ZKIZ Archives


意馬國際 (0585,前寶途國際)專區 (關係:梁伯韜、鍾楚義、0775、8088、榮智健、何鴻章、0054、石庫門、林宣怡、喜羊羊、8173、0345、0482)

1 : GS(14)@2010-07-01 16:16:39

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5899

公告:
(留空)
2 : GS(14)@2010-07-01 16:24:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100511/LTN20100511316_C.pdf

湯SIR:

585跌到10合1前的低位未?    
....

十合一前好像是7.8仙,十合一,1供4,每股7仙,除淨後是26.5仙,現在未到價。
http://www.google.com.hk/finance/historical?q=HKG:0585&histperiod=weekly

它十合一前,有一拆五,又派息又三十合一啊。      

...

  
    我知,所以頭都大埋,我只記得此股在3月左右是2仙多D.
又合又供唔識計!只好等平衡交易完成後看一年圖吧!
...

    供股數好易計:
例如A供B,每股C元,除權前價格D元,除權公式是
=(D x A + B X C) / (A + B )

...

是否先乘除,後加減?      
...

我記得未除浄前重上0.139,4月9日除浄後為0.034
但當日勁升兩倍至0.109

之後再炒上0.24x後Webb哥出口述,股價大跌至十合一前的0.144
十合一後變1.44再跌
...

  (0.139 + 0.007 x 4)/5
= 0.167/5
=0.0334      
  ...

原來計法是這樣,謝指教
補充:未除淨前大約是0.139-0.141,忘了
不過除剩後一定是0.034        

...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100510218_C.pdf

湯兄,有樣野唔明。有一個人申請27,924,734,810股而擭批248,750,125股。緊隨供股完成後但於股份認購協議及債權人相互協議完成前,總股數是1,800,759,190,248,750,125股即占13.8%,是不是應當是主要股東而開名?現只當公眾股東,是不是故意幫人隱影?證監是不是應查下利益輸送。

當然1天后,股份認購協議及債權人相互協議就完成,現在有54億股,那人持股變成小過5%啦。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100512173_C.pdf

梁生甘快就骨水,David Webb 講得對,他真的有信唔過。

...

梁 伯 韜 閃 電 減 持 帳 利 逾 3 億 2010/05/12 21:02
日 前 以 低 價 認 購 意 馬 九 億 多 股 的 梁 伯 韜 合 營 公 司 , 不 足 一 星 期 隨 即 減 持 全 數 股 分 , 獲 利 三 億 多 元 。 獨 立 股 評 人 DAVID WEBB 指 , 事 件 再 次 證 明 , 意 馬 供 股 有 可 疑 , 他 會 去 信 要 求 有 關 方 面 調 查 有 沒 有 涉 及 操 控 。

http://cablenews.i-cable.com/web ... _id=332570&category
...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100510218_C.pdf

湯兄,有樣野唔明。有一個人申請27,924,734,810股而擭批248,750,125股。緊隨供股完成後但於股份認購協議及債權人相互協議完成前,總股數是1,800,759,190,248,750,125股即占13.8%,是不是應當是主要股東而開名?現只當公眾股東,是不是故意幫人隱影?證監是不是應查下利益輸送。

當然1天后,股份認購協議及債權人相互協議就完成,現在有54億股,那人持股變成小過5%啦。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100512173_C.pdf

梁生甘快就骨水,David Webb 講得對,他真的有信唔過。

1. 這名人兄可能只買了1股,但供得大(在遊戲上絕對可以),所以那時不用披露,他的股份是由供股得來的,不是由重組合股購入的,所以應用供股之後數字去計,故持股量少於5%(248,750,125/5,458,759,190),也不用披露,但這麼巧合,相信可能是一個隱形股東。

2. 他們是高手,一等一的富商都識,賣3億股票唔難。
...

星期五收0.33,day low收,十合一,
即係0.033同爆升前的價0.02x~0.03x差不多了,但估計仲會跌多一棍.
佢老味發過豬頭!!
星期五收0.33,day low收,十合一,
即係0.033同爆升前的價0.02x~0.03x差不多了,但估計仲會跌多一棍.
佢老味發過豬頭!!
-----------------------
最後修改:May 15 2010 16:51:36 大粒米


480){this.width=480}" width="480">
-----------------------
最後修改:May 15 2010 16:51:36 大粒米
...
3 : GS(14)@2010-07-01 16:25:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100517/LTN20100517506_C.pdf
董事會欣然宣佈,梁伯韜先生已獲委任為本公司非執行董事兼主席,自二零一零年五月十八日起生效。
...
潘從傑先生之辭任
董事會另謹此宣佈,潘從傑先生為投入更多時間發展彼之其他業務,已辭任本公司副主席、行政總裁兼執行董事,自二零一零年五月十八日起生效。潘先生已確認,彼對本公司並無申索,而彼與董事會之間亦無任何分歧,且亦無其他有關彼呈辭須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

潘先生於任期內一直本著至誠與勤勉態度服務本公司,彼於本公司近期財政困難期間付出之重大努力獲高度讚揚及嘉許。董事會謹此向潘先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻高度表揚並致以深切感激及謝意,祝願彼未來事事順利,董事會另熱烈歡迎梁先生獲委任。

      
          
4 : GS(14)@2010-07-01 20:15:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100630398_C.pdf
馬女士,現年四十四歲,畢業於香港城市大學,為特許秘書、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。馬女士於多個行業均擁有豐富之管理經驗,包括製造、電訊以至基建及物業投資,並曾於多家在本地及海外交易所上市之公司擔任執行董事。

馬女士曾任資本策略地產有限公司及21控股有限公司之執行董事,該等公司均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司。除上文披露者外,馬女士在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

其它公司:
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=2930&hide=N
5 : fung3010(2389)@2010-07-15 20:31:55

發埋盈警

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20100715443.pdf
6 : GS(14)@2010-07-15 20:55:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100715444_C.pdf

中文版
7 : GS(14)@2010-07-21 23:04:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100721468_C.pdf
8 : GS(14)@2010-12-02 07:37:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101130651_C.pdf

繼續蝕大錢
9 : GS(14)@2011-02-04 13:54:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110201643_C.pdf
意馬國際控股有限公司(「本公司」)注意到其股份的成交價及交投量最近上升。自其二零一零年五月的財務重組及營運優化計劃完成後,本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)一直考慮進一步擴展本集團的業務,以鞏固其於動畫、媒體及娛樂行業的市場地位。

本集團一直考慮其擴展計劃的可選方案,並且已就動畫行業的若干未來項目與多個潛在業務合作夥伴進行後期磋商,以拓展其業務範圍。上述的磋商目前還繼續進行,但仍須加以保密,而且截至本公告日期,本公司尚未就任何項目訂立任何協議。於相關項目落實時,該等交易將可能構成本公司的須予公布交易,本公司的董事會(「董事會」)將按照上市規則的規定迅速向公眾交待。
10 : GS(14)@2011-02-19 14:37:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110218517_C.pdf
又買喜羊羊,又是Shiukumen....

初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。

盈利保證為2011年及2012年,分別是8,500萬及1.57億,合計2.42億元,若多於此數,即以超過額乘9.3付款,但以2.325億為限,即最高代價是10.465億。股票有兩年禁售期。

梁伯韜又乘機在此刁取500萬作財務顧問費用。

....

(b) 代價股份。於完成時,賣方或其股東或代名人(按賣方所指示)將按發行價獲配發及發行
代價股份。下列為買賣協議所載將獲發行代價股份之賣方股東或代名人。請參閱本公佈
「本公司之股權架構」一節,以瞭解於完成時彼等各自於本公司之股權。
‧ 蘇永樂先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Sure Wealth)
‧ 盧永強先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Medianew)
‧ ASEAN China Investment Fund II L.P.(由新加坡一名創業基金經理UOB Venture
Management Pte Ltd.所管理)
‧ 蘇思偉先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Kolela)
‧ 徐膺敏先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Fameup Trading Limited)
‧ Tan Mae Ling女士(代價股份將發行予其全資附屬公司Allenda International Limited)
‧ Tan Siok Neo, Eileen女士(代價股份將發行予其全資附屬公司Connley Corporation Ltd.)
‧ 黎錫駒先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Bayline Business Corp.)
代價股份須受到下文所載「禁售承諾」一段所載之限制所規限。代價股份將於其發行日期起交由託管代理持有,並只會遵照託管協議所載之條款及條件而發放。代價之現金部分將以認購事項所得款項撥付。

...
於本公佈日期,由動漫火車集團管理及擁有之主要動漫品牌及相關人物(包括形式為商標及版
權(肖像)之知識產權)如下:
‧ 喜羊羊與灰太狼;
‧ 寶貝女兒好媽媽;
‧ 小宋當家;
‧ 七色戰記;及
‧ 宋代足球小將。

下文載列動漫火車集團截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年之未經
審核綜合財務資料,乃按照香港財務報告準則編製:
(未經審核) (未經審核)
截至截至
二零零九年二零一零年
十二月三十一日止十二月三十一日止
年度年度
附註千港元千港元
營業額(1) 17,133 74,604
除稅前溢利2,248 42,612
除稅及少數股東權益後(虧損)/溢利(869) 28,941
動漫火車集團應佔全年除稅後(虧損)/溢利(869) 28,941


認購股份

根據認購協議,認購方將認購下表第二欄彼等名稱旁之新股份數目,而下表第三及四欄彼等
名稱旁分別載列佔本公司現有股本以及經配發及發行代價股份和認購股份所擴大之股本的概
約百分比。
(第一欄) (第二欄) (第三欄) (第四欄)
佔本公司經配發及
佔本公司現有發行代價股份和
認購方名稱認購股份數目股本之% 認購股份所擴大股本之%
IDG 278,568,000 4.87% 3.32%
Bofanti 278,568,000 4.87% 3.32%
Mousse 140,680,000 2.46% 1.69%
CCC 139,288,000 2.43% 1.66%
Paragon Asset 139,288,000 2.43% 1.66%
Super Winner 139,288,000 2.43% 1.66%
CITIC Alpha Leaders 55,712,000 0.97% 0.66%
China Alpha 55,712,000 0.97% 0.66%
Shikumen 55,712,000 0.97% 0.66%


認購價
每股認購股份之價格0.28港元較:

....

Bofanti Limited為長江生命科技集團有限公司(於聯交所上市之公司,主要業務為投資控股)全資擁有。其附屬公司之業務為健康及農業相關產品之研究與開發、製造、商品化、市務推廣及銷售以及水處理業務,與及投資多項金融及投資產品。

...

Mousserena L.P.為Mousse Partners(一間紐約私人投資機構)所管理之私人公司。於二零零八年,Mousse Partners設立北京辦事處,由林宣怡女士擔任主管,並一直積極地投資中國消費增長公司。

China Consumer Capital Fund L.P.由China Consumer Capital Partners Ltd.管理。China Consumer
Capital Partners Ltd.為專注中國之投資機構,側重於中國消費者/零售行業投資。China Consumer Capital Partners Ltd.擁有豐富內地及國際行業資源及投資經驗,擅於為目標公司增進戰略價值。梁伯韜先生(間接擁有Idea Talent已發行股本之60%,而Idea Talent於本公佈日期擁有本公司已發行股本之32.75%)為China Consumer Capital Fund L.P.之有限責任合夥人。

Paragon Asset Holdings Inc.為於英屬處女群島註冊成立之公司及由榮氏企業控股有限公司之主席榮智健先生全資擁有。

Super Winner Investment Limited為於英屬處女群島註冊成立之公司及由合和實業有限公司之副主席何炳章先生全資擁有。

CITIC Securities Alpha Leaders Fund Limited為於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司。CITIC Securities Alpha Leaders Fund Limited於二零零八年四月推出,主要投資於香港、上海、深圳、新加坡、台灣、倫敦及紐約證券交易所上市公司的證券及彼等之衍生工具產品和相關工具。該公司旨在成為一個大中華市場中立基金。

Shikumen Special Situations Fund為於開曼群島註冊成立之投資基金。該基金專注於亞洲區內之私募股本、首次公開發售前及結構性產品投資。於本公佈日期,Shikumem持有176,176,000股股份。
(按: 以上基金是8088屬下基金。)


IDEA TALENT行使期權之意向
誠如本公司於二零一零年三月二十四日刊發之通函所披露,本公司已於二零一零年二月十日與Idea Talent訂立投資者期權協議及股份認購協議。根據投資者期權協議,本公司向Idea Talent授出期權,可於二零一零年五月十一日起計十二個月內隨時按認購價每股0.08港元(可予調整)認購1,500,000,000股股份。

董事會已獲告知,Idea Talent可能於緊隨完成、完成認購事項及鍾楚義先生完成股份之潛在配售(說明見下文)後行使其期權,以按認購價每股0.08港元(可予調整)認購1,500,000,000股股份。倘行使期權得到落實,根據認購價每股0.08港元計算,因悉數行使期權產生之所得款項總額將為120,000,000港元,將用作本公司一般營運資金。


股東之潛在配售
本公司已獲告知,鍾楚義先生(擁有Idea Talent已發行股本之40%,而Idea Talent則擁有1,875,000,000股股份)擬尋求Idea Talent以配售方式代其出售其於Idea Talent所擁有股份之應佔權益。本公司與Better Lead Limited(由鍾楚義先生全資擁有之公司)已於二零一一年二月十五日訂立不披露協議。本公司將於適當時候於進一步公佈中提供該項配售之詳情(倘其得以進行)。
11 : akwok(6448)@2011-02-20 10:56:19

greatsoup點睇呢次收購?
12 : GS(14)@2011-02-20 11:01:15

11樓提及
greatsoup點睇呢次收購?


你想點睇? 我一定話睇少隻。
13 : GS(14)@2011-02-20 11:01:48

你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?
14 : akwok(6448)@2011-02-20 11:16:38

13樓提及
你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?

no,我係小小小小小小小小散戶...
我覺得今次收購有些少千味...smiley
15 : GS(14)@2011-02-20 11:26:00

14樓提及
13樓提及
你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?

no,我係小小小小小小小小散戶...
我覺得今次收購有些少千味...smiley


有心機就自己睇下新聞區
16 : akwok(6448)@2011-02-20 11:59:08

15樓提及
14樓提及
13樓提及
你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?

no,我係小小小小小小小小散戶...
我覺得今次收購有些少千味...smiley


有心機就自己睇下新聞區

好簡單睇左, 原來梁生一早已係淨賺~
佢今次應該係離場前再大賺多一次...
17 : GS(14)@2011-02-20 12:05:07

鍾先生唔玩,梁先生應該是淡出....賺了一大筆呢

他們賺多筆都唔怕少啦...畀石庫門那批平貨應該是唔想他們輸錢
18 : akwok(6448)@2011-02-20 12:12:55

17樓提及
鍾先生唔玩,梁先生應該是淡出....賺了一大筆呢

他們賺多筆都唔怕少啦...畀石庫門那批平貨應該是唔想他們輸錢

我唔係好明, 佢依家收購間野以前係咪比8173收購過?

係咪好似咁:
A公司 = 意馬現收購的公司


1. 8173收購A公司
2. 8173賣出A公司
3. 585收購A公司

個timeline係咪咁?
19 : GS(14)@2011-02-20 12:25:51

18樓提及
17樓提及
鍾先生唔玩,梁先生應該是淡出....賺了一大筆呢

他們賺多筆都唔怕少啦...畀石庫門那批平貨應該是唔想他們輸錢

我唔係好明, 佢依家收購間野以前係咪比8173收購過?

係咪好似咁:
A公司 = 意馬現收購的公司


1. 8173收購A公司
2. 8173賣出A公司
3. 585收購A公司

個timeline係咪咁?


A是總公司,8173只買了A公司旗下的幾十集的版權,不久又賣出。
20 : idsdown(1658)@2011-02-21 20:52:55

又黎, 呢間嘢D小股東真係"心猿意馬"lor
21 : GS(14)@2011-02-21 22:20:53

20樓提及
又黎, 呢間嘢D小股東真係"心猿意馬"lor

幾應景,我驚隻羊只是披了羊皮的狼
22 : skies(1318)@2011-02-21 22:41:26

唔攪D花臣梁生點出貨
聽聞今次"祥光"系同"忠迅"系都有份玩
23 : GS(14)@2011-02-21 22:47:33

22樓提及
唔攪D花臣梁生點出貨
聽聞今次"祥光"系同"忠迅"系都有份玩

有啊,榮生是私人名義,長江是775玩,睇下用喜羊羊可以賣甚麼保健產品...
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=61692&start=15
搵兩餐姐, 可以出 "喜羊羊飼料", "大灰狼殺蟲劑", "起洋洋男士藥品", "狼牙女士恩物", ...

...
富有中國特色的藍色丸仔,食左保證一定硬,只係唔一定會直,可能只係硬化....


24 : teawater(1794)@2011-02-21 22:49:28

點解+X哥近期咁興玩呢類型估票???

真係個心灰過灰太狼
25 : Hierro(1191)@2011-02-22 00:23:05

24樓提及
點解+X哥近期咁興玩呢類型估票???
真係個心灰過灰太狼

擺明人頭啦
26 : GS(14)@2011-02-22 07:36:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110221171_C.pdf
鍾先生發大財...

(1) Idea Talent的其中一名股東鍾楚義先生(「鍾先生」)要求Idea Talent以配售方式代其出售675,000,000股股份(「配售股份」),配售價格為每股0.355港元(未扣除已支付或應付予配售代理之佣金及費用,交易費及徵費以及相關印花稅)(「配售事項」)。於本公佈日期,配售股份佔本公司全部已發行及繳足股本約11.79%。於進行配售事項前,鍾先生透過其全資擁有之公司Better Lead Limited持有Idea Talent已發行股本之40%。

(2) Idea Talent已委任中信証券經紀(香港)有限公司(「配售代理」)作為配售代理,以進行配售事項。

(3) 配售股份已向獨立於並與本公司及其關連人士概無關聯的第三方配售。

(4) 誠如該公佈所披露,董事已獲告知,Idea Talent可能於緊隨收購事項完成後行使其期權,以按每股0.08港元(可予調整)之價格認購1,500,000,000股股份。於收購事項、認購事項及配售事項完成後以及倘該項期權獲行使,Idea Talent將擁有2,700,000,000股股份,佔本公司經擴大已發行股本之27.30%,而鍾先生將擁有Idea Talent已發行股本之25%。本公司亦獲悉,鍾先生及Idea Talent均無意於該公佈所述交易之完成日期起六個月內出售任何股份。
27 : GS(14)@2011-03-19 14:48:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110318858_C.pdf
茲提述本公司日期為二零一一年二月十八日的公佈,當中宣佈本公司訂立買賣協議及認購協議,而該等協議的完成乃互為條件。根據認購協議,本公司已同意及承諾,其將於認購事項完成時向IDG一間聯屬公司授出可按行使價每股0.35港元認購50,000,000股股份的IDG期權,作為安排認購事項(即向本公司引入潛在認購方)的酬金。

建議授出期權
董事會宣佈,於二零一一年三月十八日,本公司與Sevena訂立IDG期權協議,據此,本公司同意向Sevena授出可按行使價每股0.35港元認購最多50,000,000股股份的IDG期權。
28 : GS(14)@2011-04-12 23:10:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110412316_C.pdf
購買通過

竟然整真人版,好嘔心smiley

製作「我愛灰太狼」真人版電影
廣東原創動力文化傳播已與專門從事電影投資、製作、發行及推廣之卡通先生(天津)影業有限公司(「卡通先生」)訂立安排,給予卡通先生獨家權利,根據電視劇「喜羊羊與灰太狼」改編製作一部真人版電影,電影名稱暫定為「我愛灰太狼」。

是項安排為期五年,而卡通先生須於安排訂立日期起三年內發行電影。根據是項安排,廣東原創動力文化傳播有權分佔真人版電影之票房(經扣除相關費用)。董事會相信,由真人演員扮演「喜羊羊與灰太狼」角色將賦予該等角色生命,給觀眾帶來全新的視覺體驗,進而擴大「喜羊羊與灰太狼」之受眾群年齡範圍。
29 : idsdown(1658)@2011-04-12 23:13:42

佢想重演一鋪清袋
30 : fung3010(2389)@2011-04-12 23:17:31

點整真人版呀??!!!

又著個D白痴卡通衣?? 小朋友都唔睇啦....
31 : GS(14)@2011-04-12 23:23:05

30樓提及
點整真人版呀??!!!

又著個D白痴卡通衣?? 小朋友都唔睇啦....


應該都是咁,好低B
32 : idsdown(1658)@2011-04-12 23:27:02

31樓提及
30樓提及
點整真人版呀??!!!

又著個D白痴卡通衣?? 小朋友都唔睇啦....


應該都是咁,好低B


醉翁之意不在酒
都係搵個炒作藉口啫
33 : New comer(7338)@2011-04-13 13:21:16

意馬(00585)股東通過收購動漫火車曾升近6%

2011年4月13日 11:46  焦點股

   意馬(00585)股東一致通過收購動漫火車的決議,今年將為公司帶來盈利貢獻,公司亦獲洪錦標及朱瑛瑛夫婦入市增持3000萬股。

今早股價造好,見0.38元,升5.56%。現價0.37元,升2.78%,暫成交1702萬元。
34 : .___.(9374)@2011-04-13 16:14:48

記得以前進修時, 意馬賣聖誕樹業務個CASE已經係一個好好既CASE STUDY
到比以前股東個仔搞到要賣盤, 到梁生入黎, 諗住佢會重組下D債/或買番D其他業務資產, 都會賣番出去
點知到依家夠擔做番本行動畫~
睇黎都仲有排玩~

真係一個好好既CASE STUDY~
35 : GS(14)@2011-04-13 21:03:24

有排玩就唔等於自己要玩,我都是相信有排都是賺唔到錢,又賣過
36 : GS(14)@2011-06-22 08:14:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110621542_C.pdf
又大蝕,得番個殼
37 : kk999(6204)@2011-06-22 15:46:48

都是去年的数. 今年看喜羊羊的数才是见真章.

现市值30億, 去年买喜羊羊说他年赚30m, 若今年一样, 本年PE就是100了.
38 : GS(14)@2011-06-22 21:24:17

37樓提及
都是去年的数. 今年看喜羊羊的数才是见真章.

现市值30億, 去年买喜羊羊说他年赚30m, 若今年一样, 本年PE就是100了.


我不太看好能賺這數字
39 : GS(14)@2011-07-01 19:00:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630456_C.pdf
毒毒毒
40 : greatsoup38(830)@2011-07-30 17:57:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110713584_C.pdf
認購482之前購入的喜羊羊服裝業務
41 : GS(14)@2011-09-22 07:54:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110921263_C.pdf
於二零零六年六月七日,意馬鑽石與龍之子訂立一份神勇飛鷹俠電腦動畫電影協議(「電
腦動畫協議」),有關發展一部取材自由龍之子所擁有之神勇飛鷹俠電視動畫系列之電
腦動畫電影(「該電影」)。 根據電腦動畫協議, 本公司需保証意馬鑽石之履行。 於
二零零六年六月至二零一一年三月三十一日期間, 本公司及其附屬公司( 「本集團」)
投資共457,900,000港元於此項目,包括於二零零六年六月及二零零九年十月支付權利費
予龍之子。
於二零一一年六月二十一日, 本公司宣佈將集中其資源於其新收購之動漫火車集團業
務, 並停止投資更多資金於該電影之制作。 因此, 本集團已就其制作該電影之投資作
減值虧損撥備, 金額為457,900,000 港元。
龍之子於美國加利福尼亞州遞交民事訴訟,並已於二零一一年九月十四日送達傳訊令狀
予本公司及意馬鑽石。 根據電腦動畫協議之條款,該協議受加利福尼亞州法律所管轄。
傳訊令狀之指控包括, ( i) 意馬鑽石因未能根據電腦動畫協議所訂之限期前完成制作
該電影而違反電腦動畫協議;及( i i)本公司及意馬鑽石就有關其於該電影之權利發出不
公平及虛假陳述及廣告素材。 傳訊令狀沒有訂明索償之金額。 本公司目前正就應採取
之行動尋求外部法律意見。
本公司之管理層已檢閱傳訊令狀, 並初步評估對本集團之業務, 運營及 / 或財務狀況
之影響( 如有) 將不會顯著。 本公司將就有關於上述法律程序之任何重大發展作出進
一步公佈。
42 : GS(14)@2011-10-23 15:57:13

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=18128&start=3210

文章由 阿懵 » 週日 10月 23日, 2011年 2:20 pm
再講多少少隻馬, 理論上佢財務再冇蘇州屎, 係已經打平兼有賺, 每年虧損額已大幅收窄, 以其業務性質別指望佢能用1~2年時間轉虧為盈. 近日亦賣喜羊羊過台灣, 歐美方面亦進行緊活動, 隨時呢隻羊救活o左隻馬. 另, 短期佢資金並不緊黜, 冇必要再進行大型集資活動.

...理論上要撇就撇曬,我自己唔太信他不用集資,1.6億一陣就燒曬啦,我想不出年半就要錢。

現在的價是透支埋未來的2-3年的盈利了,如果就算佢賺到2億,都只是合理價

我已經唔計那班人打入去的數了
43 : 清風詩人(3217)@2011-11-01 11:02:02

 《經濟通通訊社1日專訊》知名動畫《喜羊羊與灰太狼》原創人蘇永樂,於上周股份禁售期
完結後,以較發行價折讓超過四成價格沽售逾8000萬股意馬(00585)股份,帳面虧損
逾1300萬元。意馬主席兼主要股東梁伯韜對媒體表示,與蘇氏已長時間沒有接觸,坦言無過
問股東如何處理私人資產。
 蘇永樂是在上周四(27日)沽售所持約8423萬股意馬股份,但根據聯交所股權資料紀
錄,其在場內及場外顯示兩個不同作價,分別為每股平均0﹒205元及0﹒19元,相信沽貨
是在場內及場外同時進行,涉及金額介乎1600至1726﹒7萬元。蘇氏手頭仍持有的意馬
股份,以現價計約值1﹒19億元。
 意馬發言人對媒體表示,蘇永樂在出售動漫火車後,曾承諾轉任集團高級顧問,但在上月中
任期屆滿後已再無聯繫,因此無法知悉其沽貨套現用途。(ck)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211101531&page=1
44 : GS(14)@2011-11-01 20:55:08

呢班人唔知搞甚麼
45 : GS(14)@2011-11-01 22:06:58

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111101/News/ec_eca1.htm
梁伯韜:已長時間沒接觸

蘇永樂是在上周四(10月27日)沽售所持約8423萬股意馬股份,但根據聯交所股權資料紀錄,其在場內及場外顯示兩個不同作價,分別為每股平均0.205元及0.19元,相信沽貨是在場內及場外同時進行,涉及金額介乎1600至1726.7萬元,其中由於場外交易部分是以現金以外的資產交收,故實際套現金額應較少。

意馬於今年2月公布,以8.14億元收購持有《喜羊羊與灰太狼》商標及知識產權的「動漫火車」,當中3.3億元以現金支付,其餘4.84億元則按每股0.35元發行新股支付,股份設有最多兩年禁售期,但其中25%股份於收購完成後6個月解禁。

按意馬是在4月13日完成收購起計,蘇永樂應是在首批股份禁售期完結後不足兩周立即出貨,且出售價較發行價折讓41%至45%,帳面虧損逾1300萬元,而其出售動漫火車獲得約6.57億股,其中約25%,相當於1.64億股已經解禁,其中8423萬股已出售,餘下約8000萬股按昨日收市價計,市值約1656萬元。至於合計蘇氏手頭仍持有的意馬股份,以現價計約值1.19億元。

過禁售期兩周即沽

梁伯韜昨日回應本報查詢時表示,事前未獲蘇永樂知會出售股份,而他個人持股則暫不會有任何變動。意馬發言人表示,蘇永樂在出售動漫火車後,曾承諾轉任集團高級顧問,但在上月中任期屆滿後已再無聯繫,因此無法知悉其沽貨套現用途。
46 : gundamlotte(13580)@2012-03-29 22:57:35

末期業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203293473_C.pdf
47 : greatsoup38(830)@2012-03-29 23:14:12

蝕少30%,至7,800萬,錢夠蝕3年

未來計劃及前景
承《喜羊羊與灰太狼》品牌持續廣受歡迎,本集團前景亦持續向好。本集團一直
增加媒體產品,提升人偶劇表演及嘉年華會質素及表演改進,開發新形象以
拓寬及深化授權機遇,加上現正進行大型品牌活動,在電影製作方面取得突破,
創立i-xyy.com,開發以零售市場為目標的新流動應用程式以進行市場推廣,提
供網上語文學習計劃以抓緊教育領域機遇,最後但並非不重要的是品牌現正
以東南亞為起點拓展至海外市場。
授權及策略性市場推廣措施
值得信賴之品牌組合
(1) 電視及電影
廣東原創動力文化傳播已預定製作《喜羊羊與灰太狼》及《寶貝女兒好媽媽》
共二百二十集電視片集。
廣東原創動力文化傳播將於不久將來開始製作結合真人與動畫之《喜羊羊
與灰太狼》電影長片,以青少年及年輕人為目標觀眾,預定將於二零一三╱
一四年底上映。
將於二零一三年至二零一五年上映的《喜羊羊與灰太狼》大電影5 至7 的規
劃及製作已經展開。動漫火車集團正計劃與分獲授權方就大電影5 以產品
配置形式進行主要商業合作及其他非客戶產品授權之合作機會。為加深《喜
羊羊與灰太狼》電影的品牌滲透力、授權機遇最大化及提高知名度,動漫
火車集團已授權4399.com為大電影5之上映設計、創作及推廣一款網絡遊戲。
本集團相信,以網絡遊戲與電影建立互動活動為達至協同效應的好方法。
遊戲與動畫電影已證實可以彼此宣傳,特別是透過4399.com等以五至十八
歲小朋友為目標的遊戲入門網站。我們亦計劃於大電影5 中加入《時空冒險
記》2 角色,作為測試消費者對《時空冒險記》品牌的興趣及重推《時空冒險記》
品牌的潛力之第一步。
就製作技術而言,動漫火車集團現正考慮製作符合現行國際標準的三維
立體《喜羊羊與灰太狼》大電影的可能性。
為致力多元化發展產品組合,廣東原創動力文化傳播將製作《寶貝女兒好媽媽》
的電影長片,並將製作最少四十集全新電視片集配合電影上映。電影及電
視片集將於二零一二年下半年上映。
廣東原創動力文化傳播製作手法高效,讓廣東原創動力文化傳播可以遠
低於其他製作公司的成本每年平均製作一點五齣電影。
(2) 人偶劇表演及嘉年華會
於二零一二年,規劃方針將為拓展新內容及地區覆蓋範圍。
就人偶劇表演而言,計劃於第二季在中國推出《喜羊羊與灰太狼》人偶劇表
演第三個延續篇《小灰灰的心願》,以提升大眾對《喜羊羊與灰太狼》的興趣。
本年度迄今已簽訂合共一百三十八場人偶劇表演。
2 於二零零二年由意馬完成,《時空冒險記》曾在法國、德國、英國、日本及香港播放,
並在三大洲贏得多個電影電視節及比賽獎項, 包括洛杉磯美國國際電影視像節(US
International Film & Video Festival)的金攝錄機(Gold Camera)獎項。
在台灣,Jinho Dissemination Co., Ltd 將於六月至八月在全台營辦二十八至
三十場現場表演,以支持品牌及即將在momo親子台推出的全新電視片集《奇
思妙想喜羊羊》。
除了由Mactus 舉辦之《喜羊羊與灰太狼》嘉年華會外,廣東原創動力文化傳
播正密鑼緊鼓與商場合作及接受企業預約,舉辦小型室內嘉年華會。此等
新一輪嘉年華會乃以互動為主,旨在給予參與者不同體驗,鼓勵小朋友參
與實驗、互動及發現。在商業角度方面,現正與個別主要分獲授權方磋商,
並已確認舉辦六場嘉年華會。
拓展核心專營權業務
於本年度三月初曾於廣州、上海及北京進行焦點小組研究,測試《喜羊羊與灰
太狼》不同新形象對幼兒、母親、八至十三歲及十三歲以上兒童等廣泛目標消
費群組的吸引力。研究資料將與迪士尼及分獲授權方分享,以提高後者對其
產品採納新形象的興趣,並可招攬新分獲授權方。
除處理現有知識產權外,本集團現正為在線及手機遊戲開發新知識產權及新角色。
現時正進行在美國及中國推出的遊戲開發項目。預計首個遊戲將於二零一二
年第二╱ 三季推出。倘品牌能夠吸引消費者,本集團將可考慮全面開發電視片集、
電影及消費品授權機遇。
建立大型品牌形象
為建立較強宣傳效應,《喜羊羊與灰太狼》將於中國多個主要地區進行大型活動。
我們現正與中國主要城市地下鐵路探討,務求在傳統廣告媒體以外加強品牌
曝光率,融入大眾日常生活。有關計劃將採用可供地下鐵路使用者「發掘」的方式,
最終目的為令《喜羊羊與灰太狼》成為城中熱話。
互動媒體措施
由於動漫火車集團推出嶄新之《喜羊羊與灰太狼》品牌延伸,營業額可望增長。
除旗下品牌透過動漫火車集團及總獲授權方早已建立據點之傳統渠道外,動
漫火車集團正邁進互聯網及流動通訊網絡世界。動漫火車集團已成功由一家
動畫製作公司轉型為一家以其自有知識產權為基礎之品牌管理公司,與過往
本集團須向第三方品牌擁有人洽商取得其授權之情況大相逕庭。本集團現積
極投入資源開發自有品牌。
本集團之產品極適合借助互聯網及流動平台,並現正檢討現有選擇,以提高
來自互聯網及流動平台的所得利益,保持競爭力。動漫火車集團現有整個資
料庫收藏1,082 套電視片集、四齣電影及多份刊物,全部均可加以數碼化及在
互聯網及流動通訊網絡上銷售。此外,動漫火車集團正與主要夥伴探討網上
業務策略之其他計劃。本集團已在柴灣之製作中心成立流動電子遊戲應用程
式部門,以推出新品牌及支援現有品牌。隨著三維立體器材迅速推出市場,
柴灣製作中心之三維立體製作能力將可把握此迅速增長之趨勢。
今時今日,大眾生活與網上息息相關。根據尼爾森公司的資料,中國自稱現
有超過457,000,000 名互聯網用戶,僅相當於總人口的34.3%。於二零零九年至
二零一零年,社交網絡用戶增長19.5%。《喜羊羊與灰太狼》最近在i-xyy.com推
出。i-xyy.com是一個社交網絡,可讓《喜羊羊與灰太狼》擁護者討論及互動,並
可轉駁至其他品牌網站搜尋遊戲、視頻、最新新聞、親子資訊、刊物、電子商
貿及免費下等功能,為聯繫擁護者與品牌的好方法,確實推動客戶關係管理。
i-xyy.com可向有興趣的擁護者發放有關品牌的最新資訊及活動,讓擁護者得
以迅速回應。
智能手機技術普及,改變消費者的消費體驗。我們現正研究《喜羊羊與灰太狼》
如何透過多渠道溝通方式與製造商在零售市場合作,務求加強對品牌之興趣、
消費滿意程度及長期忠誠支持,同時吸引消費者選擇我們的卡通品牌。此流
動應用程式可用於大部分授權產品作市場推廣之用。
寓教育於娛樂
《喜羊羊與灰太狼》的龐大電視片庫及對小朋友的吸引力有助促進品牌在教育
方面的發展及得到家長接受。我們現正為大中華及東南亞地區的小學生開發《喜
羊羊與灰太狼》網上語文學習計劃。
防偽冒活動
我們將於四月初推行第二輪電視推廣活動,傳達「附有全息照的獲授權正版《喜
羊羊與灰太狼》消費品方可保證產品質量」的訊息。
海外拓展
(1) 台灣
由於過往數年放映電視片集令《喜羊羊與灰太狼》潛力迅速湧現,現時開始
通過推出相關的商品從中得益。動漫火車集團及迪士尼均致力為此品牌
開發台灣市場。大電影4 票房較大電影3 急升超過100%足以反映品牌吸引
力及知名度。
自二零一二年一月以來,momo 親子台一直播放《奇思妙想喜羊羊》,並預定
於二零一二年六月播放《給快樂加油》。此外,本集團現正與一家主要台灣
電信公司及多家免費電視頻道磋商,令更多觀眾有機會欣賞這齣卡通。
展望未來品牌市場推廣活動計劃, 動漫火車集團將與家樂福合作, 於
二零一二年四月初上演《喜羊羊與灰太狼》兒童節巡迴表演。除慶祝節日
外,其他目標包括推廣新電視片集《給快樂加油》及為七╱ 八月推出的Pink
Category 推廣招募女性擁護者。透過與家樂福合作,我們能夠聯同分獲授
權方宣傳其授權產品及進行促銷。
隨著動漫火車集團及迪士尼作出承諾及投資,台灣將於不久將來成為品
牌另一個主要獲利市場。
(2) 新加坡
新加坡為本集團東南亞拓展計劃的重點市場。自二零一零年底以來,新傳
媒8 頻道一直播放《喜羊羊與灰太狼》卡通,對品牌興趣日漸濃厚,其收藏的
《喜羊羊與灰太狼》電視片集數量已增加一倍。
動漫火車集團亦與新加坡多個政府機構合作,創立「趣味學習國語」平台,
在整個項目中以《喜羊羊與灰太狼》作為代言人,鼓勵以互動有趣方式學習
國語及中國文化。暑假將會在新加坡全國中小學推行「國語講故事比賽」。
展望未來,在計入無形資產年度攤銷額(及撥回相應之遞延稅項負債)前,動
漫火車集團預期可在營運上展現盈利能力。收購動漫火車集團所產生及根據
現有會計處理方法,無形資產年度攤銷額(撥回相應之遞延稅項負債後)約為
74,000,000 港元。無形資產攤銷乃一項會計處理方法,不會影響本集團之未來
現金流量及流動資金。
48 : sunshine(3090)@2012-04-04 22:34:51

why keep on falling recently? The movie is coming in Easter.
49 : GS(14)@2012-04-04 22:43:21

48樓提及
why keep on falling recently? The movie is coming in Easter.


無數交
50 : qqq8404(25656)@2012-04-06 20:06:53

現價可博嗎?
51 : greatsoup38(830)@2012-04-06 20:07:56

50樓提及
現價可博嗎?


不要益這些人
52 : GS(14)@2012-05-19 11:20:48

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120519/News/ec_eca1.htm

【明報專訊】意馬國際(0585)昨早發通告表示,集團前行政總裁、現為執行董事的蘇思偉,因為與董事局存在分歧,包括被拒參與董事會討論等,而辭任執行董事一職。蘇思偉原本是擁有「喜羊羊與灰太狼」版權的動漫火車行政總裁,去年被意馬收購後,帶領集團去年業績大翻身。

由於3月份蘇思偉辭任行政總裁時,意馬的通告曾指他與董事會並無意見分歧,令今次他「劈炮」一事添上迷霧。

...
一方面意馬因《喜羊羊》得以扭轉劣勢,另一方面《喜羊羊》則是因蘇思偉而反彈再起。

因為2009年《喜羊羊》雖然內地大熱,但動漫火車仍處於虧損階段,當時有「喜羊羊之父」之稱的盧永強請來蘇思偉掌管動漫火車,僅一年蘇思偉就透過製作《喜羊羊》精品,令蝕錢多年的動漫火車扭虧為盈,而他加入意馬任行政總裁後,也是一年不夠便將意馬業績大翻身。

仍持0.83%意馬股份

作為打造《喜羊羊》品牌的幕後功臣,蘇思偉曾表示,希望《喜羊羊》能成為亞洲的「芝麻街」,但隨覑其先後辭任意馬行政總裁及執董,《喜羊羊》與他將要分道揚鑣。另據港交所權益披露,蘇思偉現仍持有8258萬股意馬股份,佔0.83%股權。
53 : GS(14)@2012-05-19 12:39:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120518029_C.pdf
意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈蘇思偉先生(「蘇先生」)辭任為本公司之執行董事及本公司所有附屬公司之董事,由二零一二年五月十七日起生效,蘇先生已於二零一二年四月一日辭任為本公司之行政總裁,而其辭任之原因為聲稱與董事會就有關本公司之整體管理及操作,如本公司之招聘程序以及其未被接納參與若干董事會之討論等數個問題上存有分歧。蘇先生亦辭任廣州新原動力動漫形象管理有限公司(上海辦事處)之法定代表,由二零一二年五月十七日起生效。
54 : GS(14)@2012-06-13 00:08:25

意馬今年推3部喜羊羊電影
http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120612/News/ec_eci1.htm
【明報專訊】意馬國際(0585)前首席執行官蘇思偉突然去職,惹來市場震動,主席梁伯韜昨日再次拒絕透露蘇氏離職原因,但就透露,今年仍會推出3部喜羊羊系列的電影。

梁伯韜於股東會後說,公司於今年推出3部電影,其中《我愛灰太狼》會於暑假上映,為愛情故事,並會以灰太狼為主角。梁指喜羊羊已經深受內地家庭觀眾歡迎,是次重點推出灰太狼,是因為牠十分照顧家庭,深受OL族及剩女喜愛,所以希望能讓灰太狼進一步發揮其角色。「我們希望將灰太狼更推一步。」他說。

未來重點在「灰太狼」

另外,自公司去年1月授權予迪士尼作為品牌的全球代理後,梁稱與公司合作的特許經營商都以大公司為主,不像以往只能與小型企業合作。而接替蘇思偉為新任首席執行官的戎子江則表示,迪士尼有助公司將品牌開心、快樂的形象全面帶給消費者。戎子江解釋,作為公司最大的資產,「喜羊羊」已擁有很大的粉絲群支持。未來會重點推出「灰太狼」,以吸引年青一族及OL粉絲,作為品牌的延續。他又表示,不打算在動畫中加插新角色,但會繼續於電視、電影及新媒體推出產品。
55 : cambo(29079)@2012-06-21 13:50:44

Financial report
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120621064_C.pdf
56 : cambo(29079)@2012-06-21 13:52:12

派息好失望
57 : cambo(29079)@2012-06-21 14:02:23

公佈業績後股價立即跌
58 : 咖哩黃(16844)@2012-06-21 16:38:00

只有涮羊肉才能吸引我,狼肉刺身滋味如何?
59 : GS(14)@2012-06-21 22:05:48

58樓提及
只有涮羊肉才能吸引我,狼肉刺身滋味如何?


睇錯了公司好似
60 : GS(14)@2012-08-30 17:00:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829855_C.pdf
虧損增30%,至6,600萬,1,600萬現金,空殼

展望
本集團矢志成為一家世界級媒體及娛樂公司,透過提供創新產品及服務,發
掘中國獨有代表性文化資產之龐大價值。
本集團之業務模式融滙以下三大成功因素:
(1) 本集團與廣東原創動力文化傳播合作,借助廣東原創動力文化傳播之多
媒體平台推出電影、電視片集、人偶劇表演、嘉年華會及嶄新多媒體內容,
竭力提升旗下卡通人物之市場地位。
有見《喜羊羊與灰太狼》電影系列於過去四個農曆新年接連取得佳績,本集
團於二零一二年八月十日承勢推出由卡通先生影業公司(「卡通先生」)經
廣東原創動力文化傳播授權製作之全新電影《我愛灰太狼》,根據卡通先生
提供之資料,截至八月二十六日之票房收入已超越人民幣70,000,000 元。此
首部暑期電影以《喜羊羊與灰太狼》品牌之動畫角色「灰太狼」為主角,為本
集團進駐競爭熾熱的夏季檔期打響頭炮,彰顯品牌實力。與卡通先生簽訂
之專利權協議除可為廣東原創動力文化傳播帶來經濟利益外,「灰太狼」
知名度上升亦將進一步鞏固《喜羊羊與灰太狼》品牌之人氣地位。於本年度
十月中國票房旺季,本集團將再接再厲推出廣東原創動力文化傳播另一
動畫品牌《寶貝女兒好媽媽》之大電影。此電影配合本年度最後一季推出的《寶
貝女兒好媽媽》全新電視片集,可望重振品牌聲威。上述部署有助本集團
實踐成為跨品牌娛樂集團之策略。
借助全國、地區及本地頂尖電視網絡,本集團於六月推出《喜羊羊與灰太狼》
全新電視系列,並預期於本年度最後一季推出另一系列,令《喜羊羊與灰
太狼》品牌熱潮進一步升温。
(2) 透過與消費品總獲授權方迪士尼合作,本集團繼續提升各分獲授權方之
質素,旨在吸納對本集團之專利權有熱誠,並具備所需資源與本集團一同
發展之分獲授權方。迪士尼透過審閱分獲授權方之信用水平、信譽及產品
質素,協助動漫火車集團提升其分獲授權方之質素。上述過程所需時間較
動漫火車集團最初預計為長,故大多數新訂或重續授權合約於二零一二
年始行生效。然而,本集團相信此夥伴關係可為品牌價值帶來正面貢獻,
日後締造更佳經濟利益。
核心發展類別包括服裝、玩具、食品、健康及美容用品,而主要客戶群則
為兒童、家庭及青少年。
(3) 本集團與電影夥伴及迪士尼攜手,透過與知名電影院線、連鎖超市及玩具
零售商緊密合作發動市場推廣攻勢,藉此壯大《喜羊羊與灰太狼》品牌實力,
同時增加參與零售商及院線之消費人流。
憑藉《喜羊羊與灰太狼》品牌持續長久建立之成就、策略夥伴廣東原創動力文
化傳播多元化的分銷平台、廣東原創動力文化傳播專屬製作團隊的創意及迪
士尼之全球資源與行銷專長,本集團定必能夠於中國高速增長之消費者市場
佔盡優勢。上述三大策略配合回顧期間進行之精簡行動,已成功令本集團於
計入無形資產之年度攤銷及相應遞延稅項負債撥回前錄得經營溢利。
61 : greatsoup38(830)@2013-03-29 19:27:50

585

虧損增148%,至9,500萬,1,500萬現金
62 : qt(2571)@2013-08-21 22:38:32

盈警
63 : greatsoup38(830)@2013-08-22 01:55:05

盈警
64 : GS(14)@2013-08-26 23:55:51

585

轉賺800萬,靠稅,不計前增15%,虧5,400萬,7,000萬現金
65 : derek777(35201)@2013-09-16 11:13:16

中途停牌
66 : greatsoup38(830)@2013-09-19 00:45:06

原本是蝕賣喜羊羊
67 : greatsoup38(830)@2013-09-19 00:46:29

蝕賣喜羊羊
68 : derek777(35201)@2013-09-19 01:18:09

67樓提及
蝕賣喜羊羊


點蝕?
當日.....初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。
35仙的股,今天得返四份之一。
69 : greatsoup38(830)@2013-09-19 01:18:40

68樓提及
67樓提及
蝕賣喜羊羊


點蝕?
當日.....初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。
35仙的股,今天得返四份之一。


無錯,但是以之前作價來睇,的確平左
70 : derek777(35201)@2013-09-19 23:36:23

無息派,又袋5M顧問費,錢用於發展教育。
71 : LHC(34894)@2013-09-19 23:57:51

又想炒?
72 : derek777(35201)@2013-09-20 00:14:21

delete
73 : derek777(35201)@2013-09-20 00:14:28

上手賣羊人又係搞教育。。。人搞佢又搞,分錢賣売好過。
74 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:17:10

71樓提及
又想炒?


唔好博呢d,專心留意公司價值
75 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:17:53

73樓提及
上手責羊人又係搞教育。。。人搞佢又搞,分錢賣売好過。


我是覺得如果隻股唔升都值得留意,當然期望唔好太高啦

其實我認為可能會注入香港寬頻?
76 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:18:34

69樓提及
68樓提及
67樓提及
蝕賣喜羊羊


點蝕?
當日.....初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。
35仙的股,今天得返四份之一。


無錯,但是以之前作價來睇,的確平左


如果計埋d遞延稅項可能賺
77 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:19:27

71樓提及
又想炒?


唔好成日想炒炒炒可以發達,可以嗎?
78 : derek777(35201)@2013-09-21 12:02:13

留意之前换入IDG的連萌,教育可能早已計劃好,注入可能是IDG其中的項目。

IDG資本
www.idgvc.com

Meng Lian
http://www.idgvc.com/figure/454.html

新东方教育科技集团
http://www.neworiental.org/

泡泡少儿教育是新东方教育科技集团旗下的知名品牌???
http://pop.xdf.cn/
79 : greatsoup38(830)@2013-09-21 14:59:27

http://www.idgvc.com/investment/27/index.html
80 : derek777(35201)@2013-09-21 15:17:29

78樓提及
留意之前换入IDG的連萌,教育可能早已計劃好,注入可能是IDG其中的項目。

IDG資本
www.idgvc.com

Meng Lian
http://www.idgvc.com/figure/454.html

新东方教育科技集团
http://www.neworiental.org/

泡泡少儿教育是新东方教育科技集团旗下的知名品牌???
http://pop.xdf.cn/


P.18
此外,於完成前後,聯交所或會就本公司將予收購之任何新資產或業務採取
反收購規定或類似新上市申請之規定。於本公佈日期,本公司不斷積極就收
購新業務及╱或資產(其中包括一家從事為香港學生開發及發行課程軟件並計
劃擴展至其他國家(包括中國內地)之公司)與不同公司磋商,並計劃於不久將
來完成任何該等收購。本公司將就有關建議收購事項之進度另行刊發公佈,
讓公眾人士獲悉。

BroadLearning Education (Asia) Limited ???
http://www.eclass.com.hk
81 : greatsoup38(830)@2013-09-21 15:22:17

真是唔知道
82 : derek777(35201)@2013-09-21 15:44:42

79樓提及
http://www.idgvc.com/investment/27/index.html


睇過幾間唔及新東方的Pop Kids Education學生對象似.....

"框架協議確保本公司可繼續揀選廣東原創動力之受歡迎角色人物用於教育業
務。誠如「框架協議」一節所論述,本公司計劃於未來兩年採用廣東原創動力
之現有角色人物(尤其是《喜羊羊與灰太狼》片集之角色)及本公司開發之新角
色人物,製作180 至220 集富教育意義之動漫節目。本公司將聘任廣東原創動力
負責發行該等動漫節目。更重要的是,本公司將就開發及實施教育內容及節
目採用獲廣東原創動力授權之受歡迎角色人物及自行創作之新角色人物。本
公司相信,此乃進軍中國教育市場之最快捷及最有效方法。因此合作模式令
本公司得以結合廣東原創動力與擔保人之優勢。擔保人收購廣東原創動力有
助拉攏中國動漫行業兩大巨擘合作,憑藉其在製作及發行上無出其右之優勢,
在招徠學生觀眾上無往而不利。本公司與擔保人或會進一步物色商機,於提
供教育課程軟件領域互相合作。"
83 : greatsoup38(830)@2013-09-21 15:45:15

最近有d新聞都講有人做教育野
84 : derek777(35201)@2013-09-21 16:13:30

83樓提及
最近有d新聞都講有人做教育野


是的, 喜羊羊之父蘇永樂都搞緊。
85 : greatsoup38(830)@2013-09-21 16:14:42

84樓提及
83樓提及
最近有d新聞都講有人做教育野


是的, 喜羊羊之父蘇永樂都搞緊。


都唔知點解咁意氣
86 : derek777(35201)@2013-09-21 16:21:17

85樓提及
84樓提及
83樓提及
最近有d新聞都講有人做教育野


是的, 喜羊羊之父蘇永樂都搞緊。


都唔知點解咁意氣


唔係有財技就得,希望蘇永樂再創神話!
87 : greatsoup38(830)@2013-09-21 16:22:41

今次呢單交易已經顯示淨是識財技是唔掂
88 : derek777(35201)@2013-09-21 16:25:56

87樓提及
今次呢單交易已經顯示淨是識財技是唔掂


可能就係咁先要著埋同一條褲。

用仔打老竇!
89 : greatsoup38(830)@2013-09-21 16:32:39

88樓提及
87樓提及
今次呢單交易已經顯示淨是識財技是唔掂


可能就係咁先要著埋同一條褲。

用仔打老竇!


要追殺仇人,但是這次應該都一如預料失敗
90 : williamsons(1994)@2013-09-21 19:44:16

不是有間宏基資本也投資了蘇生的教育公司
91 : greatsoup38(830)@2013-09-21 19:46:31

90樓提及
不是有間宏基資本也投資了蘇生的教育公司


http://www.rykadan.com/c/bus_education.php
2288
92 : derek777(35201)@2013-09-21 22:28:22

91樓提及
90樓提及
不是有間宏基資本也投資了蘇生的教育公司


http://www.rykadan.com/c/bus_education.php
2288


真是唔講唔知。

同BroadLearning Education (Asia) Limited都幾相似,不過BroadLearning成熟得多。
93 : greatsoup38(830)@2013-09-21 23:23:11

再睇下點啦,真是當他們仇人
94 : GS(14)@2013-10-14 23:41:40

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/77082[/realblog]
95 : ezone2k(22605)@2013-10-15 16:50:36

傻眼/《喜羊羊》太暴力 多家電視台停播
96 : GS(14)@2013-10-20 23:35:22

睇得下
97 : dannyc(42058)@2013-10-21 00:38:43

進軍教育係咪有排等先有收入
98 : GS(14)@2013-10-21 00:39:05

97樓提及
進軍教育係咪有排等先有收入


是呀,全部都好未來
99 : derek777(35201)@2013-10-21 11:03:54

g) 約100,000,000港元將用於本公司 可能進行之股份購回。本公司現時擬於短期內進行股份購回。本公司認為,視乎當時之市況及資金安排,股份購回或可增強本公司之每股資產淨值及╱或每股盈利,而本公司將僅在本公司董事認為購回及購回額度將有利於本公司及其股東時進行購回
100 : derek777(35201)@2013-10-21 19:41:25

話買就買,其它D野唔知有冇咁快!
101 : GS(14)@2013-10-21 22:04:11

100樓提及
話買就買,其它D野唔知有冇咁快!


應該唔會慢
102 : steven2.0(42426)@2013-10-21 22:15:16

101樓提及
100樓提及
話買就買,其它D野唔知有冇咁快!


應該唔會慢


If so, should we expect to see company BUY BACK tomorrow?
103 : GS(14)@2013-10-21 22:15:53

102樓提及
101樓提及
100樓提及
話買就買,其它D野唔知有冇咁快!


應該唔會慢


If so, should we expect to see company BUY BACK tomorrow?


可以期待的
104 : dannyc(42058)@2013-10-21 22:34:59

9億咁快用左1億買野,會唔會壓低股價回購股份呢
105 : derek777(35201)@2013-10-21 22:58:29

如果每日回購1M咁就........哈哈哈!
106 : kenji88(42638)@2013-10-22 00:26:54

平均一日要買250M貨,買足4-5日.市場即時冇左1/10貨.現在近10日平均成交量在上升,約100M/日.回購有可能:
1)給原有大股東套現.但佢地入場價高過現價(包括供股溝淡).只有梁伯韜或其他人事在2010年供股和入股市有利潤.如果有通告申報股東減持就要留意

捌除以上因素,對股價有利,每股價值上升和流通量減少,需求增加情況下會令股價上升.暫估阻力位$0.113左右.上左試頂阻力$0.13
107 : derek777(35201)@2013-10-22 00:43:44

106樓提及
平均一日要買250M貨,買足4-5日.市場即時冇左1/10貨.現在近10日平均成交量在上升,約100M/日.回購有可能:
1)給原有大股東套現.但佢地入場價高過現價(包括供股溝淡).只有梁伯韜或其他人事在2010年供股和入股市有利潤.如果有通告申報股東減持就要留意

捌除以上因素,對股價有利,每股價值上升和流通量減少,需求增加情況下會令股價上升.暫估阻力位$0.113左右.上左試頂阻力$0.13


若果要給原有大股東套到個好價錢,就得要較現價高始作出回購。
108 : kenji88(42638)@2013-10-22 00:57:25

有得賺就要考慮走或減持.這類公司將來都係變成實質業務不賺錢或增長,而有物業,控股公司和現金,股價升完會持續低微.最終打回原形.
如985之類.
*利申:本人持有585
109 : sunshine(3090)@2014-01-23 23:04:11

wait for Mr, Leung to inject his own investment or buy some china website
110 : greatsoup38(830)@2014-01-23 23:18:28

sunshine109樓提及
wait for Mr, Leung to inject his own investment or buy some china website


都值得賭呢d
111 : sunshine(3090)@2014-01-25 12:21:03

recent rapid rising stocks have similar common background before sudden rising up: rich father holding majority stock.
examples:1182,241,1180,1236,862......
112 : greatsoup38(830)@2014-01-25 12:24:06

sunshine111樓提及
recent rapid rising stocks have similar common background before sudden rising up: rich father holding majority stock.
examples:1182,241,1180,1236,862......


是咪富爸爸唔知,但真是有些概念
113 : GS(14)@2014-06-16 17:53:28

虧損降15%,至1,700蒂8,8.5億現金
114 : GS(14)@2014-07-04 01:32:48

賣盤
115 : derek777(35201)@2014-07-29 23:07:24

內幕消息 最大單一股東出售部分股份

梁伯留條尾
116 : GS(14)@2014-07-30 14:17:32

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140730/news/ec_ecb1.htm
梁伯韜售意馬賺近5億
2014年7月30日

【明報專訊】4年前獲CVC大中華區主席梁伯韜以「白武士」姿態入主的意馬國際(0585)終告賣盤,意馬昨日公布,內地泛亞有色金屬交易所總裁單九良及張鵬斥資5.43億元,向由梁控股的Idea Talent Limited收購約兩成股權,成為集團單一大股東。由入股、收購「喜羊羊」品牌再將出售,梁伯韜從意馬身上累計賺近5億元。

根據通告,由目前任意馬主席的梁伯韜及資本策略(0497)分別持75%及25%的Idea Talent Limited,已向單九良及張鵬出售約20.88億股意馬股份,佔公司股本20.95%,每股作價0.26元,涉資5.43億元,較昨日收市價0.182元溢價43%。

內地有色金屬交易所總裁入主

交易完成後,梁伯韜持股比例將從28.77%減至7.82%,拱手讓出大股東位置,意馬將考慮委任單九良及張鵬為執行董事,其中單九良或進一步獲委任為意馬新主席,梁伯韜則繼續任非執董。

有「紅籌之父」之稱梁伯韜,2010年伙拍鍾楚義斥資約2億元入主財困的意馬,其後意馬因收購內地著名動畫《喜羊羊》股價回升不少,按今次作價計,梁伯韜淨賺近1.96億元,加上2011年Idea Talent曾以0.4元沽出9.88億股意馬股份,前後從意馬身上獲利約4.94億。至於意馬新主單九良,資料顯示其為泛亞有色金屬交易所總裁,泛亞有色金屬交易所位於雲南昆明,2011年在省市政府支持下正式掛牌交易,主要交易銦、鍺等稀有金屬;據交易所網站指,今年上半年累計成交額已超過2338億元(人民幣,下同),資產管理規模超過300億元。

以梁伯韜當年每股0.07元成本計算,今次賣盤其淨賺近4億元。
117 : GS(14)@2014-08-29 18:44:29

轉盈280萬,7.28億現金
118 : greatsoup38(830)@2015-08-21 02:53:37

盈警
119 : greatsoup38(830)@2015-08-30 01:49:30

7.2億現金,虧增2成,至600萬
120 : greatsoup38(830)@2015-12-18 02:11:39

管理層失蹤
121 : greatsoup38(830)@2015-12-19 11:48:04

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151218/news/ec_eci1.htm
意馬國際主席單九良失聯
  2015年12月18日

【明報專訊】早前泛亞有色金屬交易所出現爆煲危機,其董事長單九良亦突然失去聯絡。意馬國際(0585)昨日發公告,表示公司最近與身兼意馬國際主席的單九良失去聯繫,並稱單氏最後一次出席會議是在10月15日的董事局會議。消息公布後,意馬國際一度抽高近半成,午後最多曾急挫逾一成。

股價早段離奇抽高再急跌

去年7月底才入主意馬國際的單九良,入主至今不足1年半,便告「失聯」,惟意馬國際表示,有關單九良去向,公司並無接獲單氏本人及政府機關通知。公告於昨早8點前發出,但意馬國際早段股價卻離奇抽高4.9%,高見0.108元;及至下午3點後突然急跌,最多跌10.7%至0.092元,收報0.095元,跌7.8%。

根據公告,單九良妻子、身兼執行董事的張鵬及非執行董事溫笛,在最近期董事局會議亦未有現身,其中張鵬以住院為理由要求缺席;至於曾任泛亞財務總監的溫笛,亦突然於10月27日以快遞方式向意馬國際送達辭職函,但信件無標明日期,其後意馬國際曾試圖與溫笛聯繫,以確認辭職函何時生效日期,但至今卻未獲確認,且由11月8日起已未能再與溫氏聯繫,而對方最後一次出席的董事局會議是在8月27日舉行。

意馬國際亦表明,今次公告已經送交全體董事審批,但公司不但未有接獲單九良與溫笛回覆,更被張鵬指公告「多處與事實不符」,但意馬國際稱已多次要求闡述不實之處,惟張鵬卻未有回應。

122 : derek777(35201)@2015-12-19 12:59:06

最後可能蕃薯梁買返
123 : greatsoup38(830)@2015-12-19 14:32:03

仲要賤價
124 : greatsoup38(830)@2016-01-02 01:18:32

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151230/news/ec_ecd1.htm
梁伯韜重當主席 意馬急升一成
  2015年12月30日

【明報專訊】意馬國際(0585)繼早前宣布主席單九良失聯後,昨日再宣布正式罷免單九良主席一職,並委任去年9月辭任的梁伯韜,再次擔任公司的主席及授權代表,但單九良將繼續保留公司董事的職位。消息公布後,意馬股價急升,全日急升9.80%至0.112元收市。

意馬國際於本月17日宣布,未能與單九良取得聯繫,決定應張鵬要求,將11月董事會會議延至本月舉行。惟本月26日舉行的董事會上,單九良及張鵬均未有出席。該會議上,通過罷免單九良主席一職,委任梁伯韜再次擔任主席,即日生效。

前主席單九良失聯至今

而據該公告亦表示,張鵬表示,未有任何人與其確認會議時間,故她未能參與上述議案的討論,同時該議案亦未獲得公司最大股東「晉美控股」(單九良及張鵬全資擁有)的同意。但意馬國際則指,經徵詢法律意見,認為「會議通知均為有效及已恰當地送達」。

至於復出擔任意馬國際主席的梁伯韜,也曾於2010初入股,拯救當時陷入財困的意馬,並於同年5月18日出任主席一職;及後將大部分股份轉售予單九良後,便辭去主席一職。

125 : greatsoup38(830)@2016-01-29 00:11:48

黃晧購入梁生所持股份
126 : greatsoup38(830)@2016-01-29 00:12:51

又加入老千集團了...
127 : greatsoup38(830)@2016-02-12 03:57:17

big wok
128 : greatsoup38(830)@2016-02-24 00:17:48

梁伯韜都唔做,留畀華匯老千
129 : greatsoup38(830)@2016-02-27 23:37:23

華匯ed
130 : GS(14)@2016-03-09 01:47:43

華匯系用2,500萬購回6,500萬不良債權
131 : GS(14)@2016-03-11 17:30:38

退出華匯資產,賣出予585
132 : GS(14)@2016-04-02 02:28:14

轉虧600萬,6.3億現金
133 : Clark0713(1453)@2016-04-19 00:02:14

聯交所認為是反收購
134 : greatsoup38(830)@2016-04-19 00:58:02

585買不成279的業務
135 : greatsoup38(830)@2016-04-19 01:09:05

585買不成279資產
136 : greatsoup38(830)@2016-04-19 01:15:50

Clark0713133樓提及
聯交所認為是反收購


合理
137 : greatsoup38(830)@2016-04-26 00:07:59

要當新上市處理
138 : Clark0713(1453)@2016-05-04 00:29:30

5合1
139 : greatsoup38(830)@2016-05-04 00:32:44

華匯發力了
140 : greatsoup38(830)@2016-05-11 02:46:07

華匯ed
141 : GS(14)@2016-06-06 03:38:26

做得好
142 : GS(14)@2016-06-10 03:30:43

華匯系公司配售股票,發行5億餘股@23仙
143 : GS(14)@2016-06-10 03:47:06

遷冊回香港
144 : GS(14)@2016-06-10 03:52:36

同華匯朋友玩遊戲
145 : greatsoup38(830)@2016-06-11 13:48:35

Webb-site
No shareholders approval is required, because Imagi has already declared securities trading to be in its ordinary and usual course of business - and that didnt require approval either. Andrew Liu was from 2010-2015 a non-executive director of Freeman Financial (0279), another company in what we call the Chung Nam Network. During his time on that board, the stock total return was -92.80%.

這並不需要股東的批准,因為意馬已經把證券買賣視作其「一般及日常業務」- 所以不需要任何批准。廖駿倫是在2010年至2015年間民豐國際(279)的非執行董事,即是一間我們稱為「中南系」(我們稱為華匯系)的公司。在他任職的5年間,總股票回報率是-92.8%。
146 : derek777(35201)@2016-06-11 15:18:43

在他任職的5年間,總股票回報率是-92.8%。

只输本咁少? 唔貸來輸算係咁
147 : greatsoup38(830)@2016-06-11 19:58:04

隻股無得借錢買....
148 : sunshine(3090)@2016-06-12 17:08:08

restructuring is aiming at get rid of the Chinese Investor and should win in the end since this is the new shell stock of Mr. Chong
149 : greatsoup38(830)@2016-06-12 18:42:04

sunshine148樓提及
restructuring is aiming at get rid of the Chinese Investor and should win in the end since this is the new shell stock of Mr. Chong


另一隻235他們都努力過但失敗
150 : greatsoup38(830)@2016-06-17 03:03:05

本公司執行董事及
本公司證券買賣及投資部董事總經理辭任
151 : greatsoup38(830)@2016-07-02 01:41:48

very good
152 : greatsoup38(830)@2016-07-02 17:39:09

Webb 補充:
So now they are just going to punt stocks on their own, without needing shareholders
approval.
所以他們現在只是自己炒股票,不用股東批准。
153 : GS(14)@2016-07-05 14:28:25

PLACING OR RIGHT ISSUE?
154 : greatsoup38(830)@2016-07-09 07:26:21

2供1,華匯證券包銷
155 : GS(14)@2016-07-14 11:23:16

profit warning
156 : GS(14)@2016-07-14 11:59:08

PROFIT WARNING
157 : greatsoup38(830)@2016-08-16 06:46:10

賣不成
158 : greatsoup38(830)@2016-08-16 07:01:30

585 賣東西予同華匯系8103,由華匯系內歌德豪宅擔保
159 : greatsoup38(830)@2016-08-16 07:54:53

279 把 585 資產轉賣 622
160 : GS(14)@2016-08-16 17:18:08

8103 buy 585 asset
161 : greatsoup38(830)@2016-08-28 02:20:16

盈警
162 : greatsoup38(830)@2016-08-29 04:02:33

虧損增3倍,至1,000萬,5.2億現金
163 : greatsoup38(830)@2016-11-12 15:49:35

遷冊
164 : greatsoup38(830)@2017-01-27 07:16:46

8合1
165 : greatsoup38(830)@2017-02-03 03:14:12

CHANGE BAD AUDITOR
166 : greatsoup38(830)@2017-02-15 07:44:12

盈利警告

167 : greatsoup38(830)@2017-02-21 23:47:36

將予出售之資產
根據協議備忘錄,賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意購買該資產(為一艘機動遊艇)。
168 : GS(14)@2017-03-20 01:11:27

585和622換股
169 : GS(14)@2017-03-20 01:12:15

585和622換股,華匯集團交易
170 : GS(14)@2017-04-03 04:12:34

虧損增1,170%,至1.52億,2.73億可變現資產
171 : greatsoup38(830)@2017-08-19 22:31:28

虧損減少
172 : GS(14)@2017-10-09 00:01:19

虧損降6成,至2,500萬,8億可變現資產,持有622、689、720、943、996、1051、1332、2326、8153、8173
173 : GS(14)@2017-12-06 01:05:19

不遷冊
174 : GS(14)@2018-02-04 14:36:55

賣回給華匯
175 : GS(14)@2018-02-11 16:13:04

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本公司截
至二零一七年十二月三十一日止年度(「本年度」)未經審核綜合管理賬目的初步審閱及
董事會現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較截至二零一六年十二月三十一
日止年度增加約5%以內。根據董事會現時可得資料,本年度虧損主要來自分類為持作
買賣的金融資產公平值變動虧損淨額約317,000,000港元;可供出售投資的減值虧損約
65,000,000港元;及可換股票據的公平值虧損淨額約22,000,000港元。
176 : GS(14)@2018-03-25 21:14:54

虧損降4成,至1億,5.6億可變現資產,持有996、689、1332、720、622、943、1051、8143、2326、8202
177 : sunshine(3090)@2018-03-25 23:01:47

very bad portfolio
178 : GS(14)@2018-03-26 04:18:04

華匯組合
179 : GS(14)@2018-05-25 17:53:25

0.25 dividend
180 : GS(14)@2018-07-05 09:47:44

訂立終止協議之理由
根據認購協議,認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(「上市批准」)
後,方可作實。由於監管程序冗長,截至本公告日期,本公司尚未取得上市批准。因此,各
方共同決定訂立終止協議。
...
終止建議特別股息
建議特別股息須於股東特別大會上獲股東批准後,方可作實。由於監管程序冗長,通函寄
發不斷延誤。因此,董事會決議終止宣派及支付建議特別股息,故此不會向股東寄發通
函,且不會召開相關股東特別大會。
董事會認為,終止建議特別股息不會對本集團的經營或財務狀況造成任何重大不利影響。
董事會將於截至二零一八年六月三十日止期間的中期業績落實後檢討及評估本集團的財
務及其他相關狀況,再決定是否宣派任何中期股息及(如宣派)其金額。本公司將適時就此
作出進一步公告。
181 : GS(14)@2018-08-14 15:40:22

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本公司截
至二零一八年六月三十日止期間(「本期間」)未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會
現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較二零一七年同期(「上一期間」)減少(即
負數降低)約逾75%。該減少主要是由於(i)出售上市股本的已變現虧損淨額約24,000,000
港元,而上一期間約91,000,000港元;及(ii)上市股本投資的公平值變動╱減值虧損及應收
可換股票據的估值變動約25,000,000港元,而上一期間約135,000,000港元。預期可識別虧
損不包括尚待作出的任何潛在撥備╱減值,須經董事會及本公司審核委員會檢討及與本
公司獨立核數師討論。

182 : GS(14)@2018-09-02 12:45:09

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本公司截
至二零一八年六月三十日止期間(「本期間」)未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會
現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較二零一七年同期(「上一期間」)減少(即
負數降低)約逾75%。該減少主要是由於(i)出售上市股本的已變現虧損淨額約24,000,000
港元,而上一期間約91,000,000港元;及(ii)上市股本投資的公平值變動╱減值虧損及應收
可換股票據的估值變動約25,000,000港元,而上一期間約135,000,000港元。預期可識別虧
損不包括尚待作出的任何潛在撥備╱減值,須經董事會及本公司審核委員會檢討及與本
公司獨立核數師討論。
183 : GS(14)@2019-01-17 20:15:53

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及本公司潛在投資者,根據對本
公司截至二零一八年十二月三十一日止年度(「本年度」)未經審核綜合管理賬目的初步
審閱及董事會現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較截至二零一七年十二月
三十一日止年度(「上一年度」)之除稅後虧損淨額減少(即負數降低)不少於3.5倍。該虧損
減少主要是由於(i)出售上市股本的已變現虧損淨額合共約16,000,000港元,而上一年度約
92,000,000港元;及(ii)上市股本投資的公平值變動╱減值虧損及應收可換股票據的估值
變動約107,000,000港元,而上一年度約345,000,000港元。預期可識別虧損不包括尚待作出
的任何潛在撥備╱減值,須經董事會及本公司審核委員會檢討及與本公司獨立核數師討
論。
184 : GS(14)@2019-05-20 09:13:24

買垃圾
應意馬國際控股有限公司(「本公司」)要求,本公司股份將自二零一九年五月二十日(星期
一)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司短暫停牌,以待刊發一份有關可能收購事項
(將構成本公司須予公佈交易)的內幕消息之公告。
185 : auditiontrading(59973)@2019-05-20 22:20:38

582去了這裡
又經泊車仔孫生。。
186 : GS(14)@2019-05-20 22:37:24

auditiontrading185樓提及
582去了這裡
又經泊車仔孫生。。


大碼頭
187 : GS(14)@2019-05-21 09:52:56

買朋友孫先生賭場,之前由582 持有
188 : qt(2571)@2019-05-25 19:39:15

greatsoup187樓提及
買朋友孫先生賭場,之前由582 持有


孫先生退休?
189 : GS(14)@2019-05-26 01:07:13

不知道了
意馬 國際 0585 前寶 寶途 專區 關係 梁伯 伯韜 韜、 、鍾 鍾楚 楚義 義、 0775 8088 、榮 榮智 智健 健、 、何 鴻章 0054 石庫門 石庫 、林 林宣 宣怡 怡、 、喜 喜羊 羊羊 羊、 8173 0345 0482
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269969

浩倫農業(1073, 8011)專區(關係:0682, 1076)

1 : GS(14)@2010-07-01 16:33:37

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5898
2 : GS(14)@2010-07-01 16:33:57

kanili

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100314/LTN20100314010_C.pdf

有關可能收購之意向書


1073 唔似買礦      


今次我們玩種樹。

向大股東買山西天行若木生物工程開發有限公司。

該公司為於中國註冊成立之有限責任公司,註冊資本為人民幣1.6億元,實收資本為人民幣1.6 億元,主要從事以珍稀苗木(白皮松、元寶楓、側柏等)為主的綠化苗木研發、培育、生產種植及經營銷售業務。

苗木公司現有苗木基地位於中國山西省,並計劃於中國山西、北京及天津籌建苗木推廣園區。

意向書之主要條款
1. Top Invest 有意收購目標公司的控制性股權(具體股權百分比未定)。
2. Top Invest 了解目標公司可能通過收購合併方式進一步擴大苗木公司的資產規模及盈利來源。因此,當Top Invest 決定正式進行可能收購時,目標公司之資產規模及股東結構有可能與現狀有所改變。
3. 自意向書簽署之日起計180 天內(「獨家磋商期」),Top Invest 擁有獨家權利就
可能收購進行磋商。
4. 除有關獨家磋商期之條款外,意向書的其他條款均沒有法律約束力。
訂立意向書之理由及益處
本集團主要在中國從事:
(i) 買賣肥料、農藥及其他資產品;
(ii) 製造及銷售植物生長調節劑、農藥及肥料;
(iii) 提供植物保護技術服務;
及(iv) 買賣非資產品。

董事認為,預期可能收購將使本集團之農業業務範疇更多元化,並能擴大本集團之資產規模及有助開拓新的盈利來源。

董事認為,中國經濟未來發展是苗木行業增長的根本動力,中國內地加速發展的城鎮化、道路交通綠化工程及房地產業和旅遊產業快速發展將大力推動對綠化苗木的需求。董事認為可能收購為本集團之投資良機,對本公司及股東整體有利。     
3 : GS(14)@2010-07-01 16:34:07

  kanili:
目標公司係中國註冊成立之有限責任公司,應該唔會係老千股啦??

同埋1月起成交開始轉活拉升, 放生之前D 蟹仔, 之後又配股 , 又發盈警趕客

應該都趕得7788啦掛...

無啦啦D盤咁活躍...無理由唔做大龍鳳掛
    
  
4 : GS(14)@2010-07-01 16:34:22

  福建股(!)
http://faichai.blogspot.com/2009/03/572.html

相關人物 (大部份資料取自David Webb 的toxic derivative)
楊宗旺,集團主席,為已爆破的第一天然(1076)的主席楊宗龍之弟。有關第一天然爆破的研究,可參考本廢柴的第一天然爆破研究。

唐耀安,公司上市時的原始股東之一。華翔微電(1995)上市至今的財務總監,與其老闆林萬強一樣,是空手入白刃的高手。根據David Webb,唐生在公司027月以HKD2.65M買入21M 股,約為5.48% pre-IPO股份,該批股份在037月(1後)按上市價計算,總值25.83M。唐生在042月禁售期滿後以0.81賣出15M股。

湯慶華,獨立非執行董事。(1073)的財務總監,相信必定認識IPO奇人董輝(見第一天然爆破研究)。

http://faichai.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
相關人物 (大部份資料取自David Webb 的toxic derivative)


楊宗龍,集團主席,為中國包裝集團(572)(前稱展鴻集團,)的主席楊宗旺之兄。有關展鴻上市的事跡,可參考新財經:展鴻控股 - 第千只港股上市驚魂。


董輝,公司上市時的股東,持有10.50%,在XX持股不再多於5%。董生為(福建)IPO奇人,據Webb的toxic derivative一文,董生在(1073) 98IPO前加入成為執董,2002離開。2000在德維森(2330)(現稱紀翰集團,本廢的無知老母不知為何擁有此股,本廢痛陳利害,不知是否已放)IPO前加入,至0511月離開。03董生再在福記食品(1175)IPO前加入,現仍為福記的執董。

林萬強,公司上市時的股東,持有15.75%,03前持股已不再多於5%。林生0110月至026月為公司的非執董。林生為後來03上市的華翔微電(1195)的主席。


根據toxic derivative一文,林生跟董生為空手道高手,空手入白刃之道出神入化。在公司IPO前半,林董二人(林6董4)以HKD13.65M買入 pre-ipo前的35%股權,而公司IPO前派發HKD71.33M的股息,林董二人分得HKD24.97M,半年歸本並大賺80%。IPO後二人股權攤薄至26.25%,公司大約有800M股,以IPO價計算,約值HKD153.3M。以HKD13.65M的成本半年內取得HKD178.27M的現金及股份,相信林董二人IPO時必定出力甚多。


楊生相信亦不是傻仔,成本HKD11.32M,IPO收回146M。街外錢齊齊賺,大家都是大贏家。


齊忠偉,20084月加入為公司秘書,2008月爆破時辭職。200311月至20073月期間為博智藥(1149)的執行董事。博智藥業亦為福清股,同為陳葉馮做核數。有時間會另文研究。


根據Toxic derivative及toxic convertible一文,可以發現1076, 1195, 572三間福清的公司以至其他福建股如1073及1149等等有一定程度的關係。
    
  
5 : GS(14)@2010-07-01 16:34:35

kanili 用好朋友Google找到的資料:

天行若木生物工程開發有限公司 ( 單位性質 : 有限責任公司)

http://www.tianxingruomu.com/chinese/


天行若木公司是一家具有上市公司背景、跨區域進行林業產業化經營的大型集團公司。目前主業包括以彩葉樹、造型樹、容器苗等高端苗木為主的園林新優綠化苗木培育、引進、生產、銷售及園林工程施工;生態修復苗木研發、生產與生態修復工程施工;碳匯產業研究與碳匯苗木的生產;耐鹽鹼苗木的生產與鹽鹼地修復;園藝資材產品的研發與推廣;園林苗木與園藝產品的出口。


http://www.528.com.cn/csearch_661795.html


2009.7.20日董事會主席抵達太原簽訂白皮松合作意向書

更新時間:2009-7-26 【字體:小 大】
加拿大總部董事會主席黎兆昌先生及其夫人趙惠卿女士于20097月19日晚抵達山西省太原市,開始了國內公司考察之行。與其同往人員還有內蒙公司董事長趙國強及其夫人董艾冰女士、總經理楊昌生以及銷售經理田振全等人。

7月20日,一行人員首先前往了山西天行若木公司進行合作洽談。在天行若木公司多功能會議室,雙方就白皮松培育合作意向再次進行了深入地交談,在意向達成一致後,楓葉林業公司總經理楊昌生與天行若木公司總經理劉書楓代表各自公司愉快的在白皮松培育合作意向書上簽字。簽字儀式結束後,董事會主席黎兆昌先生與天行若木公司董事長薛志新先生互贈象徵雙方合作成功的禮品,並與所有與會人員合影留念。


http://zhongguolinye.3996.cc:909/zhongguolinye/gb305365_1148213.html外資處行政審批專案受理情況報告表(12月)

資121號 天行若木生物工程開發公司 金港25層仁隆集團 030012 資產並購 28日12月2009 15個工作日

http://www.docsx.gov.cn/UploadFiles/Up20101595245.xls
6 : GS(14)@2010-07-01 16:34:49

果然識用你的好朋友。
3個月就轉手,真高手,請留意Bold了的字,現時賣家為主席吳少寧先生,不是這位黎先生,甚或董事長薛先生。

http://www.tianxingruomu.com/chinese/news_view.asp?newsid=10
董事长 薛志新先生
MBA学历;民革党员;太原市人大常委;2002年以来历年获山西省政府 “山西省优秀企业家”、太原市政府“太原市优秀企业家”、“太原市杰出企业家”称号;入选“中国优秀企业家”数据库。
薛志新先生系山西省连锁经营协会副会长、山西省食品研究会副会长、山西省政协企业界联合会副秘书长、山西省城市经济研究会常务理事、太原市工商联常委。


独立董事 孙保平先生
北京林业大学博士生导师、教授。1978年开始从事教学和科研工作,先后任教研室主任、副院长、院长。
孙保平先生系国家级重点学科水土保持与荒漠化防治学科带头人;教育部水土保持与荒漠化防治专业委员会会长;国家科技部荒漠化防治专家组专家;国家水利部南水北调工程专家委员会委员;国家林业局西部生态环境建设咨询委员会委员;联合国工业发展组织中国绿色产业委员会委员;国际绿色事业研究发展组织副秘书长兼首席专家;北京市政府和青海省政府专家顾问团顾问;世界万里绿长城中国项目区工程策划组主席;《水土保持研究》期刊编委。1985起被评为林业部教书育人先进个人和全国水土保持先进个人;荣获国家级有突出贡献的中青年专家称号并享受政府特殊津贴。    
7 : GS(14)@2010-07-01 16:35:10

原母公司:
太原仁隆企业发展集团有限公司

http://www.cec-ceda.org.cn/qiye/99qiye/q16/q16.95.htm

经营范围:

 农业、林业、农副产品加工、食品制造以及制药工业、保健品、医疗器械及生物工程。

主要产品及生产能力:

 红枣种植、加工、各类新药及医疗器械、温控花卉、苗木、种羊畜牧业。

主要经济指标:

 总资产:2.1亿元;     销售总额:12000万元;

 净资 :1.5亿元;     利润总额:1020万元。

企业简介:

 太原仁隆企业发展集团有限公司(简称仁隆企业集团)创建于一九九三年三月,系省市政府重点支持的规范化现代股份制企业,注册资本伍仟万元人民币,总资产二亿元人民币。

 仁隆企业集团自成立之日起,就以国家及当地政府的产业政策为指导,以相关高技术为支撑,以市场为导向,以资本经营为纽带,以人力资本开发为核心,以资源组合为主要拓展模式,在现代农业、食品加工与制造、医药、生物高技术、医疗服务、商业及其他相关领域进行投资与拓展,先后组建了山西三木生态农业开发有限公司、山西伯尔商务有限公司、太原市宝嘉农业科技发展有限公司、太原三元灯现代农业发展有限公司、华懋中发企业投资发展有限公司、山西创隆科技投资有限公司、太原市分光仪食品有限公司、山西创隆制药有限公司、山西宝地生物技术有限公司、山西太阳眼广告策划有限公司、太原市四春医疗器械有限公司、交城宝隆生态农业开发有限公司与杭州创隆生物科技有限公司。同时随着企业的发展还组建了一支职业素质较高、专业性较强的人才队伍,业已成为推动公司未来成长的第一资本。仁隆企业集团通过不断的努力与强化,已经初步建立起包括科技、相关产业组织、信息与电子商务、文化等在内的核心竞争能力,为企业的长期快速发展从多方面奠定了坚实的基础。

 仁隆企业集团以中华民族最优秀的传统文化--儒家思想核心的“仁”作为基石,并资博炼,为善是举,以“达者兼善天下”之仁心兴企业之隆盛为仁隆企业集团之根本,以此为出发点励精独创的《仁隆圣经》构成了企业的基本价值理念,《仁隆企业集团企业文化实施与推广指导原则》(简称“仁隆二十四条”)成为公司体制设计、制度建设、经营与管理的指导思想,从而使“以人为本、以信为先、以义为重、以和为贵、以中为度”这些中华文明的精髓成为了仁隆企业集团及其所属公司始终恪守的经营信条。无论是处于顺利的发展时期,还是处于困难与挫折阶段,这一点从未动摇。从本质上讲,仁隆企业集团的不断发展壮大不仅得益于我国改革开放的历史性机遇,而且更得益于自己深深扎根的文化土壤。公司认为最可怕的敌人就是没有坚定的信念,正基于此,公司具有了比较强的精神与事业凝聚力。仁隆企业集团在发展过程中还特别注重引进、吸收国内外优秀企业的现代经营理念、管理制度与管理经验,在企业内部不断进行有益的尝试与探索,并努力与实际相结合,创立了一整套具有鲜明企业特点的制度和方法,从而使企业的经营与管理迈上了一个更高的台阶,展现出一个现代企业的勃勃生机。

 仁隆企业集团把“成功来自不断地设计、创新与完善”作为自身的经营理念。其中,创新是企业的灵魂。仁隆企业集团在新的发展阶段,将继续本着“稳健求实、自我超越”的经营方针,以外部交易型战略为先导,充分运用资本杠杆使企业资本获得最大限度的增值,通过不断吸收优秀人才特别是专业技术人才进入自己的团队;不断强化公司的核心能力;不断进行自身经营资源的合理优化配置;不断加大资本经营的领域及范围,最终建立起在技术设备、人才、管理等方面具有高度现代化和拥有相当竞争力的大型企业架构,努力实现再一次的飞跃。

 仁隆企业集团目标:开发一流人才,创造一流业绩,建设一流公司。    
8 : GS(14)@2010-07-01 16:35:23

http://www.cec-ceda.org.cn/qiye/q16/qj035.113.htm

企业家姓名: 薛志新
性 别:男
出生年月:1962年10月
籍 贯:山西
现任职务:董事长
政治面貌:民革党员
文化程度:本科
民 族:汉族


当选人大代表、政协委员、党代表情况:

 2002年入选太原市政协委员;

 2003年入选山西省政协委员。

参加民主党派或社会团体情况:

 2001年当选为太原市民革市委委员;

 1995年至今民革党员。

个人学习工作简历:

 1980年9月-1985年7月,山西医学院学习;

 2000年7月-2002年9月,中国人民大学工商管理硕士。

主要工作所获荣誉:

 先进职教工作者;

 先进工作者;

 太原市优秀企业家;

 太原市杰出企业家;

 山西省优秀企业家。    
9 : GS(14)@2010-07-01 16:38:28

kanili:
1年開3間子公司
全部股係自己人hold 曬
SUB 上 SUB

係咪即係可以用換股方法令資本不斷擴大??
令佢02年做夠數轉主板?


營業額&利潤應該唔關事掛? 做consol 會cancel 返intra-company D 數


都係唔太明
湯兄請解釋下, 等我學下野
...
純技術分析之人:
呢隻野我兩個星期前買過~不過兩會開左~扶農消息出左都冇反應~仲出理盈警~我就走了  

...
鱷兄
  http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100325/LTN20100325637_C.pdf
最近太多業績,無暇深究,總之碰不過  
  
...
大粒米:
        
    過往搞親碌野(林木)既公司,9成仆街收場,呢次......???????????

greatsoup:
呢隻買的東西是一般的奇怪手法。  
10 : GS(14)@2010-07-03 10:14:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201007021408_C.pdf

於二零一零年六月二十二日(交易時段後),本公司與賣方訂立一份買賣協議,以落實對Present Sino Limited(「目標公司」)所有已發行股份(「銷售股份」)之收購計劃,代價將以本公司發行代價股份及承兌票據之方式支付(「該交易」)。目標公司及其附屬公司之主要業務為(其中包括)綠化苗木(特別是白皮松及其他珍稀苗木)之研發、培育、種植及銷售。
11 : 泥土(1323)@2010-07-28 11:13:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100728/LTN20100728030_C.pdf

一堆苗木原來值十億 佢亂估都算

但四個月前後估值可以升成八億 種罌粟都冇咁勁la
12 : GS(14)@2010-07-28 22:12:53

11樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100728/LTN20100728030_C.pdf

一堆苗木原來值十億 佢亂估都算

但四個月前後估值可以升成八億 種罌粟都冇咁勁la


原本個賣方只有吳先生,後來加入我們早前講的薛先生,可能他的所作所為給別人發覺是條財路了...

他話是這樣呀...信不信由你,價設負商譽是真確,為甚麼這批人會這麼便宜賣給他們?他們在這幾個種甚麼能令價值提升3倍?

Hints 1:
作出一切合理查詢後,就董事所知、所悉及所信,第一賣方透過上益(其當時之全資目標公司之全資附屬公司)以91,120,000 港元購入中國附屬公司的全部權益,此項收購於二零一零年一月完成(「原收購」)。原收購當時之代價由各方參考中國附屬公司之當時資產淨值約人民幣260,000,000 元及中國附屬公司之當時生物資產公平值約人民幣270,000,000 元按公平協商釐定。

於原收購時,中國附屬公司擁有四個種植及培育地點,此總土地面積約為16,400 中國畝,用於培育白皮松小苗及多種灌木及花卉。中國附屬公司之銷售活動於二零一零年三月前尚未展開,故於原收購前並截至原收購時並未錄得營業額。

Hints 2:
經考慮:

(i) 於原收購時,目標集團仍進行重組及受限於盡職審查結果不被信納之風險(目標集團之重組其後於二零一零年一月完成);

(ii) 於原收購後,中國附屬公司之種植及培育地點數目由四個增加至八個,涵蓋總土地面積約21,800 中國畝,用於培育白皮松
大苗及小苗及多種灌木及花卉,而白皮松大苗(於二零一零年四月收購,其公平值約740,000,000 港元)之價值整體高於白皮松小苗; (購買價是多少?)

(iii) 目標集團於二零一零年三月前並無錄得營業額,及僅於原收購後接獲數個有關銷售苗木及其他項目之意向書;


(iv) 如上文所述,目標集團於二零一零年四月三十日之未經審核資產淨值約1,118,815,000 港元(經調整以計及於二零一零年五月生效之股東貸款91,120,000 港元資本化);

及(v) 於二零一零年四月三十日,獨立專業估值師按市值基準提供之初步估值報告所示,目標集團之生物資產價值1,096,000,000 港元,董事會認為就第一賣方佔目標公司之51%控股權而向其應付之代價屬公平合理。

Hints 3:
1. 該數額包括(i) 收購中國附屬公司產生之負商譽約223,334,000 港元及(ii) 生物資產公平值變動之收益約764,646,000 港元。
2. 目標集團於二零一零年四月三十日之資產淨值經調整以計及目標公司股東貸款91,120,000港元資本化,其應於二零一零年三月資本化但於二零一零年五月正式生效。
13 : GS(14)@2010-09-25 15:03:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100924298_C.pdf
業務概覽
截至二零一零年四月三十日止四個月期間,目標集團繼續建設其種植基地並收購各個品種的樹苗。於二零一零年四月三十日,目標集團擁有八個種植基地,其中六個位於山西省,兩個位於北京,土地總面積約為21,800畝,用於種植及培育白皮松及其他品種樹苗,總公平值約為1,096,000,000 港元。

目標集團自二零一零年三月開始銷售樹苗,本期間錄得營業額及毛利分別約為67,000,000港元及33,000,000港元,毛利率約達49%。截至二零一零年四月三十日止期間,目標集團的純利約為1,027,000,000港元,其中包括生物資產之公平值變動產生之約772,000,000港元收益及目標集團重組產生之負商譽約223,000,000 港元。
14 : 鱷不群(1248)@2010-09-27 00:31:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100924298_C.pdf
(p.26)
白皮松小苗,高度30 厘米-1 米,概約數目3,779,000,平均市價人民幣62
白皮松大苗,高於5 米,概約數目219,000,平均市價人民幣3,000


廢話小說,看一看我找的網上報價,白皮松小苗的售價是低至人民幣3元!當然1米高度的會昂貴得多,但它一個平均市價人民幣62元,明欺人不懂。它不認真理會白皮松的高度作計算,勉強堆砌數據計出平均市價也算了,高於1米已經叫白皮松大苗,反而5米以上還叫大苗嗎?
http://www.xajszx.com/Article_Show.asp?ArticleID=1575


估值師也算荒謬,將樹苗零售價X樹苗數目就當估值。就算樹木可天生天養,租約不需付租金嗎?運輸不用錢嗎?那些榭已經全部斬好放在貨倉待售嗎?政府有何保肓規定,總不成讓樹木斬清光吧?
15 : GS(14)@2010-09-27 21:31:06

他們真是當天生天養,甚至認為別人花上幾倍運樹木的價錢是值得的。

各樹種之價格乃根據吾等與天行若木所指定之有關人員之會談、官方建築成本期刊、當地從業人員及公眾網站之多個網站中國林業產品行業資料得出。倘運輸成本由買家正常正常支付,並無計入運輸成本。然而,已採納市價已計入挖除伐根及裝載費用。

於對若干近期種植或購買的樹種進行估值時,由於於該等樹種種植或購買之時至估值日期已發生之小型生物轉化且根據該樹木之已計劃輪換(見附註),該生物轉換對樹苗之價格影響並不重大,故我們採納成本計算法。於運用成本計算法時,吾等已採納於估值日期之應計成本以及本公司提供之單位成本,乃由於我們的獨立研究顯示種植、購買(生長區域和產地)之該類別樹苗之單位成本處於合理範圍。吾等估值之應計成本包括樹苗成本、土地租金、管理成本、種植成本及肥料成本。

附註: 根據香港會計準則第41號第24段,「成本有時可與其公平值相若,特別是當
a)從最初成本產生至今,幾乎沒有發生生物轉化(緊接資產負債表日前種植的果樹種籽);或
b) 預期生物轉化對價格的影響並不重大(例如,為期30 年的菠蘿種植生產週期中最初幾年的生長)。」

16 : 鱷不群(1248)@2010-09-27 23:46:09

15樓提及
他們真是當天生天養,甚至認為別人花上幾倍運樹木的價錢是值得的。

各樹種之價格乃根據吾等與天行若木所指定之有關人員之會談、官方建築成本期刊、當地從業人員及公眾網站之多個網站中國林業產品行業資料得出。倘運輸成本由買家正常正常支付,並無計入運輸成本。然而,已採納市價已計入挖除伐根及裝載費用。

於對若干近期種植或購買的樹種進行估值時,由於於該等樹種種植或購買之時至估值日期已發生之小型生物轉化且根據該樹木之已計劃輪換(見附註),該生物轉換對樹苗之價格影響並不重大,故我們採納成本計算法。於運用成本計算法時,吾等已採納於估值日期之應計成本以及本公司提供之單位成本,乃由於我們的獨立研究顯示種植、購買(生長區域和產地)之該類別樹苗之單位成本處於合理範圍。吾等估值之應計成本包括樹苗成本、土地租金、管理成本、種植成本及肥料成本。

附註: 根據香港會計準則第41號第24段,「成本有時可與其公平值相若,特別是當
a)從最初成本產生至今,幾乎沒有發生生物轉化(緊接資產負債表日前種植的果樹種籽);或
b) 預期生物轉化對價格的影響並不重大(例如,為期30 年的菠蘿種植生產週期中最初幾年的生長)。」

不用買家挖除伐根,已經是皇恩浩盪smiley
還想到其他破綻嗎?薛志新
http://www.tjtychina.cn/qyj/viewenter.asp?enter_id=160
17 : GS(14)@2010-09-28 22:06:35

睇唔到smiley,有相嗎
18 : 鱷不群(1248)@2010-09-28 23:37:06

17樓提及
睇唔到smiley,有相嗎

http://www.google.com.hk/images? ... wi&biw=1045&bih=710

暫時只找到這個,第一排第二個
19 : GS(14)@2010-09-29 21:12:21

18樓提及
17樓提及
睇唔到smiley,有相嗎

http://www.google.com.hk/images? ... wi&biw=1045&bih=710

暫時只找到這個,第一排第二個
真是有錢樣來的....
20 : GS(14)@2010-10-05 21:28:13

http://www.tjtychina.cn/qy/viewent.asp?ent_id=209

http://www.tianxingruomu.com/chinese/
更多薛先生的資料
21 : GS(14)@2010-10-26 08:06:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101025646_C.pdf
bad results
22 : GS(14)@2010-11-02 00:15:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101031084_C.pdf
false acquisition?

董事會欣然宣佈,於二零一零年十月二十九日(於交易時段結束後),本公司與賣方訂立買賣協議,據此,賣方同意出售而本公司同意購買銷售股份,代價為人民幣70,000,000 元(約相當於81,395,000 港元)。於完成後,本公司將直接擁有銷售股份之權益,相當於目標公司全部已發行股本。

收購之代價將按以下方式償付:
(i) 以現金支付人民幣11,520,000 元(約相當於13,395,000 港元);
及(ii) 透過按發行價配發及發行68,000,000 股代價股份(可按下文所述方式調整),支付人民幣58,480,000 元(約相當於68,000,000 港元)。

訂約方: (i) 本公司,作為買方;及
(ii) Li Zhihui 女士,作為賣方

代價股份
待完成及按下文「代價調整」一段所述方式調整後,本公司將按以下方式向賣方配發及發行合共68,000,000 股代價股份:
(a) 於本公司公佈截至二零一一年六月三十日止財政年度之經審核全年業績後或二零一一年實際除稅後溢利經本公司委任之審計師確認後(以較早者為準)十個營業日內,本公司將向賣方配發及發行28,000,000 股代價股份(按發行價計算合共為28,000,000 港元,「第一部份代價股份」);及

(b) 於本公司公佈截至二零一二年六月三十日止財政年度之經審核全年業績後或二零一二年實際除稅後溢利經本公司委任之審計師確認後(以較早者為準)十個營業日內,本公司將向賣方配發及發行40,000,000 股代價股份(按發行價計算合共為40,000,000 港元,「第二部份代價股份」)。

溢利保證
賣方在不可撤回之情況下向買方保證:
(a) 截至二零一一年六月三十日止財政年度目標集團之綜合除稅後溢利將達到人民幣13,000,000 元(「二零一一年保證除稅後溢利」);及
(b) 截至二零一二年六月三十日止財政年度目標集團之綜合除稅後溢利將達到人民幣22,000,000 元(「二零一二年保證除稅後溢利」)。

有關賣方之資料
賣方為於農業投資方面具備豐富經驗之商人。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,賣方為一名獨立第三方。除訂立買賣協議及濟南一農為本集團客戶(於截至二零一零年六月三十日止年度佔本集團營業額約0.4%)外,本公司與賣方之間概無任何業務關係。
23 : 鱷不群(1248)@2010-11-02 00:35:43

22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101031/LTN20101031084_C.pdf
false acquisition?


何解?
24 : GS(14)@2010-11-02 21:42:09

23樓提及
22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101031/LTN20101031084_C.pdf
false acquisition?


何解?


以錢套錢,它付出一批股票加少量現金,然後公司換回更多現金,中間的一部分,是公司吃掉的
25 : 鱷不群(1248)@2010-11-02 22:42:52

24樓提及
23樓提及
22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101031/LTN20101031084_C.pdf
false acquisition?


何解?


以錢套錢,它付出一批股票加少量現金,然後公司換回更多現金,中間的一部分,是公司吃掉的

然後公司換回更多現金

那裡發現?
26 : GS(14)@2010-11-02 22:43:42

25樓提及
24樓提及
23樓提及
22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101031/LTN20101031084_C.pdf
false acquisition?


何解?


以錢套錢,它付出一批股票加少量現金,然後公司換回更多現金,中間的一部分,是公司吃掉的

然後公司換回更多現金

那裡發現?


保證盈利,兩年是會累計的
27 : 鱷不群(1248)@2010-11-02 23:01:23

26樓提及
25樓提及
24樓提及
23樓提及
22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101031/LTN20101031084_C.pdf
false acquisition?


何解?


以錢套錢,它付出一批股票加少量現金,然後公司換回更多現金,中間的一部分,是公司吃掉的

然後公司換回更多現金

那裡發現?


保證盈利,兩年是會累計的

保證盈利向來是用來製作PE騙人,真的賺到就不會是這個價錢
28 : GS(14)@2010-11-02 23:03:45

27樓提及
26樓提及
25樓提及
24樓提及
23樓提及
22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101031/LTN20101031084_C.pdf
false acquisition?


何解?


以錢套錢,它付出一批股票加少量現金,然後公司換回更多現金,中間的一部分,是公司吃掉的

然後公司換回更多現金

那裡發現?


保證盈利,兩年是會累計的

保證盈利向來是用來製作PE騙人,真的賺到就不會是這個價錢


我知道,但是如果是一條stright line呢
她拿出空氣,取回1,000多萬加股票,共7,000萬,保證盈利3,500萬,所以可以知道他們先要1,000多萬,然後還番3,500萬給公司,如果那堆空氣唔賺錢,那些謂值6,000萬股票賣掉還番3,500萬就可以了
29 : 鱷不群(1248)@2010-11-02 23:21:52

28樓提及


我知道,但是如果是一條stright line呢
她拿出空氣,取回1,000多萬加股票,共7,000萬,保證盈利3,500萬,所以可以知道他們先要1,000多萬,然後還番3,500萬給公司,如果那堆空氣唔賺錢,那些謂值6,000萬股票賣掉還番3,500萬就可以了

相等於折讓價配股,但接貨者不用付錢,而是收錢
30 : GS(14)@2010-11-02 23:24:03

29樓提及
28樓提及


我知道,但是如果是一條stright line呢
她拿出空氣,取回1,000多萬加股票,共7,000萬,保證盈利3,500萬,所以可以知道他們先要1,000多萬,然後還番3,500萬給公司,如果那堆空氣唔賺錢,那些謂值6,000萬股票賣掉還番3,500萬就可以了

相等於折讓價配股,但接貨者不用付錢,而是收錢

就是這樣了
31 : GS(14)@2011-02-18 08:13:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110216324_C.pdf
盈喜

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,按本集團管理賬目之初步審閱為基準, 預期本集團截至二零一零年十二月三十一日止六個月的盈利較去年同期錄得大幅增長。 此乃主要由於
(i) 市場復蘇令集團農資業務的營業額及經營溢利上升;
(ii) 非常重大收購(日期為二零一零年七月二十七日的本公司公佈所指)完成後,新收購的苗木業務的利潤貢獻;
以及(iii) 收購附屬公司的一次性議價收購收益。
32 : GS(14)@2011-03-05 12:13:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110228366_C.pdf
假的要命,負債超重
33 : 鱷不群(1248)@2011-03-05 13:18:18

32樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110228/LTN20110228366_C.pdf
假的要命,負債超重

比營業額更高的應收帳和應付帳
34 : GS(14)@2011-03-05 18:23:32

33樓提及
32樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110228/LTN20110228366_C.pdf
假的要命,負債超重

比營業額更高的應收帳和應付帳


其他應收的金額是高得瘋狂
35 : wilyty(1376)@2011-03-06 16:14:48

要博就 827, 當然正路就 3983
36 : GS(14)@2011-03-06 16:32:37

仲有隻1866
37 : GS(14)@2011-10-03 20:43:18

1073 出咗,但係核數師不發表意見:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111003006_C.pdf

同上年都是賺幾百萬,死唔死?

應收款像山一樣高啊...

負債重

之前買間天行若木,今次真是行將就木...

(1) 範疇限制 — 生物資產
根據綜合財務狀況表附註41 所詳述,於二零一一年五月十七日,山西省太
原市中級人民法院(「法院」)裁定查封種植基地(定義見下文),為期兩年,
由二零一一年五月十八日至二零一三年五月十七日。被查封後, 貴集團
未能對種植基地作出轉讓、銷售、變更登記、質押及其他類似活動。於二
零一一年六月三十日,該種植基地相關之生物資產之總公平值減出售開支,
約為832,042,000 港元。由於缺乏可供使用的資料證明查封令的財務影響,
前述生物資產的現有估值所依據的假設是(其中包括)該等生物資產可在
沒有任何產權負擔的前提下自由出售及轉讓。
由於上述一事缺乏充份適
當的證據,吾等未能信納前述生物資產的計量基準是否屬適當,以及價值
是否已於 貴集團二零一一年六月三十日的綜合財務狀況表中公平地列報。
(2) 範疇限制 — 貴集團作出的財務擔保
吾等在審核過程中,取得若干資料,顯示 貴集團於二零一一年六月三十
日有未償還或然負債,來自就第三方的負債向銀行提供的擔保,總金額約
為132,136,000 港元。
貴公司董事認為,由於缺乏充份資料,彼等未能確認該等財務擔保是否
與 貴集團相關。故此,於本年度的綜合財務報表中,該等擔保的財務影
響未有計量及入賬。
吾等未能執行其他審核程序以使本身信納上述的事宜。
倘發現必須就以上段落所載的事宜作出任何調整,則會對 貴集團及 貴
公司於二零一一年六月三十日的財務狀況及 貴集團截至該日止年度的
現金流量及財務報表的相關披露,構成重大影響。

不發表意見
由於「不發表意見的基礎」一段所述事宜的重要性,吾等未能取得充份適當的
審核憑證,作為審核意見的基準。因此,吾等不對綜合財務報表表示意見。然而,
吾等認為在其他方面,綜合財務報表已根據香港《公司條例》的披露規定妥為編製。
須注意事項 — 關於未了結訴訟的可能結果的重大不確定因素
吾等並無其他保留意見,惟須指出綜合財務報表附註41 所載,關於二零一一
年五月十六日展開的一宗訴訟的可能結果涉及的不確定因素。該訴訟由位於
山西省一個白皮松種植基地(「種植基地」)的賣方(「原告」)對 貴集團於二零一
零年十一月一日收購的新全資附屬公司(「被告」)提出,起訴內容包括:(i) 就白
皮松種植基地訂立三份買賣合同時,被告誘使原告以極低價格出售,總體價
格遠低於 貴公司收購被告時所支付的代價,及(ii) 相關代價尚未支付。被告
要求法院撤銷買賣合同,並返還種植基地予原告。
由於訴訟尚在初步階段,最後判決的結果及對 貴集團財務狀況的財務影響
均存在重大不確定因素。

...
個別產品方面,由於氮肥邊際利潤微薄,本集團繼續減少銷售氮肥以規避風險。
而在磷肥、鉀肥、複合肥和農藥方面,由於本集團近年積極拓展供應及銷售管道,
加上本集團的分銷網絡進一步體現其經濟效益,這幾類產品的銷售均持續上升,
為整體營業額及利潤率帶來增長動力。
企業策略及未來展望
於二零一一年,中國政府繼續深化農業改革,增加農民收入,不斷加大對「三農」(即
農村、農民及農業)投入的政策。具體而言,中央政府推行的「全國新增五百億
斤糧食生產能力建設規劃」,顯示中央政府採取一切措施,致力增加糧食的產量,
此舉亦加快肥料市場未來數年的復甦步伐,並為行業帶來更大的發展空間。
另一方面,鑑於若干歐洲國家的債務危機導致全球經濟環境的動盪不安,加
上美國的經濟刺激政策的成效存疑,本集團於來年將繼續加強風險管理,審
慎行事,務求規避風險。本集團也會密切評估其經營模式,在鞏固現有業務
的同時拓展新的業務發展方向,以加強集團的核心競爭力。
展望將來,除了繼續本集團統購分銷及優化產品組合的策略外,本集團將積
極強化與上游品牌供應商的戰略性合作,進一步開發優質資源,以增加經營
的穩定性和持續發展性。
此外,為了令本集團之農業業務更多元化、擴大本集團之資產規模及增加收
入來源,本集團不斷物色投資機會。我們對本集團的長遠未來抱著樂觀的態度,
而且將致力為來年的挑戰與機遇做好準備。

38 : GS(14)@2011-10-03 20:45:06

新收購業務 — 苗木業務:
本集團於二零一零年十一月一日完成對一間綠化苗木企業的收購。該企業(即
山西天行若木)現時於山西及北京經營合共六個苗木種植基地,以於中國培育、
種植及銷售珍稀綠化苗木,並於年內向本集團貢獻了八個月的業績。於年內,
山西天行若木旗下的苗木日常銷售,分別向本集團貢獻營業額及純利約1.16
億港元及3,160 萬港元(不包括生物資產公平值減出售開支變動之虧損)。另一
方面,山西天行若木因出售具有總賬面值約2.512億港元的生物資產的苗木基地,
錄得特殊虧損1.216億港元,此舉為其多元發展旗下苗木產品組合的戰略規劃,
和所購買新苗木品種相輔相成。
年內,山西天行若木面對一項有關其購買一苗木基地的訴訟,該購買事項是
山西天行若木被本公司收購前發生。董事會均認為有關指控並不合法及不合
情理。本公司法律顧問認為該申索可能會被法院駁回。訴訟的詳情於上文「本
公司截至二零一一年六月三十日止年度綜合財務報表之獨立核數師報告之摘錄」
一節披露。
39 : 鱷不群(1248)@2011-10-03 20:50:06

已經查封了,還說甚麼認為該申索可能會被法院駁回


根據綜合財務狀況表附註41 所詳述,於二零一一年五月十七日,山西省太原市中級人民法院(「法院」)裁定查封種植基地(定義見下文),為期兩年,由二零一一年五月十八日至二零一三年五月十七日。被查封後, 貴集團未能對種植基地作出轉讓、銷售、變更登記、質押及其他類似活動。
40 : GS(14)@2011-10-03 21:43:13

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15668078
細看該組織的介紹,原來其團隊包括分析員、鑑證會計師( Forensic Accountant)、統計師、律師及電腦專家,仲犀利過投行的研究部,難怪報告內充斥各種起底技巧,由追蹤網站來源,到利用統計學模型比較同業盈利表現,甚至用一些卡通片的對白來增加娛樂性,報告為查證一個指超大品牌值過百億的品牌排名機構,聲稱問咗幾個被指是顧問的諾貝爾經濟學獎得主,都咪話唔神通廣大。
敵暗我明難澄清

「匿名者」近期成為政府打擊對象,所以「匿名分析」今次初試啼聲,也作了不少保險措施。它在報告中指,為了保護消息來源,扣起了一些文件,今次決定不公佈,但有關文件已經過加密,並存放於網上,並且以密碼保護,一旦感到人身安全受威脅,以及他們及消息來源的身份敗露,則會將密碼公開。
這種擠牙膏式的踢爆策略,肯定令公司頭痛不已,因為唔知道「匿名分析」還有甚麼底牌在手,究竟係拋浪頭定係真係有堅料?敵暗我明,公司要在不知道對方還掌握甚麼的情況下做澄清,便難免如履薄冰,不敢草率行事,以免出了一個澄清,反惹來對方另一波還擊。
超大上周五決定押後公佈去年度業績,並且繼續停牌,以待審核委員會與核數師額外增加審核程序,可說是深思後的對策,一來可以買時間,做一個全面性的澄清,一了百了。同時間,亦讓這段期間的股價不會異常波動。三來也斷了「匿名分析」的財路,令其不可以把沽空倉平倉套利。
可是這樣做的壞處,卻是一眾小股東及基金都要被綁,在這個今日唔知明日事的市況,大家的耐性都會很有限,所以超大的業績與澄清,也要與時間競賽。
41 : 鱷不群(1248)@2011-10-03 22:18:42

斷甚麼人財路?決定押後公佈去年度業績前已經停牌啦,根本自己已經衰了,還說到好似反擊一樣
42 : GS(14)@2011-10-07 22:19:05

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111006/News/eb_ebb1.htm

為不明人士擔保貸款

陳業馮會計師行又指出,發現浩倫為一名第三方作擔保借取約1.32億元貸款,但卻竟然未能證實該第三方是否與公司有關。

浩倫農科於去年7月公布,以10億元向吳少寧、薛志新等收購山西白皮松種植基地,但原來吳少寧等人是在同年1月買入該種植基地,代價僅為9,112萬元,約半年時間內轉手賺逾9億元。翻查資料,吳少寧等人買入該種植基地時,估值約2.7億元,但經半年「加工」後,估值竟急升2.6倍至9.6億元。

本報由本周一至昨日截稿前一直未能聯絡浩倫農科管理層。事實上,現時市值僅1.2億元的浩倫,在旗下市值逾8億元資產遭查封後,近月股價持續下滑,截至昨日收市價0.207元,較農地於5月17日遭查封當日收市價0.61元已大跌接近七成。

劉央曾垂青入股

民企風暴爆發前,農業股一度成為市場寵兒,浩倫農科在2003曾獲當時剛加入西京投資的劉央垂青入股,直至2006年才沽清股份退出。有市場消息更指出,今次出事的種植基地,浩倫曾用作抵押在內地借入一筆人民幣貸款。
43 : GS(14)@2011-10-07 22:19:30

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111007/News/eb_ebc1.htm

浩倫一度跌25%

至於另一細價股浩倫農科,受押地借貸消息影響,昨一度急瀉24.6%,集團中午發澄清通告後表現略有起色,收市報0.19元,跌幅收窄至7.7%。浩倫稱,公司沒有抵押任何種植基地用作任何貸款。

事源於本周一(3日)浩倫公布業績,其核數師陳葉馮會計師行披露集團旗下一個市值8.32億元的種植基地,因涉去年收購時壓價及拖數,於今年5月起已被政府查封,兩年內不得轉讓、銷售或質押;事件可能對公司估值造成影響,但浩倫此前一直沒披露。

事實上,現時市值僅1.2億元的浩倫,在旗下市值逾8億元資產遭查封後,近月股價持續下滑,截至昨日,其股價已較農地於5月17日遭查封當日收市價0.61元大跌接近七成。
44 : GS(14)@2011-10-07 22:20:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111006224_C.pdf

該報導指本公司曾以該種植基地用作抵押在內地借入一筆人民幣貸款,最壞情況或須退回
地皮。董事會特此澄清,該報導的以上陳述內容與事實不相符。本公司沒有抵押所指种植
基地用作任何貸款。對於該報導,本公司保留追究法律責任的權利。
45 : 鱷不群(1248)@2011-10-07 23:28:17

轉移視線是沒有用的smiley

事件1與事件2就算沒有關連,兩件事件仍確實地存在
46 : GS(14)@2011-10-08 08:54:45

即是佢有用其他地去做?
47 : 鱷不群(1248)@2011-10-08 09:00:23

46樓提及
即是佢有用其他地去做?

那筆數是其他人借,上市公司擔保
48 : GS(14)@2011-10-08 09:14:29

47樓提及
46樓提及
即是佢有用其他地去做?

那筆數是其他人借,上市公司擔保


咁因為核數師講了,他無得駁
49 : 鱷不群(1248)@2011-10-08 09:59:03

不如叫證監開file調查點解不公佈重要資產被查封的股價敏感消息
50 : GS(14)@2011-10-14 19:41:24

2011-10-08 HJ
...
浩倫經營農業肥料及農勞貿易,以及非農資貿易,去年新購苗木業務,總營業額達42.4 億元,其中苗木業務稅前虧損1.24 億元,整體稅前虧損6740萬元,是苗木業務所影響。

浩倫於上月30 日公布業績,其後兩天股價已跌24.7%,於6 月傳媒報道核數師報告的不表示意見及提出注意事項,市場反應相當波動,波幅達29%,最低價為0.15 元,只是賬面值1.79元的8.3%,但究竟淨值應是多少,仍看事態發展。

業績涉及特殊事項,基於不確定性,賬面淨值已不能作準,況且收購的苗木業務虧損最重,現年並不明朗,雖有保證,但亦調低收購價,反映收購價過高;凡是收購,最重要是收購後的貢獻,當時的估值只是估計,只能作參考,但竟有賣家報稱誘使以極低價出售,相信是立場問題。

戴兆
51 : GS(14)@2011-10-27 00:38:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111026116_C.pdf

本公司謹此提述日期為二零一一年九月三十日的末期業績公告,當中列有「本
公司截至二零一一年六月三十日止年度綜合財務報表之獨立核數師報告之摘錄」
(「報告摘錄」)一節。本公司謹此就報告摘錄內的保留意見提述的若干事項,披
露以下詳細資料:
52 : micho(10404)@2011-11-18 02:05:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111117594_C.pdf
1億股貼價 (0.4 as exercise px option) to 2 person....
一個系地產經紀? 一個系神祕人?smileysmiley

只能估計體黎會好快行使。。。
53 : greatsoup38(830)@2011-11-18 09:27:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111117594_C.pdf

兩個香港英文人Lee Wang Hin及Lau Ying Sat持有的Pratica Limited認購1億股購股權,每份1仙,認購價40仙...
54 : honey(6546)@2012-02-24 22:43:23

其实一鸡几味,
无本批股,
用"收购附属公司的议价收购收益"粉饰亏损,
2年利润保证期,封林不用担心销售,有生意再说
有钱就还入上巿公司,无钱就坏账
55 : GS(14)@2012-02-24 22:44:54

54樓提及
其实一鸡几味,
无本批股,
用"收购附属公司的议价收购收益"粉饰亏损,
2年利润保证期,封林不用担心销售,有生意再说
有钱就还入上巿公司,无钱就坏账


差唔多啦
56 : honey(6546)@2012-02-24 22:46:42

同682有什么关系?
57 : greatsoup38(830)@2012-02-24 22:49:29

56樓提及
同682有什么关系?


肥料向呢間公司買
http://www.hkexnews.hk/newlistin ... 19991116chap12a.pdf
58 : honey(6546)@2012-02-24 22:52:17

吳主席会否是郭主席的持牌人?
59 : greatsoup38(830)@2012-02-24 23:01:17

58樓提及
吳主席会否是郭主席的持牌人?


講清楚少少?
60 : honey(6546)@2012-02-24 23:07:45

682和1073会否同一个老板?
61 : greatsoup38(830)@2012-02-24 23:14:28

60樓提及
682和1073会否同一个老板?


應該不會
62 : 游浪潮(3792)@2012-02-27 22:26:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120227349_C.pdf

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司之全資附屬公司山西天行若木於今天收到法院的裁定書通知,原告於二零一二年二月二十二日向法院申請撤銷對山西天行若木的起訴,而法院已於同日批准該撤訴申請。因此,預期法院將於短期內解除對種植基地的查封令。當查封令解除後,山西天行若木將恢復對該種植基地的所有權利。本公司將於法院確認解除查封令後刊發進一步公佈
63 : GS(14)@2012-02-27 23:05:36

薛先生拿到錢就不煩了
64 : kwuntl(19490)@2012-02-28 00:45:21

Who is 薛先生? (Do you mean government people of PRC?)
65 : GS(14)@2012-02-28 00:46:35

64樓提及
Who is 薛先生? (Do you mean government people of PRC?)


這天行若木原本是他的
66 : kwuntl(19490)@2012-02-28 20:54:39

睇怕聽日1073股價有機大跌, 買親呢類股我都輸錢......


浩倫農業科技(01073)公布截至去年12月底止中期業
績,純利1﹒34億元,跌44﹒1%,每股基本盈利16﹒88仙,不派息。
 期內,營業額為22﹒2億元,升19﹒9%;經營溢利2﹒19億元,跌20﹒4%;毛
利為1﹒38億元,升18﹒7%
67 : kwuntl(19490)@2012-02-28 20:56:40

當初重以為解除查封令會令股價升... (我係0.44入左100000股...)
68 : GS(14)@2012-02-28 21:12:33

66樓提及
睇怕聽日1073股價有機大跌, 買親呢類股我都輸錢......


浩倫農業科技(01073)公布截至去年12月底止中期業
績,純利1﹒34億元,跌44﹒1%,每股基本盈利16﹒88仙,不派息。
 期內,營業額為22﹒2億元,升19﹒9%;經營溢利2﹒19億元,跌20﹒4%;毛
利為1﹒38億元,升18﹒7%
懂不懂去港交所拿資料?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120228358_C.pdf
轉盈為虧呢...

應收太恐怖了,扣除虛空的,只是爛的公司

企業策略及未來展望
根據中央政府最近公佈的二零一二年中央一號文件,中國政府繼續深化農業
改革,增加農民收入,不斷加大對「三農」(即農村、農民及農業)投入的政策。
具體而言,一號文件強調農業技術對中國穩定及持續發展農業、農產品供應,
以及確保食物安全的重要性。因此,中央政府採取一切措施增加糧食的產量
以及提升農業技術,為本集團於來年的發展締造有利的環境。
另一方面,鑑於若干歐洲國家的債務危機導致全球經濟環境的動盪不安,美
國的經濟刺激政策的成效存疑,加上中國銀行業最近放寬貸款政策,本集團
於來年將繼續加強風險管理,審慎行事,務求規避風險。本集團也會密切評
估其經營模式,在鞏固現有業務的同時拓展新的業務發展方向,以加強集團
的核心競爭力。
展望將來,除了繼續本集團統購分銷及優化產品組合的策略外,本集團將積
極強化與上游品牌供應商的戰略性合作,進一步開發優質資源,以增加經營
的穩定性和持續發展性。
此外,為了令本集團的農業業務更多元化、擴大本集團的資產規模及增加收
入來源,本集團不斷物色投資機會。
我們對本集團的長遠未來抱著樂觀的態度,
而且將致力為來年的挑戰與機遇做好準備。
69 : kwuntl(19490)@2012-02-28 21:29:35

福建股真係難玩, (我係904 中國綠色食品都輸過錢...)
70 : GS(14)@2012-02-28 21:34:05

69樓提及
福建股真係難玩, (我係904 中國綠色食品都輸過錢...)


根本就唔應該亂玩
71 : kwuntl(19490)@2012-02-28 21:35:21

謝謝greatsoup兄...想請問點睇1073係轉盈為虧...?
72 : GS(14)@2012-02-28 21:58:17

71樓提及
謝謝greatsoup兄...想請問點睇1073係轉盈為虧...?


扣晒特殊項咪蝕錢囉
73 : kwuntl(19490)@2012-02-28 22:41:39

D所謂特殊項即係老作...呢鍋可能要再輸錢係福建股手上...決定以後唔玩福建垃圾股...
74 : GS(14)@2012-02-28 22:58:47

73樓提及
D所謂特殊項即係老作...呢鍋可能要再輸錢係福建股手上...決定以後唔玩福建垃圾股...


一直應該是
75 : GS(14)@2012-03-21 23:25:45

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16175447
為作而作

浩倫主席吳少寧現仍持 26.33%股份( 2.232億股)。消息人士稱,他只知道大股東持倉不變,「其他股東被斬倉,我哋沒法知道。」

...

浩倫股份如此脆弱,或與其近年業務快速發展有關。首先,浩倫的綜合資產負債表顯示,每年的「其他應收款項、按金及預付款項」,更由 2003年度的 4622.8萬元,逐年增加到 2011年度的 28.55億元。
至於在「應付貿易款項及票據」方面,亦由 2003年度的 1.34億元,增加至 2011年度的 20.04億元。簡單說,上述兩組數據顯示,浩倫採取「有賒有還」策略谷生意。
為配合做大生意,該公司存放在銀行的受限制銀行存款(即為取得銀行貸款額度而存在銀行的不動資金)在過去兩年倍增,由原先的 3.4億元,大增至 6.09億元。
消息人士解釋,出現應收及應付款項同步大增,與該公司生意增長時,通常先向內地銀行存放資金作為限制存款有關。之後其便可以從銀行取得 6個月至 1年的額度,循環多次作為預付貨款,此舉應付款有較快速度的增加。
(按: 即是造假數)
76 : GS(14)@2012-03-21 23:26:02

另一方面,投資者亦關注,浩倫於 2010年初以 10億元購入山西天行若木,天行若木旗下白皮松種植場曾被查封,於 2月 27日獲太原市法院向林業局發出「解封」通知書,由於收購價不菲,故市場關注此投資進度。
本報多次致電山西省林業局冀跟進種植地解封的進度,卻不得要領。
消息人士解話稱,浩倫原本在山西省購置 4至 5幅種植土地,只有面積達 4500畝白皮松種植場被查封,但是期間尚可以派人維護。
當解封後,浩倫可以將種植場內的資產入賬,兼可以銷售存貨及將資產抵押。

77 : kwuntl(19490)@2012-03-21 23:45:57

意思係咪佢地老細D生意左手交右手... 做大 turnover同 account receivable, 呃銀行貸款額....?


浩倫股份如此脆弱,或與其近年業務快速發展有關。首先,浩倫的綜合資產負債表顯示,每年的「其他應收款項、按金及預付款項」,更由 2003年度的 4622.8萬元,逐年增加到 2011年度的 28.55億元。
至於在「應付貿易款項及票據」方面,亦由 2003年度的 1.34億元,增加至 2011年度的 20.04億元。簡單說,上述兩組數據顯示,浩倫採取「有賒有還」策略谷生意。
為配合做大生意,該公司存放在銀行的受限制銀行存款(即為取得銀行貸款額度而存在銀行的不動資金)在過去兩年倍增,由原先的 3.4億元,大增至 6.09億元。
消息人士解釋,出現應收及應付款項同步大增,與該公司生意增長時,通常先向內地銀行存放資金作為限制存款有關。之後其便可以從銀行取得 6個月至 1年的額度,循環多次作為預付貨款,此舉應付款有較快速度的增加。
(按: 即是造假數)
78 : GS(14)@2012-03-21 23:52:12

77樓提及
意思係咪佢地老細D生意左手交右手... 做大 turnover同 account receivable, 呃銀行貸款額....?


浩倫股份如此脆弱,或與其近年業務快速發展有關。首先,浩倫的綜合資產負債表顯示,每年的「其他應收款項、按金及預付款項」,更由 2003年度的 4622.8萬元,逐年增加到 2011年度的 28.55億元。
至於在「應付貿易款項及票據」方面,亦由 2003年度的 1.34億元,增加至 2011年度的 20.04億元。簡單說,上述兩組數據顯示,浩倫採取「有賒有還」策略谷生意。
為配合做大生意,該公司存放在銀行的受限制銀行存款(即為取得銀行貸款額度而存在銀行的不動資金)在過去兩年倍增,由原先的 3.4億元,大增至 6.09億元。
消息人士解釋,出現應收及應付款項同步大增,與該公司生意增長時,通常先向內地銀行存放資金作為限制存款有關。之後其便可以從銀行取得 6個月至 1年的額度,循環多次作為預付貨款,此舉應付款有較快速度的增加。
(按: 即是造假數)


你講,我無講
79 : Clark0713(1453)@2012-04-08 19:49:40

"仲有隻浩倫農科(1073,當日8011),呢隻嘢唔單止係第一間香港創業板公司,亦係第一間「升呢」上主板的公司,在內地賣肥料農藥,向來低調,本來冇人好講,不過,如果大家有睇順叔今年3月嗰兩篇「超大農作」,應該記得浩倫農科。"

"超大(682)香港總辦事處兼主要營業地點,在灣仔華潤中心27樓2705室,浩倫香港總辦公室兼主要營業地點,亦在華潤中心27樓,不過係2706室,啱啱隔離,呢對福建股孖寶,內地總部咁啱又係在福州西湖,早幾年在香港的鄰居,仲有隻第一天然(1076)添,大家福建老鄉,又齊齊耕田搵食,好自然,我幫你買肥料,你同我賣瓜菜,上游到下游,成條調理農務供應鏈串埋一抽。"

http://caijingcarefree.blogspot.com/2011_11_25_archive.html
80 : GS(14)@2012-04-08 22:14:57

一團垃圾
81 : 自動波人(1313)@2012-05-25 22:25:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120525593_C.pdf

陳葉馮都攪唔掂....
82 : GS(14)@2012-05-26 14:39:05

浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,陳葉
馮會計師事務所有限公司已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師,由二零一
二年五月二十五日起生效。董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司為本集團
的新核數師,以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任的空缺,其任期至本公司下
屆股東週年大會結束為止。根據本公司的組織章程細則,委任新核數師須待本公司股
東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准。
陳葉馮會計師事務所有限公司於其日期為二零一二年五月二十五日之辭任函中確
認,概無有關其辭任之事宜須敦請本公司之證卷持有人注意。董事會亦確認並不知悉
有關陳葉馮會計師事務所有限公司辭任之任何事項需要本公司之證卷持有人及本集
團之債權人注意。陳葉馮會計師事務所有限公司尚未就本集團截至二零一二年六月三
十日止年度賬目展開任何審計工作。
更換本集團核數師之理由是因為本公司未能與陳葉馮會計師事務所有限公司就截至
二零一二年六月三十日止年度之核數費用達致共識,且開元信德會計師事務所有限公
司建議之核數費用較低,董事會認為此乃符合本公司及股東之整體利益。

他連904都唔敢玩
83 : thomasgp02a(16679)@2012-05-26 16:08:32

是陳葉馮的要求高左,定係904和1073實在太「真」?
84 : GS(14)@2012-05-26 16:12:57

83樓提及
是陳葉馮的要求高左,定係904和1073實在太「真」?


可以話是第一項,第二項個問題是一直存在的
85 : 自動波人(1313)@2012-05-26 17:21:36

682,904,1073都係用佢

福建農務系御用會計師

還有以前的1076
86 : GS(14)@2012-05-26 17:23:39

唔用佢都上唔到
87 : GS(14)@2012-09-29 22:46:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120927494_C.pdf
轉盈為虧蝕5,000萬,超重債,爛ed

7. 應收貿易款項及其他應收款項
應收貿易款項及其他應收款項包括應收貿易款項及應收票據,於報告期間結算日根據發
票日期呈列的賬齡分析如下:
於六月三十日
二零一二年二零一一年
千港元千港元
0–90 日948,795 705,114
91–180 日106,863 39,659
181–365 日11,455 44,347
365 日以上12,595 7,746
1,079,708 796,866
減:呆賬撥備(12,867) (13,075)
1,066,841 783,791
債務一般於發單日期起計六個月內到期。本集團可按個別情況及於評估與客戶的業務關
係及信譽後,應客戶要求延長信貸期。
8. 應付貿易款項及其他應付款項
應付貿易款項及其他應付款項包括應付貿易款項及應付票據,於報告期間結算日的賬齡
分析如下:
於六月三十日
二零一二年二零一一年
千港元千港元
一個月內到期或應要求487,358 385,103
一個月後但兩個月內到期382,728 311,865
兩個月後但三個月內到期289,806 246,807
三個月後但六個月內到期900,073 762,481
六個月後到期23,386 33,610
2,083,351 1,739,866
...

企業策略及未來展望
根據中央政府的二零一二年中央一號文件,中國政府繼續深化農業改革,提
升農戶收入,不斷加大對「三農」(即農村、農戶及農業)投入的政策。具體而言,
一號文件強調農業技術對中國穩定及持續發展農業、農產品供應,以及確保
食物安全的重要性。因此,中央政府採取一切措施增加糧食產量以及提升農
業技術,為本集團於來年的發展締造有利環境。
另一方面,鑑於若干歐洲國家的債務危機導致全球經濟環境動盪不安,美國
經濟刺激政策的成效存疑,加上中國銀行業最近放寬貸款政策,本集團於來
年將繼續加強風險管理,審慎行事,務求規避風險。本集團也會密切評估其
經營模式,在鞏固現有業務的同時拓展新的業務發展方向,以加強集團的核
心競爭力。
展望將來,對於農資經營業務,除繼續本集團統購分銷及優化產品組合的策
略外,本集團將積極強化與上游品牌供應商的策略合作,進一步開發優質資源,
以增加經營的穩定性和持續發展。對於苗木業務,本集團計劃在其他省份與
當地政府合作發展新的苗木種植基地以培育綠化苗木,此乃本集團認為具有
高增長潛力的產業。
此外,為令本集團之農業業務更多元化、擴大本集團之資產規模及增加收入來源,
本集團不斷物色投資機會。本集團亦正改善其資本結構,目的在於確保一個
穩定的中長期債務融資結構。我們對本集團的長遠未來抱著樂觀的態度,而
且將致力為迎接來年的挑戰與機遇做好準備。

88 : greatsoup38(830)@2013-03-02 14:19:31

虧損減75%,900萬,超重債
89 : 自動波人(1313)@2013-03-02 15:39:48

毛利太低
90 : greatsoup38(830)@2013-03-02 15:45:57

條數流到就來死
91 : greatsoup38(830)@2013-03-07 01:16:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130304806_C.pdf
1073 blow water
92 : greatsoup38(830)@2013-06-18 23:15:53

買垃圾
93 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:53:10

1073

虧損降一半,至2,500萬,超重債,AR...
94 : GS(14)@2014-01-28 00:38:30

1仙配售500萬份option,認購價45仙
95 : GS(14)@2014-01-28 00:39:16

原來是283、530 潘生
96 : iniesta(1400)@2014-01-28 00:57:38

溢價咁多, 咁大隻甲拿引散戶?
97 : GS(14)@2014-01-28 00:57:57

iniesta96樓提及
溢價咁多, 咁大隻甲拿引散戶?


應該其他地方有貨
98 : greatsoup38(830)@2014-02-11 00:04:07

盈警
99 : greatsoup38(830)@2014-03-01 12:43:04

1073

虧損增1倍,至2,000萬,重債,AR...
100 : GS(14)@2014-06-13 01:23:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101031084_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140612806_C.pdf

洗走利潤有妙法
101 : GS(14)@2014-07-09 00:02:50

就快爆破
102 : GS(14)@2014-07-29 00:26:18

1073 取消收購
103 : LHC(34894)@2014-08-28 19:22:52

iniesta96樓提及
溢價咁多, 咁大隻甲拿引散戶?


747翻版 smiley
104 : greatsoup38(830)@2014-08-28 21:48:49

玩遊戲吧,不要理
105 : GS(14)@2014-09-25 12:51:09

financial manager leave leads to delay of financial report
106 : GS(14)@2014-10-19 11:28:52

江西部分唔掂
107 : GS(14)@2014-10-25 11:58:02

big wok
108 : GS(14)@2014-10-30 00:05:33

唔太掂
109 : GS(14)@2014-10-30 22:44:46

大煲
110 : GS(14)@2014-11-30 01:56:44

崩潰
111 : greatsoup38(830)@2014-12-04 02:04:05

死定了
112 : iniesta(1400)@2014-12-05 00:00:40

又一隻福頭瓜柴
113 : greatsoup38(830)@2014-12-05 00:37:52

.10幾年至瓜都算奇跡
114 : greatsoup38(830)@2014-12-14 00:48:48

發4,500萬公司債
115 : greatsoup38(830)@2014-12-23 02:17:21

唔掂
116 : GS(14)@2014-12-31 11:32:18

大鑊
117 : greatsoup38(830)@2015-01-15 00:34:19

delay
118 : x31294128(46781)@2015-01-15 07:50:22

我一直都覺得香港的市場監管好成功,完全冇老千

多謝哂上市科、證監會,多謝你地令市場變得咁美好,又公平又有保障,令股壇長毛呢類人唔可以得逞,聽聞David Webb成日俾你地激到吐血,我覺得你地真係做得好好
你地近年仲要越做越好,一年證監會都冇幾個人要捉,就算有人要罰,最多都係罰幾萬蚊就搞掂,證明個市根本就冇咩失當行為,就算有都好輕微,如果唔係又點會罰幾萬蚊就足夠?都係你地把關監管做得好啦

上市科、證監會,再一次多謝你地

另外仲要多謝訂立《證券及期貨條例》的人,你地訂立的條例令香港的市場監管制度比美國出色十倍,真係多得有你地,令香港證監會做到好多好多野,完全做得好過美國證監會,你地真犀利

訂立《證券及期貨條例》的人,萬二分感謝你地
119 : x31294128(46781)@2015-01-15 07:53:54

1073可以維持上市地位咁多年,證監會功勞唔小啊
120 : greatsoup38(830)@2015-01-16 00:09:55

呢間同超大咁有關,點解唔暈呢
121 : greatsoup38(830)@2015-02-04 00:37:24

game over
122 : Clark0713(1453)@2015-02-13 16:57:52

收皮!
123 : greatsoup38(830)@2015-02-15 12:29:25

超大掂了,他卻倒了
124 : greatsoup38(830)@2015-02-26 00:08:00

停牌
125 : greatsoup38(830)@2015-02-26 01:28:46

無救
126 : GS(14)@2016-03-09 17:25:06

差不多了
127 : GS(14)@2016-07-14 11:20:23

huge debt
128 : GS(14)@2017-02-14 14:53:53

DIE
129 : GS(14)@2017-04-27 16:18:29

(1) 取消執行董事之董事資格;
(2) 獨立非執行董事辭任;及
(3) 公司秘書辭任
130 : greatsoup38(830)@2017-05-03 23:13:41

http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/ ... ls-2017042805_c.htm
竟然注入禹銘業務
131 : greatsoup38(830)@2017-05-04 07:38:41

有關非常重大收購而提交新的上市申請
和反收購事項涉及新的上市申請
132 : GS(14)@2017-05-18 00:47:10

1. 10合1
2. —配售888,888,889股,每股18仙,集資1.8億
3. 轉出原業務,作價1元,並提供5,000萬供還債
4. 373注入禹銘業務,作價4億,以現金及債券支付
5. 2供3,每股18仙
6. 易名大禹金融
133 : GS(14)@2018-10-18 01:42:01

http://www.finet.hk/Newscenter/n ... 4c9e4b0d1966a2b36d5
曾經作爲“首支香港創業板上市的綜合農資集團”的浩倫農科如今已是快被淹沒在曆史長河之中。但誰能想到,這只農業背景的老港股,在經曆過清盤、主席破産、被數家銀行追討債務、除牌程序啓動到第三階段等等一系列低谷後,又迎來新的生機。

轉板以來從未虧損

浩倫農科作爲本港第一批創業板公司轉至主板的公司,其主要業務爲買賣肥料、農藥、其他農産品及非農資産品;制造及銷售農藥及肥料;提供植保技術服務;綠化苗木培育、生産種植及銷售。一般來說,港股大多數被提清盤呈請的公司多爲虧損狀態,主營業務不足以繼續支持公司的運營。誰能想到,浩倫自2002 -年起自創業板轉至主板上市以來,盡管業績上有大起大落過,但數十年來從未出現過虧損。是什麽能讓一間公司在一夕破滅淪落至清盤等待白武士援手的地步?故事恐怕要從頭說起。浩倫農科在轉至主板上市之後,在農業這個競爭激烈的市場中,爲獲得更多的市場占有率,浩倫的業務鋪開快速發展。可以看到,自04年到06年之間,浩倫營業額幾乎一年翻一倍,並在後續多年維持著高速增長態勢。而純利方面卻跟不上營業額的高速增長,多次大起大落。停牌之前的年報中顯示,13財年浩倫的純利增長達到多年以來的最高峰1.54億元。高速的增長卻並不意味著企業的健康發展。

相較于2003年度的1.34億港元,13財年資産負債表顯示,浩倫應收貿易款項及其他應收款項32.98億港元,意味著存在高達32.98億港元的賒銷情況,而手上現金只有不到1億港元。與此同時,應付貿易款項及其他應付款項約21.26億港元,銀行和其他貸款約10.07億港元,流動負債約31.7億港元左右。但賒銷這種多靠信用爲維持的銷售情況,並不能保證完全沒有壞賬,由此可以看出,當年浩倫雖然企業規模很大,但企業資金鏈應該處于比較緊張的狀態。

資金問題全面爆發

在2014年時,福建民企先後出現資金鏈問題,浩倫農科的資金面問題亦全面爆發。浩倫亦公布2013財年中期業績,純利大跌93.5%至1052萬港元,就算剔除若幹非現金流量項目及上一個期間的非經常性項目影響,純利亦按年減少41.7%。

天不測風雲,2014年10月中浩倫公布自2014年第二季度開始縮減生産規模及出現資金緊張情況後,當地管理層要求江西附屬公司盡快償還借款。江西附屬早已停産,該附屬無法實時償還其向當地管理層的600萬元借款,當地管理層亦不願意配合公司准備有關2014年度業績審計所需資料,同時江西廠房拆遷補償金額大降1000萬元。由這次來自當地管理層的追債拉開了浩倫債務危機的帷幕,10月26日浩倫公布遭渣打銀行索償逾1億元人民幣,接著又接到郭浩及福建超大的代表律師出具予公司及吳少甯的索償書,由郭浩及超大集團提供擔保並由公司及吳少甯提供反擔保的尚未清還的貸款金額,合共約6-7億元人民幣。11月,浩倫收到由CCM作爲呈請人向香港高等法院提出的清盤呈請,12月又公布江西浩倫涉三宗訴訟,不止是當地管理層的債務,還包括供應商以及建行的欠款。根據浩倫最後一次公布的14年中期業績中,可看到賬面上現金僅1.64億港元,完全不足以償債。公司也不是沒有做過掙紮,曾在12月發公司債募4500萬,仍難以挽回殘局。最後,公司不得不抛售資産以償還債務。

2015年1月,獲擔保人代償5850萬元銀行貸款。同時,江西工廠的停工也使一度使浩倫業務陷入停滯狀態。2月,浩倫遭法院頒令清盤,啓動除牌程序。同年7月,該公司主席吳少甯被判定破産,高管陸續辭職。

白武士借殼反收購

當16年3月,浩倫的除牌程序進入第三階段即將被取消上市地位時,終于等到了白武士的出現。同年8月,聯合集團(00373-HK)公布,作價4億港元向浩倫農科出售禹銘投資管理全部股權,後者主要從事證券及期貨條例下之第1、4、6及9類受規管活動。預計出售確認收益3.9億元,所得淨額擬用于營運資金。而在此時,浩倫的資産已經被賣得七七八八,哪裏還有錢去付這筆收購款項呢?

很明顯,浩倫此番苟延殘喘除牌階段收到白武士另眼相看,而聯合方面也借此機會反收購借浩倫這個“殼”將附屬金融公司送上二級市場,但是事情卻遠遠沒有那麽簡單。去年8月24日,浩倫農科第一次向聯交所遞交複牌建議,除收購外,複牌建議中包括股本重組、配售新股、公開發售股份及公司與債權人訂立的安排計劃。于2016年9月15日,聯交所同意將公司根據上市規則就複牌建議(而不是其他建議)而提交新的上市申請的期限延長至今年3月31日,在要被除牌的最後關頭,浩倫得以喘息。由于構成反收購和重組等改變資本結構的重大事項,需要一段時間時間落實。浩倫在5月17日公告重組、配股、供股等複牌方案建議。又經過數月重組,直至昨日浩倫農科公布提交第二次新上市申請。至此,浩倫農科被白武士大禹金融從除牌邊緣拉回來已過去近一年半的時間,離停牌已經過去了整整三年。

能夠白武士能夠出手相幫,或許是看中浩倫主板的殼價值,又或許是又自己的籌謀,但對于業務早已停擺的浩倫來說不失爲一種幸運。從未有過虧損,簡單看賬目看似正在健康運營的公司卻在一夕之間資金鏈出現問題,浩倫農科絕非個例。或許,浩倫農科的遭遇可以歸于企業發展太過于冒進,若想良好運營企業亦要好好思考對策以促進健康循環發展,不可盲目擴張。一年又一年的重組,而今二次申請尚未有官方定論,股東們也只好靜候佳音,同時小編也會持續跟進,欲知後事如何,且聽【港股解碼】的下回分解!

作者:朱亦丹
本文原創,未經授權不得轉載,如想轉載請關注官方微信號港股解碼,留言獲取授權。
134 : GS(14)@2018-12-29 00:05:17

1. 聯合集團宣佈以4億注入1073
2. 莊舜而認購45%新股
3. 李華倫等人認購30%
4. 其餘股份2供3,每股52仙
135 : GS(14)@2019-04-12 09:18:52

虧,重債空殼
136 : GS(14)@2019-04-14 21:38:11

http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/ ... ls-2019041102_c.htm
招股書
137 : auditiontrading(59973)@2019-04-26 22:49:21

重組股不公開發售供股。。
公開招股??什麼新招。。
聯交所不過的變招?。。
138 : GS(14)@2019-04-27 07:10:25

auditiontrading137樓提及
重組股不公開發售供股。。
公開招股??什麼新招。。
聯交所不過的變招?。。


是呀,可能怕不公平
浩倫 農業 1073 8011 專區 關係 0682 1076
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269970

李寧 (2331) 專區

1 : GS(14)@2010-07-01 17:09:22

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5906

公告:
(暫無)
2 : GS(14)@2010-07-01 20:21:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100630184_C.pdf
3 : GS(14)@2010-07-03 13:31:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100702/GLN20100702066_C.pdf

apple 報導在新聞區
4 : GS(14)@2010-07-11 20:26:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100711002_C.pdf
發明家以不道德方式變成億萬富翁
5 : GS(14)@2010-07-28 23:56:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100728072_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-14 15:08:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100813180_C.pdf
7 : GS(14)@2010-08-29 21:27:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825445_C.pdf
8 : GS(14)@2010-08-31 23:19:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100831799_C.pdf
董事會獲告知,賣方於二零一零年八月三十一日與快意訂立諒解備忘錄,據此,快意建議向賣方收購合共325,181 ,85 0股股份,佔本公司於本公告日期所有已發行股本約3 0.9%。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100831034_C.pdf
II . 擬李寧收購事項
快意董事會欣然宣佈,於二零一零年八月三十一日,快意(作為買方)與Victory Mind
Assets、Dragon City及Alpha Talent(作為賣方)訂立李寧收購諒解備忘錄,據此,買方
已建議向李寧賣方收購325,181,850股李寧股份,相當於本公告日期之李寧已發行股本
約30.9%。
根據李寧收購諒解備忘錄收購325,181,850股李寧股份之代價,將根據二零一零年八月
二十六日快意股份暫停買賣前李寧股份連續最後30個交易日之平均收市價而釐定。
李寧代價將由快意以李寧代價股份及李寧可換股票據支付予李寧賣方,有關價格將
根據二零一零年八月二十六日快意股份暫停買賣前快意股份連續最後30個交易日之
平均收市價而釐定。
III .瀋陽收購事項
快意董事會欣然宣佈,於二零一零年八月三十一日,快意簽訂瀋陽收購協議。根據
瀋陽收購協議,快意有條件同意收購亮均及合富之全部已發行股本,總代價為
700,000,000港元(可予調整)。瀋陽收購協議的代價金額協定透過分批發行及配發瀋陽
代價股份支付。
9 : GS(14)@2010-09-07 21:15:24

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... &p=1443015#p1443015

akao12 寫:咁快意節能既廠佬執到幾多?


好似無禁售期,應該他那9.5億股,其中1.5億股解禁,現時最少值1億,賣晒就值7億。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090702001_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100711002_C.pdf

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 32&src=MAIN&lang=ZH
10 : GS(14)@2010-09-20 23:29:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100920058_C.pdf
11 : GS(14)@2010-10-26 22:50:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101025002_C.pdf
OZ Fund shopping Vo1.2

(A) 股份認購事項
根據認購協議,本公司同意有條件配發及發行及認購人同意有條件按股份認購價每股認購股份0.62港元以現金認購合共629,038,000股認購股份,佔於本公佈日期之本公司已發行股本約3.60%及經發行認購股份擴大之本公司已發行股本約3.48%。
認購人認購股份數目
OZ Master Fund, Ltd. 259,680,000股股份
OZ Asia Master Fund, Ltd. 118,840,000股股份
OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. 11,492,000股股份
Gordel Holdings Limited 7,780,000股股份
OZ Select Master Fund, Ltd. 4,436,000股股份
OZ ELS Master Fund, Ltd. 1,004,000股股份
Goodwill Capital Investment Limited 161,290,000股股份
Seawheel Limited 64,516,000股股份
合計: 629,038,000股股份

(B) 認股權證發行事項
根據認購協議,經考慮認購人訂立認購協議,本公司進一步有條件同意向認購人發行認股權證,以按初步行使價每股新股份0.80港元(可予調整)認購初步合共314,519,000股新股份(於出現股份合併、拆細及重新分類之情況時可予調整)。314,519,000股新股份佔本公司於本公告日期已發行股本約1.80%及經發行認購股份及新股份擴大之本公司已發行股本約1.71%。
認股權證之詳情︰
認股權證數目︰ 合共314,519,000份認股權證,賦予權利認購314,519,000股新股份(於出現股份合併、拆細及重新分類之情況時可予調整)。
各認購人將認購之認股權證數目如下︰
認購人認股權證數目
OZ Master Fund, Ltd. 129,840,000份認股權證
OZ Asia Master Fund, Ltd. 59,420,000份認股權證
OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. 5,746,000份認股權證
Gordel Holdings Limited 3,890,000份認股權證
OZ Select Master Fund, Ltd. 2,218,000份認股權證
OZ ELS Master Fund, Ltd. 502,000份認股權證
Goodwill Capital Investment Limited 80,645,000份認股權證
Seawheel Limited 32,258,000份認股權證
合計: 314,519,000份認股權證
12 : GS(14)@2010-10-28 07:55:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101027006_C.pdf
又批股
13 : GS(14)@2010-12-04 13:48:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101203114_C.pdf

聲稱和海爾合作

本公司欣然宣佈,其全資附屬公司「快意香港」與「青島海爾空調」訂立涵蓋特許權期間
之特許權協議。根據特許權協議,「青島海爾空調」將運用本集團之專利技術以生產空
調及使用該等技術之延伸產品,而「快意香港」則將會收取(其中包括)根據「青島海爾
空調」於特許權期間所出售產品售價計算之專利權費用。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101203112_C.pdf

吳先生,52歲,為香港會計師公會資深會員以及之前為美國會計師公會會員。彼持有紐
約聖約翰大學(St. John’s University)頒發之工商管理碩士學位。彼具有多年香港上市公司企業及財務管理之豐富經驗。吳先生現時為信德集團有限公司(股份代號:242)之非執行董事,該公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。於加盟本公司前,彼曾任香港建設(控股)有限公司(股份代號:190)(其股份於聯交所上市)之執行董事及香港新能源(控股)有限公司之行政總裁。
14 : GS(14)@2010-12-17 12:49:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101217008_C.pdf

有關收購李寧有限公司股份之最新進展
非凡中國控股有限公司(「本公司」)乃為知會公眾人士有關本公司日期為二零一零年八月三十一日之公佈所述之根據於二零一零年八月三十一日簽訂之備忘錄(「備忘錄」)有關收購該等李寧有限公司股份(「收購事項」)之最新進展而發表本公佈。

香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會裁定收購事項構成香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板(「創業板」)證券上市規則第19.06(6)條項下之反收購,而本公司正就有關決定提出上訴。上訴聆訊日期尚未確定。備忘錄各方的意向仍然是在符合交易所創業板證券上市規則下繼續進行收購事項。
15 : GS(14)@2010-12-18 16:24:08

http://www.xcf.cn/zhuanti/ztzz/s ... B14BC98EE55E9E02E37
今期新財富講李寧
16 : i3640(1387)@2010-12-18 18:08:55

衙門駁回佢G入佢寶號股權落殼的申請!裝殼真系有難度,連體操王子都High野!
最終都要G入瀋陽磚頭,真系好失望!裝殼吾通真系meat吾luck鋪地産瘾??!
17 : GS(14)@2010-12-18 18:28:11

地產要大投入,但是他們錢唔多,所以搞財技是必然的,李寧注入只是反映其增長空間不大了
18 : GS(14)@2010-12-20 23:41:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101220691_C.pdf
Li Ning Company Limited
(李寧有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:2331)
股份價格及成交量不尋常波動

本公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)最近公佈,二零一一財政年度第二季度李寧牌產品訂貨會結束,按照零售吊牌價計算的訂單總值與去年同期相若,其中服裝產品和鞋產品平均零售價格均上漲超過8%,但訂貨數量則分別下降超過7%和8%。計及本集團就給予經銷商批發折扣作出調整之影響,訂單總值按照批發出貨計算較去年同期下降約6%。

本集團已及早正視這些挑戰,於早前主動提出改革其分銷體系,包括對低效率的經銷商進行整合,改善店舖的結構,加強產品生命週期管理,提高給予經銷商的折扣率等措施,目的就是要解決零售環節面臨的挑戰,最終改善整體零售效率,提升同店銷售增長,減少零售層打折的情況,令整體零售環境更健康。

本公司管理層認為,雖然李寧牌產品於未來兩次訂貨會的訂貨情況可能受壓,但此等措施長遠將有利於本集團的平穩健全發展。
19 : 培少(3241)@2010-12-21 11:42:26

佢都搵夠啦.佢想套錢就真.真真正正既"走人"

搵8032 買番李寧2332 好明顯係有人教佢咁做.

呢招好熟.不過唔記得左咩股票玩過
20 : 草帽(1253)@2010-12-21 12:00:47

其實我都想知佢搞咩.
21 : GS(14)@2010-12-21 13:36:28

19樓提及
佢都搵夠啦.佢想套錢就真.真真正正既"走人"

搵8032 買番李寧2332 好明顯係有人教佢咁做.

呢招好熟.不過唔記得左咩股票玩過根據一些資料稱,Mr. Fung(原殼主) teaches him how to play this game...詳情看上面那層小弟貼的新財富,內有說那些財技

呢招其實少人學,當年276就是這樣作為莊士系旗艦...8089和379有異曲同工,不過是虛招
22 : GS(14)@2010-12-21 13:37:53

20樓提及
其實我都想知佢搞咩.


http://www.xcf.cn/zhuanti/ztzz/staticBook/staticBook.html?docId=7291F3435DBD6B14BC98EE55E9E02E37
參考下...最後一兩段好有啟發性
23 : 培少(3241)@2010-12-21 13:51:17

21樓提及
19樓提及
佢都搵夠啦.佢想套錢就真.真真正正既"走人"

搵8032 買番李寧2332 好明顯係有人教佢咁做.

呢招好熟.不過唔記得左咩股票玩過根據一些資料稱,Mr. Fung(原殼主) teaches him how to play this game...詳情看上面那層小弟貼的新財富,內有說那些財技

呢招其實少人學,當年276就是這樣作為莊士系旗艦...8089和379有異曲同工,不過是虛招其作用互相做到效果.


但呢家388 對"反收購"過敏左


香港不竟係自由資本市場吧. 要投資既投資 要投機既去投既去投機.
24 : GS(14)@2010-12-21 21:01:51

總之大家想點玩就得,但買股票都是塘水滾塘魚
25 : fung3010(2389)@2010-12-21 21:42:47

多得2331陀衰家....考慮緊睇位入2020

2020係我心目中國內最好既運動股。我去親3818既鋪頭都見到拍烏蠅。

反而2020既門市唔錯,有人流,有生意,比3818更有時裝店格局。

同樣價錢,國內同胞大部份都會選NIKE同ADIDAS甚至大公雞。KAPPA既知名度連PEAK 同361度都不如,最起碼我國內D同事同親戚大部份都唔識。
26 : GS(14)@2010-12-21 21:44:02

2020個老闆又真是幾有理想
27 : 培少(3241)@2010-12-21 22:08:33

24樓提及
總之大家想點玩就得,但買股票都是塘水滾塘魚


無錯. 完完全全無得迫你玩股票!smiley
28 : GS(14)@2010-12-21 22:09:40

所以其實炒股票好傷腦
29 : 鱷不群(1248)@2010-12-21 22:30:24

非凡哥話做左幾廿年人,先知個天原來一直睇梗我地點做人smiley
30 : 培少(3241)@2010-12-21 23:12:42

28樓提及
所以其實炒股票好傷腦

送比大家!!! 中意既可以print張出黎貼~


玩股票就係智慧既結晶.


唔用腦就要用手!


但係手搵既錢遠遠追唔到用腦搵既錢


係咁上下嫁啦
31 : GS(14)@2010-12-22 07:05:17

所以叻哥講的很對,印股票賺大錢
32 : GS(14)@2010-12-24 07:26:12

好難講,等他定了先啦
33 : fung3010(2389)@2011-01-17 23:21:13

李寧<02331.HK>預報2010年度業績,李寧品牌銷售收入增長率基本接近中國體育用品行業整體增長速度,但由於市場環境變化,其他品牌合計收入增速偏低,影響年度整體收入增長。整體毛利率及淨利潤率預期與09年水平相若。

去年第四季,李寧品牌同店銷售增長率較09年同期增長3.6%,全年同店增長率約3.9%;季內零售折扣率約22%。去年止,李寧品牌店舖數量超過7900間的目標。

前景展望和應對策略,集團堅持既定長期戰略,調整戰略執行,適應市場環境變化。同時,認為行業整體市場規模在未來幾年仍會保持低雙位數的增長,但發展趨勢正在悄然發生改變,行業業務模式很可能在未來五年發生重大改變,市場將進一步分化為大眾市場及基礎市場,認為走向大眾市場是李寧品牌的選擇。(de/d)

自己衰又要拉埋人地落水.....哈哈
34 : wilyty(1376)@2011-01-17 23:47:49

大股一樣可 輸好多. 27$ 叫人走, 唔走(嫌賺得少), 跟住同我講係龍頭
smiley
35 : GS(14)@2011-01-18 07:26:58

龍頭現在變了2020
36 : GS(14)@2011-01-18 07:39:25

34樓提及
李寧<02331.HK>預報2010年度業績,李寧品牌銷售收入增長率基本接近中國體育用品行業整體增長速度,但由於市場環境變化,其他品牌合計收入增速偏低,影響年度整體收入增長。整體毛利率及淨利潤率預期與09年水平相若。

去年第四季,李寧品牌同店銷售增長率較09年同期增長3.6%,全年同店增長率約3.9%;季內零售折扣率約22%。去年止,李寧品牌店舖數量超過7900間的目標。

前景展望和應對策略,集團堅持既定長期戰略,調整戰略執行,適應市場環境變化。同時,認為行業整體市場規模在未來幾年仍會保持低雙位數的增長,但發展趨勢正在悄然發生改變,行業業務模式很可能在未來五年發生重大改變,市場將進一步分化為大眾市場及基礎市場,認為走向大眾市場是李寧品牌的選擇。(de/d)

自己衰又要拉埋人地落水.....哈哈http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110117004_C.pdf
全文好長
37 : kamfaiAthrun(1488)@2011-01-18 09:39:06

2020 亦跌到暈... @_@"
38 : vinchichak(3180)@2011-01-18 16:33:53

36樓提及
龍頭現在變了2020

and 1880
39 : 培少(3241)@2011-01-18 17:40:52

大價股都係股票黎~ 資金撤出就會下跌啦~
40 : GS(14)@2011-01-18 21:53:55

跌多D就是機會
41 : fung3010(2389)@2011-01-18 22:06:44

41樓提及
跌多D就是機會


同意~~

依然等緊2020.....1361同3818再跌深D都會考慮~~
42 : GS(14)@2011-01-18 22:27:28

2020應該是最有理念
43 : fung3010(2389)@2011-01-18 22:30:08

係~至少定位明確清晰,而且到位。能保持穩定高增長就已經係最佳証明。
而且感覺上佢既產品設計亦進步左唔少。
44 : GS(14)@2011-01-18 22:39:22

優勢還是老闆還是很後生
45 : GS(14)@2011-03-07 21:58:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110306016_C.pdf
個plan 細了
46 : GS(14)@2011-03-19 14:14:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110317054_C.pdf
8032現金好多
47 : hklccjoe(2044)@2011-04-21 02:03:52

http://webb-site.com/ccass/cconchist.asp?issue=2604
超乾嗎?
48 : GS(14)@2011-04-21 16:16:32

盤大難炒
49 : iniesta(1400)@2011-05-01 02:31:26

21樓提及
19樓提及
佢都搵夠啦.佢想套錢就真.真真正正既"走人"

搵8032 買番李寧2332 好明顯係有人教佢咁做.

呢招好熟.不過唔記得左咩股票玩過根據一些資料稱,Mr. Fung(原殼主) teaches him how to play this game...詳情看上面那層小弟貼的新財富,內有說那些財技

呢招其實少人學,當年276就是這樣作為莊士系旗艦...8089和379有異曲同工,不過是虛招


soup brother
我打極都打唔開新財富呢條link
佢地個網好難LOAD
唔知有冇方法可以copy段野出黎俾大家分享下?
50 : 明智警視(10127)@2011-05-02 04:07:38

http://www.p5w.net/newfortune/fmgs/201012/t3351131.htm
51 : iniesta(1400)@2011-05-02 04:33:16

51樓提及
http://www.p5w.net/newfortune/fmgs/201012/t3351131.htm

唔該哂
52 : GS(14)@2011-05-02 14:59:31

http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/20441
文庫都有
53 : iniesta(1400)@2011-05-02 16:48:37

51樓提及
http://www.p5w.net/newfortune/fmgs/201012/t3351131.htm


新財富呢本野好正
但我在這網站只看到2010年3月之前的內容
請問有咩方法可以好似呢條link咁睇到10年3月之後既內容?
謝謝
54 : greatsoup38(830)@2011-05-02 17:02:11

54樓提及
51樓提及
http://www.p5w.net/newfortune/fmgs/201012/t3351131.htm


新財富呢本野好正
但我在這網站只看到2010年3月之前的內容
請問有咩方法可以好似呢條link咁睇到10年3月之後既內容?
謝謝


http://www.p5w.net/newfortune/index.htm
你去呢度都唔一定齊
55 : 200(9285)@2011-05-02 17:36:14

果套快意空調有無賣走呀?
56 : greatsoup38(830)@2011-05-02 17:41:43

56樓提及
果套快意空調有無賣走呀?


應該無買走
57 : iniesta(1400)@2011-05-02 21:28:26

55樓提及
54樓提及
51樓提及
http://www.p5w.net/newfortune/fmgs/201012/t3351131.htm


新財富呢本野好正
但我在這網站只看到2010年3月之前的內容
請問有咩方法可以好似呢條link咁睇到10年3月之後既內容?
謝謝


http://www.p5w.net/newfortune/index.htm
你去呢度都唔一定齊

就是指呢個網站都係update到10年3月號...
58 : GS(14)@2011-05-02 21:29:34

58樓提及
55樓提及
54樓提及
51樓提及
http://www.p5w.net/newfortune/fmgs/201012/t3351131.htm


新財富呢本野好正
但我在這網站只看到2010年3月之前的內容
請問有咩方法可以好似呢條link咁睇到10年3月之後既內容?
謝謝


http://www.p5w.net/newfortune/index.htm
你去呢度都唔一定齊

就是指呢個網站都係update到10年3月號...


又唔一定,有幾篇都是上個月
59 : GS(14)@2011-05-12 22:52:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110511104_C.pdf
8032買地
60 : GS(14)@2011-06-01 07:53:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110531060_C.pdf
8032在瀋陽塊地
61 : GS(14)@2011-07-07 21:09:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110707012_C.pdf
二零一一年上半年業績預估及對全年的展望
集團一直認為,未來兩至三年是行業的轉型期,目前我們仍然處於培養長期競爭力的投入期,即使在整體銷售收入受到影響的情況下,集團仍將保持在品牌建設、產品研發以及人才激勵與吸引方面投入足夠的財務資源,因此已預期短期內,財務數據會受到影響。我們認為這是集團主動變革過程中必然經歷的,並有利於集團長期健康發展。
基於管理層對集團截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合管理賬目之初步審閱,集團對二零一一年上半年度之主要財務業績預估如下:
‧ 收入:今年以來,集團加大渠道改革的力度,為加快零售端存貨清理的速度,集團決定在今年回收一部分經銷商存貨,另由於期貨訂單較去年持平,現貨補單比較少,李寧牌銷售收入將會較去年同期有一定幅度下降,其他品牌收入增長平緩,集團整體銷售收入會較去年同期下降5%左右。

‧ 毛利率:受到新的批發折扣率政策影響和原材料、勞動力等生產成本上漲影響,毛利率水平較去年同期的47.9%下降1個百分點左右。

‧ 費用率:集團加強對零售端的管理效率,增加自營店鋪的比例,導致集團租金和人力費用上漲較快。另一
方面,去年同期廣告營銷和推廣費用基數較低,今年集團加大了品牌投入。整體費用率(包括經銷成本和
行政開支)較去年同期的31.8%上漲約7個百分點。

‧ 其他收入:根據地方政府的政策,預計其他收入較去年同期有所下降。

‧ 溢利:受上述情況影響,預計除所得稅前溢利率較去年同期的7.6%下降8個百分點左右,股東應佔溢利率將由去年同期的12.9%下降至6-7%左右。

‧ 現金周轉:應收賬款比去年同期增加0天左右,主要原因是集團增加對經銷商的支持;存貨周轉天數可能增加約5天,主要是受到退貨的影響;應付賬款天數預計也將增加0天左右。整體現金周轉天數將較去年同期增加約5天。- -

鑒於二零一一年下半年原材料成本較去年同期仍有大幅增加,集團預計二零一一年下半年的毛利率同比將有所
下降,受此影響,預計二零一一年全年股東應佔溢利率將比二零一一年上半年下降約-個百分點。

集團截至二零一一年六月三十日止六個月之綜合管理賬目尚未經本公司核數師及審核委員會審閱和確認。集團計劃於二零一一年八月下旬公布其截至二零一一年六月三十日止六個月中期業績之詳細資料。
62 : GS(14)@2011-07-07 21:09:36

二零一一年第四季度李寧牌新產品訂貨會情況
李寧品牌二零一一年第四季度新產品訂貨會於二零一一年六月份結束。此次訂貨會上確定的訂單金額按照零售價格計算,較去年同期增長超過5%,服裝和鞋產品的平均零售定價均增長超過0%,訂貨量下降比率均約為高單位數。由於二零一一年新的批發折扣率政策,以批發出貨角度計算的訂單金額較去年同期下降約%。

以李寧品牌二零一一年全年的訂貨會數據來看,按零售定價計算的全年新產品訂單金額增長約%,而按照批發出貨計算的全年訂單金額較二零一零年下降超過5%。
63 : 龔大桓(12510)@2011-07-08 00:36:22

買左, 睇下聽日點.........
64 : GS(14)@2011-07-08 22:06:01

又洗過
65 : 龔大桓(12510)@2011-07-11 01:13:52

唔知幾時洗完?
66 : GS(14)@2011-07-11 21:17:32

唔知呀,最少等1年
67 : 龔大桓(12510)@2011-07-11 22:19:23

等奧運?2012?
68 : GS(14)@2011-07-11 22:49:06

差唔多啦
69 : 龔大桓(12510)@2011-07-14 00:37:02

仲未回購
70 : 龔大桓(12510)@2011-07-22 01:37:44

有人增持smiley
71 : GS(14)@2011-07-22 21:49:15

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 1&src=MAIN&lang=ZH&
澳洲基金猛沽
72 : GS(14)@2011-07-23 22:03:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110722056_C.PDF
8032
盈利預喜
根據本公司管理人員對本集團未經審核管理賬目之初步審閱,本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據香港財務報告準則,相對於截至二零一零年六月三十日止六個月之淨虧損,本集團預期於截至二零一一年六月三十日止六個月錄得純利,錄得純利乃主要由於收購瀋陽兆寰現代建築產業園有限公司產生之廉價購買收益所致,為非經常性及非現金性質。
73 : 龔大桓(12510)@2011-08-01 11:18:34

今日好返好多
74 : GS(14)@2011-08-26 18:32:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110824429_C.pdf
業績大倒退,有2億現金,派11.13仙息


廣告及市場推廣開支 683,802 ,
董事及僱員福利開支 373,691 ,
有關土地及樓宇之經營租約租金 259,07

以李寧品牌二零一一年全年的訂貨會數據來看,按零售定價計算的全年新產品訂單金額增長約%,而按照批
發出貨計算的全年訂單金額較二零一零年下降超過%。誠如本公司日期為二零一一年七月七日的公告所述,
鑒於二零一一年下半年原材料成本較去年同期仍有大幅增加,集團預計二零一一年下半年的毛利率同比將有所
下降,受此影響,預計二零一一年全年股東應佔溢利率將比二零一一年上半年下降約1-2個百分點。
面對充滿挑戰的環境,本集團正積極在渠道、品牌、產品等方面不斷深入戰略執行的方案,加大改革的力度,
致力改善經營業績,主要措施包括:
‧ 渠道:加大力度推進渠道改革,進一步推進零售端去庫存化的措施,加強對分銷市場的管理,提高零售
效率,改善現金周轉,同時繼續擴大以二、三線城市為主力的銷售渠道覆蓋。

‧ 品牌:進一步清晰品牌戰略,優化品牌戰略管理體系;結合品牌定位,有效利用運動營銷資源,繼續加
大品牌投入的力度,增強運動賽事的推廣,實現有效的創意轉化,加強品牌、產品和消費者的連接度。
‧ 產品:䅎化產品創新,持續改善產品設計與研發;梳理產品定價策略,提高產品性價比,驅動產品銷售
數量的增長。
集團認為未來兩到三年期間,行業本身的轉型,競爭格局的轉換,以及企業自身的調整,將會更加清晰。經歷
這樣的變革,中國體育用品行業將邁入更加成熟的發展階段。集團目前所進行的改革措施將幫助我們更加有能
力適應甚至引領中國體育用品行業的長期發展。
75 : 龔大桓(12510)@2011-08-31 10:24:01

有返起色
76 : nodnod_mat(15408)@2011-08-31 11:08:16

李寧呢家搞到無晒頭髮,要買d霸王幫幫手, 入股霸王啦
77 : 龔大桓(12510)@2011-08-31 15:51:46

升得好勁
78 : CHAUCHAU(1254)@2011-09-01 23:30:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110901154_C.pdf
8032
有關收購李寧有限公司股份之最新進展
79 : CHAUCHAU(1254)@2011-09-01 23:32:57

8032標題要改返非凡中國
80 : nighthawk(8712)@2011-09-02 09:04:28

非凡中國昨晚發出公告指出,自去年12月被駁回收購計劃後,該公司一直持續與聯交所進行討論,並向聯交所提交一份替代建議以供考慮,但由於近期市况及經濟環境改變,最終決定放棄向大股東李寧收購李寧公司股份計劃。

非凡中國發言人表示,由於近期市況波動,使有關收購對公司的價值與之前已有所變化,因此取消計劃,但他強調非凡中國將繼續專注與體育運動相關的業務,並透過自有資源進行發展。
81 : wing1969(9459)@2011-09-02 10:44:32

應利好
82 : monster7(4561)@2011-09-03 01:37:03

2331 so strong recently
83 : GS(14)@2011-09-03 08:02:45

其實應該要個股價升才有利非凡購李寧
84 : GS(14)@2011-09-03 10:27:59

81樓提及

非凡中國昨晚發出公告指出,自去年12月被駁回收購計劃後,該公司一直持續與聯交所進行討論,並向聯交所提交一份替代建議以供考慮,但由於近期市况及經濟環境改變,最終決定放棄向大股東李寧收購李寧公司股份計劃。

非凡中國發言人表示,由於近期市況波動,使有關收購對公司的價值與之前已有所變化,因此取消計劃,但他強調非凡中國將繼續專注與體育運動相關的業務,並透過自有資源進行發展。http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110901154_C.pdf
85 : CHAUCHAU(1254)@2011-09-03 12:24:21

版主,8032標題要改返(非凡中國)
86 : GS(14)@2011-09-17 13:35:54

http://www.inv.com.hk/highlight/ ... %E7%99%BC%E5%B1%95/
李寧(02331)

內地最大體育用品零售商之一的李寧(02331),早前公布集團的中期純利下跌,跌幅更達50%。至於股價方面,從2010年起至今都是向下走,近日更是由9月6日開始,就在10元以下的水平活動。

李寧的品牌形象,是建基於80年代中國「體操王子」李寧本身。憑藉他本人於國內的聲望,集團自1990年成立以後扶搖直上,更於2007年登上全球第四大的體育用品產業公司。

品牌重新定位 純利急降
可是,近期李寧公布2011年的中其業績,卻錄得純利急降,令外界感到集團逐步進入業務的重整期。事實上,李寧確有需要就經營現有業務和市場定位方面作出轉變,畢竟體育用品只是其中一類消費品,假如這類型的產品在市場所佔的份額不大,意味著內地的體育用品市場發展空間有限,同行企業易在競爭中出現飽和的情況。因此,重建品牌乃李寧較為急切面對的課題,例如銷售對象、貨品的檔次及予消費者的印象。

不過,重整計劃的運行亦可能為帶來一定的風險,甚至出現「未見其利先見其弊」的情況。2010年7月,為了重新建立品牌形象,李寧更改商標,並希望將消費群目標定在年輕一族,因此以「Make The Change」為新口號,務求建立敢於創新,從改變中尋求突破的印象,吸納新的客源。可惜的是,一年過去,但吸納年輕一代的消費群似乎未能做到,而品牌形象的轉變甚至要令集團承受舊有支持者流失的風險,終弄至集團最新錄得周轉期升至72天,利潤成績不理想、「兩頭不到岸」的局面出現。

其實,營銷策略對品牌形象的建立是很重要的。就如世界知名的體育品牌愛迪達(Adidas)和耐克(Nike),都不約而同的尋找如足球明星美斯(Lionel Messi)、網球員拿度(Rafael Nadal)等頂尖的運動員充當代言人,而這正是李寧所欠缺的一環。此外,同是國內的體育品牌361度,亦懂得透過剛過去的世界大學生運動會,以贊助比賽來提升品牌的知名度。

從贊助體育明星,到透過運動比賽宣傳品牌,都是體育品牌會積極進行的宣傳手法,反觀李寧顯然在這方面做得不足夠,造成其他後起之秀如安踏(02020)、361度(01361)、特步(01368)等的威脅。

眼見目前發展之路快到盡頭,李寧把握時間重塑品牌是對的。近一年未見成效,可以說是品牌轉營的計劃賭輸了。究竟要繼續高檔品牌路線,與世界名牌增一日之長短;改向大眾化的中低檔次品牌,銷售的目標群是成熟人士;還是年輕一代,是李寧必須作出取捨的,至少集團應在這一年發現他們未能好好的兼顧兩者。現時中國的體育市場正步入同業廝殺的時代,李寧必須對症下藥。

後記
環球市場變化迅速,加上全球一體化的影響,不少行業都出現了新的競爭者,而舊有的企業,亦需要不斷迎合市場的變化。不論是諾基亞手機、中國體育用品李寧,還是成衣公司思捷環球,都需要再次在市場塑造定位,否則最終只會走向「長江後浪推前浪」的衰落之路。
87 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-10 18:15:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111010022_C.pdf
8032
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)注意到今天本公司股份之股價及成交量上升,並謹此聲明董事會並不知悉導致有關股價及成交量變動之任何原因,惟本集團現正就一個可能構成本公司在創業板上市規則第19章下之須予公佈交易的潛在合作項目(「該項目」)進行之商討除外。截至本公告日,本集團並未就該項目簽定任何正式的合同。若本集團落實該項目,本集團將根據創業板上市規則發表相關公告。
88 : GS(14)@2011-10-10 21:50:24

找些東西炒起D貨,看來都可能借了高息財仔
89 : andy(858)@2011-10-11 16:53:06

8032升近5成
90 : GS(14)@2011-10-11 20:25:07

一兩日就唔得啦
91 : wing1969(9459)@2011-10-12 13:41:20

已超升了
92 : GS(14)@2011-10-12 20:23:51

等埋個消息可以唔玩
93 : GS(14)@2011-10-14 22:25:08

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211014568&page=1
《經濟通通訊社14日專訊》李寧(02331)行政總統張志勇於分析員電話會議中表示
,9月份至「十一黃金周」,工廠店及折扣店銷售增長快速,為預計之內。
 他對集團工廠店及折扣店的發展進度感到滿意,故維持明年工廠店及折扣店佔集團整體銷售
比例15%的目標。
 他續指,工廠店及折扣店現時的平均折扣率為50%,並期望工廠店能成為長期發展方向。
他相信,隨著工廠店鋪售渠道建立完成後,能有效調配庫存,同時品牌店將有足夠新產品,將新
及舊產品妥善分開銷售,冀能提升品牌店的競爭力。
 張氏表示,集團去年10月開始設立工廠店以來,並未見對品牌店的同店銷售造成影響,又
指會控制折扣店比例。(pc)

94 : GS(14)@2011-10-15 12:58:47

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111015/News/ec_eck1.htm


分析:終端零售差 前景堪憂

一名不願具名的外資券商分析師在分析員會議後表示,若比較9%的新店數目增長和「低單位數字」的同店增長,便可知李寧的訂貨量在下降,終端零售「不行」、「沒銷售量」。他說,過去幾年內地運動品牌瘋狂開店,幾乎每個二三線城市都有一條商業街,每條街上同一品牌的店重複開設5、6間。李寧在追求一線品牌定位的間隙,其原本立足的二三線市場已遭對手乘機霸位,前景堪憂。
95 : GS(14)@2011-11-01 23:17:53

岁寒知松柏2011-11-01 07:20:52 [举报]
回购和增持的好坏我觉得也还是要具体分析 比如有的公司在市场行情很好时 把股价吹得很高然后增发圈钱 在市道很差股价低迷时从容回购 表面上可以增厚现有股东的每股利润 实际上下次股价上去后你若没抛掉就还是会连本带利返还 比如575励晶太平洋 大股东增发也有好的时候 至少表明他看好 但如果他之前在高位选减持套现了 低位增持就是玩波段了 比如1068雨润的祝义材就是 另外想问财兄 晚上夜市摊上一二百的运动鞋真是正品吗 那他们为何不直接在商场门口打特价处理呢
来自:此评论通过手机发表(手机访问sina.cn)手机新浪网(手机访问sina.cn) 你也想用手机抢沙发?

博主回复:2011-11-01 07:42:45

575励晶太平洋还真的没兴趣,就是那种不算骗子也不是好人的例子。
“晚上夜市摊上一二百的运动鞋真是正品吗”不是一两百,才几十元。我知道很多是过时正品当冒牌卖,主要还是一次性卖断给小商贩,都是过时款,开店成本高嘛。

岁寒知松柏2011-11-01 07:28:26 [举报]
我见过李宁三折处理的 另外有些卖场专门清理过季品牌货 欧美好像很多这种店 另外美加的房产税在七十年里应该没有几倍房价 因为他们有起征点和免征额 就好像中国交个税一样 四千块工资 减3500免征数 再社保后按3%征 实际上可能就几块钱甚至不用交

博主回复:2011-11-01 07:48:30

如果你在1940年以一万美元买了一栋楼,现在市值一百万美元,现在你要每年交三万美元房产税!你怎么扣也会是一个大数字,因为房价长期向上的。
这个是为什么富爸爸一书的作者把房产列为负债而不是资产的原因
96 : 股場無真愛(1876)@2011-11-01 23:21:09

2020都開始減庫存
門市幾十蚊有對波鞋
97 : samngai(17588)@2011-11-01 23:24:26

E個版塊未來1年都唔洗掂..
98 : kamfaiAthrun(1488)@2011-11-01 23:25:32

門市幾十蚊有對波鞋 => 內地咩城市嘅現象?
99 : GS(14)@2011-11-02 20:37:11

99樓提及
門市幾十蚊有對波鞋 => 內地咩城市嘅現象?


深圳吧
100 : 股場無真愛(1876)@2011-11-02 22:31:22

100樓提及
99樓提及
門市幾十蚊有對波鞋 => 內地咩城市嘅現象?


深圳吧

我係成都返來
成都做緊
再係東門睇過 一樣大平賣
但今日都買左少少李寧 想炒一轉落後
101 : greatsoup38(830)@2011-11-26 22:13:04

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dvct.html
OKMINGOKMING2011-11-24 18:22:45 [舉報]

1990年的李寧,值得投資,2011的李寧不值得了
當年的競爭對手多麼稀少,當年的李寧名字多麼響,當年的消費者多麼盲目-----現在一切都變了。李寧的口號不就是anything is possible?現在投資者都跟著Make the change了----任何企業都會進入瓶頸的--當年李寧超越追趕國際名牌,現在國內幾十個後起之秀追趕著李寧,分吃著這個市場,奇蹟可能在後起之秀裡,而不是在李寧-----吹水罷了,雷同是巧合,嘻嘻

博主回覆:2011-11-24 20:35:31

李寧不是我杯茶
102 : GS(14)@2011-12-25 20:39:24

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dvzd.html
轉眼馬上就要過年了,今年估計大家的股票收益都不怎麼樣。牛市時瘋狂的時光相信大家都還記憶猶新,因為大部分的股民都是這樣子進場的,包括我。熊市當中,上網的博友明顯少了很多,很多人選擇鴕鳥政策,避而不談。常言道,經歷過一個完整的牛熊週期的投資者才會成熟。所以,千萬千萬不要把熊市的記憶從你的腦海中抹去。讓我們好好珍惜熊市的記憶,積極參與其中。

剛剛看了這個投票結果,李寧的支持者之多令我有點意外,但看了看年報的營收,再把銷售單價考慮進去,又似乎合乎邏輯。也許會考慮把李寧也加進組合之內,這樣子六大都齊全了。還沒有投票的幫忙投個票,令統計數據更具備代表性。

...
肥牛2011-12-24 20:33:27 [舉報]

如果把複雜的問題簡單化,考慮未來中國只有兩家運動品牌存活下來的話,會是哪兩家?想過之後,我覺得:
1)安踏會是確定的一家,渠道、管理、品牌各個方面沒有明顯弱勢。
2)剩下這些家中,李寧仍然可能性最大,畢竟理順渠道要比讓品牌升一個檔次要容易得多。
其他家呢?專注細分市場、轉行做休閒服、專注海外低端,也許都會活得很好。

博主回覆:2011-12-24 23:43:55

見一步走一步,中國的企業還年輕,哪家能夠跑出誰也猜不准。別忘記,Nike也是因為佐敦才能夠真正成名的。

朱文2011-12-24 20:59:59 [舉報]
體育類短期3-5年內恐怕還沒到只剩兩三個品牌的地步,營收和市值都跟耐克、阿迪差了老遠去了,資產負債表也很健康的很,手裡都有很多現金。估計再過5-10年後,才是真正到取前三名的時候。那時倒下的,就再沒有起來的機會了。李寧目前在國際化道路上走的最快,已經在美國開展市場,成王敗寇的幾率都很大。敗了的話可以給安踏們提供寶貴的教訓和經驗。畢竟聯想花了好多年才算是站穩了國際化的腳跟,國際化帶來的收益也是很大的,目前我所瞭解的企業、個人買電腦,聯想已經跟惠普、IBM、DELL相提並論了。

博主回覆:2011-12-24 23:32:17

我剛剛轉貼了一篇文章,基本上也是我的想法。該死的會是那麼上不了市的。

新浪網友2011-12-24 21:34:05 [舉報]
李寧敗走金山的概率很高,我認為回力殺出中國成功率最高!


「和前幾年一樣,價值投資依然是毒害股民的謊言;」價值投資的五大熱門「金木土水火:金融農業酒藥地產」,表現都不錯呢,明年繼續金木土水火!

博主回覆:2011-12-24 23:29:44

李寧出走美國對企業形象有幫助,希望虧損少點就好。


千金散盡2011-12-25 13:20:53 [舉報]
非買李寧不可嗎,它在我們對面搭帳篷甩賣哪。

博主回覆:2011-12-25 19:44:01

我不喜歡李寧,現在也只有李寧沒有買。但我不想帶著偏見去投資,也許會很小注持有。
103 : greatsoup38(830)@2012-01-05 00:02:02

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dw7h.html
財智力量2012-01-03 18:05:38 [舉報]
5家店,有盲目擴張的嫌疑,不過也是一種品牌的宣傳方式,就是不知道渠道的貨是否壓的太多,。不過這種調研也可能以偏概全,有當地361的經銷商較弱的可能性。當然,調研總能給我們多一份警覺。

博主回覆:2012-01-03 18:09:56

估計五家店共同壓貨可能性很大,也許就是一個老闆的。李寧的情況令我非常意外,也令我對李寧的庫存不再擔心。
104 : greatsoup38(830)@2012-01-05 00:03:52

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dw7h.html
西經2012-01-04 00:19:44 [舉報]
前些天去北京望京李寧店,很冷清啊,卡帕也是一樣,其他品牌一概沒見到

博主回覆:2012-01-04 00:22:25

正價品?東莞的正品店也同樣冷清,呵呵
105 : greatsoup38(830)@2012-01-17 23:07:52

http://www1.hk.apple.nextmedia.c ... 307&art_id=15990487
李寧或須關 3000店

瑞銀預期,若李寧未能於未來數個季度改善分銷商的盈利回報,預期李寧於未來 3年將關閉逾 3000家分店,由逾 8000家大減至 5000家。李寧發言人向本報表示,不會就個別報告作出評論。有分析員粗略估計,今年體育股整體有可能需要關閉約 5000家分店。他說:「個市咁差,閒閒地每間執 500至 600間一啲都唔出奇……好似武漢步行街,每個品牌有 5間舖,點做得住呀?又唔係金舖。」
106 : ksw(1423)@2012-01-18 22:39:24

等緊睇佢咩事
107 : GS(14)@2012-01-19 23:45:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120119582_C.pdf
二零一一年業績預估
正如過去一年多以來集團與資本市場的溝通,鑒於中國體育用品行業面臨的狀況以及集團企業成長的階段性挑
戰,集團的財務數據短期內會受到影響。基於管理層對集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之未經審核
綜合管理賬目之初步審閱,集團對二零一一年之主要財務業績預估如下:
• 受到訂單增長乏力和回收部分經銷商庫存影響,集團收入預計較二零一零年下降約6-7%。
• 受到新的批發折扣率政策和生產成本上漲影響,毛利率預計較二零一零年的47.3%下降約 1- 1.5個百分
點。
• 由於年內集團維持或進一步增加對品牌、產品、人力資源等方面的投入,整體費用率(包括經銷成本和行
政開支)預計較二零一零年的33%增加約7-8個百分點。
• 其他收入較二零一零年有所減少,主要由於政府補助收入的下降。
• 綜合上述各項因素的影響,權益持有人應佔溢利率預計較二零一零年的 11.7%下降約7-8個百分點。

即是盈利跌80%...

二零一二年展望
面對當前中國體育用品行業的挑戰,集團在二零一二年將繼續積極地執行變革策略,重點工作包括:
• 聚焦核心業務,提升運營效率,進行組織變革,降低除品牌營銷和產品研發費用以外的其他費用,尤其
是降低日常費用和提高人工效率,以改善淨利潤率水平。
• 調整產品結構,控制採購成本,提高產品毛利率。
• 持續推進渠道變革,加強二至四線市場零售效率提升,進一步清理零售端庫存,加快現金周轉。
• 抓住倫敦奧運會的市場契機,提升品牌形象。
集團對於二零一二年的中國宏觀經濟環境以及體育用品行業的調整仍持謹慎態度,但本公司董事會和管理層認
為,集團的策略和執行方案仍是正確合理的,今年將致力於加強運營效率和戰略執行效果,為集團實現長期遠
景目標打好基礎。
108 : GS(14)@2012-01-19 23:47:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120119584_C.pdf
TPG及GIC認購合共7.5億人仔CB,換股價7.74元,4%利息

所得款項用途
預期可換股債券發行之估計所得款項淨額於扣除開支後約為 921,000,000港元,現擬用於本公司繼續投資開發李
寧品牌業務,包括品牌投入、運動資源獲取、新的六代店舖推廣,以及產品設計研發及用作本公司一般營運資
金等方面。
按初步兌換價以總所得款項淨額除以兌換股份總數計算,每份可換股債券之淨價約為 7.73 港元。
可換股債券發行之理由及裨益
本公司、TPG和GIC分享中國體育用品行業的長期前景具有巨大發展潛力這個共識,TPG與GIC認同本公司在國
內領先的品牌價值以及在行業內有豐富的專業經驗。
董事會認為,新的資金不僅給予公司更大的空間實施發展戰略的執行,更重要的是讓公司獲得TPG和GIC這些
機構在品牌、零售、產品等業務領域的豐富經驗,挖掘公司的增長潛力。TPG和GIC在中國和全球的服裝╱鞋
產品行業擁有許多成功的投資經驗,可以對本公司的業務發展戰略及執行方面提供很多支持,諸如品牌提升、
產品研發設計、零售管理、供應鏈管理等。TPG將安排人員進入董事會,推動公司進一步完善公司治理結構和
公司戰略變革,還將在公司的組織結構優化及提高運營效率方面提供更多的支持和幫助。


有關TPG之資料
TPG是全球領先的私募股權投資公司,成立於一九九二年,旗下管理的資產規模達 480億美元。TPG的辦公室
遍佈三藩市、北京、上海、重慶、香港、沃思堡、休斯頓、紐約、聖保羅、倫敦、巴黎、盧森堡、墨爾本、莫
斯科、孟買、新加坡和東京等城市和國家。TPG活躍於公共和私募投資領域,投資形式多樣,包括杠杆收購、
資本重整、分拆、成長型投資、合資和重組。TPG的投資涉及眾多行業,包括消費品、零售、金融服務、旅遊
和娛樂、科技、能源、工業、房地產、媒體和通信以及醫療等。通過其包括專職的運營團隊在內的全球強大資
源,TPG在中國有 年的投資領先企業和提供增值的歷史,並且在全球的消費品和零售行業也有很長的投資歷
史。
有關GIC之資料
GIC為於一九八一年成立的全球性投資管理公司,旨在管理新加坡之外匯儲備。依託分佈在全球九個城市的辦
事處及位於新加坡的總部,投資者在全球投資於股權、固定收益、自然資源、債券及貨幣、房地產、私募股本
及基建。自成立以來,投資者已從管理數十億美元發展成為現時管理超過千億美元。憑藉龐大的規模組合,投
資者躋身於全球最大型基金管理公司之列。投資者致力實現所管理資產之良好長期回報、保持及提高新加坡之
儲備。
109 : GS(14)@2012-01-21 17:33:32

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16004906
李寧前晚公佈發行 CB及 2011年的業績預估後,到昨日早上 6時多又再出公告,披露大股東李寧本人,以每股 6.6元出售 5300萬股或 5.02%股份予 TPG,抽水 3.498億元;另外,他亦賣出 400萬股,予包括行政總裁張志勇在內的 4位高層,涉資 2640萬元。

...

有熟悉李寧的投行界人士形容,李寧向來看重他在公司中的控股地位:「你睇佢前年搞隻非凡中國( 8032),想利用注入李寧股份去疊個台,就係因為佢個人唔想再賣股,以免低過 30%的底線。」但這招「華麗財技」最終都遭到港交所否決,好夢不成,時隔 1年後李寧終「面對現實」,賣股、賣屋套現,令人揣測他相當「手緊」,市場亦傳出他有相當的債務需要清還。
強調李寧個人財政穩健

李寧公司發言人表示,李寧仍為第一大股東,今次交易不會改變李寧在公司的角色,以及他對公司的參與程度,並強調李寧個人財政穩健,賣股只是基於其「個人財務考慮」。
李寧昨日股價曾一度大漲 11%,收報 7.29元,全日漲 8.5%。公司早上 8時召開分析員電話會議, TPG沒有派員參與,李寧本人亦不在場。張志勇就透露,公司在零售渠道的存貨水平正持續下降,亦增加了折扣率來緩和分銷商流失,料最壞情況經已過去。有分析員表示,由於市場普遍要削減李寧去年的盈利預測一至兩成,故現價已達 13倍左右,並不吸引,故短線再上升動力有限。
110 : GS(14)@2012-01-21 18:47:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120120003_C.pdf
向TPG出售股份
本公司其中一位控股股東Victory Mind Assets Limited(「賣方」,由本公司主席及執行董事李寧先生(「李先生」)
的家族信託受託人全資擁有)已知會本公司,其已於二零一二年一月二十日與TPG ASIA, Inc.(「TPG」)訂立協
議。賣方同意以代價349,800,000港元向TPG或其聯屬方出售53,000,000股本公司股本中每股0. 0港元的股份
(「股份」,佔本公司現有已發行股本約5.02 %),惟須受該協議的條款及條件所規限(「TPG出售事項」)。
向本公司高級人員出售股份
此外,賣方亦已知會本公司,其已於二零一二年一月二十日分別與張志勇先生(本公司行政總裁兼執行董事)、
鍾奕祺先生(本公司首席財務官兼執行董事)及其他兩名高級人員訂立協議。賣方同意以每股6.6港元出售合共
4,000,000股股份(佔本公司現有已發行股本約0.38%),惟須受該協議的條款及條件所規限(「高級人員出售事
項」)。
111 : greatsoup38(830)@2012-01-22 17:44:43

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b4e59fd0102dz3z.html

管我財2012-01-15 19:59:20 [舉報]
361的折扣率肯定是不對的。但從零售價上面看,舊款折後361均價180元,匹克170元,安踏250元。我看不到有什麼問題。
關於361,我常去過的幾個城鎮都發現有一個重大改變,以前361都有很多街市店或者偏辟店的,但後來都搬遷到大街上了,並且面積也普遍擴大了。這點改變在年報上是看不到了。
還有另一隻特步,有博友指現在特步已經開進大超市裡面了,但我無法確定。

博主回覆:2012-01-15 20:19:48

李寧進過超市,但效果不好,沃爾瑪現在也有,牌子叫「心動」,李寧原來計劃做到10~20億銷售,結果每年只有1~2個億。
112 : greatsoup38(830)@2012-01-22 17:45:46

管我財2012-01-15 20:26:09 [舉報]
超市大多屬於工廠直銷,零售定價普遍在70-100元區間。沒有工廠的李寧不死才意外!

博主回覆:2012-01-15 20:28:20

也不會,李寧走的輕資產路線,國際上成功模式都是這樣的。
其他的安踏匹克361相當於李寧+裕元兩個部分。
113 : greatsoup38(830)@2012-01-22 17:45:54

管我財2012-01-15 20:51:35 [舉報]
我指李寧不行是指它在超市銷售肯定不行,不是指它的模式。
114 : greatsoup38(830)@2012-01-22 20:26:03

打醬油2012-01-19 12:47:27 [舉報]
稅率上升?什麼情況?

博主回覆:2012-01-19 13:18:54

361、匹克、特步、安踏去年稅率都在17%左右,未來沒有了稅務優惠,必然會漲到25%的。李寧已經是25%了。當然這個和沒有工廠是有關係的。
115 : greatsoup38(830)@2012-01-22 21:02:07

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dwi8.html
ldex2012-01-20 07:34:27 [舉報]
4釐的息,7塊6的轉股價,我也想買啊。貌似是對原股東不公,為什麼不公開發行呢?還好7塊6的轉股價短期對股價有支撐。

博主回覆:2012-01-20 07:37:25

攤薄嚴重呀!為什麼不直接供股呢?

ikyuu12012-01-20 08:01:15 [舉報]
港股的話如何認購轉債啊
是不是有資金的要求啊

博主回覆:2012-01-20 08:17:08

一般由大行做代理人去尋找配售對象的,散戶難呀!

justbestone2012-01-20 08:02:34 [舉報]
大股東李寧又以6.6元的價格向TPG出售了5300萬股。回過頭來看,公司對行業的競爭形勢判斷失誤,沒有在股價高位時進行融資,目前還是有點被動。不過能融到錢,還是不錯。

博主回覆:2012-01-20 08:14:05

TPG是頂級私募,GIC是星加坡主權基金,對象都是長線投資者,還行。

新浪網友2012-01-20 08:30:25 [舉報]
李寧公司發可轉債,李寧個人減持李寧公司股份,李寧個人出售香港豪宅。到底是李寧個人還是李寧公司遇到麻煩?

博主回覆:2012-01-20 08:47:00

可轉債和個人無關。不過李寧我確實不太喜歡,並非公司原因,而是這個人曾經想過用"非凡中國"玩財技。

打醬油2012-01-20 08:44:35 [舉報]
為什麼李寧一直減持?成交價格怎麼都是0.86,這個是什麼情況? [救命啊]

博主回覆:2012-01-20 08:47:51

美元。

打醬油2012-01-20 09:24:24 [舉報]
那為什麼這一年來價格一直都是0.86,沒有變動呢。事先約定的?還是別的什麼情況?香港的金融工具確實豐富多了,搞的我眼花繚亂,慢慢學習ing

博主回覆:2012-01-20 12:24:28

[無語]

新浪網友2012-01-20 10:30:33 [舉報]
測算11年盈利3.7億元計,比10年的11億元下降66%,比預期差。每股收益0.35元,11年PE16.8倍,不算便宜,我今天賣出。

博主回覆:2012-01-20 12:23:09

投資並不需要非常有遠見,只需要看遠一兩年,何不想想2013的李寧?

Nemo2012-01-20 11:44:29 [舉報]
11年PE不能作準,因為有回購存貨的原因。12年業績應該會回升。管理層還是安踏比較值得信賴。張志勇表現一直不佳,但李寧就是不換CEO,公司治理也是一大隱患!

博主回覆:2012-01-20 12:36:40

集資很可能又是為了清理渠道,12年上半年業績也未必好,下半年會開始好轉吧?

朱文2012-01-20 12:46:41 [舉報]
的確,轉債這個事我覺得是偏利空一些,這麼優厚的條件發轉債,資金緊張是肯定的了,財務報表看來真的就是個比基尼。從做實業角度來說,我是很反感TPG這類「禿鷹資本主義」(佩裡語)的,他們絕對不安好心,主要目標可不是通過長期做實業賺錢,玩財技肯定是一流的。後面業績恢復、股價走強的話,持股的散戶們必須小心翼翼一些了,跟鱷魚睡一塊,得保持點警惕。

博主回覆:2012-01-20 12:52:41

禿鷹投資指的是在第三世界幹壞事的一種基金。李寧我早就說了不夠錢進行改革,現在這樣也好,12年挨過去,13年業績必然亮麗。

Nemo2012-01-20 13:25:09 [舉報]
嗯,個人感覺李寧未來幾年都不需要較大的資本開支。而且他應該收縮戰線,像安踏一樣專注於國內市場,國內老大地位都不保還要跑到外面跟行業老大拼,戰略、定位都很有問題,張志勇不下台,長期投資價值不高,但李寧的業績彈性最高,如果能有效開源節流,盈利能力提升空間很大。慢慢觀察吧。

博主回覆:2012-01-20 13:42:10

看著辦吧,現在安全性高,值博率不俗。

象無形2012-01-20 14:03:07 [舉報]
李寧是聰明人,絕對是利好消息,大家可以去我的博客看我寫關於李寧的分析

心如止水2012-01-20 15:18:47 [舉報]
李寧遭受行業和公司轉型雙重打擊,調整了快2年,最大的優勢是股價夠便宜。等大家存貨都消化了,行業也就慢慢爬起來了,但看不清楚,李寧能否轉型成功,Nike和Adidas都曾經過持續5、6年的調整期,這期間拿著,不輸錢但輸時間。

博主回覆:2012-01-20 17:32:03

Nike的調整期你指的是什麼時候?能夠簡單地說一下嗎?


朗逸19762012-01-20 20:55:47 [舉報]

我去過李寧北京的總部,那是2008年的時候,一直貴,一直沒敢買,後來經營面又轉差了,又不敢買,李寧6塊多點的時候買了一點,覺得確實便宜了,現在已過成本線了,他最壞的時候可能已經過去了,現在就等好時候來吧!
財兄,希望你龍年快樂,市值翻個一番!

博主回覆:2012-01-21 11:20:02

拿著吧,有了錢李寧就能夠加快改革了。

心如止水2012-01-20 21:13:35 [舉報]

耐克1997年市值166億美元,淨利8億美元,此後到2003年,盈利和市值都未突破這一水平,經歷6年多的調整,主要原因是:美國本土運動鞋市場的飽和,國際市場拓展也沒什麼突破。直到2004年業績才出現上行拐點,市值再度快速上升。值得一提的是,在6年度業績調整期,耐克股價雖然有調整,但並沒有像李寧這樣大幅下跌,動態PE也基本維持在20倍。

博主回覆:2012-01-21 11:22:09

謝謝。我還以為你指Nike什麼時候也試過股份暴跌呢!原來指的是這個。
116 : greatsoup38(830)@2012-02-05 17:56:33

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dwqo.html
ldex2012-02-05 10:50:12 [舉報]
李寧的銷售渠道問題,國內其他體育企業一樣有,甚至更嚴重,我家附近的商業區裡安踏的店舖密度是最大,很多繁華點的商業街一條街就有3家店,據瞭解,體育分銷行業有個規定,單店銷售額達到了一定金額後必須要多開一家門店,原店主有優先開店權,原店主不願意開的話開店權就讓給其他分銷商,連國外品牌nike、阿迪達也有這樣的規定。不過從另一角度看,開店越多的品牌其銷售也越好。

博主回覆:2012-02-05 17:24:57

安踏在城市的優勢很明顯,但去到鄉鎮級市場,卻是特步的天下。我相信安踏是中國最有能力成為耐克第二的。雜牌子只有過渡空間,難以長期活下去。象特步的定價,它幾乎限制了自己將來反攻城市的能力了。
117 : greatsoup38(830)@2012-02-05 18:02:55

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dwp5.html
事兒媽2012-02-02 21:30:51 [舉報]

財兄,按照梁宏兄所說的市銷率,安踏是不是有點兒高啊?
它和李寧的營業額差不多,可市值相差一倍。

博主回覆:2012-02-03 01:48:31

你認真看看年輕人現在大多數選擇什麼品牌,你就明白了。李寧是便宜的煙頭股,安踏是低估的成長股。
118 : greatsoup38(830)@2012-02-05 18:04:27

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dwp5.html
財智力量2012-02-03 12:40:26 [舉報]
進入安踏的時機真的來了麼?業績理應不錯的。但是和361的估值差一倍。春節期間,我叔給我父親買了一套361,從衣服褲子到謝,樣式還行。中老年人已經開始接受361了。

博主回覆:2012-02-03 14:14:03

你說得沒錯,361、李寧客戶中大部分是中老年人,而安踏卻是年輕人為主。
119 : GS(14)@2012-04-04 22:46:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203291816_C.pdf
2331

債略重,盈利跌70%,至2.7億

前景展望和應對策略
我們預期 2012 年全球經濟復蘇仍充滿挑戰。在中國經濟由投資驅動向消費驅動轉型的大背景下,本集團所處的
行業仍將受惠。同時,受到 2012 年倫敦奧運會的推動作用,預計中國體育用品行業 0 年整體仍將保持平穩增
長。
集團認為,中國體育用品行業競爭仍然嚴峻,行業價值鏈各環節仍需面對成本上漲的壓力。從本集團舉行的
2012 年第一、二和三季度李寧品牌訂貨會的情況來看,綜合上半年的期貨訂單金額約有低單位數百分比增長,
第三季度則錄得中單位數百分比下降,反映了 2012 年的市場環境依然艱巨。面對中國體育用品行業當前這些的
挑戰,集團在 2012 年將繼續積極地在品牌、產品、渠道等方面執行變革策略,致力改善經營業績,主要措施包
括:
• 聚焦李寧品牌核心業務,提升運營效率,進行組織變革,降低除品牌營銷和產品研發費用以外的其他費
用,尤其是降低日常費用和提高人工效率。
• 調整產品結構,控制採購成本,提高產品毛利率。
• 持續強化提升產品能力,改善產品設計與研發體系,推動產品創新;同時,梳理產品定價策略,提高產
品性價比。
• 持續推進渠道變革,加強二至四線市場零售效率提升,進一步清理零售端庫存,改善現金周轉。
• 抓住倫敦奧運會的市場契機,提升品牌形象。進一步清晰品牌戰略,優化品牌戰略管理體系;結合品牌
定位,有效利用運動營銷資源,提升品牌營銷資源的使用效率,加強品牌、產品和消費者的連接度。
集團對於 2012 年的中國宏觀經濟環境以及體育用品行業的調整仍持謹慎態度,但董事會和管理層認為,集團的
策略和執行方案仍是正確合理的,今年將致力於加強運營效率和戰略執行效果,為集團實現長期遠景目標打好
基礎。
120 : keten(25652)@2012-04-04 23:24:59

本黎以為李寧有丁點希望挑戰nike同adidas, 睇黎係個人太主觀既願景
121 : GS(14)@2012-04-04 23:27:16

121樓提及
本黎以為李寧有丁點希望挑戰nike同adidas, 睇黎係個人太主觀既願景


呢個牌子無乜古仔講
122 : greatsoup38(830)@2012-04-29 11:28:42

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dyhh.html
adansmu2012-04-27 22:47:45 [舉報]
請教管兄,你覺得匹克的誠信度怎麼樣?我在你的啟發下關注了體育用品股,在思捷環球、李寧、安踏、中國動向、361、匹克等裡面,選擇了匹克,前階段已經建倉完畢,想請教管兄,你覺得匹克怎麼樣?為什麼你好像對匹克的評價不是很好?是公司的誠信有問題嗎?

博主回覆:2012-04-27 23:30:12

個人認為匹克還沒有去清IPO的水分,中國動向會比較徹底,李寧則需要看它能夠壓縮行政成本開支。我現在還在密切關注中,今年第一季度銷售額在大力促銷之下,只錄得低增長率,情況比我想像中差。估計第二季度情況會更差,現在只能期待全行業減產,否則這個行業會出現虧損。
123 : GS(14)@2012-05-12 11:19:05

http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... 15&page=1&code=2331
 《經濟通通訊社11日專訊》李寧(02331)執行董事及行政總裁張志勇於股東會後表
示,公司今年首季的同店銷售低單位數下跌,4、5月期間計及黃金周的銷售,較首季仍未見有
改善,公司今年特別是下半年會致力回購存貨,今年從分銷商回購的存貨不超過去年水平。折扣
方面會與以往一樣,給予零售店七六折折扣。
 他又指,現時行業未見明顯改善,要等到內地的運動賽事普及,才能帶動行業穩定。
(ck)
124 : GS(14)@2012-05-12 11:19:14

http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... 16&page=1&code=2331
 《經濟通通訊社11日專訊》已經入股李寧(02331)的私募基金TPG合夥人兼董事
總經理金珍君於股東會後表示,和李寧管理層密切合作。
 被問及會否再增持,他表示,會視乎李寧公司是否需要融資,與及大股東會否需要資金。他
又指,短期內會致力改善公司存貨、成本及現金流,中線會改善銷售平台。
 對於外國品牌積極打入內地市場,執行董事及行政總裁張志勇表示,會努力找尋生存空間,
做好現時公司市場份額佔比高的地區。會積極推動產品研發,中期會做好品牌定位。
 李寧首執財務官鍾奕祺補充指,公司放於產品研發投資,約為總收入的2﹒5%。(ck)
125 : GS(14)@2012-05-12 11:47:41

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120512/News/ec_ecn1.htm
維持折扣率 放緩訂單調整庫存

TPG合伙人兼李寧非執行董事金珍君昨天表示,短期內將引進跨國公司現金管理方法及體系,針對性改善李寧庫存、現金流及團隊穩定情,中期(半年至一年)任務則是改造李寧銷售平台,長期任務是要按行業變化應對消費者需求調整戰略模式。他說目前前期工作力度較大,TPG每周都會和李寧管理層進行交流。

金珍君表示,TPG的目標是期望李寧要做到比本地企業好,而TPG之所以選擇李寧是因為看中其行業領袖地位、管理層戰略以及主席李寧的名聲。
126 : mannishmark(26310)@2012-05-12 14:25:10

其實體育用品行業個人認為要快D有轉機要靠中央推一D好似'波鞋下鄉'之類既野,但至少呢個行業中央唔會打壓,話晒做運動對身體有益
其實小弟係361度奶左野,主觀希望有D咁既野發生smiley
127 : GS(14)@2012-05-12 14:29:23

127樓提及
其實體育用品行業個人認為要快D有轉機要靠中央推一D好似'波鞋下鄉'之類既野,但至少呢個行業中央唔會打壓,話晒做運動對身體有益
其實小弟係361度奶左野,主觀希望有D咁既野發生smiley


根本唔是政策問題,是供應增加太快,市場受唔來
128 : mannishmark(26310)@2012-05-12 14:31:15

128樓提及
127樓提及
其實體育用品行業個人認為要快D有轉機要靠中央推一D好似'波鞋下鄉'之類既野,但至少呢個行業中央唔會打壓,話晒做運動對身體有益
其實小弟係361度奶左野,主觀希望有D咁既野發生smiley


根本唔是政策問題,是供應增加太快,市場受唔來


小弟意思係政府可以做D野快D消化存貨,當然要供應減少,可能要某D公司摺埋先得
129 : GS(14)@2012-05-12 14:36:25

129樓提及
128樓提及
127樓提及
其實體育用品行業個人認為要快D有轉機要靠中央推一D好似'波鞋下鄉'之類既野,但至少呢個行業中央唔會打壓,話晒做運動對身體有益
其實小弟係361度奶左野,主觀希望有D咁既野發生smiley


根本唔是政策問題,是供應增加太快,市場受唔來


小弟意思係政府可以做D野快D消化存貨,當然要供應減少,可能要某D公司摺埋先得


呢D小輕工業,政府唔會睇得上眼,唔好以為政府萬能至得
130 : mannishmark(26310)@2012-05-12 14:38:58

130樓提及
129樓提及
128樓提及
127樓提及
其實體育用品行業個人認為要快D有轉機要靠中央推一D好似'波鞋下鄉'之類既野,但至少呢個行業中央唔會打壓,話晒做運動對身體有益
其實小弟係361度奶左野,主觀希望有D咁既野發生smiley


根本唔是政策問題,是供應增加太快,市場受唔來


小弟意思係政府可以做D野快D消化存貨,當然要供應減少,可能要某D公司摺埋先得


呢D小輕工業,政府唔會睇得上眼,唔好以為政府萬能至得


就係知無咩可能先叫主觀願望啊,惟有等市場自動調節啦
131 : GS(14)@2012-05-12 14:44:42

131樓提及
130樓提及
129樓提及
128樓提及
127樓提及
其實體育用品行業個人認為要快D有轉機要靠中央推一D好似'波鞋下鄉'之類既野,但至少呢個行業中央唔會打壓,話晒做運動對身體有益
其實小弟係361度奶左野,主觀希望有D咁既野發生smiley


根本唔是政策問題,是供應增加太快,市場受唔來


小弟意思係政府可以做D野快D消化存貨,當然要供應減少,可能要某D公司摺埋先得


呢D小輕工業,政府唔會睇得上眼,唔好以為政府萬能至得


就係知無咩可能先叫主觀願望啊,惟有等市場自動調節啦


又唔是乜戰略...無可能是咪先
132 : mannishmark(26310)@2012-05-12 14:47:00

運動野真係諗唔出有咩戰略,哈哈
133 : GS(14)@2012-05-16 23:01:35

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120516/News/ww_ww1.htm
該公司去年5月以10.06億元投得上述佔地約11.7萬平方米的地皮,當時公司表明擬將之發展為體育住宅社區。然而,該公司今年3月出版的年報表示,由於社區發展業務的資本要求繁重及去年底中國樓市的調整,公司正重新考慮其業務的定位及策略

非凡中國昨日的首季業績則披露,該地皮原擬發展成樓面總面積約35萬平方米的住宅及商用建築群。然而,經考慮該項目的資金需求後,公司正積極物色合作伙伴,共同發展該項目,甚至全面收購整個項目。非凡中國亦會考慮取消該項目,前提為有關取消不會導致出售方提出重大申索。


截至今年3月底,公司就地皮已支付按金2.3億港元,並擁有「資本承擔」8.16億元人民幣,換言之,非凡中國尚未支付上述地皮的尾數。非凡中國今年首季虧損擴大至2498萬港元。
134 : greatsoup38(830)@2012-05-26 20:47:01

http://blog.sina.com.cn/s/blog_627a300f0102dzlw.html
星巴克2012-05-24 14:31:14 [舉報]
博主對目前價格的李寧怎麼看?
年初李寧向行政總裁張志勇、首席財務官鐘奕祺及其他兩名高級人員出售400萬股持股,價格6.6港幣
TGP公司減去可轉債利息,成本6.2港幣
目前公司市銷率0.66

博主回覆:2012-05-24 15:07:43

我正在考慮是不是抄一點底,我認為李寧會最早熬出頭。

星巴克2012-05-24 15:44:46 [舉報]
我今天買了一點,目前行業問題倒不擔心,個人比較反感張志勇
去年拿了1400萬工資,看了幾年前在\<波士堂>的採訪,感覺這人很自我膨脹
目前指望戰略投資者有所動作

博主回覆:2012-05-24 16:16:26

我也覺得張這個人,能力不足以帶領李寧二次創業,以他目前的心態,走出困境都難。李寧本人還是很厚道且有魄力的,只是他缺乏鬥志,過早的想著自己退出,雖然他走歐美企業現代管理的路子,放權給職業經理人,大方向是對的,但以李寧公司和體育服裝行業的現狀,實際執行效果可能並不好。
135 : greatsoup38(830)@2012-06-10 15:48:41

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b56fc2b0102dwuk.html
502的牛2012-06-04 08:30:09 [舉報]

李寧的銷售費用好像也比安踏多很多,效率不如安踏

博主回覆:2012-06-04 08:59:08

基本是各項費用都高於安踏。另外,李寧感覺花了那麼多錢做廣告,效果一般,沒有給人留下太多的印象。

朱文2012-06-04 08:52:04 [舉報]
李寧本人對經營生意的掌控能力比較低已經毫無疑問,李寧這兩個字積累的品牌感情是最大的資本。他的希望在於能找到一個有掌控能力、有經營水平的經理人,但現在這批顯然不太像。
安踏的確經營更有效率,但問題就在於缺少先天性的故事可講,要想成就更偉大的成功,僅僅靠優異的質量還不夠,畢竟這種層次的東西別人也能學會,需要找到更動聽的故事來打動消費者。

博主回覆:2012-06-04 09:05:25

希望PPG能給李寧帶來一些變化。
經營品牌確實不易,安踏從2005年開始做品牌,李寧應該是80年代末09年代初開始(?),並且李寧有故事。安踏,包括李寧在對耐克的品牌劣勢,短期內改觀沒希望。
但是中國低消費的目標市場還是很巨大的,看這場混戰怎麼把大部分品牌耗死。

auia2012-06-04 17:49:45 [舉報]
可能沒有那麼容易走出泥潭,福建公司都圈了錢,還能挺幾年。

博主回覆:2012-06-04 18:00:50

這是最大的問題,大家手上的錢太多了。

尋找樓蘭2012-06-08 22:25:28 [舉報]

從估值上來看,
我覺得還是李寧便宜很多,
這些品牌一個都死不了。

博主回覆:2012-06-08 22:57:08

毫無疑問,李寧是低估的多。
136 : GS(14)@2012-06-12 00:08:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120611619_C.pdf
李寧有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)現將集團近期業務運
137 : GS(14)@2012-06-12 00:09:07

今年以來,體育用品行業競爭更加激烈,打折促銷力度進一步加大,而零售端去庫
存化的壓力依然嚴峻。儘管集團已經提早開始在零售端進行了一系列的改革行動,
但受制於市場環境的影
138 : GS(14)@2012-06-12 00:21:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120611617_C.pdf
有關就LOTTO商標簽署特許協議的第二份補充協議的
須予披露交易
鑑於本集團Lotto(樂途)品牌特許權業務的業務及財務表現以及中國市場狀況的變化,
Lotto Sport、李寧體育及樂途(中國)於 2012年6 月11 日訂立了第二份補充協議以修訂原
特許協議的若干條款,即時生效。
董事會相信,由於特許權餘下年期應付特許費最低總金額及特許權相關融資成本的攤
銷成本將會大幅下降,經修訂特許協議能更好地保護本集團的利益,以及減低本集團
的財務負擔。訂立第二份補充協議亦符合本集團集中資源投放於李寧品牌的策略。
隨簽署第二份補充協議後,本集團截至 2011 年 6月 30日止六個月的收益表將錄得資產減
值虧損(為一次性並屬非現金性質)。
第二份補充協議下的交易的適用百分比率超過5 %但低於25 %。因此,根據上市規則第
14章,第二份補充協議下擬進行的交易構成本公司一項須予披露的交易,並須遵守上
市規則第 14章的公告規定。
139 : GS(14)@2012-06-12 00:24:25

特許權對本集團的財務影響
根據本公司依照國際財務報告準則的會計政策,特許權應以須於特許權年期內支付的特
許費最低金額的資本化現值總和確認為本集團的無形資產,並以直線法於各相應年度內
攤銷。應付特許費最低金額的總和與資本化現值的總和之間的差額應作為本集團的可攤
銷融資成本入賬,並以實際利率法於各相應年度確認及攤銷。特許權相關無形資產及融
資成本的攤銷將計入本集團相應年度的綜合收益表,並屬非現金性質。
就原特許協議而言,本公司已自 2009年1月1日起採納上述會計政策。截至 2009年、 2010
年及 2011 年12 月31 日止三個財政年度,已計入本集團收益表的特許權相關無形資產及融
資成本的總攤銷成本金額約 156,000,000元人民幣。於 2011 年12 月31 日,原特許協議項下
特許權相關無形資產的餘下價值及可攤銷融資成本餘額分別約為 334,700,000元人民幣及
458,200,000元人民幣。自執行日期生效起及採納相同會計政策,經修訂特許協議下特許
權相關無形資產的餘下價值及可攤銷融資成本餘額將分別降至約 127,800,000元人民幣及
54,600,000元人民幣。
隨簽署第二份補充協議後,本集團截至 2012年 6月30日止六個月將錄得有關修訂原特許協
議的一次性收益 68,300,000元人民幣(扣除訂立第二份補充協議支付的代價)。此外,鑑於
市場狀況及Lotto(樂途)品牌特許權業務的業務表現,基於審慎性考慮,經修訂特許協議
下特許權相關無形資產約127,800,000元人民幣將於本集團截至 2012年6月30日止六個月悉
數計提撥備並確認為開支。抵銷修訂原特許協議的有關收益後,將導致本集團截至 0
年 月 0日止六個月錄得特許權相關之一次性淨虧損 59,500,000元人民幣。
140 : go2china(25647)@2012-06-12 00:42:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120611619_C.pdf

於2012年6月11日,本集團簽訂關於成為中國男子籃球職業聯賽( 「CBA」)裝備贊助商
的合作備忘錄,協議覆蓋2012/2013至2016/2017五個賽季。

晤知係咪用天價買CBA
141 : 想猫的人(13903)@2012-06-12 13:04:53

李宁的品牌投入过于庞大,而效果一般.
142 : Louis(1212)@2012-06-12 13:10:25

看到3818股價/每股淨資產值(倍)已經0.6092, 2331將下降到P/B<1,即<4元? 知名品牌的最終歸宿!?
143 : 想猫的人(13903)@2012-06-12 13:45:52

李宁2011年品牌投入14亿,太大了.但有多少人愿意为了李宁的牌子多花钱呢?
144 : ken9981(25673)@2012-06-12 15:58:56

如果你看看中央电视台体育频道和到各大城市的步行街看看,就知道竞争多大。目前还不是入货的好时机,等倒掉一两家再说吧
145 : 鱷不群(1248)@2012-06-12 22:05:16

李寧要做的是重塑品牌,明抄Nike,用家不如就買Nike
146 : GS(14)@2012-06-12 23:26:14

141樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0611/LTN20120611619_C.pdf
於2012年6月11日,本集團簽訂關於成為中國男子籃球職業聯賽( 「CBA」)裝備贊助商
的合作備忘錄,協議覆蓋2012/2013至2016/2017五個賽季。
晤知係咪用天價買CBA


應該唔會平
147 : GS(14)@2012-06-12 23:26:26

142樓提及
李宁的品牌投入过于庞大,而效果一般.


貪名牌嘛
148 : GS(14)@2012-06-12 23:26:48

144樓提及
李宁2011年品牌投入14亿,太大了.但有多少人愿意为了李宁的牌子多花钱呢?


不如搞好那個產品,投入一些冷門新人更好
149 : GS(14)@2012-06-12 23:27:17

145樓提及
如果你看看中央电视台体育频道和到各大城市的步行街看看,就知道竞争多大。目前还不是入货的好时机,等倒掉一两家再说吧


那就等吧,但李寧會輸嗎?
150 : GS(14)@2012-06-12 23:27:38

146樓提及
李寧要做的是重塑品牌,明抄Nike,用家不如就買Nike


買貴的假Nike ,不如買真的?
151 : 股場無真愛(1876)@2012-06-12 23:36:57

體育板塊神話已破滅

已玩完 好快一齊蝕錢
152 : GS(14)@2012-06-12 23:37:26

152樓提及
體育板塊神話已破滅
已玩完 好快一齊蝕錢蝕完就真野出來
153 : drbull(3010)@2012-06-13 00:29:42

呢頭賣股發CB,嗰頭發盈警...睇落冇乜錢途咁喎
師兄們點睇?
154 : GS(14)@2012-06-13 00:33:29

154樓提及
呢頭賣股發CB,嗰頭發盈警...睇落冇乜錢途咁喎
師兄們點睇?

睇多份業績,大約11至12月先睇
155 : GS(14)@2012-06-14 00:42:49

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120613/16421298
該外資基金經理說:「同兩年前比,家體育股真係變咗過街老鼠,無人有興趣,仲睇緊嗰啲,都係睇有冇得博反彈,或者係等緊機會沽空……好似噚日朝早嘅投資者電話會議好鬼冷清,無乜人打入嚟。」
存貨問題非常嚴重

另外一名外資分析員亦表示,越來越少投資者打電話來問體育股情況,打來的都只是問何時可以沽空。他說:「你可以話李寧以至整個板塊,已喺今年首季觸底,但由於存貨問題仍非常嚴重,今年最多只會表現平穩,唔再大幅倒退已經偷笑。」
他亦指李寧周一晚「漏夜」刊發的盈警,唯一安慰是終面對現實。他說:「佢哋終於肯調整店舖佈局,唔再盲目開分店。」截至去年12月底止,李寧有8255家分店,並表示會繼續開新分店。
李寧日前同時宣佈,擊敗安踏(2020)取得中國男子籃球職業聯賽( CBA)共五個賽季的贊助權,惟沒有披露贊助金額。
有投資者於昨日的電話會議上亦有就相關支出作查詢,但公司管理層拒絕透露。
美林降目標價47%

有分析員說:「之前有傳過5年要使成20億,但噚日佢哋無評論個數啱唔啱……李寧攞返個 CBA唔係唔好,但假設一年要使4億,平時佢哋一年嘅宣傳費用都係大約10億咋,你話成本壓力大唔大?相對其他品牌李寧唔係特別多錢,家爭返個贊助權返嚟,好有孤注一擲嘅感覺。」
就失落了 CBA贊助權,安踏體育發言人表示,集團對各項贊助資源的重點考慮,是能否為品牌帶來宣傳效益。
156 : drbull(3010)@2012-06-14 09:31:01

感覺好似跳入另一個氹咁...
157 : GS(14)@2012-06-14 21:46:48

算啦,衰的時候乜都想試
158 : drbull(3010)@2012-06-14 21:49:12

喺呢度真係學到唔少野,求其抽間黎睇都有排睇
159 : GS(14)@2012-06-14 21:54:27

159樓提及
喺呢度真係學到唔少野,求其抽間黎睇都有排睇


是無聊做出來的無聊野,多謝支持
160 : go2china(25647)@2012-06-15 01:13:15

李寧已經係內地體育用品股龍頭﹐股價都噤肉酸﹐都晤知幾時先見底
161 : GS(14)@2012-06-16 10:24:18

唔是呀,現在是2020
162 : greatsoup38(830)@2012-06-17 11:21:29

http://xueqiu.com/9622266266
今天和朋友聊起李寧,說道李寧贊助CBA的事,我還是那句話:李寧為什麼總是想在人家的利基市場上與之硬碰硬呢?李寧應該開發自己的利基市場,即使開發籃球市場,也應該發現新的創新資源開發自己的利基市場,而不是跟在人家後面,短兵相接
163 : drbull(3010)@2012-06-17 11:23:12

為何永遠放不低?為何錯愛這一位...
164 : provleng(11142)@2012-06-30 02:02:20

間間都差不多,間間都還有錢去燒,生還者要面對nike,addias,小弟應該諗唔通.望有c hing指教!
165 : GS(14)@2012-06-30 10:13:13

165樓提及
間間都差不多,間間都還有錢去燒,生還者要面對nike,addias,小弟應該諗唔通.望有c hing指教!

then no buy
166 : provleng(11142)@2012-07-01 16:55:24

用科技決勝負,win nike ?
167 : greatsoup38(830)@2012-07-01 16:55:40

唔知呢
168 : provleng(11142)@2012-07-01 16:57:58

個名始終佢最值錢,(暫時重係先)
169 : dennis001(8614)@2012-07-01 19:12:47

唔知淘寶可唔可以作準,幾個星期個銷量都偏低於同行
170 : drbull(3010)@2012-07-01 19:19:59

騎劫一下樓主個post,小弟好有興趣交流技術分析,有興趣大家一齊傾下

p.s.唔係"研究",我覺得研究係好認真同好科學化嘅,小貓自問未去到呢個地步
171 : drbull(3010)@2012-07-01 19:21:06

錯post添...唔識del,請版友ignore
172 : greatsoup38(830)@2012-07-01 19:29:47

171樓提及
騎劫一下樓主個post,小弟好有興趣交流技術分析,有興趣大家一齊傾下
p.s.唔係"研究",我覺得研究係好認真同好科學化嘅,小貓自問未去到呢個地步


去龍鳳區開個啦
173 : marshalwong(13162)@2012-07-05 22:43:44

london olympic any help to boost sales
174 : GS(14)@2012-07-05 22:44:37

希望啦
175 : marshalwong(13162)@2012-07-05 22:46:38

actually is there any use left #8032, should we treat it return to a shell again
176 : GS(14)@2012-07-05 23:06:24

176樓提及
actually is there any use left #8032, should we treat it return to a shell again


我覺得要搞未嘗無得搞..不如再試下
177 : GS(14)@2012-07-06 00:18:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705009_C.pdf
在行業不斷變化和充滿挑戰的環境下,李寧有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,
「本集團」)致力加強其管理團隊及董事會(「董事會」),以實現其增長潛力及作為中國領先
體育品牌的價值。
行政總裁退任
董事會謹此宣布張志勇先生(「張先生」)已自 2012 年7月4 日起退任本公司行政總裁,並於
同日起不再擔任董事會執行委員會委員。
張先生以超過 20年的服務,成功領導本集團發展成為中國領先的體育品牌。董事會高度
認可張先生為本集團做出的傑出貢獻。董事會與張先生一致認為,為了本集團下階段的
發展,目前是引入新管理團隊合適的時機。董事會很高興張先生將繼續擔任本公司執行
董事以及出任董事會執行委員會的首席顧問,以確保在新行政總裁到任前本公司管理層
的平穩過渡。本公司已開始物色擔任新任行政總裁的合適人選。
張先生自 2012 年7月 日開始的一年期內將可收取顧問費 3,700,000元人民幣,該顧問費乃
由董事會參考彼於本公司的職責、本公司業績及當前市況釐定,並將於一年期屆滿後由
薪酬委員會及董事會進行檢討和修訂。張先生確認彼與董事會之間並無不同意見,亦無
與張先生退任本公司行政總裁職務之決定有關的其他事項為須知會本公司股東者。
執行主席擴大的角色及責任
繼上述變動及金珍君先生(「金先生」)獲調任為執行董事及獲委任為本公司執行副主席(詳
見下文),在聘用新任行政總裁的過程中,本公司將由創始人、執行主席兼執行董事李寧
先生(「李先生」)及執行副主席兼執行董事金先生帶領,李先生專注於管理本集團對外事
務和關係,金先生則負責帶領本集團內部事務發展與運營。
鑒於李先生在領導本集團日後發展策略中擔任更重要的角色及投入更多的精力,董事會
通過自 0 年7月 日起調整其薪酬,基本年薪為 3,700,000元人民幣,李先生亦可享有酌
情花紅、參加本公司股份計劃及其他福利及津貼。李先生的酬金乃由董事會參考彼於本
公司的職責、本公司業績及當前市況釐定,並由薪酬委員會及董事會不時進行檢討和修
訂。
178 : GS(14)@2012-07-06 00:19:28

委任獨立非執行董事
董事會亦欣然宣布,蘇敬軾先生(「蘇先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事,將於 0
年7月5日起生效。董事會謹此歡迎蘇先生加入董事會。董事會相信本公司將受益於蘇先
生於中國消費及零售市場的豐富經驗。
...
未來計劃及短期措施
基於改善本公司核心優勢以及盈利能力的長期目標,本公司制訂了變革藍圖,計劃分三
階段施行。
在第一階段,我們已著手展開若干戰略和業務方面的短期措施,其中包括: 1)重點關注
零售終端銷售及清理渠道存貨; 3)改善產品和運營的成本結構; 2)加強組織和執行能力;
4)改善渠道效率、盈利能力及業績表現;5)聚焦核心產品和國內市場;及6)加強品牌投入
和改善營銷效率。
第二階段( 2013 - 2014 年)的計劃已經處於試行階段,並包括改善供應鏈管理、營銷和產品
規劃模式;提供更多一流的產品及客戶體驗,以鞏固本公司在中國體育用品行業之領先
市場地位。
第三階段(未來二到四年)的中長期計劃也已經在規劃中,該計劃將重點改造業務模式
以: 1)提高公司和渠道的利潤結構; 2)在產品及消費者品牌體驗上更切合市場需求;及 3)
在提高零售效率和現金及投資回報率上打造良性循環。
179 : go2china(25647)@2012-07-07 09:51:48

2331 真係有D擔心需要供股。。。
180 : wilyty(1376)@2012-07-07 12:44:15

180樓提及
2331 真係有D擔心需要供股。。。


係就好la
181 : GS(14)@2012-07-07 13:52:51

大家想低價買?
182 : GS(14)@2012-07-07 16:32:04

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120706/News/eb_eba1.htm


【明報專訊】李寧(2331)自今年初引入擅於讓醜股大翻身的私募基金TPG後,昨日終於有實際行動,宣布委任TPG合伙人金珍君為副主席兼執行董事。但令人意外的,同時炒掉20年戰友張志勇,主席李寧將擴大角色及責任。集團將分三階段變革,不過重組過程將很艱難,李寧昨日坦言,集團去庫存的進展較預期慢,今年業績並不樂觀。

事實上,李寧品牌在內地已呈老化危機,消費者對李寧的定價策略有異議(詳見另稿)。除了讓韓裔的金珍君空降外,「李寧救火隊」成員還包括紐約上市公司Yum!的副主席兼執行董事蘇敬軾。而過去20年均與李寧「拍住上」的張志勇,無奈退任行政總裁,只擔任首席顧問及留任執行董事,新任行政總裁人選尚在物色當中。

股價僅及高峰期1/6

一代「體操王子」李寧於1989年創立此體育品牌,而張志勇在1992年加入李寧,可謂其中一位創業功臣。自集團於2004年在港上市後,他一直擔任行政總裁,李寧則逐漸淡出。不過集團業績近年走下坡,現時股價僅是2010年高峰時期的六分之一,市值蒸發7成,張志勇最終成為犧牲品。李寧昨日強調,這是張志勇與集團董事會共同作出的決定。

分三階段進行改革

這次市場同時憧憬曾讓達芙妮(0210)起死回生的TPG能同樣把李寧治癒。昨日集團拋出改革計劃,分三階段進行,至少需時3年。金珍君指出,當前首要任務是減價促銷以清理庫存,目標是在6至12個月內令庫存回復健康水平,成為業內最快清減庫存的公司。李寧則強調,集團會回歸核心,重新聚焦中國市場。過去兩年集團曾一度想透過互聯網拓展美國市場,李寧此言似乎暗示過去走錯路。他又指出,中國加速城市化,更多人參與體育活動,市場仍有成長空間。

分析員:減成本乃急切任務

受消息刺激,李寧股價昨日一度升10.87%,收市升7.25%至5.03元。市場對此普遍感到樂觀,國泰君安分析員彭港祥認為,過去張志勇在任時未能堅決執行去庫存及減成本的措施,金珍君上任有望加速改革進程及效果。他指出,除了減價促銷外,回購庫存及減少訂單亦有助減低存貨。另外減低成本亦是急切任務,包括通過裁員以減低員工成本,及找更具競爭力供應商以減低採購成本。高盛的報告指出,改革一家公司首先要改革其管理文化,而TPG入主證明改革已在進行中,雖然短期內行業的頹勢仍然會影響其股價,但相信TPG可解決庫存、供應鏈等問題,長遠令李寧重拾競爭力。

明報記者 廖毅然、張聞文 香港上海連線報道
183 : GS(14)@2012-07-07 16:32:31

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120706/News/eb_eba2.htm
李寧在過去多年一直放心讓張志勇主理公司業務,然而近年行業不景氣,集團業績出現倒退,為作出變革,張志勇最終要辭去行政總裁一職。李寧昨日表示,高度認可張志勇多年來的貢獻,但現在是重組管理團隊的好時機,儘管他和張志勇有深厚的友情,董事會還是共同作出了這項決定。

靠外人打救 昨顯得毫無神采

儘管集團正式步入改革的新時代,但李寧昨日仍顯示得毫無神采,連說「我的夢想是做好體育品牌」一句,聲線也是低沉微弱。相較兩年前,他宣布要搞體育地產,更欲把李寧公司的股份注入非凡中國(8032),現在的李寧,已不再是當年神采飛揚、滔滔不絕。

雖然李寧表示「無論過去、現在和將來,我都會繼續為品牌付出,自己永遠都是大股東」。然而,當年他憑自己雙手,在各項比賽中合共奪得逾百枚金牌,同樣是「一手湊大」的體育品牌,如今卻要靠外人打救,自然是百般滋味在心頭。

重組過程漫長 難複製聯想故事

昔日柳傳志放權楊元慶,聯想卻出現巨虧,柳傳志因此重任董事局主席,重新為品牌定位,兩年間聯想躍升為全球第二大個人電腦製造商。不過這次李寧出山情有所不同,集團重組的過程將較漫長,加上行業仍然處於寒冬,能否一如聯想般否極泰來,上演「王子復仇記」,還需時間考驗。
184 : GS(14)@2012-07-07 16:33:05

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120706/News/eb_eba3.htm


上海南京路百聯世茂廣場的李寧分店,顧客不多,甚至連銷售人員都不知所終。店舖的李寧標誌,用的還是2010年前的舊標誌。(張聞文攝)上海本地大學生小周表示,李寧的產品貴,性價比低,還不如買耐克、阿迪等國際品牌。(張聞文攝)
185 : GS(14)@2012-07-07 16:40:44

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120706/News/eb_eba3.htm
大學生:「李寧價貴,知名度不如耐克」

「不知道李寧在哪裏,你要找安踏,就到處都有。」以往在內地各城市步行街的顯眼處,都幾乎可見李寧分店,然而昨天在尋找李寧店舖時,卻嘗到了「踏破鐵鞋無覓處」的滋味,問起李寧店,不少路人甚至表示「南京路上好像沒有李寧」。原來,南京路步行街上的李寧旗艦店正在裝修,而位於上海置地廣場5樓的專櫃,據店員說,早在2010年就已撤掉。

記者在步行街之外的百聯世茂百貨店7樓終於找到了李寧專櫃,值得注意的是,這間店的 logo仍是採用2010年之前的舊李寧標誌,記者停留15分鐘,未見一名顧客,奇怪的是,店裏竟沒有銷售人員。

3名大學生路過李寧專櫃,連看都沒向店舖中看一眼,記者向他們詢問,3人齊齊表示對李寧產品不感興趣,解釋不喜歡李寧的主要原因是,產品性價比太低,即將讀大三的小周說,「我一般買耐克(Nike)、阿迪(Adidas),並不是不支持國產品牌,但李寧價格貴,品牌知名度還不如耐克。」
186 : GS(14)@2012-07-07 16:41:03

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120706/News/eb_eba4.htm


【明報專訊】TPG近年最為人熟悉的事舻,莫過於為台資鞋商達芙妮(0210)大翻身。2007年達芙妮的創始人張文儀於台灣被警方逮捕,令公司股價單日下瀉近三成,自此股價一直無甚起色。公司高層遂於2009年5月與TPG訂立策略聯盟,TPG注資6.5億元,並派董事總經理馬雪征進入董事局。

曾幫達芙妮逃出生天

TPG加入後,旋即關閉所有Nike品牌銷售點,並減少adidas銷售點,集中火力發展高毛利品牌,包括毛利率逾五成的「達芙妮」及「鞋櫃」,又集中在三、四線城市擴展業務,避免與行業龍頭百麗國際(1880)的直接競爭。TPG入股後第二年,達芙妮的純利即上升五成,存庫周轉天數大降28天,股價也從當時3元左右,回復至今年初10元以上。

今次TPG委派金珍君出任李寧執行副主席,為市場帶來憧憬。不過,金珍君昨日指出,李寧業務重組需時3年,意味上次只用一年時間便成功改造達芙妮的奇蹟難再出現。金珍君更表示,如果李寧需要更多開支,TPG不排除會進一步增資。
187 : GS(14)@2012-07-07 18:12:48

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120706/16489599


競爭漸大產品滯銷

無論在中國體壇或商界,李寧都是一個傳奇人物,他曾經在奧運會勇奪3金2銀1銅的佳績,其17年體育生涯贏得超過100面金牌,獲得「體操王子」美譽;1988年退役後,他以個人名字創立「李寧」這體育品牌,進軍商界。
自1992年起,公司多次成為中國奧運隊的體育服裝合作夥伴及贊助商,令李寧開始在服裝界打響名堂。
生意越做越大,李寧公司終於在2004年來港上市,集資5.49億元,當年因其體育明星效應大,首日掛牌就由招股價2.15元勁升14%至2.35元。
而這個神話到2008年升至頂點,當年李寧在北京奧運會開幕場館鳥巢上空燃點聖火後,公司股價就節節上升,曾高見30.6元,雖然其後爆發金融海嘯,但到2010年再升至31.95元的歷史高位。
不過,神話亦有破滅的一天,隨着越來越多競爭對手加入內地體育服裝行業,市場逐漸出現供過於求情況,結果令產品滯銷,存貨嚴重囤積,業績及股價亦不斷下挫。
李寧為籌集資金,除引入基金股東 TPG外,更不惜賣樓套現,他在今年初將南區香島道33號的6079方呎洋房連同2600方呎花園出售,套現3億元,惟較06年3月以1.5億元買入作自住之用時,賬面仍賺一倍。
188 : GS(14)@2012-07-07 18:13:17

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120706/16489598
李寧公司昨宣佈董事會改組,張志勇已於本月4日退任行政總裁,但將留任執行董事及董事會首席顧問;公司已開始物色合適人選接替。而早前獲委為非執董的私募基金 TPG合夥人金珍君則調任為執董兼執行副主席。公司又宣佈李寧親自出山,在新行政總裁到任前,公司將由李寧及金珍君帶領,李寧專注於管理公司對外事務和關係,金珍君則負責帶領公司內部事務發展與運營。另公司委任蘇敬軾為獨立非董。
市場普遍對張志勇離職不感意外,甚至認為遲了。消息人士說,早於數月前已聽聞張志勇意興闌珊,因新股東認為他「阻住地球轉」,「 TPG入股嗰陣(今年1月),佢同大股東嘅共識係俾多半年張志勇解決存貨,結果 TPG都係覺得太慢,要求換人。」
[李寧罕有親自現身與投資者及記者會面,親口證實董事局決定。梁志永攝] 李寧罕有親自現身與投資者及記者會面,親口證實董事局決定。
梁志永攝
或減舖與大量裁員

該消息人士稱,「 TPG唔質疑張志勇嘅經驗,最唔滿意係佢唔肯面對現實,只肯逐少逐少咁回購存貨,仲要爆咗句回購係業務常態!試問要求一至兩年就要有回報嘅基金又點會收貨呢?俾佢留到家先迫佢走都算係咁啦。」受高層重組消息刺激,李寧股價昨一度急升10.87%。
另一消息人士指出,張志勇離職後, TPG話事權將大增,賣盤可能性亦激增,「張志勇之前頂住唔俾減舖同大量裁員,咁佢家走咗,短期內呢兩件事一定會發生……連話事權都唔要,李寧似乎對公司無乜留戀,搞靚盤數之後賣盤嘅機會大大增加。」
無正面回應會否賣盤

對於張志勇離職,罕有親自現身與投資者及記者會面的李寧,昨親口說是董事局決定,「我自己跟張志勇一起共事20年,他在我創業不久後便來到了李寧公司,我跟張志勇先生對李寧公司的感情同樣深厚,我們之間友情亦是十分深厚……我覺得很多東西都是遺憾的,可是今天做出這個決定是張志勇與董事局一起共同研究公司現在與未來發展而決定。」
對於公司會否賣盤,他並無正面回應,只說「過去、現在和未來,我都將會為李寧牌付出。」他亦沒有回應,張志勇是否需要為公司業績表現負責。
189 : GS(14)@2012-07-07 18:13:48

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120706/16489600

內地網民對李寧變革反應

日寸走召 Analyst:歸根結底還是管理機制的問題,不是換幾個高層的問題……需要快速改善紊亂的品牌與戰略定位、低落的士氣及全員效率生產力。

很平頭的平頭:張志勇只有換商標的本事,還是李寧有人氣,儘管產品不是很爭氣。

巴斯光年的掃把:高中時想買李寧,覺得價格接受不了。現在有經濟實力,卻直接買 NIKE、 ADIDAS這些國際品牌,路過李寧專櫃也不想看,可見李寧現時的地位很尷尬。
190 : provleng(11142)@2012-07-08 03:05:23

TPG唔多似就咁睇一,兩年後要有好高回報的基金.
191 : greatsoup38(830)@2012-07-08 10:30:12

http://caijingcarefree.blogspot.hk/2012/07/blog-post_8920.html


首先要在行文上分開李寧這位體操王子,同埋「李寧」(2331)呢間上市體育用品公司,有引號代表公司。

好耐未見過識郁的李寧,對上一次,好似已經係2008年京奧飛身點火嗰吓,今日再露面,頭髮又少咗,亦冇顯示出在運動場上的信心。

「李寧」以李寧命名,就係以中國最具代表性運動員做生招牌,但係李寧過去咁多年保持低調,低調得不乎尋常,絕對唔似一個白手興家的百億民企老闆,或者李寧本身抗拒宣傳,唔識做騷,又或者頭髮越來越少,英雄遲暮,對講求活力的體育品牌會有反效果。

不過李寧作為大股東,過去咁多年,減持「李寧」股權似乎從不惜貨,早年拍埋非凡中國(8032),借殼上市搞搞震,更好似冇擔心過會刮花自己貞節牌坊,壞孩子出豉油,王子出自己隻豬,難免令人懷疑,李寧在「李寧」,查實冇乜控制權,更似一個「人頭」。

王子個頭,是理解「李寧」過去一系列動作的起點。
192 : greatsoup38(830)@2012-07-08 14:53:28

http://www.gemag.com.cn/html/2012/company_0706/29619.html
更令這些人痛惜的是李寧很早就喪失了自我批評坦誠溝通的文化。長久以來,李寧供應鏈成本約比安踏、匹克等高出20%到30%,幾乎與耐克、阿迪達斯相當。但在李寧公司的內部會議上幾乎無人提及這個要害,亦沒有人要求生產部門給一個合理的解釋——所謂中國製造的低成本優勢在哪裡被消耗掉了?以拉鏈供應商為例,李寧並未採用YKK這類全球頂級拉鏈公司,而是一直堅持從一家名為Kee的拉鏈製造商採購,後者已多次暴露質量問題。「每個人都心知肚明,但都不會當面提及,我們從不在公開場合質問成本為什麼高,我也只能一笑而過。」一名管理者告訴《環球企業家》。
193 : thomasgp02a(16679)@2012-07-08 18:46:31

讓李寧本人耿耿於懷的是,安踏的市值(350億港元)不僅遠超李寧(140億港元),並且已是後者的2.5倍。去年6月初的一天,李寧少見地參加了全體高層會議——依照慣例,李從來不參加此類例會。「為什麼晉江品牌兩三年能追上我們?我們的現在優勢何在?問題到底出在哪裡?我們該怎麼辦?」李寧質問。台下一片沉寂。

**

笑左,李寧以前是否冬眠?安踏早已遠超,現在連特步都比李寧大。

李寧憑甚麼走高價線?一定不及外國巨頭。不如走低價死拼算吧。
194 : drbull(3010)@2012-07-08 19:54:05

194樓提及
讓李寧本人耿耿於懷的是,安踏的市值(350億港元)不僅遠超李寧(140億港元),並且已是後者的2.5倍。去年6月初的一天,李寧少見地參加了全體高層會議——依照慣例,李從來不參加此類例會。「為什麼晉江品牌兩三年能追上我們?我們的現在優勢何在?問題到底出在哪裡?我們該怎麼辦?」李寧質問。台下一片沉寂。
**
笑左,李寧以前是否冬眠?安踏早已遠超,現在連特步都比李寧大。
李寧憑甚麼走高價線?一定不及外國巨頭。不如走低價死拼算吧。


其實佢自己一路減持,最清楚嘅應該係佢自己
195 : dennis001(8614)@2012-07-08 22:18:46

呢D叫後知後覺,李寧有排訓晒醫院,睇怕管理唔多

況且佢俾晒CEO搞的,自己本身係對外
196 : provleng(11142)@2012-07-08 23:12:14

現在事後睇返,真係比多咗時間給張生,可能李寧嗰排身體唔得都係一個好重要的原因,現在證明唔適合的高管們(唔止張生)都走了很多,新班子一上場就掂?
應該無咁快啩!
197 : dennis001(8614)@2012-07-08 23:38:15

我反而甘睇

本身你D貨去到500,甘你格硬谷到1000

而家跌番落600-700其實好正常

換走班人,係咪可以去番1000先?

因為全行都講緊存貨問題,大部份都係去番600-700吧

李寧好似想去番1000,有點不設實際
198 : provleng(11142)@2012-07-09 17:30:16

我諗一朝天子一朝臣,可能二三佰咁賣哂D舊貨,最緊要快,反正存貨這問題現在全行都有,然後就睇吓現管理層的本事.
199 : GS(14)@2012-07-09 23:35:10

194樓提及
讓李寧本人耿耿於懷的是,安踏的市值(350億港元)不僅遠超李寧(140億港元),並且已是後者的2.5倍。去年6月初的一天,李寧少見地參加了全體高層會議——依照慣例,李從來不參加此類例會。「為什麼晉江品牌兩三年能追上我們?我們的現在優勢何在?問題到底出在哪裡?我們該怎麼辦?」李寧質問。台下一片沉寂。
**
笑左,李寧以前是否冬眠?安踏早已遠超,現在連特步都比李寧大。
李寧憑甚麼走高價線?一定不及外國巨頭。不如走低價死拼算吧。


他的身段不能放下了,難做
200 : GS(14)@2012-07-09 23:35:32

196樓提及
呢D叫後知後覺,李寧有排訓晒醫院,睇怕管理唔多
況且佢俾晒CEO搞的,自己本身係對外


咁他唔識管,最好畀人管
201 : GS(14)@2012-07-09 23:35:56

199樓提及
我諗一朝天子一朝臣,可能二三佰咁賣哂D舊貨,最緊要快,反正存貨這問題現在全行都有,然後就睇吓現管理層的本事.


他肯先算啦
202 : dennis001(8614)@2012-07-09 23:45:58

202樓提及
199樓提及
我諗一朝天子一朝臣,可能二三佰咁賣哂D舊貨,最緊要快,反正存貨這問題現在全行都有,然後就睇吓現管理層的本事.

他肯先算啦


我覺得佢記者會好似接受唔到

由天跌落黎

真係靠TPG
203 : GS(14)@2012-07-09 23:46:21

203樓提及
202樓提及
199樓提及
我諗一朝天子一朝臣,可能二三佰咁賣哂D舊貨,最緊要快,反正存貨這問題現在全行都有,然後就睇吓現管理層的本事.

他肯先算啦

我覺得佢記者會好似接受唔到
由天跌落黎
真係靠TPG


好似好無奈
204 : dennis001(8614)@2012-07-09 23:48:28

204樓提及
203樓提及
202樓提及
199樓提及
我諗一朝天子一朝臣,可能二三佰咁賣哂D舊貨,最緊要快,反正存貨這問題現在全行都有,然後就睇吓現管理層的本事.

他肯先算啦

我覺得佢記者會好似接受唔到
由天跌落黎
真係靠TPG

好似好無奈


個人認為TPG搞完,李寧股價可能回升,但李寧從此88
205 : GS(14)@2012-07-09 23:49:39

李寧都是個名來
206 : GS(14)@2012-07-09 23:50:32


207 : drbull(3010)@2012-07-10 01:05:12

其實買國貨最緊要係性價比高,放棄呢樣野而只集中搞宣傳,一定唔會夠外國品牌爭
208 : GS(14)@2012-07-10 01:11:44

所以甘於做二檔或者可以
209 : provleng(11142)@2012-07-10 03:32:53

208樓提及
其實買國貨最緊要係性價比高,放棄呢樣野而只集中搞宣傳,一定唔會夠外國品牌爭


絕對同意drbull兄所講,當年nike找MJ做宣傳,佢哋都有nike air啦.
210 : GS(14)@2012-07-10 21:43:53

210樓提及
208樓提及
其實買國貨最緊要係性價比高,放棄呢樣野而只集中搞宣傳,一定唔會夠外國品牌爭

絕對同意drbull兄所講,當年nike找MJ做宣傳,佢哋都有nike air啦.


其實唔是做宣傳就得的,賣唔出都是無用
211 : drbull(3010)@2012-07-10 21:59:54

211樓提及
210樓提及
208樓提及
其實買國貨最緊要係性價比高,放棄呢樣野而只集中搞宣傳,一定唔會夠外國品牌爭

絕對同意drbull兄所講,當年nike找MJ做宣傳,佢哋都有nike air啦.

其實唔是做宣傳就得的,賣唔出都是無用


講得好岩,點解李生佢哋就係唔明?
212 : GS(14)@2012-07-10 22:00:52

212樓提及
211樓提及
210樓提及
208樓提及
其實買國貨最緊要係性價比高,放棄呢樣野而只集中搞宣傳,一定唔會夠外國品牌爭

絕對同意drbull兄所講,當年nike找MJ做宣傳,佢哋都有nike air啦.

其實唔是做宣傳就得的,賣唔出都是無用

講得好岩,點解李生佢哋就係唔明?


他唔識搞,講完
213 : GS(14)@2012-07-11 00:08:25

http://www.yicai.com/news/2012/07/1883924.html
剛經歷了換帥風波的李寧體育(02331.HK,下稱「李寧」),又面臨著海外市場的「風波」。

李寧公司方面昨日對《第一財經日報》確認,由於西班牙授權商LN PLUS IBEROAMERICAS.L.(下稱「李寧授權商」)經營不善,現金流斷裂,無法繼續維持業務,以致申請破產。

在國內體育品牌中,李寧一直是積極拓展海外市場的表率。本來就受制於阿迪達斯、耐克等國際大品牌,此次西班牙風波無疑為李寧的國際化戰略也亮起了「紅燈」。

敗走西班牙

多家西班牙媒體8日報導稱,李寧授權商破產使西班牙眾多體育俱樂部無法得到比賽裝備來應對下一個賽季。受到損害的主要是薩拉戈薩、拉斯帕爾馬斯、塞爾塔維戈和維爾瓦等足球俱樂部,以及馬拉加、卡哈拉伯拉和巴達羅那約文圖特等籃球俱樂部。塞維利亞隊和學生隊則在李寧上週五宣佈業務重組之前便已經廢除了雙方的協議。還有媒體調侃,這些俱樂部的球員需做好裸體登場的準備。

不過,李寧公司方面對記者稱,李寧授權商以自身名義簽署了一些俱樂部的贊助,和李寧總部沒有直接關係。而西班牙籃協因為一直是和李寧公司直接簽署協議,因此,不會受到任何影響。

李寧公司還稱,目前正在積極協助李寧授權商解決其破產後的遺留問題,包括協助其贊助的俱樂部獲取裝備,不影響2012~2013賽季正常使用。

從海外業務僅在李寧總收入佔比約為1%的份額來看,即使失去了西班牙市場,對集團生意影響也不大。但關鍵之道體育諮詢公司CEO張慶認為,此事對本土品牌的國際聲譽會造成損失。

西班牙這個國家在李寧的國際化進程中尤其具有重要意義。李寧的奧運之路就是從1992年西班牙巴塞羅那奧運會開始的。2001年,李寧首家海外品牌形象店於西班牙開業。2007年,李寧一舉拿下西班牙奧委會,西班牙籃球隊也曾穿過李寧贊助的服裝登上世錦賽最高領獎台。

北京奧運會前後,市場上還流傳著一句話「中國穿NIKE,西班牙穿李寧」,足見李寧在西班牙受到的熱捧。

西班牙當地媒體稱,「李寧」響亮的名字曾在西班牙體育服裝界暢通無阻,李寧還在巴塞羅那和瓦倫西亞都建立了物流中心。但隨著西班牙經濟危機的深入,李寧授權商顯然遭遇難以彌補的財政赤字,以至於最終走向破產。

國際化道路擱淺

2000年,時任李寧總經理的陳義紅提出了「國際化」的目標。特別是2008年奧運會後,李寧曾一度被全球運動品巨頭定義為一個來自中國的挑戰者。

不過,對於李寧曾經大膽的開拓和創新,一位從李寧離職的前高層對記者這樣說:「李寧(公司)起了個大早,卻趕了個晚集。」

據介紹,李寧的國際化渠道共分為三類模式:一類是以西班牙為代表的歐洲「授權商」,一類是以新加坡為代表的東南亞自營優勢品類店,還有一類是收購國外電子商務公司、進行網上產品研發和銷售的美國模式。

不過李寧公司高舉高打的國際戰略並未為其贏得正能量。從簽約的體育明星來看,要麼過氣,要麼影響力不夠,而匹克這樣的二線品牌卻能拿下NBA。

還有不少業內人士認為,隨著國際化戰略的實施,李寧品牌最具特色的民族色彩已經被淡化。

李寧國際化的願景是2009~2013年,為國際化準備階段;2014~2018年,為全面國際化階段。現在看來,第一階段的準備期非但沒有讓李寧找到國際化的突破口,反而國內市場也面臨份額不斷萎縮的局面。

當李寧公司一心要把產品賣向全世界時,安踏、361等本土體育用品企業高速發展,耐克、阿迪達斯等國際品牌也開始在中國發力,強勢佔領一線城市。李寧丟掉了市場第一的寶座。

此外,轉型「90後」,被認為是李寧眾多策略中的最大敗筆。

在李寧東區零售市場工作多年的一位人士還對記者說,渠道問題也是越來越嚴重。李寧的很多優秀產品通常陷入鋪貨率不足的境地。

國際局面還未完全打開,本土優勢正慢慢失去。李寧的尷尬就像懸在半空中的氣球,上不去也下不來,甚至還有爆掉的危險。
214 : GS(14)@2012-07-11 00:08:59

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120710/16499083

內地傳媒引述西班牙報章,指李寧(2331)位於西班牙的子公司宣佈破產,李寧昨晚發表聲明,澄清報道失實,指破產的公司 LN Plus Iberoamerica S.L.是其分銷商,破產是因西班牙市場環境惡化及其自身經營不善;李寧公司已積極協助分銷商處理善後問題,包括協助其贊助的俱樂部獲取裝備;西班牙籃球隊是直接與李寧合作,故不受影響。李寧強調公司整體生意影響有限。
215 : GS(14)@2012-07-14 15:24:41

http://www.21cbh.com/HTML/2012-7-14/2NNDIwXzQ3NDM2Nw.html


賽場上翻轉騰挪的李寧終歸未能在商場上重操嫻熟技藝,這位名噪世界的前世界冠軍身邊的人也就此相繼離去。

20年前,張志勇還是在機關單位任職的一名小職員,而彼時的李寧有限公司(以下簡稱「李寧公司」)也不過一家雖存志向卻規模微小的民營企業,誰也未能預料到,接下來的20餘年裡,李寧的擴張版圖中會如此深刻地打上張志勇的烙印,而更讓人未曾料及的則是,這位被李寧委以大任的職業經理人在完成對李寧的大舉跨越後則又以離場言終。

7月5日,李寧公司的一紙公告再次將這家迷失路口的企業推向了風口浪尖,張志勇辭任行政總裁一職後,久藏幕後的創始人李寧不得不再度出山,統籌大局。

而隨著過渡期高管的重新換血,張志勇這位曾帶領李寧從10億銷售額壯大至90億銷售額的汗馬功臣也就此黯淡謝幕,留給他的是一個無關痛癢的「董事會執行委員會首席顧問」之虛職。

退位卸任後,張志勇似乎頃刻消失在了此前的聚光燈下,這位曾被業內評價為李寧最好的搭檔也就此隱身,但關於他的話題則還在延續。

「叫我老張」

張志勇生於1968年,祖籍新疆,長於上海,首都經濟貿易大學畢業後進入機關,一路順風順水。

但捧著「鐵飯碗」的張志勇內心深處似乎有著新疆漢子特有的豪情,工作僅一年之後,張義無反顧地離職而去,多年後,張志勇輕描淡寫地說,「那不適合我」。

1992年,24歲的張志勇正值年少,也正是這一年,他再次以出納的角色加盟了李寧公司。但光陰荏苒,12年一個輪迴後,36歲的張志勇已然一躍成為李寧公司的CEO,而他對李寧公司灌注的血液也由此真正開始。

或許源於草根出身,「學習」是張志勇早年在李寧公司最為明顯的標籤。

李寧公司前員工、北京關鍵之道體育諮詢有限公司CEO張慶對記者說,在他的印象中,張志勇如海綿般對待學習的態度以及善於學習的能力是其從李寧公司眾多員工中脫穎而出的關鍵所在,而這也幾乎符合張志勇眾多同事對其的印象。

而在張志勇的晉陞之路中,李寧最早的搭檔、現中國動向體育董事長陳義紅則是個不能繞過的名字。

張志勇的部將對記者說,陳義紅1991年加盟李寧,5年後任常務副總經理,彼時李寧雖掛帥董事長兼總經理,但具體業務則全交由陳義紅打理,也正是陳「主政」期間,李寧公司當年的銷售額創出6.5億紀錄。

但一切並未如設想般美好。

在公司制定出10億衝刺大關時,接踵而至的亞洲金融危機以及宏觀調控政策等原因讓陳義紅的團隊不得不就此停步。2001年,陳義紅離職,在走出李寧公司大門前,陳義紅舉薦已升至財務總監的張志勇接任原職。

瞭解當年往事的知情者說,事實上,早在財務部門時,張志勇就已經開始顯示出對公司整體戰略的關注,「作為財務人員,張志勇還會提交一些涉及到運營方面的報告。」

接過大權後的張志勇並未依照既有路線行事,他的做法也與前任陳義紅大為不同。在張志勇看來,在銷售額不到7億時,將所有資源配置到銷售渠道才是拉升銷量最為顯著的辦法,增加一個店面無疑就增加了一份銷售額。而這也與此前李寧公司習慣通過大面積廣告宣傳造勢擴大銷量的策略明顯不同。

也正是此時,張志勇開始大膽啟用「空降兵」,一大批具有成熟市場推廣經驗及零售經驗的高管落地李寧公司,並負責開疆拓土樹立品牌。

值得注意的是,在張志勇派遣的「空降兵」中,不乏一批擁有寶潔、可口可樂等國際公司背景的專業人士。而鬥志滿滿的張志勇也從未以副總經理職務自居,並與員工一起參與培訓、學習甚至研究討論。

而良好的氛圍也讓李寧公司的管理團隊日益壯大,來自耐克、阿迪達斯、銳步等競爭對手的高管也先後加盟李寧,重要的是,這些後來者不同程度地都充當了張志勇的老師。

「我是一個從本土公司成長起來的CEO,很多東西都是自學的,很多培訓課我都是和員工一起上。」多年後張志勇回憶說。

而張志勇的部下坐在記者面前談論起這個男人時則說,如今的張志勇從戰略到營銷管理再到終端銷售,談起來都頭頭是道,十分專業。「2004年之前,張志勇成長非常快,他可以吸收來自不同行業高管的見識,再加上思考轉化成其自己的邏輯體系,並能運用自如。」

事實上,在擔任公司CEO的早期,張志勇的親和力與執行力無不讓員工敬佩,他很勤奮,按照常規思維,一個公司的決策者是不會事無鉅細的,可是他非常努力,巡店的時候每天能走七八個店,上至分銷商,下至導購員,事無鉅細,全部問,不明白的一定要問明白,甚至連宣傳海報或者牆紙稍微有污點這種事情都能注意到。

2003年,李寧公司銷售額突破10億,陳義紅未能完成的重任在張志勇身上得以實現。一年後,李寧公司在香港上市,成為首家內地體育用品公司的香港上市公司,張志勇擔任CEO。

張志勇率領李寧一眾將士繼續前行時,其他公司內部的口碑也更具影響,而張志勇則仍保持著一如既往的謙遜本色,「他總希望員工叫他『志勇』,或者『老張』,但我們還是很敬重地叫他『張總』。」

獨斷專行?

在李寧飛速成長期,所有的積弊似乎都被表面的光芒所掩蓋,但鉛華洗淨後,此前已然積累的癥結也都如洪水般傾瀉而至。

2010年6月似乎是李寧公司動亂的又一關鍵節點之一。

彼時,首席品牌官 (CMO)方世偉、首席運營官 (COO)郭建新、Lotto(樂途)事業部總經理伍賢勇、副總裁兼首席產品官 (CPO)徐懋淳、政府及對外公共事務部(以下簡稱「公共事務部」)總監張小岩紛紛離職,而這一連串離職風波的背後,張志勇的關聯因素則尤為明顯。

「除了CEO,所有帶『O'的職位幾乎換了幾輪。」李寧一名前高管看似玩笑地說。而另一名2001年便加盟公司隨後離職的前員工則說,如今「我那個級別的老同事留在李寧任職的,絕對不超過5人」。

而在李寧公司頻頻發生離職地震時,有一個現象卻饒有興味,接受記者採訪的多位離職人士說,張志勇位高權重後,其對人才的任用,以及對公司的管理依然與最初的那個「老張」大相逕庭。

「他以前不是這樣的。」一名前李寧公司人士說。在其印象中,張志勇是一個和善且願意與員工平和探討業務的人。「起碼在2004年之前,我們經常會就一些問題就行溝通交流,也會一起學習打網球,一起聚餐,一起野炊。他還會在開會的時候有意無意地表揚某個部門,雖然就是淡淡的幾句話,但是我們很受用。」

在與員工打成一片時,在一大批離職員工的回憶裡,有關張志勇此前的記憶也極具生動,「他會在員工提出可行性報告並仔細考慮後親自當面表態,到底是支持還是否定。」

但隨著張志勇陸續派遣的「空降兵」滲透進李寧公司,原本和諧的管理關係也日漸脫節。

其中最具代表性的一個實例是,2000年初,李寧公司成立了一個名為「青少年事業部」的新生部門,將產品定位在10-17歲的青少年人群。產品風格以休閒為主,並聘請了法國設計師親自操刀主持,但運行之後,這一部門卻招來其他高管的反對。

「持反對意見的管理者認為,14歲之前的孩子根本沒購買力與決定權,其次,渠道有些衝突,很多經銷商擔心青少年事業部作為單獨的渠道開發會擾亂當下渠道體系,所以當時那個部門在開了不到一百家店,虧了幾百萬之後,取消了。」李寧公司內部人士對記者說。

事實上,這一未能執行下去的的「青少年計劃」的負責團隊正是張志勇招納的第一批「空降兵」,而與陳義紅內部選拔人才不同的是,張志勇則更為信任半路殺入的「空降兵」。

類似於此的管理衝突層出不窮。一名曾與張志勇關係密切的市場部經理回憶,此前張志勇曾給其制定出規劃,要求其在一年半的時間內將所在部門業績重新提升,但8個月後,這名被寄予厚望的中層管理者出差歸來時,等待他的則是一個新的環境,「被調到其他部門,取代他的是張總安排的『空降兵』。」

而張志勇主導的內部管理亂麻還遠不如此,其中混亂的另一個現象則是其所信任的「空降兵」也在上演著一波接著一波的人事變動。

李寧公司前品牌總經理、台灣女子樂淑鈺則是代表人物之一。

2005年,43歲的樂淑鈺加盟李寧公司,主管產品、生產、運營和市場。在此之前,這位以張揚著稱的高管在廣州中威日用品企業擔任副總經理,擅長設計,因得李寧賞識則被招入麾下。

但這個在公司地位僅次於張志勇與CFO陳偉成之間的女人留給李寧公司的時間也不過短短一年,離職之後,樂淑鈺鮮為就離去的原因正面回應,但李寧公司的內部人士說,樂淑鈺的離去並非巧合。

「不止是樂淑鈺,後來還有耐克聘請來的鞋產品總監、方世偉的接班人等,都是手握重權卻短時間離職,一年甚至不足一年。」上述人士說,「除了CEO。」
216 : GS(14)@2012-07-14 15:33:56

http://caijingcarefree.blogspot. ... 8143870906405073924
匿名2012年7月11日 上午10:38

另一方面亦可以咁睇...

唔...隨著時間發展,新一代將越來越對李寧陌生,而財富增長和品味提升,將越加遠離運動休閒和國產品牌。

還有的是國內市場已成兵家必爭之地,國際大牌投放了極多資源於此,加劇了競爭。

而隨著綜合的體的泡沫出現,國際大牌有了完善的渠道,被爭相引入進駐,反倒國產品牌可能受自家人歧視,進不了大場。渠道上,三四線城市或還有優勢,但網購可能亦會削弱其中優勢。

或者...全球化之下,本土化的運動品牌未必便可一定存在...


匿名2012年7月12日 上午3:04

太過一廂情願,一個國家有自己的品牌不是理所當然。

不說別的,整個歐洲,除了英和德,哪國有土炮體育品牌?日本1億多高消費力國民,除了mizuno還有?南韓你說得出來嗎?南美洲踢波橫掃天下,但就算本土低級聯賽,有人穿土炮球鞋嗎?
回覆
回覆

  順叔2012年7月12日 上午8:48

  寫親體操王子,禾都仲帶住那些年的尊敬,確實係有啲一廂情願(諗起以前好紅的Yasaki),Nike的成功,同美國本土體育事業的成功好有關係,中國體壇而家真係算罷啦,第二時會點,禾仲係有啲一廂情願的主觀希望的
217 : GS(14)@2012-07-14 18:14:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120713035_C.pdf
8032 CEO唔做
218 : go2china(25647)@2012-07-15 11:21:32

奧運會係最好清存貨機會﹐睇李生把晤把握到啦。。。
219 : greatsoup38(830)@2012-07-15 11:24:09

祝他好運...
220 : provleng(11142)@2012-07-16 00:27:58

奧運時,間間體育用品股都會搏盡.
221 : GS(14)@2012-08-03 00:01:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120802153_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司之股東(「股東」)及潛在投資者,目前本公司預期將會就本集團之綠色能源業務作出一次性非現金商譽減值。按此,本集團預期於截至二零一二年六月三十日止六個月期間將錄得重大未經審核綜合虧損。
本公佈內之資料乃根據本公司管理層檢閱及考慮本集團之管理賬目後之初步評估。本公司現正整理截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績。本公司中期業績公佈預期將於二零一二年八月十日發佈。
222 : provleng(11142)@2012-08-03 00:42:43

希望李寧能集中精神攪好李寧,李寧的品牌在中國所有體育用品股中是最強的.
223 : greatsoup38(830)@2012-08-09 17:26:11

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102e0oh.html


旭心慧質2012-08-07 16:10:41 [舉報]
或許現在可以潛伏李寧,因為也在尋覓CEO,如果弄個好的人出任,說不定一日狂升三成,直接上6元也不一定,畢竟所有最壞的預期都已在股價中反映,現價對應的市值才45億港元。

博主回覆:2012-08-07 21:50:00

李寧新品賣不動,我還擔心它的庫存。反而安踏我正在關注,去庫存要整個行業一起行動才行,現在某些品牌還是不願意減少訂貨會訂單。如果一直打折下去,將來恢復正價銷售會有點困難,密切關注行業變化中......
224 : greatsoup38(830)@2012-08-09 17:26:49

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102e0oh.html


zeratul2012-08-07 16:51:13 [舉報]

管兄覺得當下的性價比來看,李寧、動向、安踏 哪個最合算?李寧好像看不到明確的策略,動向雖然現金充裕但是好像沒什麼動靜,安踏估值是體育股裡最高的,產業鏈垂直整合模式雖然行業低谷時可以節約成本,但也注定了只能繼續做鞋,難以轉型調頭了。
  哪個好?覺得目前好像跌得太過了些。

博主回覆:2012-08-07 19:05:28

李寧對員工太好,對加盟商太差。動向的庫存回購將來可能會出現回撥,安踏應該是庫存量最少的一家了,形象也正面。匹克我對於它海外銷售有寄望。
225 : GS(14)@2012-08-11 16:15:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120810125_C.pdf
財務摘要
• 於本期間,本公司股東應佔虧損為212,400,000港元,主要是由於綠色能源商譽的一次性非現金減值155,400,000港元所致
• 於期末,本集團之資產淨值為18億港元,較期初減少9.7%,原因為於本上半年間錄得虧損淨額。每股資產淨值約為10港仙
• 於期末,本集團之現金及銀行結餘淨額(現金及存款減借貸)為11億港元。資本與負債比率接近零
...
'長白地塊
於二零一一年五月十一日,本集團成功競得位於瀋陽市和平區長白島的一幅地塊(面積約117,200平方米),代價約為人民幣10億元(相等於約12億港元)。截至本公告日期,本集團已支付按金2.3億港元,並擁有資本承擔人民幣8.178億元(相等於約10億港元)。
該土地擬發展成樓面總面積約350,000平方米的住宅及商用建築群。然而,經考慮該項目的資金需求及房地產市場環境後,本集團正積極物色合作夥伴,共同發展該項目或全面收購整個項目。本集團亦會考慮取消該項目,前提為有關取消不會導致出售方提出重大申索。
瀋陽兆寰
該項目包括三幅面積合共約411,600平方米之工業用地。本集團的策略是將瀋陽兆寰開發成為一個生產環保建材的樞紐。本集團已與建築公司簽訂租賃協議,租賃地盤總面積約60,000平方米以製造環保的預製水泥構件。
...
5仙現金,每季蝕幾千萬
226 : provleng(11142)@2012-08-15 06:33:01

開始明白去庫存的問題,若你就算已去庫存七七八八,但你的周圍對手未清舊貨,你也會很慘.
227 : provleng(11142)@2012-08-15 07:07:32

而且若對手個個都有不少現金在手,你更慘!
228 : provleng(11142)@2012-08-15 08:21:15

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 1&src=MAIN&lang=ZH&

李寧自己是否減持?
229 : GS(14)@2012-08-15 08:55:18

229樓提及
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSNoticeSSList.aspx?sa2=ns&sid=50000131&corpn=Li+Ning+Co.+Ltd.&corpndisp=%a7%f5%b9%e7%a6%b3%ad%ad%a4%bd%a5q&sd=30/09/2011&ed=08/08/2012&sa1=cl&scsd=15%2f08%2f2011&sced=15%2f08%2f2012&sc=2331&src=MAIN&lang=ZH&
李寧自己是否減持?


應該是CB
230 : GS(14)@2012-08-20 11:55:32

http://hkba.eastmoney.com/look,02331,303597.html

1
今年關了兩千家店,訂單下降30%公司內部腐敗應收款無法收回
今年關了兩千家店,Q4訂單同比下降30%公司內部到處是腐敗,管理層派系鬥爭激烈!很多應收帳款無法收回.大量庫存積壓.這樣公司你們說有希望嗎?
231 : provleng(11142)@2012-08-21 00:44:28

231樓提及
http://hkba.eastmoney.com/look,02331,303597.html
1
今年關了兩千家店,訂單下降30%公司內部腐敗應收款無法收回
今年關了兩千家店,Q4訂單同比下降30%公司內部到處是腐敗,管理層派系鬥爭激烈!很多應收帳款無法收回.大量庫存積壓.這樣公司你們說有希望嗎?

可能就是這些原因,李寧在七月先要宣佈要返回公司.但整個行業庫存的問題,未來一兩年都唔知掂唔掂.
232 : GS(14)@2012-08-22 19:18:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120822478_C.pdf
2331實際蝕幾千萬,輕債

呆賬撥備
本集團2012 年上半年之呆賬撥備政策與 2011 年相同。
於 2012 年6月 30日,累計計提的呆賬撥備為 61,223,000元人民幣( 2011 年6 月 30 日: 11,400,000元人民幣)。受長
賬齡應收貿易款項餘額增長的影響,期末呆賬撥備餘額有較大增長。

2012年全年展望和應對策略
2012 年中國政府將穩增長放在經濟政策重要的位置,隨著結構性減稅、擴大內需等一系列舉措的實施,預期下
半年經濟形勢將好於上半年。
長期來看,在中國經濟由投資驅動向消費驅動轉型的大背景下,本集團所處的消費品行業仍將受惠,但同時中
國體育用品行業的競爭也不斷加劇,各運動品牌對於渠道、運動資源、媒介資源的搶奪也日趨激烈,消費者對
於品牌與產品價值也提出了更高的要求。在需求變化和成本持續上升的挑戰下,本集團預期未來三年內,中國
體育用品市場競爭格局將出現新的變化。
2012年全年財務展望
茲提述本公司於2012 年 6月 11日作出的公告(「六月公告」)。為應對目前行業的嚴苛環境,避免對零售端產生新
的存貨壓力,集團主動採取與經銷商溝通,控制訂單安排。誠如六月公告所述,根據 2012 年全年訂貨會的結
果,集團已預期 2012 年全年的銷售收入較 2011 年將錄得負增長,亦已預期 2012 年全年稅前利潤及股東應佔溢利將較 2011 年出現大幅度下降。在當前的業務環境下,管理層預計 2012全年收入將進一步下降,同時考慮到集團為長期發展而做的一些短期的營運及財務資源的調整,管理層預計 2012 年全年將可能錄得權益持有人應佔虧損。
上述對集團 2012 年全年財務業績的預估僅為管理層根據集團目前可取得的資料作出的初步評估,而非根據經本
公司核數師審核或審閱之任何數字或資料作出。潛在投資者及股東於買賣本公司股份時應審慎行事。
233 : GS(14)@2012-08-22 19:23:05

未來計劃及短期措施
面對行業不斷變化和充滿挑戰的環境,公司致力加強其管理團隊及董事會,以實現其長期增長潛力及作為中國
領先體育品牌的價值。同時,基於改善本公司核心優勢以及盈利能力的長期目標,本公司已制訂了下述三階段
變革藍圖:
‧ 第一階段為已重點展開的若干戰略和業務方面的短期措施,其中包括: )重點關注零售終端銷售及清理
渠道存貨; )改善產品和運營的成本結構; )加強組織和執行能力; )改善渠道效率、盈利能力及業績表
現; )聚焦核心產品和國內市場;及 )加強品牌投入和改善營銷效率。
‧ 第二階段( 2013 - 2014 年)的計劃已經處於試行階段,包括: 1)改善供應鏈管理、營銷和產品規劃模式;及2 )
提供更多一流的產品及客戶體驗,以鞏固本公司在中國體育用品行業之領先市場地位。
‧ 第三階段(未來二到四年)的中長期計劃也已經在規劃中,該計劃將重點改造業務模式以: )提高公司和
渠道的利潤結構; )在產品及消費者品牌體驗上更切合市場需求;及 )在提高零售效率和現金及投資回報
率上打造良性循環。
董事會和管理層認為,行業本身的轉型和競爭格局的轉換不可避免,集團目前所進行的管理變革和策略調整,
將幫助我們更加有能力適應中國體育用品行業的長期發展,並在未來的競爭中取得優勢。
234 : GS(14)@2012-08-23 13:10:30

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120823/16627667

有外資分析員表示,有體育股會錄得虧損是意料中事,但估不到連「老大哥」李寧也要「蝕」。他說:「存貨問題未解決、整體增長放緩,加上同業爭相割價清貨,體育股蝕錢一啲都唔出奇,但連市場佔有率最大嘅李寧都要蝕,真係估佢唔到……呢個板塊未來一年都冇運行。」
股價今日料受壓

一名外資基金經理亦不諱言,對李寧全年蝕錢感到非常意外。他說:「細細隻嘅美克(953)話中期要蝕錢唔奇,但李寧上次炒 CEO個次出嚟解畫,都無明示或暗示全年會蝕喎,今日佢個股價應該好大鑊,睇下體育王子李寧今日可以點解釋。」
235 : GS(14)@2012-08-24 11:22:02

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120824/News/ec_ech1.htm


李寧執行副主席金珍君認為,若要打翻身仗就必須「果斷採取行動」。李寧近期將引入多位曾任職跨國公司的高級管理人員。(李澤彤攝)

執行副主席金珍君解釋說,為執行策略轉型,李寧自第三季度開始主動壓低訂單,因此訂貨會數據將不再具參考性。有分析員認為,李寧此舉大幅降低公司透明度,勢必增加市場疑慮,投資者給公司的估值一定下降。

李寧首席財務官鍾奕祺昨天在業績會上宣布,以後將不再公布每季度訂貨會數據,這樣做是因為「從2013年第一季度開始我們採用更加靈活的方式來管理產品上市的過程,因此訂貨會結果將不能完全對未來的實際經營和銷售情產生預示作用。」

為清庫存「主動減訂單」

今年4月代表TPG加入李寧的執行副主席金珍君解釋說,目前對李寧來說最關鍵的不是訂單,而是如何讓整個庫存和渠道更健康。

金珍君指出,中國體育用品行業過往生意好,實際上並非來自終端消費的增長,而是借由庫存積累得到的增長。「李寧是整個行業裏第一個認識到這個問題的,所以我們要進行策略轉型,主動減少訂單。」

至於李寧何時能有復蘇,金珍君則說要看庫存的清理情。「庫存是過去2、3年內積累形成的,不是幾個月的小動作就能完成清理的,年底時我們會再考慮清貨力度是否足夠。」
236 : GS(14)@2012-08-24 11:22:22

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120824/News/ec_ech2.htm


【明報專訊】昔日的體操王子李寧昨天罕有地露面業績會,不過會上李寧僅負責回顧公司品牌的推廣情況,對於策略轉型和財務狀則一概不作發言。相比之下,首次以執行副主席身分亮相的TPG代表金珍君,反而搶過風頭,主導整個會議進程。

李寧形容公司目前的狀況是「冰凍三尺非一日之寒」,在其個人演講部分明顯底氣不足,只有在談到公司贊助的中國運動隊在倫奧勇奪多金時,才有少少神采。而所有關於經營和改革的問題,則全部由金珍君回答,金儼然已成為公司的代理CEO。

對於「救火隊長」金珍君,李寧表現出十足信任。他不僅稱呼金珍君為「金君」,還坦言「目前公司整個營運和內部都是由金君來負責」。

有熟悉金珍君的人士表示,金珍君個人非常強調執行力,對公司運營盯得甚緊,這一點在公司此次大刀闊斧的改革中不難看出。
237 : GS(14)@2012-08-24 12:01:41

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120824/16631437
另一名分析員則有保留:「改革後李寧唔再係賣斷貨就算,轉搞供應鏈要補貨落舖,似 H&M同 Zara,零售比重更大。我相信 TPG在提升李寧內部的管理水平、搞供應鏈都有一定往績支持嘅,但家整個體育用品市場都有谷大咗盤數嘅情況,可能最後要經歷整合先掂,咁呢啲嘢 TPG都無得搞囉!」
238 : provleng(11142)@2012-08-31 22:05:42

奧運效應一過,這星期繼續尋底,都奇怪,去到這個地步,市場都無傳過話邊間想收購邊間.
239 : GS(14)@2012-08-31 22:14:34

每間都好似好多現金
240 : provleng(11142)@2012-08-31 22:34:14

因為我覺得這是一個死局,無得玩,點解無人肯攞錢走人?連傳都無傳過,可能內行人覺得還有生機,還是係人性?
241 : mannishmark(26310)@2012-08-31 22:36:50

我最驚既係根本無錢可以拎走..
242 : GS(14)@2012-08-31 22:39:14

可能變晒一堆存貨
243 : mannishmark(26310)@2012-08-31 22:41:52

其實我覺得如果大家都向現實低頭,縮小個規模既話燒錢都應該有排燒,但係我覺得D阿頭驚一縮既話會俾人ELIMINATE埋.所以搞到個市場好似宜家咁
244 : GS(14)@2012-08-31 22:42:54

244樓提及
其實我覺得如果大家都向現實低頭,縮小個規模既話燒錢都應該有排燒,但係我覺得D阿頭驚一縮既話會俾人ELIMINATE埋.所以搞到個市場好似宜家咁


其實真是要燒晒d錢先知邊個贏
245 : provleng(11142)@2012-08-31 22:43:46

上咗市的,隻殼都值錢.我諗行內人會唔會覺得未係時候,還有機會趁低時才買...咁即係未跌夠.
246 : provleng(11142)@2012-08-31 22:47:06

245樓提及
244樓提及
其實我覺得如果大家都向現實低頭,縮小個規模既話燒錢都應該有排燒,但係我覺得D阿頭驚一縮既話會俾人ELIMINATE埋.所以搞到個市場好似宜家咁

其實真是要燒晒d錢先知邊個贏

咁小股東只可以睇著佢哋燒銀紙.
247 : mannishmark(26310)@2012-08-31 22:47:21

245樓提及
244樓提及
其實我覺得如果大家都向現實低頭,縮小個規模既話燒錢都應該有排燒,但係我覺得D阿頭驚一縮既話會俾人ELIMINATE埋.所以搞到個市場好似宜家咁

其實真是要燒晒d錢先知邊個贏


其實我覺得我有果間大D機會贏..我感覺佢宜家仲係咁向前衝(話減店無其他果D講得咁出面),結果得兩個,出到頭或者輸到摺(雖然主觀左小小)
248 : provleng(11142)@2012-08-31 22:49:54

248樓提及
245樓提及
244樓提及
其實我覺得如果大家都向現實低頭,縮小個規模既話燒錢都應該有排燒,但係我覺得D阿頭驚一縮既話會俾人ELIMINATE埋.所以搞到個市場好似宜家咁

其實真是要燒晒d錢先知邊個贏

其實我覺得我有果間大D機會贏..我感覺佢宜家仲係咁向前衝(話減店無其他果D講得咁出面),結果得兩個,出到頭或者輸到摺(雖然主觀左小小)

請問那一間?
249 : mannishmark(26310)@2012-08-31 22:50:52

249樓提及
248樓提及
245樓提及
244樓提及
其實我覺得如果大家都向現實低頭,縮小個規模既話燒錢都應該有排燒,但係我覺得D阿頭驚一縮既話會俾人ELIMINATE埋.所以搞到個市場好似宜家咁

其實真是要燒晒d錢先知邊個贏

其實我覺得我有果間大D機會贏..我感覺佢宜家仲係咁向前衝(話減店無其他果D講得咁出面),結果得兩個,出到頭或者輸到摺(雖然主觀左小小)

請問那一間?


361
250 : GS(14)@2012-08-31 22:50:53

246樓提及
上咗市的,隻殼都值錢.我諗行內人會唔會覺得未係時候,還有機會趁低時才買...咁即係未跌夠.


唔敢買閩藉同胞的殼
251 : mannishmark(26310)@2012-08-31 22:52:00

251樓提及
246樓提及
上咗市的,隻殼都值錢.我諗行內人會唔會覺得未係時候,還有機會趁低時才買...咁即係未跌夠.

唔敢買閩藉同胞的殼


唯一俾到我D信心既係福建係呢行既發源地..唔係可以收X了
252 : provleng(11142)@2012-08-31 22:55:58

252樓提及
251樓提及
246樓提及
上咗市的,隻殼都值錢.我諗行內人會唔會覺得未係時候,還有機會趁低時才買...咁即係未跌夠.

唔敢買閩藉同胞的殼

唯一俾到我D信心既係福建係呢行既發源地..唔係可以收X了

係喎,福建係這個板塊發源地,之前我無諗過,以前一見福建,我就close file,現在又可以諗諗,thx!
253 : mannishmark(26310)@2012-08-31 22:57:54

253樓提及
252樓提及
251樓提及
246樓提及
上咗市的,隻殼都值錢.我諗行內人會唔會覺得未係時候,還有機會趁低時才買...咁即係未跌夠.

唔敢買閩藉同胞的殼

唯一俾到我D信心既係福建係呢行既發源地..唔係可以收X了

係喎,福建係這個板塊發源地,之前我無諗過,以前一見福建,我就close file,現在又可以諗諗,thx!


我驚害左你..你跟進湯兄講開果D股好過啦..我買果時都未睇呢個壇..所以中蕉了
254 : provleng(11142)@2012-08-31 23:10:34

254樓提及
253樓提及
252樓提及
251樓提及
246樓提及
上咗市的,隻殼都值錢.我諗行內人會唔會覺得未係時候,還有機會趁低時才買...咁即係未跌夠.

唔敢買閩藉同胞的殼

唯一俾到我D信心既係福建係呢行既發源地..唔係可以收X了

係喎,福建係這個板塊發源地,之前我無諗過,以前一見福建,我就close file,現在又可以諗諗,thx!

我驚害左你..你跟進湯兄講開果D股好過啦..我買果時都未睇呢個壇..所以中蕉了

大家交流吓,請放心,我要諗得通先會買賣,謝謝!
255 : 承天(1379)@2012-09-29 17:09:00

李宁:把梦想扳回来李宁
9月26日,在北京通州区光机电产业基地李宁运营中心,参加完明年产品设计规划会的李宁,换了一件大红色的李宁运动服走出来。从7月5日在香港的业绩说明会上,宣布“我回来了”之后,他开始尝试把想法跟投资者和媒体沟通,而不像以前仅仅针对董事会和CEO。

刚刚开过的会议,具体到了品类、款式和价位。不需要李宁作决策,但他需要参与进来,与CPO(首席产品官)等团队坐下来一起商讨。

从幕后到台前,从宏观到具体,从闲适到忙碌。归来之后,李宁的时间表变了。

他说,早晨出门时,女儿去上学,晚上回到家女儿已经睡觉。那么,他是否迫不及待地想要回到过去的某个时点?他笑言,已不是第一次被问到这样的问题,刚刚经商时,就有人问过他,你什么时候回去做运动员。换到现在的状态,他的答案亦然,“我更向往未来,不想回到过去。”

五十而知天命,明年李宁即将满50岁。他说,此后直到退休之前,会为公司达到一个比较理想的状态努力。“李宁可以做任何事,但是李宁公司要聚焦,要做中国的、体育的、专业的体育品牌,这才是李宁品牌的初衷。这个梦想不会变。”

早在10年之前,他认为应该聚焦于国内市场,但是没有坚持。原因是这10年有太多的诱惑和机会。但是如果这10年,没有经历过这种扩张,也许李宁公司已经被淘汰了。

架构调整

挑选新任CPO,李宁是面试的最后一关。他说,我要看这个人对我的梦想感不感兴趣,就这么简单。

过去10多年,每个人进来,李宁都会跟他们说到自己的梦想,对此认同是进入公司的前提,哪怕是许多从跨国公司进来的。有些人到了后来,没能坚持,也会离开。李宁说,我们为了变革,不可能不去否定,去改变。“我要是不换人,你们说这帮人怎么还继续干,怎么可能有前途呢?一换人,外面的评论又变成了,哇!李宁公司人事震荡。”他说,露出很平易近人的微笑。而说到坚持,说到梦想,他又变得严肃起来。

他强调,梦想归梦想。有的时候,比如做一款体育产品,卖得很辛苦,但是一款休闲产品,哗一下卖得很快,这时候不是李宁要给CPO和销售经理压力,是整个市场给的压力。这就需要取舍。10年前李宁公司做过夹克,还很赚钱,但今天已经不需要,今天人们选择一个体育品牌有更多的专业需求,人们希望品牌和产品更具备自己理解的那个价值。“我现在走出去,人家说,你还活着?好像我要跳楼了似的。没那么严重。我的冠军之路也是在不断地调整过程当中走来的。”李宁表示。

苹果花了多少年才能东山再起,这是李宁喜欢举的一个例子。还有一个他常提及的例子是,培养一个冠军也要10年才能出来。“一个企业做这样的调整,没有一两年是做不来的,我们在寻求一个新的商业模式。”

管理团队正在被重新建立。已经加入,及未来几个月会陆续加入的包括,负责整个供应链和采购的运营官,还有首席销售官、首席产品官等等。“很多事情我们已经在做,不用等到新的CEO,不必太着急去找人选。”

7月,除了原CEO张志勇卸任外,加入了新的独立非执行董事。韩裔美国人、全球私人投资公司TPG合伙人金珍君,现任李宁公司执行副主席;还有百胜餐饮中国事业部主席兼首席执行官苏敬轼。目前李宁公司董事会有4个独立的非执行董事,共11位董事,8月23日中报业绩发布会上,金珍君称这是一个世界级的团队。

李宁跟很多投资人谈过,最后选择了TPG,不仅因为这家PE曾经有过在快销企业管理的经验,也因为他对李宁想法的认同。TPG进来后,共识是首先要把公司做一个整体战略的调整。现阶段正在做的是,把原先定的方向具体化。

被问及一旦中国元素不受市场欢迎,PE在董事会占据了不少席位,如果发生碰撞,会不会坚持,李宁坦陈,讲中国元素不是每个产品都要写上中国文字,是说这个品牌是中国的,推动的过程中慢慢形成品牌价值,而这个品牌出身于中国。“好莱坞的电影也不只拍美国的事情。”他摆了摆手,“所以你一点都不用担心这个,不是说外国投资者和PE进来,就是要做他们的事情,不是的。”

三个聚焦

如果非要让他总结过去李宁公司有什么决策性的失误时,他会说“没有聚焦”。他始终记得创建李宁公司的最初,从他还是一个运动员时开始,就念想着有这样一天,建造一个中国的,体育的、专业的体育用品帝国。

2008年为了北京奥运会开幕那一刻,李宁单手举着沉甸甸的火炬,在空中无法仅凭威亚保证平衡,练到汗流浃背。

如今回想,他客观地评价说,2008年给我们带来了迈向国际的机会,但是我们没有把握好,没有能够真正把资源集中在中国市场,没有更集中在核心业务上。

李宁回来以后,跟金珍君一起来决定公司方向。金主要负责具体运营,管销售、渠道、产品、财务等等,李宁在执行委员会中担任主席,所有重大的运营都要参与进去,但会参与到一个层面,如产品规划、渠道重大政策、人事组织架构的重大变动,以及财务的重大调整等等。

李宁的想法是,要让公司做到三个聚焦:聚焦在中国市场;聚焦在核心业务,即体育用品;聚焦在核心品牌,即李宁品牌。

他感慨于自己10年前没有坚持,因为那10年面对了太多的诱惑和机会,尤其上市公司有业绩方面需求,如果想完全按照自己的想法去做,在那个快速成长的阶段,是没办法的。放眼到整个行业,也必须经历那个过程,如果10年前扩张,李宁公司可能已经被淘汰了。

因为意识到要改变,kappa因此被坚持分了出去。但很遗憾,现在又有了乐途,李宁说。

新的商业模型没有标杆可学。未来一两年的变革和商业模式的改变,没有办法从别的公司找到经验。

过去,在中国市场,同行业的商业模式都是以批发为主,包括耐克和阿迪达斯。这样的模式在扩张的时候会带来很大的效应,但用过去的模型再继续往前走已经行不通。李宁说,如果我们不走到最终使品牌和产品跟终端消费者成为一体的话,以后就没办法再构造核心竞争力。

批发模式也为大部分的中国领先服装企业带来过度扩张、库存过剩、成本上升等情况。然而李宁公司预期中国体育用品行业在未来仍会有低中双位数的增长。

过去几年来,李宁公司其实一直探讨是否能够做出一个新的商业模式。过去不管是中国经济的刺激,还是这个行业受到的资本的刺激,都是在透支成长。从李宁公司内部来说,也到了一个寻求变革的阶段,李宁说,这个时候的变革,是我们考虑如何构建核心竞争力的最佳时机。“过去一直在考虑,什么时候开始?真正开始,其实是现在。所以才会有TPG进来。”他说。

回来到日常营运上后,李宁自己的工作状态有很大变化,原来只是每年有4次董事会,然后不定期与张志勇开会,每个季度或者每半年,交流的都是方向性战略性的内容。但现在,他参与的会议非常具体,安排很满。

尽管减少了跟女儿在一起的时间,李宁相信自己是个好爸爸,跟家人在一起的时间依然被排在第一位。
全文:http://www.eeo.com.cn/2012/0929/234323.shtml
256 : greatsoup38(830)@2012-10-13 14:28:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012003_C.pdf
執行董事及首席財務官辭任
鍾奕祺先生(「鍾先生」)因有其他事業發展追求,已辭任本公司執行董事兼首席財務
官,由2012年11月1日起生效。鍾先生確認與董事會並無意見分歧,亦沒有任何與其
辭任有關之事宜須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之股東。鍾先
生將擔任本公司顧問。本公司現正與新首席財務官的適當人選進行磋商。於過渡期
間,一名具有逾20年營運經驗的顧問(包括作為跨國企業中國區的首席財務官)將協
助領導本公司的財務職能。
董事會謹此對鍾先生在任期間對本公司發展所作之寶貴貢獻致以感謝。
公司秘書變更
李紅女士(「李女士」)已辭任本公司之公司秘書,由2012年10月15日起生效。李女士
確認與董事會並無意見分歧,亦沒有任何與其辭任有關之事宜須知會聯交所或本公
司之股東。李女士將擔任本公司顧問。
董事會亦宣佈嚴慧燕女士(「嚴女士」)已獲委任為本公司之公司秘書,由2012年10月
15日起生效。嚴女士於公司秘書方面擁有超過20年的經驗,為英國特許秘書及行政
人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。
257 : ironforge(21491)@2012-10-17 10:54:05

升到"爸爸"聲...早知今朝競價去搶下
258 : ksw(1423)@2012-10-17 11:14:34

廢紙都肯接...?
259 : ironforge(21491)@2012-10-17 11:16:13

短炒搏傻者...
260 : leoyk1014(859)@2012-10-17 20:21:37

tomorrow can up more little??? greatsoup sir?
261 : GS(14)@2012-10-17 22:54:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121017001_C.pdf
1. 5合1
2. 買李寧李寧d股票,每股5.1元,以新股及CB 支付,另外有盈利掛勾
3. 下面發行新股價是5合1價

將予收購對象
於本公告日期,待售股份之持股情況如下:
(a) 116,374,000股李寧股份,佔李寧公司全部已發行股本約11.02%,由Victory
Mind Assets持有。Victory Mind Assets由兩個全權信託的公司受託人間接持
有,兩個全權信託之各自受益人均包括董事李氏兄弟之家族成員;及
(b) 150,000,000股李寧股份,佔李寧公司全部已發行股本約14.21%,由Dragon
City以一個單位信託之受託人之身份持有,該信託之單位由兩個可撤銷家族信
託擁有,而兩個可撤銷家族信託之受益人均包括董事李氏兄弟各自之家族成
員。
作價
作價金額為1,358,507,400港元,將於完成交易時由本公司按下列方式支付予賣方:
(i) 假設股份合併落實,則發行1,780,022,769股代價股份予賣方,於發行時入賬列
作繳足股款,發行價為每股代價股份0.325港元,詳情如下:
代價股份數目
Victory Mind Assets: 1,780,022,769
Dragon City: 0
總計: 1,780,022,769
(合共分別佔本公司於本公告日期(按股份合併後基準及僅供參考)及經發行全部
代價股份及轉換股份擴大之全部已發行股本約46.64%及17.12%);及
(ii) 發行首批可換股債券,本金額為780,000,000港元,初步轉換價為每股轉換股份
0.325港元,詳情如下:
首批可換股債券
之本金額
Victory Mind Assets: 0港元
Dragon City: 780,000,000港元
總計: 780,000,000港元
(待悉數轉換後,分別佔本公司於本公告日期(按股份合併後基準及僅供參考)
及經發行全部代價股份及轉換股份擴大之全部已發行股本約62.89%及
23.08%)。
因發行代價股份及轉換股份而導致的本公司股權變動於下文「本公司的股權變動情
況」一節進一步披露。
上文所述之代價股份及首批可換股債券之相關比例,乃由賣方相互協定達致。
作價的每股待售股份價格約為每股李寧股份5.1港元,較李寧股份於二零一二年十月
十二日(即緊接本公告日期前李寧股份之最後交易日)之收市價4.83港元溢價約
5.59%,以及較李寧股份於截至二零一二年十月十二日止連續五個交易日之平均收
市價4.536港元溢價約12.43%。
代價股份及轉換股份分別之發行價及初步轉換價0.325港元,基於二零一二年十月十
日(即緊接本公告日期前按股份合併後基準股份之最後交易日)之股份收市價0.065港
元,較股份於截至二零一二年十月十日止連續五個交易日之平均收市價0.064港元溢
價約1.56%,以及較二零一二年六月三十日之每股未經審核綜合有形資產淨值約
0.08179港元折讓約20.53%。
...
盈利掛鈎付款
根據收購協議,由二零一三年至二零一七年期間(「財政年度」),於李寧公司各財政
年度完結後,倘於有關財政年度李寧公司股權持有人應佔之溢利金額之25.227%乘
以市盈率,超過上文「作價」分節第(i)段以發行代價股份、上文「作價」分節第(ii)段以
發行首批可換股債券,以及就其他財政年度以發行盈利能力可換股債券(如有)之方
式支付之累計總額有關部分(「盈餘」),買方須於接獲李寧公司集團有關財政年度之
經審核綜合財務報表六十個營業日內(或本公司與賣方議定之其他期間),向賣方
發行盈利能力可換股債券,初步轉換價為每股轉換股份0.325港元(即每股合併股
份,僅供參考),金額等同該年度之盈餘總額(「盈利計價機制」)。倘某一財政年度並
無出現盈餘,則不會就相關財政年度向賣方發行盈利能力可換股債券。市盈率乃由
本公司與賣方經參考李寧股份之過往交易價及過往市盈率後及經公平磋商後釐定得
出。根據盈利計價機制就所有財政年度可能應付的額外款項總額不得多於
780,000,000港元(可發行之盈利能力可換股債券於悉數轉換時之相應上限分別佔本
公司於本公告日期(按股份合併後基準及僅供參考)及經發行所有代價股份及轉換股
份擴大之本公司全部已發行股本約62.89%及23.08%)。
...
收購事項之因由及裨益
隨著中國城市化繼續推進,家庭可用收入及生活水平也不斷改善,居民越來越注重
健康,熱衷參與更多運動相關活動。中國體育產業預期將在政府及政策扶持下繼續
發展。由於中國運動產業的商業發展方向依然處於起步階段,在其他較發達市場由
受歡迎活動擴大支持者及參與者的基礎,從而吸引贊助商及締造對商品及活動的更
大需求所建構的良性循環仍未產生,本集團相信中國的體育產業長遠而言仍然具有
優厚的增長潛力。在此環境中能否成功發展綜合體育業務取決於不止與國內同業的
競爭,亦取決於與國際巨企的競爭,以及其他文娛活動。本集團相信,擁有較大規
模及知名度的公司,與同業競爭時將有更大優勢。
本集團主要從事(其中包括)體育人才管理及賽事╱活動製作及管理,以及運動主題
的社區發展。本集團致力不斷擴大旗下的體育資產,並進軍其他體育相關業務,旨
在把握中國居民追求更健康的生活方式及更高生活水平所締造的機遇。
李寧公司為中國領先的體育品牌企業之一,主要以李寧品牌提供多元化的運動產
品,例如專業及休閑鞋類、服裝、配飾及器材。李寧公司擁有自有品牌、研發、設
計、製造、分銷及零售能力,已在中國設立廣泛之分銷網絡。
本公司擬收購李寧公司之權益,此舉切合本公司沿著中國體育價值鏈擴展業務範疇
的策略。完成交易後,本公司將持有李寧公司20%以上之權益,故此李寧公司之業
績預期將作為權益入賬,本集團因而可增加其在中國體育市場裏對李寧公司所發展
之所屬分類的接觸。鍳於本集團矢志於構建一個可讓其從不同的業務環節之間創造
協同效益及優惠互利達到最大化的綜合平台,本公司將繼續投資於李寧公司。
本公司相信收購李寧公司(一家知名的主板上市公司)的主要權益,可提升本公司在
中國體育產業之知名度及市場形象,有利於其業務之發展,同時本公司與李寧公司
憑藉較密切關係,預期可令雙方更緊密地研究本集團目前及以後物色到的策略性發
展機會,包括兩個集團的運動廣告及贊助機會,以及充分利用彼等現有資源,共同
發展業務,及有機會擴大中國體育市場中不同類別運動的市場。
本公司認為李寧公司在中國體育產業擁有穩固的零售分銷平台及強大的網絡,本身
也是中國馳譽的品牌名號,故此應可對增加本集團於廣大民眾的接觸面及受歡迎程
度提供寶貴的支持,從而讓本集團捕捉因其推動中國廣大民眾的運動參與度而產
生的額外經濟收益。此外,該成熟的平台╱網絡亦有助本集團發展目前及日後進行
的各項運動相關業務。另一方面,預期李寧公司亦可利用本集團的專長及於營銷方
面的資源,可有助李寧公司落實推行其市場推廣策略。
預期收購事項亦將提高本集團之財政實力,擴大股本基礎,讓本集團於有需要時有
更大能力獲得融資。本公司將因與其他業務及財務伙伴在各種形式的商業磋商中擁
有更強的議價能力而可望增加其取得較大型項目的機會,亦可令本集團更有效率地
同時開展更多項目,以更快的步伐擴大市場份額。本公司相信收購事項將促進本集
團之整體競爭能力。
...
「市盈率」指12倍

我覺得李寧好缺水,要找d野托價
262 : leoyk1014(859)@2012-10-17 23:00:26

have this a chance or not sin??? I means 8032 sir
263 : GS(14)@2012-10-17 23:01:23

263樓提及
have this a chance or not sin??? I means 8032 sir


唔好多手,大股東要得好盡
264 : mannishmark(26310)@2012-10-17 23:04:29

呢隻唔好搞住啦..咁多隻入面佢個圖最差..其次係361..
265 : leoyk1014(859)@2012-10-17 23:04:36

i havent, but my friend say he buy 8032 in today about $ 0.13 , he asked me how to do tomorrow.
266 : GS(14)@2012-10-17 23:07:58

266樓提及
i havent, but my friend say he buy 8032 in today about $ 0.13 , he asked me how to do tomorrow.


all sold
267 : leoyk1014(859)@2012-10-17 23:10:36

when the stock market star than sold , right?
268 : GS(14)@2012-10-17 23:10:56

268樓提及
when the stock market star than sold , right?


唔好啦,蝕幾個位照賣
269 : leoyk1014(859)@2012-10-17 23:11:45

thk sir
270 : leoyk1014(859)@2012-10-18 22:43:06

Greatsoup sir: you are the best..................................today 8032 really -up and down , up and down!!!!!!!!!So cary!!!!!!!!!!!!1
271 : greatsoup38(830)@2012-10-18 22:50:43

唔是我叻,真是你計下成60幾億,兩成李寧帶來盈利好少,加上本身業務都蝕...
272 : 自動波人(1313)@2012-10-18 23:22:37

今日蘋果有寫
273 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:22:55

273樓提及
今日蘋果有寫好多份都有,另貼談
274 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:53:01

http://xueqiu.com/S/02331/22319047
馬崗:
【非凡中國入股李寧將改善李寧公司的現金流】有了非凡中國對李寧資金注入,將改善李寧公司的現金流。非凡中國是李進和李寧兩兄弟控股的香港上市公司,主業是體育經紀和節能業務。
10-17 09:26
回覆
歲寒知松柏 回覆 @馬崗:
注資?你沒看懂吧,這是2331的大股東轉為8032而已,8032本身是不會對2331注資的。8032這次的代價是向李寧本人增發17.8億的新股,同時還有7.8億港幣的CB。收購後李寧本人將持有8032計70%的股權,同時未來還可以再轉24億股的CB,這個CB現在還不能轉,因為會導致李寧持股達到80%,超出限制。另外,2010年時李寧還有41億股的CB沒有轉股,價格為0.073元,主要是8032的股價太殘了,等到8032沖上去後估計他就會轉股,同時可能再次配售新股。

我估計李寧之所以這麼做,是想用8032做為控股平台,間接控制2331,同時在未來股價好的時候,通過減持8032來變相退出2331,這有點老千的味道,當然現在不影響2331。對8032來說,今天肯定是個利好,因為8032現在估值比2331更低。
10-17 09:41
回覆
馬崗 回覆 @歲寒知松柏:
原來如此。請資本運作方面的朋友詳細解讀一下。
10-17 09:57
回覆
matias 回覆 @馬崗:
這是一個間接控股的例子而已,借力打力。很多這種情況。復星更多,比如60%控股子公司A,A公司60%控股某公司甲,復星相當於出資36%控制了甲公司。
好與壞,不做評論。
10-17 10:02
回覆
vcvalue 回覆 @馬崗:
我也看不懂,神吶~救救我的智商!李寧還要做地產?那就不用和晉江幫PK了,自己倒地倒數10下。
10-17 11:46
回覆
正覺行遠:
這個交易不過是左手換到右手,13.59億港幣不知從哪裡來?李寧及其兄長李進各佔60%和40% Ahead Limited股份,Ahead Limitd 擁有非凡中國55.88%的股份,原來的架構是李寧、李進家族按照60%和40% 比例擁有Dragon city公司, 而Dragon city擁有李寧公司14.21%的股份, 另有Victory mind擁有李寧公司11.02%的股份,而Victory mind 也分別由李寧家族和李進家族按照57%和38%的比例分別通過兩家公司Ace leader 和Jumbo Top持有,現在這種關聯交易的直接結果是李寧有轉讓了1.8734%的李寧公司股份給李進,非凡中國持有了李寧公司25.23%的股份,另外持有非凡中國44.12%股份的小股東也間接持有了李寧公司的股份11.13%。因此真實交易結果可能是李寧和李進通過交易出讓了這11.13% 的股份份額給非凡中國的其他股東。雖然整個交易的總代價是13.59億港幣,只是在非凡中國內部,這筆收購資金承擔比例不清楚,恐怕也不會披露,因此,交易的直接後果是李寧持有的李寧公司的股權比例又下降了,以隱秘的方式。不知道這種假設是否成立。歡迎大家討論。
10-17 12:55
回覆
rekcufrehtom 回覆 @馬崗:
新財富當年有篇非常精彩的文章。說白了就是李寧想去玩房地產了,沒錢,於是靠關聯交易用2331給8032送了點錢撐起估值靠8032集資.
10-17 13:41
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
這事,李寧也許是被某太子利用了一把。
10-17 13:51
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
我看李這招和財技人士雙贏了。當然股民麼。。。某太子是何處相關?
10-17 13:52
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
在8032借殼時,某太子的人曾經擔任過幾個月的董事會主席。
10-17 13:53
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
王先生於二零零九年十月二十一日獲委任為董事。彼於中國之能源及融資業務方面擁有豐富經驗及熟悉中國政府之政策運作。這位麼?
10-17 14:08
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
是的
10-17 14:14
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
李寧除了變相減持並逐步退出2331外,有可能還想搞一個中國的IMG,但因為中國的運動員和體育賽事,與政府關係太緊密,所以在8032借殼時,不得不送給太子檔10個億的大禮包,但同時也拿到了一些土地。8032如果運作得好,這個生意模式還是不錯的。
10-17 14:26
回覆
matias 回覆 @歲寒知松柏:
wang X shan
10-17 14:28
回覆
歲寒知松柏 回覆 @matias:
王先生於二零零九年十月二十一日獲委任為董事。彼於中國之--「能源」--及融資業務方面擁有豐富經驗及熟悉中國政府之政策運作。
10-17 14:29
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
不見得10億完全是紅包。李寧的收購7億成本哪來的?
10-17 14:32
回覆
李貴民 回覆 @歲寒知松柏:
業務非常簡單的公司,背後是這麼複雜的財技。李寧,你這是鬧哪樣?
10-17 14:32
回覆
rekcufrehtom 回覆 @李貴民:
8032一點都不簡單
10-17 14:34
回覆
rekcufrehtom 回覆 @matias:
啥親屬關係?
10-17 14:35
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
人家玩的是老鼠倉啊,當初發了很多0.073的CB,後來股價漲了10倍,成交量很大,肯定那會都跑了。
10-17 14:35
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
0.073的優先股就是7億收購成本之一嘛,後來送掉的10億也是這部分優先股的一部分,我猜這7億的資金來源方和送掉的10億對象有關係,這麼算其實送掉的也沒那麼多了,也許就3個億左右。
10-17 14:41
回覆
歲寒知松柏 回覆 @李貴民:
可能他覺得賣衣服賺錢已經太辛苦,不如做點經紀炒點房子來得容易。我感覺李寧本人一直是不想搞具體的企業經營的,只想做股東,現在是2331太爛了,不得不出來撐一下。他想公司基業長青,願景很好,但中國的文化,執行不容易。一方面李寧人還是比較厚道的,對陳義紅和張志勇都很好;另一方面也說明他自己沒什麼進取心了,所以2331才被拖到這個局面。
10-17 14:42
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
在李寧借殼入主8032前,兩馮花了一個億先收購了8032,之後因為他們的股權被攤薄就沒有再披露,列在公眾股裡邊,我想這些股權肯定在後邊那場10倍行情中全部出貨了。
10-17 14:45
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
馮永祥不用說,純粹的財技人士,司空見慣了。轉讓的10.96億優先股更值錢,這應該是歲寒總指的送掉的10億吧?
10-17 14:53
回覆
matias 回覆 @rekcufrehtom:
不是王兒子,年齡不對,不知道是誰家公子。
10-17 14:53
回覆
歲寒知松柏 回覆 @matias:
你缺乏想像力啊,都說了是某太子的人,人家才不會拋頭露臉。
10-17 14:55
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
我看他和太子經歷沒啥交集麼。
10-17 14:56
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
兩馮花1億買下8032的殼,隨後李寧進來,把股價炒高10倍,兩馮賺10倍還不肯走?我估計兩馮只是某人的經紀而已。
10-17 14:56
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
我又沒說是當今的東宮太子[汗]
10-17 14:57
回覆
rekcufrehtom 回覆 @歲寒知松柏:
馮永祥是馮景禧之子,常年搞財技,不會去當代理人吧。
10-17 14:58
回覆
歲寒知松柏 回覆 @rekcufrehtom:
搞這種事,肯定得有精通財技的人做技術活,他們類似於投行的角色,只是個中介人。
10-17 15:03
回覆
李貴民 回覆 @rekcufrehtom:
在8032的中報裡,馮永祥、馮依凌、馮依琪三個持股數並列。
10-17 15:04
回覆
歲寒知松柏 回覆 @李貴民:
那兩馮一直沒有退出,我這兩年沒再看它的報表[汗],王一楠應該是退出了。
10-17 15:53
回覆
teddyjune:
今年去李寧業績會,見到李寧,當時回來和朋友分享,感覺李寧是看清楚了問題,想清楚了如何做。但要看他怎樣做。結論是繼續關注。

今天李寧的這個資本市場再出手。我看不懂了。

一個運動員不放棄是千金難買的品質。李寧背後是些怎樣的智囊??出的是怎樣的招??感覺李寧已經喪失按其自我意志行事的權力了。

玩吧。
10-17 16:07
回覆
管我財 回覆 @歲寒知松柏:
財技不會只玩一次,我徹底放棄追蹤李寧。今天明顯感覺到從李寧退出的資金湧向其他體育用品股和服裝股。
10-17 17:07
回覆
歲寒知松柏 回覆 @管我財:
是啊,對比太鮮明了,香港市場對財技二字很反感。8032和2331,本身就存在關聯交易甚至同業競爭問題,所以市場拋棄2331是有理由的。
10-17 19:48
回覆
管我財 回覆 @歲寒知松柏:
我相信前段時間買李寧而放棄安踏的朋友腸子都悔青了,港股玩財技的長期股價表現好的沒有幾個,估計未來還會有基金收棄李寧轉投其他體育用品股。
10-17 21:13
回覆
歲寒知松柏 回覆 @管我財:
先前看到李寧的侄兒子在微博裡譏諷那些批判的媒體和個人,沒看到他們自己有反省的意思。
10-17 21:22
回覆
管我財 回覆 @歲寒知松柏:
李寧先生對於體育事業確實很有heart,你看一下非凡中國裡面養了多少退役運動員就知道了。可惜的是他已經把上市公司當成他的私有財產了。
10-17 21:29
回覆
歲寒知松柏 回覆 @管我財:
可能是他太厚道吧,我感覺他心並不壞。
10-17 21:34
回覆
青爭 回覆 @歲寒知松柏:
我覺得這是人之常情 換我也會這樣操作 控股的模式 李嘉誠不也如此麼?
10-17 21:43
回覆
管我財 回覆 @歲寒知松柏:
呵呵。看見李小雙在非凡中國就吐血了,不談論李寧了。可惜你英語不好,否則很想抓你一起研究中概喜得龍!
10-17 21:47
回覆
馬崗 回覆 @vcvalue:
非凡中國在瀋陽有地產項目,叫體育社區,和中體的奧運匹克花園之類的有點相像。李寧公司和李寧是兩個概念,有的媒體弄混了。
10-17 22:17
回覆
歲寒知松柏 回覆 @管我財:
[难过]
10-17 22:41
回覆
歲寒知松柏 回覆 @青爭:
香港有個林建岳系列,那個控股手法我一分析,套中套,實質上完全可以定義為老千系。
10-17 22:42
回覆
rekcufrehtom 回覆 @青爭:
公司治理有個名詞,金字塔結構折價,對愛好財技的亞洲市場特別適用。
今天 02:16
回覆
青爭 回覆 @rekcufrehtom:
折價的應該是非凡中國,而不是李寧本身
今天 14:22
回覆
greatsoup:
這隻不要玩了,全攤薄是60個億市值,現在虧損,就算注入李寧盈利只是打平,真是不看好,還有李寧看來都是想減持2331,但不想沒控制權,才這樣做。

這個消息發出時,是剛剛好是他的成本價,為放消息把股價推高,不言自明。
3分鐘前
修改刪除回覆
275 : 寧采臣(25759)@2012-10-19 21:01:19

依一年真係大開眼界, 李寧透過非凡變相潛在套現, 太古家族分拆地產變現兩部曲, 萬科買shell, 好精彩smiley
276 : greatsoup38(830)@2012-10-20 10:04:52

276樓提及
依一年真係大開眼界, 李寧透過非凡變相潛在套現, 太古家族分拆地產變現兩部曲, 萬科買shell, 好精彩smiley


今年真是好強...好多人靠地產來香港籌錢
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/38844
277 : greatsoup38(830)@2012-10-20 16:35:12

2010-10-20 HJ
...
多項業務不明朗

今年6 月底,非凡現金及存款為10.78 億元,借貸只是100 萬元,這是非凡的優點。相信注資資金原意用於發展瀋陽物業,但現時有意取消項目,結果難料,既已付出按金2.3 億元,恐怕按金難以收回。去年的投地決定,顯然未經深思熟慮。但若能無申索行動,則非凡可以保留大筆資金。

非凡似乎有多項業務,但大多不明朗,只有體育顧問服務較為實際,這是李寧的老本行,有其實際性,但外行人不易估計其發展規模,上半年此業的虧損是624萬元。

李寧股權注入後,非凡的業務及資產當以李寧為主,而其他資產亦應有決定是去是留,特別是大筆現金屆時如何運用,是業績關鍵。

李寧正在整頓中,今年可能有虧損,只能期望整頓後有所貢獻。換言之,注資後的非凡,其資產淨值在32 億元以上,但短期內可能仍在虧損,因而股價於暴升後已見回落。

注資後的非凡無疑是李氏家族的控股旗艦,令控股更加靈活,但非凡亦必須重整,令業務明朗化,才能獲市場注意。注資後李氏家族至少佔非凡69.9%權益,可套現部分供個人用途而不必再出售李寧,是較佳的安排,如李寧股權受到威脅,可由非凡應付。相信李氏家族對非凡的股權表現十分看重,更甚於李寧。當然,李寧能否成功重整並帶來理想效果,更為重要。

戴兆
278 : greatsoup38(830)@2012-10-20 16:36:07

2012-10-19 HJ
李寧注入非凡李氏可攻可守   

李寧於2010 年9 月收購快意節能,並改名為非凡中國(8032 ),當時非凡已訂立諒解備忘錄,以便收集李寧(2331) 股權30.9%,但被聯交所裁定為反收購,結果不再進行收購。

日前此系重施故伎,非凡已與李氏家族訂立收購協議,以收購李寧股權25.23%(今年初已減持部分),代價13.58 億元,非凡不必付出現金,只發行新股17.8 億股及可換股債券7.8 億元,發行新股價及換股價為32.5仙,是以5股合併為1 股計算,相當於6.5 仙,與公布前股價相同。李寧股份定價為5.1 元, 較市價4.83 元溢價5.59%。

李寧6 月底每股資產值約4.53 元,半年純利約5490 萬元;非凡6 月底每股資產淨值約8.17 仙(合併前),半年虧損1.89 億元。按資產計, 李寧定價較資產溢價12.6%,而非凡作價則較資產折讓20.53%。至於盈利,按半年推算,李寧作價相當於預期P╱E 49 倍,而李寧重整業務中,暫時業績不應作準,只供參考。

李寧的作價,對李氏家族有利,附有盈利計價機制,如李寧於2013 至2017 年的五個年度,非凡所佔25.23%股權的盈利按P╱E12 倍計,超過收購代價之數,非凡應發行可換股債券作為額外代價,但應付之數不多於7.8 億元。李寧在重整中,未來五年的變化可能頗大,有此機制,對李氏家族有相當保障。李寧股份定價5.1 元,如以P╱E12 倍計,盈利應為4.49 億元左右,只要李寧盈利高於此數,便按機制計價。

李寧2011 年純利是4.78 億元,2010 年是13.7 億元,2009 年是11.7 億元, 2008 年也有8.9 億元。李寧重整的效果,將左右李氏家族未來的收入,如可以收得最多額外收入7.8 億元,則李寧每股作價相當於8 元。雖然是後話,也反映李氏家族對計價的看重,未來的可能增長亦包括在內。

李氏家族現持有非凡股權

55.88%,完成交易後,若將可換股債券當作已換股計,所佔非凡股權增至69.91%,如可獲額外收入最多7.8 億元可換股債券,則應佔股權可增至83.8%。

將李寧股份注入非凡,仍待獨立股東批准,如順利完成,非凡將是首家創業板股份控制主板股份的公司,所持25.23%雖非控制權,但已是李寧最大股東。消息公布後,非凡股價曾暴升逾倍,李寧則跌,市場似對李氏家族持有李寧的意向存有疑問,因此帶來沽壓;而非凡則因得以拓展而大好。市場認為李氏家族會淡出李寧之說,則屬見仁見智。

垂直控股難言淡出

李寧業務正在重整中,以三年為期,年初引進TPG 為股東,李氏家族減持股份售出5.02%權益,放棄30%的控制權,亦發行可換股債券予TPG 及GIC,五年期4 厘,以集資7.5 億元人民幣,換股價7.74 元;換股後,李氏家族所佔股權將由25.23%攤薄至22.65%,而TPG 所持股權則增至12.1%。TPG 已委派二人加入董事會,並任執行副主席,反映看好TPG 的管理方式。李氏家族股權持續降低,難免令人覺得其淡出之意,甚至懷疑非凡日後會沽售李寧股份。李寧股權雖注入非凡,但李氏家族仍控制非凡,對所持李寧股權並無影響,不能視作淡出;從另一角度看,日後的非凡還可增持李寧,非凡持有現金10.7 億元,除非另有用途,否則對李氏家族所持李寧股權具策略性幫助。

李寧是李氏家族的旗艦,亦由此起家,現時將股權注入非凡,使非凡成為旗艦,難免引來諸多揣測。其實,股權注入非凡後,李氏家族於財務的處理更為靈活,所持李寧股權不變,仍繼續參與李寧的管理,有需要時可由非凡增持;如有其他發展,可由非凡經營,避免混淆,如為私人投資而需要資金,不必沽售李寧,而是可沽售非凡。這項安排實際可使李氏家族垂直控股,可攻可守,至於是否淡出李寧,目前只是揣測,實際仍看事態發展。

戴兆
279 : 寧采臣(25759)@2012-10-20 18:44:00

想請教, 如果2331同李寧中間攝左好多層8032既上市物體, 即係會活化左好多個上市吸金平台? 理論上可唔可行

係咪近十年第一單同類事件?
280 : greatsoup38(830)@2012-10-21 12:13:57

280樓提及
想請教, 如果2331同李寧中間攝左好多層8032既上市物體, 即係會活化左好多個上市吸金平台? 理論上可唔可行
係咪近十年第一單同類事件?


理論上可以咁講.... 可以以最少資金控制最多資產

最近期代表例子正如宏安系,每間hold 20-50%不等,以1蚊控可能100蚊資產
281 : greatsoup38(830)@2012-10-21 12:15:04

不過如果堆資產如果淨是最底那隻有的話,點解要買咁多隻呢,所以每隻都要塞少少特色至得,如果似順豪系咁,一間同三間無分別
282 : greatsoup38(830)@2012-10-21 12:15:22

仲有就是天德地產同埋隻凱聯酒店
283 : mannishmark(26310)@2012-10-21 12:29:52

281樓提及
280樓提及
想請教, 如果2331同李寧中間攝左好多層8032既上市物體, 即係會活化左好多個上市吸金平台? 理論上可唔可行
係咪近十年第一單同類事件?

理論上可以咁講.... 可以以最少資金控制最多資產
最近期代表例子正如宏安系,每間hold 20-50%不等,以1蚊控可能100蚊資產


咁樣咪可以開勁多間公司,不斷咁控上控上控?
284 : greatsoup38(830)@2012-10-21 12:30:42

284樓提及
281樓提及
280樓提及
想請教, 如果2331同李寧中間攝左好多層8032既上市物體, 即係會活化左好多個上市吸金平台? 理論上可唔可行
係咪近十年第一單同類事件?

理論上可以咁講.... 可以以最少資金控制最多資產
最近期代表例子正如宏安系,每間hold 20-50%不等,以1蚊控可能100蚊資產

咁樣咪可以開勁多間公司,不斷咁控上控上控?


不過咁多是無用的
285 : mannishmark(26310)@2012-10-21 12:31:39

搞咁多野,不如正正經經搞好主業好過啦...
286 : greatsoup38(830)@2012-10-21 12:32:42

286樓提及
搞咁多野,不如正正經經搞好主業好過啦...


無錢就是咁搞,其實股票場上好多野用個錢解釋到
287 : mannishmark(26310)@2012-10-21 12:35:26

287樓提及
286樓提及
搞咁多野,不如正正經經搞好主業好過啦...

無錢就是咁搞,其實股票場上好多野用個錢解釋到


咁買有水既老細果D就可以煩少一樣...
288 : greatsoup38(830)@2012-10-21 12:43:12

最弊老細好多都是pat pat 痕
289 : mannishmark(26310)@2012-10-21 12:44:13

289樓提及
最弊老細好多都是pat pat 痕


咁唯有睇公司往績啦..愈耐唔搞野就穩D
290 : greatsoup38(830)@2012-10-21 13:08:36

http://xueqiu.com/S/02331/22319047
greatsoup 回复 @_Alethea_:
不是呢,32.5仙是5合1的股價,根據公告,全攤薄及最大代價計算超過100億股,現在5合1的股價52仙,即是50億市值,算入李寧公司也沒錢賺,未來李寧盈利好,也要以12倍市盈率,補回最大7.8億的差額代價,試問公司如何會好。

它只是用李寧當做一個賣點,配股用來啟動瀋陽地產業務,取回之前預付的按金,順便也可利用手上股票減持,做他的私人生意,私人生意成熟又注入公司呢。
3秒前
修改删除回复
291 : VA(33206)@2012-11-16 19:54:50

李宁库存或已高达10亿元 品牌广告语被指败笔

2012年11月16日 02:08 汉网-长江日报 微博 评论(922人参与)

 年利润降9成 在汉专卖店接连关门

 李宁:商场生意场上演绎“大回环”

 记者 蔡木子 见习记者 曾琢

 回旋、翻转,一系列的高难度动作曾为李宁赢得了“体操王子”的美誉;如今,生意场上的李宁也在演绎另一场“大回环”——戴着“奥运光环”高速扩张2年后,公司业绩却突然下转。

 李宁失血:

 武汉或有一成以上店铺关门

 昨日,记者走访了李宁世贸广场店、亚贸广场店、销品茂店、摩尔城店等12家店铺,发现2家已经关门。

 “9月份,李宁专柜就撤出了,换成了户外品牌‘探路者(15.190,-0.70,-4.41%)’”,在菱角湖万达广场1层,导购员告诉记者:“以前生意一般。”

 江汉路靠近轻轨站的一家李宁专卖店,也悄然变成了耐克店。店员称:“今年8月份李宁就撤店了。”

 李宁官网显示,武汉共有51家店铺。当记者就现存店铺数量,咨询李宁湖北省加盟销售代表张宁时,对方表示:“官网的信息已很陈旧,但无法透露现在店铺的具体数量。”

 但在新洲区经营李宁服饰4年的老宋看来,武汉李宁或有10%的店铺已关门。他告诉记者:“从去年开始就有经销商做不下去关门,今年情况更为严重。不少经销商原来开两三个店,现在只敢试探性地保留1个店。”

 据李宁公司披露的半年报显示,上半年公司控制新开店的成本及效率,关闭部分低效店,李宁牌零售店铺7303间,已经减少952间。

 大幅关店背后,是李宁业绩大幅失血。

 公告显示,2012年上半年李宁收入38.8亿元,归属于上市公司股东的净利润仅为0.44亿元;记者对比其在2010年顶峰时的业绩,其营业额下降了18%,利润更大降92%。

 分销商出走:

 网店冲击销售降四成

 老宋在2008年入伙,成为李宁销售体系最末端的分销商。

 奥运气氛带动之下,老宋曾充分感受到了李宁品牌的升温。“最初一两年,销售量一直上升,好的时候一个月能卖出去15万元的货”,他告诉记者:“但从去年开始,销量逐渐下滑,今年尤其困难,一个月的销量只有八九万元。如果继续下滑,店铺都要亏损,我也只好选择转向。”

 老宋把销量下滑的原因,首先归结为网店的冲击。

 今年9月19日,李宁官方网上商城上线。“当天,我们店铺的POS机打出的小票,就带上了‘欢迎光临李宁官方商城’的标语,而且还写上了网址,这太让人受不了了”,老宋告诉记者:“我登录网站一看,不少新款都可以打5折,而我的拿货价也只能打5.6-5.8折,在店里怎么也得卖8折以上。网店卖这么便宜,还要我们怎么活?”

 除了官方网站,李宁还在淘宝、天猫[微博]等商城上,授权了多个网络商家。

 记者在天猫李宁旗舰店里看到,“全场5折(个别款除外),折上满200减20”占据了大半个显示屏。标明专柜价369元的一双2012款男士跑鞋,只需189元,仅5.1折;一新款男士中长款羽绒服,649元的专柜价,网售297元,还不到4.6折。

 “非常多的分销商对此怨声载道,多次和李宁公司沟通无果,许多人就干脆不干了。”老宋说。

 10亿库存危机:

 “摊大饼”的诱惑

 网店冲击,还只是李宁危机的表象。事实上,任何明智的商家都不会让自家网店冲击实体店铺,除非是无奈之举。

 “保守估计,李宁的库存金额已经高达10亿元,这就是其不得不利用网络,尽快低价散货的原因”,一位接近李宁公司的人士向记者透露:“而危机的源头,还是其高估市场、快速摊大饼。”

 2008年,李宁在品牌和业绩方面,均得益于奥运会,从而开始快步发展。仅2009年就开了751家店铺。同年,李宁在香港开设大陆外第一家店铺,开始尝试“海外战略”,2010年在美国开店,进而又授权西班牙分销商海外销售,并且在户外、羽毛球、乒乓球、跑步等多个领域进行多品牌布局。

 2009年,李宁在中国大陆市场销售额首次超过阿迪达斯。自其上市6年以来(截至2009年),销售收入年均复合增长率为34.9%,净利年均复合增长率为50.5%。

 “快速的成长,让李宁高估了市场”,长期关注李宁的旭日五环体育营销机构总裁朱辉说:“与此同时,李宁忽视了,阿迪达斯、耐克却通过经营中低档产品,加速向二、三线城市渗透;更加时尚、实惠的电商品牌正在崛起,比如凡客诚品[微博]。”

 欲速则不达:

 从“民族”到“世界”

 2010年,李宁公司把自己的品牌广告语由“一切皆有可能”改为了“90后,让改变发生”。而在业界看来,这正是李宁最大的败笔。

 事实上,李宁一直以来把“民族品牌”变成“世界品牌”的愿望,在那时开始发酵。在那个时点,李宁认为,阿迪、耐克从运动品经营发展到时尚服饰经营的路径,可以效仿。

 “相当长一段时间,李宁在体育和时尚之间的战略选择上摇摆不定”,一位前高管回忆:“李宁诞生成长于本土,2005年、2006年时,公司对外宣传一定会强调创新‘东方元素’。但在2010年最近这一次的品牌重塑之后,这个元素没有了。”

 为了让公司更国际化,李宁还从可口可乐、宝洁、康师傅、美赞臣等公司引进来一批高管“空降”公司。李宁公司前品牌总经理乐淑钰、公司产品官徐懋淳都在此列。但由于与公司文化、管理方式不和,这些“空降兵”又一拨接着一拨离开。 “在品牌价值、品牌认可度还没有达到国际标准时,急于开始拓展衍生产品、进攻海外市场,这其实是很多中国公司的通病,比如安踏、361°都遇到类似问题。”朱辉说,“在品牌没有足够强大之前,产品和品牌性格的专注性十分重要。”

 4亿元赞助CBA:

 能否王者归来

 李宁公司一位前高管表示,回过头来看,公司之前2000年-2010年的高速发展在一定程度上是基于整个经济环境的发展,而很多问题也是在市场高速发展时被掩盖。

 如今,李宁已关闭了所有的海外店铺,“90后”也被从广告语中拿掉,掌门人李宁也重新回归。

 11月24日,CBA揭幕战上,球员们又将披上李宁的战袍,这次赞助李宁花费了4亿元人民币。

 但正如“大回环”的下转也能成为上行的动力和起点。朱辉认为,李宁仍然有机会,不过需要更多的时间和耐心。

http://finance.sina.com.cn/chanj ... /020813691715.shtml
292 : GS(14)@2012-12-18 00:33:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217006_C.pdf
2331

業務回顧
董事會認為,本集團先前通過批發式的運作令本公司於中國體育用品行業迅速擴張行銷
網路,搶佔市場份額。然而最近幾年,整個行業的增長速度迅速下滑並出現飽和跡象,
這種模式已不再適合行業發展。董事會亦注意到,過度擴張導致經銷商庫存增加,對零
售店鋪的店效和盈利能力造成不利影響,並導致他們的現金流和財務狀況持續惡化。董
事會了解,許多經銷商很難僅透過自身改善內部經營來解決這一狀況。
於過往兩年,本集團銷售渠道的問題逐漸顯現,並影響到本公司的整體銷售額、盈利能
力以及營運資本。誠如先前公告所披露,該情況於2012年進一步惡化時,本公司管理層
迅速作出反應,計劃並實施全面的變革藍圖(「變革計劃」)。變革計劃其中主要
293 : greatsoup38(830)@2012-12-19 00:40:24

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20121218/18105454


【本報訊】連續兩年不停發盈警的李寧(2331),面對多年來「谷定單」、導致分銷商積存下來的巨額存貨,終於肯面對現實,決定大規模動用14億至18億元(人民幣.下同),以新貨換舊貨的方法,把「賣剩蔗」收回並註銷。有分析員形容,這招是李寧博翻身的「最後一招」,但執行風險甚高,短期內難見曙光。 記者:吳綺慧 鄭柏齡

李寧今次是年內第四次發出盈警,指全年業績將會錄重大虧損;公司同時宣佈推出「渠道復興計劃」,意即一次性用14億至18億元成本,以回購存貨、為分銷商提供支持,目標是「一次過」解決困擾多年的存貨問題。
再發盈警料全年勁蝕

李寧說今次計劃大部份開支是以「非現金」方法進行,即會用新貨換舊貨方法,把「賣剩蔗」收回,相關應收賬亦會抵銷。這個方法李寧的確是不用真金白銀拿錢出來買貨,但代價是消減部份「尾數」,即明年分銷商就算做到生意,李寧現金流都可能大減。
截至6月底止,李寧的應收賬金額高達26億元,今次清貨計劃規模,大約等於應收賬的56%至72%,「可想而知李寧以前條數,有幾多水份。」一名基金經理如此表示。
有外資分析員形容,李寧今次其實是要「一次過嘔返之前唔應該賺的錢出嚟」,買回過往谷定單「賣多咗」的存貨:「不過佢唔可以用錢買回舊貨,否則分銷商可以拎咗錢就走咗去唔做。公司卒之叫肯解決問題,但幾時見效用,就真係好難講。」
分析指執行風險高

另一名分析員則認為,李寧新計劃要面對的風險亦不小:「你換咗新貨落去賣,咁個市就唔就先?李寧個品牌係咪仲sell到人?呢啲問題都要諗。你銷咗舊貨只係第一步,問題係成個體育用品市場都減緊價,你好難唔受影響。」
翻查資料,李寧在2010年7月時首次承認有存貨問題,其後多次宣佈回購,但金額都不足10億元,是次復興計劃乃歷來「最重本」。公司主席李寧及副主席金珍君,昨日雙雙現身解畫,強調今次「要一次過解決問題」。
金珍君表示:「盈警並不反映公司本身經營困難,只是合作夥伴出問題,由於新產品更受市場歡迎,公司決定向經銷商供應新貨,換回舊貨,可以改善其盈利能力。」
金珍君強調,計劃不會對現金儲備構成壓力,他預期計劃開展後,零售渠道的庫銷比率,可由年中時的8倍,明年降至5至6倍的健康水平。不過,金珍君不肯透露最近的銷售表現、關店進度等投資者關注的問題。
294 : VA(33206)@2012-12-19 21:15:00

今日咩樹??
295 : VA(33206)@2012-12-19 21:29:25

原來……

藍兵2012年12月19日 下午4:59
Ray兄:

李寧#2331: 聽林少陽說 「買李寧(2331),就是純粹因為TPG,若仍然要找理由,就是因為全世界只得一個李寧,有這麼多中國內認識。由於業務復甦需時,宜分注行事。」

明顯,這是基金們「做」個故事給大家炒,因為沒有人知道TPG幾時救到李寧,應該大上大落,可以幾好玩! Well .... 個人亦認為 李寧#2331 的確已見底! 有沒有遠期call?

友邦保險#1299: 英哥看好,我避!! 一笑!

http://money18.on.cc/finnews/new ... =exp_20121219000100

港交所#388: 我不夠錢買多,請不要升住,要等其他股票止賺!


http://airmanblue.blogspot.hk/20 ... mment=1355907587203
296 : VA(33206)@2012-12-19 21:31:05

定係佢??

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/61/NOW.520743.html

《大行報告》瑞銀:李寧(02331.HK)潛在主要風險已除 維持「買入」


2012-12-19 10:46:00


早前李寧(02331.HK)公布實施14億至18億元人民幣「渠道復興計劃」,以支持經銷商清理庫存,回購存貨,在營運和財務上對銷售渠道夥伴給予支持。瑞銀認為措施積極,處理投資者所關注的庫存積壓問題,而計劃規模亦反映管理層希望在短期內解決問題的決心,確保將是「一次性」措施。但該行留意到所涉及的實際成本,可能接近預算範圍的下限。

該行指,不認為管理層與分銷商已談妥最終安排,故對資產負債表影響尚未明確。今年財務預測模型中加入18億元人民幣非現金重組費用,但對目標價無大影響。該行維持目標價6.5元,重申「買入」評級;預料今年全年虧損19.73億元人民幣。(ir/t)


阿思達克財經新聞
297 : VA(33206)@2012-12-19 23:10:13

救火队TPG

 创立于1992年的美国私募基金TPG,“年纪”比李宁公司小,但旗下资产额已达515亿美元。据公司资料显示,TPG秉承“人弃我取”的逆向投资理念,通过注入专才和空降管理团队,扭转目标公司糟糕的运营状况。亚洲为TPG的海外扩张第一站,1994年便设立办事处寻找项目,曾入股联想、深圳发展银行,现有的项目包括中金和上海医药。

 尽管在254个现有及已结束项目中,零售业并不占主要比例,但在2009年成功帮助女鞋达芙妮(210.HK)翻身,使其在香港一战成名。而此次TPG投资李宁,和当年投资达芙妮的路径、手法如出一辙:先以可转债形式探温,然后安插专业人士至公司管理层,制定转型计划再逐步执行。

 达芙妮当时面对的问题,和李宁非常相似:库存周转期过高。2009年达芙妮的存货周转天数在180天左右徘徊,较同业长一倍。TPG入主后大刀阔斧改革,包括空降财务官、营运官和人力资源总监,加速订货会频率和存货管理。

 2009年6月TPG首次进入达芙妮时,股价不足3元,今年4月曾升至11.8元的上市高位,单纯从股价上看,跟随TPG投资,回报可达400%。

 港股投资者对达芙妮一役记忆犹新,因此李宁更换管理层的消息公布后,股价一路上涨,当日最高升10.8%。此前,李宁股价曾下试4.2元的6年半低位,较2010年高位打了1.5折。
http://www.cs.com.cn/gg/gsxw/201207/t20120707_3400064.html
298 : mannishmark(26310)@2012-12-19 23:11:04

睇圖炒既話呢隻好店
299 : VA(33206)@2012-12-19 23:11:21

金珍君的簡歷瀰漫增長神話。其Linkedin簡歷顯示,02年加入韓國戴爾,4年間推動盈利增加10倍,創下戴爾和韓國IT界的記錄。06年出任廣匯汽車首席執行官,此後4年,廣匯的銷售增加7倍、盈利增加50倍。此外,金珍君還是達芙妮的非執行董事,助該公司建立業界首個快速零售業務模式。

http://hk.news.yahoo.com/%E9%87% ... 36972--finance.html
300 : VA(33206)@2012-12-19 23:13:46

金珍君真係堅堅堅.
301 : VA(33206)@2012-12-19 23:14:37

299樓提及
睇圖炒既話呢隻好店


又玩45度??
302 : mannishmark(26310)@2012-12-19 23:16:14

302樓提及
299樓提及
睇圖炒既話呢隻好店


又玩45度??


睇1年週線圖
303 : VA(33206)@2012-12-19 23:19:01

WOOO...萬里無雲. $10?
304 : mannishmark(26310)@2012-12-19 23:20:14

304樓提及
WOOO...萬里無雲. $10?


我覺得咁吹捧法都唔係無可能
305 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:51:07

305樓提及
304樓提及
WOOO...萬里無雲. $10?


我覺得咁吹捧法都唔係無可能


今年蝕是big bath 都唔定
306 : mannishmark(26310)@2012-12-19 23:51:49

306樓提及
305樓提及
304樓提及
WOOO...萬里無雲. $10?


我覺得咁吹捧法都唔係無可能


今年蝕是big bath 都唔定


洗到乾乾淨淨我覺得係大炒既伏線
307 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:55:27

307樓提及
306樓提及
305樓提及
304樓提及
WOOO...萬里無雲. $10?


我覺得咁吹捧法都唔係無可能


今年蝕是big bath 都唔定


洗到乾乾淨淨我覺得係大炒既伏線


要買唔買呢隻
308 : mannishmark(26310)@2012-12-19 23:56:15

308樓提及
307樓提及
306樓提及
305樓提及
304樓提及
WOOO...萬里無雲. $10?


我覺得咁吹捧法都唔係無可能


今年蝕是big bath 都唔定


洗到乾乾淨淨我覺得係大炒既伏線


要買唔買呢隻

你都係揀2020?
309 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:56:39

唔知
310 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-20 00:50:08

TPG 推介時, 真係令人信佢地過去既經驗
311 : greatsoup38(830)@2012-12-20 00:50:20

311樓提及
TPG 推介時, 真係令人信佢地過去既經驗


210
312 : 自動波人(1313)@2012-12-24 18:56:26

噢,李老闆莫水?

誠如該公告及該通函所披露,競投人(本公司之全資附屬公司)已訂立確認書,收購位
於中國遼寧省瀋陽市和平區長白島之該地塊之國有土地使用權。
於二零一二年十二月二十四日,競投人與瀋陽市國土局和平分局訂立終止協議,據
此,有關該地塊之國有土地使用權之確認書已獲終止。

發還番保證金2.3億,又變番隻殼?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121224020_C.pdf
313 : GS(14)@2012-12-24 22:35:20

終於面對現實
314 : GS(14)@2012-12-31 23:48:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121231445_C.pdf
李寧有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈朱華煦先生(「朱先生」)由於重新投入
全職擔任另一家公司的行政總裁工作,已辭任本公司非執行董事一職,自二零一三年一
月一日生效。朱先生確認與董事會並無意見分歧,亦沒有任何與其辭任有關之事宜須
知會香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。
315 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-02 23:08:41

低b TPG基金太屈機 2個禮拜由4蚊升上黎5個幾 應該見左底
一間TPG 一間CVC 都係好野 果隻咩"閪京"就食屎啦
316 : greatsoup38(830)@2013-01-02 23:09:10

316樓提及
低b TPG基金太屈機 2個禮拜由4蚊升上黎5個幾 應該見左底
一間TPG 一間CVC 都係好野 果隻咩"閪京"就食屎啦


TPG 同 CVC 是長線野
317 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-02 23:10:33

317樓提及
316樓提及
低b TPG基金太屈機 2個禮拜由4蚊升上黎5個幾 應該見左底
一間TPG 一間CVC 都係好野 果隻咩"閪京"就食屎啦


TPG 同 CVC 是長線野

請問仲有冇類似既基金公司???
李寧同千百度都係可以倍升既公司 不過個價未夠低
318 : greatsoup38(830)@2013-01-02 23:43:23

318樓提及
317樓提及
316樓提及
低b TPG基金太屈機 2個禮拜由4蚊升上黎5個幾 應該見左底
一間TPG 一間CVC 都係好野 果隻咩"閪京"就食屎啦


TPG 同 CVC 是長線野

請問仲有冇類似既基金公司???
李寧同千百度都係可以倍升既公司 不過個價未夠低


venture capital 那些入手,有往績更好
319 : sunshine(3090)@2013-01-06 12:57:09

2331升咁多,買番佢老豆非凡哥8032都可能爆得勁吔
320 : 寧采臣(25759)@2013-01-06 12:58:07

320樓提及
2331升咁多,買番佢老豆非凡哥8032都可能爆得勁吔


想起恒龍系
321 : greatsoup38(830)@2013-01-06 13:23:40

321樓提及
320樓提及
2331升咁多,買番佢老豆非凡哥8032都可能爆得勁吔


想起恒龍系


業績睇唔到
322 : 寧采臣(25759)@2013-01-06 13:25:50

但同系即使vertical holding都估唔到路的

業績估到, 股價難
323 : greatsoup38(830)@2013-01-06 13:30:22

323樓提及
但同系即使vertical holding都估唔到路的

業績估到, 股價難


他個對賭機制是用盈利
324 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-06 14:17:09

320樓提及
2331升咁多,買番佢老豆非凡哥8032都可能爆得勁吔
.

阿媽通常唔掂
325 : hkspecs(11376)@2013-01-25 09:52:38

公告及通告 - [關連交易 / 其他 / 內幕消息 / 復牌 / 更改證券條款或隨附於證券的權利 / 暫停辦理過戶登記手續...更多]

(1)建議公開發售 本金額不少於約1,847,800,000港元及不多於約1,868,600,000港元的可換股證券 (2)建議更改一般授權以發行新證券 (3)修訂可換股債券 及 (4)恢復買賣


[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2013/0125/LTN20130125008_C.pdf[/url]
326 : 股場無真愛(1876)@2013-01-25 09:57:08

老散點買Cb ?
327 : ironforge(21491)@2013-01-25 09:57:43

cb唔係比老散買的..
328 : 股場無真愛(1876)@2013-01-25 10:15:07

咁又話公開sell 二股2331 買一cb ?
329 : ironforge(21491)@2013-01-25 10:35:15

e.係喎..不過睇真d,呢d cb 個terms.唔應該叫可換股債券..應該叫"只可換股證券"...無贖回期限.又無息..拎左佢除左換股.完全無用..
330 : chunyu(31323)@2013-01-25 11:17:29

330樓提及
e.係喎..不過睇真d,呢d cb 個terms.唔應該叫可換股債券..應該叫"只可換股證券"...無贖回期限.又無息..拎左佢除左換股.完全無用..


所以我都睇到一頭霧水...見aastock叫佢CB, terms 我又唔覺似平時d CB?

上網search過個分別
CB = Convertible Bond; 可換股證券 = Convertible Securities
"可換股債券是附有期權之債券,予持有人權利以換取指定數目之公司普通股股份。性質跟可換股票據幾乎一樣,唯一區別是一般債券年期較票據為長。"

我唸都係唔好理個名, 跟terms爲準吧, 專業財技..睇到眼殘, 一時都分析唔切...到分析好已經開市洗左落去, 仲唸住快手走一走貨一個月後or低d入返添 - -
331 : leohsfung88(23727)@2013-01-25 11:25:39

有股息收的依個CB
332 : ironforge(21491)@2013-01-25 11:27:23

本公司將不會申請可換股證券於聯交所或任何其他證券交
易所上市及買賣

待公開發售的條件達成後,預期可換股證券證書將於2013年4月17日(星期三)在香港
股份過戶登記分處辦事處可供領取。

初步兌換價為每股兌換股份3.50港元(可予調整)

倘可換股證券持有人擬轉讓任何可換股證券,該持有
人應首先向本公司提呈有關可換股證券。本公司將擁
有優先購買權

可換股證券將為不可贖回,惟本公司行使其優先購買
權贖回則除外。

就任何可換股證券而言並無到期日。

利息 無。
333 : chunyu(31323)@2013-01-25 11:27:45

邊道寫? 唔覺有
334 : chunyu(31323)@2013-01-25 11:29:07

"修訂可換股債券" 應該係講緊佢地自己之前d CB 吧?
335 : ironforge(21491)@2013-01-25 11:30:05

335樓提及
"修訂可換股債券" 應該係講緊佢地自己之前d CB 吧?

應該係.
336 : ironforge(21491)@2013-01-25 11:31:47

唔知咩原因,唔直接供股..背後唔知咩原因.
搞舊咁既野..真係金"溶"創新!
337 : chunyu(31323)@2013-01-25 11:38:41

337樓提及
唔知咩原因,唔直接供股..背後唔知咩原因.
搞舊咁既野..真係金"溶"創新!

係....好專業的技術...條數難計左好多...但我覺得都係掩眼法, 最終目的都係同供股原理一樣

At last, 非凡+TPG+GIC at least 60%, 尾巴已露?
338 : ironforge(21491)@2013-01-25 11:42:20

大股東肯包銷,多少都叫長遠睇好的..不過呢個價.短期佢地可以舞上舞落..
339 : chunyu(31323)@2013-01-25 11:42:27

唔睇detail d人可能真係以爲 $3.5供股咁...好大折譲? lol
smiley
340 : chunyu(31323)@2013-01-25 11:47:17

339樓提及
大股東肯包銷,多少都叫長遠睇好的..不過呢個價.短期佢地可以舞上舞落..

係...真係睇佢想舞到咩位先...任舞 smiley
不過過埋今日應該已成定局吧, 可以等舞到除權 smiley
341 : ironforge(21491)@2013-01-25 11:49:25

大折讓係for d上左車既人..早2個月呢隻低見4蚊tim..
依家買(5.3+5.3+3.5)/3 成本都仲要4.7 但eps比供"cb"前少左33%
342 : leohsfung88(23727)@2013-01-25 11:55:57

當本公司就已發行股份宣派及派付股息(以股代息除 外)或資本分派時,有關股息或資本分派(為釋疑慮, 包括待有關股息(以股代息除外)記錄日期或之前完 成、執行及寄存兌換通知後的任何可換股證券或有關 票據名列於本公司股東名冊日期前的資本分派)的於記 錄日期尚未兌換的所有可換股證券將有權享有分派, 而分派按有關每股股息或資本分派乘以尚未兌換可換 股證券可按於宣派有關股息或資本分派記錄日期的通 行兌換價悉數兌換的兌換股份數目計算。分派須於派
付相關股息或資本分派予股東後第三個營業日支付。
343 : chunyu(31323)@2013-01-25 13:11:31

343樓提及
當本公司就已發行股份宣派及派付股息(以股代息除 外)或資本分派時,有關股息或資本分派(為釋疑慮, 包括待有關股息(以股代息除外)記錄日期或之前完 成、執行及寄存兌換通知後的任何可換股證券或有關 票據名列於本公司股東名冊日期前的資本分派)的於記 錄日期尚未兌換的所有可換股證券將有權享有分派, 而分派按有關每股股息或資本分派乘以尚未兌換可換 股證券可按於宣派有關股息或資本分派記錄日期的通 行兌換價悉數兌換的兌換股份數目計算。分派須於派
付相關股息或資本分派予股東後第三個營業日支付。

哦...係股息...但唔係平時CB果d另外收的債息, CB的話可以股唔派息, CB照有息嘛 smiley
所以今次的確係比老散玩既"可換股證券", 哈哈, 唔係叫供股威d smiley

我頭先講錯...散戶計果條數就應該同供股一樣吧
344 : leohsfung88(23727)@2013-01-25 13:25:35

佢同原本CB有少少唔同 無coupon, 無限期。其實同供股無咩分別,重點係佢地兩大股東有得包銷,6:4比例,小股東唔供就變相用低價$3.5 增持
345 : VA(33206)@2013-01-25 19:37:27

其實真是賭得過

睇下除靜前會唔會洗落去

不過用呢d招數對小散就真係睇唔透
346 : VA(33206)@2013-01-25 19:49:28

TVB訪問甄文星過解釋唔錯,不過聽唔真,轉頭再睇
347 : chunyu(31323)@2013-01-26 06:13:31

甄文星講左d咩黎? 邊道有得睇?

但佢地都應該條數已經計好晒, 有晒劇本要點行了吧, 好周詳的感覺
348 : VA(33206)@2013-01-26 08:09:13

348樓提及
甄文星講左d咩黎? 邊道有得睇?

但佢地都應該條數已經計好晒, 有晒劇本要點行了吧, 好周詳的感覺


TVB 新聞
349 : greatsoup38(830)@2013-01-26 12:32:14

340樓提及
唔睇detail d人可能真係以爲 $3.5供股咁...好大折譲? lol
smiley


技術上真是供股,今次是用來避全購先咁做
350 : greatsoup38(830)@2013-01-26 12:32:27

348樓提及
甄文星講左d咩黎? 邊道有得睇?

但佢地都應該條數已經計好晒, 有晒劇本要點行了吧, 好周詳的感覺


又變成是財技gogogo
351 : ironforge(21491)@2013-01-26 12:44:14

不過反應好負面下, 李寧本人供股1毫子唔駛出,8032埋單..
TPG 原本批cb 價調低左換股價,計落佢都有數..
小股東最傷..
352 : greatsoup38(830)@2013-01-26 12:50:11

352樓提及
不過反應好負面下, 李寧本人供股1毫子唔駛出,8032埋單..
TPG 原本批cb 價調低左換股價,計落佢都有數..
小股東最傷..


8032 都仲有幾億現金,現在都善用埋....

CB調低換股價好正常,供股一定要調整的啦
353 : ironforge(21491)@2013-01-26 12:53:05

不過調低得唔fair
354 : ironforge(21491)@2013-01-26 12:55:38

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3453d2201018jql.html
与TPG GIC可换股债券兑换价重设为每股4.5港元,而2012年1月19日向TPG GIC发行可转债的转股价为7.74港元。这个应该才是最重要的部分。(1)首先,修订为每股4.5港元的计算依据是什么呢?(公告中没有说明)

我们可以这样推测:

2013年1月25日停牌前收市价6.21元,而可换股的转股价为3.5元,折让43.6%

按照同样的折让程度,修正后的转股价应该为:7.74*(3.5/6.21)=4.36,与4.5相差不大。

但是这样的逻辑正确吗? 我们换一种角度来看(2)假设 TPG GIC 在1月25日之前行驶转股权,那么其持股成本将为7.74港元,转股后其持有的股票将获得“两股配一股,配股价为3.5元”的权利,其执行配股后,每股的成本为:(7.74*2+3.5)/3=6.32.所以假设不考虑其他条款的变化,转股价是否应该修订为6.32港元而不是4.5港元?

(我们(1)中的逻辑其实忽略了两股配一股的影响、相对折让与绝对折让金额的差异)

如果是这样的话,那么真正的受益方也就很清楚了。

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130126/News/eb_eba2.htm

發行可換股證券,若小股東不參與,無法透過出售供股權來彌補損失,但大股東卻包銷,變相可以用筍價增持。
根據李寧公告,非凡中國、TPG目前分別持有李寧約25%及5%股權,若概無其他可換股債券或購股權等兌換或行使,且假設僅大股東承購及悉數兌換可換股證券,李寧和TPG的持股比例將分別升至約38%和14%。其他股東的持股則由約64%下降至43%。與此同時,由於TPG豁免李寧進行籌資的限制,TPG去年入股李寧時購入的可轉換債券,其轉換價由原來的每股7.74元下調至4.5元,也意味着TPG所持債券已錄得帳面盈利。
355 : ironforge(21491)@2013-01-26 12:56:39

另外管理層之前講過唔向股東融資.結果食言了..
356 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:00:13

356樓提及
另外管理層之前講過唔向股東融資.結果食言了..


我覺得是真是問題好大
357 : provleng(11142)@2013-01-26 13:22:20

用盡方法收齊貨,若今次收唔齊,下次會唔會再有新玩法,收到齊為止.
358 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-26 13:34:17

我信TPG 現價市值安踏一半都冇smileysmiley
359 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:43:58

358樓提及
用盡方法收齊貨,若今次收唔齊,下次會唔會再有新玩法,收到齊為止.


他們想迫人走
360 : VA(33206)@2013-01-26 13:46:51

TPG都好狠下.

反而想待機加注阿里
361 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:55:36

361樓提及
TPG都好狠下.

反而想待機加注阿里


阿里我想都有價值的,但唔好太大信心
362 : chunyu(31323)@2013-01-26 14:08:20

356樓提及
另外管理層之前講過唔向股東融資.結果食言了..

缺錢之人咩都做得出...
363 : greatsoup38(830)@2013-01-26 20:17:06

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102e44k.html


學與思2013-01-26 10:26:28 [舉報]
如果真像歲寒說的,李寧本人要退出去搞房地產,那李寧公司等於失去了靈魄,沒有李寧的公司還能繼續叫李寧嗎。

博主回覆:2013-01-26 10:34:56

李寧的問題正正是沒有去李寧,Addidas還有幾個人記得創辦人?

昆明投資客2013-01-26 10:48:22 [舉報]

   1、當一個企業必須融資時,無論採取什麼辦法,都說明其內在價值低於其賬面價值,因為其賬面價值無法維持其運轉。
  2、此情況出現時,除非其領導人道德非凡(非凡的話企業一般也不至到此),負責中小股東的利益一定受損害
3、此時,無論未來如何,更換目前的管理層應當是第一步。又好又倒霉的管理層極少。

博主回覆:2013-01-26 10:54:20

TPG應該還是有料的,但這一次是明顯的利益輸送,會不會還有下一次?弄得我現在都不知道該不該按原計劃買入了。

彭海天2013-01-26 11:21:44 [舉報]
不做道德評價,李寧只是個二流的企業家,過去兩年,數次在網友博客中表達過不要對李寧寄希望太大,大都被痛斥。在他如日中天的時候企業被後來者迅速超越了,在他日薄西山的時候給太大預期是不理性的。


失去了李寧的李寧公司不一定是壞事,但新人是什麼人,需要看看,頂多是個煙蒂。

博主回覆:2013-01-26 11:38:24

這個行業我依然看好,李寧能否活到最後不容易判斷。

oson2013-01-26 11:59:30 [舉報]

需要繼續耐心等待李寧的變化。不要心急上船。

博主回覆:2013-01-26 12:06:40

我已經持有匹克了,李寧折扣深麼?管理層、盈利能力,還有潛在攤薄,會否回購經銷商庫存?我還有很多疑問有待疏理。

508846192013-01-26 13:01:43 [舉報]
坑爹,比a股送轉股惡劣多了

OKMINGOKMING2013-01-26 14:40:56 [舉報]
運動服同質化嚴重,小品牌都生存著,李寧幾乎無提價能力了。剩者為王的階段都未來臨呢,

worldtree2013-01-26 16:57:52 [舉報]
發可換股證券對普通股東相當狠,尤其是倉位重的。

星巴克2013-01-26 18:27:26 [舉報]
還好買了動向和匹克,他們不缺錢
364 : VA(33206)@2013-01-26 20:49:35

李寧大折讓發換股證籌18億 David Webb:不直接供股對小股東不公(2013-01-26 10:04:25)转载▼标签: 李宁股票 分类: 偷文章不算偷

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102e44k.html


【明报专讯】已预告去年业绩会「见红」的内地体育用品股龙头李寧(2331),昨宣布拟发行「可换股证券」形式,集资最多18.7亿元。股东每持有2股股份,可认购1份可换股证券,初始转换价為3.5元,较公告前收市价折让44%。李寧解释,以可换股证券形式筹资可有效解决股东股权被稀释的问题。不过,独立股评人David Webb就批评不公开供股的做法对小股东「非常不公平」,剥夺小股东出售供股权的权利。


【明报专讯】已预告去年业绩会「见红」的内地体育用品股龙头李寧(2331),昨宣布拟发行「可换股证券」形式,集资最多18.7亿元。股东每持有2股股份,可认购1份可换股证券,初始转换价為3.5元,较公告前收市价折让44%。李寧解释,以可换股证券形式筹资可有效解决股东股权被稀释的问题。不过,独立股评人David Webb就批评不公开供股的做法对小股东「非常不公平」,剥夺小股东出售供股权的权利。
李寧去年引入私募基金TPG等投资者时,已集资近7.5亿元人民币(约9.3亿港元),一年过去,即要再次抽水,今次向股东集资达18.7亿元。李寧表明,集资所得将主要用於早前公布的整体变革计划,同时优化集团的资本架构。


基金经理﹕恐李寧财务较预期差
李寧再次集资,市场早有估计,只不过以较市价大幅折让的供股,务求逼股东「捐钱」的态度较令人意外,有基金经理称,「一直以為TPG会再向李寧投钱,没想到反过来问我们要钱。」同时李寧集资幅度超过预期,亦令投资者担心李寧的财务况状或远较估计為差,「為什麼不等业绩出来后,大家有更多透明的资讯时才拿钱呢?恐怕是担心到时候就拿不到了。」该名基金经理说,不少投资者昨日即以脚投票,脱手离场。李寧股价昨大挫14.7%至5.3元。


另一个惹来争议的,是李寧罕有地以发行「可换股证券」形式,而非一般的公开供股方式抽水。大股东非凡中国(8032)、TPG及GIC已承诺足额认购各自的可换股证券。而所有未被认购的可换股证券,将由非凡中国和TPG以60%及40%的比例包底。李寧发行可换股证券的建议,还需股东大会通过。
李寧执行副主席金珍君昨解释说,其目的是為了解决股权被稀释的问题。「这个特权(指供股)是给股东的,不是给其他人。这能够解决大股东和小股东利益博弈的问题。」主席李寧则说,这是董事会认真研究后,从财务顾问提供的多种方案中选择出的「较為合适、对股东较為公平的方案。」
小股东随时每股损失0.9元


不过,独立股评人David Webb有不同看法。他说,公开发售和普通供股看似相同,但二者有狠大区别。Webb指出,李寧方案的问题在於股东没有供股权可出售,且换股价大幅折让(约44%)。以昨日李寧收市价5.3元粗略计算,每个供股权价值1.8元,因每2股供1份可换股证券,股东若忘记登记换股证甚或不知道此事,每股就损失0.9元或17%。「这对小股东股东来说是非常不公平的」。
明报记者 李萌
【明报专讯】可换股证券和普通供股的最大区别在於,供股会给予股东供股权,供股权可於港交所公开买卖。至於李寧今次发行的可换股证券,却不能上市买卖,未来要转换亦要优先售予公司。
大股东包销变相笋价增持有市场人士分析,供股时,股东可选择在市场上出售供股权,有心人士或会在公开市场大手扫入供股权参与供股,乘虚而入与大股东角力。对只持有李寧约25%股权的非凡中国而言,若今次按正常的2供1供股,有心人抢入的股份或足以构成威胁。


发行可换股证券,若小股东不参与,无法透过出售供股权来弥补损失,但大股东却包销,变相可以用笋价增持。
根据李寧公告,非凡中国、TPG目前分别持有李寧约25%及5%股权,若概无其他可换股债券或购股权等兑换或行使,且假设仅大股东承购及悉数兑换可换股证券,李寧和TPG的持股比例将分别升至约38%和14%。其他股东的持股则由约64%下降至43%。与此同时,由於TPG豁免李寧进行筹资的限制,TPG去年入股李寧时购入的可转换债券,其转换价由原来的每股7.74元下调至4.5元,也意味着TPG所持债券已录得帐面盈利。


(综合报道)(星岛日报报道)李寧(2331)再「玩财技」,宣布发行既无年期亦无利息的可换股证券,变相供股集资逾18亿元。罕见集资方式,就连分析员亦大叫「睇唔明」。李寧在周四停牌后,昨日復牌,在沽压大增下,股价一度急跌16.26%,收市报5.3元,跌14.65%。资金未到位,市值已蒸发9.6亿元。


李寧昨日宣布,以每2股股份获分发一份可换股证券,换股价為3.5元,较停牌前收市价6.21元,折让43.6%,集资额介乎18.48亿元至18.69亿元。发行的换股证虽然无利息,但却拥有等同於股份的权利,若该公司计画派发股息或资本分派时,持有认股证的股东,可望收取与股份相同的股息或股本分派。


现时李寧公司的大股东分别為由李寧家族控股的非凡中国(8032)、机构股东TPG和GIC投资者,分别持有25.23%、5.02%和3.71%股权,以上三股东均承诺按比例合共认购6.275亿元可换股证券。


此外,非凡中国及TPG将按60%及40%比例包销该批可换股证券,所有股东均可申请额外认购。
有中资分析员表示,市场一早预期李寧会集资,但不明白公司為何如以罕见方式集资,由於折让加大,甚有非凡中国以低价增持李寧之意。丰盛金融资產管理董事黄国英认為,公司多此一举,增加复杂性,令小股东看不明白,更说︰「自己做呢一行亦要睇半个鐘先明,本身小股东已经唔钟意供股,宜家更加睇唔明,索性唔参与,為避免权益被摊薄,在市场沽货,亦是昨日股价急跌原因之一,该公司似有意增加股权集中情况。」


李寧於去年1月19日向TPG及GIC投资者发行一批為期5年,总值為7.5亿元人民币的可换股债券,兑换价為7.74港元,现调整至4.5港元。截至今年1月25日,该批可换股债券并无兑换。
是次李寧发行可换股证券,所有股东均可参与,集团执行副主席金珍君表示,这次集资方式是諮询财务顾问和律师意见及考虑各条例準则后决定的方案,符合集团和股东的利益,对所有股东公平。


香港财经分析师学会行政总裁黄雪君指出,对於股东来说,供股及可换股证差别在於,股东不想供股时,可在市场出售供股权,而可换股证券无息,无到期日,股东需在其认為合适时兑换為普通股再买卖,但在公司清盘时,持有可换股债券股东可优於普通股东获分派。


金珍君又称,集资与早前宣布的「渠道復兴计画」无直接关係,主要目的是进一步优化集团资產负债表,配合以后发展的资源和投入。李寧本人则指出,暂无计画马上兑换该批可换股证券,重申有机会会继续增持李寧。
若公司现有的购股权并无行使及可换股债券无兑换,且无小股东认购是次可换股证券,非凡中国和TPG全数包销及兑换后,两者持股量将分别增至38.44%和13.83%。
365 : chunyu(31323)@2013-01-27 06:16:57

原來冇類似供股權的野trade的? 真的屈機玩殘
咁如果供係幾時要比錢供?
366 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:00:45

366樓提及
原來冇類似供股權的野trade的? 真的屈機玩殘
咁如果供係幾時要比錢供?


銀行通常有信的
III. 公開發售及建議更改一般授權以發行新證券的預期時間表
公開發售及建議更改一般授權以發行新證券的預期時間表載列如下:
2013年
股東特別大會(僅批准對一般授權作出的若干更改). . . . . . . . . . . 2月21日(星期四)
公開發售下股份按連權基準買賣的最後日期. . . . . . . . . . . . . . . 3月14日(星期四)
公開發售下股份按除權基準買賣的首日. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月15日(星期五)
遞交股份過戶文件以符合資格
參與公開發售的最後時限. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月18日(星期一)下午4時30分
暫停辦理股東登記手續
(包括首尾兩日). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月19日(星期二)至3月20日(星期三)
記錄日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月19日(星期二)
重新辦理股東登記手續. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月21日(星期四)
寄發章程文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月22日(星期五)
公開發售接納期間開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3月25日(星期一)
接納可換股證券及付款以及申請額外
可換股證券的最後時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4月10日(星期三)下午4時正

最後終止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4月11日(星期四)下午5時正
宣佈公開發售的配發結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4月15日(星期一)
就未獲接納額外申請寄發退款支票. . . . . . . . . . . . . . . . . 4月17日(星期三)或之前
可換股證券證書可供領取. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4月17日(星期三)
367 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:01:31

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=46146
more info
368 : Wilbur(1931)@2013-01-28 12:01:37

整色整水...根本就係供股

攞5千銀買2331,再供10,000股cs smiley
369 : chunyu(31323)@2013-01-28 12:06:30

係屈機版供股...
370 : ironforge(21491)@2013-01-28 12:13:34

咁屈機都係想你唔供者..
371 : ironforge(21491)@2013-01-28 12:14:20

大股東李0 直頭供唔供都唔駛出一毫子..
372 : dennis001(8614)@2013-01-28 13:23:42

369樓提及
整色整水...根本就係供股

攞5千銀買2331,再供10,000股cs smiley


你指額外申請多9500股咋?
373 : 承天(1379)@2013-01-28 15:46:37

今天做出了一个艰难的决定。

结束了一段耗时两年的投资(李宁亏损30%认亏出局)

退出了伴我很长时间的Q群

我决心潜下心来,学习,调整,再认识。原因在于,通过李宁我发现自己的一些重大认识出现了问题。也许两年后回首,我会发现今天退出李宁是一个巨大的错误。但我依然做出了这个艰难决定。因为当初投资李宁的一些根本性的前提在改变。我一直敬重李宁,为他的品牌梦想所感动。但是现在我发现李宁并没我想像的那么忠厚。信是人的皮,皮之不存,毛将焉附。

比较可笑的是,前几天我还在雪球网侃侃而谈,讨论李宁的渠道变革。今天却要做出卖掉李宁的决定。李宁的配股价大幅折让,并不是完全不可接受。但是,TPG调整换股价,我很难接受。这就像打牌,你以为你知道了对手牌,以为比TPG更便宜的价格买入胜算在握,但是牌局到了尾声,你发现他把牌换了,胜算渺茫。换牌也叫出老千。按现在的股本,现在的股价,李宁市值已然接近100亿港币了(10.56亿+TPG可转债+2比1配股)*5.30。从估值上而言,也并不见得多么有利可图。配股完成后,增加了50%的获利盘。

在李宁的投资上,我犯了几乎所有重大错误。重仓,对李宁人品错判,介入时机欠佳,对行业认识不够。。。是时候让自己静下心来,汲取新的力量,梳理一下我对投资的认识。

虽然投资需要自负盈亏,虽然本博客一直强调博客仅代表我的个人观点,不形成荐股建议。但我知道,多少还是有一小部分人可能受到了我买入李宁决策极相关分析的影响。在此表示歉意。

卖掉李宁之后突然发现我的投资组合,整体PE不足6倍,PB不到1倍。为了尽量降低才学疏浅对网友的误导(当然我相信大部分价值投资者独立性都很强。受影响不至于。),以后我尽量克制自己,尽量少提持股名单,尽量只做投资思路的探讨。尽量提高自己,尽可能给大家比较正面的影响。
全文:http://xueqiu.com/S/02331
374 : 承天(1379)@2013-01-28 15:47:39

我慶幸自己選的是1968
不過相對黎講都係好弱勢隻野
375 : ng caddy(36072)@2013-01-28 17:00:57

以前中國大陸,品牌不多(而且在另一個經濟週期),而且外國品牌貴,做就了2331/其他國內品牌,而現在行內有30幾億件衣服,(國內品牌)他們關了千間店鋪,相信很難賣出,現在人數富貴愛外國品牌,國內品牌只好在窮人中賺錢/5-6線城市去買,相信要等其他公司玩完,才有機會,又或者做地產,現在只是抽水(吊炎水)
376 : ng caddy(36072)@2013-01-28 17:16:20

問題在於2331要抽多少水(之後抽水次數),才能平均自己的倉庫貨(成衣),之後如再抽口水公司如何發展/做其他野,才是最重要,否則有少少老千股感覺
377 : GS(14)@2013-01-29 00:08:51

376樓提及
以前中國大陸,品牌不多(而且在另一個經濟週期),而且外國品牌貴,做就了2331/其他國內品牌,而現在行內有30幾億件衣服,(國內品牌)他們關了千間店鋪,相信很難賣出,現在人數富貴愛外國品牌,國內品牌只好在窮人中賺錢/5-6線城市去買,相信要等其他公司玩完,才有機會,又或者做地產,現在只是抽水(吊炎水)


地產在8032搞
378 : GS(14)@2013-01-29 00:09:07

377樓提及
問題在於2331要抽多少水(之後抽水次數),才能平均自己的倉庫貨(成衣),之後如再抽口水公司如何發展/做其他野,才是最重要,否則有少少老千股感覺


成衣他當撇晒帳
379 : ironforge(21491)@2013-01-29 00:28:52

378樓提及
376樓提及
以前中國大陸,品牌不多(而且在另一個經濟週期),而且外國品牌貴,做就了2331/其他國內品牌,而現在行內有30幾億件衣服,(國內品牌)他們關了千間店鋪,相信很難賣出,現在人數富貴愛外國品牌,國內品牌只好在窮人中賺錢/5-6線城市去買,相信要等其他公司玩完,才有機會,又或者做地產,現在只是抽水(吊炎水)


地產在8032搞

依家配cs花哂d錢,我諗地產都搞唔成住
380 : GS(14)@2013-01-29 00:29:46

380樓提及
378樓提及
376樓提及
以前中國大陸,品牌不多(而且在另一個經濟週期),而且外國品牌貴,做就了2331/其他國內品牌,而現在行內有30幾億件衣服,(國內品牌)他們關了千間店鋪,相信很難賣出,現在人數富貴愛外國品牌,國內品牌只好在窮人中賺錢/5-6線城市去買,相信要等其他公司玩完,才有機會,又或者做地產,現在只是抽水(吊炎水)


地產在8032搞

依家配cs花哂d錢,我諗地產都搞唔成住


希望d經紀掂
381 : 自動波人(1313)@2013-01-30 00:05:39

http://moneycafe-icable.blogspot.hk/2013/01/blog-post_4572.html

先係重整業務,再將控股股分左手交右手,跟著為清庫貨大幅減值,市場早已估計集資係必走一步。

李寧股東、每持有兩股,可以用3個半買一分「零息」可換股證券,換股價同樣係3個半,較停牌前折讓四成三,無到期日。

全數行使嘅話,涉及5億2千幾萬股,佔公司擴大後股本3成3。

集資淨額最多18億2千萬,主要股東非凡中國、TPG同GIC,已經承諾會認購。

李寧執行副董事長金珍君話,完成今次發行換股債後,近期未有進一步融資計劃,又指目前轉型計劃執行順利。

的確,轉型計劃進行中,難以取得銀行貸款係意料中事,好似大行咁講股本融資係無得之中既唯一選擇,但點解唔直接供股、而係要發行發股票據?

值得留意係今次通告入面,李寧一次過改動埋兩個主要股東TPG同GIC、喺舊年發行既換股債條件,唔單止刪除左多個禁售條款,更直接將換股價,由本來七個七毫四,降至四個半。

表面睇四個半仍然高過今次發債換股價兩成八,不過仔細比較,TPG同GIC既債券係有四厘息率,相反今次股東獲供既票據,就只係「零息」,內地傳媒形容,李寧做法「離譜」。

市場亦以「腳」投票,李寧股價大跌14%,正係告訴管理層,對此不公平對待股東的做法表達不滿!

李寧呢四十九頁通告,喚嚟全城怒罵,因為簡單講,呢間公司既想向股東抽水,但又唔俾著數。

據講,中環多間外資私人銀行,上晝電話響過不停,有買李寧既股東,首先係完全唔明集資詳情係點、第二就係,作為小股東,到底要俾幾錢,先唔會被攤薄。

或者好簡單講,今次李寧係運用一個極之「度縮」既供股方式,既無息收,供股權亦不能自由買賣。好,如果小股東心甘情願「科水」,每兩股有一股認股證,通通先俾三個半,好彩的話,市價高過換股價,你賺,否則唔好彩,如果李寧市價低過三個半,就回水。

李寧通告似乎標榜折讓夠大,但投行界話,咁既折讓幅度,同部份藍籌真正供股相差無幾,所以,李寧慷慨之說已經正式被否認。

另一個問題係,李寧點解要「硬掘」股東,而唔俾街外人有份玩?答案係「自私」。

觸發佢地自私原因係,李寧王子,再加TPG,合共持股量只有三成,如果佢地要集資,批股一定攤薄,供股亦有超過五成機會被攤薄。由於三成持股係底線,別無選擇之下,唯有向小股東開刀!!!

李寧再集資,背後原因係現金流惡化,中環人話,據了解李寧由於資產抵押價值欠奉,銀行對批出信貸意慾一般。值得留意係,李寧同時修訂舊年向TPG,以及GIC既可換股債條款,換股價下調,此一舉動,中環人形容,「火都嚟」,有私人銀行家話,以滿分五分既離普指數評分,佢想俾五分半!!

本來,因為今次集資,計算攤薄效應,原有可換股債兌換價下調係正常,但按比例計,TPG,GIC原有CB,換股價理應由七個七毫半,下調至五個一毫六,但依家,卻係四個半。

四個半對 TPG嚟講,有兩大意義。一,著數多左,而且繼續有息收,同小股民今次遭遇完全相反。另一個用意係,由於換股價下調,TPG同GIC實際持股量將會增加。

美林計過,舊年既CB,七個半換股價的話,兩大股東可兌換一成李寧股份,但現時四個半既兌換價,股份數量就自動增至一成一。

有分析員話,以李寧財技既功力,咁「絕」既野,佢未到家。好明顯,呢單明益自己既集資方式,係TPG一手策劃。

印象之中,喺呢處寫上市公司數目著實唔多,李寧係少有經常上榜常客,或多或少反映我們對佢地企業管治水平的關注。

有趣係,李寧尚算係國寶級人馬,但內地媒體對今次集資批評毫不留情,睇嚟,業務未改善,形象再受損!!!

「硬掘」供股勢在必行,小股東最後機會或者係等股東特別大會踩場發難。對投資界嚟講,TPG舊年持有一批CB,幾時兌換,正身為大股東,抑或想賺上賺,更值得留意。
382 : 多啦(32995)@2013-01-31 14:01:45

留名跟進~~
383 : ksw(1423)@2013-01-31 14:04:29

除權跟進
384 : greatsoup38(830)@2013-02-02 13:18:16

http://xueqiu.com/1604871976/22970428
  農夫:
  曾經有一些Q友向我鼓吹這個公司。回顧的時候覺得疑點很明顯,身在其中卻總不知。我現在對市場也是滿懷敬畏,香港價值陷阱非常多,這幾年來我看過一隻又一隻老千,雖然都一一避開了,但不幸在李寧這裡也栽了跟頭。總結:1不親信任何人,包括李寧這種公眾人物。2不輕言重倉,哪怕你很有把握 3不符合常識的不碰。很多老千從常識上可以排除一半以上。比如搞農業的淨利率跟茅台一樣高。比如競爭白熱化的體育服裝,福建這種爛企業淨利率居然是耐克的幾倍。KAPPA甚至三四倍。4 老千經常出沒的地方不碰。農業股,福建企業,中國XXX名字的非國字號企業,已有前科的老千家族。
  02-01 18:10
  贊(5)回覆
385 : 承天(1379)@2013-02-02 14:01:13

比如競爭白熱化的體育服裝,福建這種爛企業淨利率居然是耐克的幾倍
擔心.....
386 : ng caddy(36072)@2013-02-02 14:14:06

福建/中國好多企業是有問題/隱性問題,如2299當初因為有一位,相當有錢親友支持,才能割地建廠,而一些公司也靠賣地/騙出口退稅/左借右借,有些是不會反映在上市公司的報告上..最近都是靠財技為生...
387 : ng caddy(36072)@2013-02-02 14:14:49

最後都是靠財技為生.....成為股市炸彈..
388 : 承天(1379)@2013-02-02 14:19:09

前兩日我上去想買PEAK出果日月刊PLAY 搵唔到
上PLAY的微博留言
佢即刻話多謝我支持佢地的產品
比左地址 佢地話以後會免費寄比我
又覺得幾好
不過PEAK都係福建野.....唔怪得佢唔鬼升=.=
389 : greatsoup38(830)@2013-02-02 21:20:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011591_C.pdf
為方便股東進一步瞭解公開發售的若干資料,本公司已分別以中英文編製常見問題與解
答(「常見問題與解答」)。本公司已於本公司網址www.lining.com在「常見問題」一節刊載常
見問題與解答。常見問題與解答僅向股東提供有關公開發售的資料,而(i)不應作為本公
司或包銷商或新百利有限公司的建議或推薦意見而加以依賴;亦(ii)不應視為章程文件的
一部份。倘任何股東或有意投資者對常見問題與解答有任何疑問,務請諮詢獨立專業建
議。

http://www.lining.com/big5/faq/
公開發售常見問題

時間表

1. 我應當注意哪些關鍵日期?
有關公開發售的預計關鍵日期載列如下:
事項  日期及時間
公開發售下股份按連權基準買賣的最後日期  2013年3月14日
公開發售下股份按除權基準買賣的首日  2013年3月15日
遞交股份過戶檔以符合資格參與公開發售的最後期限  2013年3月18日下午4時30分
暫停辦理股東登記手續  2013年3月19日至2013年3月20日
(包括首尾兩日)
公開發售記錄日期  2013年3月19日
重新辦理股東登記手續  2013年3月21日
寄發售股章程、暫定配額通知書(“PAL”)及額外申請表格(“EAF”)  2013年3月22日
公開發售接納期  2013年3月25日至2013年4月10日
接納可換股證券並付款以及申請額外可換股證券的最後限期  2013年4月10日下午4時正
宣布配發結果  2013年4月15日
寄發可換股證券證書及退款支票  2013年4月17日

2. 有關時間表是會否作調整?我如何得知與最新時間表相關的消息?
上述時間表與2013年1月25日發布的公司公告規定的日期或時間僅供參考,本公司與承銷商或會協議更改。

本公司將適時就預期時間表的任何其後變動於香港聯交所或公司網站刊發公告。

參與公開發售的資格

3. 我如何能够判斷我是否有資格參與公開發售?
爲參與公開發售,閣下需於記錄日期營業時間結束時(預計爲2013年3月19日)仍爲公司登記股東。

閣下還需要確定是否爲“合資格股東”。除非於記錄日期營業時間結束時,閣下在本公司股東名冊上所示地址爲香港以外的地方,或據本公司當時所悉爲香港境外居民,否則,閣下將符合參與公開發售的資格。

本售股章程(預計將於2013年3月22日寄發)也將載列出位於香港以外、將被排除參與公開發售的股東所在的其他司法權區。鑒於相關地區法律項下的法律限制或該司法權區相關監管部門或股份交易所的要求,本公司僅排除其認爲對公開發售沒有必要或不適當的司法權區。該等司法權區的股東將不會是“合資格股東”,無法參與公開發售,其將不會獲得本公司的補償。

如果閣下是“合資格股東”,並於紀錄日期在本公司股東名冊上持有股份,則閣下將從本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(“Computershare”)直接收到售股章程、暫定配額通知書(“PAL”)及額外申請表格(“EAF”)。

如果閣下是“合資格股東”,並通過中央結算系統結算參與者、代名人、托管人或其它中介或作爲投資者戶口參與人持有股份權益,請聯絡相關中央結算系統代表或其它中介,以瞭解有關可能影響到閣下的利益及權益的該等安排的詳情。在此情况下,閣下也將不會收到暫定配額通知書(“PAL”)及額外申請表格(“EAF”)。

如果閣下是公司股東但並非“合資格股東”(根據有關法律允許的範圍內),閣下也將收到售股章程以供參閱,但不會收到暫定配額通知書(“PAL”)及額外申請表格(“EAF”)。

4. 如果我居住在香港以外的地區,是否意味著我不是合資格股東?如果一家公司擁有貴公司股份但不是香港公司,是否意味著該公司不是合資格股東?
也不盡然。

一些海外司法權區將不會被排除在外。本售股章程(預計將於2013年3月22日寄發)將載列被排除參與公開發售的海外司法權區。詳情請參閱售股章程。

5. 我保留本人在中央結算系統參與者中的證券賬戶,例如券商或銀行。如果我住在除外司法權區(在本售股章程中載列),我還能否參與公開發售?
如果閣下不是合資格股東且轉發售股章程根據相關法律不被允許,中央結算系統參與者可能不會向閣下轉發售股章程。章程文件將不會寄發予美國股東。

即使閣下通過其他方式獲得售股章程,閣下也不能參與公開發售。如對自身權益有任何疑問,請尋求法律咨詢。

認購可換股證券

6. 我確定本人爲合資格股東。如果我希望認購可換股證券,我應該怎樣做及應該聯繫誰?
如果閣下爲登記股東並持有股份,則可以在收到售股章程、暫定配額通知書(“PAL”)和額外申請表格(“EAF”)後,填寫暫定配額通知書並繳交匯款以認購可換股證券(按照暫定配額通知書(“PAL”)中顯示的最高本金金額)。另外,閣下亦可填寫額外申請表格(“EAF”)及另繳匯款以申請額外可換股證券。據預計的時間表,閣下必須於公開發售期內(即不遲於2013年4月10日下午4時正前)完成。

如果閣下作爲中央結算系統投資者戶口參與人持有股份權益,或通過中央結算系統結算參與者、代名人或其它類型的中介持有股份權益,則閣下應就申請時間及程序聯絡相關中央結算系統結算參與者或中介。由於相關中央結算系統結算參與者或中介可能出於流程原因自行設定較早的最後接納期限,閣下參與公開發售的最後一天須早於2013年4月10日。

7. 我擁有的保證配額是如何厘定的?
本公司將按每兩股現有股份獲發本金額爲3.50港元的可換股證券的基準將保證配額分配予各合資格股東。

8. 我能否認購比我擁有的保證配額更多的股份?如果獲超額認購,公司將以什麽作爲分配基礎?
登記爲本公司成員的合資格股東的保證配額在暫定配額通知書(“PAL”)中載列。但合資格股東將有權通過提交額外申請的方式申請超過自身保證配額的可換股證券。合資格股東將不會獲保證能分配到超過其保證配額的可換股證券。

如果閣下是合資格股東,但通過中央結算系統投資者戶口或中央結算系統結算參與者、代名人或其它類型的中介持有股份權益,則閣下應聯絡相關中央結算系統結算參與者或中介咨詢有關閣下的保證配額。閣下也可遞交額外申請,但需向中央結算系統參與者或其他中介咨詢有關時間表和程序。

本公司的董事將按比例並經參考有關合資格股東所申請額外可換股證券數目,酌情並公平公正地向申請額外可換股證券的合資格股東分配超出保證配額的可換股證券。爲免存疑,超出保證配額的可換股證券將不會按相關合資格股東持有的股份數目分配。

9. 如果擁有零碎股份,我在額外申請分配上能否獲得優惠待遇(類似大部分其它供股/公開發售)?
閣下將不能獲得優惠待遇。額外申請將按比例並經參考有關合資格股東所申請額外可換股證券的數目分配,並無補足至完整買賣單位認購之安排。

10. 我能否只認購部分保證配額?如果可以的話,我應該怎樣做?
認購部分保證配額是可以的。只認購部分保證配額的合資格股東只需於暫定配額通知書(“PAL”)中指明其希望認購的可換股證券的本金金額(或者,如果閣下是合資格股東,但通過中央結算系統結算參與者、代名人、托管人或其它中介持有股份權益,可給予相應的指示),並支付關金額,不需分開申請。

11. 如果我不想認購可換股證券,我是否需要采取任何行動?
不需要,但你的保證配額將會取消,而且你將不會獲得公司其他補償。

12. 我是否必須認購可換股證券?
不是,但你的保證配額將會取消,而你將不會獲得公司其他補償。

13. 我能否爲認購可換股證券進行孖展融資?
本公司將不會安排孖展融資。請與閣下的券商、銀行或相關中介確認其是否爲閣下在公開發售下認購可換股證券提供孖展融資。請閣下留意相關風險。

14. 我能够認購的可換股證券的金額上限是多少?我能否提出超過可認購金額的額外申請?
請注意本公司將在公開發售中發行的可換股證券的最高本金金額約爲18.478億港元,申請更高金額對閣下並無意義。同時,請注意閣下(通過暫定配額或額外申請)的認購必須得到有效付款的支持。

15. 我能否將本人的部分保證配額轉讓給我的家庭成員/親屬/朋友?
不能。保證配額不得轉讓。

16. 如果我不想認購可換股證券,我能否像其它供股方式對我的未繳股款股權進行交易?
不能。保證配額不得轉讓或進行交易。

17. 如果我持有的股份數量爲奇數,那麽我享有權利的可換股證券的金額爲多少?
本公司將基於可換股證券的本金金額向各合資格股東分配其保證配額,合資格股東每持有或擁有兩股現有股份獲發本金額爲3.50港元。這意味著不會向閣下持有或擁有的最後奇數股份分配配額。舉例來說,如果閣下擁有2,001股股份,則閣下可換股證券的保證配額將爲3,500港元(2,001 / 2(向下調整至整數) X 3.50港元),而不是3,501.75港元。1.75港元的可換股證券加上其它零碎保證配額,將累計提供給額外申請的合資格股東。

18. 我什麽時候可以取得全部或部分不獲接納申請的退款?
根據預計的時間表,全部或部份不獲接納的申請退款支票將於2013年4月17日以平郵方式退回申請者。如閣下是公司之登記股東,閣下應可於從當日起從Computershare收到退款支票。

如果閣下通過中央結算系統持有股份權益,請與相關中央結算系統參與者或中介瞭解退款詳情。

19. 我在何時可取得可換股證券證書?
根據預計時間表,可換股證券證書將於2013年4月17日以平郵方式送往成功申請者。如閣下是公司之登記股東,閣下應可於從當日起從Computershare收到可換股證券證書。

如果閣下對寄存在中央結算系統中的股份擁有權益,那麽分配給閣下的可換股證券將通過以香港中央結算(代理人)有限公司之名發行的證書加以證明。如閣下想收到以你的姓名發出的可換股證券證書,請向中央結算系統參與者或中介提出要求將你的可換股證券本金金額由香港中央結算(代理人)有限公司之名轉到你的名下。請注意,如果可換股證券相關金額的實益所有權未發生任何變動,則香港中央結算(代理人)有限公司向任何人士的轉讓都將不受本公司優先認購權的限制。

20. 我目前尚未擁有貴公司的股份,但我有興趣認購可換股證券,我應該怎樣做?
閣下可以購買股份(以閣下自己名義或通過中央結算系統參與者),並確保有關股份按公開發售下股份按連權基準買賣的最後日期(預計爲2013年3月14日)之前內完成,並且與股份買賣有關的股份過戶文件能於符合資格參與公開發售的最後時限(預計爲2013年3月18日下午4時半)之前完成以保障閣下或中央結算系統參與者(視情况而定)於記錄日期營業時間內成爲公司登記股東。

此外,閣下亦需於記錄日期營業時間內爲合資格股東。詳情請參照“參與公開發售的資格”的常見問答部分。

21. 連權日期和除權日期分別爲什麽時候?這些日期將有什麽事情發生?
公開發售下股份按連權基準買賣的最後日期(預計爲2013年3月14日)指收購的股份有權參與公開發售的最後一天。

公開發售下股份按除權基準買賣首日當天或之後(預計爲2013年3月15日)收購的股份將無權參與公開發售。

可換股證券

22. 如果我對寄存在中央結算系統中的股份擁有權益(通過中央結算系統結算參與者或作爲中央結算系統投資者戶口參與人),並且我已經認購了可換股證券,那麽我將如何得到可換股證券?
如果閣下對寄存在中央結算系統中的股份擁有權益,並且已經認購了可換股證券,那麽分配給閣下的可換股證券將通過以香港中央結算(代理人)有限公司之名發行的證書加以證明。有關中央結算系統參與者將向閣下告知分配給閣下的可換股證券金額。

23. 我能否在公開市場中買賣我的可換股證券?
不能。可換股證券將不在香港或其它司法權區上市。

24. 作爲可換股證券的持有者,如果選擇認購,我將享有哪些權利或不會享有哪些權利?
請參考公司2013年1月25日公告中題爲“可換股證券主要條款摘要”的章節。

此外,可換股證券的各證書將附加可換股證券的條款及條件(“條款”)。可換股證券發行的文書(並附條款)也可於轉換期內一般營業時間於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的Computershare香港辦事處供索取。

25. 我如何將我的可換股證券轉換爲股票?
如果閣下對所擁有權益的股份寄存在中央結算系統,並且已分配得可換股證券,那麽,首先閣下必須要求您的中央結算系統結算參與者從香港中央結算(代理人)有限公司將本金金額轉讓至閣下或閣下指定的中央結算系統參與者或中介。請注意,如果可換股證券相關金額的實益所有權未發生任何變動,則香港中央結算(代理人)有限公司向任何人士的轉讓都將不受本公司優先認購權的限制。

轉換的流程載列如下:

  閣下必須在Computershare的香港辦事處填妥、簽署及寄存轉換通知(格式在條款附錄B中載列),並同時必須向Computershare交付可換股證券的證書。請注意,轉換通知一經交付便不可撤回,亦不可以撤銷,除非獲本公司書面同意相關撤銷。
  一般情况下,最快於閣下交出證書並交付轉換通知後緊接的第10個工作日內,本公司即可在股東名冊上將閣下登記爲有關股份數量的持有人,而Computershare將在其香港辦事處提供可供領取的股份證書。

26. 當我將本人的可換股證券轉換爲股份時,我能否直接要求將該等股份寄存在中央結算系統及本人券商的賬戶中?
一般而言,在可換股證券轉換爲股份同時即直接將股份寄存在中央結算系統中是不可行的。然而,一旦閣下領取了股份證書,便有權通過券商或其他中介將股份寄存在中央結算系統中。

27. 是否有任何可換股證券轉換爲股份的時間限制?
對轉換時間的限制在條款第7.1條中有述。總括來說,(i)本公司收到有關閣下全部或部分可換股證券的轉讓意向通知後,(ii)在截至有關支付可換股證券分派的支付日(含該日)止(即向股東支付股息或資金分派的第3個營業日)的7個營業日期間內,或(iii)在閣下打算轉讓可換股證券的情况下,如果本公司已經向閣下交付優先認購權,且閣下已經根據條款第5.3條履行證書交付義務,但條款第5.3條規定的最後支付期限尚未失效,則閣下不得將可換股證券轉換爲股份。

28. 可換股證券是否有轉換限期?
沒有。

29. 我能否將本人的可換股證券轉讓給其他人?
可換股證券可以隨時作全部或部分轉讓。但相關轉讓應受本公司優先認購權的限制及所有適用法律、法規、守則及規定。

30. 我如何能够將我的可換股證券轉讓給其他人?
如果閣下所擁有權益的股份寄存在中央結算系統,並且已分配得可換股證券,那麽,首先閣下必須要求您的中央結算系統結算參與者從香港中央結算(代理人)有限公司將本金金額轉讓至閣下或閣下所指定的中央結算系統參與者或中介。請注意如果可換股證券相關金額的實益所有權未發生任何變動,則香港中央結算(代理人)有限公司向任何人士的轉讓都將不受本公司優先認購權的限制。

轉讓的流程載列如下:

  如果閣下打算轉讓可換股證券,則閣下必須首先通過在Computershare的香港辦事處交付經閣下或閣下正式授權的律師與擬定受讓人填妥並簽署的轉讓意向通知(格式在條款附錄A中載列),連同本公司可能會合理要求證明已簽署轉讓意向通知的個人之權限,以及此可換股證券實益所有權並無變更的證據,向本公司提供相關可換股證券。
  本公司有優先認購權以就載列於轉讓意向通知的相同價格及條款全部或部分購買(或促使購買)閣下可轉換股證券的本金金額。
  在本公司希望行使有關優先認購權的情况下,本公司將爲閣下和Computershare提供優先認購通知,具體說明在Computershare收到閣下轉讓意向通知後的15個營業日內(或根據上市規則、收購守則或其它適用法律或法規規定本公司行使或不行使優先認購權須取得本公司股東的事先批准的情况下三個月內)本公司承諾購買(或促使購買)的可換股證券的本金金額。本公司可以在優先認購通知中具體說明轉讓意向通知中載列的閣下可換股證券的全部或部分本金金額。
  在本公司不希望行使有關優先認購權的情况下,本公司將在Computershare收到閣下轉讓意向通知後的15個營業日內(或根據上市規則、收購守則或其它適用法律或法規規定本公司行使或不行使優先認購權須取得本公司股東的事先批准的情况下三個月內)書面通知閣下(並向Computershare提供副本)本公司不希望行使優先認購權。
  在從優先認購通知發出之日起的5個營業日內,閣下必須向Computershare的香港辦事處交付有待轉讓的可換股證券證書。
  若公司行使優先認購權,公司將會在Computershare收到閣下的可換股證券證書後的5個營業日內支付款項。
  如果(a)本公司通知閣下(並向Computershare提供副本)其不希望行使優先認購權,(b) 本公司於第3步載列的最後期限之前不向閣下發出任何通知,(c) 本公司已經向閣下發出優先認購通知,而閣下已經在第5步履行交付證書的義務,但本公司未能在第6步載列的最後期限之前進行支付(或未能安排支付),或(d)本公司在優先認購通知中具體指明了本金金額低於轉讓意向通知中載列的本金金額,則閣下可以在從下列時間起的3個月內根據條款繼續轉讓可換股證券(或在發生(d)的情况下,繼續轉讓剩餘部分):

    上述(a)情形下,載列本公司不願行使優先認購的通知日期;
    上述(b)情形下,本公司向閣下發出通知的最後期限届滿之時;
    上述(c)情形下,本公司進行支付(或安排支付)的最後期限届滿之時;
    上述(d)情形下,閣下根據第5步向Computershare遞交可換股證券證書之日,
  條件是(A)閣下在上述適用的最後期限届滿之前向Computershare的香港辦事處交付有關待轉讓可換股證券的證書,及(B)向轉讓意向通知中載列的人士進行有關轉讓,且未根據相比轉讓意向通知中載列的條款對受讓人更爲有利的條款進行有關轉讓。
  可換股證券轉讓後有待發行的每份新證書均將在下列時間起10個營業日內提供給Computershare的香港辦事處,以供領取。

    在公司促使購買可換股證券的情况下,公司促使的買方根據第6步進行付款;或
    在第7步載列的任何事件適用的情况下,閣下根據第7步(A)在相關最後期限届滿之前履行了交付可換股證券證書的義務且根據第7步(B)提供了閣下滿足條件的證明。
  未免存疑,所有根據公司行使優先認購權贖回的可換股證券都將被注銷,且不會就該等可換股證券發行證書。

31. 是否有任何轉讓可換股證券的時間限制?
對轉讓時間的限制在條款第4.3條中有述。總的來說,(i)在交付與有關可換股證券相關的轉換通知後,(ii)在截至有關支付可換股證券分派的支付日(含該日)止的7個營業日期間內,(iii)如果閣下未履行條款第5條項下的義務,或(iv)如果本公司已經向閣下交付優先認購通知,且閣下已經履行交付證書的義務,但最後支付期限尚未失效,則閣下不能就可換股證券的轉讓進行登記。

資金用途

32. 公司對公開發售籌集的資金將會如何運用?
根據公司於2013年1月25日發出的公告有關「公開發售的理由及所得款項用途」的詳細闡述,所有籌集的淨資金將用作(i)爲整體實施變革計劃提供資金;(ii)優化本公司的資本結構;(iii)爲本公司提供一般營運資金。

其他信息

33. 如果我對公開發售有進一步的問題,我應該向誰查詢?貴公司有沒有相關的熱綫電話?
閣下可自2013年2月4日(星期一)起至另行通知以前的辦公時間逢星期一至五(其它公衆假期除外)早上9:00至下午6:00致電Computershare熱綫電話(852) 2862 8648 。

34. 我從哪里可以獲得更多信息?
請參考本公司發布的有關公開發售的公開文件(包括2013年1月25日的公告和根據預期時間表將於2013年3月22日向股東寄發的售股章程)。

如果閣下對在中央結算系統中寄存的股份或由代名人、托管人或其它中介持有的股份感興趣,請聯絡他們獲取更多信息。
390 : qt(2571)@2013-02-03 17:39:36

http://money.163.com/13/0202/05/8MMDAPGV002526O3.html

李宁年关找钱:新一轮融资开闸 大股东加大掌控
2013-02-02 05:00:09 来源: 华夏时报 有17人参与
快速发贴

  网易财经 |
  查看图集|

(1/13)
转发到微博
本土体育品牌遭遇“滑铁卢”

李宁净利下降8成,凸显本土品牌经营困境,高租金、高库存、低迷的经济环境拖累本土企业,安踏、361度、匹克等品牌上半年交出的成绩无法叫人满意,本土运动品牌在2012上半年遭遇“滑铁卢”

  本土体育品牌遭遇“滑铁卢”
  行业难承高库存重压
  本土运动品牌企业2012上半年业绩
  李宁净利大跌超八成
  品牌重塑成败笔
  李宁求变
  安踏奥运赞助被指毫无新意
  安踏奥运赞助被指毫无新意
  安踏奥运赞助被指毫无新意
  361度上半年净利同比降22.9%
  特步业绩优于同行
  匹克上半年净利大减近四成
  中国动向半年关店569间

继1年前发行可转债融资7.5亿之后,承受资金压力的李宁公司,又启动了更大规模的第二轮融资。

1月25日,李宁公司宣布,将以发行可转换证券的方式,筹资18.5亿港元至18.7亿港元(约合15亿人民币),以支持公司整体变革计划,并优化资本结构。同时,大股东非凡中国和TPG承诺各自包销60%和40%的未认购证券。

通过此次可转证券计划,非凡中国有望进一步增强对李宁的控制力,而原来高价买入李宁可转债的战略投资者TPG,在对新一轮融资“开闸”之后,其持有可转债行权价格也有较大幅下调,两大股东将成为此番融资最大受益者。

筹钱缓解资金压力

根据李宁公司1月25日公告,此次公开发售将以每2股现有股份供1份可换股证券的方式进行。初始转换价格为3.50港元,较公告前一交易日收市价折让43%。可换股证券能随时转换成普通股,并将按股权做财务处理。

李宁公司主要股东,包括非凡中国、私募股权基金TPG及新加坡主权财富基金GIC已承诺按比例足额认购其可换股证券。同时,非凡中国及TPG将以60%及40%的比例承销所有未被认购可换股证券。

对于此次融资原因,李宁称渠道库存、低店效导致的财务状况恶化已影响到公司本身,同时,公司资产负债水平也会影响管理层作出合适决策。

李宁公司2012年中期财报显示,其资产负债率已由2011年底的24.1%上升至46.2%。现金及现金等价物为13.27亿元,但其中包含来自TPG和GIC的注资就有7.46亿元,而在2012上半年度,经营活动所用现金净额超过6亿元,净资本性支出1.25亿元,此外还有预付款和其他项目支出。

2012年下半年,李宁与竞争对手在运动营销资源上激烈争夺,包括CBA职业联赛5年合同、签约NBA顶级巨星韦德,都堪称大手笔,其中签约CBA代价约为20亿元,而韦德的总合同价也达到了1亿美元。

此外,虽然预警了渠道复兴计划主要以“非现金”方式体现,但李宁公司也坦承,实施变革计划期间,以新产品更换陈旧过时的存货,需要动用更多应用资金。

“一方面,李宁库存高企,财务状况不容乐观;另一方面,李宁进行战略调整,整体定位上发生较大改变,并实行渠道复兴计划,需要投入大量资金。”中投顾问轻工业研究员朱庆骅称,李宁面临财务危机,只有在资本市场进行融资,才能渡过此次难关。

对于此次融资的具体用途,李宁公司表示,主要用于整体变革计划资金支持、改善公司资本结构以及提供一般的营运资金。“借助公开发售所筹资金,李宁变革计划将恢复经销商稳健盈利能力,并创建新的业务增长模式。”

大股东变局

李宁公司此次大规模可转证券计划,除了解决资金运营问题外,还可能带来公司股权结构重大变化。

截至1月25日公告发布,李宁几个主要的股东非凡中国持股25.23%,TPG持股持股5.02%,GIC投资者持有3.71%,中小股东持股比例为64.33%,仍然占据绝大部分比例。

但随着此番融资,非凡中国在李宁公司持有股份将大大上升。根据李宁公司公告,如果此次发行仅非凡中国、TPG和GIC投资者承购及悉数兑换可换股证券,非凡中国在李宁公司的持股量最高可达38.44%,也即持股量增加了13.21%,即便以不触发收购守则项下的全面要约责任为限,其持股量也可达到29.86%。

相比之下,如果不进行认购,中小股东持股比例将从现在的64.33%,稀释到50%以下。

业内分析人士认为,此次李宁15亿元规模可转换证券没有利息,且没有期限,除非李宁行使优先购股权,属于变相配股;但换股价大幅折让,特别是TPG和GIC在2012年初认购的7.5亿可转换债券又下调行权价,从原来的7.74港元,降至4.5港元,对中小股东将会产生不利稀释。

至于下调TPG可转债行权价格的原因,根据李宁公司公告,是由于TPG等债券持有人对新一轮融资做出让步。

李宁公告显示,TPG和GIC投资者两大债券持有人可以对李宁筹资、债务融资以及并购、出售交易进行限制。按照原来的规定,只要TPG和GIC没有完全换股,李宁及其附属公司,就不得进行3000万美元以上的融资活动。

而对于推行变革的李宁而言,即便TPG和GIC在2012年已注资7.5亿元,但新一轮融资压力一直存在,只是时间问题。随着TPG和GIC对新一轮融资做出让步,李宁也对其相应进行“补偿”回报,将可转债行权价格从7.74港元下调至4.5港元。

低谷反弹需时

从2012年初引入TPG等战略投资者开始,李宁经历部门调整裁员、关掉1千多低效门店、管理层变动以及渠道复兴计划导致大规模预亏,一直到最近再次集资,李宁可谓“出尽了利空”。

多名业内分析人士认为,针对运动品牌市场变化,李宁的战略已逐步清晰化,并有了正确的大方向,但需要李宁内部形成合力,有效执行,而截至目前,整个行业还处于不明朗时期,李宁虽然已到低谷,但调整的效果暂时还未体现。

“对李宁来说,其目前面对的局面,既要解决现实库存问题,还要为未来投资,这两点同时做到,压力会非常大。”关键之道体育资讯公司董事长张庆认为,李宁的聚焦战略大方向正确,但目前,在李宁系统内部的具体协调、相关管理人员的到位整合上,还需要时间。

“李宁变革计划就像一列快车,原来速度非常快,突然发现有点偏离轨道,要把它扭回来,但是快车原来还有惯性,这两个力之间,会有碰撞。”张庆表示。

李宁公关部负责人士也表示,不管是渠道复兴计划,还是供应链提高上,都还是与分销商共同合作,而不是自己单做,或者摊派给对方。

“我们希望尽快清理掉库存,通过清货渠道,特卖等方式可以消化一些,但是量大的情况下,我们也不想对国内市场产生太大的负面影响,尤其不希望影响新产品的销售。因此可能考虑出口到海外等方式。”李宁公司称。

李宁方面同时强调,“渠道复兴计划”并不是简单的一次性清理渠道库存,而是通过更加高效、灵活的管控,来实现渠道库存的优良化,增强市场反应能力,激活渠道盈利能力,并最终实现商业模式变革。

张庆认为,对于李宁走势,中短期只能继续观察,“但现在已经处于低谷,在最低点李宁公司壮士断腕,把不利因素消化在最低年份,当然2013年不会弹很高,但会有一个回升。”

服装行业专家马岗则认为,除了李宁“缺钱”外,很多鞋服品牌都存在同样问题,361度、特步以及鸿星尔克融资借款,乔丹、贵人鸟等着上市,“整个行业都缺钱。”而导致这一问题的根源,就在于前几年各大品牌疯狂粗放的开店扩张,以及激进的市场营销。

“行业进入消耗战,或者说持久战了,看谁先把钱花光了,融不到钱了,谁就会先倒下。”马岗表示。
391 : 自動波人(1313)@2013-02-21 22:40:06

死肥婆出現, 25%溢價買股

於二零一三年二月二十一日(交易時段後),本公司與認購人訂立認購協議,據此,認
購人有條件同意按認購價每股認購股份0.50港元以現金方式認購合計480,000,000股認
購股份,而本公司有條件同意配發及發行前述認購股份。
認購價每股認購股份0.50港元較(i)股份於二零一三年二月二十一日(即訂立認購協議
及釐定認購事項條款之日期)在聯交所所報收市價每股0.40港元溢價約25.00%;(ii)股
份於緊接訂立認購協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約
0.4060港元溢價約23.15%;及(iii)股份於緊接訂立認購協議日期前最後連續三十個交
易日在聯交所所報平均收市價每股約0.4398港元溢價約13.69%。認購價乃由本公司與
認購人經公平合理磋商並參照股份之近期交易價後釐定。董事認為,認購價及認購協
議之條款誠屬公平合理,且符合本公司及股東之整體利益。
認購股份佔本公司現有已發行股本約8.58%,亦佔經配發及發行認購股份後本公司已
發行股本約7.90%。認購事項所得款項淨額約240,000,000港元,將會應用作本集團之
一般營運資金與本集團不時物色之業務發展及╱或投資商機。


「認購人」指西京投資管理(香港)有限公司,為根據認購協議認購認購股
份之認購人
392 : wilyty(1376)@2013-02-21 22:41:46

really evil smiley
393 : greatsoup38(830)@2013-02-21 22:46:46

392樓提及
死肥婆出現, 25%溢價買股

於二零一三年二月二十一日(交易時段後),本公司與認購人訂立認購協議,據此,認
購人有條件同意按認購價每股認購股份0.50港元以現金方式認購合計480,000,000股認
購股份,而本公司有條件同意配發及發行前述認購股份。
認購價每股認購股份0.50港元較(i)股份於二零一三年二月二十一日(即訂立認購協議
及釐定認購事項條款之日期)在聯交所所報收市價每股0.40港元溢價約25.00%;(ii)股
份於緊接訂立認購協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約
0.4060港元溢價約23.15%;及(iii)股份於緊接訂立認購協議日期前最後連續三十個交
易日在聯交所所報平均收市價每股約0.4398港元溢價約13.69%。認購價乃由本公司與
認購人經公平合理磋商並參照股份之近期交易價後釐定。董事認為,認購價及認購協
議之條款誠屬公平合理,且符合本公司及股東之整體利益。
認購股份佔本公司現有已發行股本約8.58%,亦佔經配發及發行認購股份後本公司已
發行股本約7.90%。認購事項所得款項淨額約240,000,000港元,將會應用作本集團之
一般營運資金與本集團不時物色之業務發展及╱或投資商機。


「認購人」指西京投資管理(香港)有限公司,為根據認購協議認購認購股
份之認購人


死肥婆邊是買股票,他好似幫富豪lock貨咁
394 : greatsoup38(830)@2013-02-21 22:46:53

393樓提及
really evil smiley


又邪ed
395 : VA(33206)@2013-02-21 22:48:13

可以忘記
396 : 自動波人(1313)@2013-02-21 22:49:56

但我腳得天日英該炒呢smiley
397 : greatsoup38(830)@2013-02-21 23:08:53

397樓提及
但我腳得天日英該炒呢smiley


炒一日之後跌過
398 : greatsoup38(830)@2013-02-23 13:11:20

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130222/news/ec_ecc1.htm
昨日,一些與會的小股東表示,不明白李寧所玩的財技,感到不滿意,惟計劃獲到場的基金股東捧場。主席李寧在會後說,對於小股東提出如何供股的技術性問題,公司會給予支持。

股價昨跌3.8%

李寧昨公布,有關修改配售新股之定義的決議案得到95.5%贊成通過。李寧早前公布,變相供股集資18.7億元,每2股普通股可認購一股可換股證券,換股價3.5元。由於方案不支持供股權出售而換股價折讓又頗大,部分基金股東已減持離場,導致李寧股價近期持續下滑,換股價的折讓幅度從44%收窄至23%。李寧昨日收報4.54元,跌3.8%。

集團執行主席李寧昨在股東會後表示,得知有小股東反映不明白如何供股,就這些技術性問題,他在會上已作出詳細解釋,小股東若還不明白操作流程,集團會有人員負責解釋及支援。對於有基金股東大手拋售離場,李寧回應說,公司發展需要面對挑戰,市場帶來衝擊的時候也會提供機會。


管理層稱將改善庫銷比

至於改善銷售渠道的進展,執行副主席金珍君表示,有信心今年年中可以將庫存水平控制到正常的庫銷比,即渠道存貨金額為月銷售額的5至6倍。

有到場的基金股東表示投了贊成票,因為相信李寧業績差的不利因素已有充分反映,並會考慮增持以多供股。他認為,大股東願意包銷或會攤薄小股東股權,但也說明大股東認可公司前景。「老股東雖然被動,也只有面對現實。」

399 : greatsoup38(830)@2013-02-23 18:09:37

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130222/18172974
李寧(2331)噚日開股東特別會議,投票「修改一般授權」,以便進行變相供股計劃,雖然議案獲通過,但一班小股東非常勞氣,投訴公司唔正正經經供股。
李寧並非以一般供股形式抽水,而係按二供一比例向現有股東發售可換股證券。一位年逾古稀嘅股東婆婆喺會上,鬧爆呢個抽水計劃鬼咁麻煩,「要將啲股票拎嚟拎去,又要收手續費」。另一位小股東亦發炮:「要錢咪正正常常供股囉,真係好買唔買,買咗李寧!」
老闆李寧人肉錄音機上身咁解釋,指計劃「符合整體股東利益」,仲叫股東「投咗票先,之後再慢慢解釋。」之後真係搵工作人員走去同小股東解釋,玩財技得來都叫做有啲風度!
400 : greatsoup38(830)@2013-02-23 18:46:33

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130223/18174031


【本報訊】非凡中國(8032)前晚宣佈配售新股予「女股神」劉央掌舵的西京投資管理公司,刺激股價昨最多升22.5%至0.49元,接近配股價的0.5元,收市升13.75%至0.455元。不過,變相獲劉央注資的李寧(2331),股價未受沖喜,收市僅升0.66%至4.57元。
西京揸8% 做次大股東

非凡前晚公佈,以每股0.5元配售4.8億股新股予西京,佔擴大後股本7.9%,集資約2.4億元。完成交易後,西京成為非凡第二大股東,持股量增至8.31%;體操王子李寧及其家族成員仍是大股東,持股量約64.39%。
目前非凡手上資產主要為現金、體育用品股李寧股票,以及瀋陽工業用地皮,故劉央入股,很大可能是衝着李寧而來。同時,李寧近日發行可換股證券集資逾18億元,非凡負責包銷;完成供股後,非凡持有的李寧股票,有機會增至最多38.23%,續為李寧第二大股東。
儘管被稱為「女股神」,但熱衷投資內地民企的劉央,其西京中國基金近年戰績不濟,繼2011年慘蝕三成後,去年亦僅錄得1.71%回報,連續兩年跑輸大市,其愛股銀基(886)更是越買越跌。
401 : 賭博無賴(32194)@2013-03-05 13:17:55

300樓提及
金珍君的簡歷瀰漫增長神話。其Linkedin簡歷顯示,02年加入韓國戴爾,4年間推動盈利增加10倍,創下戴爾和韓國IT界的記錄。06年出任廣匯汽車首席執行官,此後4年,廣匯的銷售增加7倍、盈利增加50倍。此外,金珍君還是達芙妮的非執行董事,助該公司建立業界首個快速零售業務模式。

http://hk.news.yahoo.com/%E9%87% ... 36972--finance.html


強人
402 : greatsoup38(830)@2013-03-16 13:42:05

8032
403 : simonwor(34306)@2013-03-27 09:40:04

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130327/news/ec_ecb1.htm

李寧勁蝕20億 2013年3月27日

【明報專訊】飽受庫存及應收帳高企之苦,內地體 育用品股李寧(2331)痛定思痛,一次過撥備13億元 (人民幣,下同)進行渠道改革,導致業績差到「嚇 親人」,去年全年勁蝕20億。李寧稱雖然最壞時期 已過,但未來2至3年仍是艱難的漫漫長路。李寧 昨日跌4.1%,收報4.46元。
_________________
http://hkm.appledaily.com/detail ... aily&issue=20130327


勁蝕20億 李寧降格 賣平價貨

【本報訊】土炮體育品牌李寧(2331)殞 落,去年業績由盈轉虧,單單下半年就勁 蝕20.2億元(人民幣.下同),陷04年上 市以來的谷底。李寧向分析員表示會「降 格」自救,將定位由中高端轉為大眾市 場,更推出299元一對籃球鞋搶客。 記者:鄭柏齡 吳綺慧

■李寧去年下半年業績走樣,李寧指集團最困難時 期已過。 麥永健攝

雖然李寧管理層強調最壞情況已經過去, 但分析員指公司沒有給予足夠數據證明此 說法,相信其復蘇道路仍很漫長。

李寧早已發盈警,故市場對其巨額虧損早 已心裏有數,但表現仍差於預期,股價昨 日逆市跌4%。公司早前的「非一般供 股」、即向股東發售可換股證券抽水,交 易剛於日前完成,籌集的18億元資金將在 今年入賬,故李寧縱使蝕大錢,可幸是資 金現階段而言仍算足夠。

簡報復興計劃欠數據 分析員稱,公司用了近90分鐘詳細簡報其 「渠道復興計劃」進程,但具體數據欠 奉,亦沒有提出具說服力的證據去支持其 計劃會成功。「佢話改革訂貨會制度,改 用快速補貨,又話新營運模式的分店銷售 比舊舖好好多,淨喺拎幅bar chart圖出嚟 show畀你睇有條bar高咗,但幅圖無數字 㗎!點信你呀。」

另一外資分析員亦指,李寧的計劃成功與 否,很視乎執行上是否到位:「好難估, 無具體數據前都好難令人有信心。不過公 司肯面對現實,降格搞平價產品,唔再勉 強同Nike、Adidas鬥,咁都對復蘇有幫 助。佢哋最新出咗對299元籃球鞋,我都未 見過咁平,公司話最賣得,以量取勝。」

李寧執行副主席金珍君強調,去年大幅虧 損,主要是由一次性撥備約13.3億元所 致:「這不是真正的虧損,今年不會再出 現類似的情況。撥備後存貨、應收款過多 等問題已經有效解決,李寧可以重新開 始。」主席李寧更指「最困難時間已經過 去」,他指公司可以比其他同業更快復 蘇。

金珍君表示,復興計劃現已投入7至8億 元,經銷商的存貨水平,已由去年第二季 回落至今年2月時的7.5個月,雖距離健康 水平四個月仍有一段距離:「但惡性循環 已過去,盈利增長基本沒有問題。」

去年關1,821間分店 李寧去年共關閉1,821間分店,總數減至 6,434間,金珍君料今年分店數目會保持穩 定。

李寧去年共虧損19.79億元,為上市後首次 蝕錢,全年不派息。收入大減24.5%至67.4 億元。
404 : greatsoup38(830)@2013-03-28 00:19:39

供股的錢就是用來填黑洞

重債,蝕21.3億
405 : greatsoup38(830)@2013-03-31 19:47:08

8032
虧損增20%,至1.3億,輕債
406 : greatsoup38(830)@2013-04-19 01:26:18

2331
407 : 股場無真愛(1876)@2013-04-19 22:58:12

呢間野真係唔知點做生意
辛辛苦苦供股供返十幾億返來
即刻用成十億簽個nba球星代言
亂咁洗錢
408 : greatsoup38(830)@2013-04-20 11:59:12

408樓提及
呢間野真係唔知點做生意
辛辛苦苦供股供返十幾億返來
即刻用成十億簽個nba球星代言
亂咁洗錢


財技人就是識呢d 的
409 : 承天(1379)@2013-04-25 07:25:56

晚年李經緯:我對得起健力寶員工
直至臨終,李經緯都不能釋懷,當初政府為何將健力寶賣給張海而不是他。憶往事,他最常說的就是「我這輩子,對得起三水,對得起員工,對得起黨和國家。」

 他與地方政府曾多次因健力寶運營發生意見衝突,雙方矛盾激化。談及李經緯晚年因貪污案被判刑,他的老部下直言「有人不放過他」。

 「養了十八年的孩子突然被人抱走」

 今年4月22日,健力寶創始人、原董事長李經緯因病去世,享年74歲。次日,他的家人在佛山三水區的老屋設了臨時靈堂。一束菊花、半瓶白酒,地板上斜立的黑白照片,親友在青煙裊裊中送別這位曾經的「中國神水」之父。

 1984年,李經緯創辦健力寶飲料廠,推出同名飲料品牌。1997年,健力寶在產量、總產值、銷售收入和稅利四項均排名中國飲料行業第一,集團年銷售額超過50億元,可謂國產飲料鼎盛時期,李經緯成為業內傳奇。

 但風雲難測,2002年1月15日是李經緯的命運轉折點。當時,三水政府將所持有的健力寶公司75%股份轉讓給浙江國投的張海,數日後,李經緯突發腦溢血,從此再也無法下地行走。

 李經緯的老部下,原健力寶總裁助理、總裁辦主任李志強談及此事,不無感概,「對他(李經緯)而言,就像是自己養了十八年的孩子突然被人抱走,以一種無法理解的方式。」

 李經緯曾經提出員工股份合作制方案,由管理層自籌資金4.5億元買下政府所持有的股份,被政府否決。出乎他意料的是,三水政府最後向浙江國投轉讓健力寶股份,作價3.38億元。

 「他是一個視事業如生命的人,是一個永不願意止步的人。健力寶給別人拿走了,他很快就中風。」李志強說。

 據他的老部下回憶,對於三水政府將健力寶賣給張海這件事,直至臨終,李經緯都不能釋懷,不能理解。

 「我這輩子,對得起三水,對得起員工」

 2009年,李經緯貪污案開庭審理。檢方指控其與另五名健力寶高層,在2000年用廣東健力寶飲料有限公司的職工福利基金1141.385萬元購買個人商業保險。

 檢方認為,李經緯「身為受國家機關委託管理、經營國有財產的人員,無視國家法律,夥同他人利用職務之便,以購買人壽保險的形式,侵吞國有財產331.88萬元。」

 李志強表示高層商議購買保險時,他也在場。「當時高管經常飛來飛去,楊仕明提出購買商業保險。」

 「李經緯當時有兩點表態,一是『沒有什麼不好,可以的。』二是『不要光是幾個,還要考慮中層和員工。』散會後,他對楊仕明說,要通過董事會辦手續,並向政府報告。」

 不過,據李志強了解,手續和報告後來並未落實,「三水當時做事也不規範。」但他強調,為企業高管購買保險,是「珠三角企業的慣例。」

 據了解,庭審期間,李經緯的律師曾引用1993年頒發的《國有資產產權界定和產權糾紛處理暫行辦法》中規定為其辯護,即「可分配利潤及從稅後利潤中提取各項基金后,已提取用於職工獎勵、福利等分配給個人消費的基金,不屬於國有資產」。

 律師認為企業稅後留存的福利金不屬於國有資產,不存在貪污的性質。不過,這一辯護觀點未被法院採納。

 2011年11月,年過七旬的李經緯因貪污罪被佛山市中級人民法院一審判處有期徒刑15年。彼時,他重病纏身,已經在輪椅上坐了九年。憶起往事時,李經緯最常說的就是「我這輩子,對得起三水,對得起員工,對得起黨和國家。」

 李經緯老部下:「有人不放過他」

 談及李經緯晚年因貪污案被判刑,他的老部下直言「有人不放過他」。上世紀90年代後期,李經緯與地方政府多次因健力寶上市、員工股份合作制等問題發生意見衝突,雙方矛盾激化。

 原健力寶上海辦事處主任,鎮江分廠總經理陸德仁透露了一個細節。1998年,李經緯年近六十,三水市委召開會議討論他的退休問題。「當時的市委書記蔣順威在會上說,『健力寶離不開李經緯』,但是台下的其他常委都未吭聲。」

 「世人只知健力寶,誰知三水?李經緯個性倔強,愛朋友不愛權力。當時的幹部對李經緯的感情是非常複雜的。」李志強補充道。

 一位前健力寶高管在博客中透露,「李經緯只願意聽從市場的號令,從贊助亞運會、足球,到希望工程、賑災、支藏等等,動轍就數百萬上千萬,大把線花在三水以外的地方,從來就不同政府請示商量,所有的榮耀也沒給領導分享。」

 「健力寶事業的成就,膨脹了李經緯我行我素的人性弱點;看不清世道『誰主沉浮』,造成了李經緯對權力的認知盲區。」

 欲東山再起終無力回天

 與紅塔集團原董事長褚時健一樣,李經緯晚年曾經動過再次創業的念頭。

 據李志強透露,李經緯對快餐、飲料、啤酒領域感興趣,甚至在北京治療期間,還對當地的快餐行業進行了調查。

 「但是身體不行了。」李志強表示,「他幾次想站起來,但是都站不起來。其實他再創業已沒有成功的可能。我們和親屬都盡量打消他的念頭,讓他過安寧的生活。」

 儘管李經緯和褚時健有相同的境遇,但是李經緯最終未能實現東山再起。

 李經緯最後的幾年時光在廣州珠江醫院的病榻上度過。逝世前兩日,家裡人按照他「落葉歸根」的意願,將他從廣州轉移到三水人民醫院,在那裡,親友和曾經的老員工老部下陪伴他至最後。

 李經緯是李寧的帶路人

 李經緯晚年中,除了曾經的老部下和老朋友,還有一個人一直在關心他,給予他支持,這個人就是李寧。

 1989年,李經緯邀請李寧加盟健力寶,同年4月,李寧正式宣布擔任李經緯的特別助理,並註冊「李寧」牌商標。1990年,健力寶成立運動服裝公司,生產經營「李寧牌」運動服裝。

 通過兩人的合作推廣,「李寧牌」運動服被選為第十一屆亞運會聖火傳遞指定服裝、中國國家代表隊領獎服及中外記者的指定服裝。李寧與他的「李寧牌」運動服裝從此聞名。

 李經緯的部下稱,李寧每年都會去廣州看望李經緯,並提供經濟支持,尤其是在醫藥費方面。「李經緯是李寧的帶路人,他對李寧有知遇之恩。」據了解,李寧還將出席李經緯的追悼會。

 在李經緯逝世后,李寧對媒體這樣表示,「「在中國改革開放初期,他們這一代人以他們的智慧和勇氣,為祖國從計劃經濟走向市場經濟轉型的初期階段道路上做出了不可磨滅的貢獻;」「但同時他們個人也為此付出了沉痛的人生代價。無論怎樣,我永遠敬佩他們這一代人。」

 健力寶「雙百」夢滅

 健力寶一度是三水地區的經濟支柱。陸德仁表示,90年代中後期,健力寶公司的稅收貢獻佔三水全市的40%-50%,「『三水人每發一百塊,就有46元來自健力寶。』這可不是我說的,是當時的市委書記說的。」

 當時的健力寶合作公司、原三水石膏礦工會主席馮女士回憶起其鼎盛時期說,「當時健力寶人人都分房,收入都是最高的。」她笑稱健力寶的保潔人員薪資都高於她。

 輝煌的業績曾激發了李經緯的雄心。據李志強、陸德仁和原健力寶北京辦事處主任、深圳健力寶足球俱樂部總經理,現李寧基金會秘書長張健透露,健力寶轉讓前,李經緯曾提出「雙百」目標。

 「就是到健力寶20周年,銷售額實現100億,產量達到100萬噸。」不過,隨著健力寶被轉讓,李經緯這一夢想化為泡影。

 李經緯去世后一天,健力寶公司為其發了訃告。李經緯臨終時,現任健力寶集團董事長葉紅漢還連夜從香港趕來三水探望。

 據了解,統一集團於2005年收購健力寶貿易公司,全面運營健力寶品牌。2011年,健力寶品牌碳酸飲料銷售額約為14億元。

 不過,此時健力寶如何,與李經緯再無關係。逝者已矣,李經緯時代的「神水」健力寶傳奇已隨他的去世,徹底謝幕全文 http://news.sina.com.tw/article/20130423/9452454.html
410 : 承天(1379)@2013-04-25 07:26:33

安息.上一代偉大的企業家
411 : 承天(1379)@2013-04-25 07:28:52

「悼李经纬」: 一瓶魔水,廿载豪情,从来中原无敌手; 半腹委曲,十年沉默,不向人间叹是非
http://weibo.com/wuxiaobo2009
吳曉波微博
412 : greatsoup38(830)@2013-04-28 12:15:07

2331
413 : 承天(1379)@2013-05-05 13:28:50

再見,李經緯
意志堅強的李經緯個性也很強,身邊的朋友、健力寶的老員工都稱呼他為“老闆”。“他喜歡這個稱號”,李志強說,“但老闆也有強勢的一面,在健力寶時,從來沒有哪個副總敢說不。”

但唯獨有一人例外,那就是李寧。李經緯每次見到李寧就會“笑得像朵花一樣”。李寧是李經緯一手栽培的,在李寧最落魄的時候,李經緯的提拔讓這個體育界的明星,順利轉型為企業界的新星。李寧對李經緯也有特殊的感情,李經緯離開健力寶後,完全失去了經濟來源,李寧主動承擔起了高額的醫療費。李經緯中風後,曾在廣州住院一年,並在北京康復兩年,這期間,都是李寧為李經緯支付各种經費。
李經緯雖然在病榻上,但仍時常關注李寧的發展,“李寧股票多少了,跌了這麼多,李寧壓力大了”。中風後期,李經緯有些失憶,但常會把李寧股票的事情挂在嘴邊,他常念叨:“告訴李寧,要注意行銷。”

2013年春節後,李經緯被查出肝癌晚期,醫生直言:“熬不過三四個月了。”家人和朋友不願告訴他實情。李寧叮囑,讓他繼續吸煙、打麻將,娛樂活動都不要斷,他想做什麼不要攔著。
全文:http://big5.ifeng.com/gate/big5/ ... 30503/7991194.shtml
414 : 承天(1379)@2013-05-05 13:30:53

一直以為經濟新聞都係冷冰冰,
一係就係跨大言詞,
呢篇好感人,突然希望李寧可以敗中求活,成浴火鳳凰smiley
415 : qt(2571)@2013-05-05 13:47:17

佢咁做只能話係一種回報吧. 俾著第二個, 仲會有?!smiley
416 : GS(14)@2013-05-07 23:31:10

8032盈警
417 : hkgbamboopanda(35337)@2013-05-08 22:20:52

遲早比TPG食哂
418 : provleng(11142)@2013-05-08 22:38:12

418樓提及
遲早比TPG食哂

TPG未拿到大份之前,這隻都可以少關注D.
419 : greatsoup38(830)@2013-05-08 22:56:51

419樓提及
418樓提及
遲早比TPG食哂

TPG未拿到大份之前,這隻都可以少關注D.


唔夠狠唔夠絕
420 : greatsoup38(830)@2013-05-24 15:59:30

http://www.financeasia.com/News/344041,tpg8217s-bonderman-says-li-ning-will-come-good.aspx


David Bonderman, founder of TPG Capital, says the $48 billion private-equity giant’s turnaround plan for Chinese sportswear company Li Ning needs time to come good.

Speaking at a recent conference organised by the Emerging Market Private Equity Association, Bonderman cited Li Ning as an example of the kind of value-adding operational experience TPG can bring to companies in emerging markets.

Because investments in emerging markets are unlevered and often in minority positions, private equity is more about improving company operations than about leverage, he explains. “In emerging markets, we rely on our ability to be agents of change in a business,” Bonderman says. “These markets are usually not lacking in capital, but they are lacking in talent.”

In the case of Li Ning, TPG and Government Investment Corporation of Singapore provided capital to the beleaguered company in 2012 in the form of a convertible bond and operational control. “We got invited in because we do things that others can’t,” Bonderman says.

Li Ning is a controversial example, though. The turnaround has yet to show results. The management had been destroying value for a while because it couldn’t focus on a strategy. TPG and GIC entered by financing a Li Ning $240 million convertible bond at a small implied conversion premium and, importantly, veto power over Li Ning’s ability to borrow further. The proceeds were meant to support the balance sheet and finance a turnaround plan.

However, the company announced a realised loss for 2012, citing problems with its distribution chain and growing inventory of unsold goods. The CEO was fired in July and the company breached its covenants on borrowing.

That has recently led TPG and GIC to renegotiate the bond so the conversion rate becomes a premium, and also won a pledge from the company to keep debt and new financing limited to strict levels. TPG and GIC are protected by a lower conversion price but other shareholders have had to endure seeing the share price fall from about HK$6.21 last January to HK$4.62 on May 21.

Bonderman, asked about the Li Ning deal, says TPG’s management strategy will see the company through eventually.

© Haymarket Media Limited. All rights reserved.
421 : hkgbamboopanda(35337)@2013-05-25 17:07:56

最後應該係發展到李寧本人係第2大股東 TPG控制哂 根住攪起左先高價賣番比李寧/其他公司
422 : greatsoup38(830)@2013-06-01 23:58:24

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130601/news/eb_ebd1.htm
李寧稱改革進度勝預期 股價茘16%
  2013年6月1日

【明報專訊】李寧(2331)施行改革大計已近一年,集團執行主席李寧昨日報喜,稱改革進度較原先設想的要快。李寧昨日在股東周年大會後說,轉型計劃的前進步伐順利,早前曾認為改革過程可能需要2至3年時間,以現在來看可能僅需要更短的時間,這主要體現在去年四季度以來新產品銷情較過往好。

消息發佈後,李寧股價由跌轉升,尾市出現掃貨盤,全日茘升16%至5.29元,成交近一億元。李寧副執行主席金珍君指出,李寧在新產品表現和商業模式上將會有很大的、質的變化。「從去年四季度開始,到今年一季度、二季度,新產品的售罄率、折扣率較過去有明顯改善,下半年整個庫存將不是大問題。」金預計,集團庫銷比有望在下半年恢復到5至6倍的正常水平。

年初仍有挑戰 現毋須大規模關店

不過,對於第一季整體零售終端的表現,李寧則未有評論。他說,年初集團經營仍有挑戰,不評論第一季同店銷售是否如其他同業般恢復至持平水平。金珍君則說,同店銷售不是最重要的,因為同店數據理想可能是受大幅折扣推動,也可能是賣舊貨而不是新貨。他還說,李寧也不再需要大規模關店,因為留下來的都是優質店舖,且目前也不再是以門店規模來衡量企業的時代。

事實上,今年初以來,由於市場對改革過程持疑,李寧股價長期跑輸安踏(2020)、特步(1368)等同業(見圖)。有分析員就指,李寧昨日股價大升主要還是追落後所致。以市場來說,雖然第一季部分龍頭股零售端銷售已見按年持平,但增勢並未持續至第二季,因此現價已反映樂觀因素。以李寧早前發行的可換股證券每股換股價3.5元計,昨日收市帳面有約五成獲利。
423 : GS(14)@2013-06-30 15:17:22

溢價減持?
424 : 自動波人(1313)@2013-08-08 20:19:07

轉水記
425 : 股佬(27110)@2013-08-11 19:22:02

湯兄, 有一事請教, 李寧之前宣佈八月九日公佈業績, 但現在還未出, 這樣算不算是違規? 這種情況算不算普遍?425樓提及
轉水記

426 : greatsoup38(830)@2013-08-11 19:30:19

426樓提及
湯兄, 有一事請教, 李寧之前宣佈八月九日公佈業績, 但現在還未出, 這樣算不算是違規? 這種情況算不算普遍?

425樓提及
轉水記


總之聽朝九點前仲未出就出事,如果九點前的朝早六點出,其實好普遍,好多公司七點幾八點都出啦
427 : dennis001(8614)@2013-08-11 20:12:02

柒到唔敢出乎smiley
428 : GS(14)@2013-08-11 21:25:24

428樓提及
柒到唔敢出乎smiley


他一向都超慢,聽朝六點零出
429 : GS(14)@2013-08-12 19:39:54

2331
輕債,虧損增3倍,至2.4億
430 : 股佬(27110)@2013-08-12 21:05:07

謝謝429樓提及
428樓提及
柒到唔敢出乎smiley


他一向都超慢,聽朝六點零出

431 : GS(14)@2013-08-13 18:50:28

8032
3個月虧損增1倍,至8,000萬,6個月虧損增1.5倍,至1.9億,輕債
432 : greatsoup38(830)@2013-09-01 16:36:39

輸打贏要
433 : greatsoup38(830)@2014-01-25 17:47:24

賤賣
434 : qt(2571)@2014-03-02 08:56:03

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20140302/00376_024.html

李寧經營壓力大減

運動用品股安踏(02020)去年業績輕微倒退,券商卻睇好其前景。另一龍頭李寧(02331)還未派成績表,自然更令市場期待。集團去年上半年虧蝕1.84億元人民幣,但已有走出谷底的感覺,一二年上半年賺4,429萬元人民幣,全年則蝕19.79億元人民幣,原因是為存貨作大額撥備、毛利率下跌,去年毛利率相信會低位回升,再次為存貨大額撥備的機會將大降,更不排除有回撥的可能。

由於整個行業的惡性競爭情況已大為減退,而品牌較有檔次、銷售渠道較為優化的公司,將在這次行業洗牌中受惠,亦是最先復甦的一批,李寧即為其中之一。據其管理層於去年股東會時透露,未來關店的步伐減慢,復興計劃已完成一半,業務可望盡快重納正軌。

李寧股價多次升近7.5元都見頂回落,多頂形態壓力下,由一月開始調整,幅度最多達25%,出現超賣,上周連日反彈,收復6元關口,可視此為一個重要支持位,業績前後有望再次挑戰7.5元的阻力。
435 : GS(14)@2014-03-05 23:38:05

8032
436 : greatsoup38(830)@2014-03-24 17:25:46

2331

輕債,盈利降30%,至7.2億
437 : greatsoup38(830)@2014-03-25 11:09:30

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140325/news/ec_eci1.htm李寧虧損收窄 變革仍需1至2年


2014年3月25日

【明報專訊】內地第二大體育用品商李寧(2331)昨天公布全年業績,隨自營店舖及毛利率較高的新產品比重增加,去年虧損較2012年的19.8億元(人民幣‧下同)縮窄至3.92億,不派息。主席李寧在業績會表示,公司仍在轉型期,「變革還需1至2年」,將續提高新產品和零售比例,短期內不追求收入增長。李寧昨日股價跌6%,收報5.61港元。


股價昨日跌6%

去年李寧全年收入錄得58.25億,按年倒退12.8%,因期內加大對陳舊庫存的折扣。其中李寧牌收入錄得50.8億,按年跌7.l%,紅雙喜牌錄得6.1億,按年增13.1%。

李寧坦言,體育用品行業仍面臨很大挑戰,同質化問題嚴重。公司轉型重點為尋求差異化路線,做專業運動品,「不做規模,目標把每個產品做到數一數二。」副主席兼代理執行總裁金珍君稱,今年提高收入和毛利率不是首要任務。

前任行政總裁張智勇離職後,一直未有繼任,李寧昨天宣布委任金珍君為代理執行總裁。李寧表示,董事會仍在評估合適的新總裁人選,未有時間表。
438 : GS(14)@2014-03-30 01:07:00

8032

虧損增9成:至3.2億,7.2億現金
439 : simonwor(34306)@2014-05-07 22:32:14

2331

http://xueqiu.com/8154914542/29124617

鹇梦远:
发表博文《五大运动鞋服品牌2013年业绩分析及投资价值展望》
440 : GS(14)@2014-05-28 01:05:58

配售7億份option,每份1仙,行使價55仙
441 : GS(14)@2014-06-01 12:01:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140531/news/ec_ecb1.htm


運動股的信心亦加強,李寧(2331)執行副主席及代理行政總裁金珍君昨於股東大會後表示,改革後推出的新產品近月銷售增長達雙位數字,且趨勢還在持續,核心店的毛利大有改善。執行主席李寧則說,由於仍有部分應收壞帳要消化,今年扭虧還有難度,但已完成整理銷售渠道。李寧股價昨升5.4%。
442 : iniesta(1400)@2014-06-07 02:35:55

8032 爆
即有人行駛CB
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20140606070_C.pdf
443 : greatsoup38(830)@2014-06-08 01:31:41

炒起唔行使做做乜
444 : greatsoup38(830)@2014-07-17 16:58:34

2331
445 : greatsoup38(830)@2014-07-18 17:49:07

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140718/news/eb_eba1.htm【明報專訊】失落內地體育品牌一哥寶座的李寧(2331),經營情深陷泥濘。公司在昨天收市後發出盈利警告,預期今年上半年大幅虧損5.5億元(人民幣‧下同),令市場大跌眼鏡。公司解釋,虧損與擴大直銷網絡、清理渠道庫存、增加呆壞帳有關。今年以來,內地零售消費市場淡靜,本土體育用品品牌生存環境艱難,券商多不看好李寧下半年表現。李寧昨天跌1.08%,收報5.47元。

啟動轉型 銷售淨虧損3億

根據港交所公告,李寧今年上半年虧損預計由去年同期1.84億元大幅擴大至5.5億元,其中的銷售虧損淨額錄得3億元。公司解釋,由於從2012年7月啟動轉型計劃,前期投資包括拓展直銷網和營銷資源投入,這是導致虧損的原因之一;第二個原因是,在清理分銷商的庫存期過後,公司仍在減少批發和銷售新產品;不過,公司強調上述舉措可帶來可持續發展。

李寧:新策略已見成效

拖累李寧盈利另一個「爛攤子」,是巨額的撥備。公司預期,除了上述3億元的淨虧損外,今年上半年的呆壞帳撥備高達1億元,公司解釋,分銷渠道商仍在去槓桿過程當中,但其批發的新品仍需增長;另外,期內公司在關閉旗艦店、投資等一次性開支上消耗了2億元,但二者共計3億元為一次性虧損。

對於持續擴大的虧損,李寧依然暗示是改革過程中的「陣痛」,強調上述舉措有助於釋放盈利潛力和降低財務風險,執行主席李寧說,公司正從傳統批發轉型為零售為導向,新策略已在新產品方面取得成效,上半年新產品零售表現較佳,相信正在投資的直銷平台會為收入做出貢獻。然而,券商對該公司多持「唱衰」態度,瑞信認為,李寧的轉型計劃有執行風險,品牌定位也有待斟酌。

分析師:下半年走勢正面

本月初時,外資大行因擔憂李寧上半年表現,集體下調李寧評級,此後李寧股價一路下跌,本月累計跌幅已逾一成。有外資行零售業分析師認為,市場對李寧業績表現已有準備,投資者目前仍謹慎,從昨天盈警通告措辭看,李寧轉型仍順利,對下半年走勢的指引屬於正面,預計股價短期內仍有沽壓,但大跌的可能性不大。

明報記者 張聞文
446 : greatsoup38(830)@2014-07-18 18:05:35

8032 profit warning
447 : GS(14)@2014-08-14 12:00:10

2331

重債,虧損增150%,至6億
448 : GS(14)@2014-12-12 15:54:08

點解?
449 : kenpan1314(51348)@2014-12-17 11:01:28

又供股 羅豫西是什麼人?
450 : GS(14)@2014-12-17 16:48:44

12供5,每股2.6元,大股東包銷
451 : greatsoup38(830)@2014-12-18 01:02:23

應該是老闆朋友吧
452 : GS(14)@2014-12-18 12:34:47

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ea_eab1.htm李寧再抽水 神秘港商參股


2014年12月18日

【明報專訊】事隔一年,李寧(2331)再度抽水,以12供5方式集資最多16.56億元。根據通告,除原有股東李寧家族持有的非凡中國(8032)、TPG、新加坡投資局GIC及Milestone已承諾認購外,另外一名神秘的獨立第三方、港商羅豫西亦會參與作為包銷商,最多持股4.87%。李寧昨日大跌8%,收報3.06元,見2004年以來最低位。


羅豫西參與包銷 最多持4.87%

通告顯示,現有股東可以直接認購股份或者可換股證券(CS),每持有12股將獲發5份,認購價每股2.6元,較停牌前折讓約22%。預計集資15.18億至16.95億元,以作為下一階段發展及優化資本結構。

由於供股權不會上市,小股東無法將供股權轉手,若未獲認購,則會由非凡中國、TPG及Milestone等會包銷餘下股份。是次李寧亦罕有再引入另外第三方投資者羅豫西參與包銷,資料顯示,羅在港經營工業及財務公司,向來甚少出現於股壇,不過他本人亦與李寧相熟,兩人在2012年曾一齊出席李寧基金會在昆明的助學金捐增儀式。

李寧插8% 跌至10年最低

李寧上一次在2013年亦以CS方式,供權集資超過18億元。信達國際分析師趙晞文指出,由於李寧仍在轉型燒錢階段,加上本身的業績差過同業,在經營現金流上難免有壓力,故短短一年時間已要再度抽水。他坦言,李寧的業務轉型大計一直未見太大成果,眼見業內其他同行已有反彈,但李寧業務仍未有見底象,而且今次供股折讓幅度只有22%,不及上次折讓幅度,其他條款亦未見吸引,故昨日股價已即時有反應。

453 : iniesta(1400)@2014-12-18 20:19:47

大陸已經好難見到有人著李寧
有錢的, 著耐克
冇錢的, 著安踏, 361
454 : greatsoup38(830)@2014-12-18 23:04:35

李寧應該無料到
455 : GS(14)@2015-01-09 15:26:45

盈利警告
456 : 承天(1379)@2015-01-10 07:05:54

下半年有改善啦....已經...
457 : greatsoup38(830)@2015-01-11 14:54:18

盈警
458 : ninomiyau(41302)@2015-01-14 01:03:08

剛在某網站見到有行家分析隻2331從供乾的角度去分析,不過....
呢隻屬於大市值,作出一個中或小比例的供股,例如今次12供5,其性質其實和其他大藍籌的供股一樣。 該行家用了供乾的理論套用在這隻股票,小弟認為並不完全合適。

我說是次供股的主要目的不在於要乾貨,是基於集資額頗大的問題,籌成15億。
再者,今次供股比例係12供5,折讓21.92%,與匯豐或財險的供股不相伯仲。 作出這樣的安排,相信是要迎合持貨的大戶的口味。
否則,大戶不肯畀錢跟供,又點會籌到15億? 唔通靠班散戶籌旗咩?

當然,我不排除若果沒有大戶肯跟供的話,大股東便要與包銷商食晒供股啲貨,屆時會出現供乾效果。 但至少不應該只從供乾的角度去看此股。


小弟對此股的意見只有一點,就是當普通大籃籌的供股看,能夠以接近2.6(供股價)至2.85(折讓約10%)左右買到,不失為一個低風險的投資。
459 : greatsoup38(830)@2015-01-14 01:35:01

財技角度根本用得過火
460 : ninomiyau(41302)@2015-01-14 09:32:44

我好多學過下財技的朋友每次供股都淨係識得從供乾的角度去分析...痴線的...
461 : jj1984(29252)@2015-01-14 12:51:16

ninomiyau458樓提及
剛在某網站見到有行家分析隻2331從供乾的角度去分析,不過....
呢隻屬於大市值,作出一個中或小比例的供股,例如今次12供5,其性質其實和其他大藍籌的供股一樣。 該行家用了供乾的理論套用在這隻股票,小弟認為並不完全合適。

我說是次供股的主要目的不在於要乾貨,是基於集資額頗大的問題,籌成15億。
再者,今次供股比例係12供5,折讓21.92%,與匯豐或財險的供股不相伯仲。 作出這樣的安排,相信是要迎合持貨的大戶的口味。
否則,大戶不肯畀錢跟供,又點會籌到15億? 唔通靠班散戶籌旗咩?

當然,我不排除若果沒有大戶肯跟供的話,大股東便要與包銷商食晒供股啲貨,屆時會出現供乾效果。 但至少不應該只從供乾的角度去看此股。


小弟對此股的意見只有一點,就是當普通大籃籌的供股看,能夠以接近2.6(供股價)至2.85(折讓約10%)左右買到,不失為一個低風險的投資。


你有冇持股的?
462 : ninomiyau(41302)@2015-01-14 12:59:54

冇,唔玩李寧
463 : greatsoup38(830)@2015-01-14 23:08:30

ninomiyau460樓提及
我好多學過下財技的朋友每次供股都淨係識得從供乾的角度去分析...痴線的...


我實搞掂果班人
464 : greatsoup38(830)@2015-02-01 16:24:40

供股沒影響
465 : GS(14)@2015-03-19 15:42:39

重債,虧損增4%,至7.4億
466 : greatsoup38(830)@2015-07-05 23:28:40

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150704/news/ec_ecb1.htm
金珍君退出李寧 換強生中國吳人偉
  2015年7月4日

【明報專訊】「體操王子」李寧親自出馬擔任行政總裁尚未完成扭虧任務,昨李寧(2331)公布,主要股東TPG代表、去年已辭任公司行政總裁職務的「改革設計師」金珍君正式退出董事局,因「追求其他業務承擔」辭任執董及執行副主席職位,今起生效。

同時,TPG提名現任強生中國主席吳人偉擔任非執行董事兼執行委員會成員,8月12日起生效。事實上,去年11月金珍君已正式辭任李寧行政總裁一職,並減少對公司的實質參與。金珍君3年前在李寧經營陷入困境時,轉任執行董事及副主席,並擔起改革大旗。他在廣匯汽車及達芙妮的輝煌戰績也一度讓市場寄予厚望,惟正式擔任李寧行政總裁一職不足1年,突然宣布退出。

信達:屬正常程序

信達國際研究部高級分析員趙晞文表示, 金珍君此次正式退出對李寧的改革進展影響不大。他稱,李寧本人早已接過行政總裁一職,負責日常運營,改革應仍按軌道進行。作為投資方,派人到投資的公司一段時間,合適時再抽走,也屬於正常程序。

他稱,目前李寧改革收效「暫時OK」,但指公司經營效率有待提高,料今年未必可完成「扭虧」目標,或仍有小幅虧損。

另外,TPG提名的新代表吳人偉亦是大有來頭,他曾在多個國際大公司任高管。現年58歲吳人偉現任強生中國主席,亦曾擔任公司消費品部全球主席。加入強生前,他曾在寶潔公司及百事可樂任職。

467 : greatsoup38(830)@2015-08-13 12:23:12

輕債,虧損降91%,至5,000萬
468 : greatsoup38(830)@2015-08-14 12:49:41

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150814/news/ec_ecj1.htm
李寧虧損收窄 全年有望轉賺
  2015年8月14日

【明報專訊】李寧(2331)主席李寧今年親自上陣擔任行政總裁,立下全年扭虧為盈的目標,昨天交出上任後首份中期業績,截至今年6月底,虧損由去年同期5.86億元(人民幣‧下同)收窄至2900萬元,銷售點在過去5年來首次錄得淨增長。李寧在業績會稱,非常有信心年內扭虧,惟指仍會繼續尋找公司行政總裁合適人選。

期內,李寧EBITDA轉虧為盈錄得2.6億元,首席財務官曾華鋒料下半年增長趨勢持續。針對人民幣貶值,他指公司絕大多數業務都在內地,港元外債不多,對公司影響不大。

集中推彈簧標誌品牌

業績轉好之餘,李寧亦籌劃品牌調整。李寧稱,今年下半年會陸續推出有別於主品牌、即價格較低的「彈簧標誌」品牌,並計劃年內開設50至60家店舖,預計2016年會初具規模,以達到幾百間分店。他介紹,屆時集團旗下運動生活產品,將集中放在「彈簧標誌」品牌店舖售賣,目的在於將集團專業及生活產品兩個分類清晰化。

除線下欲積極擴張,李寧在電商渠道野心亦不小。李寧稱,上月底與小米合作推出的智能跑鞋,僅在網上發售,短短十幾天,已賣出五萬雙,而電商業務上半年增長達一倍,計劃3至5年內電商佔比可達到20%至30%。現時電商估比為7%,本月18日會有另一款名叫「小強」的智能籃球鞋推出市場,亦先在網上發售。

469 : GS(14)@2015-10-17 11:09:22

最新訂貨會訂單及運營狀況

470 : Clark0713(1453)@2015-10-26 11:18:03

 《經濟通通訊社26日專訊》李寧(02331)公布,與非凡中國(08032)訂股份
轉讓協議。公司擬向非凡中國出售上海紅雙喜一成股權,代價為1﹒25億元(人民幣﹒下同)

 完成後,公司持有上海紅雙喜股權將由57﹒5%降至47﹒5%,其不再為公司附屬。紅
雙喜主要從事製造及銷售「紅雙喜」品牌之乒乓球及羽毛球器材以及其他體育配件。
 公司指交易所得現金所得款項為約1﹒25億元,將用作「李寧」品牌組合產品開發之額外
投資、進一步擴大公司之分銷渠道及一般公司用途。此外,交易預期將會帶來除稅後收益淨額超
過2億元,部分來自重估公司於紅雙喜之餘下47﹒5%權益。
 非凡持有李寧15﹒88%股權。(sh)
471 : greatsoup38(830)@2015-10-27 00:39:01

製造盈利,是否今年需要付其餘李寧代價呢
472 : greatsoup38(830)@2015-10-27 02:06:19

2331 出售,8032購入紅雙喜10%股權
473 : Clark0713(1453)@2015-10-27 13:54:07

檔野都係財技為主。474 : greatsoup38(830)@2015-10-28 01:46:58

真是可以篤條數食錢
475 : greatsoup38(830)@2016-01-07 02:46:43

盈喜
476 : greatsoup38(830)@2016-01-09 01:08:02

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160107/news/ec_ech1.htm


【明報專訊】內地零售市道慘淡,奢侈品自然受影響,惟售價較平民化的體育用品始終有一定需求,加上內地近年大力鼓勵運動文化,體育用品股表現在零售界較「硬淨」,就連虧損多年的李寧(2331)亦終發盈喜,預料去年全年有望止蝕,一扭連年虧損的格局。有零售分析員坦言,雖然本港零售市况疲弱,但體育用品有更換需求(replacement demand),「經濟好唔好都要買鞋」,相信體育用品股在經濟下行下仍有輕微增長。

明報記者 邱曉欣

李寧昨日發公告表示,預期截至2015年12月底,公司應佔盈虧將大致持平,公司董事會表示,去年經營業績將轉虧為盈,主要由於2015年集團銷售收益及毛利增加以及開支比率下降所致。公告指,2015年估計業績並無計及公司於去年10月宣布出售紅雙喜10%股權所產生的淨收益,因該項交易尚未完成。2014年李寧股東應佔虧損達7.814億元(人民幣.下同),而截至2015年上半年,公司除稅前虧損已收窄至8206.3萬元。李寧公布盈喜後,昨日股價升近7%,收報4.45元。

元大證券零售股分析員朱家傑表示,內地經濟增長放緩,零售業界可謂無一倖免,惟體育用品市場仍然活躍,相比奢侈品市場所承受的衝擊較為溫和,朱家傑稱,相比金銀珠寶,體育用品始終有更換性需求,「經濟好唔好都要買鞋」,故相信體育用品股在經濟下行下仍有輕微增長。不過,朱家傑認為,李寧今次發盈喜沒大驚喜,因其他同業個股於2014及15年盈利已見回升,李寧今次只是「追落後」。

反映國策扶持效果

另外,亦有零售股分析員表示,近年內地積極推動運動文化,內地體育用品股過去一年升幅已反映國策扶持的效果,事實上,內地體育用品股普遍於過去一年有逾三成升幅,故今年體育用品股的升幅將略為放緩,不過,分析員表示,內地過去建構的運動文化不會一下子消失,故將繼續影響消費者對運動時裝的需求,對體育用品公司業務會有一定支持。

477 : GS(14)@2016-03-18 00:30:28

輕債,虧損降87.5%,至7,000萬,
478 : greatsoup38(830)@2016-04-15 16:37:11

not bad
479 : GS(14)@2016-08-12 15:59:45

輕債,轉盈2,500萬
480 : GS(14)@2016-10-20 17:24:03

LITTLE GROWTH
481 : GS(14)@2017-04-30 01:28:56

最新經營情況
482 : GS(14)@2017-05-08 01:45:03

2.5億現金,轉盈1.8億
483 : greatsoup38(830)@2017-08-13 14:08:14

19億可變現資產,盈利增486%,至1.7億
484 : GS(14)@2017-10-24 18:51:20

訂貨會表現
以吊牌價計算,特許經銷商於訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)連續十
六個季度錄得按年增長。最新於本年度9月份舉辦之2018年第二季度訂貨會訂單,按年錄
得10%-20%低段增長。
同店銷售表現
以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算,截至2017年9月30日止季度,整個平台
之同店銷售按年錄得低單位數下跌。就渠道而言,零售(直接經營)及批發(特許經銷
商)渠道均錄得中單位數下跌,電子商務虛擬店舖業務錄得30%-40%低段增長。
零售表現
截至2017年9月30日止季度,李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水
按年錄得低單位數增長。就渠道而言,線下渠道(包括零售及批發)錄得低單位數下跌,
其中零售渠道錄得低單位數增長及批發渠道錄得低單位數下跌;電子商務虛擬店鋪業務
錄得30%-40%低段增長。
同店銷售及零售流水表現受中秋節長假期週末(分別發生於今年10月及去年9月)時間改
變所帶來之影響。撇除中秋節假期負面影響,線下渠道於2017年第三季度之零售流水為
低單位數增長。同一時間,中秋節帶來額外一天假期,國慶假期期間(由10月1日至8日)
線下渠道之零售流水錄得10%-20%高段增長
銷售點數量
截至2017年9月30日,不包含李寧YOUNG銷售點,於中國李寧銷售點數量共計6,346個,
較上一季末淨增加37個及本年迄今凈減少94個。在凈減少的94個銷售點中,零售及批發
業務分別佔70及24個。截至2017年9月30日,李寧YOUNG業務新增銷售點87個。

485 : GS(14)@2018-08-13 19:09:37

15.5億現金,盈利增43.75%,至2.3億
486 : GS(14)@2018-10-22 17:04:30

訂貨會表現
以吊牌價計算,特許經銷商於訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)連續二
十個季度錄得按年增長。最新於本年度9月份舉辦之2019年第二季度訂貨會訂單,按年錄
得10%-20%低段增長。
同店銷售表現
以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算,截至2018年9月30日止第三季度,整個
平台之同店銷售按年錄得10%-20%低段增長。就渠道而言,零售(直接經營)及批發(特
許經銷商)渠道分別均錄得按年高單位數增長,電子商務虛擬店舖業務按年增長為
30%-40%低段。
零售表現
截至2018年9月30日止第三季度,李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售
流水按年錄得10%-20%中段增長。就渠道而言,線下渠道(包括零售及批發)錄得10%-20%
中段增長,其中零售渠道錄得10%-20%中段增長及批發渠道錄得10%-20%低段增長;電
子商務虛擬店舖業務錄得30%-40%低段增長。
銷售點數量
截至2018年9月30日,於中國李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,345個,較上
一季末淨增加78個,本年迄今凈增加83個。在凈增加的83個銷售點中,零售業務凈減少
35個,批發業務凈增加118個。
截至2018年9月30日,於中國李寧YOUNG銷售點數量共計677個,較上一季末淨增加46
個,本年迄今凈增加504個(於2018年1月1日接管授權代理商旗下經銷商店舖361家)。
487 : GS(14)@2018-10-23 08:09:54

訂貨會表現
以吊牌價計算,特許經銷商於訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)連續二
十個季度錄得按年增長。最新於本年度9月份舉辦之2019年第二季度訂貨會訂單,按年錄
得10%-20%低段增長。
同店銷售表現
以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算,截至2018年9月30日止第三季度,整個
平台之同店銷售按年錄得10%-20%低段增長。就渠道而言,零售(直接經營)及批發(特
許經銷商)渠道分別均錄得按年高單位數增長,電子商務虛擬店舖業務按年增長為
30%-40%低段。
零售表現
截至2018年9月30日止第三季度,李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售
流水按年錄得10%-20%中段增長。就渠道而言,線下渠道(包括零售及批發)錄得10%-20%
中段增長,其中零售渠道錄得10%-20%中段增長及批發渠道錄得10%-20%低段增長;電
子商務虛擬店舖業務錄得30%-40%低段增長。
銷售點數量
截至2018年9月30日,於中國李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,345個,較上
一季末淨增加78個,本年迄今凈增加83個。在凈增加的83個銷售點中,零售業務凈減少
35個,批發業務凈增加118個。
截至2018年9月30日,於中國李寧YOUNG銷售點數量共計677個,較上一季末淨增加46
個,本年迄今凈增加504個(於2018年1月1日接管授權代理商旗下經銷商店舖361家)。
本公司股東及潛在投資者須注意,此公告是根據本集團未經審計的運營資料編制,這些
資料尚未經過本集團審計師審計及覆核。此公告內數據並不構成、代表或表示本集團整
體收入或財務表現之全面情況,本公告內資料亦可能會修改或調整。
本公司建議本公司股東及潛在投資者在進行本公司股份交易時謹慎行事。
488 : GS(14)@2019-03-25 11:49:45

8032 SELL 2331
李寧 2331 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269971

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019