表示雖然一、二線城市的房產市場在剛需帶動下仍會繼續向上,惟三及四線城市則難言樂觀。他認為主要由於三及四線城市出現人口逐步流出及產業續向下流問題,削弱消費力,更預料該等城市的房地產未來「一定會出問題」。

轉攻物業管理及金融
而面對內房經營環境時好時壞,花樣年決定轉攻物業管理及金融等輕資產業務,並冀來自輕資產的收入於七年內能超越房地產業務。早前集團已宣佈有意分拆「彩生活」物業管理服務上市,潘軍表示上市目的主要是希望獲得資本支持,以收購同業等方式鞏固「彩生活」在行業的領導地位。雖然資本市場於下半年日漸轉差,惟潘軍認為「彩生活」的經營模式以社區居民日常消費為主,對經濟周期的敏感度較低,有信心可按原定計劃於年底前完成分拆。
潘軍透露「彩生活」的毛利率現時已高達約六成,遠較地產開發「好搵」,故未來會讓「彩生活」加快發展,希望於2020年由現時已進軍45個城市進一步擴展至100個。至於金融發展方面,花樣年有意發展社區金融領域,比如小額貸款等,而集團雖已在前海註冊金融服務公司,惟現時仍未能正式辦公。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130710/18328897
66 : bbaeric(38257)@2013-07-10 11:30:12

花樣年:彩生活一推即賺錢
2013年7月10日

【明報專訊】花樣年(1777)旗下的物業服務商彩生活將分拆來港上市,花樣年主席潘軍表示,集團包括物業管理、金融投資在內的輕資產收入,未來有望高於地產開發業務。

潘軍稱,彩生活的商業模式,是在傳統物業對「物」的管理基礎上,還通過智能應用程式「彩之雲」,提供網上繳費、代理銀行產品、與周邊商圈合作提供諮詢及優惠折扣等增值服務。住戶通過該系統消費獲得的積分,可以抵扣部分物業費。

主物業管理 增值服務利潤率高

潘軍表示,彩生活的商業模式令物業管理非但不需要花樣年貼錢,而且從營運之初就開始盈利,主要得益於增值服務的收入快速增長。去年彩生活營業額約1.7億元(人民幣,下同),其中增值服務的收入貢獻略高於50%,利潤逾4000萬元,「彩生活收取的物業費比同行低三成,而且費用會繼續下降,卻可成為全國唯一賺錢的物業公司,說明商業模式是成功的,2020年花樣年輕資產的收入將高於地產開發」。

談及當前內地房地產市場,潘軍表示三、四線城市面臨人口繼續流出,樓市利潤將進一步被壓縮,而一、二線城市仍是各大地產商今後爭奪的重點。但他強調地產商要在成熟的地產市場獲利,不能只靠巨資拿地,提供利潤率高的增值服務是一大出路。

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130710/news/eb_ebc1.htm
67 : bbaeric(38257)@2013-07-10 20:34:34

【個股信息】花樣年(1777-HK)獲大股東增持至61.95%
2013/07/10 18:14
財華社香港新聞中心

聯交所股權資料顯示,花樣年大股東Fantasy Pearl International Limited,7月8日再度於場內增持公司640.65萬股,每股均價1.366元,涉資875.13萬元,持股量由61.83%升至61.95%。(I)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/559227.html
68 : greatsoup38(830)@2013-07-10 22:55:56

67樓提及
【個股信息】花樣年(1777-HK)獲大股東增持至61.95%
2013/07/10 18:14
財華社香港新聞中心

聯交所股權資料顯示,花樣年大股東Fantasy Pearl International Limited,7月8日再度於場內增持公司640.65萬股,每股均價1.366元,涉資875.13萬元,持股量由61.83%升至61.95%。(I)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/559227.html


http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&
69 : bbaeric(38257)@2013-07-11 19:32:13

【個股信息】花樣年(1777-HK)獲大股東增持至62.03%
2013/07/11 18:04
財華社香港新聞中心

花樣年公佈,大股東Fantasy Pearl International Limited,繼6月27、28及7月2日後,自7月3日起連續5個交易日,進一步增持公司股份2,905.8萬股,共涉資約3,922.2萬元,平均作價每股約1.35元,持股比例由61.47%增加至62.03%。(I)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/559471.html
70 : GS(14)@2013-07-11 23:03:38

69樓提及
【個股信息】花樣年(1777-HK)獲大股東增持至62.03%
2013/07/11 18:04
財華社香港新聞中心

花樣年公佈,大股東Fantasy Pearl International Limited,繼6月27、28及7月2日後,自7月3日起連續5個交易日,進一步增持公司股份2,905.8萬股,共涉資約3,922.2萬元,平均作價每股約1.35元,持股比例由61.47%增加至62.03%。(I)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/559471.html


http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 8&src=MAIN&lang=ZH&
71 : bbaeric(38257)@2013-08-07 23:36:28

花樣年(01777.HK)首7個月合同銷售40.5億人幣
2013-08-07 09:15:44

花樣年(01777.HK)公布,7月實現合同銷售金額約3.86億元人民幣(下同),按月跌33.6%;銷售面積約52,046平方米,按月跌31.9%。

今年首七個月累計實現合同銷售金額約40.5億元,累計銷售面積503,033平方米。(qu/c)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.557287.html
72 : bbaeric(38257)@2013-08-07 23:37:23

花樣年(01777.HK)2.8億人幣奪天津地
2013-08-07 18:24:16

花樣年(01777.HK)宣佈,以2.832億元人民幣的底價,成功取得天津市河西區陳塘科技商務區內的一塊掛牌用地使用權。用地性質為商服,土地面積約13,744平方米,總建面約68,720平方米。

這是繼開發商務綜合體香年廣場後,公司第二次在陳塘科技商務區內獲得地塊。(ad/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.557483.html
73 : GS(14)@2013-08-18 21:41:24

1777

轉虧為盈賺1.2億,資本化前虧損減6成,至1.4億,重債
74 : bbaeric(38257)@2013-08-19 16:21:16

【個股業績】花樣年(1777-HK)半年多賺58%至3.2億人幣,不派息
2013/08/19 11:02
財華社香港新聞中心

花樣年控股公佈截至今年6月底止中期業績,上半年純利按年升57.7%至3.17億元人民幣(下同),每股盈利6分,不派中期息。

期內,收入約27.51億元,較去年同期增加128.3%;毛利10.3億元,增長105%,但由於上半年交付更多利潤較商業物業為低之住宅物業,毛利率由41.7%下降至37.5%;合同銷售額36.68億元,涉及面積450,987平方米,按年分別上升9.5%及16%。(L)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/3/565096.html
75 : bbaeric(38257)@2013-08-20 08:37:07

花樣年(01777.HK)料下半年毛利率36-37% 全年銷售目標不變
2013-08-19 16:35:38

花樣年(01777.HK)主席、執董兼首席執行官潘軍於中期業績會上表示,上半年合同銷售金額達36.7億元人民幣(下同),略高於年初所預期的35億,故維持今年合同銷售金額目標100億元不變,有信心達到。基於預期開工量增加,集團將可出售面積195萬平方米上調至210萬平方米。

執董、公司秘書兼首席財務官林錦堂表示,由於利潤較低的剛需住宅項目對商業項目出售比例由5:5調整至6:4,故上半年毛利率由去年同期41.7%跌至37.5%,料下半年毛利率維持在36-37%,因剛需產品資金回籠速度快,可加強現金流,故該比例將持續,並會集中於一,二線城市發展房地產業務。(ka/t)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.559606.html
76 : bbaeric(38257)@2013-08-20 08:39:19

花樣年(01777.HK)暫無意投前海用地 料下半年買地金額8-10億人幣
2013-08-19 16:49:35

花樣年(01777.HK)積極買地,被問到對前海下一批商用地皮有否興趣時,主席、執董兼首席執行官潘軍於中期業績會上表示,前海地區發展具潛力,但目前不會投太多資金,單純投資房地產,會待集團的服務型業務發展良好,及前海漸趨成熟時,才會進入該地投資,目前會繼續關注有關前海的發展,及審慎考慮。

對於近日地價屢創新高,他指,集團獲取土地方式多樣化,不單是拍賣,更以投標,或重建項目來發展。

執董、公司秘書兼首席財務官林錦堂表示,上半年已用23億元人民幣(下同)買地,料下半年回籠資金較多,只需8-10億元資金用於投地,故料年底時,其淨負債比率可由目前90.7%降至約80%,去年同期該水平為63.4%。

至於集團分拆旗下彩生活業務上市已獲董事會批准,惟未有具體時間表。(ka/t)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.559611.html
77 : bbaeric(38257)@2013-08-20 09:38:17

花樣年控股(01777.HK)申請分拆彩生活上主板
2013-08-20 05:05:59

花樣年控股(01777.HK)宣布,已就有關建議分拆彩生活向聯交所遞交上市申請。預計所得款項將用於收購地區物業管理公司;購置硬件設備,用以提升其工程服務業務分部項下的社區;)撥資銷售及營銷活動及投資資訊科技軟件,以進一步開發增值服務平台及其他營運資金等。

目前,公司持有彩生活67.19%股權。(de/d)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.559671.html

20/08/2013 08:31

《神州民企》花樣年:已申請分拆中國物業管理公司主板上市

 《經濟通通訊社20日專訊》花樣年(01777)公布,該公司已於今年6月14日指引
就分拆彩生活股份向聯交所遞呈建議,而於昨日遞交主板上市申請。
 彩生活集團為中國物業管理公司之一,從事提供下列各項服務:(i)物業管理服務;
(ii)工程服務,主要包括提供設備安裝服務、維修及保養以及自動化設備升級服務;及
(iii)增值服務,主要包括公共範圍租賃協助、購物協助以及住宅及零售單位租賃及銷售協
助。
 現建議根據全球發售,彩生活股份將於香港以首次公開發售的方式以供認購,並向專業、機
構及其他投資者安排國際配售。預計全球發售所得款項將由彩生活集團主要用於(i)收購地區
物業管理公司;(ii)購置硬件設備,用以提升其工程服務業務分部項下的社區;(iii)
撥資銷售及營銷活動及投資資訊科技軟件,以進一步開發增值服務平台,及(iv)其他營運資
金及一般企業用途。(ec)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... page=1&category=ipo
78 : bbaeric(38257)@2013-08-20 15:46:17

[2013-08-20]

內房業績好睇唔好食 龍湖花樣年等上半年毛利率皆報跌

至於花樣年(1777)上半年毛利率由去年同期41.7%跌至37.5%。公司表示由於利潤較低的剛需住宅項目對商業項目出售比例由5:5調整至6:4,料下半年毛利率維持在36%-37%。

花樣年受累剛需住宅項目

 至於花樣年(1777)期內毛利10.3億元,增長105%,但由於上半年交付更多利潤較商業物業為低之住宅物業,毛利率由41.7%下降至37.5%。首席財務官林錦堂解釋,由於利潤較低的剛需住宅項目對商業項目出售比例由5:5調整至6:4,料下半年毛利率維持在36%-37%,並會集中於一二線城市發展房地產業務。同時,公司上半年已用23億元買地,下半年需8億-10億元資金用於投地,故料年底時淨負債比率可由目前90.7%降至約80%,去年同期該水平為63.4%。

 至於上半年合同銷售金額達36.7億元,涉及面積45.1萬平方米,按年分別上升9.5%及16%。主席潘軍昨表示,期內銷售金額略高於年初預期的35億元,維持今年目標100億元不變。但基於預期開工量增加,公司將可出售面積195萬平方米上調至210萬平方米。潘軍認為,前海地區發展具潛力,等前海漸趨成熟時,才會進入該地投資。

http://paper.wenweipo.com/2013/08/20/FI1308200023.htm
79 : bbaeric(38257)@2013-08-22 21:37:10

花 樣 年 分 拆 前 景 看 俏

 國家統計局近日公布7月份樓價變幅,70大中城市中,有69個城市新建住宅樓價上升,個別一線城市升幅超過10%。中期業績理想的花樣年控股(1777),借內地城鎮化加速發展剛性需求產品,並申請分拆物業管理公司上市,前景看好。

 花樣年主要於內地從事物業開發、物業投資、物業代理、物業管理、酒店服務及其他相關業務,上半年收入27.51億(人民幣,下同),增加128.3%;純利增57.7%至3.17億元,每股盈利6分。該公司下半年將推出更多剛需類主流物業產品,以推動銷售增長,8月份加推單位的4個項目中,3個均為剛需類項目,包括桂林花樣城、成都花樣城、惠州別樣城。花樣年未來將集中發展一二線城市,從次要城市撤資,發展非核心業務,包括在地方推出小額貸款及將物業管理公司「彩生活」分拆上市,並已向聯交所遞交上市申請。

 另外,花樣年旗下花樣年酒店管理公司開始進軍華東市場,預計未來3至5年將在中國及海外市場營運和管理16家品牌酒店,總建築面積將達28萬平方米。該股昨日收報1.25元,跌0.79%

2013-08-22

http://www.singtao.com/yesterday/fin/0822do09.html
80 : greatsoup38(830)@2013-08-22 22:44:03

1777
81 : bbaeric(38257)@2013-09-02 15:29:21

花樣年前海金融將開業

(星島日報報道)花樣年(1777)年初決定向金融控股公司轉型,隨即赴深圳前海註冊金融服務公司。主席潘軍接受本報專訪時透露,金融服務團隊已組建完成,本月將正式營業,料未來2至3年可實現盈利。對於進駐前海的計畫,潘軍回答稱,前海一定要進,但會重點關注與產業結合的投地機會。花樣年下半年還將在內地新開8至10家小額貸款公司。

房地產屬資金密集型行業,充足的現金流以及較低的借貸成本是房企正常運營的前提。在潘軍看來,房地產本身就是金融行業,這也是花樣年轉型金融控股公司的重要原因。按照花樣年內部規劃,至2020年,房地產業務以及金融等輕資產業務將各佔花樣年收入的50%。

花樣年早前在深圳前海註冊金融服務公司,註冊資本2500萬美元,主營業務包括小額貸款、金融服務以及融資租賃,本月將正式開業,潘軍預計,未來2至3年內,主營業務收入將大幅增加,可實現盈利。

作為深圳本土的開發商,花樣年未有參與前海首輪土地拍賣。潘軍表示,花樣年未來一定會進駐前海,但進駐的方式有多種,不僅局限於投地建總部,也可與產業結合,這樣有機會拿到價格低廉的土地。至於採取何種方式,花樣年還在考慮,今年內將不會有大動作,將在未來前海稍微成熟後,擇機進入。

除了搶灘前海金融機遇外,花樣年已開始在全國部署小額貸款公司的版圖。今年6月,花樣年旗下第一家小額貸款公司落戶桂林,註冊資本1億元(人民幣,下同)。

潘軍透露,下半年還將新增8至10家小額貸款公司,由於可藉銀行資金貸款,資本需求總共僅約1至2億元,選址將集中在華中和西南的三綫城市。之所以選擇這些經濟欠發達地區,潘軍的解釋是,這些地方金融服務水準很低,為小額貸款公司提供了機遇,更重要的是當地人的信用是以情感為紐帶,且人員流動性較低,違約率幾乎為零。潘軍透露,金融服務團隊已組建完成,將正式營業。

2013-09-02

http://www.singtao.com/yesterday/fin/0902do05.html
82 : bbaeric(38257)@2013-09-05 20:15:08

被指周家大管家 港商受查
路透社﹕周永康助查非受查

2013年9月5日

【明報專訊】內地傳媒報道,在內地有廣泛政商聯繫的神秘港商吳兵,8月1日在北京火車西站被當局帶走,迄今已失蹤逾一個月。由於吳兵被指與中共中央政治局前常委周永康家人關係密切、有周家「大管家」之稱,加上相繼落馬的四川省委副書記李春城、四川省文聯主席郭永祥以及國資委主席蔣潔敏等人,都被指與周永康關係密切,引起外界關於周永康受查的諸般揣測。不過,路透社昨引述消息人士報道稱,有別於本身成為調查目標,周永康只是協助當局調查貪腐案件,暫不會被逮捕或起訴。

京網報道上月初被帶走
據《經濟觀察報》報道,該報前天採訪了四川成都的中旭盛世風華投資有限公司法人代表王志強,王對該報記者說:「自己只是職業經理人,名義上的法人代表,並不持有公司股份,不清楚吳兵目前的實際情况。」

報道又引述另一名匿名的中旭盛世風華員工在電話採訪中表示,據他了解,「吳兵目前正在協助調查」。該名員工又強調,雖然工商登記上顯示自己持有公司股份,但只是按照吳總的要求:「借用一下身分證」。報道又指出,中旭盛世風華的招聘啟事顯示,公司是一家從能源等基礎設施建設、金融股權投資和文化產業投資與營運的全國性投資集團。

與此同時,北京的「財新網」昨天則引述多名消息人士報道稱,50歲的吳兵,8月1日在北京西客站被帶走,截至昨日,已與外界失去聯繫逾一個月。

本報記者翻查香港公司註冊處資料,發現本身持有香港身分證的吳兵曾多次改名換姓,前後可能使用吳兵、吳永富和李若塵3個姓名,行事非常神秘。公司註冊處資料顯示,吳早於2004至2005年,便以「李若塵」之名,來港開設兩間香港公司,分別為「中旭(香港)」和「立泰國際投資」,兩者均由他全資持有,並擔任唯一董事。註冊文件更顯示,他當年已經持有香港身分證。直至2007年12月,「李若塵」才改名為「吳兵」。

吳在港設兩公司任董事
據消息人士向本報透露,吳兵與周永康的兒子周斌過從甚密。早在8月初,有海外網站報道,周永康的「大管家」吳兵被當局調查。但昨天是內地傳媒首次披露吳兵被帶走及失蹤的情况,因而引起外界對周永康會否被調查的消息的各種揣測。

三中全會前不會動周永康
不過,路透社昨天引述3個不同消息來源報道稱,周永康目前還不是調查對象,而是協助當局調查貪腐案件而已。報道引述與領導層有往來或對事件有第一手資料掌握的消息人士稱,今次調查可能歷時數周、甚至數月才能完結,即使周永康涉案,他亦不會像重慶前市委書記薄熙來那樣面對逮捕或起訴。

報道稱,因周永康的親信仍佔據不少機要部門,中共總書記習近平的權力或未大到足以扳倒周永康,即使(中央)真要對周永康採取行動,也將在11月的十八屆三中全會以後。

明報記者


吳兵http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130905/news/ec_caa1h.htm

中旭與花樣年聯手搞地產
2013年9月5日

【明報專訊】內地傳媒報道,與周永康家族關係密切的神秘港商吳兵旗下的四川中旭投資有限公司,與香港上市的內房股花樣年(1777)有關。而本報翻查花樣年招股書及年報,發現花樣年與中旭早於2012年已經一起合作,進軍四川成都房地產市場。

公司持花樣年10%股權

2009年上市的花樣年,在招股書中曾提及,旗下一間子公司花樣年實業發展(成都)有限公司,早於2001年7月註冊成立,花樣年佔90%股權,而餘下10%股權則由四川中旭持有。而2011年年報中提到,四川中旭以1000萬元人民幣向花樣年買下了該成都公司的部份股權,但未透露股數及最新持股比例。而成都花樣年過去曾開發包括錦上花、花樣城等樓盤項目。

另一值得關注的是,花樣年是於1996年由中共中央政治局前常委、國家前副主席曾慶紅的侄女曾寶寶成立,曾寶寶現為花樣年執行董事兼大股東。而當年公司準備來港上市,進行投資者推介會時,曾寶寶之父、即曾慶紅胞弟曾慶淮亦有親臨捧場。今年5月22日,吳兵(前左)的中旭(香港)有限公司在成都向蘆山地震災區捐贈港幣1000萬。(網上圖片)

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130905/news/ec_caa2.htm
83 : greatsoup38(830)@2013-09-12 22:57:48

1777
84 : greatsoup38(830)@2013-09-22 15:03:37

http://hk.finance.yahoo.com/news ... 0%85-220000903.html
撰文:盧燕琴 攝影:張文康,部分由受訪者提供 美術:陳國威

一家收入及市值如今均未達到100億元大關的企業,為何敢於定下1,000億元的銷售目標?常言道「夢想有多大,世界就有多高」,花樣年(01777)的敢想、敢做到底是否真的能夠為行業帶來顛覆性的改變,仍需拭目以待,但至少此刻按照主席潘軍的想法計算,實現此目標並非異想天開。

創立於1996年的花樣年,去年全年錄得的合同銷售金額約為80億元人民幣(下同),業務增長不算太驕人,而在今年銷售金額會否邁進100億元大關仍未確定之際,集團卻為2020年定下了1,000億元的大目標,震驚業界。不過在潘軍看來,這並非不可能之事,皆因內地房地產企業龍頭萬科集團,將銷售金額由100億元變成1,000億元只用了6年時間。

互聯網顛覆房地產

不過,萬科並非花樣年學習的對象,阿里巴巴、騰訊(00700)的商業模式才是集團敢於定下遠大目標的緣由。「隨經濟和互聯網的發展,這個社會一定會變。」潘軍認為,傳統的商業模式會被不斷替換,與互聯網等新興行業的結合,將會為房地產行業帶來顛覆性的變革。他現在對房地產行業的顛覆想法就是「互聯網賣房」——將其住宅標準化生產,然後放入互聯網銷售。花樣年現正試行用生產汽車的方式生產住宅,將其住宅標準化,每個「零部件」由工廠生產,再裝配而成。這樣做的最大好處是週轉速度比傳統更快,傳統需要兩年時間的話,標準化工廠生產只要一年。此外,標準化令住宅的誤差比傳統少很多,而且工人需求節約九成,還有,面積10萬平方米以上,兩者的造價會一致,100萬平方米的話,標準化成本會比傳統少10%至15%。「我的顛覆就是如果你快,我比你更快;如果你便宜,我比你更便宜。」

潘軍說,集團如今已經將整個產業鏈打通了,標準化生產的第一個住宅產品將於今年底於蘇州推出。不過,由於標準化住宅需要一個推廣過程,他預料未來一兩年的發展速度不會很快,但5年後一定會是行業趨勢,尤其是在政府保障房或其他剛需住宅上面,體現出的作用更大。「傳統房地產、傳統物業、傳統商業、傳統養老、傳統金融......我們都想顛覆!」雖然對房地產行業的顛覆需時,花樣年對其他類別的顛覆則事不宜遲。集團去年從房地產業務拓展至金融服務、社區服務、物業管理、地產開發、商業管理、酒店管理、文化旅游、養生養老等八大類別並存,乃集團從「重資產」中加插「輕資產」,冀圖以兩條腿走路的發展戰略。潘軍對這條「新腿」有很大的期望,在房地產開發業務目標實現1,000億元的時候,輕資產業務必須同樣有1,000億元的收入規模。而輕資產業務的表現將重點體現在集團持有約七成權益的非全資附屬物業管理公司「彩生活」上面。成立於2002年的彩生活,截至2012年底的收入仍不到2億元,利潤為4,000多萬元。從2億元變成1,000億元,到底如何做到?他的增長模式關鍵,在於建立一個社區平台。以他的算法,通過龐大的社區平台,服務3,600萬人的話,「每個人月均在社區消費500元,就等於180億元,再乘以12,相當於2,000億元的消費都跟我有關係。」即使彩生活只收取2%佣金,已等於40億元的服務收入。配合互聯網的發展,未來更會出現海量的增長。
85 : jl0123(36292)@2013-09-23 17:34:54

吹得咁大,唔多信!

「彩生活」個概代幾好,但實際盤數係咪咁搵到錢?
86 : GS(14)@2013-09-23 21:46:38

85樓提及
吹得咁大,唔多信!

「彩生活」個概代幾好,但實際盤數係咪咁搵到錢?


睇左至算
87 : jl0123(36292)@2013-10-06 18:53:43

花样年:9月合同销售人民币8.9亿元,同比增长26%
  

 添加时间:2013/10/5
2013年10月5日,香港-花样年控股集团有限公司(以下简称“花样年”或“公司”;股份代号1777)公布公司2013年9月的销售业绩。花样年实现合同销售金额约人民币8.9亿元,销售面积约135,611平方米。截至2013年9月30日,公司2013年累计实现合同销售金额约人民币56.3亿元,累计销售面积735,303平方米。

本月公司各地项目积极开展营销活动,推动销售业绩增长。其中刚需产品依然受到市场追捧,如苏州别样城推出600多套刚需单位,月内实现基本售罄。惠州别样城,同样完成了良好的销售业绩。

10月将有5个项目加推新单位,刚需产品仍是推盘的重点,包括桂林花样城、成都花样城、惠州别样城推出刚需型住宅单位,成都龙年国际中心推出Loft公寓,苏州太湖天城推出度假公寓。

9月11日,深圳市彩生活服务集团有限公司2013成都品牌发布会成功举办。发布会上彩生活相关负责人对彩生活“把社区服务做到家”的品牌理念进行了阐述,并对彩生活社区服务平台——彩之云APP系统进行了现场操作演示,让参与嘉宾对彩生活线上、线下结合的互联网时代物业服务社区管理模式,有了更直接的感受和体验。

9月23日,深圳市花样年公益基金会参展了第二届中国公益慈善项目交流展示会。作为公益基金会的三大特色项目:艺术公益、教育公益、养老公益在慈展会中得到充分展示,同时公益基金会通过爱心便利贴、明信片速递、志愿者招募及适老空间设计调查问卷等互动活动,吸引了大量的观展者和公益机构、组织的参与,获得一致好评。


看來今年100億的目標應該達不到,以今年巿況看,絕不合格。
88 : GS(14)@2013-10-21 22:41:32

1777 買野
89 : bbaeric(38257)@2013-11-08 23:19:47

2013年11月08日

魚樂無窮:花樣年憑兩引擎起飛

公司回購通常會喺股價低殘時進行,如果喺52周新高時玩回購,話冇後着都唔會有人信。內房股花樣年(1777)由10月底開始日日回購,截至噚日為止,已經連續九日出手,個價仲越買越貴,由初初嘅1.25元,買到噚日最高嘅1.44元,期間股價累升14%,噚日即市仲創埋三年新高

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131108/18498869
90 : 馬謖(20548)@2013-11-21 16:57:05

http://www.headlinefinance.hk/sp ... lumn.php?person=176

...在旗下物業兼營網上生意的概念,近期也開始受到個別大地產商關注,但要建立大型物業管理兼網絡服務平台非一蹴即至的事,於是,一些地產商願意與「彩生活」合作,共創商機。超高盈利增長證明「彩生活」經營模式成功,若果年底順利宣佈分拆,我便會選它為明年最佳股票,目標價2元。

 曾廣標
91 : 馬謖(20548)@2013-11-21 16:57:54

湯兄買10萬銀跟吓曾生啦
92 : greatsoup38(830)@2013-11-21 23:22:20

馬謖91樓提及
湯兄買10萬銀跟吓曾生啦


我唔覺呢隻值得賭
93 : bbaeric(38257)@2013-11-26 20:57:31

《大行報告》花旗升花樣年(01777.HK)目標至1.85元 評級「買入」
2013-11-26 13:42:25  
  
花旗發表研究報告表示,基於花樣年(01777.HK) 建議分拆旗下主營物業管理和社區服務的彩生活集團,以及擬收購內地若干房地產項目,上調其目標價,由1.5元升至1.85元,以反映將其估值延伸至2014年,相當較每股資產淨值(NAV)折讓50%,維持「買入」評級。

花旗指,花樣年2013年累計實現合同銷售金額約67億元人民幣(下同),遜全年目標100億元,集團管理層指11、12月將分別加推15億元及23億元貨量,有信心完成今年的銷售目標,該行料其於預測2012至2015年核心盈利複合增長率逾20%。

花旗預期,集團分拆旗下彩生活集團,有助釋放相關業務的價值,將是具潛力的增長領域,但其進展或較預期緩慢。花樣年管理層預料,其物業相關服務業務盈利,未來3年應可貢獻盈利的25-30%。花旗指保守假設該項業務的盈利年均複合增長率3%,有大量上調空間。

該行指,截止上周四,花樣年今年已回購2.97億股股份,佔已發行股本的5.7%,花旗認為,在集團擬收購若干房地產項目的背景下,回購行動合理。集團預留42億元人民幣的現金,收購或以股份或股份、現金結合的形式支付。而該行下調對花樣年預測2014至2015年度的盈利預測4至13%。(hi/)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.576881.html
94 : greatsoup38(830)@2013-12-01 19:14:03

買上海物業
95 : mannishmark(26310)@2013-12-01 19:26:59

greatsoup3894樓提及
買上海物業

賣定買?
96 : greatsoup38(830)@2013-12-01 19:32:51

mannishmark95樓提及
greatsoup3894樓提及
買上海物業

賣定買?97 : bbaeric(38257)@2013-12-14 22:55:19

[2013-12-14]

香港文匯報訊 就市場傳出花樣年(1777)出售地產業務,該公司昨日發布公告澄清,上月29日,公司公布「出售 China Land Property Holdings Limited(中國地產集團)全部已發行股本及股東貸款」,而公司董事會注意到,市場上有傳言指出公司刊發公告後出售旗下所有地產開發業務。
公司謹此澄清,如有關公告所披露, 該出售事項的對象僅為該公司持有上海一項物業的房地產權證的其中一間境外全資附屬項目公司而已。
而公司無意出售其地產業務,地產開發業務仍是花樣年最重要的業務之一。
受有關傳言刺激,花樣年昨日股價上升,收市報1.39元,升0.05元,升幅為3.73%。

http://paper.wenweipo.com/2013/12/14/FI1312140026.htm
98 : GS(14)@2013-12-14 22:59:50

http://house.nandu.com/html/201312/07/574416.html
摘要:12月4日,花樣年控股集團公佈數據,今年前11個月,花樣年共銷售81億元,有希望在最後一個月內衝刺全年百億銷售目標。12月1日,花樣年控股集團公告,旗下全資附屬公司花樣年投資控股以4.05億元出售中國地產集團全部已發行股本及股東貸款給洪威投資有限公司,花樣年將從中獲得1.1億元的收益。

 12月4日,花樣年控股集團公佈數據,今年前11個月,花樣年共銷售81億元,有希望在最後一個月內衝刺全年百億銷售目標。

 這與房企今年銷售普遍超預期相比稍顯遜色,而業內人士分析,這主要源於花樣年項目佈局在三四線城市,銷售回款偏慢,拖累了花樣年地產回歸一二線的擴張計劃。而就在日前,花樣年還轉讓了上海一個持有型物業。

 地產業務保守擴張的背後,是花樣年正在往輕資產發展方向轉變的一次大佈局。

 地產擴張偏保守

 數據顯示,2013年11月實現合同銷售金額約人民幣14億元,前11個月累計實現合同銷售金額約人民幣80.96億元,雖已達到2012年全年的銷售額,但距離花樣年今年銷售目標還差20億元。

 不過,花樣年集團人士對記者表示,12月份除了有充足的可售存貨量,還將有6個項目加推,打好最後一個月的攻堅戰,還是有信心完成今年的百億目標。

 深圳一位房地產業內人士分析稱,目前花樣年還處於去庫存階段,明顯受到三四線城市項目拖累,資金周轉回流較慢,這也是其今年未能大跨步擴張的主因。數據顯示,截至12月底,花樣年的存量可售貨值約為90億元。

 不過花樣年實際行動較為保守,當主流開發商今年一窩蜂扎堆回歸一二線城市搶地時,花樣年仍在堅守三四線城市,記者統計發現,截至目前,花樣年今年僅花費9.91億元收購了兩個項目,其中5月以5.11億元收購蘇州銀莊,6月以4.8億元收購寧波一項目公司。

 同時,花樣年還退出了上海唯一的一個持有物業。

 12月1日,花樣年控股集團公告,旗下全資附屬公司花樣年投資控股以4.05億元出售中國地產集團全部已發行股本及股東貸款給洪威投資有限公司,花樣年將從中獲得1.1億元的收益。

 公開資料顯示,中國地產集團持有的物業總建築面積約為2.09萬平方米,主要為上海爵士大廈一棟住宅公寓。截至2013年一季度的上一財經年度,中國地產集團淨利潤為801.59萬港元。

 記者查閱公告發現,花樣年於今年5月才收購中國地產集團,代價為2.825億元,當時花樣年表示,收購事項將為公司在上海進行房地產開發提供良好商機,且收購事項讓公司進一步提高其在上海的市場地位。

 如今看來,花樣年的此項收購,並未成為進入上海房地產市場的敲門磚,更像是一筆簡單的財務投資。
99 : iniesta(1400)@2013-12-15 20:29:23

中國地產集團 同汪老千間中國地產同名?
100 : greatsoup38(830)@2013-12-15 20:35:38

iniesta99樓提及
中國地產集團 同汪老千間中國地產同名?


只是同名
101 : derek777(35201)@2013-12-22 00:42:55

10-11月回購了3億1千多萬股,動用4億多元超過現市值5%,誇張!
102 : greatsoup38(830)@2013-12-22 00:48:06

應該是套現了
103 : 馬謖(20548)@2013-12-24 13:35:10

發股票買地
明白回購了
104 : 馬謖(20548)@2013-12-24 13:38:03

greatsoup38102樓提及
應該是套現了

股東增持豈會假
回購套現卻有瑕
獨男孤星有桃花?
因人廢言是烏鴉

105 : 馬謖(20548)@2013-12-24 13:41:03

人地怕咗你5敢貼佢做首選...

 「今年較遲仍沒選出新的2014年首選股票,皆因不少愛股均已上升了很多,近日股市雖然調整,但整體仍處於相對較高水平,我本來打算選花樣年(1777) 股價及相關新聞 ,但它遲遲未能宣佈分拆其物業管理「彩生活」上市,因此,只好割愛。」

http://www.headlinefinance.hk/sp ... lumn.php?person=176
106 : greatsoup38(830)@2013-12-24 13:45:15

馬謖103樓提及
發股票買地
明白回購了


回購6%,又印十幾巴仙股咁好好呀
107 : greatsoup38(830)@2013-12-24 13:45:30

馬謖105樓提及
人地怕咗你5敢貼佢做首選...

 「今年較遲仍沒選出新的2014年首選股票,皆因不少愛股均已上升了很多,近日股市雖然調整,但整體仍處於相對較高水平,我本來打算選花樣年(1777) 股價及相關新聞 ,但它遲遲未能宣佈分拆其物業管理「彩生活」上市,因此,只好割愛。」

http://www.headlinefinance.hk/sp ... lumn.php?person=176


是咁攤薄唔夠他玩
108 : greatsoup38(830)@2013-12-24 13:46:25

馬謖104樓提及
greatsoup38102樓提及
應該是套現了

股東增持豈會假
回購套現卻有瑕
獨男孤星有桃花?
因人廢言是烏鴉


你都痴線,咁玩法唔夠他玩

我有桃花至算啦,隻股作風一向是差
109 : derek777(35201)@2013-12-24 14:10:08

greatsoup38102樓提及
應該是套現了


幫自己友套現?
110 : greatsoup38(830)@2013-12-24 14:11:03

derek777109樓提及
greatsoup38102樓提及
應該是套現了


幫自己友套現?


你把近排中共權鬥新聞的野睇番次,李東生被人調查緊件事拍埋來睇,可能會明白少少
111 : 馬謖(20548)@2013-12-24 14:11:33

greatsoup38107樓提及
馬謖105樓提及
人地怕咗你5敢貼佢做首選...

 「今年較遲仍沒選出新的2014年首選股票,皆因不少愛股均已上升了很多,近日股市雖然調整,但整體仍處於相對較高水平,我本來打算選花樣年(1777) 股價及相關新聞 ,但它遲遲未能宣佈分拆其物業管理「彩生活」上市,因此,只好割愛。」

http://www.headlinefinance.hk/sp ... lumn.php?person=176


是咁攤薄唔夠他玩

攤薄完又點,流得過182?
求L其話搵過有背景既華電入去
入股前仲搵架己冷食多批2億幾貨
結果係點?
佢一出816入去既消息
我漏夜都放定盤想沽
可惜第日5到價咁解咋1777起碼今次發股叫有番揸拿
112 : greatsoup38(830)@2013-12-24 14:13:22

馬謖111樓提及
greatsoup38107樓提及
馬謖105樓提及
人地怕咗你5敢貼佢做首選...

 「今年較遲仍沒選出新的2014年首選股票,皆因不少愛股均已上升了很多,近日股市雖然調整,但整體仍處於相對較高水平,我本來打算選花樣年(1777) 股價及相關新聞 ,但它遲遲未能宣佈分拆其物業管理「彩生活」上市,因此,只好割愛。」

http://www.headlinefinance.hk/sp ... lumn.php?person=176


是咁攤薄唔夠他玩

攤薄完又點,流得過182?
求L其話搵過有背景既華電入去
入股前仲搵架己冷食多批2億幾貨
結果係點?
佢一出816入去既消息
我漏夜都放定盤想沽
可惜第日5到價咁解咋1777起碼今次發股叫有番揸拿

對股東唔是好事
113 : 馬謖(20548)@2013-12-24 14:14:4965仙想沽182
湯兄可到價嗎
114 : greatsoup38(830)@2013-12-24 14:16:56

馬謖113樓提及


65仙想沽182
湯兄可到價嗎


你自己認為呢,贏左幾十個你想點呀
115 : 馬謖(20548)@2013-12-24 14:30:48

greatsoup38110樓提及
derek777109樓提及
greatsoup38102樓提及
應該是套現了


幫自己友套現?


你把近排中共權鬥新聞的野睇番次,李東生被人調查緊件事拍埋來睇,可能會明白少少
湯兄乃直通天庭人仕
還是又斷估無辛苦?
603拍住中泰...
究以為會好似惠生下場
周老虎近日究傳拉啦拉啦
603都去5番許鐵良增持價
116 : greatsoup38(830)@2013-12-24 14:41:38

馬謖115樓提及
greatsoup38110樓提及
derek777109樓提及
greatsoup38102樓提及
應該是套現了


幫自己友套現?


你把近排中共權鬥新聞的野睇番次,李東生被人調查緊件事拍埋來睇,可能會明白少少
湯兄乃直通天庭人仕
還是又斷估無辛苦?
603拍住中泰...
究以為會好似惠生下場
周老虎近日究傳拉啦拉啦
603都去5番許鐵良增持價


603民生野,都生米煮成熟飯,但工程野真是可以無就無
117 : bbaeric(38257)@2013-12-24 15:02:45

馬謖103樓提及
發股票買地
明白回購了


【個股信息】 花樣年(01777-HK)斥1.64億人民幣收購TCL房地產全部股權
2013-12-24 08:48
財華社新聞中心

花樣年公佈,斥1.64億(人民幣.下同)收購TCL房地產全部股權。TCL香港同時以每股1.41元,認購花樣年8.6億股新股,佔已發行股份約15%股權。

花樣年公佈,將斥資1.64億元人民幣,收購由TCL集團、海谷州及TCL香港共同持有的惠州TCL房地產全部股權,該等公司共持有兩幅位於惠州及兩幅位於武漢地土地,惠州的土地合共建築面積逾70萬平方米,是商住用途,武漢的兩幅土地建築面積逾50萬平方米。

TCL集團亦將向花樣年出讓所享債權,轉讓價最多23億元,交易金額將由花樣年內部資源撥付。
另外,花樣年將向TCL香港發行8.63億股認購股份,認購價每股1.41港元,較昨收市價溢價6.23%,認購股份數目相當於花樣年已發行股本的15%,公司指,認購事項所得款項淨額為12.2億港元,將用作發展公司於內地的物業項目,及用作一般營運資金。

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/3/3412341.html
118 : bbaeric(38257)@2013-12-25 19:54:03

花 樣 年 引 TCL 為 次 大 股 東

(星島日報報道)花樣年(1777)在昨天開市前公布,斥資約1.6億向TCL多媒體(1070)母公司TCL集團收購物業,並向TCL集團發行新股,變相把TCL引入為第二大股東。花樣年昨收報1.39元,升4.5%;而TCL多媒體則升1.1%,收報3.6元。
 花樣年主席潘軍在通告中指出,將會斥資1.64億元人民幣,收購TCL集團的多個地產項目,花樣年亦會購入有關項目的債務,估計債務金額將不多於23億元人民幣。上述收購代價大部分以現金支付,當中只有4100萬元人民幣的作價是以發行新股支付。花樣年收購的項目分別位於廣東惠州及武漢,項目總建築面積大約為120萬平方米。
 花樣年將會向TCL集團配售總值12.2億元的新股,該批股份相當於花樣年擴大後股本的15%;新股配售價為1.4129元,較花樣年前日收市價1.33元,有6.2%溢價。完成配售之後,花樣年原大股東的持股量,將會由66%攤薄至56.1%,而TCL集團將持有15%股權,並將躍身成為花樣年第二大股東,其餘28.9%股權則由公眾股東持有。
 TCL集團本身在內地上市,旗下有多家香港上市公司包括TCL多媒體及TCL通訊(2618)。TCL集團將會委任兩名人士出任花樣年的非執行董事,人選稍後公布。花樣年表示,配股集資所得,將用來發展內地房地產業務,以及撥作一般營運資金,而TCL集團將成為該公司的長期戰略性投資者。
 花樣年指出,該公司一直十分重視武漢的房地產市場,透過收購TCL集團的項目進駐武漢,有助擴大花樣年在核心二綫城市的版圖。至於惠州方面,花樣年在當地已開發地產項目多年,以往在惠州推出的項目包括別樣城、花郡等。
 對於與TCL集團的交易,花樣年表示,一方面可以用低成本取得優質土地項目,擴大房地產開發業務規模,另一方面亦可降低公司淨負債率,保持穩健現金流。

2013-12-25

http://std.stheadline.com/yesterday/fin/1225do06.html
119 : derek777(35201)@2013-12-25 21:55:00

引入後有望提高派息比。
120 : bbaeric(38257)@2013-12-25 22:09:22

TCL香港將成花樣年第二股東 或合作物業增值業務

2013-12-25

 TCL集團(000100,SZ)12月23日晚間公告,TCL與花樣年雙方的相關公司簽訂協議,將惠州TCL房地產開發有限公司 (以下簡稱惠州TCL房地產)股權及債權轉讓給花樣年,其中股權轉讓總價為1.64億元,債權轉讓價不超過23億元。同時,T.C.L.實業控股 (香港)有限公司 (以下簡稱TCL香港)將認購花樣年集團8.64億股,占擴大後的已發行股本的15%,認購金額為12.2億港元(折合人民币9.55億元),TCL香港成為花樣年集團的第二大股東。

 花樣年在回複記者的采訪郵件中表示,花樣年和TCL集團雙方將在體驗創新、金融服務等領域開展合作。一位接近花樣年的人士向記者透露,花樣年旗下的彩生活物業一直在做很多物業增值服務,有O2O團購和物業APP等,雙方或將在該領域開展合作。

 TCL重組房地產業務

 公告顯示,惠州TCL房地產的股東分別為TCL集團、TCL香港、海穀州,持股比例分別為45%、25%、30%。根據協議,花樣年將向TCL方面支付1.15億元,其中,花樣年地產應向TCL集團支付7384.74萬元,並在交割時以現金方式支付。花樣年香港應向TCL香港支付等值於人民币4102.63萬元的港元,將於交割日直接等額沖抵TCL香港應付花樣年集團的部分認購款。此外,花樣年地產將標的債權轉讓價款中的7.99億元於交割日當日支付至TCL集團指定的賬戶,未支付債權價款自交割日起三年內分三期支付完畢。因此,花樣年首次向TCL支付的金額達9.14億元,這個數字與花樣年15%股權的認購金額相當。

 資料顯示,惠州TCL房地產項目在惠州和武漢。2012年,惠州TCL房地產營業收入9.31億元,淨利潤1.15億元。中金公司的一份研報指出,惠州TCL房地產2013年前三季度收入為2.53億元,淨利潤2130萬元。

 對於此次TCL重組房地產業務,並戰略入股花樣年的行為,中金公司研報認為,這將改善TCL的現金流,TCL投資華星光電二期項目亟需資金,公司出售目標公司股權和債券可以大幅改善現金流。公司參與花樣年增發後將成為第二大股東,未來需要資金時容易從資本市場套現。

 對此,TCL董秘辦一位工作人員在接受記者采訪時表示,這主要是公司更加專注主業的行為,對於未來套現的說法,該人士認為,理論上有這種可能,畢竟股票流動性比房地產要好。

 花樣年將獲得低成本土地

 據了解,TCL集團早在2004年便設立了惠州TCL房地產等房地產公司,雖然房地產業務的利潤貢獻甚微,但是從2011年起,公司將房地產公司作為單獨的業務單位納入“4+6”產業架構。此前通力電子在香港主板上市以及此次重組房地產業務,顯示出公司的業務結構發生了改變。

 家電行業分析师劉步塵向 記者表示,TCL的房地產業務主要集中在惠州和深圳,重組後,公司仍保留深圳TCL地產公司。劉步塵還表示,TCL2013年的營業收入大概為860億元,而房地產業務一年營業收入約20億元,對公司整體業績影響不大。

 有投資者猜疑,TCL如果僅僅是剝離房地產業務,為何要與花樣年合作?對此,花樣年在回複記者的郵件中表示,武漢是花樣年一直關注的城市,進駐武漢意味著公司在國內核心二線城市中再下一城。並且公司在惠州已有多年,開發的項目有別樣城、花郡項目。截至目前公司已進入國內16個一、二線核心城市。收購完成後,公司的土地儲備將增加約120萬平方米的建築面積。

 此次通過股份的形式引入TCL的戰略投資使花樣年獲得了低成本的優質土地項目,一方面有效地拓展了公司房地產開發規模,另一方面通過增發股份能更有效降低公司的淨負債率,保持穩健的現金流。預計惠州及武漢的項目於未來數年將可為公司带來可觀的利潤回報及現金流。

 同時,雙方在體驗創新、金融服務等領域將有更多的合作空間。花樣年旗下的彩生活物業一直在做很多物業增值服務,有O2O團購、物業APP等,花樣年與TCL可能會有興趣合作一些電子產品。

[責任編輯:黃鳳秀 ]

http://www.wcn.com.hk/content/2013-12/25/content_806501.html
121 : GS(14)@2013-12-31 00:44:12

買公司
122 : bbaeric(38257)@2014-01-06 21:36:57

《大行報告》花旗升花樣年(01777.HK)目標價至1.86元 評級「買入」
2014-01-06 11:26:17

花樣年(01777.HK) 早前公佈向TCL集團收購四個項目,作價19億至24億元人民幣。花旗認為,花樣年將能受惠於上述交易,因收購完成後,TCL將成為花樣年第二大股東。花樣年將按每股1.41元或溢價6%,向TCL集團發行8.63億股,相當於公司已發行股本17.65%及經擴大後股本15%。

該行相信,交易對每股資產淨值(NAV)的影響輕微,因發新股的攤薄效應,得到武漢及惠州的新土地儲備帶來的增值所抵銷。由於高增長需要高資產負債比率支持,花樣年慎重控制流動性,應可將其資產負債比率上限,控制在85%-90%。展望未來,預料焦點將放在項目執行上。

收購後,花樣年2014財年的可售資源可達230億元人民幣,該行料花樣年銷售金額可達140億至150億元人民幣。兩個位於武漢的新收購項目,料將於2014財年對銷售提供貢獻。花樣年現價較NAV折讓62%,2014財年預測市盈率4.9倍,估值不高,維持「買入」評級,目標價由1.85略為上調至1.86元。(na/u)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.583007.html
123 : qt(2571)@2014-01-06 21:52:54

內房有邊間做商業物業係比較出色的?
Reit都要有出色管理吧
124 : GS(14)@2014-01-06 22:44:24

qt123樓提及
內房有邊間做商業物業係比較出色的?
Reit都要有出色管理吧


萬達
125 : qt(2571)@2014-01-06 22:46:36

124樓提及
qt123樓提及
內房有邊間做商業物業係比較出色的?
Reit都要有出色管理吧


萬達


坡仔兩間算啦,一唔係1972
126 : GS(14)@2014-01-07 11:56:59

1777
127 : Wilbur(1931)@2014-01-17 08:24:53

發行於二零一九年到期之300百萬美元 10.625%優先票據
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140117004_C.pdf

重債 => 大手回購 => 配股 => 發債

加埋康師傅概念, 原本好有興趣既我都係決定食花生算... smiley
128 : GS(14)@2014-01-17 15:16:56

發行3億票據
129 : bbaeric(38257)@2014-03-18 20:18:51

《公司業績》花樣年(01777.HK)去年多賺6.7% 末期息6.68港仙
2014-03-18 08:08:37

花樣年控股(01777.HK) 公布去年度業績顯示,公司總收入同比增16.9%至72.8億元人民幣(下同),盈利同比增6.7%至12.15億元,市場原預期為10.39億元;期內每股基本盈利0.23元,派末期息6.68港仙。公司毛利率為38.4%,而2012年的毛利率則為40.5%。

期內,公司錄得合同銷售總額逾101.7億元,為公司全年銷售目標100億元的約101.7%。截至去年底止,公司總銀行結餘及現金約36.32億元,同比增3.9%。公司的銷售物業已收按金約為46.78億元,此為鎖定將於今年底止年度,及以後財政年度將確認的收入。(ta/w)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594568.html
130 : bbaeric(38257)@2014-03-18 20:21:15

花樣年(01777.HK)今年可售貨量200億元 有信心完成銷售目標
2014-03-18 16:42:04

花樣年(01777.HK) 董事長兼首席執行官潘軍表示,公司今年合同銷售目標150億元人民幣(下同),雖然於今年首兩個月錄得的合同銷售金額不足4億元,惟公司銷售計劃,上下半年比例為30/70,而公司於第二季將會有新項目推出,加上全年預計可售貨量為200億元,故有信心完成今年目標。

對於公司於去年底宣布透過發新股引入TCL集團,以取得後者於惠州地產項目,他指出,TCL作為傳統工業企業,除在政府政策下可較容易取得產業園的土地外,於金融危機下,亦較容易取得銀行信貸,它作為公司股東後,亦順理成章成為公司最後的財務上後盾。(ch/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594765.html
131 : bbaeric(38257)@2014-03-18 20:22:25

花樣年(01777.HK)有信心年內成功分拆彩生活
2014-03-18 17:21:39

花樣年(01777.HK) 董事長兼首席執行官潘軍表示,公司分拆彩生活上市目前正處於申請過程中,未有聽說交易所不同意分拆的消息,公司有信心於今年內成功分拆上市。

首席財務官林錦堂表示,雖然公司截至去年底的負債比率達104%,惟於1月份完成配售新股予TCL後,負債比率已降至91%,預計成功分拆彩生活後,負債可進一步降至70%-80%的較健康水平。(ch/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594774.html
132 : GS(14)@2014-03-18 21:59:40

bbaeric129樓提及
《公司業績》花樣年(01777.HK)去年多賺6.7% 末期息6.68港仙
2014-03-18 08:08:37

花樣年控股(01777.HK) 公布去年度業績顯示,公司總收入同比增16.9%至72.8億元人民幣(下同),盈利同比增6.7%至12.15億元,市場原預期為10.39億元;期內每股基本盈利0.23元,派末期息6.68港仙。公司毛利率為38.4%,而2012年的毛利率則為40.5%。

期內,公司錄得合同銷售總額逾101.7億元,為公司全年銷售目標100億元的約101.7%。截至去年底止,公司總銀行結餘及現金約36.32億元,同比增3.9%。公司的銷售物業已收按金約為46.78億元,此為鎖定將於今年底止年度,及以後財政年度將確認的收入。(ta/w)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594568.html


盈利降1成,至5.5億,重債
133 : GS(14)@2014-03-18 22:00:56

資本化後轉蝕1億
134 : bbaeric(38257)@2014-03-25 00:00:27

花 樣 年 瞄 準 千 億 社 區 消 費

 (星島日報報道)花樣年(1777)近年轉型社區服務平台營運商,以地產開發奠定客戶基礎,發展其他平台帶動社區消費,料成為未來增長動力來源。該公司主席兼首席執行官潘軍接受本報專訪時表示,希望至2020年,服務業部分收入及利潤均可佔總額50%以上,估計社區消費每年可達1000億元(人民幣,下同)。

 潘軍指,房地產銷售帶來的收入是一次性的,業主入住後則每日都會在社區消費。他指服務業可「輕資產」營運,資金周轉快,融資能力較強,日後或可有助地產開發業務發展。

 花樣年自去年下半年起,以合和年品牌,為業主提供小額貸款服務,業主的社區消費紀錄則作為信用依據。潘軍指,半年來共有約2500人使用借貸服務,人均貸款額4.3萬元,違約率約1%。他強調,花樣年提供的貸款期限為半年至兩年,較一般小額貸款為長,可真正幫助業主。目前花樣年已成立12家小額貸款公司,今年擬為該業務再注入4億元註冊資金。

 另外,酒店管理是花樣年「輕資產」營運的重要板塊。花樣年去年與高盈集團(Cordiel)就酒店房地產信託(REITs)簽訂協議,潘軍透露,由於內地高檔酒店市場疲弱,至今尚無酒店併入REITs,旗下自有高檔酒店的發展亦押後進行,該市場的調整可能持續3至5年,因此花樣年現時將主力收購盈利情況較好的精品商務酒店。

 潘軍表示,目前酒店業務是微利營運,花樣年有意將酒店併入文化旅遊業務,並組織社區活動,讓業主免費入住空置酒店,以增加支持度。

2014-03-24

http://std.stheadline.com/yesterday/fin/0324do07.html
135 : greatsoup38(830)@2014-05-04 00:59:26

1777
136 : bbaeric(38257)@2014-05-22 22:48:06

花樣年獲股東增持
【短炒密碼】_圖示申
2014年05月22日

花樣年(1777)股價於3月中以來介乎1.02元至1.21元之間拉鋸,延至5月初跟隨整體大市向下滑落,最低一度掉至0.81元創下52周新低。惟於低位喘穩,沽售壓力收歛。剛於5月7至9日,該公司大股東曾洁(Fantasy Pearl)連續4次增持共5,000萬股,平均作價介乎0.886元至0.911元,涉及資金5,453.69萬元。該公司大股東持股穩定,此次增持至57.16%,說明大股東對於公司未來發展非常有信心,以實際行動支持。
花樣年於2013年全年業績累計實現合同銷售金額約101.74億元(人民幣.下同),累計銷售面積129.27萬平方米。超額完成100億元年度銷售目標,成功晉級全國百億俱樂部。2014年4月房地產合同銷售金額約約2.52億元。
上周,該公司宣布4月銷售良好,銷售額2.52億元、已售建築面積33,327平方米。累計今年頭4個月,銷售額9.43億元、涉及面積153,494平方米。當中,成都美年廣場商務公寓熱銷近60套單位,成都花樣城更簽約近百套單位。而天津花鄉別墅單位亦受到市場較大關注。
5月,該公司共有5個剛需項目新推及加推新單位,包括桂林麓湖春曉、武漢花郡、成都花樣城加推剛需單位,天津花郡加推高層剛需單位,蘇州別樣城在一期開盤即基本售罄後,再強勢加推二期剛需單位。

逐步實現業務轉型

近幾年,花樣年通過轉型,已經成為一家金融控股集團,業務涉列了不動產金融、投資、開發、運營及社區服務的全領域,涉足金融服務、社區服務、物業國際、地產開發、商業管理、酒店管理、文化旅遊、養生養老等8大增值服務領域;2013年,該公司金融板塊明確了以社區金融為核心,兼顧其他生態圈業務發展方。自去年以來,確立了以社區金融為核心,兼顧發展其他生態圈業務金融服務,逐步實現業務轉型。
花樣年旗下彩生活服務集團完成了彩生活2.1體系建立,實現標準化服務和平台服務商基本條件,同時利用互聯網平台及彩之雲APP系統,物業管家上門服務,構建社區一公里微商圈等措施,為客戶提供優質的線上線下服務體驗。截至2014年2月28日,彩生活已進駐76個城市,管理或提供顧問服務760個住宅社區,總合約管理建築面積超過1.11億平方米。

http://www.hkdailynews.com.hk/NewsDetail/index/160902
137 : derek777(35201)@2014-05-23 08:45:59

呢次回購高調到在信報落廣告話自己大舉回購了多少,算把啦。
138 : greatsoup38(830)@2014-05-23 21:53:11

我一直唔信呢間公司
139 : VA(33206)@2014-05-25 16:28:45

1. 年年有錢賺
2. 年年都增加派息比率
3. 公司回購股份
4. 大股東增持
5. 將會分拆業務,主板上市
6. 大股東後台強勁

但係呢隻X街股,越插越深,深不見底。

Tell me why

http://m.discuss.com.hk/index.ph ... 1540&extra=page%3D1
140 : Louis(1212)@2014-05-25 16:54:25

沒事, 分步購買:

$0.8

$0.5

$0.2

$0.01
141 : joeskwu(7590)@2014-05-25 19:14:14

VA139樓提及
1. 年年有錢賺
2. 年年都增加派息比率
3. 公司回購股份
4. 大股東增持
5. 將會分拆業務,主板上市
6. 大股東後台強勁

但係呢隻X街股,越插越深,深不見底。

Tell me why

http://m.discuss.com.hk/index.ph ... 1540&extra=page%3D1

Debt increase in nearly every year. That means 1777 borrow money for profit and interest.
142 : GS(14)@2014-06-16 17:12:52

1777
143 : toby709(40337)@2014-06-17 21:52:50

我有1777, 有得優先認購彩生活,我諗住買小小1778

不過我打開HSBC個戶口揾唔到個通告。。。可能我己經錯過左smiley
144 : GS(14)@2014-08-14 12:10:08

1777

盈利降2成,至8,000萬,計利息資本化後,虧3億,增2倍
145 : greatsoup38(830)@2015-01-16 01:06:51

鎖左單位轉讓
146 : greatsoup38(830)@2015-01-16 23:34:00

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150116/news/eb_eba2.htm
4單位被封 花樣年指屬業主問題
  2015年1月16日

【明報專訊】佳兆業(1638)違約危機源於內地媒體揭露其在深圳的樓盤被當局封鎖禁售而起,因此也令市場對於內房禁售顯得杯弓蛇影。昨日上午外電《彭博》報道指出,深圳市規劃國土委網站資料顯示,花樣年(1777)位於深圳寶安的樓盤花鄉家園,有4個單位被當局鎖定,消息引發市場恐慌,令該公司股價午後竟瞬間大瀉16%。花樣年隨後表示,該樓盤早於2010年售罄,業權已不屬花樣年,4個單位被鎖定或與現時業主有關,股價跌幅也逐漸收窄,最終報0.82元,跌4.65%。

股價午後挫16% 澄清後跌幅收窄

花樣年傍晚召開分析員會議,會上主席潘軍澄清,被鎖的4個單位,早在2009年及2010年已出售。公司諮詢有關部門了解,今次是法院對個人糾紛的處理,與公司無直接關係,公司全國項目亦進展良好。潘軍在會上更強調:「我們很健康,我們很無辜,我們跟佳兆業不一樣。」

申查封佳兆業資產增至29宗

至於現時身陷違約危機的佳兆業,據深圳市中級人民法院公告顯示,債權人之一的中國銀行(3988)深圳分行已入稟向佳兆業提出訴訟,法院已受理,案件將於3月24日開審。早前有報道指出,申請查封佳兆業資產的訴訟,已經增加至最少29宗,除中行外,還包括工商銀行(1398)、平安信託等,申請查封的資產亦由深圳擴散至廣東、上海以至湖南等。

147 : Clark0713(1453)@2015-02-17 00:26:10

須予披露交易 有關收購物業管理公司的聯合公告

"有關目標集團的資料
目 標 公 司 為 於 中 國 成 立 的 有 限 公 司 。 目 標 集 團 主 要 從 事 物 業 管 理 業 務 及 向 逾 130
個位於中國的物業發展項目提供物業管理服務。"
148 : greatsoup38(830)@2015-02-17 01:03:09

又是一班人頭
149 : GS(14)@2015-03-03 14:41:07

盈利降25%,至4.2億,資本化後虧損增4倍,至5億,重債
150 : bbaeric(38257)@2015-03-03 22:01:15

《公司業績》花樣年(01777.HK)去年多賺逾3% 末期息5.39港仙  
2015/03/03 08:27

花樣年(01777.HK) 公布,公司截至去年12月底止純利12.55億元人民幣(下同),按年升3.3%,市場原預期約10.6億元;期內每股基本盈利0.22元,每股末期息5.39港仙(2013年同期6.68港仙)。

期內錄得收入73.06億元,按年增長0.36%。合同銷售總額逾102.14億元,達到全年銷售目標100億元。去年毛利率為38.4%,與2013年相同,維持於行業內較高的水平。

剔除投資物業公允值變動、轉為投資物業後確認已竣工銷售物業的公允值變動及匯兌損益後的年度核心淨利潤為10.76億元,較2013年同期10.27億元高4.8%;核心淨利率為14.7%。

截至去年年底集團淨負債比率86.7%,按年下降18.1個百分點。(wl/t)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2015-03-03 16:25。)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .655809/latest-news

花樣年(01777.HK)今年銷售目標增8%至110億人幣  
2015/03/03 16:13

花樣年(01777.HK) 主席兼首席執行官潘軍表示,公司今年的合同銷售目標為110億元人民幣(下同),較去年實現銷售102.14億元高7.7%。首兩個月累計銷售為10.03億元,達標9.1%。

潘軍指,公司今年堅持輕資產轉型方向,並繼續消化庫存,上半年無計劃新增土儲,故亦無拿地的融資需要。花樣年一年內償還的短債約為48億元,但當中60%屬開發貸,加上去年的銷售將有40億元應收款回籠,今年現金流充裕,今年底的淨負債率有望進一步下降。花樣年去年底淨負債率為86.7%,按年下跌18.1個百分點。

被問及今年內地房地產市場前景,潘軍認為,由政策層面已反映房地產行業面對壓力,預期今年的政策面及貨幣政策相對較鬆,惟銷貨力不足或抵銷寬鬆的利好因素。他預期,一線城市的市場會持續向好,二線城市相對平穩,惟三、四線城市價量方面均面對巨大挑戰;他又認為若今年整體銷售量能維持去年水平,已屬非常好的表現。(ph/u)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2015-03-03 16:25。)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .655974/latest-news
151 : GS(14)@2015-05-29 03:41:38

notes
152 : greatsoup38(830)@2015-08-14 00:53:15

盈利降64%,至4,500萬,重債
153 : greatsoup38(830)@2015-08-15 11:45:21

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150815/news/ec_ecb1.htm
花樣年:考慮再分拆業務
  2015年8月15日

【明報專訊】花樣年(1777)去年成功分拆物業管理業務彩生活(1778)上市,主席潘軍在兩家公司業績會後表示,旗下八大業務在成熟後都會考慮分拆上市,包括商務物業管理公司「美易家」。他稱不怕行業競爭,做輕資產不如想像的那麼容易,直言「彩生活你們學不來」。

截至6月底,彩生活共簽約管理面積2.7億平方米,上半年利潤增長25%至7760萬元,遜於去年同期的207%。對萬科(2202)等先後進入物業管理市場是否感到壓力,潘軍認為,習慣重資產模式的公司不可能一時半刻就能做輕資產,在資源整合兼併方面花樣年更有優勢。潘軍表示未來將延伸至酒店公寓及旅遊度假區,和彩生活齊頭並進。

境內債佔比45% 將重組債務結構

至於花樣年上半年利潤則大增1倍至2.07億元,主要因為投資物業公允值大增。上半年完成合同銷售額40億元,全年銷售目標為110億元。

對人民幣貶值影響,首席財務官林錦堂表示,公司境外債佔比為55%,借貸息率大概13%;境內債佔比45%,借貸息率在7.7%至7.8%,未來將逐步重組債務結構,增加境內債比例,亦會逐步減少債務。公司截至6月底淨負債率下降7.7個百分點至79%。

154 : greatsoup38(830)@2015-08-17 13:50:51

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150817/news/ec_ech1.htm
花樣年拓度假租屋網「美易家」
  2015年8月17日

【明報專訊】首家分拆物業管理公司彩生活(1778)上市的開發商花樣年(1777),在同行仿效分拆物管公司之時,再次先行一步,率先建立度假物業管理品牌「美易家」,勢打造中國版Airbnb(全球度假租屋網站)。花樣年主席潘軍表示,彩生活社區的1000萬用戶都是美易家的客源,今年將進軍20個城市,明年增加至50個,最終覆蓋全國。

入住率達30%就賺錢

同樣是短期租賃平台,潘軍指出,Airbnb只賺中介佣金,而美易家賺取租金。比如使用率很低的度假物業,業主一年都去不了一次,還要負擔不小的管理費用。公司就和業主商量,將物業運營權交給美易家,公司免費幫業主進行物業管理和維護,並代租給遊客,租金歸美易家,業主每年享30日入住權以及約3%的回報。「我們算過,只要周一至周五的入住率達到30%就賺錢了。」

潘軍續稱,只要是彩生活社區的用戶、或花樣年旗下產品會員就可超低價租用美易家的度假物業,一晚低至30元人民幣。目前暫時沒有考慮海外物業,不過未來可能和海外物業做租賃置換。

花樣年去年收購新加坡物業管理公司,將彩生活模式移植到當地。潘軍表示,新加坡物業管理仍然採用傳統方式,利潤微薄,而彩生活增值服務受到認可,當地已有20家公司正主動與其洽談收購事宜,若全部成事,彩生活將覆蓋新加坡50%的私人社區。

行業龍頭中國海外(0688)、萬科(2202)等都在轉型做輕資產和服務商,面對競爭潘軍不以為意,直言自己做了12年,走了5至8年彎路,同行也會走這些彎路,等做到彩生活的規模需要10年,而那時候彩生活又進入新的階段了;但潘軍認為慣了大手大腳的房企要「節衣縮食」做輕資產不易。

155 : greatsoup38(830)@2015-08-30 16:56:40

分拆美易家至新三板
156 : greatsoup38(830)@2015-11-26 01:16:17

又分拆
157 : greatsoup38(830)@2015-12-29 01:59:18

買入星晨旅遊
158 : greatsoup38(830)@2015-12-30 00:48:17

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151229/news/ec_ech1.htm
內房紓困出盡法寶 紛進軍副業 花樣年收購星晨旅遊
  2015年12月29日

【明報專訊】國家要求內房「去庫存」,各內房企紛出盡法寶配合。花樣年(1777)昨日宣布,將收購星晨旅遊全部股權,以涉足旅遊業、開發社區旅遊業務、及加強集團在社區平台上的競爭優勢。花樣年近年積極發展民宿業務,冀透過旗下的「中國版Airbnb」——美易家,藉此打造線上線下融合的旅遊渡假物業租賃分享平台。該股昨日全升1.08%,收報0.94元。

明報記者 徐寶文

發展周邊業務以達至「去庫存」的作用,是不少內房企採取的方法,「房地產+旅遊」正是其中一種。花樣年昨日早上宣布,已於本月24日,完成收購在本港及澳門經營旅遊業務的星晨旅遊之全部股權,惟未有透露作價。集團表示,收購星晨旅遊後,將可使集團涉足旅遊業、開發社區旅遊業務、及加強在社區平台提供服務的競爭優勢。

「中國版Airbnb」打造O2O平台

事實上,花樣年欲將業務拓展至旅遊業務,早已有跡可尋。花樣年早於2010年,與美利家投資,分別出資1750萬元人民幣及750萬元人民幣,合資成立有「中國版Airbnb」之稱的物業管理公司「美易家」,藉此打造線上線下融合的旅遊渡假物業租賃分享平台。而「美易家」亦已於今年11月獲批准於新三板上市,日前亦宣布達成了新一輪的融資。

分拆上市 獲首輪融資

「房地產+旅遊」的策略,近年亦屢見不鮮。中國新城市(1321)今年9月亦宣布,推出O2O民宿租賃平台,透過租賃當地物業並改建成民宿出租,以達至「去庫存」的作用。另嘉年華國際(0996)近年積極注入綜合式旅遊消費項目,冀藉此推動物業銷售。除「房地產+旅遊」以外,以物業改建成辦公室再出租,亦是另一常見的手法。陽光100中國(2608)及soho中國(0410)便已初創公司為目標,以改建或透過簽約,將場地出租予創業人士。

159 : qt(2571)@2015-12-30 12:00:52

一窩蜂式運作, 怕變沉船.
160 : greatsoup38(830)@2016-01-02 00:28:25

呢系唔識玩
161 : GS(14)@2016-03-06 22:39:45

轉虧2.1億,重債
162 : GS(14)@2016-03-16 15:21:50

2016-03-12 iM
轉型「社區+」 花樣年目標4000萬客戶  

 內房開發商近年頻呼轉型輕資產,而花樣年(01777)屬於早着先鞭的一家,過去兩年已先後分拆彩生活(01778)及美易家在中港股市上市,更陸續開拓社區文化旅遊、金融、教育等範疇,由單純的開發商轉型為社區服務供應商。總裁潘軍接受訪問時表示,集團已進入轉型第二階段,在房地產開發業務上,將會集中資源在一二綫城市,並會成立房地產基金,以募集資金方式去做;至於新的輕資產業務,由今年到2020年將會進入成長期,冀望每個業務均可獨自營運,集團總體目標是社區業務在2020年可覆蓋10億平方米面積及4,000萬客戶。

 花樣年的輕資產轉型,早於2014年便已實踐,當年分拆旗下物業管理業務彩生活在香港上市,是首家上市的內地物管公司,之後市場陸續有其他物管公司上市,包括中海物業(02669)、中奧到家(01538)等;到了去年,花樣年則分拆經營短租及度假物業的美易家,在內地新三板上市。

 現時花樣年的輕資產業務,已涵蓋物管、度假物業、金融、教育、養老等不同產業,最新的一個動作,就是收購本港的星晨旅遊,涉足旅遊業務。

 對於不斷開拓新的業務,潘軍解釋:「我們在擺脫做一個傳統的開發商,因為很受經濟周期及政策波動帶來的影響,如今年國家政策轉好,大家預期可多賣點樓,但如去年上半年般,大家的售樓壓力都很大。現時我們拓展的服務行業,都是受經濟周期影響比較小的,未來服務業佔集團的收入比重將會不斷提高,而房地產開發雖然仍會是主要業務,但抗風險能力就進一步提升。」

頻拓業務 發展服務業

 服務業收入比重提升這一部分,從花樣年剛公布的去年業績已可見端倪,集團去年全年收入81.6億元(人民幣,下同),按年增長11.7%,純利增長2.2%至14億元。集團來自物業銷售收入比重,由2014年的89.5%,下降至80.4%,而包含物業管理、酒店經營及租金收入等的經常性收入,比重則由10.5%提升至19.6%。

 潘軍指出,跟2009年上市之初相比,花樣年的業務已變得多元化,而且都是按照社區服務為發展核心。「在2012至15年期間,集團在打造自己的特色,如彩生活、美易家等,屬於培育期,而由2016年至2020年,將迎來集團轉型的第二階段,踏入成長期,冀望旗下的各個輕資產業務,都可以獨自營運,集團的收入及盈利結構已跟3年前不一樣了。」

 花樣年不斷把業務多元化,市場曾質疑似乎跟本業沒有關係,不過潘軍就直截了當的否認,以收購星晨旅遊作解釋。

 「我們收購星晨,是想做內地的海外遊,這也是社區服務的延伸,彩生活現時服務大約1,000萬人口,透過彩生活的客戶資源,來支撑集團的文化旅遊業務,其實也是類似交叉銷售的模式。我們現在是要建立一個社區平台,將來可發展出社區旅遊、社區文化、社區金融等不同的業務範疇。」

策略轉變 攻一二綫城市

 至於未來發展目標,潘軍透露,希望在2020年時,集團服務覆蓋的物業面積,可達10億平方米,客戶則達4,000萬名,現時集團服務的面積為3.2億平方米。

 在轉型過程中,物業開發銷售仍是花樣年的主要收入來源,不過潘軍指出,集團在物業開發銷售的模式上亦會有所轉變。首先,未來只會專攻一二綫城市的項目,現時花樣年的項目主要集中武漢、成都、惠州、蘇州、上海、北京及桂林等,潘軍表示,集團不會再擴張城市版圖,只會集中在現有12個已進入的城市,雖然一綫城市的地價近年已被搶高不少,但由於一綫城市樓價亦上升不少,故獲利機會及毛利率也可保持相對高水平。相反三四綫城市,他直言,拿地再便宜,也不敢去,因為根本賣不掉。

 另外,集團亦已計劃成立一個房地產基金,通過社會募集得來的資金,來開發房地產項目,他承認,未來集團在買地建屋的步伐將會放慢,未來目標還是增加輕資產業務投資。他透露:「目前已在找項目,基金投入首先會在深圳,主要做城市更新(即舊城改造)項目,現時已有5個目標項目,希望能夠募集到20億元。」

 在物業銷售的產品組合結構上,花樣年也會作出調整,以往城市綜合體(商業物業)是集團其中一個主打項目,但近年來自這方面的收入佔比亦下降,由2014年的38.8%降至29.5%,潘軍坦言,集團以後不會再投地發展新的商業項目,最多只會透過自己團隊,承接其他公司的商業物業的管理或招商規劃,以收取服務費用為主。

 「隨着互聯網經濟不斷壯大,中國的綜合體跟辦公物業,已進入飽和甚至過剩的階段,未來在一二綫城市最缺乏的只有兩類,一是政府要建的保障房,另一類則是改善型的住宅,所以我們不會投入資源在商業項目。」
163 : greatsoup38(830)@2016-04-27 01:05:38

發票據
164 : greatsoup38(830)@2016-04-28 01:58:19

印優先票據
165 : GS(14)@2016-08-02 17:47:41

1777、1778和3669 合作
166 : GS(14)@2016-08-12 15:50:27

轉虧3,000萬,重債
167 : greatsoup38(830)@2016-11-11 04:12:34

優先票據
168 : GS(14)@2016-12-20 10:16:51

建議增發於二零二一年到期美元計價7.375%優先票據
169 : greatsoup38(830)@2017-03-19 12:50:43

轉盈5,400萬,重債
170 : GS(14)@2017-06-07 14:20:50

發行於二零一八年到期的350百萬美元5.5%
優先票據

171 : greatsoup38(830)@2017-06-28 14:07:10

建議發行美元計價優先票據

172 : greatsoup38(830)@2017-06-29 15:30:55

茲提述本公司日期為二零一七年六月二十八日有關發行票據的公告。
於 二 零 一 七 年 六 月 二 十 八 日 , 本 公 司 及 附 屬 公 司 擔 保 人 與 國 泰 君 安 國 際 、
UBS、海通國際及Credit Suisse就發行於二零二二年到期的300百萬美元7.95 %優
先票據訂立購買協議。
經扣除包銷折讓及佣金以及有關發售票據應付的其他估計開支後,發行票據估
計所得款項淨額將約為296.1百萬美元,而本公司擬運用所得款項淨額為其若干
現有債務再融資。本公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配
所得款項用途。
173 : GS(14)@2017-08-17 12:36:37

董事會欣然宣佈,於二零一七年八月十六日之交易時段結束後,本公司之兩間全資
附屬公司佳多榮及世界公司(寶安)與深圳花樣年、深圳置富及花樣年集團(中國)
就以城市更新方式重新開發佳多榮及世界公司(寶安)位於深圳之現有土地訂立本
協議。經計及本集團擬將其所有製造設施搬遷至中山,本公司已確定深圳現有土地
之有關重新開發方案符合本公司之最佳利益。
174 : GS(14)@2018-03-02 12:42:37

本公司擬進行美元計價優先票據的國際發售。
票據的定價( 包括本金總額、發售價及利率 )將根據建議發行票據的聯席牽頭經
辦人及聯席賬簿管理人UBS、國泰君安國際及海通國際進行的累計投標結果釐
定。落實票據條款後,預期( 其中包括 )UBS、國泰君安國際、海通國際及本公
司將會訂立購買協議。
本公司擬運用票據所得款項為其若干現有債務再融資。本公司或會因應市況變
化而調整上述計劃,並因而重新調配所得款項用途。
175 : GS(14)@2018-03-20 19:10:26


176 : GS(14)@2018-03-20 19:26:08

轉虧7.8億,重債
177 : GS(14)@2018-06-22 23:02:08

713 and 1777 land
178 : GS(14)@2018-11-19 00:37:14

購買優先票據
本 公 告 乃 由 花 樣 年 控 股 集 團 有 限 公 司(「本公司」)自 願 作 出。
茲提述本公 司 發 行 之300,000,000美元於2019年到期之7.25%優 先 票 據(「2019年 票
據」)。2019年票據於新加坡證券交易所有限公司上市。
本公司 董事會(「董事會」)謹 此 宣 佈,本 公 司 近 期 於 公 開 市 場 購 買 本 金 總 額 為6.74
百 萬 美元之部分2019年 票 據。董 事 會 認 為,購 買 該 等2019年票據將減少本公司
之 未 來 財 務 開 支 及 降 低 其 財 務 資 產 負 債 水 平,故 符 合 本 公 司 及 其 股 東 之 整 體
利 益。
未來本公司未必會進一步購買 任 何 票 據。票 據 持 有 人 及 有 意 投 資 者 務 請 注 意,
本 公 司 不 時 購 買 任 何 票 據 將 由 董 事 會 全 權 酌 情 決 定。概 不 保 證 購 買 任 何 票 據
的 時 間、金 額 或 價 格,亦 不 保 證 本 公 司 將 進 一 步 購 買 任 何 票 據。因 此,票 據 持
有人及有意投資者於買賣 本公司證券 時 務 請 審 慎 行 事。
179 : GS(14)@2018-12-14 01:48:07

613買1777票據
花樣 1777 討論區 討論 關係 0713
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270091

[創業板]張桂蘭-眾彩羽翔(8156,前蜂蜂天然生物,蜂林天然生命、中國蜂業、眾彩科技)專區(關係:0674、0059、8179、華匯系)

1 : GS(14)@2010-07-17 16:01:48

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6656

8156招股書
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20021029014_C.htm

==============
8212招股書:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20020430155639N.htm
2 : sunshine(3090)@2010-07-18 16:47:16

8156 大股束不斷了减擔持,但佢又同對冲基金整咗9份協議,股價接近52週低位,隻8212又賣咗,應該賺大錢,搞乜東東?
3 : GS(14)@2010-07-18 17:02:59

2樓提及
8156 大股束不斷了减擔持,但佢又同對冲基金整咗9份協議,股價接近52週低位,隻8212又賣咗,應該賺大錢,搞乜東東?


52週低位又如何,只有更低,事其實好像早期Evolution借錢給公司搞油氣業務,後來無錢還,換股肯定蝕錢,所以Evolution唔肯蝕底。

但後來賣掉油氣業務套回錢,公司又購入寶地業務,又拿走了錢,公司又沒錢還,故不斷在延遲,又降低換股價...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20061110012_C.pdf
4 : GS(14)@2010-07-26 21:26:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100726066_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-10 00:25:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809064_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-10 00:25:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809064_C.pdf
7 : GS(14)@2010-08-17 01:00:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100816094_C.pdf
8 : GS(14)@2010-08-25 21:49:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100823032_C.pdf
李美娟女士,現年41歲。李女士畢業於澳洲墨爾本市La Trobe大學,持有會計商學士學位,並為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。李女士曾於兩大國際會計師事務所任職逾9年,期間曾參與各類型行業之審計、上市及盡職審查程序之工作,於核數及財務方面具有豐富經驗,李女士現為一間在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司出任首席財務官兼公司秘書。

http://www.todayir.com/cms2/html ... ium/c/about_mgt.php
根據資料,他是中國龍新能源(395,中國鋯業)的。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100823034_C.pdf
9 : tks(1905)@2010-09-07 17:07:02

聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley
10 : GS(14)@2010-09-07 21:00:33

9樓提及
聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley


台底下面的事我唔知呀,但我真是知他是增持的,因為根據研究,他的眼光真是好差,除非有人幫他

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 56&src=MAIN&lang=ZH
11 : GS(14)@2010-09-11 13:49:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100910042_C.pdf
12 : GS(14)@2010-09-14 21:01:09

12樓提及
10樓提及
9樓提及
聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley


台底下面的事我唔知呀,但我真是知他是增持的,因為根據研究,他的眼光真是好差,除非有人幫他

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 10&sc=8156&src=MAIN〈=ZH
295佢又出事喇


是呀,明燈一盞
13 : GS(14)@2010-09-18 12:39:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100917054_C.pdf
14 : GS(14)@2010-09-18 12:42:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100917012_C.pdf

無綫電視於二零一零年九月十六日六點半新聞中,有關本集團發展項目違規之報導作出以下澄清:
一、 明月山有限公司 (本公司之全資附屬公司) 和銷售代理簽訂代理合約時,本集團的代理指引訂明任何銷售代理以「明月山」商號作市場推廣或與其他產品一併出現於代理的推廣活動文件前,必須取得本公司的書面允許。然而,我們調查後發現,無綫電視新聞報道所指的網上廣告,並未事先得到本公司允許。我們已要求該代理即時刪除該廣告,並向該代理發出終止信,保留追究該名代理的權利。

二、 作為香港聯合交易所創業板上市公司,本公司恪守香港法律和創業板上市條例,除了增加股東的權利和利益,本公司作為負責任的社會企業,也會盡所能照顧公眾利益。本公司董事會竭力平衡股東權益和公眾利益。就本集團之項目所牽涉的合法性及有效性土地用途等問題,本公司徵詢了多名法律顧問的意見並確定本集團的項目於有關規劃條款及法律方面為合法。有關的法律意見詳情可參考本公司日期為二零一零年四月二十二日的通函。

三、 關於骨灰龕政策檢討公眾諮詢文件, 本公司支持政府通過立法途徑,以規管骨灰龕設施,提升業界服務質素,加強保障消費者權益。但現行的相關法例和規定有模糊不清的地方,本公司希望政府在釐清法律問題並和社會各方達成共識前,不應以過份簡單的列表處理這複雜議題。

四、 本公司不認同及不支持政府單靠土地和規劃相關的條例,發佈兩份私營骨灰龕供應商名單。這兩份名單未能提供全面的資料,未必真正有助消費者選擇合適存放逝者火化後的骨灰和其他人遺物。本公司建議,業界於過渡期內自行註冊登記,以提高經營透明度,增加市民信心。待政府訂定發牌條件和完成立法後,相關部門便能本著公眾利益而作出全面規管香港現有骨灰龕設施。
15 : tks(1905)@2010-09-18 12:49:11

12樓提及
10樓提及
9樓提及
聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley


台底下面的事我唔知呀,但我真是知他是增持的,因為根據研究,他的眼光真是好差,除非有人幫他

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 10&sc=8156&src=MAIN〈=ZH
295佢又出事喇


任生幾錢入#295 ? 可能下隻炒佢 smiley
16 : GS(14)@2010-09-18 13:40:05

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... e0&src=MAIN&lang=ZH

之後20合1,都成50仙
17 : 鱷不群(1248)@2010-09-19 12:42:43

http://mytv.tvb.com/news/newsat630/111413/563#page-1
18 : GS(14)@2010-09-29 23:19:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100928074_C.pdf
19 : GS(14)@2010-10-12 00:26:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101011040_C.pdf
問博控股有限公司 (「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會 (「董事會」) 謹此對星島日報於二零一零年十月十日刊登有關本集團位於元朗提供地方以供存放逝者火化後的骨灰及其他先人遺物的項目「明月山」之報導 (「該報導」) 作出回應。該報導報稱「明月山」遭屋宇署查封。
20 : GS(14)@2010-10-22 08:09:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101021016_C.pdf
問博控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 得悉近期本公司的股價波動,玆聲明除本公司現正考慮可能的集資活動外,董事會並不知悉有關波動之任何原因。
21 : GS(14)@2010-10-22 08:09:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101020032_C.pdf
正面盈利預告
22 : yck(4313)@2010-10-23 11:57:51

彩票業真是咁好景﹖
23 : GS(14)@2010-10-23 11:59:48

23樓提及
彩票業真是咁好景﹖


信他一成,雙目失明
24 : yck(4313)@2010-10-23 12:11:10

哈哈…
25 : GS(14)@2010-10-23 15:45:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101021036_C.pdf


(1) 潘禮賢先生
...
潘先生自二零零六年十一月起出任中國上城集團有限公司 (股份代號:2330) 之獨立非執行董事,另自二零零八年九月起出任太陽國際集團有限公司 (股份代號:8029) 之獨立非執行董事。潘先生亦自二零一零年一月起出任中國龍新能源控股有限公司(股份代號:395) 之獨立非執行董事。於二零零六年十二月至二零零八年七月期間,潘先生曾任環能國際控股有限公司(股份代號:8182) (「環能」)之獨立非執行董事,並曾於二零零八年七月至二零零八年十月期間出任環能之公司秘書兼授權代表。
26 : hopingu(1296)@2010-10-23 20:54:45

想請教:

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101004128_C.pdf

1. 沒有看錯的話, 目前仍有14億股未發行?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100527028_C.pdf

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 12&src=MAIN&lang=ZH

2. 那些cb, Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章 實際接了多少 (暫時見到是9.13億, 但會發行的cb 是34億股, 其他的去了那裡)? 為什麼不似235般, cb 接貨人都露哂面

3. Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章既是 CASDON MANAGEMENT LIMITED 的控制人, 又接了cb, 是否如692 般, 8212 cb 的換股價0.25 都是無意義 (也解釋了為何近來股價不斷沉底)?
27 : GS(14)@2010-10-24 11:03:15

27樓提及
想請教:

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101004128_C.pdf

1. 沒有看錯的話, 目前仍有14億股未發行?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100527028_C.pdf

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 10&sc=8212&src=MAIN〈=ZH

2. 那些cb, Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章 實際接了多少 (暫時見到是9.13億, 但會發行的cb 是34億股, 其他的去了那裡)? 為什麼不似235般, cb 接貨人都露哂面

3. Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章既是 CASDON MANAGEMENT LIMITED 的控制人, 又接了cb, 是否如692 般, 8212 cb 的換股價0.25 都是無意義 (也解釋了為何近來股價不斷沉底)?


1. 對。
2. 因為江龍章是今次收購的賣方,這些股票及CB是發行給他的。並不是配售。
3. 他的成本是1,000萬(根據壹仔所講),然後賣10.85億,現金代價亦有8,500萬,其實已經回本,印幾多CB其實無意義,因為已是無本。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100421032_C.pdf
28 : hongkwokkwok(1185)@2010-10-26 23:11:24

明月山係咪收皮?

[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101026/GLN20101026066_C.pdf[/url]

由規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條發出的日期為二零一零年十月二十二日的通知書 (「通知書」) 已收悉。根據該通知書所述,本集團所擁有的某些土地或處所 (「該地」) 有或曾有違例發展。該等違例發展意指進行靈灰安置所及/或貯物用途之發展 (「有關用途」) 構成該地用途之重大改變,該通知書亦限令本集團須於二零一一年四月二十二日或以前,中止該地之有關用途。
29 : 自動波人(1313)@2010-10-27 23:12:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101027086_C.pdf
8212

10合1,1供3,供股價$0.2,睇下抽唔抽得乾
30 : mimer(1366)@2010-10-27 23:29:12

不如供股股東七折買位啦
31 : 自動波人(1313)@2010-10-27 23:48:54

31樓提及
不如供股股東七折買位啦


你真係妙想天開

陰宅升幅可能仲高過陽宅,而且無牛熊巿
32 : mimer(1366)@2010-10-28 00:02:54

32樓提及
31樓提及
不如供股股東七折買位啦


你真係妙想天開

陰宅升幅可能仲高過陽宅,而且無牛熊巿


講笑,
見政府唔肯管就知啦(後面幾多利益),政府連陽宅地產商都唔肯管,陰宅當然亦然。
33 : GS(14)@2010-10-30 11:13:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101029054_C.pdf
改埋每手股數
34 : hongkwokkwok(1185)@2010-10-31 01:43:21

35樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101029/GLN20101029054_C.pdf
改埋每手股數


5000 變 20000股一手
一供三, 散戶供的話, 唔會有碎股, 又大折讓, 有閒錢都會被迫供
集資$248,300,000, 但主要project成本只是1,000萬,
我估大股東江生不會拿兩億出來供, 佢有兩億閒錢點會搞1,000萬小生意, 仲要係創業板, 大雞唔食細米, 佢最多只會供自己的5400幾萬(之前應該賺到)...
所以一定好想散戶供, 可能除淨後大幅炒起引人落搭, 要死頂$0.2供股價...呢隻股concept 唔掂, 冇人信, 一定要靠報價機引人入黎
供股後, 股價便會繼續跌
35 : 鱷不群(1248)@2010-12-17 20:17:49

http://www.devb.gov.hk/filemanag ... %2015Dec10%20-e.pdf
(編號37, page 12)政府宣佈明月山非法經營smiley
36 : GS(14)@2010-12-18 14:27:59

補充資料wor
37 : GS(14)@2010-12-31 17:32:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101230054_C.pdf
8156

股價敏感資料
發行認股權證

控股股東抵押股份
3. EVO認股權證之主要條款
發行Evo認股權證一事須待獲授聯交所批准後,方可作實。如發行Evo認股權證,則會按下表概列之主要條款發行。

...

Evo認股權證股份 : Evo認股權證(於悉數行使時)將賦予Evofund之最高數目 認購最多30,000,000股股份(可根據Evo認股權證平邊契據之規定予以調整)。

...

行使價(可予調整) : 於行使Evo認股權證時須就每股Evo認股權證股份支付之行使價將為0.168港元,此為股份於新Evo契據日期(即二零一零年十二月三十日)之收市價。就參考而言,股份於新Evo契據日期前之五個交易日之平均收市價為0.172港元。


Best Frontier抵押股份
作為Evofund同意收購新Evo票據以及進一步延長Evo選擇權期間,Best Frontier(其為本公司之控股股東)已於本公佈日期以Evofund為受益人而就1,010,022,757股股份訂立眾彩股份質押。

...
38 : GS(14)@2010-12-31 21:57:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101231046_C.pdf
8212無人供股
39 : GS(14)@2011-01-15 00:11:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110114036_C.pdf
8212又來高價買寶地5%,作價6,500萬...有無人查下where is it?

而在上文(a)、(b)及╱或(c)所訂明之情況中,該業務之主要部份因此受到影響(就認沽期權而言,「主要」一詞指丈量約份第104約第2051、2052、2061、2044、2046、2059及2065號地段之總地盤面積的50%或以上);
...
該業務為經營及管理該等物業,以提供紀念龕以供悼念先人,而該業務是在有關土地上經營。誠如本公司管理層所述,於截至二零一零年九月三十日止三個月已發展及持有作出售之紀念龕數目約為2,100個。已確認出售之紀念龕總數為123個,而相應已確認之銷售約為8,430,000港元。

...
「擔保方」 指 陳麟書先生,彼為賣方的董事及最終實益擁有人

「有關土地」 指 43幅位於香港新界元朗之農地及建於有關農地上的四幢兩層高房屋和兩幢單層房屋
40 : greatsouptest(4320)@2011-02-02 16:19:19

香港生命向3名執董授1780萬份購股權
【13:30】2011年02月02日

【on.cc 東方互動 專訊】 香港生命集團(08212) 董事會宣布,今日根據其於2002年5月13日採納之購股權計劃,向3位執行董事林衛邦、劉志光及潘禮賢授出共1,780萬份購股權,每股面值0.1元,惟須待承授人接納,方可作實。購股權持有人可於行使購股權時,按行使價每股0.18元認購1股股份,行使日期至2016年2月1日。
41 : GS(14)@2011-02-04 16:02:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110201184_C.pdf
8212蝕到唔清唔楚
42 : GS(14)@2011-02-12 14:05:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110207058_C.pdf
8156:
根據本公司於二零一零年九月十七日已作出的披露,本公司正與一名獨立第三方就可能收購一家中國公司的股本權益進行磋商。截至本公佈日期為止,雙方並無訂立任何最終協議。根據創業板上市規則第十九章,若可能收購該公司之權益一事成事,則可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時間根據創業板上市規則就此項交易再作公佈。
43 : GS(14)@2011-02-19 14:16:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110215028_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此公佈,按照高等法院規則,本公司的附屬公司已於二零一一年二月十四日根據該許可對規劃署署長發出原訴傳票。

本公司謹此提述有關法律程序已開展,本公司將根據香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」)證券上市規則 (「創業板上市規則」)在適當時候作進一步公佈。
44 : tks(1905)@2011-02-22 22:09:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110222022_C.pdf

今次玩邊科 smiley
45 : GS(14)@2011-02-22 22:12:54

46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110222/GLN20110222022_C.pdf
今次玩邊科 smiley

隻殼終於乾淨晒
46 : tks(1905)@2011-02-22 22:20:42

47樓提及
46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110222/GLN20110222022_C.pdf
今次玩邊科 smiley

隻殼終於乾淨晒

湯 sir,你估會唔會大炒一番呀
47 : GS(14)@2011-02-22 22:34:35

48樓提及
47樓提及
46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110222/GLN20110222022_C.pdf
今次玩邊科 smiley

隻殼終於乾淨晒

湯 sir,你估會唔會大炒一番呀

死傷枕藉,又缺水,又多蟹貨,想炒都好困難,呢系股千萬不要抱過大期望
48 : GS(14)@2011-03-19 14:10:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110315068_C.pdf
8156向任德章等人購入垃圾
49 : GS(14)@2011-04-09 12:11:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110407030_C.pdf
8156好把炮...

眾彩科技股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,楊慶才先生(「楊先生」)於二零一一年四月七日起已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員及薪酬委員會成員。

楊先生,64 歲,吉林省雙遼市人。他曾任吉林省副省長。歷任吉林省委農工部副部長,吉林省政府副秘書長,及吉林省人大常委會副主任。
50 : GS(14)@2011-04-16 12:27:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110415046_C.pdf
8156的價錢幾平呢
51 : GS(14)@2011-04-21 20:42:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110421018_C.pdf
8212又被告
52 : GS(14)@2011-05-07 14:05:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110506094_C.pdf
中南進於進軍8212
53 : GS(14)@2011-05-07 14:06:11

於二零一一年五月六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本 公 司 已 有 條 件 同 意 透 過 配 售 代 理 按 盡 力 基 準,以 每 股 配 售 股 份0.10港 元 之 價格 配 售 最 多356,160,000股 配 售 股 份 予 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人。配 售 股 份 相 當 於本 公 司 於 本 公 告 日 期 之 現 有 已 發 行 股 本1,780,842,012股 股 份 約20.00%,並 相 當
於 其 經 配 售 事 項 擴 大 後 之 已 發 行 股 本 約16.67%。配 售 事 項 項 下 之 配 售 股 份 面 值總 額 將 約 為35,616,000港 元。
54 : hehehaha(4466)@2011-05-07 21:42:09

買定花生0.0
55 : GS(14)@2011-05-11 21:17:48

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/24857
16. 名稱:marco_hwf E-mail:marco_hwf@yahoo.com.hk 時間: 2011-05-11 18:27:24 刪除
湯兄

已追看湯兄手記多時,但這不得不請教一下。
本人早已入貨08212.HK,當初覺得經營"明月山"這靈灰安置而有所為,而違例發展亦不以為意,而於2月份便已拆除並提交司法覆核申請之事宜,也原以為後來發展便沒問題,但現消息及其股價亦越來越擔心,現已虧損55%,歸入華匯陣營由中南證券代理配售的話,那意味著是否此股日後便會常也合股、供或配股呢? 虛心求教。

謝謝

Marco
17. 名稱:Hierro (RB用戶)   時間: 2011-05-11 18:47:18 刪除
marco_hwf:

根據這系的往績,幾可肯定這股之後會不斷的向下炒,合股、供股、配可換股債及買垃圾等會不斷的出現,如有貨的最好儘快遠離此系,以後帶眼小心買股。

三文魚
18. 名稱:greatsoup (Blog主)   E-mail:greatsoup@gmail.com 時間: 2011-05-11 20:55:14 刪除
marco_hwf:
三文魚講的我不補充。現在只想談談明月山的價值,就算它有沒有違例發展,這個價錢只能說他們空手套白狼。

根據壹周刊的報導,它的成本是:
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/24696
直至今年七月問博才公布其中七幅位於元朗新圍村的地皮位置,該地注入 問博前,由林衛邦、潘禮賢及劉志光於二○○八年五月以一千萬元買入,去年年底動工改裝為骨灰龕,其中一幅地是門牌為新圍村六十號的青磚屋,並命名為明月 山。

但是作價卻:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100421032_C.pdf
銷 售 股 份 之 合 計 代 價1,085,000,000港 元,須 按 以 下 方 式 支 付:
(i) 85,000,000港 元 之 按 金 須 由 買 方 於 簽 訂 買 賣 協 議 後 而 在 完 成 前 之 任 何 時 間
並 以 任 何 金 額 支 付;
(ii) 850,000,000港 元 須 由 買 方 促 使 問 博 發 行 可 換 股 債 券 之 方 式 支 付;
(iii) 20,000,000港 元 須 由 買 方 促 使 問 博 發 行 有 抵 押 承 付 票 之 方 式 支 付;及
(iv) 130,000,000港 元 須 由 買 方 促 使 問 博 發 行 無 抵 押 承 付 票 之 方 式 支 付。

所以就算是現金代價,他們已取回成本,那些承付票可能只是金錢上的對敲,所以這可能是殼價。

但剩下的可換股債券都有超過8.5億,在合股前兌換了5億,以很簡單的算術平均計,最少套現了2.5億,後來亦換了1.5億,估計亦大部分售出,又套現了一千萬左右,合計套現了2.6億,相對成本1,000萬,你看看他們賺了多少,我也不敢計下去了。

何況這家公司的賣方是毒跡班班,當年人人控股肯定是超級老千之一,他是擔任這公司的董事,可以想像他是一個甚麼的人:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040729149_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20041229126_C.pdf

何況這家公司的董事的往績,基本上和很多財困上市公司或懷疑假數有交疊,就知他們的運氣如何。
http://webb-site.com/dbpub/overlap.asp?p=15917&hide=N

我估計你在2010年12月間這個時候購入,亦估計你已成為獵物,為何購買之前不看看收購通函呢? 看了就知道他們在騙錢,今次可算是技不如人了,沒有算過他們呢。

我相信你不用向我虛心求教,就知道答案,問題是你是否能斬斷虧損。
56 : GS(14)@2011-06-04 14:13:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110603100_C.pdf

有 關 建 議 收 購 事 項 之 諒 解 備 忘 錄

諒 解 備 忘 錄 將 於 諒 解 備 忘 錄 日 期 起 計60日 期 間 內 維 持 有 效(「期限」)。賣 方 亦 同 意(其 中 包 括)其 將 不 會 於 期 限 內 就 建 議 收 購 事 項 與 任 何 其 他 人 士 進 行 磋 商 或 訂 立 任何 協 議(「獨 家 期 間」),而 本 公 司 有 權 在 知 會 賣 方 後 將 獨 家 期 間 進 一 步 延 長30日。

於 簽 訂 諒 解 備 忘 錄 後,本 公 司 已 向 賣 方 支 付6,000,000港 元 現 金 作 為 可 獲 退 還 之 誠意 金。...有 關 目 標 公 司 之 資 料
目 標 公 司 為 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司,其 全 部 已 發 行 股 本 由 賣 方 全 資 擁 有。

根 據 賣 方 所 示,目 標 公 司 擁 有 目 標 墓 園 之 唯 一 及 獨 家 經 營 及 銷 售 權 的 權 益。目 標墓 園 主 要 從 事 墓 園 業 務,包 括 但 不 限 於 墓 地 業 務。

「目 標 墓 園」 指 一 個 位 於 中 國 廣 東 省 之 墓 園4
「目 標 公 司」 指 安 仁 投 資 有 限 公 司,於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司,由 賣 方 全 資 擁 有
「賣方」 指 劉 道 仁 先 生,目 標 公 司 之 實 益 擁 有 人
57 : GS(14)@2011-06-08 08:02:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110607076_C.pdf
8156通函
58 : GS(14)@2011-07-06 07:47:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110705090_C.pdf
8156
張野真係無用
59 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 17:47:43

呢個區咁少人講野既??
60 : greatsoup38(830)@2011-07-10 17:51:35

大把苦主,去宣傳先
61 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 20:05:19

我有興趣買8212喎
62 : greatsoup38(830)@2011-07-10 20:11:07

63樓提及
我有興趣買8212喎


隻野入了華匯,永不超生,又缺水,一定向下炒
63 : greatsoup38(830)@2011-07-10 20:11:39

唔好咁白痴話盤細、供股就去買,有D野很難和你解釋
64 : GS(14)@2011-07-12 23:37:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110712020_C.pdf
香港生命集團控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈本公司執行董
事潘禮賢先生(「潘先生」)已由執行董事調任為非執行董事,由二零一一年七月十二日
起生效。潘先生的個人履歷如下:

潘先生,39歲,於二零一零年十月二十一日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司之
財務總監。潘先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼持有加拿大約
克大學行政學學士學位及澳洲蒙納士大學實務會計碩士學位。潘先生自二零零六年十一
月起出任中國上城集團有限公司 (股份代號:2330) 之獨立非執行董事,另自二零零八
年九月起出任太陽國際集團有限公司 (股份代號:8029) 之獨立非執行董事。潘先生亦
自二零一零年一月起出任中國龍新能源控股有限公司(股份代號:395) 之獨立非執行董
事。於二零零六年十二月至二零零八年七月期間,潘先生曾任環能國際控股有限公司(股
份代號:8182) (「環能」)之獨立非執行董事,並曾於二零零八年七月至二零零八年十月
期間出任環能之公司秘書兼授權代表。
65 : Sunny^_^(11601)@2011-07-12 23:40:25

竟然同人撞圖,真係少見喇,哈哈哈
66 : GS(14)@2011-07-13 22:18:35

67樓提及
竟然同人撞圖,真係少見喇,哈哈哈


那個都是我來的
67 : Sunny^_^(11601)@2011-07-13 22:52:25

做咩要整2個名???想做發帖最多既2個人???
68 : GS(14)@2011-07-13 23:16:36

69樓提及
做咩要整2個名???想做發帖最多既2個人???


文庫個acc
69 : Sunny^_^(11601)@2011-07-13 23:19:25

oic但係呢兩個acct都係好高既地位呀@@
70 : GS(14)@2011-07-15 07:48:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110714026_C.pdf
8212 20合1
71 : wanker44(12796)@2011-07-15 16:52:11

公司都幾缺水, 睇黎接住落黎又會有抽水大行動~
72 : Sunny^_^(11601)@2011-07-15 19:08:02

8212我本來上市都上買.見盤生意都真係概念唔錯...但係高位1蚊過外,而家得反0.034姐係2.5%...真係死得人嫁!!!
73 : Sunny^_^(11601)@2011-07-15 19:15:09

而家買來都係炒賣盤囉...市值7千幾萬.業務都唔知有咩有盈利既...
74 : GS(14)@2011-07-16 11:29:22

73樓提及
公司都幾缺水, 睇黎接住落黎又會有抽水大行動~


聰明,已經華匯了
75 : GS(14)@2011-07-16 11:29:52

隻野盈利只是經營這家殼股的人有,股東分唔到,隻野其實已賣了盤啦
76 : wanker44(12796)@2011-07-16 18:01:21

而家7千幾萬市值啫, 第時合完供, 再大比例供股, 發多d股票或者再折讓配多d股出黎收購吓d垃圾資產返黎,到時市值佢想要幾多都得。呢一系既慣常做法...冇特別,唔好以為見佢得幾仙跌無可跌就入d博吓,佢可能合股前會炒高一轉搵d水魚跟買, 咁d人見到以為跌完反彈上去既時候再插落去,跟手合完股再宣佈供股, 到時就永冇番身之日~~
77 : Sunny^_^(11601)@2011-07-17 08:38:21

78樓提及
而家7千幾萬市值啫, 第時合完供, 再大比例供股, 發多d股票或者再折讓配多d股出黎收購吓d垃圾資產返黎,到時市值佢想要幾多都得。呢一系既慣常做法...冇特別,唔好以為見佢得幾仙跌無可跌就入d博吓,佢可能合股前會炒高一轉搵d水魚跟買, 咁d人見到以為跌完反彈上去既時候再插落去,跟手合完股再宣佈供股, 到時就永冇番身之日~~


邊個同佢供股呀...
78 : GS(14)@2011-07-17 16:15:40

邊個都得,錢擺一陣之嘛
79 : wanker44(12796)@2011-07-17 20:03:17

唔供仲好, 包銷商要哂, 個process 快好多~
80 : greatsoup38(830)@2011-07-17 20:04:10

81樓提及
唔供仲好, 包銷商要哂, 個process 快好多~


貨集中佢仲好玩
81 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-22 13:30:15

http://www.hkex.com.hk/chi/marke ... /PMI2011-151(C).pdf
就香港生命集團控股有限公司(證券代號8212)20股合併為1股,將於生效日期(2011年8月23日)
股份代號暫改為08396
82 : GS(14)@2011-09-26 22:11:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110926004_C.pdf
8212 蝕大1倍,至1.15億,接近負資產至負資產爛殼

...
意見
吾等認為,綜合財務報表真實而公平地反映 貴集團於二零一一年六月三十日之
財務狀況及 貴集團截至該日止年度之業績及現金流量,並已根據香港財務報告
準則及按照香港《公司條例》之披露規定妥為編製。
強調事項-有關持續經營基準假設之重大不明朗因素
在並無發表保留意見之情況下,謹請垂注財務報表提及 貴集團於截至二零一一
年六月三十日止年度錄得虧損約95,438,000港元以及截至二零一一年六月三十日,
有關 貴集團對香港特別行政區政府規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條向 貴
集團附屬公司發出通知而申請的司法覆核仍未作出裁決。有關通知指稱 貴集團
擁有的若干租賃土地被指因進行靈灰安置所及╱或貯物用途有違例發展。此等情
況顯示存在重大不明朗因素而可對 貴集團按持續經營基準營運之能力構成重大
疑問。
83 : GS(14)@2011-09-26 22:12:12

紀念龕業務
由於政府在二零一零年十二月之骨灰龕政策檢討中公佈的名單中,大部份的私營
骨灰龕(包括本集團在香港元朗之紀念龕項目)被列入表二,業內的業務表現全線
受挫。本集團旗下先人紀念龕之銷情亦因而自本財政年度第三季度起放緩。
於二零一零年十月,規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條向本公司六間附屬公司
發出通知書,限令本集團須中止對本集團所擁有之有關土地或處所之用途。於二
零一一年二月,本集團發出原訴傳票,就通知書申請司法覆核,而司法覆核已於二
零一一年七月二十六日在高等法院進行聆訊。高等法院之法官押後宣告判決,而
日期有待公佈。於本公告日期,法官尚未宣告判決。
就私營骨灰龕發牌制度之初步建議而言,就發牌制度之更詳細架構進行之第二輪
公眾諮詢目前仍處於膠著狀態而未見進展。然而,本集團已準備好遵守發牌制度
之所需規定。鑑於香港對骨灰龕及紀念龕之需求不斷增長,董事會有信心旗下之
紀念龕業務將可再度重拾正增長。
紙紮品業務
於本年度,本集團僅收到來自香港客戶之小量紙紮品訂單。隨著於香港增加推廣、
「SKEA」品牌於香港更廣為人知以及引入新產品,本集團有信心紙紮品業務將於未
來數年錄得穩定增長。本集團將開拓其他市場以推廣優質紙紮品,推動此項業務
為本集團之營業額作出更佳貢獻。
84 : GS(14)@2011-09-26 22:12:35

食油貿易業務
本公司於二零一一年二月出售於Good United Management Limited(「GUM」)之全部
權益後,本公司不再持有天然氣業務之權益。由於全球市場之復甦步伐緩慢,食油
貿易業務面對沉重打擊。為了精簡本集團之業務分部,董事將採取適當措施於來
年整合本集團之營運。
85 : 鱷不群(1248)@2011-09-26 22:14:16

紙紮品都想玩品牌smiley
86 : GS(14)@2011-09-26 22:37:56

可以講品牌算勁
87 : hongkwokkwok(1185)@2011-10-03 11:57:30

明月山司法覆核敗訴法官指並非神龕
88 : GS(14)@2011-10-03 20:34:29

爆破啦
89 : 鱷不群(1248)@2011-10-03 20:52:55

應該報埋商業罪案調查科啦,不是從一開始就應該知道不合法嗎,點解還要買?
90 : GS(14)@2011-10-03 23:35:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111003038_C.PDF
應香港生命集團控股有限公司(「本公司」)之要求,本公司之股份將於二零一一年十
月三日(星期一)上午十一時零三分起暫停在香港聯合交易所有限公司創業板買賣,以
待本公司發佈有關本公司對規劃署發出的日期為二零一零年十月二十二日的該通知書
作出司法覆核的裁決的公佈 (可能構成股價敏感)。
91 : GS(14)@2011-10-05 18:13:32

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15674687
由於規劃署已表明會即時執法,意味明月山的收益將大受影響,昨有報道引述香港生命主席林衞邦表明會提出上訴,本報記者昨午到香港生命位於灣仔的辦公室,欲找主席林衞邦了解事件,或因時值午飯時間,故初時辦公室空無一人。至下午兩時許,該公司一男一女職員,回到香港生命辦公室,其中一名男員工對記者表示,關於龕場、業務以至上市公司的任何問題,一律不會回應,僅表示公司如有任何公佈,將會於聯交所發出公告,着記者留意公告。
該名員工又強調,指無論任何傳媒到其辦公室,香港生命都只會作出同樣回應,應對方法似早已習慣面對傳媒。即使記者欲與該名員工交換卡片,他亦表示:「唔係咁方便。」
92 : GS(14)@2011-10-05 18:25:22

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15675160
【本報訊】元朗私營骨灰龕場明月山被裁定違反土地用途,福位商會決定,免費協助所有買入明月山龕位的市民,搬往商會其他會員的龕場,揀選一個相同價格的龕位作為補償。
福位商會總幹事陳灝貞昨透露,明月山售出的逾 190個龕位中,已有 10多個上位,能否退款要視乎合約內容。
但各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑質疑,該商會大部份龕場被列入表二,有機會不獲發牌;又指買賣合約大部份無退款條文,呼籲已購買明月山及在表二名單內龕場的消費者盡快向消委會投訴。
93 : sunshine(3090)@2011-10-06 22:12:49

8212 claimed that she can sell back 明月山 to the old boss? It will then become a cash company basically. Is there any cash left?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111006072_C.pdf
94 : GS(14)@2011-10-06 22:23:04

看回83樓就知啦
95 : GS(14)@2011-10-15 11:20:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111014036_C.pdf
又買垃圾
96 : GS(14)@2011-11-01 07:34:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111031086_C.pdf

玆提述香港生命集團控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一一年六月三日之公
告(「該公告」)及二零一一年八月十一日之公告(「補充公告」),內容有關就建議
收購事項訂立諒解備忘錄及補充諒解備忘錄。除文義另有所指外,本公告所採用之詞彙
與該公告及補充公告所界定者具有相同涵義。
於二零一一年六月三日及二零一一年八月十一日,本公司分別就有關建議收購事項訂立
諒解備忘錄及補充諒解備忘錄。由於目標公司需要較多時間進行架構重組以加強與目標
墓園之合作,致使本公司未能進行其盡職審查工作,因此,本公司已向賣方發出通知,
表明其決定於訂立具約束力之買賣協議的期限屆滿後不再繼續進行建議收購。根據條
款,6,000,000港元之可獲退還之誠意金將以現金退還本公司。
本公司董事會將繼續發掘其他有潛質的投資機會,以強化本集團的盈利能力。
97 : Hierro(1191)@2011-11-12 20:46:21

http://realblog.zkiz.com/Hierro/29143
香港生命集團(8212.HK)之一---張桂蘭入主
98 : GS(14)@2011-11-25 11:10:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111123002_C.pdf
8156

看來畀基金公司製造流動性機會向下炒,給公司籌錢

日期: 二零一一年十一月二十二日(交易時段後)
訂約方: (1) 本公司;及
(2) PA Macro Opportunity V Limited(「投資者」)。
投資者為Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.全資擁有之附屬公司,該基金
由PAG(前稱Pacific Alliance Group)管理,PAG為亞洲其中一個最大規模專注於亞
洲之基金管理人,辦公室遍佈香港、上海、北京及東京等亞洲各地。

各批款項付款
根據認購協議,投資者須分最多36批向本公司支付合共不超過240,000,000港元之
款項。於達成下文所述先決條件後第二個營業日當日或之前,投資者須向本公司
支付金額為10,000,000港元之首批認購股份款項。投資者須於達成下文所述先決
條件後,在收訖之前一批付款有關之股份之股票後之營業日作出其後一批付款,
惟須受認購協議所訂明之若干延遲事件之規限。
除首批付款外,其後各批付款之金額應為4,000,000港元或經投資者全權酌情釐定
之有關較高金額(惟無論如何不超過8,000,000港元)。各批付款合共不得超過36次。
倘於任何定價期(「首個定價期」)內任何五個連續交易日:(a)股份暫定買賣(本公
司就發生任何與本公司或本集團任何成員公司相關之股價敏感事件或本公司或本
集團任何成員公司進行任何交易(須根據創業板上市規則發表公佈或通函)而自願
申請暫停買賣不超過連續五個交易日除外);或(b)本公司之市值少於400,000,000
港元,則可由投資者全權酌情釐定在向本公司發出書面通知後,將第二批認購股
份款項及其後各批認購股份款項各自應付之總認購款額扣減至少於4,000,000港元(包
括零)之款額。


認購股份
本公司一般須就每批認購股份款項在不遲於該批認購股份款項相關定價日期後第
二個營業日(惟須受認購協議所訂明之若干延遲事件之規限)按認購價向投資者配
發及發行認購股份,惟於認購協議之期限內任何時間,本公司概不會發行,而投
資者亦不會單獨或與另一人士共同承購本公司之任何股份或其他股本證券權益以
使投資者將因此佔本公司有關時間全部已發行股份所附帶超過19.99%投票權。
認購價將為相關定價期內之任何五個每日每股股份成交量加權平均價(由投資者
全權酌情選擇)之平均數之92.5%。

...
資金成本
除啟動費用股份(相當於投資者同意認購之最高總額之1.65%)外,本公司將向一
名獨立第三方(乃為本公司引薦融資機遇及提供意見之代理)支付成功提取之各批
付款金額之4%之費用。
進行認購事項之理由及裨益以及所得款項用途
本集團的主要業務為向中國福利彩票發行中心提供彩票相關軟件、設備及服務,
以及向中國的娛樂行業提供設備及增值服務,譬如收取版權費及彩票相關服務等。
董事認為,認購事項為擴闊本公司資本基礎及為本公司未來業務發展籌集資金之
良機。此外,認購事項確保本公司於約三年之期間內可獲取資金。同時,認購事
項可令本公司按與未來發行之當時價格掛鈎及有可能較現時之股價有所溢價之價
格發行股份,從而可能將股東之攤薄效應減至最低。董事認為,認購協議之條款
屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。
認購事項之所得款項淨額最多約為240,000,000港元,將用作投資及一般企業及營
運資金用途,包括但不限於償還應付款項、銀行貸款及其他債務。
99 : GS(14)@2011-12-17 14:18:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111216055_C.pdf
8212

本公司接獲高等法院通知,原訟法庭林文瀚法官將於二零一二年六月二十一日在高等法院頒佈判詞。
本公司將根據香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」)證券上市規則 (「創業板上市規則」)在適當時候作進一步公佈該判詞。
100 : greatsoup38(830)@2012-01-05 00:16:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120104121_C.pdf
8212 由熟悉的比富達批2,100萬股@0.29
101 : greatsoup38(830)@2012-01-05 23:50:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120105071_C.pdf
8212

本公司謹此澄清,潘先生與李女士均確認,除有關行使認沽期權之時間,彼等與董事會並無意見分歧。本公司持有由赤兔資本有限公司(「赤兔」)授出相等於約1,100,000,000港元之認沽期權,作為收購Casdon Management Limited之擔保。認沽期權之行使期將於二零一二年五月二十六日結束。認沽期權之詳情乃收錄於本公
司日期為二零一零年四月二十二日之通函。潘先生與李女士建議本公司應立即行使認沽期權,而董事會則決定等候二零一二年六月二十一日之司法覆核上訴結果以及與賣方就延展屆滿日期而進行磋商。直至本公告日期,董事會尚未就延展認沽期權之行使期而與赤兔展開磋商。
102 : GS(14)@2012-01-21 18:50:26

終止認購股份協議
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120120029_C.pdf
103 : GS(14)@2012-02-15 23:59:42

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 867&art_id=16071369
該署去年底就世盛今年四月新合約作招標,合約為期五年。消息指今次中標價高達 2.79億元,比底價 1.2億元超出 1倍多,令業界驚訝。本報翻查省港澳及名家國際的註冊資料,發現部份董事為內地人,擁中資背景。名家國際本身為家俱製造商,其網頁指除省港澳外,另有兩間附屬公司經營殯儀服務,包括福澤和明德堂貿易。
另有消息指名家國際與明月山的母公司「香港生命集團控股有限公司」有關,香港生命主席林衛邦昨接受查詢時否認,透露正就明月山被指非法經營的司法覆核案件作準備,暫無意沾手殯儀業。

母公司名家股價急升 43%

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示:「業界知道省港澳同明月山係同一個班底嘅人運作,今次投標反映佢哋可能想提供一條龍服務,搞埋殯儀殮葬同骨灰龕,有機會造成市場壟斷。」

世盛天價中標,他擔心營運成本上漲令殯儀館有加價壓力,抬高殯儀服務收費。
就中資公司投得世盛,殯儀業商會永遠會長吳耀棠表示不便評論,但承認近年殯儀業界多達 30至 40間新公司成立,累積增至 100間,未知是否有中資公司欲在市場分一杯羮。
創業板上市公司名家國際前晚公佈,其非全資附屬公司省港澳陵園禮儀有限公司,獲港府授權持有有效殯儀館牌照,在紅磡一公共殯儀館向公眾人士提供殯儀服務,為期 60個月,但無披露中標價。受消息刺激,名家國際股價昨大升,收市報 0.119元,升 43.37%。名家於去年公司第三季度報告中披露,開始從事殯儀業務,截至去年九月底止,源自殯儀服務及買賣殯儀產品的總收入約 757.3萬元,由此產生淨虧損約 22.1萬元。

104 : GS(14)@2012-03-31 12:58:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120306074_C.PDF
8212供股

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=16208422
【本報訊】娛樂大亨楊受成有機會染指殯儀業。經營違規骨灰龕場明月山的香港生命集團正進行供股,由楊受成旗下的英皇證券集團負責包銷。一般情況下,若供股情況不理想,包銷商要購下所有沒人申請的股票。對於楊受成是否有興趣投資殯儀業,英皇證券指今次包銷只是正常業務,不便透露詳細包銷條款。
香港生命集團控股有限公司( 08212)經營違規骨灰龕場明月山、紙紮品業務等貿易;早前還建議收購伯樂音樂學院。殯儀業界人士指,香港生命與最近投得紅磡世盛殯儀館新合約的省港澳陵園禮儀有限公司的母公司名家國際控股,有千絲萬縷的關係。但香港生命集團早前否認。

英皇證券包銷供股

香港生命集團於 3月 6日發出通告指會暫時停牌,以待該公司發出該建議供股之通告。今次供股由英皇證券負責包銷,一般情況下,若供股情況不理想,包銷商要購下所有沒人申請的股票。一旦今次供股情況不理想,楊受成可能會成為香港生命的大股東。
英皇證券表示今次作為香港生命集團的包銷商,是該公司的正常業務,對於會否因供股情況不理想而要購下股票,現時仍言之尚早,暫時未知供股反應。對於楊受成是否對殯儀業有興趣,才成為今次的包銷商,英皇證券沒正面回應,重申今次是一般正常業務。各界關注骨灰龕大聯盟召集人謝世傑表示,本港殯儀服務及骨灰龕場需求很大,不排除有商人或大財團有興趣,想於陰宅市場分一杯羮。
105 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:02:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120504151_C.pdf
呢張通告真係好正,好多野睇

建議按於記錄日期每持有一股現有股份可獲配發五股供股股份之基準進行供股;

本公司建議透過以供股方式按認購價每股供股股份0.138港元根據於記錄日期每持有一(1)股現有股份可獲配發五(5)股供股股份之基準,向合資格股東發行639,250,500股供股股份,籌集約88,220,000港元(扣除開支前)。

本公司對約83,630,000港元供股所得款項淨額之計劃用途為(i)約45,000,000港元用於償還在完成收購事項時所發行之承付票,若收購事項未能於供股完成前完成,則用於撥付本公司在適當時候物色到之投資機遇;及(ii)約38,630,000港元用於本集團未來十八個月之一般營運資金需求及其他專業費用。


股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.405港元折讓約65.93%;
106 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:02:55

作為本公司分析之一部份,本公司已找出聯交所主板及創業板上市公司(「上市公司」)於二零一一年八月至最後交易日期間進行之供股及公開發售交易以作參考。

有關分析反映出,上市公司之供股股份或發售股份(視情況而定)之認購價,為本身股份於最後交易日在聯交所之每股收市報價有溢價(31間上市公司中有1間如此)至折讓(31間上市公司中有30間如此)。因此,認購價較股份於最後交易日之每股收市價折讓約65.93%乃屬於市場範圍。因此,董事認為,雖然認購價較股份之最後交易價有大幅折讓,但認購價對獨立股東仍為公平合理。


溢價的是582?哈哈哈
107 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:03:26

包銷商 : 英皇證券(香港)有限公司
108 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:04:45

其餘的由P.18 自己慢慢睇,好正的
109 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:06:28

儘管如此,本公司亦注意到,認沽期權僅可於二零一二年五月二十七日(即認沽期權於二零一零年五月二十七日授出當日起計24個月)或之前行使。為使本公司有足夠時間進行司法覆核程序以及考慮其結果,董事會已於二零一二年四月二十日指示其法律顧問接觸認沽期權賣方(「認沽期權賣方」),以期延長認沽期權之行使期。

截至本公告日期,認沽期權賣方尚未就有關延期表示看法。本公司正盡最大努力以確保可於認沽期權失效前得以延期,惟有意出售或購入股份之股東及投資者務請留意,未必能取得有關延期。


倘若認沽期權之行使期無法延長,且本公司未有及時行使,則認沽期權即告到期,而本公司將失去取回1,085,000,000港元之認沽期權代價的機會。儘管上文所述,惟本公司冀繼續經營紀念龕業務並繼續進行司法覆核程序。為此,部份供股所得款項將留用作相關法律費用及開支。倘若司法覆核之結果不利,本公司將繼續尋求有利可圖之投資機遇,並可能在考慮本公司當時之財務及法律狀況(以及認沽期權之公平值(倘取得延期))後考慮向終審法院提出進一步上訴(或行使認沽期權(倘取得延期))及╱或研究目前用作紀念龕業務之土地的其他商機。根據本公司日期為二零一零年四月二十二日之通函內隨附之估值報告,該幅土地屬於牛潭尾分區計劃大綱核准圖編號S/YL-NTM/12中的「鄉村式發展」土地用途分區(「分區計劃大綱」),而根據此分區計劃大綱及其註釋,該土地主要預算供原居村民興建小型屋宇之用。在新界豁免管制屋宇的地面一層,有多項配合村民需要和鄉村發展的商業和社區用途列為經常准許的用途。其他商業、社區和康樂用途,如向城市規劃委員會申請許可,或會獲得批准。


即使建議供股不獲批准或未能完成,董事會現時亦無意行使認沽期權。與行使認沽期權不同的是,建議供股將顯著提升本集團之財務狀況而毋須克服其他法律上的障礙,故認為建議供股是可行的備選方案以及符合本公司及股東之整體利益。
110 : GS(14)@2012-05-04 22:07:26

108樓提及
作為本公司分析之一部份,本公司已找出聯交所主板及創業板上市公司(「上市公司」)於二零一一年八月至最後交易日期間進行之供股及公開發售交易以作參考。

有關分析反映出,上市公司之供股股份或發售股份(視情況而定)之認購價,為本身股份於最後交易日在聯交所之每股收市報價有溢價(31間上市公司中有1間如此)至折讓(31間上市公司中有30間如此)。因此,認購價較股份於最後交易日之每股收市價折讓約65.93%乃屬於市場範圍。因此,董事認為,雖然認購價較股份之最後交易價有大幅折讓,但認購價對獨立股東仍為公平合理。


溢價的是582?哈哈哈


應該是...因為真是唔計紅股,計紅股是超級折讓
111 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:09:10

倘若供股並無完成而認沽期權並無獲行使或告失效,本公司將積極研究其他集資機會。然而,於本集團目前之財務狀況下,董事對於本公司能進行股本融資以外的任何集資活動之機會未感樂觀。


既然如此,我也祝這次供股不成;執左佢算啦
112 : GS(14)@2012-05-04 22:09:22

大不利影響。本集團已向上訴法庭呈交上訴通知,而高等法院已訂於二零一二年
六月二十一日就對司法覆核之上訴進行聆訊。因此,在上訴法庭作出正面判決前,
本集團未能經營紀念龕業務。由於司法覆核上訴之結果取決於多項因素,本集團
未能保證將獲得正面判決。若未能成功上訴,本集團或須將財務資源由紀念龕業
務轉至本集團其他分部或本集團於未來物色到之其他潛在投資機遇。
鑑於司法覆核令本集團未能從現有經營活動中取得任何重大的正現金流量及面對
不利市況,而本集團於本公告日期之手頭現金僅約為3,400,000港元(包括1,900,000
港元現金保留作證券投資),本集團未必具備足夠營運資金以應付目前之運作。

外,本公司認為,由於司法覆核及不利市況對本集團核心業務造成不利影響,通過
在日後收購前景不俗並具備財務往績之新業務(包括收購事項)來實現現有業務之
多元化,乃符合本公司及股東之整體最佳利益。鑑於上述本集團面對之不利情況
以及需要資金作未來發展,董事認為,供股讓本公司有機會籌集資金以改善本集
團之財務狀況,並且為本集團目前及未來之業務發展以及於遇到潛在投資機遇時
提供財務資源。此外,供股將讓合資格股東有機會保持本身於本公司之持股比例。
因此,董事會認為供股符合本公司及股東之整體利益。
於本公告日期,本集團已保留及投資共約20,000,000港元於若干上市證券(「上市證
券」)並希望通過投資於表現良好的上市證券而產生正現金流,而在本公司目前之
財務狀況,本公司能夠支付得起該等上市證券相較其他表現良好的上市證券屬偏
低之股價。在投資於上市證券期間,本公司已通過出售部份的已投資上市證券而
獲利。因市況不利,有關上市證券之投資結餘的整體目前公平值有所下跌。於二零
一二年二月二十九日,已投資上市證券的最新結餘約為13,000,000港元,其餘可用
於未來上市證券投資之現金結餘約為1,900,000港元,有關資金亦可用作本集團之
一般營運資金。

供股之所得款項總額將約為88,220,000港元(未計開支)。與供股有關之估計開支
(包括財務、法律及其他專業顧問費用、包銷佣金、印刷及翻譯開支)將由本公司承
擔。供股之估計所得款項淨額將約為83,630,000港元。本公司對供股所得款項淨額
之計劃用途為
(i)約45,000,000港元用於償還在完成收購事項時所發行之承付票,若收購事項未能於供股完成前完成,則用於撥付本公司在適當時候物色到之投資機遇;
及(ii)約38,630,000港元用於本集團未來十八個月之一般營運資金需求及其他專業費用。於本公告日期,除收購事項外,本集團並無物色到任何合適之投資機遇。


考慮到本集團最近之現金水平(於本公告日期約為3,400,000港元)以及本集團之紀
念龕業務因司法覆核而業務表現不利,本公司欠缺削減本集團目前及未來負債之
還款途徑,除股本融資策略外亦並無其他集資選擇。本公司之計劃為進行股本集
資而提前贖回承付票並非供股之唯一或主要目的,其僅為供股所得款項之不同計
劃用途之一。若承付票獲全數贖回,估計本公司可削減5,400,000港元之利息負擔,
本集團之總負債亦可削減45,000,000港元。
就未來十八個月而言,目前預測本公司將會以一般營運資金撥付以下開支:收購
事項之專業費用約1,000,000港元、紀念龕業務之經營成本約1,000,000港元、司法覆
核程序之法律費用約8,000,000港元
、審核及一般法律費用約2,000,000港元、辦公室
租金約4,000,000港元、薪金約8,000,000港元、應急用途約10,000,000港元,以及其
他開支約5,000,000港元。
撥作一般營運資金之約38,630,000港元所得款項將只會用
作一般營運資金而不會用於撥付未來收購或投資於上市證券。

113 : GS(14)@2012-05-04 22:09:59

誠如上文所述,紀念龕業務為本集團之核心業務,而本公司已為此項業務分部投
入主要資源。由於紀念龕業務目前正處於司法覆核階段,本集團無法從目前之經
營活動中產生任何重大的正現金流。根據目前之財務處境,進行大規模集資活動
是本公司之持續經營和未來增長之關鍵。因此,本集團有物色其他商機(包括收購
事項)以實現業務範疇多元化及擴闊收入基礎之迫切需要。董事不時收到經理人╱
賣方有關潛在投資項目之建議,惟因下文所述原因,董事難以代表本公司就潛在收
購事項進行磋商或達成任何協議,甚至乎本公司經常欠缺進入磋商階段之機會:
— 在進行任何正式磋商前,大部份經理人╱賣方將要求本公司之主要從來銀行
提供資金證明,以展示本公司具備可即時動用之資金或有能力籌措資金以撥
付收購事項。鑑於本集團之現金水平僅約為3,400,000港元(於本公告日期),
本公司無法提供所需之資金證明,因欠缺有關資金證明,即使項目之商業潛
力可觀,本公司仍難以進行任何進一步磋商;
— 本公司有本金額為190,000,000港元而換股價為每股換股股份23.86港元之未償
還可換股債券。由於換股價遠高於股份價格,可換股債券持有人將可換股債
券轉換成換股股份之機會不大,而本公司將需於到期時贖回未償還可換股債
券。由於仍然大額未償還債務,本公司難以說服經理人╱賣方接受本公司之
股份及╱或可換股票據及╱或債券及╱或承付票以支付所涉及之代價;及
— 過去十二個月內股份之價格下跌而交投薄弱,令經理人╱賣方考慮接納股份
作付款方式時,股份對彼等之吸引力不大。

除供股外,本公司曾考慮其他可運用之集資選擇(譬如配售新股份及債務融資)。
然而,由於本公司現行一般授權中約98.27%在本公告日期已經動用,而直至本公
告日期為止,並無配售代理向本公司表示有意就此擔任代理。就債務融資而言,誠
如上文所述,本公司有未償還本金額為190,000,000港元之可換股債券,而由於現有
經營業務目前正處於司法覆核階段加上市況不利,本集團無法從目前之經營活動
中產生任何重大的正現金流,額外借貸將只令本集團之財務狀況惡化。

114 : GS(14)@2012-05-04 22:10:17

由於供股╱公開發售屬優先購買集資方法並容許股東參與及維持於本公司之比例權
益或增持權益(如適用),董事認為建議供股為目前情況中的最佳可行集資途徑。
由於包銷商願意擔任建議供股之包銷商,將於供股完成時籌集到約83,630,000港元
之所得款項淨額。此為本集團改善其嚴峻財務狀況以及就任何潛在收購磋商作更
好準備之良機及積極做法。憑藉增強後之財務狀況以至議價能力,董事將有更佳
機會以對本集團更有利之條款敲定潛在收購項目。
目前未能肯定在目前緊絀之財務狀況下,本公司能否於一年後進行另一項集資活
動。與主板上市發行人相比,創業板上市公司在進行集資活動時面對較多困難,原
因在於其股份所涉及之較高風險性質和較低交投量。此外,亦考慮到目前之司法
覆核程序將涉及大量時間以及法律及專業費用,董事別無他選,只能保留較正常
情況為多之現金以作應急。

115 : GS(14)@2012-05-04 22:11:04

行使認沽期權及相關代價
本公司正在評估行使本公司於二零一零年五月二十七日獲授之認沽期權(定義見本
公司日期為二零一零年四月二十二日之通函)之可能性,並與其法律顧問商討會否
發生任何足以觸發認沽期權可予行使之情況。就此,本公司已就認沽期權在目前
情況下是否可予行使取得律師意見(「律師意見」)。根據律師意見,本公司須盡用
其一切權利,對司法覆核提出上訴,以及在可藉依賴規劃署署長於二零一零年十
月二十二日頒佈之強制執行通知書及分區地政處於二零一零年十月二十七日頒佈
之通知書而觸發認沽期權可予行使之任何情況發生前,進行其他法律程序以挑戰
該等通知書之有效性。鑑於認沽期權之複雜程度、現已得知的不明朗因素,以及認
沽期權所涉及之大額金錢,認沽期權之行使極有可能導致潛在法律爭議。
鑑於已投資之大部份時間及資源,本公司冀繼續致力經營紀念龕業務以及於上訴
法庭對司法覆核成功提出上訴。因此,本公司擬等候上訴結果,然後才決定是否行
使認沽期權,原因為本公司目前無意出售其於紀念龕行業之主要業務。鑑於司法
覆核程序之結果未明以及本公司倚賴紀念龕業務,董事同時認為,若能於司法覆
核得出最終結果後才決定是否行使認沽期權,乃符合本公司及股東之利益。
儘管如此,本公司亦注意到,認沽期權僅可於二零一二年五月二十七日(即認沽期
權於二零一零年五月二十七日授出當日起計24個月)或之前行使。為使本公司有足
夠時間進行司法覆核程序以及考慮其結果,董事會已於二零一二年四月二十日指示
其法律顧問接觸認沽期權賣方(「認沽期權賣方」),以期延長認沽期權之行使期。
截至本公告日期,認沽期權賣方尚未就有關延期表示看法。本公司正盡最大努力
以確保可於認沽期權失效前得以延期,惟有意出售或購入股份之股東及投資者務
請留意,未必能取得有關延期。

倘若認沽期權之行使期無法延長,且本公司未有及時行使,則認沽期權即告到期,
而本公司將失去取回1,085,000,000港元之認沽期權代價的機會。儘管上文所述,惟
本公司冀繼續經營紀念龕業務並繼續進行司法覆核程序。為此,部份供股所得款
項將留用作相關法律費用及開支。

倘若司法覆核之結果不利,本公司將繼續尋求有利可圖之投資機遇,並可能在考
慮本公司當時之財務及法律狀況(以及認沽期權之公平值(倘取得延期))後考慮向
終審法院提出進一步上訴(或行使認沽期權(倘取得延期))及╱或研究目前用作紀
念龕業務之土地的其他商機。根據本公司日期為二零一零年四月二十二日之通函
內隨附之估值報告,該幅土地屬於牛潭尾分區計劃大綱核准圖編號S/YL-NTM/12中
的「鄉村式發展」土地用途分區(「分區計劃大綱」),而根據此分區計劃大綱及其註
釋,該土地主要預算供原居村民興建小型屋宇之用。在新界豁免管制屋宇的地面
一層,有多項配合村民需要和鄉村發展的商業和社區用途列為經常准許的用途。
其他商業、社區和康樂用途,如向城市規劃委員會申請許可,或會獲得批准。
即使建議供股不獲批准或未能完成,董事會現時亦無意行使認沽期權。與行使認
沽期權不同的是,建議供股將顯著提升本集團之財務狀況而毋須克服其他法律上
的障礙,故認為建議供股是可行的備選方案以及符合本公司及股東之整體利益。

116 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:11:41

實在太精彩,留給大家自己在通告裏原汁原味地睇最好
117 : GS(14)@2012-05-04 22:11:47

倘若供股並無完成而認沽期權並無獲行使或告失效,本公司將積極研究其他集資
機會。然而,於本集團目前之財務狀況下,董事對於本公司能進行股本融資以外的
任何集資活動之機會未感樂觀。
本公司將於適當時候再作公告,以便市場及股東掌握有關認沽期權資料(包括可否
行使及延展認沽期權之結果)以及司法覆核的最新資料。
香港主要營業地點之搬遷
本公司預期將於二零一二年六月安排本公司之香港主要營業地點搬遷至面積約4,000
平方呎之新辦公室(「新辦公室」)。新辦公室之租賃已於二零一二年二月一日開始,
首四個月為免租期,而本公司於免租期內只須支付每月約25,531港元之管理費及差
餉。本公司於免租期後每月須就新辦公室之租金、管理費及差餉支付約235,549港
元。

搬遷至新辦公室可增強本公司之企業形象,從而提升與潛在項目賣方╱經理人成
功磋商之比率。經提升之企業形象可望進一步增加潛在項目賣方╱經理人對本公
司之信心。鑑於有關租金開支與市場費率相符而如上文所述本公司有需要提升企
業形象,董事認為搬遷至新辦公室符合本公司及股東之整體利益。


(又無錢又要作大又唔叫人還錢又要亂使錢亂買股票亂買野服
118 : GS(14)@2012-05-04 22:12:38

113樓提及
倘若供股並無完成而認沽期權並無獲行使或告失效,本公司將積極研究其他集資機會。然而,於本集團目前之財務狀況下,董事對於本公司能進行股本融資以外的任何集資活動之機會未感樂觀。


既然如此,我也祝這次供股不成;執左佢算啦


他唔叫人還錢,又要送錢畀佢,又要亂買股票,亂買野,服
119 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:13:26

我最睇唔過眼的是,既然可行使認沽期權,行使左佢就一了百了

人地唔認賬就告到佢跳樓囉,講咁多廢話為乜?就係為左想你幫手還債吧

無錢就要作大又要亂使錢亂買股票買舒服,真係離譜
120 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:14:35

這是一個典形「製造負債」成功的例子

不過我真係好睇唔起呢班人
121 : GS(14)@2012-05-04 22:14:48

121樓提及
我最睇唔過眼的是,既然可行使認沽期權,行使左佢就一了百了

人地唔認賬就告到佢跳樓囉,講咁多廢話為乜?就係為左想你幫手還債吧

無錢就要作大又要亂使錢亂買股票買舒服,真係離譜


是囉,唔認帳就告到他跳樓,現在又送幾千萬畀佢,想點呀
122 : GS(14)@2012-05-04 22:41:16

122樓提及
這是一個典形「製造負債」成功的例子

不過我真係好睇唔起呢班人


左交右佢鍾意啦,你話華訊個老細都試過,不過盤生意看來work就算啦,呢單就真是...

都是有D回水的感覺
123 : GS(14)@2012-07-17 23:56:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120717031_C.pdf
8212改名譽滿國際
124 : GS(14)@2012-07-17 23:57:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120717033_C.pdf
8212

基於高等法院上訴法庭於二零一二年七月十七日作出之判決(「該判決」),上訴法
庭認為相關分區計劃大綱(「分區計劃大綱」)並不包括在香港元朗多幅土地(「有關
土地」)上名為「明月山」之紀念龕所代表之發展用途類別。有關土地之相關用途或
發展並非分區計劃大綱附註內之涵義的經常准許的用途或發展。基於上述原因,
上訴法庭駁回對司法覆核之上訴。
本公司不同意上訴法庭之看法以及該判決。因此,本公司附屬公司已於二零一二
年七月十七日向終審法院提交動議通知書申請上訴許可,以對該判決提出上訴。
本公司謹此告知現已展開相關法律程序,本公司在適當時將會根據香港聯合交易
所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則之規定再度發表公佈。
125 : GS(14)@2012-08-27 23:34:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120827027_C.pdf
8156 game over
126 : GS(14)@2012-09-13 23:35:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120912025_C.pdf
董事會謹此知會本公司股東及準投資者,預期本集團截至二零一二年六月三十
日止年度所錄得之虧損相較截至二零一一年六月三十日止年度之有關數字將會
大幅增加。
本公司股東及準投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。
譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯
合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而發出本公
佈。
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及準投資者,預期本集團截至二零
一二年六月三十日止年度所錄得之虧損相較截至二零一一年六月三十日止年度之
有關數字將會大幅增加。董事會相信,本集團截至二零一二年六月三十日止年度
之虧損大幅增加之主要原因為收購一家附屬公司所產生之商譽減值所致。
127 : GS(14)@2012-09-22 13:43:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120921031_C.pdf
8156
虧損增12.5%,至4,700萬,負資產爛殼

未來展望及前景
我們對彩票業務的前景感到樂觀。我們將透過發展旗下軟件系統、遊戲及產品的
特點和種類,以及實現銷售點網絡的多元化發展,從而繼續提升我們一直以來在
增長迅猛的國內彩票行業的地位。
升級後的傳統軟件及設備解決方案,各種嶄新遊戲以及輕觸式屏幕自助設備系列,
讓我們為現有業務地區的客戶提供更豐富的產品組合,亦增強了我們的競爭力,
從對手手上奪得新業務版圖。我們對取得更多地區的合同感到樂觀。
與此同時,我們亦憑藉技術訣竅及產品系列成功進軍重慶市的卡拉OK彩票市場及
天津市的自助式銷售系統及終端機市場以及銷售點機器之市場。繼我們在重慶市
進行有關平台、遊戲、場所形式及宣傳範疇的優化工作後,我們將於本曆年較後時
間依期向重慶市的卡拉OK場所開展實施工作。另一個福利彩票發行中心正與我們
合作,展開以不同渠道(包括本身管轄地區的卡拉OK場所)銷售頻密開彩遊戲的工
作。我們正致力以相近的方式與更多的福利彩票發行中心合作。我們亦致力在其
他地區推動旗下為頻密及較不頻密開彩遊戲所設的自助式銷售系統及終端機。
房產附屬公司方面,貴州省是國內最欠發達的省份之一,但其擁有龐大的勞動人
口,天然資源豐厚。由於其經濟未算發達,貴州得到中國政府的高度支持,而國務
院亦確認了一系列的優惠政策以推動貴州的經濟發展。開發區為中國國家發展和
改革委員會所批准之省級經濟開發區,因此訂有優惠政策以吸引各方在貴州省營
商投資。開發區位處貴州省和湖南省交界,並有全國高速公路和鐵路直達。考慮
到:(i)貴州省之經濟潛力;(ii)中央政府支持貴州省的發展;及(iii)貴州省政府支持
開發區的發展,本集團看好開發區的發展潛力。此外,鑑於委員會承諾房產附屬公
司可就其開發的土地賺取開發成本的2%作回報,開發區屬於一項低風險而高潛在
回報的發展項目。
128 : greatsoup38(830)@2012-09-25 01:14:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120924025_C.pdf
8212

爛殼

獨立核數師報告摘要
以下為附有修訂意見的獨立核數師報告摘要:
意見
吾等認為,綜合財務報表真實而公平地反映 貴集團於二零一二年六月三十日之
財務狀況及 貴集團截至該日止年度之虧損及現金流量,並已根據香港財務報告
準則及按照香港《公司條例》之披露規定妥為編製。
強調事項
在並無發表保留意見之情況下,謹請垂注綜合財務報表顯示 貴集團於截至二零
一二年六月三十日止年度錄得全面虧損總額約1,050,198,000港元,而 貴集團於該
日之流動負債較其流動資產高出約19,967,000港元。此等情況連同綜合財務報表附
註2所載之其他事宜顯示存在重大不明朗因素而可對 貴集團按持續經營基準營運
之能力構成重大疑問。
貴集團對香港特別行政區政府規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條向 貴集團附
屬公司發出通知而申請的司法覆核仍未作出裁決。有關通知指稱 貴集團擁有的
若干租賃土地被指因進行靈灰安置所及╱或貯物用途有違例發展。
129 : greatsoup38(830)@2012-09-25 01:14:25

業務回顧及前景
紀念龕業務
於截至二零一二年六月三十日止年度,本集團之核心業務,即紀念龕業務,受政府
骨灰龕政策及本集團針對規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條就有關第104號地段
第2073號地塊(「該地塊」)之日期為二零一零年十月二十二日之通知書之司法覆核
程序(「司法覆核」)之重大不利影響。誠如本公司日期為二零一二年六月二十一日
之公佈所披露,司法覆核的上訴聆訊於二零一二年六月二十一日在高等法院上訴
法庭進行,法庭駁回上訴。因此,本集團在等待下文所述向終審法院申請上訴許可
之結果期間仍然無法經營紀念龕業務。
基於高等法院上訴法庭日期為二零一二年七月十七日之判決(「該判決」),上訴法
庭認為相關分區計劃大綱(「分區計劃大綱」)並不包括在該地塊上名為「明月山」之
紀念龕所代表之發展用途類別。有關土地之相關用途或發展並非分區計劃大綱附
註內之涵義所指之經常准許的用途或發展。基於上述原因,上訴法庭駁回對司法
覆核之上訴。
本公司不同意上訴法庭之觀點以及該判決。因此,本公司附屬公司已於二零一二
年七月十七日向終審法院提交動議通知書申請上訴許可,以對該判決提出上訴,
而法院已將該申請之聆訊日期定為二零一二年十月十日。
倘就該判決進一步向終審法院提出之上訴結果不利,則本公司將在考慮本公司當
時之財務狀況後尋求可帶來利潤之投資機會,及╱或在現時用作紀念龕業務之土
地上發掘其他商機。然而,由於該判決進一步上訴至終審法院之結果尚未落實,故
本公司目前並無計劃更改現時用作紀念龕業務之土地之用途。
紙紮品業務
於截至二零一二年六月三十日止年度,紙紮品業務僅錄得259,000港元而並不重要
的營業額,原因為本集團已將資源投放在管理紀念龕業務及處理司法覆核。本集
團將進一步研究此業務分部並於其後為經營此業務分部而構思出最合理的策略。
食油貿易業務
由於全球市場疲弱,食油貿易業務之表現並不理想。鑑於此業務分部以往的表現
遜色,本集團已於二零一二年九月出售此分部,以集中經營本集團的主要業務,並
且開拓其他可帶來更高回報的業務。
食品及飲品業務
為了補足核心業務之表現以及實現投資機遇的多元化,本集團已於二零一二年六
月開始經營食品及飲品貿易業務。本集團於二零一二年九月進一步投資於一個食
品加工中心,為客戶提供更多增值服務。
由於對更多優質食品及飲品之需求不斷增加,本集團相信未來當可在此龐大市場
中佔一席位。本集團將繼續發展此業務分部並且開拓此範疇的投資機遇。
伯樂音樂學院有限公司
於二零一二年八月,本集團完成收購伯樂音樂學院有限公司(「伯樂音樂學院」)之
49%權益。伯樂音樂學院由香港知名音樂製作人伍樂城先生創辦及經營,主要從事
提供優質的古典及現代音樂教育課程。
本集團之企業策略為增強現有業務,同時物色和把握新商機,以推動本集團之財務
增長。鑑於伯樂音樂學院在香港市場及中國市場之業務發展,將推動其透過不同的
合作協議拓闊收入來源,本集團對伯樂音樂學院之前景持樂觀態度。本集團認為,
收購伯樂音樂學院為本集團之重要戰略機遇,以參與及有權分佔伯樂音樂學院業
務營運之業績,從而擴大本集團之收入基礎,並為本集團之盈利帶來正面貢獻。
130 : GS(14)@2012-09-29 23:20:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120928019_C.pdf
8212

董事會欣然宣佈,於二零一二年九月二十八日(交易時間後),買方與賣方就可能
進行之收購事項訂立諒解備忘錄。待信納對目標公司進行盡職審查之結果後,買
方將考慮與賣方就可能進行之收購事項進行進一步磋商。
目標公司主要於香港從事食品之貿易及分銷。
經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,賣方及其最終實益擁有人為獨立
第三方。
諒解備忘錄並未對有關可能進行之收購事項之訂約各方產生任何具法律約束力之
責任,惟對排他期間(即諒解備忘錄日期起計之三個月)有關之條款具法律約束力。
可能進行之收購事項須待進行磋商及訂立正式協議後,方可作實。可能進行之收
購事項的條款及代價須待賣方與買方再作磋商後,方可作實。
「買方」 指 Yu Man Holdings Limited,於英屬處女群島註冊成立
之公司,為本公司之全資附屬公司
...
「目標公司」 指 馬氏日本食品有限公司,於香港註冊成立之公司
131 : GS(14)@2012-10-11 01:01:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121010005_C.pdf
8212
本公司向上訴庭申請准許就司法覆核之判決上訴至終審法院已於二零一二年十月十日在高等法院上訴庭進行聆訊,而上訴庭裁定拒絕本公司的申請。本公司董事(「董事」)正咨詢大律師的法律意見有關向終審法院申請上訴准許。除進行法律程序外,董事也考慮聘請專業規劃師向城規會申請改變該新界元朗若干地段的土地用途以進行本公司的業務。
本公司在適當時將會根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證卷上市規則之規定再度發表公佈。
132 : greatsoup38(830)@2012-10-25 01:03:03

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20121024/18047760


【本報訊】違規私營骨灰龕場元朗明月山面對結業危機,近日殯儀業界傳聞,明月山計劃退出陰宅市場,正安排已購龕位的消費者退款,以及搬走已入夥的先人骨灰;有居於附近的新圍村村民透露,明月山最近招呼不少內地客參觀,疑打算將龕場改為發展村屋地產項目。有花費50多萬元購買明月山龕位的消費者指,暫未收到退款通知,感到無助。記者:林社炳、陳凱迎

明月山前年被規劃署發出強制執行通知書後,提出司法覆核敗訴,上訴申請又被上訴庭拒絕,仍未落實會否直接向終審法院上訴。原計劃建逾六萬個骨灰龕位的明月山,雖已停止買賣,但落成初期已售出逾百個龕位,部份先人骨灰亦已入夥。
福位商會副會長黎孝仁表示,明月山自從與政府興訟後,已沒有向商會交代龕場情況,但最近有傳聞指,明月山正安排已購龕位的消費者退回款項,並將骨灰移走。
[流浮山紫雲仙苑被列入違建龕場,昨日仍有人前往祭祀。] 流浮山紫雲仙苑被列入違建龕場,昨日仍有人前往祭祀。
村民指可帶動附近樓價

明月山位處的元朗新圍村昨亦有村民透露,將先人安放在明月山的市民,不少已獲安排遷走,目前只餘下10多個靈灰位未遷出。明月山近日亦招呼不少操普通話內地客參觀,據村民所知,並非接手經營骨灰龕,而是打算將土地改為發展屋村地產項目。
村民黃先生說,居民普遍反對明月山骨灰龕場,上訴駁回居民當然歡喜,倘明月山改為發展村屋,估計有可能帶動附近新落成的村屋樓價。他更稱,最近有發展商提出以兩幢新建丁屋,換取他的村屋地,可見該處地皮有價有市。昨日所見,有附近村屋業主放盤,1,480平方呎三樓連天台,叫價208萬元。
花逾50萬元於明月山購買10個龕位的孫先生表示,暫未收到退款通知。他稱,一直無法接觸明月山負責人,「本身都打定輸數,真係有得退錢就好!」本報昨曾致電明月山所屬的譽滿國際(控股)有限公司主席林衛邦,對方卻沒有回覆。
記者昨日到同被列為違建龕場的流浮山紫雲仙苑,前往拜祭先人的市民不願回應會否將先人靈灰遷走。
各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑認為,倘確定元朗明月山轉型建村屋,估計不少違規龕場會傚法,「始終買咗咁大塊地,唔會浪費!」但他指,明月山所處地段屬鄉村式發展,除非有足夠丁權,否則明月山需申請將地皮改為住宅用途,才可發展村屋項目。
133 : GS(14)@2012-11-01 00:09:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121031050_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,據所知悉,本集團截至二零一二年九月三十日止三個月之業績(「首季度業績」)預期淨利潤將與去年同期比較有所下降。該跌幅主要由於彩票業務收入下降。
134 : greatsoup38(830)@2012-11-25 19:25:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121122026_C.pdf
8156
本公司就一項潛在服務合同與國內有關部門洽商至后期階段,還尚未簽訂明確的合同。除上述披露者外,董事會亦確認,現時並無與根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第十九至二十章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議,董事會亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。
135 : greatsoup38(830)@2012-11-25 19:28:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121122036_C.pdf
8156

本公司謹此澄清,就該彩票潛在服務合同(「合同」),本集團將向彩票部門提供相關硬件、軟件及後相應維修服務。合同條款尚未達成最後共識、有可能進行修正。
136 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:30:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121127052_C.pdf
8156

董事會欣然宣佈於二零一二年十一月二十七日,本公司間接非全資附屬公司,吉林眾彩與吉林省福彩發行中心簽訂服務合同。根據服務合同,吉林眾彩於吉林省為中國福利彩票若干高頻彩票遊戲提供硬件和軟件以及相關維護服務。吉林眾彩亦負責於吉林省設立該高頻彩票遊戲專賣店以及其銷售和市場管理。吉林眾彩可按其設立的專賣店之營業額中收取若干百分比作為回報。
137 : greatsoup38(830)@2012-12-12 00:44:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121211020_C.pdf
貸款資本化及根據一般授權發行股份
於二零一二年十二月十一日(聯交所交易時段後),本公司與投資者訂立認購協
議,據此,投資者同意認購而本公司同意發行及配發認購股份,每股認購股份
之認購價為0.071港元,將以把應付投資者之貸款資本化方式支付。董事認為貸
款資本化及認購事項可擴闊本公司之資本基礎、償還借貸、減少利息成本及提
高本集團之財務狀況。
..
所認購之認購股份數目
投資者將認購500,000,000股股份。有關認購股份相當於本公司現有已發行股本總
額約15.28%。緊隨完成後,投資者將持有500,000,000股認購股份,相當於本公司
經擴大已發行股本總額約13.26%。
認購價
投資者將按每股認購股份0.071港元之認購價認購本公司之500,000,000股認購股份。
認購事項之總代價為35,500,000港元,將以把本公司於完成時應付投資者之債務
資本化方式支付。
每股認購股份0.071港元之認購價乃由各訂約方按公平原則磋商後議定,較:
(i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.078港元折讓約8.97%;及
(ii) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交所所報之
平均收市價每股約0.078港元折讓約8.97%;及
(iii) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後十五個連續交易日在聯交所所報
之平均收市價每股約0.072港元折讓約1.39%。
認購價乃由本公司及投資者參考股份之現行市價按公平原則磋商後釐定。
...
進行認購事項之理由及裨益及所得款項用途
本公司為一間投資控股公司。本集團從事:(i)在中國向彩票行業供應軟件、設備
及服務及成立傳統及非傳統彩票店;(ii)在中國進行土地及房地產發展;及(iii)向
中國娛樂行業提供設備及服務。
於本公告日期,本集團有應付投資者之債務,該債務按現行正常商業市場條款,
並無提供本公司資產之任何抵押。董事認為貸款資本化及認購事項將擴闊其資本
基礎、償還借貸、減少利息成本及提高本集團之財務狀況。董事經考慮現時經濟
市場後相信貸款資本化及認購事項屬公正。
..
「投資者」 指 Capital Day Investments Limited,一間於英屬處女群
島註冊成立之有限公司,其由獨立第三方黃金明先生全資擁有
138 : GS(14)@2013-01-05 12:06:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130104024_C.pdf
5合1
139 : greatsoup38(830)@2013-01-25 00:57:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130124034_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,與截至二零一一年十二月三十一日止六個月的虧損淨額相比,預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止六個月(「中期業績」)將錄得虧損淨額將會增加。根據董事會目前所得資料,截至二零一二年十二月三十一日止六個月預期虧損淨額增加主要由於彩票業務收入下降。
140 : greatsoup38(830)@2013-02-07 01:09:12

8212
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130206078_C.pdf
前景
為了實現本集團業務之多元化並增強盈利能力,本集團於二零一二年六月成立食
品及飲品此新業務分部。本集團滿意此分部於營運初期的表現。目前香港旅遊業
快速增長,對上乘食品的需求持續殷切,惟市場供應有限,因此,本集團對此分部
之表現感到樂觀。
董事會將於上文所述出售Sea Marvel集團一事完成後繼續發展食品及飲品業務以及
發掘其他潛在投資機遇,以拓闊業務領域。

141 : greatsoup38(830)@2013-02-14 23:57:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130214022_C.pdf
8212

謹此提述應譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一三年二月一日發表之公
告(「該公告」),內容有關出售Sea Marvel Limited全部已發行股本之主要交易。除
非文義另有所指,本公告所採用詞彙與該公告擁有相同涵義。
董事會謹此公告,於二零一三年二月八日,Ca sdon Management Limi t ed
(「Casdon」,一間於英屬處女群島註冊成立之公司,其為出售公司之全資附屬公司)
獲其律師知會,高等法院訴訟篇號2012之1814之原告Mok Koon Yi已就於二零一三
年二月七日向Casdon下列事項申請簡易判決獲得傳訊令狀(「訴訟」):–
(1) 就違反Mok Koon Yi (「原告」)、Casdon、Clever Brilliant Limited (「Clever
Brilliant」)及Karten Trading Limited(「Karten」)於二零一零年五月三日以中文
訂立之龕位買賣協議之第9.1條所引致之損失申索2,400,000港元;
(2) 或者,根據龕位買賣協議第9.4條之具體履行,由Casdon以2,280,000港元之價
格向原告購買兩股Clever Brilliant A股,或申索2,280,000港損失;
(3) 該筆款項於有關期間之利息,息率須根據高等法院條例第48及第49條由法院
認為合適之息率;
(4) 訟費;及
(5) 進一步及╱或其他寬免
Casdon之律師繼而收到原告於訴訟中代表律師之信件,脅稱會就出售公司全部已
發行股本之建議出售申請資產凍結令。
訴訟
於二零一二年九月二十八日,原告向Casdon發出傳訊令狀就違反龕位買賣協議之
損失申索2,400,000港元。
根據龕位買賣協議,Clever Brilliant同意向Casdon購買3,000個骨灰龕位,原告乃
Clever Brilliant兩股A股之股東。
根據龕位買賣協議第9.1條,Casdon向Clever Brilliant及其股東保證,該項目可於龕
位買賣協議日期一年內正式開業。正式開業之定義為Casdon或Karten正式向公眾開
始售賣龕位。
根據龕位買賣協議第9.4條,Casdon向Clever Brilliant保證,在Karten開始銷售業務兩
年後,倘若Clever Brilliant所收取投資回報及成本少於36,000,000港元,Casdon承諾
在該兩年後,Clever Brilliant及╱或其股東有權要求Casdon向Clever Brilliant及╱或
其股東購買Clever Brilliant之全部或部份A股,以及向Clever Brilliant及╱或其股東
以每股A股1,200,000港元購回A股,減去於銷售期間已付或應付Clever Brilliant之分
享款項。
本公司正就該訴訟之勝數向Casdon代表律師尋求意見,並為Casden進行抗辯。本公
司將於適當時進一步發表公告。
董事會評估出售事項之訴訟之影響
董事會認為,由於原告最高申索如上文所述僅為2,400,000港元,該訴訟對本集團之
經營業務及財務狀況之影響甚微。
董事會對脅稱出售事項之資產凍結令之評估
於訂立買賣協議之前,買方已對出售集團進行盡職審查,並對該訟訴有全面認
識。因此董事會認為該訴訟不會對出售事項造成任何影響。然而,倘若原告獲得就
Casdon對出售公司全部已發行股本之建議出售由原告所脅稱之資產凍結令,則本
公司有關出售集團之出售計劃可能造成不利影響,而出售事項可能不會如買方及
賣方所協議般進行。本公司正就出售公司全部已發行股本之建議出售由原告脅稱
申請資產凍結令之勝數,向Casdon代表律師尋求意見,本公司將於適當時候進一步
發表公告。
恢復買賣
應本公司之要求,本公司之股份已由二零一三年二月十四日(星期四)上午九時正
起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待刊發本公告。本公司已向聯交
所申請於二零一三年二月十四日(星期四)下午一時正恢復本公司股份之買賣。
142 : greatsoup38(830)@2013-02-20 00:42:58

8212真是畀人追債
143 : greatsoup38(830)@2013-04-17 00:18:09

8212
144 : GS(14)@2013-08-03 14:00:01

盈警
145 : tks(1905)@2013-08-12 16:20:10

8156 要清盤嗎?smiley

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130812014_C.pdf
146 : GS(14)@2013-08-12 22:39:43

146樓提及
8156 要清盤嗎?smiley

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130812014_C.pdf


最多成為華匯一員,無野的
147 : greatsoup38(830)@2013-08-17 17:06:08

8156

又無埋
148 : GS(14)@2013-08-30 01:47:31

8212
都是蝕降15%,至3,300萬
149 : GS(14)@2013-08-30 01:47:51

負資產爛殼
150 : greatsoup38(830)@2013-09-14 11:49:18

8156
盈警
151 : greatsoup38(830)@2013-09-17 23:05:51

死啦
152 : silver44(39320)@2013-09-18 14:42:39

noted
153 : silver44(39320)@2013-09-18 14:43:08

cc
154 : greatsoup38(830)@2013-09-18 22:31:18

154樓提及
cc


下次請用收藏夾功能啦
155 : greatsoup38(830)@2013-09-25 00:45:48

8156

虧損增10%,至4,700萬,負資產、債重
156 : kennyice(39871)@2013-10-02 16:33:40

8156升到澎澎聲.
157 : greatsoup38(830)@2013-10-02 22:08:13

大陸人大把銀
158 : kennyice(39871)@2013-10-07 16:25:26

有錢真好, 今日又黎.
159 : GS(14)@2013-10-07 22:21:55

160樓提及
有錢真好, 今日又黎.


乜賭都攬炒
160 : greatsoup38(830)@2013-11-26 01:44:04

買地wor
161 : iniesta(1400)@2013-11-26 01:54:26

西貢地喎, 礦???
162 : greatsoup38(830)@2013-11-26 01:56:03

iniesta163樓提及
西貢地喎, 礦???


想轉地產殼?
163 : GS(14)@2013-12-06 16:28:49

8156 合作協議
164 : fin_freedom(6594)@2013-12-09 20:55:52

真係好精彩, 多謝推介

Hierro110樓提及
其餘的由P.18 自己慢慢睇,好正的

165 : GS(14)@2013-12-18 09:44:27

8212
166 : GS(14)@2014-01-13 12:39:37

8156 盈警
167 : iniesta(1400)@2014-01-13 23:32:25

其實係盈喜來

向50倍進發啦
168 : greatsoup38(830)@2014-01-14 23:59:04

發行8,962.5萬CB畀任德章,換股價每股2.39元
169 : iniesta(1400)@2014-01-15 10:20:34

用個名黎散?
170 : tks(1905)@2014-01-15 10:42:28

絕世喪服smileysmileysmiley
171 : 自動波人(1313)@2014-01-15 11:08:59

任生近來好賭
172 : iniesta(1400)@2014-01-15 21:05:48

任生2013年勁
572 1152 989
173 : GS(14)@2014-01-16 00:05:35

真是投晒降
174 : tks(1905)@2014-01-20 10:21:48

不跌的股smileysmileysmiley
175 : GS(14)@2014-01-20 13:41:57

8156
發行1,072萬股及1,500萬現金收購彩票業務
176 : kennyice(39871)@2014-02-04 16:49:35

有時係大陸經過賣彩票的地方, 但真係無乜人. 不過都剛經過,望一下咁.
177 : GS(14)@2014-02-04 23:34:18

kennyice178樓提及
有時係大陸經過賣彩票的地方, 但真係無乜人. 不過都剛經過,望一下咁.


兩蚊注真是想玩下
178 : tommyc(45216)@2014-02-10 21:00:32

今日癲左
179 : tks(1905)@2014-02-10 21:40:11

破頂smileysmileysmiley
180 : iniesta(1400)@2014-02-10 22:31:39

35倍了
pk.......
181 : fishlove2001(20176)@2014-02-10 22:57:05

任德章
182 : GS(14)@2014-02-10 23:21:07

fishlove2001183樓提及
任德章


都唔知入股第幾次
183 : GS(14)@2014-02-16 16:35:16

8156

3個月轉盈4萬,6個月蝕700萬,降75%,負資產重債
184 : 投機仁(34693)@2014-02-16 23:21:19

哈哈 會唔會變半百億垃圾
185 : GS(14)@2014-02-17 23:46:45

投機仁186樓提及
哈哈 會唔會變半百億垃圾


都差唔多了,真是博傻
186 : iniesta(1400)@2014-02-24 00:44:28

先舊後新配股
搵到兩條水魚
187 : fishlove2001(20176)@2014-02-24 00:45:54

iniesta188樓提及
先舊後新配股
搵到兩條水魚


任先生smileysmileysmileysmiley
188 : GS(14)@2014-02-24 15:46:08

5.14 元配售5,440萬股
189 : fatlone168(20094)@2014-04-02 10:21:17

厲害!

一年炒上二、三十倍已經勁, 更勁係真係可以搵到人接貨
190 : greatsoup38(830)@2014-04-02 23:20:40

就咁執左兩億幾
191 : ninomiyau(41302)@2014-04-10 20:52:13

湯兄,隻野近排日日回購,算唔算係positive sign?
192 : fishlove2001(20176)@2014-04-10 21:01:38

任德章 smiley
193 : ninomiyau(41302)@2014-04-10 21:43:13

fishlove2001194樓提及
任德章 smiley


你齋提佢個名把鬼咩....
194 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:51:49

ninomiyau193樓提及
湯兄,隻野近排日日回購,算唔算係positive sign?


咪鬼搞我
195 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:52:01

ninomiyau195樓提及
fishlove2001194樓提及
任德章 smiley


你齋提佢個名把鬼咩....


已經夠照
196 : greatsoup38(830)@2014-04-12 14:44:07

盈喜
197 : GS(14)@2014-05-21 00:47:16

8156
198 : GS(14)@2014-05-28 01:06:32

8156
199 : GS(14)@2014-06-09 01:32:14

向人頭買垃圾
200 : GS(14)@2014-06-10 01:03:35

8156
201 : GS(14)@2014-06-10 01:04:56

換CFO
202 : GS(14)@2014-08-06 01:10:48

發行新股及現金買彩票系統業務
203 : GS(14)@2014-08-17 23:52:27

又搞到TCL出來
204 : LHC(34894)@2014-08-22 17:13:13

ninomiyau191樓提及
湯兄,隻野近排日日回購,算唔算係positive sign?205 : greatsoup38(830)@2014-08-23 11:30:48

托價,咪搞
206 : GS(14)@2014-09-19 01:33:48

轉賺440萬,5,700萬現金

207 : GS(14)@2014-11-07 00:13:52

1拆4
208 : greatsoup38(830)@2014-12-17 00:00:10

禁制股東賣股
209 : ninomiyau(41302)@2014-12-25 23:47:10

隻嘢近日多次回購股份, 有冇可能係個庒用公司錢買返自己手上啲貨獲利?
210 : GS(14)@2014-12-27 00:58:20

呢個機會當然是有的
211 : GS(14)@2015-01-04 21:10:21


212 : greatsoup38(830)@2015-02-13 01:26:10

3個賺1,700萬,增44倍,6個月轉盈1,800萬,3,000萬現金
213 : greatsoup38(830)@2015-02-18 02:14:41

blow water
214 : GS(14)@2015-04-30 01:17:13

盈喜
215 : GS(14)@2015-05-19 15:10:56

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150519/news/ww_ww1.htm
眾彩擬擴省市彩票業務
2015年5月19日

【明報專訊】眾彩(8156)集團企業策略董事馮敬謙表示,該集團擬在目前已覆蓋的21個省市外,爭取於其他省市發展自助彩票設備業務,及開設更多彩票中心,專攻快開類遊戲化彩票。平均每個中心會設有5至超過20台自助設備。其銷售彩種返獎率為60%以上,並且從中分成雙位數百分比的分成。每間彩票中心平均投資20萬至100萬元(人民幣‧下同),銷售月均可達30萬至40萬元,比傳統的彩票中心之10萬至20萬元銷售額為高。他強調,集團的業務未受到近期內地禁售網上彩票影響。

216 : GS(14)@2015-06-07 10:27:03

搞彩票
217 : GS(14)@2015-06-29 10:40:01

彩票O2O
218 : greatsoup38(830)@2015-09-16 01:08:00


219 : GS(14)@2015-10-01 23:39:40

盈利增1.75倍,至1,100萬,輕債
220 : greatsoup38(830)@2016-01-02 10:33:11

搞新野
221 : greatsoup38(830)@2016-01-14 01:44:54

增持附屬股權
222 : GS(14)@2016-01-20 16:57:20

傾緊
223 : GS(14)@2016-02-03 12:42:33

盈警
224 : greatsoup38(830)@2016-02-13 01:17:28

3個月轉虧2,000萬,9個月轉虧3,000萬,空殼重債
225 : greatsoup38(830)@2016-02-25 02:10:08

協議
226 : greatsoup38(830)@2016-05-11 00:53:54

盈警
227 : greatsoup38(830)@2016-05-22 10:48:43

協議
228 : greatsoup38(830)@2016-08-21 07:07:57

rubbish
229 : GS(14)@2016-09-27 19:30:26

轉虧9,000萬,重債
230 : greatsoup38(830)@2016-11-05 09:48:31

盈警
231 : GS(14)@2016-11-08 06:08:47

中標
232 : greatsoup38(830)@2016-12-21 03:55:51

內幕消息
控股股東出售股份
本公告乃本公司根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XIVA
部之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)第
17.10 條而作出。
於二零一六年十二月二十日,本公司董事會(「董事會」)獲本公司控股股東(定義見創
業板上市規則)前端投資股份有限公司(「前端」)通知,前端已與第三方(「該買方」)
訂立買賣協議,據此,前端同意出售合共 645,410,000 股之本公司普通股(「股份」)予該
買方,即相當於本公司已發行股本之 20%(「該出售」)。於本公告日期,該出售尚未完
成。
233 : GS(14)@2016-12-30 03:49:28

O2O
234 : GS(14)@2017-01-10 12:35:42

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司最近(透過其全資附屬公司)已成功中標為
深圳市公安局交通警察局(「深圳交警」)提供新媒體服務。本集團將為深圳交警提供包括
其微信服務號、微信訂閱號和微博等新媒體平臺(「新媒體」)的服務(「服務」),包括
但不限於保障新媒體平臺的穩定運行、打造通用新媒體資訊及功能服務平臺、日常內容的發
佈、提供更好的客戶服務和提升新媒體在公眾的影響力。透過服務,深圳交警可以為民眾提
供便捷的惠民平臺服務,足不出戶辦理各種深圳交警相關的業務,既滿足民眾辦事需求,亦
無需排隊輪候,方便、省時、環保。本集團近期推出的自主互動營銷解決方案的功能是提供
上述服務的基礎。

235 : greatsoup38(830)@2017-02-11 14:28:46

重債,虧,空殼
236 : GS(14)@2017-03-01 10:31:42

茲提述本公司於二零一六年十二月二十九日的公告,內容有關本公司的全資附屬公司與國藥
(延邊)電子商務股份有限公司(「國藥電商」)、方舟愛客供應鏈有限公司(「方舟愛客」)
和國合跨境(上海)文化產業電子商務有限公司(「國合電商」)訂立一份備忘錄(「備忘
錄」)在中華人民共和國(「中國」)有意共同成立一間新的合營公司(「合營公司」)。
237 : GS(14)@2017-07-06 09:01:45

董事會建議將本公司之英文名稱由「China Vanguard Group Limited 」更改為「China
Vanguard You Champion Holdings Limited」及將其中文雙重外文名稱由「眾彩科技股份有
限公司」更改為「眾彩羽翔股份有限公司」。
238 : GS(14)@2017-09-24 14:14:59

董事會欣然宣佈,本公司英文名稱已由「China Vanguard Group Limited 」更改為「China
Vanguard You Champion Holdings Limited」及已採納其中文雙重外文名稱「眾彩羽翔股份
有限公司」以取代其現有中文名稱「眾彩科技股份有限公司」(僅供識別之用)。
239 : GS(14)@2017-11-22 11:23:37

本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,及其附屬公司「本集團」)自願刊發,以向
本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一七年十一月二十一日本公司透過其子公司
與深圳住房和建設局(「深圳市住建局」)下屬的深圳市住房和建設局信息中心簽訂項目合
同(「項目合同」)。項目合同簽訂是為深圳市住建局及其下屬單位開發基於微信平臺的內
容管理及資訊發佈的矩陣管理的技術解決方案。
董事會認為,項目合同乃經本公司正常業務過程及經公平磋商後按一般商業條款訂立。
240 : GS(14)@2017-11-24 11:02:32

laugh
241 : GS(14)@2018-01-04 11:58:25

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截止本公告日,本公司透過其子公司與廣州城投智
慧城市科技發展有限公司(「廣州城投智慧城市」)簽訂具法律效力的戰略合作協議(「戰
略合作協議」)。本集團作為承接深圳市住房租賃交易服務平臺重要開發任務的技術開發服
務商,廣州城投智慧城市為廣州市城市建設投資集團有限公司(「廣州城投」)授權委託建
設廣州城投的住房租賃交易營運服務平臺(「廣州城投住房租賃平臺」)的技術支援方,雙
方訂立戰略合作協議就本集團將作為廣州城投智慧城市在廣州城投住房租賃平臺及智慧城市
業務的技術研發運營的戰略合作夥伴。
據董事會於作出一切合理查詢後所深知,盡悉及確信,廣州城投智慧城市是獨立於本公司及
其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市規則(「創業板上
市規則」))且與彼等並無關連。
242 : GS(14)@2018-01-09 01:14:18


243 : GS(14)@2018-01-09 01:14:18


244 : GS(14)@2018-01-16 09:47:10

laugh
245 : GS(14)@2018-01-21 20:10:20

買垃圾
246 : GS(14)@2018-02-15 01:52:14

虧,負資產
247 : GS(14)@2018-03-20 14:14:21

本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)
自願刊發,以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團於二零一八年三月十六日透過旗下的
子公司與中國銀聯股份有限公司(「中國銀聯」)深圳分公司(「銀聯深圳」)簽訂
具有法律效力的全國授權的業務合作協議(「業務合作協議」)。業務合作協議的合
作年期為5年。
本次與銀聯深圳建立合作關係,是雙方在中國銀聯建設運營「雲閃付」平臺上就住房
租賃相關業務開展的合作。銀聯深圳將提供「雲閃付」平臺的接口,以接入本集團的
住房租賃服務產品到「雲閃付」平臺,提供住房租賃相關業務的支付交易服務。合作
的商業模式是中國銀聯成員機構將與本集團就在「雲閃付」平臺上產生的相關支付交
易手續費進行分利潤收益。
248 : GS(14)@2018-04-19 06:08:47


249 : GS(14)@2018-04-27 11:46:41

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團於二零一八年四月二十五日透過旗下
的子公司與Icederby International Co., Ltd(「Icederby International」)簽訂具有法律效力
的合作協議(「合作協議」)。
本次與Icederby International建立合作關係,旨在雙方共同在海南就Icederby*項目及其相
關的活動進行推廣及啓動,並利用雙方各自的基礎、優勢和資源,為Icederby*項目及
其相關的活動共同嘗試獲取必須的批准和牌照。合作協議的合作年期為五年。

簽訂合作協議之理由及裨益
Icederby*項目的概念是一項糅合冬季奧運兩種受歡迎的運動 — 長途速滑(比賽賽道為
400米長)和短途速滑(比賽賽道為110米長)— 是一種讓兩種運動的滑冰選手們在220
米長的賽道上競技的新型專業滑冰比賽和在比賽上提供完整的體育娛樂體驗如多種冰
上娛樂表演。
自中國成功申辦2022年冬季奧運會後,在中國政府的倡導下,相關政府部門對冰雪相
關的項目在南方積極扶持,董事會認爲本集團可以跟從國家發展方向尋找新的機遇。
是次與Icederby International的合作,將可以充分利用近期本集團與海南桓裕實業投資有
限公司組成合作聯盟的基礎,以及本集團在海南的業務覆蓋,以完善本集團在海南業
務產業鏈的多樣性,並更有效利用各方資源拓展市场,產生協同效應及為本公司股東
創造價值。
有關本集團

本集團憑藉優秀的研發團隊、豐富的行業經驗累積,為多個市場領域包括政務、租賃、
健康、旅遊等提供「互聯網+」的解決方案。集團亦擁有覆蓋國內多個省市彩票業務的
優勢,為多個省份的彩票管理中心提供線上線下互動營銷解決方案。本集團為騰訊雲
計算(北京)有限責任公司(「騰訊雲」)在全國的政務、公共安全、醫療衛生和彩
票四個領域的優先戰略合作夥伴。同時,本集團也獲得中國銀聯股份有限公司深圳分
公司就「雲閃付」平臺上的業務合作簽訂全國授權。

有關 ICEDERBY INTERNATIONAL
Icederby International Co., Ltd,是一家於韓國成立的公司,主力開發主辦 Icederby*賽事
及其衍生的競技按注分彩業務,並積極爭取在多個不同的國家獲取合作按注分彩牌照。

250 : GS(14)@2018-05-03 06:15:24

計劃
251 : GS(14)@2018-09-14 17:04:16

本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)
自願刊發,以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截至本公告日,騰訊雲計算(北京)有限
責任公司(「騰訊雲」)與本集團的子公司簽訂深圳市住房租賃交易服務監管平臺
(「深圳租賃平臺」)項目建設服務協議(「項目協議」)。項目協議將通過「互
聯網+租賃」的業務為本集團帶來可觀的收入。項目協議是騰訊雲委託本集團開發
深圳租賃平臺中監管服務平臺等相關內容,包括為深圳市住房租賃機構提供自助服
務系統、運營與監管後臺、第三方對接接口、房屋數據篩選及運維等功能服務。深
圳租賃平臺經過前期的試運行目前已經上線,待租房源已陸續進駐並進行交易,租
戶亦在與日俱增。
深圳租賃平臺由深圳市住建局牽頭推進。目前,用戶可通過關注微信公眾號深圳智
慧租房或在將微信錢包中的城市服務設為深圳地區後點擊租房按鈕以登入平臺。通
過雲計算、大數據、線上支付等技術的創新運用,深圳租賃平臺將切中目前住房租
賃市場痛點,著力化解當前線下房屋租賃市場普遍存在的黑中介、毀約成本低、亂
收費、個人資料洩露等行業亂象,同時使政府相關部門可以透過深圳租賃平臺提供
更直接的、更精准的諸如提取住房公積金、積分入學、信用免押等便民服務,大幅改善住房租賃體驗。深圳租賃平臺將交易、服務、監管三大租賃環節全面接入,使
得深圳線上住房租賃市場更趨完善,同時也鞏固了本集團在相應領域的領先地位。
深圳作為首批開展住房租賃試點的城市之一,隨著政策向更多城市的推廣,本集團
所提供的租賃平臺有望迅速地大範圍推廣。深圳租賃平臺的快速推廣將開創房源真、
價格穩、無中間環節的新模式。通過將房源管理、合同管理、審核認證、信用體系
的構建及便捷支付等周邊服務集中接入平臺,深圳租賃平臺將在交易撮合、房源引
流及租房周邊生活服務等方面為市場帶來新秩序。
據董事會於作出一切合理查詢後所深知,盡悉及確信,騰訊雲是獨立於本公司及其
關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規
則」))且與彼等並無關連。
董事會認為,項目合同乃經本公司正常業務過程及經公平磋商後按一般商業條款訂
立。

252 : GS(14)@2018-09-15 11:04:27

笑了
253 : GS(14)@2018-09-28 15:30:47

負資產重債
254 : GS(14)@2019-01-08 01:23:35

買垃圾
255 : GS(14)@2019-01-08 16:46:41

配售事項
於二零一九年一月七日(交易時段後),配售代理與本公司訂立配售協議,據此,本公司有條
件同意通過配售代理按盡力基準向不少於六名承配人(彼等及彼等之實益擁有人均為獨立第三
方)配售最多 168,000,000 股配售股份,配售價為每股配售股份 0.238 港元。配售股份將根據一
般授權配發及發行。
假設於本公告日期至完成配售事項期間,本公司之已發行股本並無任何變動,配售事項下之配
售股份最多相當於(i)於本公告日期本公司現有已發行股本 3,290,855,068 股股份約 5.11%;及(ii)
經配發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本約 4.86%。配售事項下之配售股份最高數目
總面值將為 2,100,000 港元。
每股配售股份之配售價為 0.238 港元,較股份(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股 0.260
港元折讓約 8.46%;及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易日之平均收市價每股 0.259 港元折
讓約 8.11%。
預期配售事項之所得款項總額及所得款項淨額最高將分別為約 40,000,000 港元及約 39,500,000
港元。配售事項之所得款項淨額擬用作本集團之一般營運資金。每股配售股份的淨價扣除配售
佣金及其他相關開支後約為 0.235 港元。
256 : GS(14)@2019-02-18 00:07:27

虧,負資產空殼
257 : GS(14)@2019-04-16 18:21:07

自願性公告
關於與 JD.COM INTERNATIONAL LIMITED
簽訂之合同
本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)自
願刊發,以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截至本公告日,本集團旗下之合營公司與
JD.com International Limited與簽訂合同(「本合同」),本合同是為JD.com International
Limited進行貨品供應服務。通過本合同,本集團在「互聯網+」業務中線下方面取得了重
大突破。通過與大型電子商務平台的合作將有助「互聯網+健康」中智慧零售部分逐步整
合至「互聯網+」上下游供應鏈以構建完整的閉環,最終可達至本集團的產品及服務無縫
由線上交付到線下的使用者手中。
據董事會於作出一切合理查詢後所深知,盡悉及確信,JD.com International Limited是獨立
於本公司及其核心關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
(「GEM上市規則」))且與彼等並無關連。

...
簽訂本合同之理由及裨益
是次本合同不但標誌著本集團在「互聯網+」的業務中線下部分取得重大突破,同時本集
團的能力亦繼騰訊雲之後,另一互聯網公司巨頭肯定。
從線上到線下模式為「互聯網+」行業當前的主要趨勢。當前線下主要是彌補線上技術所
欠缺的功能,即目的是線上線下進行互補並形成閉環。通過線上與用戶接觸所產生的數據
經分析後利用線下不同產品及服務滿足用戶需求,因此線上與線下的結合是必然結果。
而本集團的「互聯網+健康」解決方案中的智慧零售正是朝著與不同線上線下渠道結合以
提供產品及服務予最終客戶的方面發展。在緊隨著「互聯網+」大環境發展勢頭的同時,
在這次與JD.com International Limited的合作標誌著本集團在該模式下的一次重大舉措。未
來,本集團的智慧零售期望在下一步使用「互聯網+」技术,利用大數據分析及篩選技術
對市場上的產品進行分析 (如社交平台内容、關鍵詞、點擊率的分析、線下實體店的資
料分析、供貨商的銷售資料)輔助優化本集團整個智慧零售的流程(從篩選、採購、物流、
倉儲等環節),為本集團未來與不同線上線下的銷售渠道洽談合作時創造更有利的條件。
董事會相信,憑著本集團在其他「互聯網+」多個市場領域豐富的行業經驗和解決方案以
及多年積累的商業網絡與資源,配合此次與JD.com International Limited合作的基礎上,未
來將可在更多維度上與JD.com International Limited或相類的合作夥伴共同實現更深更廣的
實質性合作。
有關本集團
本集團憑藉優秀的研發團隊、豐富的行業經驗累積,為多個市場領域包括公共安全、政務、
租賃、健康、教育、旅遊、彩票等提供「互聯網+」的解決方案。集團亦擁有覆蓋國內多
個省市彩票業務的優勢,為多個省份的彩票管理中心提供全面行業解決方案。本集團為騰
訊雲計算(北京)有限責任公司(「騰訊雲」)在全國的政務、公共安全、醫療衛生和
彩票四個領域的優先戰略合作夥伴。同時,本集團也獲得中國銀聯股份有限公司深圳分公
司就「雲閃付」平臺上的業務合作簽訂全國授權。
有關JD.COM INTERNATIONAL LIMITED
JD.com International Limited是JD.com, Inc.(「京東」) 的一間全資附屬子公司。京東於
2014年在美國納斯達克交易所上市(股票代號: NASDAQ:JD),京東是中國領先的一站式
電子商務平台,為3億多活躍客戶直接提供無與倫比的、高品質的正品,並幫助國內和國
際的領導品牌接進中國快速增長的電子商務市場。
創業板 創業 桂蘭 眾彩 羽翔 8156 前蜂 蜂蜂 天然 生物 蜂林 生命 中國 蜂業 、眾 科技 專區 關係 0674 0059 8179 、華 華匯 匯系
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270092

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019