ZKIZ Archives


投融長富集團(0850,前永成化工、中油資源、中亞能源)專區(關係:0235、8317、8033)

1 : GS(14)@2010-06-29 23:15:06

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7498

公告:
(無)

以後關於這家公司的新聞都可在此討論。

【本報訊】中亞能源( 850)副主席兼營運總裁鄺社源,遭入稟追討逾 100萬元。
據入稟狀指出,鄺社源為中亞能源有限公司董事, 08年 7月出任上市公司中亞能源(前稱中油資源)副主席兼營運總裁。鄺社源在 07年要求原訴人馮潔瑜和楊林慶協助其業務發展,拓展內地天然資源市場。而雙方曾有協議,兩原訴人可平分鄺社源從新業務中獲得的收益。
馮楊兩人要求追討的金額逾 100萬元,及有關費用。本報曾電郵鄺社源查詢,惟至截稿前未獲回覆。
2 : neo(1427)@2010-07-07 21:54:55

此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley
3 : GS(14)@2010-07-07 22:05:38

2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?
4 : neo(1427)@2010-07-07 22:19:16

3樓提及
2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?

我試試,此股小弟也曾有沾過手
好在一早已經離場smiley
5 : GS(14)@2010-07-15 23:09:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100714016_C.pdf
6 : GS(14)@2010-07-19 20:50:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100719578_C.pdf
霸王硬上弓
7 : 自動波人(1313)@2010-07-19 21:04:52

6樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100719/LTN20100719578_C.pdf
霸王硬上弓


用詞很強硬....

罷免!
8 : 泥土(1323)@2010-07-20 00:18:46

謝天華快d爆佢大鑊la
9 : 龍生(798)@2010-07-20 20:10:53

係喎, 好少見罷免
多數都係更換......
雖然我唔識, 但的確少見
10 : GS(14)@2010-07-20 23:04:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100720407_C.pdf
11 : GS(14)@2010-07-21 22:37:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100721372_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)冀望知會本公司股東(「股東」),預期本集團截至二零一零年三月三十一日止全年之綜合業績將錄得虧損,主要原因為
(1) 新增授予集團內僱員的購股權以股份支付款項之公平值;
(2)出售附屬公司資產虧損;
(3)物業,廠房及設備撇消;
(4)貿易及其他應收款項減值;及
(5)石油開採權攤銷。
12 : 鱷不群(1248)@2010-07-21 23:32:12

11樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100721/LTN20100721372_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)冀望知會本公司股東(「股東」),預期本集團截至二零一零年三月三十一日止全年之綜合業績將錄得虧損,主要原因為
(1) 新增授予集團內僱員的購股權以股份支付款項之公平值;
(2)出售附屬公司資產虧損;
(3)物業,廠房及設備撇消;
(4)貿易及其他應收款項減值;及
(5)石油開採權攤銷。

(1) 還未計年結後發行那一批


(4) 謝天華有甚麼意見?

(5) 油價上升喎!不過只有傻的才會相信這些估值
13 : GS(14)@2010-07-28 00:26:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100727080_C.pdf
14 : 鱷不群(1248)@2010-07-31 00:01:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100730595_C.PDF
自作孽,不可活,早就估可能出不到業績smiley
15 : GS(14)@2010-07-31 00:17:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100730482_C.pdf
16 : GS(14)@2010-07-31 00:29:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100730074_C.pdf
17 : GS(14)@2010-08-02 22:04:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201008021500_C.PDF
18 : GS(14)@2010-08-04 23:51:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100804955_C.pdf
19 : GS(14)@2010-08-04 23:55:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100804050_C.pdf
20 : 鱷不群(1248)@2010-08-05 00:32:31

18樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100804/LTN20100804955_C.pdf

提前玩完收檔,支出當然低於預期smiley
21 : passport(1491)@2010-08-05 22:51:04

玩完一次
唔知會唔會又玩第2次次呢?
22 : 鱷不群(1248)@2010-08-05 23:11:27

21樓提及
玩完一次
唔知會唔會又玩第2次次呢?

一定會玩第二次,因為它需要支付100%費用作為收購的代價,第三次則不太樂觀
23 : GS(14)@2010-08-10 23:19:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100810573_C.PDF
24 : GS(14)@2010-08-12 23:42:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100812762_C.pdf
25 : 鱷不群(1248)@2010-08-12 23:55:48

24樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100812/LTN20100812762_C.pdf

有時間的話,應該調查一下閻德均,他不但是賣方之一,又是借貸方,更是另一交易的擔保人,而本來更是賣方之一

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100730482_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091221437_C.pdf
26 : CHAUCHAU(1254)@2010-08-18 22:57:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?
27 : GS(14)@2010-08-19 07:16:25

26樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?


張先生,58歲,為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。張先生加盟多間公眾上市公司,負責公司管理、規劃及策略發展職務前,於會計、財務及投資銀行專業方面是非常有經驗的,專門從事股本/ 債務集資、合併及收購,以及公司重組。張先生為新海能源集團有限公司、威鋮國際集團有限公司及中亞能源控股有限公司的獨立非執行董事,該三間公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零四年九月二十日至二零一零年六月二十八日期間曾為叁龍國際有限公司(前稱「如烟集團(控股)有限公司」)之獨立非執行董事。
28 : fineram(806)@2010-08-19 10:34:50

27樓提及
26樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?


張先生,58歲,為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。張先生加盟多間公眾上市公司,負責公司管理、規劃及策略發展職務前,於會計、財務及投資銀行專業方面是非常有經驗的,專門從事股本/ 債務集資、合併及收購,以及公司重組。張先生為新海能源集團有限公司、威鋮國際集團有限公司及中亞能源控股有限公司的獨立非執行董事,該三間公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零四年九月二十日至二零一零年六月二十八日期間曾為叁龍國際有限公司(前稱「如烟集團(控股)有限公司」)之獨立非執行董事。


329 0.5-0.7 年果一浸升好多
29 : GS(14)@2010-08-19 23:14:32

28樓提及
27樓提及
26樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100818/GLN20100818030_C.pdf
換財技人?


張先生,58歲,為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。張先生加盟多間公眾上市公司,負責公司管理、規劃及策略發展職務前,於會計、財務及投資銀行專業方面是非常有經驗的,專門從事股本/ 債務集資、合併及收購,以及公司重組。張先生為新海能源集團有限公司、威鋮國際集團有限公司及中亞能源控股有限公司的獨立非執行董事,該三間公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零四年九月二十日至二零一零年六月二十八日期間曾為叁龍國際有限公司(前稱「如烟集團(控股)有限公司」)之獨立非執行董事。


329 0.5-0.7 年果一浸升好多


是呀,當年還是內地人玩
30 : GS(14)@2010-08-21 15:21:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100818030_C.pdf
31 : GS(14)@2010-08-21 15:57:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100818004_C.pdf
32 : 鱷不群(1248)@2010-08-22 22:57:27

保留意見smiley
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100819654_C.pdf

(p.57)
免責意見之基準

二零一零年三月三十一日綜合財務狀況表包括與於中華人民共和國石油開採業務的兩項開採權相關,且合計賬面值為港幣2,043,397,000元(二零零九年: 港幣2,044,541,000元)的其他無形資產。如綜合財務報表附註21所述, 貴公司董事已委聘獨立估值師,為各項石油開採權進行估值,以估計於二零一零年及二零零九年三月三十一日的可收回金額,供評估減值之用。估值師採用折現現金流量分析,估計於二
零一零年及二零零九年三月三十一日開採權的合計價值分別為人民幣2,264,000,000元(相等於港幣2,575,010,000元)及人民幣1,874,000,000元(相等於港幣2,124,643,000元)。估值師的報告乃按有關探明儲量的資料摘錄自技術報告,以及對 貴集團開採原油能力作出的假設而編製。該等石油開採權採用相等估值方法,按公平值人民幣1,591,000,000元(相等於港幣1,763,975,000元)及人民幣341,000,000元(相等於港幣389,924,000元)於收購時作初步確認,導致分別於截至二零零八年及二零零九年三月三十一日止年度內,確認所收購淨資產的公平值,較收購一間附屬公司成本及議價購入收益多出港幣849,627,000元及港幣259,924,000元。

由於吾等未獲提供足夠資料以核實石油開採方法的相關技術性資料或對業務計劃及開採方法之可行性的若干假設,此乃計算估值的基礎,故吾等無法就財務報告之目的評定估值的可靠性。因此,吾等無法評
定(i) 於收購日期石油開採權的公平值是否按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則第3號「業務合併」的相關規定以可靠的方式計量,以及於二零一零年及二零零九年三月三十一日石油開採權及保留溢利的賬面值,以及於二零零九年三月三十一日的非控制性權益是否不存在重大錯誤陳述;(ii)按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則第36號「資產減值」,該等無形資產於截至二零一零年或二零零九年三月三十一日止年度是否需要確認任何減值虧損;(iii)於截至二零一零年及二零零九年三月三十一日止年度就該等無形資產確認的相關攤銷是否不存在重大錯誤陳述;及(iv)如綜合財務報表附註38(a)詳述,因收購一間持有其中一項開採權的附屬公司的額外權益,而於截至二零一零年三月三十一止年度確認其他儲備(「其他儲備」)港幣552,132,000元是否不存在重大錯誤陳述。

此外, 貴集團並無按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則12號「所得稅」的規定於石油開採權收購日期確認任何因業務合併而產生的遞延稅項負債。吾等並無實際可行方法就偏離此項規定對(i)於二零一零年及二零零九年三月三十一日的遞延稅項負債的賬面值;(ii) 截至上述日期止年度確認的相應遞延稅項抵免;及(iii) 於二零一零年三月三十一日的其他儲備的影響計算所涉及的金額。

任何被認定對上述事項屬必要的調整將影響 貴集團於二零一零年及二零零九年三月三十一日及二零零八年四月一日的資產淨值,以及 貴集團截至二零一零年及二零零九年三月三十一日止度的虧損╱溢利。
33 : GS(14)@2010-08-28 15:20:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827686_C.pdf
34 : GS(14)@2010-09-18 12:29:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100915513_C.pdf
(i) 促使潘先生、潘壽田先生及彼等之家族成員須合共維持擁有本公司已發行股本至少23%權益;
35 : GS(14)@2010-10-01 19:16:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100930654_C.pdf
36 : GS(14)@2010-10-08 08:58:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101007653_C.pdf
本公司欣然宣佈,在中國黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基油田的富718 新區成功鑽遇水平井3 口及在富710 區1 口,成績突出。
在富718 新區,第一口水平井(TH1)於2010 年8 月12 日開鑽,經過地質隊伍的廣泛技術研究,採用穿層、切割古代地下河床為依據,成功鑽遇水平段水平長度117 米,油層解釋厚度6.2 米。

第二口水平井(TH2)鑽遇水平段水平長度171 米,油層解釋厚度8.5 米。

第三口水平井(TH3)鑽遇水平段水平長度179 米,油層解釋厚度6 米。

在富710 區,第四口水平井(D-H1)鑽遇水平段水平長度30 8 米,油層解釋厚度7.5 米。

根據美國隨鑽數據(Log While Drilling,簡稱“LWD”)工藝的自然伽馬與電阻率分析,該水平井的設計及軌跡證實非常成功。 在同一區域,第五口水平井(D-H2)現正鑽探至660米, 並將鑽探至970 米的目標深度。


以往直井技術只能鑽遇3 至6 米油層厚度,目前採用的LWD 水平井技術相比之下能大幅度提升鑽遇油層厚度。完井產油工藝則採用鐳射切割的篩管水準段及蒸汽驅。

預期以上水平井將於2010 年11 月中旬投入生產。為了適應新的產能,公司於2010 年8月份開始建設配套設施,包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座、大型原油儲存罐8個、以及一座大型變電站等。

本公告所述的技術細節已通過本公司技術隊伍的審核。
37 : 鱷不群(1248)@2010-10-08 10:15:43

D-H2不是水平井,水平是打橫去,不是向下鑽,你看其他井的資料是關於水平長度。

「包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座」是甚麼?參考英文通告,"To cope with this new production, the Company had started in August, 2010 building facilities including a heater-treater plant which can handle up to 300 tons of crude oil per day,............"Heater運作成本不輕吧?
38 : GS(14)@2010-10-08 10:21:21

37樓提及
D-H2不是水平井,水平是打橫去,不是向下鑽,你看其他井的資料是關於水平長度。

「包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座」是甚麼?參考英文通告,"To cope with this new production, the Company had started in August, 2010 building facilities including a heater-treater plant which can handle up to 300 tons of crude oil per day,............"Heater運作成本不輕吧?


Heater是甚麼來的,我睇到plant好似要好多錢
39 : 鱷不群(1248)@2010-10-08 13:55:04

38樓提及
37樓提及
D-H2不是水平井,水平是打橫去,不是向下鑽,你看其他井的資料是關於水平長度。

「包括每天達到300 噸處理能力的原油脫水站1 座」是甚麼?參考英文通告,"To cope with this new production, the Company had started in August, 2010 building facilities including a heater-treater plant which can handle up to 300 tons of crude oil per day,............"Heater運作成本不輕吧?


Heater是甚麼來的,我睇到plant好似要好多錢

用來加熱
40 : GS(14)@2010-10-09 10:33:08

我想問點解要加熱,是不是要把它易些抽出來,那要花多少錢?
41 : 鱷不群(1248)@2010-10-09 11:13:33

40樓提及
我想問點解要加熱,是不是要把它易些抽出來,那要花多少錢?

不同物質的沸點不同,這樣就可把水和油分開。花多少錢不知道了。
42 : GS(14)@2010-10-09 11:17:34

41樓提及
40樓提及
我想問點解要加熱,是不是要把它易些抽出來,那要花多少錢?

不同物質的沸點不同,這樣就可把水和油分開。花多少錢不知道了。


啊,原來是咁....這些石油的東西原來這樣神奇
43 : 鱷不群(1248)@2010-10-12 23:10:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101012582_C.pdf

北非石油之夢game over了smiley
44 : GS(14)@2010-10-20 00:16:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101019004_C.pdf
placing 400m shares @ 55cents
45 : GS(14)@2010-11-05 21:37:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票
46 : GS(14)@2010-11-06 12:08:35

鄺生在今日Capital Money 專欄講:


為善不甘後人

我本人與利比亞也有「一面之緣」,在1982年當時油價高企,但利比亞被美國禁運,有錢請不到石油專業人士,當時有「獵頭公司」聯絡我,叫我到利比亞工作,條件頗優厚,半年工作(上班一個月休一個月)年薪淨收15萬美元,但我是美國公民,不能前往利比亞,對方說早有安排,就是每個月先飛倫敦,用美國護照入境,然後在倫敦拿取利比亞通行証再乘機去利比亞入境,毋須在美國護照上留有蓋章!後來我心想假若到了利比亞,而被「上校」扣留要求歸歸皈真主阿拉,並幫手開發油田做永久居民,豈不無人知我去了那裏?最後還是推卻了事。

另一次是近日我去突尼西亞勘探,路過利比亞邊防哨站,就被扣留了2小時之久,原因是從未有中國人到過該處。
47 : 鱷不群(1248)@2010-11-06 12:53:00

45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票

無留意這通告,關512甚麼事?
48 : GS(14)@2010-11-06 13:04:44

47樓提及
45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票

無留意這通告,關512甚麼事?


512個舊老闆(她的股權賣給Hu先生)已經拿到8317個殼,8266今次的配股話是8317老闆接了貨....
49 : renyan(1526)@2010-11-06 18:42:21

45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票


盧小姐? 定係勞小姐?什麼是圍票?
50 : GS(14)@2010-11-07 11:06:28

49樓提及
45樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101105/GLN20101105002_C.pdf

所有90,000,000股配售股份之承配人為Ever Champion Trading Limited(「Ever Champion 」)(一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司)。Ever Champion之最終實益擁有人為配售代理之控股公司的主要股東。

應該是盧小姐...鱷兄成日講8317和512,應該是圍票


盧小姐? 定係勞小姐?什麼是圍票?


勞小姐...圍票是香港的說法,即是類似集中股權的意思。
51 : GS(14)@2010-11-13 11:20:50

2010-11-12 CW筆者鄺社源與突尼西亞石油部長。
52 : GS(14)@2010-11-27 15:43:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126535_C.pdf

本公司欣然宣佈,在中國黑龍江省齊齊哈爾富拉爾基718 油區已初步成功產油。
53 : GS(14)@2010-11-28 21:12:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101128038_C.pdf
業績好像虧少實虧增

...本集團連同其合夥人選擇Compagne Tunisienne de Forage (「CTF」)作為其合約鑽井公司。

於二零一零年八月一日,第一口探井Oryx-1 鑽探深度達至1,140 米。雖然在上層三疊紀Rehach 白雲石頂部發現一定數量油氣顯示,但目標層奧陶紀Bir Ben Tartar 儲層只發現微弱螢光,並進行全套測井計劃及井眼成像(「FMI」)。結果顯示該儲層並無太大石油飽和度。因此,為節省安裝生產套管及進一步試井安排,Oryx-1 探井於二零一零年八月六日已封閉及棄置。

鑽探後評估認為Oryx-1 井鑽入奧陶系儲層之上層及下層,但並無氣體及油氣顯示較差。石油物理評估顯示為零米產層有效厚度。探井的失敗主要是頂層封敝受到腐蝕以致封蔽完整受到損害,此解釋了平行的橫切斷層及發現三疊紀的儲層有淡水連通。故此,難於想象「閣樓」或下斜坡有油潛在。...

CTF-06 號鑽機移往奧陶紀Sidi Toui 遠景構造,以完成工程項目承擔鑽探一口探井至寒武一奧陶紀儲層。Sidi Toui-4(「ST-4」)在二零一零年八月二十六日開鑽,鑽至真正垂真深度的水平綫下的1,009 米(測量深度為1,603 米),這是甲高彎角道在儲層內鑽探,並與地域的最大應力平面作相互垂直而鑽,以求鑽越最多的Bir Ben Tartar 目的層並到達Azzel Member 作為井的底部。Bir BenTartar目的層是以平均72度重直角鑽入了306米。Bir Ben Tartar沙岩上層14米的岩屑有很不經常弱的螢光顯示,氣的總量低於0.5%,和裂縫的伴生氣及油氣都很差。進行了全套測井及井眼成像工作。鑽後石油物理評估顯示有5 米以下(少過一米垂直深度)緊密的儲層及孔隙率高於4%非常少。

FMI 測井顯示有一些開放裂縫但裂縫孔隙度與含油氣潛力不大。井失敗是因為儲層質量差,於二零一零年十月十七日,該井已被封閉及棄置(封棄)而並無進行昂貴的試井。CTF-06 鑽機在完成封棄井工程之後亦被解散,這口井一共花了52 天來鑽井、測井及棄井。
54 : 鱷不群(1248)@2010-11-28 21:27:45

鑽井支出去了那裡smiley
55 : GS(14)@2010-11-28 21:48:16

可能計入那些資產成本入面,沒計入損益,到日後鑽出油就...
56 : 鱷不群(1248)@2010-11-28 22:10:34

55樓提及
可能計入那些資產成本入面,沒計入損益,到日後鑽出油就...

除非是計入物業、廠房及設備,但這樣做比計入模型資產更不如,而自認失敗了,就需要write-off
57 : GS(14)@2010-11-28 22:37:39

56樓提及
55樓提及
可能計入那些資產成本入面,沒計入損益,到日後鑽出油就...

除非是計入物業、廠房及設備,但這樣做比計入模型資產更不如,而自認失敗了,就需要write-off


其實現在的較為進取的會計方法,未來一定會受到更大代價,但是那時候蝕多和蝕少還有甚麼所謂?
58 : GS(14)@2011-01-06 22:47:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110106002_C.pdf
拿番D買殼成本先
59 : GS(14)@2011-01-11 08:05:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?
60 : 鱷不群(1248)@2011-01-11 20:47:02

59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查
61 : GS(14)@2011-01-11 20:47:29

60樓提及
59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查


你寫張野,我地一人一張送去證監
62 : 鱷不群(1248)@2011-01-11 22:21:54

61樓提及
60樓提及
59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查


你寫張野,我地一人一張送去證監

證監不會理的。它自己無石油產品可賣,可以買來交貨,還可以叫供應商直接運貨給買家,這個與346的燃油貿易無多大分別,問題是點解中間環節要加850上去
63 : GS(14)@2011-01-11 22:28:10

62樓提及
61樓提及
60樓提及
59樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110109/LTN20110109004_C.pdf
咁大張單,買方是誰呢?

重點是它那裡有這數量的石油產品可賣,我就主張商業罪案調查科主動調查


你寫張野,我地一人一張送去證監

證監不會理的。它自己無石油產品可賣,可以買來交貨,還可以叫供應商直接運貨給買家,這個與346的燃油貿易無多大分別,問題是點解中間環節要加850上去


幫它造盈利,賣個好價錢
64 : 鱷不群(1248)@2011-01-16 15:27:31

北非政變呀smiley
65 : GS(14)@2011-02-15 07:51:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110214270_C.pdf
中亞能源控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈,彭賜明先生(「彭先生」)已獲委任為本公司之副行政總裁,由二零一一年二月十四日起生效。

彭先生,52歲,於一九八一年取得曼徹斯特大學計算系理學學士。彼為Shell Exploration Asia Pacific(「Shell 」)之一位著名領導者。彼自一九八二年起加入Shell擔任經濟及規劃工程師,此後,彼幾近三十年之職業生涯間涉及井場石油工程、油藏工程、綜合天然氣供應發展、企業規劃、產能及技術管理及人力資源管理。於彼自Shell離任前,彼擔任Shell於亞太區之非營運投資業務及合資企業業務之總經理。彼為Shell於該等項目之股東代表(包括西江油田合資營運之聯合管理委員會成員)及為Sabah Gas Joint Operation Company之替任董事。

彼亦擔任石油工程師學會(「石油工程師學會」)之會員並曾經是馬來西亞國際工商會之發展及營運小組委員會之主席。
66 : GS(14)@2011-02-19 14:00:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110217002_C.pdf
老闆又醒D垃圾偷8266的錢,以3,000萬現金加3,300萬CB加200萬8266 Option支付,看來之前收購有些阻礙,3,000萬需要來幹甚麼?
67 : GS(14)@2011-03-01 08:00:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110228092_C.pdf
董事會欣然宣佈,於二零一一年二月二十八日,本公司之全資附屬公司金建達(作為買方)與林先生(作為賣方)就建議收購銷售股本而訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。

央廣迅龍主要從事透過流動網絡直接向手提電話提供中國廣播公司製作之優質財經新聞。有關建議收購事項之本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條而作出。

董事會謹此強調,於本公佈日期,概無就建議收購事項訂立具約束力之協議。由於建議收購事項可能會或不會進行,故投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。本公司將根據創業板上市規則於適當時候就建議收購事項作出進一步公佈。
68 : 自動波人(1313)@2011-04-05 02:24:03

8266 1供1,每股$0.1
850承諾要貨


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110404156_C.pdf

公開發售
本公司建議按於記錄日期每持有一股股份可獲發一股發售股份之基準,以每股發售股份0.1港元
之認購價透過公開發售方式發行不少於588,567,428股發售股份及不多於592,147,428股發售股份
並須於接納時悉數繳足,以籌集不少於約58,860,000港元(扣除開支前)。合資格股東無權申請超
出彼等各自於公開發售項下之配額之未獲接納之額外發售股份。本公司將不會向受禁股東提呈
公開發售。
公開發售乃僅向合資格股東提呈。為符合公開發售之資格,所有股份過戶文件必須於二零一一年
五月五日下午四時三十分前遞交過戶處以辦理登記手續。本公司將於二零一一年五月六日至二
零一一年五月十三日(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定參與公開發售之
資格。
中亞能源已根據包銷協議向本公司及包銷商作出承諾:(i)促使認購中油資源根據公開發售有權
認購之177,785,861股發售股份;(ii)直至最後終止時限(包括該時限)為止,以中油資源名義登記
並由其實益擁有之177,785,861股股份將仍以中油資源名義登記並由其實益擁有;及(iii)直至最後
終止時限(包括該時限)為止,中亞能源將仍為中油資源全部已發行股本之最終法定及實益擁有
人。
69 : 自動波人(1313)@2011-04-05 02:34:29

ever champion上次要果9千萬股:
http://webb-site.com/ccass/chistory.asp?issue=3394&part=450

他們不停地要貨..
70 : GS(14)@2011-04-05 11:06:14

一見到長雄就唔開胃,blacklisted

長雄是大凌附屬證券行
71 : 估民(6429)@2011-04-05 18:27:26

1856係財華社0既證券行?
72 : GS(14)@2011-04-05 18:32:35

71樓提及
1856係財華社0既證券行?


我指的附屬,是真正持有者,但1856我是查不到它是
73 : GS(14)@2011-04-19 22:23:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419018_C.pdf
就 可 能 投 資 哈 爾 濱 中 孚 能 源 有 限 公 司
訂 立 諒 解 備 忘 錄

目 標 公 司 為 一 家 於 二 零 零 八 年 七 月 根 據 中 國 法 律 成 立 之 有 限 公 司。於 本 公 告 日 期,目 標公司的註冊資本為人民幣10,000,000元(相當於約11,900,000港元)。目標公司主要於中國哈 爾 濱 經 營 天 然 氣 輸 送 業 務,以 及 壓 縮 天 然 氣(CNG)站 及 合 成 天 然 氣(SNG)站 業 務。目 標公 司 為 首 家 於 哈 爾 濱 經 營 壓 縮 天 然 氣 站 之 公 司,目 前 於 哈 爾 濱 經 營 四 個 壓 縮 天 然 氣 站 及一 個 主 要 合 成 天 然 氣 站。

為 確 立 本 集 團 的 綜 合 能 源 及 化 工 集 團 之 市 場 地 位,本 集 團 積 極 發 掘 各 方 面 之 商 機,增 強能 源 相 關 業 務 之 組 合。董 事 認 為,可 能 投 資 對 本 集 團 及 股 東 整 體 均 屬 有 利,本 集 團 可 藉此 受 惠 於 中 國 壓 縮 天 然 氣 站 及 合 成 天 然 氣 站 的 業 務。
74 : 鱷不群(1248)@2011-04-19 23:22:09

哇,明目張膽,點解不當人工派出,到時連關連交易也不用。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419869_C.pdf

於二零一一年四月十九日(交易時段後),本公司與認購人就認購事項訂立認購協議,據此,認購人同意按行使價每股認股權證股份0.45港元(可於發生任何調整事件及其他可能對認股權證持有人享有之權利構成不利影響之攤薄事件時予以調整),認購附帶權利可認購200,000,000股認股權證股份的200,000,000份認股權證。每份認股權證附帶認購一(1)股認股權證股份的權利。

認股權證將按認購價每份認股權證0.01港元認購。

由於認購人為一名執行董事兼主要股東,故亦為本公司的關連人士,認購事項構成上市規則項下本公司方面的一項非豁免關連交易,並須遵守報告、公告及獨立股東批准的規定。
75 : GS(14)@2011-04-20 22:24:53

其實應該是人工出,扮認購新股更高招
76 : GS(14)@2011-04-28 20:44:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110426070_C.pdf
變相2合1
77 : GS(14)@2011-05-18 22:03:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110518032_C.pdf
8266供股是用來偷錢
78 : GS(14)@2011-06-08 08:03:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110607048_C.pdf
財技人
79 : GS(14)@2011-06-08 22:55:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110608590_C.pdf
突 尼 西 亞KSAR HADADA PERMIT第 二 次 續 期

董 事 會 亦 已 獲 告 知,許 可 證 的 先 前 營 運 商 已 撤 出 及 擬 轉 讓 其 於 許 可 證 的 參 與 權 益 予 合營 集 團 的 餘 下 成 員。本 公 司 殷 切 自Petroceltic Ksar Hadada Limited收 購 若 干 參 與 權 益,然而,於本公告日期,概無簽訂有關該收購的具法律約束力協議。本公司將於適當時候作 出 進 一 步 公 告。
80 : Hierro(1191)@2011-06-18 00:54:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110617040_C.pdf

8266公開發售結果

已接獲涉及合共469,985,575股發售股份(相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約79.85% )之合共六份發售股份之有效接納。

由於公開發售認購不足,包銷商須認購或促使認購118,581,853股發售股份(相當於公開發售項下發售股份總數約20.15% )。就此,包銷商、分包銷商及彼等所促使之認購人(為獨立人士並與本公司或其任何附屬公司或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)概無關連)已認購118,581,853股發售股份。
81 : GS(14)@2011-06-25 13:57:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110624090_C.pdf
本 公 司 董 事 會(「董 事 會」)謹此知會本公司股東(「股 東」)及潛在投資者,本 集 團預 期截至二零
一一年三月三十一日止全年之綜合業 績與截至二零一零年三月三十一日止之虧 損比 較將錄 得更 大
虧 損, 主 要 原因
( 1)記 錄 根 據 香 港 公 司 收 購 及 合 併 守 則 的 一 般 性 要 約 之 非 經 常 性 專 業 費 用 ;
及( 2)較 高 僱 員 及 營 運 成 本 。
82 : GS(14)@2011-07-01 17:42:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110628054_C.pdf
8266

蝕大少少,還有2,000萬現金
83 : Hierro(1191)@2011-07-02 02:45:33

82樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110628/GLN20110628054_C.pdf
8266

蝕大少少,還有2,000萬現金資產負債表真簡潔
84 : GS(14)@2011-07-02 10:54:35

那3,000萬可能都是幫前殼主偷
85 : GS(14)@2011-07-06 08:05:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110703086_C.pdf
850蝕多年又無錢,一年蝕兩億啊
86 : GS(14)@2011-07-17 21:41:52

850
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110717014_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東,於二零一一年七月十六日,本公司之一間全資附屬公司與一間獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與彼等概無關連之目標公司(「目標公司」)訂立一份不具法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),內容有關可能收購(「可能收購事項」)目標公司之若干股權,而倘可能收購事項得以落實,根據上市規則,其可能構成本公司之一項須予公佈交易。

目標公司乃一間美國石油及天然氣生產、開發及勘探公司。諒解備忘錄旨在建立本集團與目標公司於工作上之合作關係。於簽署諒解備忘錄後,本公司將進行其必要之盡職審查以進一步探討可能收購事項。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110717024_C.pdf
延遲就可能投資
哈爾濱中孚能源有限公司之
諒解備忘錄
87 : GS(14)@2011-07-20 00:00:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110719026_C.pdf
諒 解 備 忘 錄
董 事 會 欣 然 宣 佈,於 二 零 一 一 年 七 月 十 九 日,本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司 金 建 達( 作 為 買 方 )與 李 先生、Jiang先 生、授 予 方 及 目 標 公 司 就 建 議 收 購 事 項、建 議 授 予 及 建 議 認 購 事 項 訂 立 諒 解 備 忘 錄。於 同 日,柯 先 生 訂 立 擔 保,據 此,柯 先 生 已 同 意 以 金 建 達 為 受 益 人 擔 保 目 標 公 司 妥 為 履 行 諒 解 備忘 錄 項 下 對 其 所 施 加 或 其 所 承 擔 之 所 有 責 任,並 承 諾 會 向 金 建 達 彌 償 及 有 效 地 彌 償 諒 解 備 忘 錄項 下 所 規 定 之 一 切 負 債、損 失、損 害、成 本 及 開 支。

目 標 公 司 乃 一 間 投 資 控 股 公 司。於 本 公 佈 日 期,目 標 公 司 擁 有 中 國 公 司 之 所 有 註 冊 及 繳 足 股 本。

中 國 公 司 主 要 從 事 液 晶 顯 示 器 模 塊 之 技 術 開 發、設 計、生 產 及 銷 售。

...建 議 授 予 之 代 價 須 為 港 幣1.00元,並 將 由 金 建 達 以 現 金 支 付,而 建 議 行 使 之 代 價 須 不 少 於 港 幣1,100,000元。建 議 行 使 之 代 價 及 付 款 方 法 將 由 授 予 方 與 金 建 達 作 進 一 步 磋 商。

「Jiang先 生」 指 Jiang Heng Liang先 生,其 中 一 位 賣 方

「中 國 公 司」 指 郴 州 駿 峰 微 電 子 有 限 公 司,一 間 於 中 國 成 立 之 有 限 公 司
88 : 少管閒事(14765)@2011-08-15 08:12:44

........................................................................................................................................................................................
89 : GS(14)@2011-08-16 06:57:00

cap到水嘛

現有股份的配售及新股認購
於 二 零 一 零 年 十 月 十 九 日, 本 公 司 與 潘 森 先 生(「 賣 方 」, 為 一 名 執 行 董 事 及 主 要 股 東 )及 建 達( 香港 )資 本 市 場 有 限 公 司(「 配 售 代 理 」)訂 立 股 份 配 售 協 議, 據 此, 配 售 代 理 已 同 意 代 表 賣 方, 按 盡力 基 準 向 不 少 於 六 名 承 配 人 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 港 幣 0 . 5 5 元 配 售 由 最 多 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 現 有 股
份組成之配售股份,而賣方已有條件同意按認購價認購或促使(包括來自 E v e r  S o u r c e  E n t e r p r i s e s L imi t e d(「E v e r  S o u r c e」)之促使)認購由最多 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股新股份(即配售代理實際配售之配售股份相同數目)組成之認購股份。

同日,賣方與本公司就按上述配售價認購最多4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0股新股份(「認購股份」)訂立認購協議。配售事項為無條件。認購事項須待( i )聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣;及( i i )完成配售
事項後,方可作實。

認購於二零一零年十一月一日完成。認購事項的所得款項淨額將約為港幣 2 0 3 , 8 9 2 , 0 0 0 元。董事將
所 得 款 項 淨 額 用 作 拓 展 本 集 團 於 中 國 黑 龍 江 省 齊 齊 哈 爾 油 田 之 採 油 設 施 及 用 作 本 集 團 之 一 般 營 運資金及任何潛在收購。
90 : 少管閒事(14765)@2011-08-17 20:32:31

.............................................................................................................................................................................................
91 : GS(14)@2011-08-17 22:59:15

鱷兄有無野講?
92 : 鱷不群(1248)@2011-08-18 00:07:01

無時間理會這種廢話

1. 配股是去年的事,後事如何,不用多說了

2. 如果要買「原油脫水機」,可能是受地下水問題困擾,算什麼好消息?

3. 投產不等於賺到錢,可以是繼續蝕錢

4. 營業額有3億幾或2.8億又如何,有幾多是石油開採?

5. 什麼時間差?弄清楚誰是買家再說。

6. 要玩蒸汽,你想產量幾多?
93 : 少管閒事(14765)@2011-08-18 03:46:31

....................................................................................................................................................................................
94 : GS(14)@2011-08-18 07:41:43

點解咁多錢呢句是白痴
95 : GS(14)@2011-09-01 22:31:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201109011343_C.pdf
買油技術公司失敗
96 : 鱷不群(1248)@2011-09-26 02:47:51

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 849572&sec_id=15307
原來鄺教授個地盤轉手了,Oil & You更變了Oil & Me
97 : GS(14)@2011-09-26 21:31:07

他在Capital Money還有
98 : GS(14)@2011-09-28 23:15:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110928040_C.pdf
buy rubbish
99 : 鱷不群(1248)@2011-09-28 23:19:56

98樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110928/GLN20110928040_C.pdf
buy rubbish

我怕有排蝕
100 : GS(14)@2011-09-29 10:59:42

目的正是咁
101 : GS(14)@2011-10-03 23:42:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201110031713_C.pdf
本公司欣然宣佈,在中華人民共和國黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基油田富718油區成功
鑽遇兩口水平井。
第一口水平井(即TH4)於2011年9月9日開鑽,總量度井深935米,鑽遇水平段長度98.31
米,油層平均厚度 5.96米。
第二口水平井(即TH5)於2011年9月23日開鑽,總量度井深900米,鑽遇水平段長度121
米,油層平均厚度 6.67米。
上述油井由中亞能源技術團隊負責設計,中國石油天然氣總公司屬下的長城鑽探工程有
限公司井下作業分公司為負責此次鑽井計畫之承包商。這次鑽井是採用最高技術的美國
LWD(Log While Drilling,隨鑽測井)科技,而完井亦採用井下鐳射切割的篩管來達到防
沙效果以產生最高石油流量。為提高生產效率,我們將在油井內安裝水平抽油泵。
縱使在地質上面對一些難度,這次成功打井加上兩口油井都發現了石油,證明富718區具
有前景及值得進一步開發。本公司現在富拉爾基油田共有九口水平井。
102 : andy(858)@2011-10-24 13:43:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111024086_C.HTM

暴升44%后停牌
103 : GS(14)@2011-10-24 21:50:34

有甚麼玩?
104 : Hierro(1191)@2011-10-24 21:52:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111024338_C.pdf

董事會謹確認集團正與一伙伴商討可能成立合資企業(「合資企業」),該合資企業將會尋找、識別及投資不同的石油及天然氣業務資產及機會;及本公司可能由該伙伴獲得融資並用於合資企業投資、營運及管理與及一般集團需要(「項目」)。
105 : GS(14)@2011-10-24 21:52:46

下一步大家估到啦
106 : Hierro(1191)@2011-10-24 21:53:17

係人都知佢想點啦
107 : GS(14)@2011-10-24 21:56:01


108 : hoffman85(6358)@2011-11-24 23:03:05

I am monitoring this stock right now, possible chance to push up the price for shares issue?
109 : GS(14)@2011-11-25 09:15:34

108樓提及
I am monitoring this stock right now, possible chance to push up the price for shares issue?

都升了好多啦
110 : hoffman85(6358)@2011-11-28 22:38:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111127007_C.pdf

中亞能源(850)公布截至9月底止半年業績,虧損擴至8595萬元,每股虧損2.08仙,不派息。中亞能源去年同期虧損7648萬元,每股虧損2.08仙。

but today rebound so much?
111 : GS(14)@2011-11-28 22:46:25

在在需財
112 : GS(14)@2011-11-28 22:46:39

http://zkiz.com/news.php?id=6363
113 : 八旗子弟(15368)@2011-12-01 12:19:21

8266今日升咗,派貨?
114 : lam(884)@2011-12-01 12:24:19

113樓提及
8266今日升咗,派貨?

旗兵兄有貨?
115 : mcw12345(1776)@2011-12-01 12:50:06

3樓提及
2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?


我當年只係聽過會炒到上$1.4 (果時$1 左右)
116 : 八旗子弟(15368)@2011-12-01 17:19:00

114樓提及
113樓提及
8266今日升咗,派貨?

旗兵兄有貨?
無,呢隻覺得唔拖唔水
117 : greatsoup38(830)@2011-12-01 21:52:06

115樓提及
3樓提及
2樓提及
此股在年頭有人吹什麼6月上4元,結果大家也看到了吧
經過半年的洗禮,股價也差不多打回原型smiley


我們一早看壞了很久,但是基本上資料都失掉了,不如你試試整理下由2007年供股起的公告?


我當年只係聽過會炒到上$1.4 (果時$1 左右)


呢D笑話拿番去笑就算啦
118 : greatsoup38(830)@2012-01-05 23:44:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120105817_C.pdf
game over
119 : greatsoup38(830)@2012-01-08 15:08:51

http://www.frc.org.hk/pdf/E02-10 ... 28Eng%29_110909.pdf
呢間財務匯報局都查過
120 : greatsoup38(830)@2012-03-17 16:12:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120316001_C.PDF
又塞垃圾入8266

日期: 二零一二年二月二十二日(於聯交所交易時段後)(經日期為二零一二年三月十五
日之補充協議補充)
訂約方: (1) 買方(作為買方)
(2) 賣方(作為賣方)
除第一賣方為(i)中亞能源已發行股本之12,500,888股股份(相當於中亞能源已發行股本約0.30% )之
持有人;及(ii)利成礦業有限公司(中亞能源之聯營公司,而中亞能源為其已發行股本之43%持有人)
已發行股本之57%持有人;及(iii)第二賣方為利成礦業有限公司之中國附屬公司之法定代表外
,就
董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,各賣方為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三
方。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,各賣方與本公司及本公司之關連人士並無任
何過往業務關係。
將予收購之資產
根據該協議,賣方已同意出售而買方已同意收購銷售股份,相當於目標公司於本公佈日期之已發行
股本之75%。
代價
買賣銷售股份之代價39,000,000港元須由買方以下列方式支付(將由賣方按第一賣方80%及第二賣
方20%之基準分佔):
(a) 10,400,000港元須由買方以香港持牌銀行開出之本票向賣方支付及以賣方為抬頭人或按賣方
於完成時可能指示之方式開出;
(b) 11,700,000港元須由買方透過促使本公司於完成時向賣方發行第一批債劵方式支付;
(c) 11,700,000港元須由買方透過促使本公司於完成時向賣方發行第二批債券方式支付;及
(d) 餘額5,200,000港元須於完成時由買方透過促使本公司向賣方發行承兌票據方式支付。
該代價乃經參考(i)目標集團之財務狀況、業務前景及未來展望;(ii)目標集團之盈利能力;及(iii) 溢
利擔保項下之擔保溢利之6.5倍溢利盈利比率後釐定。6.5倍溢利盈利比率乃經參考與目標集團類似
行業內之其他市場可比較公司而釐定。代價乃經該協議訂約方公平磋商後達致。董事認為,建議收
購事項之條款及條件屬公平合理,並按一般商業條款訂立,且符合本公司及股東之整體利益。
現金代價將由買方透過本集團之內部資源及╱或貸款融資支付。
根據該協議,賣方已向買方承諾並契諾,緊隨完成後,彼等須向買方寄存可換股債券及承兌票據之
證書,並將在悉數支付短缺數額後發放予賣方。
121 : GS(14)@2012-05-09 23:29:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120509540_C.pdf
董事會欣然宣佈,汪波先生已獲委任為本公司之執行董事兼主席,自二零一二年五月
九日起生效。執行董事潘森先生將辭任本公司之主席職務並將獲委任為本公司之榮譽
主席,自二零一二年五月九日起生效。
委任執行董事及主席
中亞能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,汪波先生
(「汪先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼主席,自二零一二年五月九日起生效。
汪先生,37歲,彼於國際石油及天然氣業務發展方面擁有逾10年經驗。汪先生曾擔任兩間
已發展油田集團,即Eagle Imran Mining Limited及Laws King Group Limited之行政總裁,
負責一系列綜合項目之業務發展,包括於中華人民共和國內蒙古自治區、吉林省、哈薩
克斯坦、土庫曼斯坦及美利堅合眾國之油田、天然氣及黃金開採。
v汪先生於二零零二年參與吉林境內油田之勘探及開採開發工作,及其後成立世新泰德投
資諮詢有限公司並於二零零四年就吉林乾122油田區塊訂立共同開發協議。汪先生負責
營運並為該油田之聯合管理委員會成員之一。
自二零零五年以來,汪先生已參與多項國際採礦及能源項目、合併及收購,並領導Eagle
Imran Mining Limited及Laws King Group Limited控制大烏拉爾集團及可汗集團。汪先生
現時為Asia Eagle Mining Investment Limited之執行董事(自二零一一年九月起)及Laws
King Group Limited之副主席(自二零一一年七月起)。
除上文所披露者外,汪先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之
其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位,
或其他重要任命及專業資格。
汪先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公
告日期,汪先生概無持有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露之
本公司任何股份。
汪先生已於二零一二年五月九日與本公司訂立董事服務協議,自二零一二年五月九日起
計為期三年,惟須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺
選連任。汪先生之董事薪酬為每年120,000港元,其乃參考彼於本公司之職責及責任而釐
定。汪先生亦享有服務協議項下本公司之合共20,000,000份購股權,其將於服務協議日期
後三個月授出。該等購股權之行使期為自授出日期起計為期三年。10,000,000份購股權將
於該權利授出獲接納後賦予行使,而餘下10,000,000份購股權將於授出日期後十二個月
賦予。授出購股權將須完全遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)之規定,及本公司將
於授出日另行作出公告。

主席辭任及委任榮譽主席
本公司執行董事兼主席潘森先生將辭任本公司之主席職務並將獲委任為本公司之榮譽
主席,並將留任執行董事,自二零一二年五月九日起生效。
122 : GS(14)@2012-06-17 18:44:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120617003_C.pdf
蝕少30%,至1.1億,財務叫還可以
123 : GS(14)@2012-06-17 18:44:57

業務前景
儘管經濟仍正面臨來自歐元區債務危機之挑戰,但由於預測來年之增長更為放緩,故眾
多政府正考慮若干長期刺激計劃之需要。除單一緊縮措施以外之寬鬆計劃之呼聲於眾
多國家越來越大。例如,導致希臘政府選舉之主要原因之一乃國內緊縮計劃之辯論。中
國政府亦於二零一二年五月開始實施若干如進一步降低存款儲備金率及批准約人民幣
36,000,000,000元之財政補貼計劃之寬鬆政策以刺激內需。由於該等計劃,儘管全球經濟
可能仍然非常脆弱,惟管理層相信其於未來數年將再度緩慢改善。根據石油輸出國組織
(「石油輸出國組織」)及國際貨幣基金組織之近期預測,二零一二年之全球經濟增長仍預
期增加超過3%。就短期而言,由於歐元區問題之不確定性、美國近期經濟及就業數據不
利及石油輸出國組織維持石油供應水平,油價可能繼續承受壓力。然而,於長線而言,由
於發展中國家(主要是中國及印度)持續增長而對石油之需求增加及世界石油儲備不斷
減少之性質,本集團認為油價將再度上升。本集團仍然認為,石油及能源行業之長期前
景就長遠而言仍然十分樂觀。
現時,本集團近期主要收入增長領域為齊齊哈爾油田之新增兩口水平井之持續發展(一
旦油田發展計劃於六月完成)。同時,本集團積極物色及評估新商機,尤其是於中國(吉
林及內蒙古等省份)之上游石油及天然氣業務,並在國際上主要為加拿大及美國資產。
取決於持續盡職審查,於Kazakhstan Global Songkaer Petroleum Company Limited之建議投
資將在短期內為增強本集團之創收及增長能力及為本集團增長於全球舞台上邁出另一
步提供機遇。
展望未來,本集團將持續謹慎及策略性於全球物色能源相關機遇,以進一步多元化本集
團之投資組合及鞏固未來前景。此外,管理層亦將進一步優化其現時營運,且相信本集
團正朝著成為一間聲譽卓越之國際能源相關公司之正確方向邁進。憑藉本集團現時具備
專業知識及經驗之管理團隊及令人印象深刻之成功經營歷史,管理層對其未來持續長期
發展充滿信心。

124 : GS(14)@2012-06-17 18:45:17

於報告年度末的修訂結果為:
1. 已於二零一一年九月完成兩口水平井的鑽探,令P1證實儲量增加而P2概算儲量等量
減少約80,000噸。
2. 報告年度的產量約為9,000噸。
管理層欣然報告,齊齊哈爾油田的1P總儲量、2P總儲量(「P1及P2之和」)及3P總儲量
(「P1、P2及P3之和」)分別為約495,000噸、1,360,000噸及2,801,000噸。
修訂乃根據阿派斯截至二零一一年三月三十一日之儲量報告結果而作出,於報告年度並
無嘗試正式更新儲量變動,而管理層將於下個報告年度末進行正式評估。
125 : GS(14)@2012-07-07 18:51:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120706844_C.pdf
配售協議
於二零一二年七月六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配
售代理同意代表本公司,按盡力基準以配售價每股配售股份0.1485港元向不少於六
名承配人(彼等及彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方)配售配售股份(涉及合
共673,400,000股新股份)。
配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後,方可作實。本公司將
向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。
配售價乃經本公司與配售代理按公平原則磋商後達致。董事認為,配售價、配售協
議之條款及據此擬進行之交易屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。
配售股份相當於本公司現有已發行股本約16.31%,並相當於經配發及發行配售股
份擴大後本公司已發行股本約14.02%。
...
進行配售事項之理由
本集團主要從事開採及銷售原油、銷售化工產品、買賣商品、物業投資以及提供油漆
服務業務。
董事認為,配售事項乃為本公司籌集額外資金之良機,並可同時擴闊本公司之股東及
資本基礎。
董事會認為,配售事項之乃按正常商業條款訂立,且屬公平合理,並符合本公司及股
東之整體利益。
所得款項用途
配售事項之所得款項總額將約為100,000,000港元。經扣除配售事項之佣金及其他相
關開支後,配售事項之所得款項淨額估計約為98,650,000港元,相當於淨發行價每股
配售股份約0.1465港元。董事擬將所得款項淨額用作一般營運資金及倘合適機遇湧現
時用於任何未來潛在收購。

126 : GS(14)@2012-07-20 12:43:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120720011_C.pdf
配售協議失效
董事會宣佈,有關按盡力基準以每股配售股份0.1485港元之價格配售最多673,400,000
股配售股份之配售協議已於二零一二年七月十九日失效。
由於近期香港股市波動,截至二零一二年七月十九日(即配售協議之最後截止日期),
配售代理未能成功以每股配售股份0.1485港元之價格配售配售股份。因此,配售協議並
未成為無條件及配售事項將不會進行。
127 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-09 23:32:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120809554_C.pdf
配售協議
於二零一二年八月九日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代
理同意代表本公司,按盡力基準以配售價每股配售股份0.1600港元向不少於六名承配人
(彼等及彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方)配售配售股份(涉及合共437,500,000
股新股份)。
配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後,方可作實。本公司將向
聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

配售代理, 讓人感覺有點可怕
128 : GS(14)@2012-08-10 09:19:04

配售協議
於二零一二年八月九日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代
理同意代表本公司,按盡力基準以配售價每股配售股份0.1600港元向不少於六名承配人
(彼等及彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方)配售配售股份(涉及合共437,500,000
股新股份)。

...
所得款項用途
配售事項之所得款項總額將為70,000,000港元。經扣除配售事項之佣金及其他相關開支
後,配售事項之所得款項淨額估計約為67,600,000港元,相當於淨發行價每股配售股份約
0.1545港元。董事擬將所得款項淨額用作一般營運資金及倘合適機遇湧現時用於任何未
來潛在收購。

其實是乜水呢? 哈哈,盧先亞真叻
129 : GS(14)@2012-08-14 12:30:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120813155_C.pdf
虧損擴大1.2倍至1,100萬

僱員成本(5,492) (4,484)
研究及開發費用(2,445) (1,243)
折舊及攤銷(205) (105)
其他營運開支(9,939) (4,356)
融資成本2 (666) (157)
應佔聯營公司虧損(853) (21)

本集團於截至二零一二年六月三十日止三個月之虧損自二零一一年同期之約港幣5,707,000元增加
106%至二零一二年之約港幣11,757,000元。此乃主要是由於確認轉換可換股債券之虧損,確認了可
換股債券之期權之公允值虧損及本期間確認之可換股債券負債部份之實際利息開支增加。
截至二零一二年六月三十日止三個月,本公司擁有人應佔虧損約港幣11,691,000元(二零一一年: 約
港幣5,719,000元),較上年度同期增加104%。

...
前景
由於香港在全球金融危機的影響,本集團已於主要市場上專注於人力資源方面的投資來鞏固我們
之主營業務。
因應近年手機娛樂業務繁榮流行,尤其各大供應商透過設立新專責部門以便進入這流行市場,使得
該市場競爭日趨激烈。本集團將繼續發掘新的商機及分散我們對有關現有頻道之優質服務及廣告
形式、流動營運商業務及流動應用程式的倚賴。如我們擴展內容整合業務以管理我們業務合作夥伴
之知識產權。在東南亞地區的新市場,本集團將代表當地營運商擔任主要內容整合者及為他們確定
業務,以提高收益及減少資源分配。因應越來越多裝置提供WiFi連接功能,本集團將與WiFi服務供
應商及手機╱平板電腦生產商發展更密切之商業關係。
本集團與各營運商緊密地合作以加強我們之體育頻道,尤其是足球頻道。我們之重點亦包括例如娛
樂、生活及休閒、餐飲、電影、卡通、遊戲、運程等其他內容服務,尤其是為中國以外地的華人社區
提供服務。在此支持之下,本集團正在與更多內容合作夥伴及技術提供商,包括知名品牌及頂尖遊
戲公司,以年輕一族為目標,提供生活時尚方面之應用程式及服務,例如約會服務、流動日誌及流
動漫畫。
而4G的技術將會為亞洲巿場尤其是大中華市場帶來強而有力的改變,變得更先進的網絡及多媒體
化內容。因此,我們計劃利用我們的知識及經驗,與營運商攜手為亞洲巿場提供各式各樣豐富媒體
內容及建立有潛能之iPhone 4G平台。
金融危機嚴重打擊中國房地產市場分部,其所帶來的影響儘管可能會在世界各地中央銀行協助該
行業發展揮之不去。中國政府鑒於經濟前景及其他區內因素促使中國政府推出及改變多項政策,
其亦影響項目發展的結果;有鑑於此,住房需求仍是大部份人的基本需求,尤其是新婚及渴望向上
的年輕一代及希望返回出生地與家人團聚的人們。儘管我們於執行計劃時審慎行事,但我們對發展
仍持樂觀態度。
憑藉收購一間液晶顯示器及觸控屏幕製造廠房之33.33%權益,而未來亦可能增加該之權益,旨在擴
闊本集團之業務。該廠房現時與一間具有對頂級「觸摸屏平板電腦」製造商之堅實銷售額之觸摸屏
晶片製造商合作。
觸摸屏於眾多應用程式中使用,例如,用於直接機械控制私重工業、清潔及易控的醫療及可帶來更
好用戶體驗的娛樂/媒體如電視或電腦屏幕,但最引人注目的便是近期最熱門的流動電話及平板電
腦。此等應用潮流最初由蘋果大力帶動,而現時三星、HTC及黑莓亦加入這一陣營。隨著劃分為數
個價格分類其技術成本日趨下降,向客戶供應選擇時,同等技術版本現可提供更低廉價格。就高端
流動產品而言,如蘋果,憑藉巨大的技術合作優勢,其銷售收入有目共睹。另一方面,低端產品,如
價值100美元的設備類別,彼等亦有其自身的市場賣點,尤其是在新興國家。從各種來源得出的最
新研究顯示,類別產品預計全球銷量最多達每年500百萬台。
隨著對觸摸屏的能力及潛力認識正不斷上升,預計此項技術的應用將會日益廣泛。
於二零一二年二月二十二日,本集團已訂立協議(並經於二零一二年三月十五日之補充協議所補
充)以收購一間從事買賣有關顯示器模塊及觸摸屏模塊之電子零件及元件,並提供附帶工程服務之
專業解決方案以滿足個別客戶需要業務之公司及其附屬公司(「目標集團」)之75%權益。
為透過橫向整合而多元化本集團之現有業務並將股東的回報最大化,本集團一直在物色進一步投
資機會。由於本集團之現有液晶顯示器及觸摸屏生產業務使用目標集團所銷售之電子零件,故收
購目標集團將確保可按具競爭力價格為現有液晶顯示器及觸摸屏生產穩定及持續供應有關電子零
件。此外,融合目標集團所提供之液晶模塊及觸摸屏模塊之專業產品解決方案將提升本集團之液晶
顯示器及觸摸屏生產之競爭力及議價能力,並因此可以較高價格及╱或較高溢利率銷售。
於本報告日期,該建議收購事項仍在進行中。由於根據創業板上市規則,該建議收購事項構成本公
司之一項非常重大收購事項,一份截有(其中包括)(i)建議收購事項之進一步詳情;(ii)目標集團之
會計師報告;(iii)經擴大集團之未經審核備考財務資料;及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將
根據創業板上市規則寄發予股東。有關該建議收購事項之詳情,請參閱本公司於二零一二年三月
十五日作出之公佈。
130 : greatsoup38(830)@2012-11-16 00:58:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121115565_C.pdf
於二零一二年十一月十五日(交易時段後),買方與賣方訂立該協議,據此,賣方已有
條件同意出售而買方已有條件同意向賣方購買銷售股份(相當於目標公司集團之全部
已發行股本之約46.77% ),總代價為3,600,000美元(相等於約27,900,000港元),須由買
方透過促使本公司於完成時向賣方(或其代名人)配發及發行代價股份方式向賣方(或
其代名人)支付。
於收購事項後,本公司(透過買方)將間接持有目標公司之全部股本之約46.77%,而投
資於目標公司乃符合本集團之業務策略,並預期將提升本集團之產生收入及增長能力。
....
該協議
日期: 二零一二年十一月十五日
訂約方: (1) 賣方: 仇雙利先生,目標公司於本公告日期之約81.77%權益之
實益擁有人
(2) 買方: Winner Trend,本公司之全資附屬公司
...
溢利擔保
根據該協議,賣方已不可撤回及無條件地向買方保證及擔保:
(a) 截至二零一三年十二月三十一日止十二個月內(「首年期間」),目標公司集團於其
無保留意見經審核綜合財務報表所示之除稅及少數股東權益及任何非經常或特殊
項目後之經審核純利將不少於20,000,000港元(「首年擔保溢利」);
(b) 截至二零一四年十二月三十一日止十二個月內(「第二年期間」),目標公司集團於
其無保留意見經審核綜合財務報表所示之除稅及少數股東權益及任何非經常或特
殊項目後之經審核純利將不少於20,000,000港元(「第二年擔保溢利」);及
(c) 截至二零一五年十二月三十一日止十二個月內(「第三年期間」,連同首年期間及第
二年期間,統稱為「該等有關期間」及各自為一段「有關期間」),目標公司集團於其
無保留意見經審核綜合財務報表所示之除稅及少數股東權益及任何非經常或特殊
項目後之經審核純利將不少於20,000,000港元(「第三年擔保溢利」)。
作為賣方履行溢利擔保項下責任之抵押,賣方已向買方承諾並契諾,自完成日期起計至
其後一年屆滿當日止期間內,其不會轉讓或以其他方式出售任何113,585,118股代價股份
(「擔保中亞股份」)或就此創立任何產權負擔或其他權利,惟下文所述之情況除外。賣方
將於完成時就擔保Topact股份簽立以買方(或其代名人)為受益人之股份押記,且賣方承
諾將應買方合理之要求以買方(或其代名人)為受益人提供有關額外抵押。
...
有關目標公司集團之資料
目標公司於二零一二年四月十九日於塞浦路斯註冊成立為有限公司並為一間投資控股
公司,其由賣方全資實益擁有。於本公告日期,目標公司擁有松卡爾石油(於二零零六年
十二月二十九日於哈薩克斯坦註冊成立為有限公司)之99%股權,而松卡爾石油之餘下
1%股權由賣方擁有。
目標公司集團主要從事多種業務,包括但不限於在哈薩克斯坦開採原油及天然氣、生產
原油產品、勘探鑽井、原油及天然氣田及油田建設及安裝工程。
據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,賣方及其聯繫人士均為獨立於本公司
及本公司關連人士之第三方。由於目標公司於二零一二年四月十九日新註冊成立,故於
本公告日期概無可得之有關目標公司之財務資料。
有關松卡爾石油之資料
松卡爾石油主要從事多種業務,包括但不限於在哈薩克斯坦開採原油及天然氣、生產原
油產品、勘探鑽井、原油及天然氣田及油田建設及安裝工程。於本公告日期,賣方為松卡
爾石油之唯一最終實益擁有人。
松卡爾石油為生產建築材料及鑽探石油、氣田及地下工程之該等許可證之持有人。
松卡爾石油(作為承租人)與本公司之非全資附屬公司錦隆(作為出租人)已就由松卡爾
石油租用鑽井平台而訂立設備租賃協議,為期五年。
根據松卡爾石油按照國際財務報告準則編製之管理賬目之松卡爾石油之財務資料載列
如下。
截至
二零一一年
十二月
三十一日
止年度
截至
二零一二年
八月
三十一日
止首八個月
(約
百萬港元)
(約
百萬港元)
(未經審核) (未經審核)
收益58.7 35.4
除稅前純利2.1 5.4
除稅後純利2.1 5.4

二零一一年
十二月
三十一日

二零一二年
八月
三十一日
(約
百萬港元)
(約
百萬港元)
(未經審核) (未經審核)
資產總值12.2 34.1
負債總額(13.4) (10.7)
(負債)╱資產淨額(1.2) 23.4
進行收購事項之理由及裨益
本集團主要從事開採及銷售原油、銷售化工產品、商品貿易、物業投資及提供油漆服務。
松卡爾石油已從事多種業務,包括但不限於在哈薩克斯坦開採原油及天然氣、生產原油
產品、勘探鑽井、原油、氣田及油田建設及安裝工程。其於進行開採原油及天然氣業務方
面擁有豐富之知識、經驗及專業技能,且與其客戶擁有良好營運記錄。松卡爾石油毗鄰JS
CNPC-International Aktobe石油合營地區,於該地區具有穩定且不斷增長之石油及天然氣
田服務市場。
收購事項被認為於策略上符合本集團成為專注於能源相關業務之跨國公司之企業策略。
鑑於哈薩克斯坦石油及天然氣行業(已探明石油儲量為300億桶,排名世界第11位)之快
速增長,儘管開始之規模不大,收購事項將為日後於哈薩克斯坦能源行業擴展業務之核
心。哈薩克斯坦將為本集團於中國以外(不包括突尼西亞)涉足之第二個國家。
經計及上述理由,董事會認為,收購事項為本集團進一步加強其參與國際石油及天然氣
行業之良機。
憑藉松卡爾石油廣泛之知識、資源、經驗、技術及其於哈薩克斯坦開採原油及天然氣方
面之專業技能,董事認為,本集團將可透過收購事項進一步擴展其現有營運及業務,且
其預期亦可於長期改善本集團之收益及淨收入。因此,董事會認為,收購事項之條款及
條件屬公平合理,且收購事項符合股東及本公司之整體利益。
131 : GS(14)@2012-11-20 00:18:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121114208_C.pdf
8266
3個月虧損差不多約500萬,上半年虧1,800萬,增80%,重債。

前景
由於香港在全球金融危機的影響,本集團已於主要市場上專注於人力資源方面的投資來鞏固我們之主營業務。
因應近年手機娛樂業務繁榮流行,尤其各大供應商透過設立新專責部門以便進入這流行市場,使得該市場競爭日趨激烈。本集團將繼續發掘新的商機及分散我們對有關現有頻道之優質服務及廣告形式、流動營運商業務及流動應用程式的倚賴。如我們擴展內容整合業務以管理我們業務合作夥伴之知識產權。在東南亞地區的新市場,本集團將代表當地營運商擔任主要內容整合者及為他們確定業務,以提高收益及減少資源分配。因應越來越多裝置提供WiFi連接功能,本集團將與WiFi服務供應商及手機╱平板電腦生產商發展更密切之商業關係。
本集團與各營運商緊密地合作以加強我們之體育頻道,尤其是足球頻道。我們之重點亦包括例如娛樂、生活及休閒、餐飲、電影、卡通、遊戲、運程等其他內容服務,尤其是為中國以外地的華人社區提供服務。在此支持之下,本集團正在與更多內容合作夥伴及技術提供商,包括知名品牌及頂尖遊戲公司,以年輕一族為目標,提供生活時尚方面之應用程式及服務,例如約會服務、流動日誌及流
動漫畫。
而4G/LTE的技術將會為亞洲巿場尤其是大中華市場帶來強而有力的改變,變得更先進的網絡及多媒體化內容。因此,我們計劃利用我們的知識及經驗,與營運商攜手為亞洲巿場提供各式各樣豐富媒體內容及建立有潛能之智慧手機4G/LTE平台。
金融危機嚴重打擊中國房地產市場分部,其所帶來的影響儘管可能會在世界各地中央銀行協助該行業發展揮之不去。中國政府鑒於經濟前景及其他區內因素促使中國政府推出及改變多項政策,其亦影響項目發展的結果;有鑑於此,住房需求仍是大部份人的基本需求,尤其是新婚及渴望向上的年輕一代及希望返回出生地與家人團聚的人們。儘管我們於執行計劃時審慎行事,但我們對發展仍持樂觀態度。
觸摸屏於眾多應用程式中使用,例如,用於直接機械控制私重工業、清潔及易控的醫療及可帶來更好用戶體驗的娛樂╱媒體如電視或電腦屏幕,但最引人注目的便是近期最熱門的流動電話及平板電腦。此等應用潮流最初由蘋果大力帶動,而現時三星、HTC及黑莓亦加入這一陣營。隨著劃分為數個價格分類其技術成本日趨下降,向客戶供應選擇時,同等技術版本現可提供更低廉價格。隨著觸摸屏之廣泛普及和應用到我們日常生活的多個層面,本集團認為這發展方向是樂觀的。
於二零一二年九月,本集團已完成收購超豐科技之75%權益,一間從事買賣有關顯示器模塊及觸摸屏模塊之電子零件及元件,並提供附帶工程服務之專業解決方案以滿足個別客戶需要業務。為透過橫向整合而多元化本集團之現有業務並將股東的回報最大化,本集團已經及一直在物色進一步投資機會。
132 : greatsoup38(830)@2012-11-27 00:44:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121125018_C.pdf
截至二零一二年九月三十日止六個月
未經審核中期業績
摘要
(未經審核) (未經審核)
二零一二年 二零一一年
九月三十日 九月三十日
港幣千元 港幣千元 變動
收益 682,796 195,725 +249%
LBITDA1 (17,699) (78,496) -77%
LBIT1 (26,059) (87,722) -70%
本公司擁有人應佔虧損(未計確認就物業
投資及預付土地租賃款項之減值損失
及以股份支付之款項) (7,351) (63,656) -88%
未計確認就物業投資及預付土地租賃款項
之減值損失及以股份支付之款項 (21,747) (22,294) -2%
本公司擁有人應佔虧損 (29,098) (85,950) -66%
每股虧損(港仙) (0.70) (2.08) -66%
每股經常性虧損 2(港仙) (0.17) (1.54) -89%
註1: 未扣除融資收益及融資成本、所得稅開支、折舊、耗損及攤銷前虧損總額(「LBITDA」)及未扣除融資收
入及融資成本及所得稅開支前虧損總額(「LBIT」)分別包括集團應佔聯營公司之LBITDA及LBIT。
註2: 每股經常性虧損乃按本公司擁有人應佔虧損扣除確認物業投資及預付土地租賃款項及以股份支付之款
項減值損失計算。
– 收益增加249%至港幣682,796,000元。
– LBITDA及LBIT未扣除確認就物業投資及預付土地租賃款項之減值損失及以
股份支付之款項前,分別改善77%及70%。
– 本公司擁有人應佔虧損未計確認就物業投資及預付土地租賃款項及以股份支
付之款項減值損失及每股經常性虧損分別改善88%及89%。

虧損減10%,至3,000萬,無現金

業務前景
在本財政年度回顧期內,全球經濟依然面對嚴峻的形勢及不明朗因素。脆弱的歐
元區國家仍然是全球經濟主要的隱憂。美國的復甦及中國與其他新興市場的增長
步伐放緩,也打擊了全球需求的情況。
根據國際貨幣基金組織(「國際貨幣基金」)在二零一二年七月發佈的「世界經濟展望
更新」,預測二零一二年和二零一三年全球的經濟增長分別為3.5%及3.9%,較國際
貨幣基金去年的估計為低。於二零一二年十月,國際貨幣基金進一步下調二零一二
年和二零一三年的預測分別為3.3%和3.6%。二零一二年八月,國際能源機構考慮
到美國,中國及新興市場的石油需求放緩後,亦下調了二零一二年和二零一三年
平均石油需求預測,分別為每天30萬桶及每天40萬桶。
二零一二年中國的石油需求預計每天僅增長30萬桶,是由於整體工業市場和出口
放緩的結果。中國的出口已完全受到歐元區和美國不利情況的影響。二零一二年第
三季度,中國出口只有4.0%左右增長,與二零一二年上半年相比則有9.2%。中國
國內生產總值在第三季度只增長7.4%,相比過去幾年的10%左右增幅,二零一二
年全年經濟增長預測僅為7.5%。為保持和刺激國內經濟穩定增長,二零一二年九
月期間,中國政府宣布了一項廣泛的基礎建設項目,總投資遠遠超過一萬億元人
民幣。
國際原油價格於回顧期內之初持續下跌,因為公佈不同的差劣全球經濟指標後,
預期全球經濟增長和復甦疲弱,從而預見工業活動和商品的需求減少。布倫特原
油價格及西得克薩斯中質(「WTI」)原油價格於二零一二年六月分別跌破每桶100美
元和80美元。隨著歐洲聯盟峰會上積極討論有關歐元區救市計劃,美國聯邦儲備局
的第三輪量化寬鬆計劃,以及緩和對伊朗的石油供應問題尤其是石油貿易制裁,
國際原油價格從二零一二年六月底,直到二零一二年九月中旬再逐漸上升,布倫
特原油價格每桶達到110美元以上,及WTI原油價格每桶接近100美元。
然而,於二零一二年九月份公佈的美國原油庫存不斷上升,顯示經濟復甦可能較
預期為慢。此外,可能導致增加原油供應的原因是可允許的石油產量增加,以及石
油輸出國家組織成員國的出口增加,如沙特阿拉伯和尼日利亞,也阻礙了石油價
格的上升。
133 : greatsoup38(830)@2012-11-27 01:02:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121126038_C.pdf
8266

於二零一二年十一月二十六日(交易時段後),本公司與配售代理及認購人訂立有條件配售及認
購協議,內容有關按每股配售股份0.155港元之配售價向承配人配售最多合共124,288,000股現有
配售股份之配售事項及由認購人按每股認購股份0.155港元之認購價認購最多124,288,000股新認
購股份之認購事項。
配售股份合共相當於(i)本公司現有已發行股本約9.97%;及(ii)本公司經認購事項擴大後之已發
行股本約9.06%。
預期認購事項之最多所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售代理之佣金以及配售事項及認
購事項所產生之其他開支)將分別為19,264,640港元及約18,800,000港元。本公司擬將認購事項之
所得款項淨項用作(i)其中12,000,000港元用作償還貸款融資;及(ii)其中6,800,000港元用作本集團
之一般營運資金。
134 : greatsoup38(830)@2012-11-30 01:31:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121129644_C.pdf
發成3.5億option,真是好好人
135 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:43:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121125018_C.pdf
850
截至二零一二年九月三十日止六個月
未經審核中期業績
摘要
(未經審核) (未經審核)
二零一二年 二零一一年
九月三十日 九月三十日
港幣千元 港幣千元 變動
收益 682,796 195,725 +249%
LBITDA1 (17,699) (78,496) -77%
LBIT1 (26,059) (87,722) -70%
本公司擁有人應佔虧損(未計確認就物業
投資及預付土地租賃款項之減值損失
及以股份支付之款項) (7,351) (63,656) -88%
未計確認就物業投資及預付土地租賃款項
之減值損失及以股份支付之款項 (21,747) (22,294) -2%
本公司擁有人應佔虧損 (29,098) (85,950) -66%
每股虧損(港仙) (0.70) (2.08) -66%
每股經常性虧損 2(港仙) (0.17) (1.54) -89%
註1: 未扣除融資收益及融資成本、所得稅開支、折舊、耗損及攤銷前虧損總額(「LBITDA」)及未扣除融資收
入及融資成本及所得稅開支前虧損總額(「LBIT」)分別包括集團應佔聯營公司之LBITDA及LBIT。
註2: 每股經常性虧損乃按本公司擁有人應佔虧損扣除確認物業投資及預付土地租賃款項及以股份支付之款
項減值損失計算。
– 收益增加249%至港幣682,796,000元。
– LBITDA及LBIT未扣除確認就物業投資及預付土地租賃款項之減值損失及以
股份支付之款項前,分別改善77%及70%。
– 本公司擁有人應佔虧損未計確認就物業投資及預付土地租賃款項及以股份支
付之款項減值損失及每股經常性虧損分別改善88%及89%。

虧損降30%,至3,000萬,無現金
業務前景
在本財政年度回顧期內,全球經濟依然面對嚴峻的形勢及不明朗因素。脆弱的歐
元區國家仍然是全球經濟主要的隱憂。美國的復甦及中國與其他新興市場的增長
步伐放緩,也打擊了全球需求的情況。
根據國際貨幣基金組織(「國際貨幣基金」)在二零一二年七月發佈的「世界經濟展望更新」,預測二零一二年和二零一三年全球的經濟增長分別為3.5%及3.9%,較國際貨幣基金去年的估計為低。於二零一二年十月,國際貨幣基金進一步下調二零一二年和二零一三年的預測分別為3.3%和3.6%。二零一二年八月,國際能源機構考慮到美國,中國及新興市場的石油需求放緩後,亦下調了二零一二年和二零一三年平均石油需求預測,分別為每天30萬桶及每天40萬桶。
二零一二年中國的石油需求預計每天僅增長30萬桶,是由於整體工業市場和出口
放緩的結果。中國的出口已完全受到歐元區和美國不利情況的影響。二零一二年第三季度,中國出口只有4.0%左右增長,與二零一二年上半年相比則有9.2%。中國國內生產總值在第三季度只增長7.4%,相比過去幾年的10%左右增幅,二零一二年全年經濟增長預測僅為7.5%。為保持和刺激國內經濟穩定增長,二零一二年九月期間,中國政府宣布了一項廣泛的基礎建設項目,總投資遠遠超過一萬億元人民幣。
國際原油價格於回顧期內之初持續下跌,因為公佈不同的差劣全球經濟指標後,
預期全球經濟增長和復甦疲弱,從而預見工業活動和商品的需求減少。布倫特原
油價格及西得克薩斯中質(「WTI」)原油價格於二零一二年六月分別跌破每桶100美元和80美元。隨著歐洲聯盟峰會上積極討論有關歐元區救市計劃,美國聯邦儲備局的第三輪量化寬鬆計劃,以及緩和對伊朗的石油供應問題尤其是石油貿易制裁,國際原油價格從二零一二年六月底,直到二零一二年九月中旬再逐漸上升,布倫特原油價格每桶達到110美元以上,及WTI原油價格每桶接近100美元。
然而,於二零一二年九月份公佈的美國原油庫存不斷上升,顯示經濟復甦可能較
預期為慢。此外,可能導致增加原油供應的原因是可允許的石油產量增加,以及石油輸出國家組織成員國的出口增加,如沙特阿拉伯和尼日利亞,也阻礙了石油價格的上升。
136 : GS(14)@2012-12-17 23:51:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121217070_C.pdf
water water water...

本公司行政總裁之辭任
流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」,連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)公佈,為了遵守聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)附錄15所載之企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文A.2.1關於本公司主席及行政總裁的角色分開,陳聰博士(「陳博士」)已辭任本公司行政總裁一職,由二零一二年十二月十七日起生效。陳博士將繼續留任本公司董事會主席兼執行董事。陳博士確認,就其辭任而言,並無任何事宜須知會本公司股東。
董事會謹此就陳博士在任行政總裁期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。
本公司行政總裁之委任
董事會欣然公佈,黃俊威先生(「黃先生」)已獲委任為本公司行政總裁,由二零一二年十二月十七日起生效。
黃先生,38歲,於電子行業領域擁有逾13年經驗。彼於二零零一年加入本集團新收購之附屬公司。在此十多年期間,黃先生由專門負責工程研發、與客戶共同開發產品,到後期兼管業務部及市場部,於二零零三年被委任為副總經理。此後,黃先生一直協助公司開源節流,由原先只有年營銷1千萬港元,到現時超過3億港元的年營業額,及後,還會繼續努力。現時黃先生的主要工作是處理公司融資、供應商的協調、重要客戶的聯繫及公司的營運。業務網絡的維護及新產品的市場推廣也是黃先生的重要工作之一。黃先生取得香港理工大學計算機藝術學位並持有北愛荷華大學工商管理碩士學位。
137 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-17 23:52:00

計算機藝術學位........COMPUTER ARTS?
138 : GS(14)@2012-12-17 23:58:16

137樓提及
計算機藝術學位........COMPUTER ARTS?

http://zh.wikipedia.org/zh-hant/ ... 1%E8%89%BA%E6%9C%AF
《電腦程式設計藝術》(The Art of Computer Programming),簡稱TAOCP,是高德納(Donald Ervin Knuth)編著的關於電腦程式設計的七卷本著作。
139 : GS(14)@2012-12-18 00:07:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217708_C.pdf
賣野畀7號

出售事項
於二零一二年十二月十七日(交易時段後),賣方(本公司之全資附屬公司)、買方(作
為買方)及本公司(作為保證方)訂立出售協議,據此,賣方已有條件地同意出售,而買
方已有條件地同意收購銷售股份,代價為700,000美元(相等於約5,425,000港元)。

出售事項
於二零一二年十二月十七日(交易時段後),賣方(本公司之全資附屬公司)、買方(作為
買方)及本公司(作為保證方)訂立出售協議,據此,賣方已有條件地同意出售,而買方已
有條件地同意收購銷售股份,代價為700,000美元(相等於約5,425,000港元)。出售協議之
主要條款載列如下:
出售協議
日期︰ 二零一二年十二月十七日(交易時段後)
訂約方︰ (1) 賣方︰ 中油資源集團有限公司,本公司之全資附屬公司
(2) 買方︰ 得望控股有限公司
(3) 保證方︰ 本公司
賣方為本公司於英屬處女群島註冊成立之全資附屬公司,並主要從事投資控股業務。其
持有中油之全部已發行股本。
買方為於英屬處女群島註冊成立之有限公司,並主要從事投資控股業務。
據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信,買方及其最終實益擁有人及聯繫人士
各自均為獨立第三方。
將予出售之資產
銷售股份為中油之全部已發行股本。
出售事項之代價
出售事項之代價為700,000美元,並將由買方按以下方式支付:
(1) 140,000美元(「按金」)由買方於簽訂協議時以現金或透過由香港持牌銀行發出之銀
行本票方式或以該協議之訂約方所協定之其他付款方式向賣方支付;及
(2) 餘額560,000美元將由買方於完成時以現金或透過由香港持牌銀行發出之銀行本票
方式或以該協議之訂約方所協定之其他付款方式支付。
代價基準
出售事項之代價乃由賣方與買方經公平磋商後釐定,並經參考:(i)出售集團於二零一二
年十一月三十日之未經審核綜合資產淨值約870,000港元;(ii)出售集團自二零一二年四
月一日起至二零一二年十一月三十日止期間之未經審核除稅後綜合虧損約1,972,000港
元;及(iii)「進行出售事項之理由及裨益」一節所載列之理由。
...
有關出售集團之資料
中油於二零零七年十一月二十一日於香港註冊成立之有限公司,並為本公司之直接全資
附屬公司。其主要從事投資控股業務。於本公告日期,中油擁有中亞能源突尼西亞(其主
要於突尼西亞從事勘探及開採碳氫化合物礦物業務)之92%股權。中油透過中亞能源突
尼西亞於由突尼西亞政府就於Ksar Hadada(位於突尼西亞東南海岸)對五個總面積約為
2,252平方公里之已識別遠景構造勘探碳氫化合物礦物而授出之Ksar Hadada Permit中擁
有78.03%參與權益及81.03%支付權益。
Ksar Hadada Permit之初步期限乃由二零零四年四月二十日起至二零零八年四月十九日,
為期四年,並於其初步期限屆滿後經首次重續,延長為期三年,由二零零八年四月二十
日起至二零一一年四月十九日。中亞能源突尼西亞於二零零九年收購Ksar Hadada Permit
之51%參與權益及52.96%支付權益以及於二零一一年進一步增加其於Ksar Hadada Permit
之參與權益及支付權益分別至78.03%及81.03%。第二次重續Ksar Hadada Permit已獲批
准,其期限進一步延長三年,由二零一一年四月二十日起至二零一四年四月十九日。Ksar
Hadada Permit之初步及首次重續之有效期間之工程責任已獲達成。於Ksar Hadada Permit
首次重續之有效期間內所鑽探之兩口勘探井並無發現商業價值,而該等勘探井於二零一
零年已被填滿及廢棄。第二次重續之有效期間之工程責任包括(i)採集、處理及解讀最少
100公里之二維地震數據;及(ii)鑽探一口勘探井。
根據中油自二零一二年四月一日至二零一二年十一月三十日止期間之根據香港公認會
計準則編製之未經審核綜合財務報表,中油概無錄得營業額,而除稅及非經常項目前後
之綜合虧損淨額約為1,972,000港元。中油於二零一二年十一月三十日之未經審核資產淨
值約為870,000港元。
進行出售事項之理由及裨益
本集團主要從事勘探、開採及銷售原油、銷售化工產品、商品貿易、物業投資及提供油漆
服務。
經計及(i)如上文詳述之出售集團於過去3年之經營業績並不理想;(ii)出售事項將有助於
本集團減低出售集團於未來年度對本集團之潛在虧損,避免就支持出售集團之日後經營
所需而進一步注資及將更多可用資源調配至其他具有更佳前景之投資機會,故董事會認
為,該協議之條款乃屬公平合理並按照一般商業條款訂立,且出售事項乃符合本公司及
股東之整體利益。
出售事項之財務影響及所得款項用途
由於進行出售事項,預期本集團就出售事項錄得未經審核收益約5,400,000港元。有關收
益乃根據出售事項之應收代價(即700,000美元)減出售集團於二零一二年十一月三十日
之資產(不包括應收賬款及銀行賬戶結餘)淨值約零港元以及其他相關成本及開支而估
計。
經扣除出售事項將產生之所有相關開支後,出售事項之銷售所得款項淨額約5,400,000港
元擬用作本集團之一般營運資金。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217657_C.pdf

7號方公告

有關目標集團之資料
目標為於香港註冊成立之投資控股公司,其唯一投資項目為於中亞能源(突尼
西亞)之92%股本權益,中亞能源(突尼西亞)主要從事勘探及開採突尼西亞之
碳氫化合物沉澱物業務。目標集團透過中亞能源( 突尼西亞)於Ksar Hadada
Permit 擁有78.03%參與權益及81.03%支付權益,Ksar Hadada Permit 乃突尼西亞政
府就位於突尼西亞東南岸之Ksar Hadada 總面積約為2,252 平方公里之五個已識
別勘探區勘探之碳氫化合物沉澱物而授出。
Ksar Hadada Permit 之初步年期為四年,自二零零四年四月二十日起至二零零八
年四月十九日止,並於其初步年期屆滿後獲首次重續以延期三年,自二零零
八年四月二十日起至二零一一年四月十九日止。中亞能源(突尼西亞)於二零
零九年收購Ksar Hadada Permit 之51%參與權益及52.96%支付權益,並於二零一一
年將其於Ksar Hadada Permit 之參與權益及支付權益進一步增加至分別為78.03%
及81.03%。Ksar Hadada Permit 之第二次重續已獲批准,其年期進一步延長三年,
自二零一一年四月二十日起至二零一四年四月十九日止。Ksar Hadada Permit 之
初步有效期及首次重續有效期之工作責任已完成。於Ksar Hadada Permit 之首次
重續有效期內鑽探之兩個探井並無發現任何石油及天然氣之商業價值油氣,
並已於二零一零年堵塞及廢棄該等探井。Ksar Hadada Permit 第二次重續有效期
之工作責任包括(i) 採集、處理及詮釋最少100 公里二維地震數據;及(ii) 鑽探一
個探井。自二零一一年四月二十日至二零一四年四月十九日期間之最低工作
責任所需估計成本約為2,500,000 美元(約相當於19,500,000 港元)。
根據該協定,倘產量分成合同訂約方能證明存在石油及產量分成合同訂約方
已達成碳氫化合物法所規定若干條件以及其應用內容,ETAP 可應產量分成合
同訂約方要求將Ksar Hadada Permit 下部分地區轉型為開採專利。根據碳氫化合
物法,開採專利一旦獲相關機關授出,即可由突尼西亞共和國刊憲當日起延
期30 年。
根據產量分成合同,產量分成合同訂約方有權就彼等每年之開支收回最多
45%石油產量及55%天然氣產量。視乎石油及天然氣之生產速度,產量分成合
同訂約方將按產量分成合同所載分配比例(即17.5%至40%溢利石油及20%至
45%溢利天然氣)分佔餘下石油及天然氣。產量分成合同訂約方可以任何形式
向第三方售賣、轉售、轉讓、傳送或出售彼等於產量分成合同之全部或部分
權利、責任及權益,惟受若干條件所限,其中包括(i) 產量分成合同訂約方須就
執行產量分成合同顯示承讓人之技術實力及財政能力是否適合;(ii) 取得
ETAP 事先同意;及(iii) ETAP、產量分成合同訂約方及承讓人須訂立轉讓協議
並送呈相關政府機關尋求批准。倘產量分成合同訂約方未能履行產量分成合
同所載彼等之責任,則ETAP 可終止產量分成合同,惟產量分成合同訂約方須
已就發現遺漏事宜接獲合理之書面預先通知,且產量分成合同訂約方並無於
收訖有關預先通知當日起計90 日內採取補救行動。
產量分成合同訂約方於該協議日期之參與權益及支付權益如下:
參與權益支付權益
目標集團78.03% 81.03%
Independent Resources (Ksar Hadada) Limited 18.97% 18.97%
Derwent Resources Ksar Hadada Limited 1.50% 0.00%
G.A.I.A. Srl 1.50% 0.00%
產量分成合同訂約方鬚根據彼等各自之支付權益承擔Ksar Hadada Permit 項下
之發展及生產相關成本。Ksar Hadada Permit 項下生產所得收入,在扣除營運開
支及ETAP 分佔之溢利石油及溢利天然氣後,將由產量分成合同訂約方根據彼
等各自之參與權益分配。
根據按香港公認會計原則編製之目標集團未經審核綜合財務報表,目標集團
於截至二零一二年三月三十一日止年度及截至二零一一年三月三十一日止年
度之除稅及非經常性項目前虧損分別約為2,500,000 港元及122,800,000 港元,而
目標集團於截至二零一二年三月三十一日止年度及截至二零一一年三月
三十一日止年度之除稅及非經常性項目後虧損則分別約為2,500,000 港元及
122,800,000 港元。於該協議日期,目標集團之資產淨值約為900,000 港元。
進行收購事項之原因
本公司為一間投資控股公司,而本集團之主要業務為提供金融服務(包括證券
經紀、期貨與期權經紀、互惠基金及保險掛鈎投資計劃及產品諮詢、證券保
證金融資及提供企業財務顧問服務)以及石油及天然氣勘探及生產。收購事項
完成後,目標將成為本公司之全資附屬公司,其業績亦將於本集團賬目內綜
合入賬。
鑑於全球對石油及天然氣之需求不斷上升及誠如Chinook Energy Inc. 於二零
一二年十一月一日在其網站(www.chinookenergyinc.com
) 及SEDAR網站
(www.sedar.com
) 所公佈,突尼西亞Sud Remada 許可證下之地區(鄰近Ksar Hadada
Permit 地區,並由於多倫多證券交易所上市之公司Chinook Energy Inc.(
股份代號:
CKE)營運)每日平均總石油產量約達4,000 桶,董事對於Ksar Hadada Permit 地區
之發展感到樂觀,並認為收購事項可讓本集團進一步發展其石油及天然氣業務,
並提升本集團之長遠增長潛力。董事認為該協議之條款屬公平合理,且訂立
該協議符合本公司及股東整體利益。
140 : GS(14)@2013-01-14 22:59:35

http://news.hkheadline.com/daily ... ion_name=wtt&kw=316
中亞能源(850)股價及相關新聞在前年經歷了困難一年,世界經濟不景氣,油價受壓;石油勘探風險大,回報期不明。為了提升盈利能力,中亞能源將會專注於油氣業務,以及積極發展石油貿易新業務,而隨着舊工廠出售,該公司會進一步整理業務,集中發展。

    中亞能源是一家綜合性天然資源的公司,專門從事石油勘探及生產和貿易,在非洲突尼西亞的石油勘探業務和在中國齊齊海爾的油田資源開發是該公司發展的主要動力。該公司還發展其他業務,如電訊、礦業等。截至去年9月止6個月,中亞收益6.83億元,較去年同期增長249%;期內虧損收窄至2909.8萬元,前年同期虧損8595萬元。每股虧損0.7仙,不派息。

    中亞能源中期業績錄得虧損,主要由於:1、確認就物業投資及預付土地租賃款項減值損失734.7萬元;2、授予榮譽主席股份支付之款項約1440萬元。

    中
亞能源榮譽主席潘森表示,關於土地方面的虧損,主要是將舊工廠賣出,土地減值造成的虧損,此項虧損以後不會再有。扣除上述兩因素後,期內虧損約735.1萬元,主要因為齊齊哈爾油田從燃燒石油向天然氣轉換,設備升級造成停產幾周。不過,從燃油轉換成燃氣可以有效控制成本,預計成本會降低三分之一,對公司長遠發展有利。

    新業務錄5.68億收益

    在中亞中期報告中,該公司營業收益上升,主要歸因於石油產品貿易的新業務,錄得收益5.68億元。該公司執行董事潘偉剛認為,貿易業務半年來的收入巨大,佔總收益近85%,毛利為1%至2%,如果得到銀行的支持,毛利有望進一步提升。

    中亞能源於去年11月以總代價360萬美元收購哈薩克斯坦TOPACT公司46.77%股份,交易以中亞能源股份支付,每股作價較協議日期11月15日收市價0.17元溢價4.35%。根據買賣協議,賣方向中亞能源承諾,3年期內,TOPACT集團每年純利將不少於2000萬元。

    中亞能源副主席兼營運總裁鄺社源表示,TOPACT公司是中石油在哈薩克斯坦西部地區的承包商,擁有兩套專業石油開採作業機器,在石油服務方面擁有豐富經驗。潘森補充說,兩套專業機器今年就可以開始施工,石油服務、鑽井、地面工程方面,TOPACT都會給中亞能源帶來幫助,擁有鑽井能力意味着可以開發當地石油資源。

    潘森表示,勘探如果成功,回報十分可觀,但是勘探投資大、時間長,何時可以生產無法預期,綜合考慮,勘探的風險太大,所以公司現時主要專注於油氣業務,對石油勘探和礦業等其他業務,在整理當中。他表示,礦業同石油勘探一樣,時間太長,成本不好控制,所以減少這些業務的投入。對未來的展望中,副主席鄺社源說,天然氣是清潔能源,長期發展的潛力巨大,中亞能源已經在內蒙古和東北地區作評估,待評估完畢,會有進一步的投資計劃。

    價格受蠶食縮煤炭業務

    中亞能源有經營煤炭業務,但面對煤炭業務嚴峻的形勢,該公司管理層果斷作出縮減煤炭業務的決定。

    減人力降低成本

    有鑒於中國的煤炭價格不斷受到蠶食和庫存水平上升,中亞能源決定放緩在中國和國際市場的煤炭貿易業務。

    中亞能源執行董事潘偉剛表示,中亞能源主要涉及的是煤炭貿易業務,煤炭價格不景氣,貿易量減少,對公司影響不大,因為提前做好了準備,在這方面沒有做過多投入,沒生意就沒虧損。

    中亞能源管理層已縮減煤炭經營,減少人力以降低經營成本,並出售現有庫存及追討債項和欠款。

    該公司管理層將繼續監控煤炭價格和市場情況。
141 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:16:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130115030_C.pdf
認股權證配售協議
於二零一三年一月十五日(交易時段後),本公司與配售代理就認股權證配售事項訂立認股權證
配售協議,據此,配售代理已有條件同意按盡力基準向不少於六(6)名認股權證承配人(其及其各
自之最終實益擁有人均為獨立第三方)配售最多120,000,000份認股權證,其附帶權利可按認股權
證行使價每股認股權證股份0.168港元(可予調整)認購120,000,000股認股權證股份。每份認股權
證附帶權利認購一(1)股認股權證股份。
認股權證將按認股權證配售價每份認股權證0.01港元配售。認股權證配售事項須待本公佈「認股
權證配售協議」一節「認股權證配售事項之條件」一段所載之若干條件達成後,方可作實。
...
認股權證行使價每股認股權證股份0.168港元相當於:(i)股份於最後交易日於聯交所所報之收市價
每股0.168港元;及(ii)股份於直至並包括最後交易日前之最後五個交易日之平均收市價每股約0.168
港元。
...
進行認股權證配售事項之理由
本集團主要從事開發、提供及銷售流動互聯網通訊、電訊及相關服務以及買賣有關顯示器模塊及觸
控屏模塊之電子零件及元件業務,及提供附帶工程服務之專業解決方案以滿足客戶需要。
董事會已就發展其業務考慮各項集資方式,並認為認股權證配售事項乃本公司集資之合適機會。
此外,認股權證並不計息,而認股權證配售事項將不會導致現有股東之股權之任何即時攤薄影響。
除於完成認股權證配售事項時將予籌集之所得款項淨額外,於有關認股權證之持有人於認購期內
行使認股權證所附之認購權時將可進一步籌集資金。
鑑於認股權證配售事項完成時之即時資金流入約1,200,000港元,加上於認股權證所附之認購權獲
行使時之潛在進一步資金流入,董事認為,認股權證配售事項提供鞏固本公司之財務狀況之良機,
而倘認股權證承配人悉數行使認股權證所附之認購權,則所收取之資金可應付未來之一般營運資
金需求。
鑑於上述理由,董事會認為,認股權證配售事項之條款乃按一般商業條款訂立,並屬公平合理,且
符合本公司及股東之整體利益。
所得款項用途
認股權證配售事項之所得款項總額將約為1,200,000港元。經扣除認股權證配售事項之佣金及其他
相關開支後,認股權證配售事項之所得款項淨額估計約為1,000,000港元,相當於淨發行價每份認股
權證約0.83港元。董事擬將所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。
假設認股權證所附之認購權獲悉數行使,預期將籌集約20,160,000港元。所得款項淨額約20,140,000
港元(每份認股權證之淨認購價約為0.168港元)將會用作本集團之一般營運資金。
142 : GS(14)@2013-01-31 00:23:25


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130130447_C.pdf


本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東,於二零一三年一月三十日(於交易時段
後),本公司與均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與彼等概無關連之
一間目標公司(「目標公司」)及其現有擁有人(「賣方」)訂立一份不具法律約束力之諒解
備忘錄(「諒解備忘錄」),內容有關可能向賣方收購(「可能收購事項」)目標公司之100%
權益,而倘可能收購事項得以落實,根據上市規則,其可能構成本公司之一項須予公告
交易。
諒解備忘錄之期限將為自諒解備忘錄日期起至二零一三年七月一日止期間(首尾兩日包
括在內)(或諒解備忘錄之訂約方可能協定之有關其他期間)(「期限」),除非其根據諒
解備忘錄提前終止。可能收購之正式協議(「正式協議」)須待(包括但不限於)(i)將由本
集團進行之技術、法律及財務盡職審查之結果獲信納及(ii)正式協議之條款獲一致協定
後,方會訂立。諒解備忘錄之訂約方各自將於該期限內就具法律約束力之正式協議進行
磋商。
目標公司為一間石油及天然氣勘探及生產公司,現時於哈薩克斯坦共和國經營一塊生產
油田。諒解備忘錄旨在建立本集團與目標公司於工作上之合作關係及時間表,以協定可
能收購事項之最終條款。於簽立諒解備忘錄後,本集團將進行其必要之盡職審查以進一
步探討可能收購事項。

143 : GS(14)@2013-02-19 00:16:29

批1億債券
144 : greatsoup38(830)@2013-02-27 01:26:50

850
145 : 自動波人(1313)@2013-02-27 02:12:49

下?假bonds
146 : greatsoup38(830)@2013-02-27 23:20:53

145樓提及
下?假bonds


假餅券都唔是第一次聽
147 : greatsoup38(830)@2013-06-05 22:34:26

8.5仙認購2.74億股
148 : 自動波人(1313)@2013-06-05 22:57:40

147樓提及
8.5仙認購2.74億股


買垃圾
149 : greatsoup38(830)@2013-06-05 23:08:55

見到元大就...
150 : greatsoup38(830)@2013-06-18 23:04:36

發債
151 : greatsoup38(830)@2013-06-22 14:26:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130621002_C.pdf
8266
虧損增1.5倍,至7,500萬,重債
152 : GS(14)@2013-06-23 20:08:47

850

維持蝕9,200萬,輕債
153 : ant2012(35387)@2013-07-16 23:45:38

8266

建議更改公司名稱

董事會宣佈,其建議將本公司之英文名稱由「Mobile Telecom Network (Holdings) Limited 」更改為 「Gold Tat Group International Limited」並採納「金達集團國際有限公司」作為本公司之雙重外國
名稱以代替已作僅供識別用途之「流動電訊網絡(控股)有限公司」。

一柝十?
154 : GS(14)@2013-07-17 01:29:33

8266改名金達集團
155 : 自動波人(1313)@2013-08-29 23:01:11

8266
配售債券
156 : GS(14)@2013-08-30 01:45:20

配售8,000萬債券
157 : 自動波人(1313)@2013-08-30 22:37:18

8266好等錢洗
$0.179,批1.65億股

要開車向下炒鳥?
158 : chiukit2001(19715)@2013-09-06 21:38:13

調轉頭向上?
159 : greatsoup38(830)@2013-10-07 23:16:31

1仙配3.7億股,行使價15.26仙
160 : supermandavid(42431)@2013-10-16 07:12:14

159樓提及
1仙配3.7億股,行使價15.26仙


炒完8266,炒850?成本价至少0.151+0.010=0.161?
161 : greatsoup38(830)@2013-10-16 22:51:41

160樓提及
159樓提及
1仙配3.7億股,行使價15.26仙


炒完8266,炒850?成本价至少0.151+0.010=0.161?


至少是16.26仙
162 : greatsoup38(830)@2013-11-17 12:41:01

3個月虧損降33%,至400萬,6個月虧損降55%,至800萬,重債
163 : GS(14)@2013-11-20 11:30:10

8266

game app...
164 : GS(14)@2013-11-26 11:12:07

850
維持虧3,000萬,輕債
165 : GS(14)@2014-06-22 13:14:02

唔知搞乜
166 : greatsoup38(830)@2014-06-22 22:47:21

850

虧損增25%,至4,200萬,輕債
167 : GS(14)@2014-06-24 01:51:33

8266

虧損增95%,至1.51億,重債
168 : GS(14)@2014-06-24 09:34:41

850
169 : LHC(34894)@2014-09-06 00:26:45

greatsoup168樓提及
850


無野搵野搞
170 : GS(14)@2014-11-07 00:45:08

配售1.5億債券
171 : GS(14)@2014-11-23 19:32:02

維持蝕3,300萬,輕債
172 : GS(14)@2014-11-25 02:00:43

吹水
173 : greatsoup38(830)@2014-12-18 01:53:42

吹水
174 : greatsoup38(830)@2015-01-27 01:51:38

玩埋天然氣
175 : GS(14)@2015-04-26 23:34:44

買汽車公司,作價9億,以現金及債券等支付
176 : GS(14)@2015-07-03 02:36:40

虧9,000萬,增12%,輕債
177 : greatsoup38(830)@2015-09-02 21:53:07

杭州投融長富金融服務認購20億新股@0.13
178 : greatsoup38(830)@2015-09-05 10:32:03

配售1億股@13.8仙
179 : GS(14)@2015-10-17 11:03:18

自願公告 認購公司債券
180 : greatsoup38(830)@2015-11-12 02:21:03

loss fall
181 : greatsoup38(830)@2015-11-29 20:30:51

轉賺100萬,債一般
182 : GS(14)@2016-03-01 01:03:41

game over
183 : greatsoup38(830)@2016-05-05 02:57:02

買保險公司
184 : greatsoup38(830)@2016-05-11 03:07:53

易名投融長富集團
185 : greatsoup38(830)@2016-06-27 01:20:22

虧損降70%,至3,000萬,重債空殼

186 : greatsoup38(830)@2016-06-27 01:20:22

虧損降70%,至3,000萬,重債空殼

187 : greatsoup38(830)@2016-07-03 10:30:12

有人買債
188 : GS(14)@2016-10-05 04:36:02

易名投融長富集團
189 : GS(14)@2016-11-04 11:34:51

正面盈利預告
190 : greatsoup38(830)@2016-11-26 10:18:42

轉盈5,000萬,輕債
191 : greatsoup38(830)@2017-01-07 00:50:29

850 前主席以8仙認購大量新股,成大股東
192 : greatsoup38(830)@2017-01-15 13:05:56

2017-01-13 HJ
互益似賣殼 發展方向未明難為小股東   

互益集團(03344)控股權變動,早已傳出消息,股價由40仙暴升至1元,進一步上升至1.4元,消息公布前已在回吐,公布後由1元挫至78仙,雖然涉及大量新股認購,而每股僅8仙,較前收市價折讓91.7%,且無全購,認購者將向證監申請清洗豁免,如不獲豁免,將不作認購。

互益現有股東潘森,持股約760萬股,約佔0.9%。其為投融長富(00850)執行董事及共同創辦人,2012年獲委為榮譽主席,持有投融長富約6.68%,潘森亦為多倫多上市的GHE執行董事、行政總裁、財務總監兼公司秘書。於油漆及塗料以至化學品貿易具有相當經驗,已同意認購互益新股不少於25億股及不多於38億股(將由互益按公眾持股量不少於25%釐定),每股作價8仙,需待完成盡職審查及清洗豁免為主要條件。

另外,3名非關連人士各自同意認購互益新股2.5億股,每股作價8仙,取決於盡職審查結果。

上述4項認購新股共不少於32.5億股及不多於45.5億股,如考慮其後3名認購的可能變現,將集資不少於2億元及不多於3.64億元,將用於償還債務及作為一般營運資金。

互益本於去年3月計劃發行20.1億股新股予獨立投資者,又計劃配售新股13億股,每股作價均為56仙,集資淨額17.8億元,但於4月及6月宣告協議失效。隨後於8月以每股31.5仙配售1.41億股,已集資淨額4200萬元。於11月,又擬發售債券1億元,截至最近,只完成發售1500萬元。

須進行股本融資還債

於去年6月底,互益總借貸9.7億元,現金及銀行結餘6420萬元。其中借貸約69%已違反貸款契約到期未還。於8月,出售內地廠房代價4.68億元,只收回淨額4000萬元,如4項認購順利完成,大致已接近無淨負債,問題是實際發行新股多少。

互益經營紡織業,2013年盈利5945萬元,2014年虧損1.84億元,2015年虧損更達9.5億元,雖然包括資產減值在內,而毛損亦近5億元,銷售成本為14.61億元,只以9.61億元出售,相當於毛損48%,經營令人失望。互益本來已安排集資17.8億元,如可完成,財務狀況大為改善,其實當時已是賣殼,可惜未能完成,或許與作價有關。

互益坦然承認現時迫切並優先需要進行新股本融資,除償還債務外,亦為柬埔寨的紡織業發展。基於資金需求的迫切性,為買家所乘,具議價能力,董事局成員似無持股,對認購條件無力爭取,以致認購價特低,較市價折讓92.1%,亦較去年6月底未經審核資產淨值0.11元折讓29.8%,實則於去年8月出售的廠房,其稅後收益約3.2億元,並不包括於6月止的資產值。6月底資產淨值只是8043萬元,經8月出售廠房後,應為4億元,相當於每股47仙,認購價8仙,資產折讓83%,即使完成全部新股發行,每股資產淨值仍達14仙(假若原有資產並無減值),折讓仍達43%。這是一項類似買殼的安排,但買家潘森不必付出殼價,反而可以大折讓收購資產。且看日後發表的獨立董事局及獨立財務顧問的報告有何意見?

買家意向維持現有業務

潘森的意向將維持互益現有業務,特別是毛紡,利用柬埔寨的環保廠房(意念來自客戶Marks and Spencer),為此已強化歐盟客戶的競爭優勢,可獲較高毛利,當然亦考慮所有可能性以改善現時營運及業務,或開發商機以改善財務及前景,這是慣例的聲明,實際還看其後的決定。互益並不專注於紡織,曾購入若干燃氣及科技股權,但未成規模,似在試行其他發展。

互益股價仍遠高於發行新股價,暫時是小股東在炒,當所有認購完成後,潘森將有絕對控制權,或會左右股價。而展望不明,既可正常地發展,由於持貨成本低,適當時候可配售獲利或再賣殼,處境是進可攻退可守,而小股東則兩難,只能跟勢。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 互益似賣殼 發展方向未明難為小股東
193 : GS(14)@2017-04-11 12:44:38

有關可能收購創信保險銷售有限公司之
全部股權之諒解備忘錄失效
194 : GS(14)@2017-04-11 16:17:05

有關可能收購創信保險銷售有限公司之
全部股權之諒解備忘錄失效
195 : GS(14)@2017-04-19 10:04:54

董事會謹此宣佈,陸東先生獲委任為本集團之資產管理業務首席投資總監及中
港通資產管理有限公司之負責人員,於二零一七年四月十八日起生效。
196 : GS(14)@2017-06-01 12:03:11

有關可能收購事項之諒解備忘錄
本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部項下
之內幕消息條文作出。
董事會宣佈,於二零一七年五月三十一日(於聯交所交易時段後),買方(本公司之
一間全資附屬公司)與賣方就可能收購銷售股份(相當於目標公司不少於51%之已
發行股本)訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。
根據諒解備忘錄,重組將予進行及於重組完成後,目標公司將持有一間於香港註冊
成立或將註冊成立之公司之全部已發行股本,而該公司將持有中國公司之全部股
權。
197 : GS(14)@2017-06-25 19:58:59

轉盈1.2億,重債
198 : GS(14)@2017-09-07 10:11:50

ended
199 : GS(14)@2017-10-12 01:40:52

依賴某客戶
200 : GS(14)@2017-11-12 21:31:59

盈警
201 : greatsoup38(830)@2017-11-25 14:21:54

盈利降76%,至1,200萬,重債
202 : GS(14)@2018-02-25 02:35:40

根據一般授權配售新股份
於二零一八年二月二十三日(聯交所交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,
據此,配售代理同意作為本公司代理按盡力基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等
之最終實益擁有人須為獨立第三方)認購最多1,510,144,764股配售股份,配售價為每股
配售股份0.1港元。
假設於本公告日期至配售事項完成期間本公司已發行股本將概無變動,配售事項項
下最高數目1,510,144,764股配售股份相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本
7,550,723,821股股份約20%;及(ii)本公司經配發及發行所有配售股份擴大後之已發行
股本約16.67%。
203 : GS(14)@2018-04-09 01:58:07

盈警
204 : GS(14)@2018-05-13 21:54:43

買垃圾P2P
205 : GS(14)@2018-06-21 09:05:32

買垃圾油公司股權
206 : GS(14)@2018-07-01 03:32:19

本公司董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,於二零一八年六
月二十六日,浙江投融長富控股有限公司(「浙江投融長富」,本公司之間接全資附屬
公司)與杭州雄岸投資管理有限公司(「合夥人」)就成立基金(「基金」)以投資有關區
塊鏈技術及基礎設施之項目訂立一份諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。
根據諒解備忘錄,基金將於中華人民共和國杭州市以有限合夥企業形式成立。基金
規模預期將為人民幣1,000,000,000元(初始階段為人民幣200,000,000元),其中1%預
期將由基金之普通合夥人出資,而餘下99%預期將由基金之有限合夥人出資。基金之
普通合夥人將為一間投資管理公司,註冊資本為人民幣10,000,000元,其將予成立並
由浙江投融長富及合夥人分別擁有49%及51%權益,而浙江投融長富在合夥人之協助
下,將負責組織基金之有限合夥人。基金期限預期為五年,於基金之普通合夥人同意
後可再延長一年。基金將由基金之普通合夥人管理,彼將有權就管理基金收取管理
費。預期浙江投融長富與合夥人將於二零一八年七月十日前訂立有關成立基金之正
式協議,將於二零一八年八月中旬前為基金募集資金,且基金將可自二零一八年八月
起投入運作。
合夥人為一間根據中國法律成立之公司。合夥人之管理層團隊於投資區塊鏈行業(包
括嘉楠耘智、EOS、Qtum、Zcash、SIA等)方面擁有豐富經驗。據董事於作出一切合理
查詢後所知、所悉及所信,合夥人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士
之第三方且與本公司及其關連人士並無關連。董事會相信,金融技術領域,尤其是區
塊鏈及相關技術具有巨大發展潛力,而與合夥人就成立基金之建議合作讓本公司可
利用合夥人於區塊鏈行業之專長、知識及經驗並為本集團進軍快速增長之金融技術
市場帶來良機,故預期本集團將可自該新興業務之良好商業前景獲益。

207 : GS(14)@2018-07-03 09:19:59

根據上市規則第13.49(1)及13.46(1)條,本公司須於不遲於財政年度結束後三個月(即二
零一八年六月三十日或之前)刊發二零一八年全年業績,及不遲於財政年度結束後四個
月(即二零一八年七月三十一日或之前)向本公司股東(「股東」)寄發截至二零一八年三
月三十一日止年度之年報(「年報」)。
董事會謹此知會股東,本公司將無法如所公佈於二零一八年六月二十九日刊發二零一八
年全年業績,而由於本公司核數師(「核數師」)需要更多時間進行及完成其就二零一八年
全年業績之審核工作,故二零一八年全年業績將延遲刊發。年報亦可能因而延遲寄發。
董事會知悉,延遲刊發全年業績構成違反上市規則第13.49(1)條,而可能延遲寄發年報
(倘落實)將構成違反上市規則第13.46(1)條。
本公司將盡其全力及採取一切必要行動,在切實可行之情況下盡快刊發二零一八年全年
業績及寄發年報予股東。本公司亦將安排舉行董事會會議以批准二零一八年全年業績,
並會在切實可行之情況下盡快知會股東有關董事會會議召開日期。
上市規則第13.49(3)條規定,倘發行人未能刊發其初步業績公告,則必須按既有資料,根
據有待與核數師協定之財務業績公佈該財政年度業績。經審慎周詳考慮後,本公司已決
定,鑑於二零一八年全年業績有待落實,本公司不宜於現階段刊發其截至二零一八年三
月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目(「管理賬目」)。本公司認為,於現階段刊發
管理賬目將對股東及本公司潛在投資者造成混淆。
208 : GS(14)@2018-07-14 11:52:59

本公司董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)注意到近期出現未經核實之新聞
報道(「未經核實新聞」),暗示本公司於中國擁有若干在線融資資訊服務平台(包括「投
融家」及「多多理財」),且該等在線平台現遭遇困境。董事會謹此澄清,本集團並無開展
營運在線融資資訊服務平台之業務。本集團主要從事商品及化工產品貿易、物業投資、
貸款業務、證券經紀、資產管理、保險經紀及開採及銷售原油業務。該等未經核實新聞乃
與杭州投融長富金融服務集團有限公司(「杭州投融長富」,於本公告日期,其為於本公
司全部已發行股本擁有約22.30%權益之本公司間接主要股東)及本公司董事會主席、執
行董事及主要股東李振軍先生(「李先生」,即杭州投融長富之控股股東)有關。本公司一
直在聯絡李先生以澄清未經核實新聞。
董事會重申,杭州投融長富既非本集團之成員公司,且本公司概無於中國營運任何在線
融資資訊服務平台。董事會謹此強調,未經核實新聞乃與李先生個人事務有關而與本集
團無關,亦與就本公司於二零一八年三月三十一日及截至該日止年度的綜合財務報表的
尚未解決審計事項(誠如本公司日期為二零一八年六月二十九日的公告所述)無關。董
事會認為,未經核實新聞對本集團的營運並無任何重大影響。
209 : GS(14)@2018-07-19 08:01:49

bad
210 : GS(14)@2019-01-08 23:36:25

茲提述(i)投融長富集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十日之公告(「該
公告」),內容有關(其中包括)收購豐源企業發展有限公司(「目標公司」)48%已發行股
本之須予披露交易。除另有界定外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
根據買賣協議,倘任何先決條件於二零一八年十二月三十一日(「最後截止日期」)或之
前(或買方與賣方可能書面協定之有關較後日期)未獲達成(或獲買方有效豁免),則賣
方將即時向買方退還按金(不包括任何利息),而買賣協議將告停止及終止(惟有關退還
按金、保密性、通知、費用及適用法律及司法管轄權之條款除外),且訂約方將毋須承擔
任何責任及義務(惟任何先前違反者除外)。待根據買賣協議之條款將買方已付之按金
退還予買方後,買方應盡快就股份押記訂立解除契據。
由於收購事項之若干先決條件於二零一八年十二月三十一日未獲達成及╱或獲豁免(視
乎情況而定),且買方與賣方並未協定任何延長最後截止日期,故買賣協議已根據其條
款於二零一八年十二月三十一日失效。買方確認,按金並無支付予賣方及股份押記並無
訂立。
董事會認為,買賣協議失效不會對本集團之業務、營運及財務狀況造成任何重大影響。
211 : GS(14)@2019-04-13 13:03:16

調查結果
獨立委員會已審慎考慮及背書獨立顧問的調查結果,並已於二零一九年四月九日向董事
會發出其調查報告。
以下為獨立委員會作出的調查結果:
1. 獨立顧問已採取(其屬合理可行範圍內)所有必要及適宜方法及程序以調查交易。
2. 有合理水平的證據顯示所有模式1交易為具業務實質的真實交易。
3. 有合理水平的證據證明所有模式2交易(承運商D發出的19項海運提單涉及的若干
交易除外)乃具業務實質的真實交易。
4. 就該等模式2交易涉及的承運商D發出的19項海運提單而言,其注意到,海運提單或
存在可能差異,若存在正面證據則不可解釋或拒絕,但仍有若干證據顯示,交易真實
具業務實質(特別注意到,相關交易乃早於二零一七年第三季度,且有關所有模式
2交易的所有應收款項已由客戶結算而無收到任何投訴)。獨立委員會認為,並無充
分基準拒絕涉及承運商D發出海運提單的任何該等交易。獨立委員會認為,該等交
易導致的收入(及溢利)不應排除在本集團的二零一八年財政年度綜合財務報表

212 : GS(14)@2019-05-05 13:58:37

董事會宣佈,於二零一九年五月三日,賣方(本公司之直接全資附屬公司)與買方訂立
臨時買賣協議,據此,賣方已同意出售及買方已同意收購待售股份(相當於目標公司之
全部已發行股本)及待售債務(如有),代價為104,781,600港元。本公司作為賣方之擔
保人亦為臨時買賣協議之訂約方。
目標公司(賣方之直接全資附屬公司)為一間物業持有公司及其主要資產為該物業,即
位於香港九龍麼地道62號永安廣場8樓11室、12室、13室、14室之物業。
投融 長富 集團 0850 前永 永成 化工 中油 資源 中亞 能源 專區 關係 0235 8317 8033
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269934

[創業板]大凌集團(0211)專區

1 : GS(14)@2010-06-29 23:20:59

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6676

舊文:
大淩(211) 的惡行
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3957

大淩(211) 再出江湖-百齡國際(8017)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3933

大凌(211) 前主席張志誠其人(補充版)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/3958

正式Blacklist 百齡國際(8017)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3954

股票記憶
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/7758

點解咁多財演唔做功課?
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/5600

貸款資本化-金利通(8256),聯夢活力世界(8100),昌興國際(8139)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3849

59入主公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20010418037_C.doc

先研究8079: 招股書一本

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20010926121508W.htm

8004招股書:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20011119151440T.htm

8100:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20011218
/00000MC20011217154446L.htm
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20011217234209F.pdf

8127
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20010517151648X.htm
-----------------------
2 : GS(14)@2010-07-01 21:31:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100630086_C.pdf
3 : GS(14)@2010-07-01 21:31:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100629146_C.pdf
4 : GS(14)@2010-07-03 10:18:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201007021215_C.pdf
211
5 : GS(14)@2010-07-08 23:47:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100708012_C.pdf
季先生為華藝礦業控股有限公司及中國林大綠色資源集團有限公司(均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之執行董事。彼亦為中民安園控股有限公司及奧栢中國集團有限公司(均於聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。
6 : GS(14)@2010-07-10 14:46:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100709018_C.pdf
聯夢活力世界有限公司(「本公司」)董事(各為「董事」)會(「董事會」)謹公佈,吳祺國先生(「吳先生」)已經辭任本公司財務總監之職務,並已獲委任為本公司執行董事,由二零一零年七月九日開始生效。

李方紅女士(「李女士」)已經辭任本公司執行董事之職務,由二零一零年七月九日開始生效。據李女士本人之解釋,彼之辭任乃由於彼需更多專注於其他事務之意願。李女士確認並無有關是次辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

吳先生
吳先生,48歲,彼於審計及會計領域擁有超過十五年經驗。彼曾獲麥考瑞大學會計學研究生文憑,並為澳洲會計師公會會員。彼自二零零七年一月一日起一直擔任本公司財務總監兼公司秘書之職務。截至二零零九年五月十五日止,吳先生曾為皓文控股有限公司(「皓文」)之獨立非執行董事,彼現為中國富強集團有限公司(「中國富強集團」)之獨立非執行董事。皓文為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市之公司,而中國富強集團為於聯交所主板上市之公司。

8019 and 290
7 : GS(14)@2010-07-15 23:11:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100714018_C.pdf
買看漢科技的所謂教育資產,同名的公司是8175,主要以現金支付,有少量保證盈利,只補差額,是套現金手段。
8 : i3640(1387)@2010-07-16 21:41:57

湯財兄,呢件野,有底,受過兩籠。全盛時期做IT電腦,做過解決方案,網上遊戲等。當年搞上,睇番都有D監硬,上市前底子已經差,賺吾到物錢。
IT電腦泡沫破咗好耐,個個無運行。呢排仲折惰到,買檔所謂教育,開張紙仔加成隊嫖佢,揾錢使。

買野
http://gem.ednews.hk/listedco/li ... LN20100714018_C.pdf
P68,P30 High 大鑊,蝕成億
http://gem.ednews.hk/listedco/li ... LN20061012011_C.pdf
P120  底子差
http://gem.ednews.hk/newlistings ... -20011218chap19.pdf
9 : GS(14)@2010-07-17 16:06:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100716012_C.pdf
董事會謹公佈,徐榮先生已經辭任本公司執行董事之職務,並由二零一零年七月十六日開始生效。
10 : GS(14)@2010-07-19 22:21:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100719022_C.pdf
11 : GS(14)@2010-07-20 23:26:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100720014_C.pdf
211
12 : GS(14)@2010-07-31 00:30:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100729102_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100730054_C.pdf
13 : GS(14)@2010-08-04 01:00:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100803148_C.pdf
14 : GS(14)@2010-08-04 23:51:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100804949_C.pdf
15 : GS(14)@2010-08-04 23:53:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100804896_C.pdf
16 : GS(14)@2010-08-10 00:27:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809032_C.pdf
17 : GS(14)@2010-08-14 15:33:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100813074_C.pdf
18 : GS(14)@2010-08-14 15:48:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100813036_C.pdf
19 : GS(14)@2010-08-18 00:27:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100817030_C.PDF
20 : GS(14)@2010-08-21 15:13:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100820046_C.pdf
21 : GS(14)@2010-08-21 15:13:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100820044_C.pdf
22 : kanili(1193)@2010-08-24 01:31:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100823/GLN20100823028_C.pdf

誠如本公司於二零一零年七月二十九日發表的公告內披露,配售218,000,000股
新股份之所得款項淨額擬用作本公司之一般營運資金。有鑑於提前贖回,部分
所得款項淨額18,000,000港元將會用作支付提前贖回的贖回價。

23 : GS(14)@2010-08-25 21:50:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100823028_C.pdf
24 : GS(14)@2010-08-31 23:22:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100831038_C.pdf
25 : GS(14)@2010-08-31 23:26:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100831028_C.pdf
26 : GS(14)@2010-09-18 12:39:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100917064_C.pdf
27 : GS(14)@2010-10-05 22:14:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20070604011_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101005108_C.pdf

至少5,500萬現金和一堆股票,最後以200萬出售,真是...
28 : GS(14)@2010-10-05 22:17:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101004142_C.pdf
8079唔買礦
29 : GS(14)@2010-10-15 00:36:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101014034_C.pdf
認購股份之數目
下表概述認購股份之數目及各認購人將予支付之認購價總額:
認購人姓名(名稱) 認購股份之數目 認購價之總額
港元
陳先生 5,000,000 725,000
羗先生 20,000,000 2,900,000
永正 422,000,000 61,190,000
佳景 406,000,000 58,870,000
總計 853,000,000 123,685,000
認購股份之總數853,000,000股佔:
(i)於本公告日期本公司現時已發行股本1,518,945,000股股份約56.16%;

及(ii)本公司經發行及配發認購股份而擴大後之已發行股本2,371,945,000股股份約35.96%。

據此,認購人均有條件同意認購及本公司有條件同意按每股認購股份0.145港元發行認購股份。
30 : GS(14)@2010-11-06 15:10:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101105080_C.pdf
8017 placing warrant
31 : GS(14)@2010-11-18 00:40:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101117044_C.pdf
認購協議
於二零一零年十一月十七日(聯交所交易時間後),本公司與認購人訂立認購協
議,據此,認購人有條件同意認購本金額為人民幣70,000,000元(約等於81,680,280
港元)之票據,自發行日起五年到期,附帶按增加後之本金額及初步換股價每換
股股份0.25港元(經調整及重訂)轉換票據為474,928,028股換股股份之權利。

發行票據之估計所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約人民幣65,989,000元(等
於77,000,000港元)將用於支付永順收購及用作本集團之一般營運資金。

利息: 按票據尚未行使本金額計年息6厘(基準為12個月組成之360天年度,每月30天,倘為不完整月份,則按已過天數),由本公司自發行日起每十二個月派息一次,未付利息(如有)將由本公司待贖回及轉換票據後於到期日派付。

除上述載列之慣常調整外,換股價須根據對價格重訂日之重訂調整而定,據此,換股價將調整至以下的較低者:
(i)於價格重訂日的換股價;
及(ii)聯交所於緊接價格重訂日前(包括該日)最後三個交易日所報之每股平均收市價,惟經重訂調整後的換股價不得低於最低重訂價0.1港元,乃經上文分段(a)至(j)所載
之慣常調整後初步換股價之40%。


假設票據按增加後之本金額及最低重訂價悉數轉換,本公司將發行最多1,187,320,070股換股股份。
32 : GS(14)@2010-11-19 11:44:19

no play this type of stocks
33 : GS(14)@2010-11-23 23:03:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101123014_C.pdf

211業績倒退
34 : GS(14)@2010-11-24 23:04:23

大凌前執董李宏泰 取消董事資格
  2010年11月24日

【明報專訊】大凌集團(0211)前執行董事李宏泰被取消董事資格6年。證監會宣布,已獲高等法院頒令,取消李宏泰董事資格,理由是李宏泰沒有履行董事應有的責任,其錯誤投資決定令大凌資產蒙受重大損失。大凌至今已停牌逾7年,證監會早前亦對大凌前主席及兩名現任執行董事,採取類似的處分行動。

http://www.sfc.hk/sfcPressReleas ... rvlet?docno=10PR136
2010年 11月 23日

大凌集團前執行董事被取消董事資格六年

證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天獲高等法院頒令,取消大凌集團有限公司(大凌)前執行董事李宏泰(男)的董事資格(註1)。區慶祥法官今天發出該命令,規定李未經法院許可,不得擔任上市公司董事或參與管理任何上市公司,為期六年(註2)。

李承認:

  * 沒有以應有的技能、謹慎勤勉及勝任能力管理該公司,並不符合他人對具備相同知識及經驗,並於該公司擔任董事職務的人士所抱有的合理期望;
  * 對《上市規則》缺乏應有的認識,並且當該公司決定進行多宗買入資產的交易時,李沒有考慮到《上市規則》的規定,使公司資產出現重大損失(註3);
  * 沒有確保該公司在進行這些交易前,就須負上的責任取得獨立的專業意見;
  * 沒有確保按照《上市規則》向股東(及市場)披露這些交易及向股東尋求或取得所需批准;及
  * 該公司並無任何程序及監控制度,以確保事先取得獨立的專業意見、該等交易符合該公司的最佳利益及該公司的利益獲充分維護,李對此要承擔部分責任。


李亦承認,在有關期間,大凌的業務及事務曾以下述方式進行:(1)涉及對該公司或其成員或其部分成員作出不當行為或其他失當行為;(2)導致其成員或其部分成員未獲提供他們可合理期望獲得的關於大凌的業務或事務的所有資料;及(3)對其成員或其部分成員造成不公平損害。

證監會亦正對大凌前主席及兩名現任執行董事採取類似行動(註4)。

證監會法規執行部執行董事施衛民先生(Mr Mark Steward)表示:"上市公司董事獲賦予相當的信任並且肩負重任。若有董事違背這些重要責任,或從事失當行為引致上市公司及其股東蒙受損失,一如本案的情況,證監會將會繼續採取行動,使違規者承擔責任。"35 : GS(14)@2010-12-03 13:27:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101130010_C.pdf

老婆走,送他三百萬
36 : i3640(1387)@2010-12-07 19:30:09

印垃圾
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101207012_C.pdf
37 : waisinglau(3738)@2010-12-07 19:50:04

此系永不是我觀察名單裏.
38 : i3640(1387)@2010-12-07 20:02:14

38樓提及
此系永不是我觀察名單裏.


高見可吾可以分享下
39 : waisinglau(3738)@2010-12-07 20:33:39

39樓提及
38樓提及
此系永不是我觀察名單裏.


高見可吾可以分享下
馬睇賽績買股票要睇業續才下注輸咗也甘心.隻211拾多年裏供股.拆細.合股等不計其數.股价0.011仙也不用我多講.我也不明白重那多人年復年供股而股價年復年縮水.我也想知道是心諗什麽?王子復仇記?太陽從西邊升起了財到光棍手有回頭嗎?
40 : GS(14)@2010-12-07 20:53:48

華匯系同這一系都唔好亂玩
41 : GS(14)@2010-12-31 21:55:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101231517_C.pdf

有關訴訟之最新消息
茲提述本公司日期為二零一零年十二月二十日之公佈,本公司其中一名股東就訴訟編號HCMP1702/2008介入訴訟及聽取陳詞之申請已遭駁回。
42 : GS(14)@2011-02-03 00:15:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201102011701_C.pdf
211又印股票給關連人士
43 : GS(14)@2011-04-02 18:06:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110328096_C.pdf
8017

訂 立 補 充 協 議 之 理 由
合 資 公 司 原 擬 於 東 莞 市 設 立 廠 房,但 是 經 項 目 設 計 師 視 察 後,得 悉 廠 房 建 議 選 址的 供 電 不 穩 定 而 且 勞 工 短 缺,或 會 阻 礙 合 資 公 司 的 長 遠 運 作。為 使 合 資 公 司 得 到滿 意 銷 售 額 及 利 潤,BVI公 司 的 管 理 層 成 立 了 中 山 公 司 並 建 議 選 擇 由 中 山 公 司 在中 山 市 內 興 建 新 廠 房。目 前 已 肯 定 中 山 市 的 供 電 穩 定 且 勞 工 充 裕,加 上 新 選 址 鄰近 貨 櫃 碼 頭,為 貨 品 付 運 提 供 更 為 經 濟 而 方 便 的 運 輸 方 式。
44 : david395(4434)@2011-05-02 18:53:11

大凌亂抽水被查 復牌遙遙無期

以前的證監案例,多是介紹證監會如何為小股東出頭。但是今次講解的案例中,許多小股東將矛頭指向證監會和港交所。證監會為了調查細價股大淩集團(00211)的上市操作問題,維持其停牌狀態,至今已經近7年時間。小股東眼見資金被綁卻無能為力,一度將矛頭直指證監會和港交所。

http://inv.com.hk/article2.php?category=columns
45 : greatsoup38(830)@2011-05-03 22:31:16

45樓提及
大凌亂抽水被查 復牌遙遙無期

以前的證監案例,多是介紹證監會如何為小股東出頭。但是今次講解的案例中,許多小股東將矛頭指向證監會和港交所。證監會為了調查細價股大淩集團(00211)的上市操作問題,維持其停牌狀態,至今已經近7年時間。小股東眼見資金被綁卻無能為力,一度將矛頭直指證監會和港交所。

http://inv.com.hk/article2.php?category=columns


睇下班垃圾點呃錢先啦
http://www.sfc.hk/sfcPressReleas ... rvlet?docno=08PR136

證監會亦指稱張在若干交易中違反對公司的職責,涉嫌直接或間接收受合共7,900萬元財務利益。證監會指稱該等交易理應向股東(及市場)披露且須經股東批准,但股東從未接獲有關批准申請,亦從未作出有關批准。證監會亦指稱楊違反職責,透過未經公司股東授權進行的涉嫌關連交易,收受合共695萬元財務利益,而本會堅信該等交易理應獲股東授權方能進行。


http://www.sfc.hk/sfc/doc/EN/gen ... 08pr136_summary.pdf
46 : GS(14)@2011-05-05 22:43:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110505753_C.pdf

又偷錢?
47 : GS(14)@2011-07-01 17:40:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110629012_C.pdf
8017蝕,負資產
48 : GS(14)@2011-07-01 22:34:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630933_C.pdf
實肉賺1,200萬,現金有2.2億

但竟然不派息
49 : GS(14)@2011-07-22 07:10:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110721048_C.pdf
董事會謹此確認,現時並無與根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》
(「創 業 板 上 市 規 則」)第 十 九 至 二 十 章 須 予 披 露 的 意 圖 收 購 或 變 賣 的 有 關 其 他 商 談
或 協 議,董 事 會 亦 不 知 悉 任 何 根 據《創 業 板 上 市 規 則》第17.10條 所 訂 明 的 一 般 責 任
而 須 予 披 露、屬 於 或 可 能 屬 價 格 敏 感 性 質 的 事 項,惟 本 公 司 與 星 譽 國 際 有 限 公 司
(「星 譽」)之 股 東 現 正 就 收 購 星 譽 股 權 進 行 初 步 磋 商。上 述 星 譽 主 要 股 東 之 一 為 本
公 司 董 事 會 主 席 兼 主 要 股 東 黃 錦 亮 先 生;根 據《創 業 板 上 市 規 則》,其 為 本 公 司 之
關 連 人 士。星 譽 於 河 南 昇 揚 硅 業 科 技 發 展 有 限 公 司(「昇 揚 硅 業」)之 股 權 中 擁 有 合
約 權 益。昇 揚 硅 業 之 主 要 業 務 為 在 中 國 製 造 金 屬 硅。
50 : GS(14)@2011-07-22 07:10:57

太陽能都玩埋
51 : 200(9285)@2011-08-15 19:02:00

51樓提及
太陽能都玩埋


仲玩埋樹林呀
52 : GS(14)@2011-08-16 06:57:48

52樓提及
51樓提及
太陽能都玩埋


仲玩埋樹林呀


爛鬼野,不如睇我個Blog啦
53 : 200(9285)@2011-08-16 07:12:09

53樓提及
52樓提及
51樓提及
太陽能都玩埋


仲玩埋樹林呀


爛鬼野,不如睇我個Blog啦


看了,完來又係中南金融關係公司也‧
54 : 拔刺者(4132)@2011-09-05 02:44:51

其實那班關注組,何不考慮告大股東行為失當?反正監管當局已有此想法,他們也有律師,律師何不建議?但我感覺是他們「鍚」住大股東...哎吔!我來說是非添,可見我是是非人。湯兄,小弟說得對嗎?(不要給bad job)
55 : GS(14)@2011-09-05 07:45:07

上一次都去了講叫佢地清盤分錢,竟然鬧我
56 : 拔刺者(4132)@2011-09-07 18:29:32

56樓提及
上一次都去了講叫佢地清盤分錢,竟然鬧我
媒嚟的
57 : GS(14)@2011-09-07 21:37:09

邊個明眼人唔知,我只不過講出來給人分清
58 : 拔刺者(4132)@2011-09-08 16:48:33

關注組只是大老闆發起的。李華華暗示過
59 : GS(14)@2011-09-08 22:12:28

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/19697[/realblog]

明眼人都睇到
60 : GS(14)@2011-09-09 08:19:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110908058_C.pdf
8017又打入太陽能垃圾
61 : GS(14)@2011-09-27 23:20:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110927046_C.pdf\
8017

(i) 修訂股票掛鈎信貸協議之釋義中「下限價指0.25港元或買方及本公司因本公司
股份分拆、合併、股份分割或類似重組而可能同意之價格」,刪除金額「0.25
港元」並以「0.175港元」取代(「經修訂下限價」)。
62 : GS(14)@2011-09-28 22:59:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110928275_C.pdf
game over
63 : Hierro(1191)@2011-09-30 01:32:43

抵他們死的
64 : GS(14)@2011-09-30 19:08:57

64樓提及
抵他們死的


pk guy
65 : GS(14)@2011-10-03 23:39:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111003230_C.pdf
好賣方...8017...
66 : GS(14)@2011-10-07 22:52:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111007673_C.pdf
偷錢?

根據買方發行的承兌票據,買方須於二零一一年九月三十日(即承兌票據到期日)
向本集團支付本金額44,000,000港元,連同累計利息3,960,000港元(統稱「總金額」)。
直至本公佈日期,本公司已接獲5,000,000港元的支票,支付總金額的部分款項。
根據買方所述,受到目前金融市場動蕩及經濟環境出乎意料地迅速轉壞的影響,
故要求延期償付總金額之餘額。
67 : GS(14)@2011-10-27 00:43:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111026048_C.pdf

本公司刊發本提示性公告,以知會公眾有關本公司目前之情況。董事謹公佈,於
二零一一年十月十三日,買方已與賣方訂立買賣協議,內容有關收購目標公司之
全部已發行股本,收購代價為780,000,000港元,將由買方以現金及發行本公司代
價股份及可換股票據之形式支付予賣方。
建議收購事項構成創業板上市規則項下所指之本公司非常重大收購事項及關連
交易。於本公告刊發當日,本公司正在籌備有關該建議收購事項之公告,董事認
為尚需要額外時間處理有關事宜。
本公司之股份於創業板買賣仍將維持暫停,以待刊發有關建議收購事項之公告。

...
有關昇揚硅業之資料
昇揚硅業為一間於二零零七年四月十二日根據中國法律成立之有限公司,其主要
於中國從事金屬硅製造業務,其業務範圍包括生產、銷售及開發金屬硅。
昇揚硅業為中國最大的硅生產企業之一,年產能達33,000噸。根據中國河南省洛陽
市政府於「第十一個五年發展計劃」所制訂之工業計劃,昇揚硅業之目標為每年生
產100,000噸金屬硅。
68 : GS(14)@2011-11-11 19:52:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111111070_C.pdf
8017 盈警
69 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-07 21:33:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111207329_C.pdf

竟然
70 : hsts(1521)@2011-12-07 21:35:25

70樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2011/1207/LTN20111207329_C.pdf

竟然


啲股東開心囉
71 : Hierro(1191)@2011-12-07 21:44:24

清鬼左佢盤好過啦
72 : superkkw(6672)@2011-12-08 15:09:50

復活了
73 : 龍生(798)@2011-12-08 15:23:25

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15872475

【本報訊】停牌 7年零 8個月的大凌集團( 211)下周四( 15日)獲准復牌。聯交所發言人指,批准復牌是基於三名仍涉及高等法院與聯交所研訊程序前董事,即張志誠、楊杏儀及陳志媚,最近承諾於聯交所紀律程序結束前,不會尋求或接受提名加入大凌董事會。
三前董事不准管理公司

發言人續稱,大凌董事會亦同時承諾,會確保該 3名前董事於聯交所紀律程序結束前,將不會參與管理公司或附屬公司。發言人強調,自 04年以來一直維持對其停牌的決定,是基於保障股東及市場的考慮。
於 2010年 11月,高等法院就證監會提出的訴訟頒令,規定大凌前執董李宏泰未經法院許可,不得擔任上市公司董事或參與管理任何上市公司,為期 6年。至於對張志誠、楊杏儀及陳志媚的裁決,仍有待公佈。
至於聯交所於 08年 5月刊發的公告中,提及對該大凌及該 4名前董事所採取的紀律行動,發言人指有關裁決至今仍暫緩執行,以待聽取高等法院就證監提出訴訟作出的裁決。
大凌亦刊發通告,指若果前董事被取消董事資格,對公司潛在影響輕微,就所建議賠償令而言,股東及有意投資者應注意,證監會申請的賠償令一經執行,公司在日後某個時間可能會收取一筆數額未定的款項。
大凌於停牌前收報 0.01元,有市場人士估計,由於大凌情況特殊,很難估計其復牌後的股價走勢。
74 : 龍生(798)@2011-12-08 15:23:48

大號外!!!

湯財宿敵, 大凌張強勢復活!!!
75 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-08 16:24:41

邊個敢收呢隻咁既殼
76 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-08 16:25:26

只要冇人出價, 一百合一後都仲可以0.01
77 : 游浪潮(3792)@2011-12-08 21:19:32

greatsoup

好想 X 爆他們
張生同他個仔唔做得董事又點先
他都是大股東
找兩三個人控制個 board 就得啦

游浪潮
真不敢講太多,自問看見這班天才兒童手法極兇殘
78 : 游浪潮(3792)@2011-12-08 21:23:29

greatsoup

太恐怖
數字地球
同系的股票...

都不是天才
只是無錢搞錢或者利用一些好鬆的上市制度造殼上市
山河控股如是
活力世界如是
國際融資
彩虹控股即變靚D又即現在的無限創意如是


正一垃鬼圾
個網仲要寫到幾 X 正氣
好想 X 爆佢
呢條友真是激到我想講粗口
79 : 游浪潮(3792)@2011-12-08 21:44:18

相信好少香港人睇過呢D十年前的野
1142、2309...全部related
長雄證券

相關資料

http://webb-site.com/articles/digitalmess.asp
http://webb-site.com/articles/inworldcity.asp
http://webb-site.com/articles/riverhill.asp
http://webb-site.com/articles/toxicIPOs.asp
http://www.sfc.hk/sfc/doc/EN/gen ... 08pr136_summary.pdf
http://www.sfc.hk/sfcPressReleas ... rvlet?docno=10PR136
80 : RY(2041)@2011-12-08 23:51:56

咁耐無見緊係要追返之前既升幅先la, 無十倍都要五倍la, haha...
81 : 游浪潮(3792)@2011-12-08 23:53:37

81樓提及
咁耐無見緊係要追返之前既升幅先la, 無十倍都要五倍la, haha...


不太敢講,要看佢之後咩動作囉,萬一正式復牌前再出個 100 合 1,就不用追了
82 : 草帽(1253)@2011-12-09 09:03:33

原來死左咁耐.
83 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-09 09:49:21

0.01邊TRADE

一定要合一再供股, 吹咩
84 : greatsoup38(830)@2011-12-09 14:53:42

84樓提及
0.01邊TRADE

一定要合一再供股, 吹咩


張先生好心你積下德啦..係要整番萬世魔王上市,我無論如何都要他雖生猶死
85 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-09 15:32:16

不如來過211合一之後再1供7股@ 0.211
86 : greatsoup38(830)@2011-12-09 15:34:59

好有創意,不如211合10,再1供21.1,每股0.0211...
87 : GS(14)@2011-12-13 23:54:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111213003_C.pdf
又買件垃圾...

於本公告日期,目標公司:(i)由博暉(亞洲)擁有51%,而博暉(亞洲)則由執行董事兼董事會主席黄先生(實益擁有合共654,125,000股股份,相當於本公司於本公告日期之全部已發行股本其中約24.93%)直接及全資擁有;及(ii)由盈創擁有49%,而盈創則由獨立第三方張先生直接及全資擁有。

由於博暉(亞洲)由黄先生實益擁有100%,而根據創業板上市規則第20章,黄先生為本公司之關連人士,因此,建議收購事項構成本公司之關連交易,須遵照創業板上市規則第20章之申報、公告及獨立股東批准之規定。

....
付款方式:
780,000,000港元之款項將以下列方式(或以有關訂約方以書面一致同意之其他方式)
支付:-

(a) 合共480,000,000港元將由本公司以現金及╱或發行承付票據之方式支付,並
將由訂約方根據下列方式決定:–

(b) 在餘款300,000,000港元當中,250,000,000港元及50,000,000港元將會以本公司
在第二個付款日期或之前(或在買賣協議之訂約方以書面一致同意之其他日
期),按換股價每股股份0.08港元發行等同本金額之可換股票據(據此可兌換
合共3,750,000,000股本公司之換股股份)之方式,分別支付予博暉(亞洲)及
盈創。

...
董事留意到賣方就購入昇揚硅業之80%實益權益所引致須付出之成本合共人民幣144,000,000元(約相當於175,680,000港元),
其中包括:(i)根據股權轉讓及增資協議而購入昇揚硅業51.11%實益權益而須支付之代價人民幣92,000,000元(相當
於約112,240,000港元);
及(ii)根據意向書進行28.89%收購而須支付之代價人民幣52,000,000元(相當於約63,440,000港元)。根據賣方的陳述,購入昇揚硅業80%實益權益所涉及之總代價人民幣144,000,000元(約相當於175,680,000港元)乃根據(包
括,但不只限於)以下因素而釐定:
(i)黃先生及張先生承諾購入龍羽宜電之控股權;
(ii)黃先生及張先生承諾將會承擔龍羽宜電之股東貸款;
(iii)龍羽宜電的財務表現及財政狀況欠佳;
及(iv)龍羽宜電同意按國家批准的電價或龍羽宜電本身的實際供電成本(兩者以較高者為準),向昇揚硅業提供電力。董事認為賣方於昇揚硅業之投資乃另一項交易(雖然互有關連,但本公司並無參與其中),而賣方在該項投資所須付出之成本僅為彼等所考慮的各項因素其中之一項。代價乃經由買方及賣方公平磋商後始行釐定。下文「釐定代價的基準」一段載有在考慮及釐定代價時所採用之基準詳情。

釐定代價之基準
根據買賣協議之代價乃經由買方及賣方參考(其中包括)下列各項之後,按一般商
業條款公平磋商而釐定:-
(a) 由本公司委聘之獨立估值師將對昇揚硅業之整個企業價值於二零一一年九月
三十日之初步估值處於約人民幣800,000,000元至人民幣900,000,000元之水平
(相當於約在976,000,000港元至1,098,000,000港元之水平);
(b) 因市場對多晶硅及太陽能級硅之需求增加,預期日後對金屬硅之需求亦會相
應增加;

c) 根據中國河南省洛陽市政府在「第十一個五年發展計劃」所制定的工業計劃,
昇揚硅業計劃開始額外裝設4台金屬硅電爐,預期將會把生產量由現時的年
產能30,000噸增至100,000噸;及
(d) 昇揚硅業為中國最大的金屬硅生產企業之一。
基於上述基準,董事(不包括三名獨立非執行董事,彼等將會在獲得獨立財務顧
問提供意見後,方會發表彼等之見解)認為儘管賣方之成本人民幣144,000,000元(相
當於約175,680,000港元)乃大幅低於代價780,000,000港元,買賣協議之條款屬一般
商業條款,而代價亦屬公平合理,並符合股東之整體利益。
根據估值師提供之初步估值報告,昇揚硅業於二零一一年九月三十日之整體商業
企業價值之初步估值定於約人民幣800,000,000元至人民幣900,000,000元(相當於
約976,000,000港元至1,098,000,000港元)之間。該初步估值須待(其中包括)估值師
發出正式估值報告後,方可作實。

昇揚硅業之初步估值乃由獨立估值師採用收入計算法(折現現金流計算法)進行。
此計算法乃根據昇揚硅業的管理層提供的財務預測及收入預測,按若干基本假設
的基準而進行,其中包括:
• 擁有昇揚硅業合法權益的各方於獲得有關政府特許的整段未屆滿年期內,有
權自由及不受干擾地轉讓昇揚硅業(不論是部份或全部),且已悉數支付任何
及一切應付的金額╱行政費用;
• 初步估值報告所載的估值在編製時所依賴及根據由任何地方、省級或國家政
府發出或其他立法或行政機關發出或私人實體或團體組織發出的一切所需特
許證、證書及同意均已獲發給或可隨時獲發給或重續;
• 昇揚硅業之經營運作能符合本公司管理層所期望達到的質量及數量;
• 昇揚硅業成功籌集足夠資金以供計劃中的擴充生產用途,並能按預先設定的
市價向其客戶出售產品;
• 昇揚硅業現時的業務正如本公司管理層所預測,能夠成功產生經濟利益;
• 昇揚硅業現時的業務的預計盈利能夠為昇揚硅業帶來合理回報,而昇揚硅業
的管理層有足夠營運資金以供其經營業務不時之需;
• 昇揚硅業業務所在的地方、省級或國家法例及法規並無任何重大變動;
• 擁有昇揚硅業合法權益的各方已採納合理及必須的安全措施,並已就昇揚硅
業業務上的任何中斷情況(例如政府的政策改變、自然災害或勞工糾紛等)考
慮及制定多個緊急應變的處理方案;
• 昇揚硅業的業務能在市場上自由地向地方及海外買家出售及轉讓,而不會附
有任何繁重的產權負擔,亦毋須就此向政府支付任何有關款項;
• 昇揚硅業之年產量能夠由二零一二年之36,000噸增至二零一五年及以後之
100,000噸;
• 現時工業硅之售價為每噸人民幣15,000元(相當於約18,300港元);
• 預期收入及預期成本的年增長率約為3.4%;及
• 折讓率約為14.8%。

...

「張先生」 指 張錦權先生,其為獨立第三方,亦為盈創100%股權之實益擁有人
「黃先生」 指 黃錦亮先生,本公司之執行董事兼董事會主席,其為合共654,125,000股股份之實益擁有人,亦為博暉(亞洲)100%股權之最終實益擁有人
88 : GS(14)@2011-12-13 23:54:36

買方之責任
買方同意透過星譽向昇揚硅業注資人民幣180,000,000元(相當於約219,600,000港元)作為昇揚硅業之註冊股本,根據意向書在昇揚硅業之註冊股本增至人民幣180,000,000元(相當於約219,600,000港元)後之一年內及在完成28.89%收購後,再增至人民幣360,000,000元(相當於約439,200,000港元)。在完成上文所述增加昇揚硅業之註冊股本後,買方將會最終擁有昇揚硅業之90%實益權益。

因此,由買方透過星譽將會注資之額外註冊股本人民幣180,000,000元(相當於約219,600,000港元),加上由賣方透過星譽將會注資之註冊股本人民幣40,000,000元(相當於約48,800,000港元)將會一併用作償還昇揚硅業之尚未償還債務及貸款,而餘款則將會用作昇揚硅業之一般營運資金。
89 : GS(14)@2011-12-13 23:56:26

盈利擔保
除股權轉讓及增資協議外,星譽、龍羽宜電、宜陽虹光及龍羽宜電當時之股東
亦已訂立日期為二零一一年八月三十日之盈利擔保協議(由一份於二零一一年
十月八日訂立之補充協議加以補充及修訂)。據此,龍羽宜電同意分別作出人民
幣63,878,200元及人民幣70,781,200元(分別相當於約77,931,404港元及86,353,064
港元)之盈利擔保(亦即昇揚硅業分別在第一年及第二年之除稅後溢利的盈利擔
保),有關期間由星譽把昇揚硅業之註冊股本增至人民幣360,000,000元(相當於約
439,200,000港元)之日或由二零一二年一月一日(兩者以較後之日期為準)起計(「盈
利擔保」)。

誠如賣方所述,龍羽宜電已同意提供盈利擔保,以方便及加快昇揚硅業之重組及架構重整,旨在獲得額外注資以支付昇揚硅業之業務運作及發展所需資金。

根據買賣協議、股權轉讓及增資協議以及盈利擔保協議,本公司在完成後將會隨即實益擁有星譽之全部股權,包括盈利擔保協議其中與盈利擔保有關之星譽一切權利、利益及責任。因此,在完成後及在昇揚硅業之註冊股本由買方透過星譽根據完成後之責任而增至人民幣360,000,000元(相當於約439,200,000港元)後(就此而言,星譽所擁有之昇揚硅業股權為90%),買方將會根據本公司於昇揚硅業之實益股權百分比按比例獲提供盈利擔保。

盈利擔保乃根據下列條件及假設而提供:
(a) 昇揚硅業在二零一二年度及二零一三年度之財務成本分別為人民幣
34,799,100元及人民幣39,427,400元(分別相當於約42,454,902港元及48,101,428
港元);及
(b) 核心產品421號之年度平均市價為每噸人民幣16,000元(相當於約19,520港元);
並可作出以下之調整:
(a) 倘若實際之財務成本超逾上述之假定財務成本,則高出之差額將會從盈利擔
保中減除。當實際財務成本低於有關的假定財務成本,則毋須對盈利擔保作
出任何調整;及
(b) 倘若核心產品421號之實際年度平均市價高於或低於假定年度平均市價每噸
人民幣16,000元(相當於約19,520港元),則盈利擔保將會根據價格波動情況
予以調整。
倘若昇揚硅業在協定的指定期間內能達到上述之盈利擔保,則昇揚硅業將會根據
股權轉讓及股本注資協議所載之條款,向龍羽宜電退還人民幣10,400,000元(相當
於約12,688,000港元)之尚未償還貸款(不計利息)。反之而言,倘若昇揚硅業在上
述指定期間內無法達到盈利擔保,則盈利擔保之不足差額可以在昇揚硅業須向龍
羽宜電支付之尚未償還貸款內對銷,而該筆可用作對銷不足差額之款項只限於人
民幣10,400,000元(相當於約12,688,000港元)之下。保證溢利如有任何高出此數的
不足差額,將會由於盈利擔保協議訂立日期當時之龍羽宜電股東按彼等各自當時
所持之龍羽宜電股權百分比,按比例提供。

...
昇揚硅業原本由龍羽宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東分別擁有其42.86%、
20.00%及37.14%。昇揚硅業當時之註冊股本及繳足股款股本為人民幣140,000,000
元(相當於約170,800,000港元)。當龍羽宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東於二零
一一年二月聯絡黃先生之時,由於國家政策限制地方政府電力監管機關在商業電
廠中持有任何權益,龍羽宜電及昇揚硅業正在進行重組及架構重整,以及物色有
意的買家並邀請彼等作出投資。黃先生在當時即時向本公司推介該項投資,而本
公司亦表示有興趣與龍羽宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東就昇揚硅業之股份權
益展開初步磋商。基於龍羽宜電要求有意的買家必須一併購入昇揚硅業及龍羽宜
電,而:(i)當時存在若干中國法律限制,本公司據此不可成為龍羽宜電之控股股東;
(ii)龍羽宜電之業務及財務狀況前景並不符合本公司之利益;及(iii)龍羽宜電的業
務性質與本公司專注發展環保相關業務的性質不同;故此本公司決定終止與龍羽
宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東就建議收購昇揚硅業一事所展開之磋商。
在本公司作出上述決定之後,黃先生當時在計入昇揚硅業之業務潛力以及市場上
其他有意投資者(彼等均為在與太陽能相關的硅生產業內居市場領導地位之公司)
的磋商進展後,考慮到初步以其個人投資的形式投資於昇揚硅業之可能性,故此
與張先生繼續與龍羽宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東進行磋商。自此之後,黃
先生及張先生繼續與龍羽宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東進行研究及磋商、審
視昇揚硅業之業務前景及對昇揚硅業進行各種初步盡職審查工序。鑑於黃生生與
張先生對就昇揚硅業而作出之盡職審查結果大致滿意,故此星譽在二零一一年六
月一日與龍羽宜電、宜陽虹光及昇揚硅業前股東簽署意向書,而其後於二零一一
年八月三十日訂立股權轉讓及增資協議。
在簽署意向書之後,賣方從本身的商業利益出發,開始為昇揚硅業物色有意投資
者。其後,賣方在聯絡各有意投資者之時亦聯絡本公司,旨在得悉彼等是否有興
趣購入目標集團。
在仔細評估及分析昇揚硅業之資料後,董事相信,雖然目標集團在之前數年均錄
得虧損,惟主要是歸因於實行硅生產項目,而此項目仍處於初始階段,故而引致
虧損。
90 : GS(14)@2011-12-13 23:57:09

目標公司之財務資料
目標公司於二零一一年五月二十三日(註冊成立日期)起至二零一一年八月三十一
日止期間之未經審核財務報表(根據香港財務報告準則編製)載列如下:
註冊成立日期
至二零一一年
八月三十一日
(未經審核)
港元
營業額 不適用
除稅項及非經常項目前溢利╱(虧損) (9,800)
除稅項及非經常項目後溢利╱(虧損) (9,800)
於二零一一年
八月三十一日
(未經審核)
港元
資產總值 880
負債總額 9,900
(負債)╱資產淨值 (9,020)
星譽於二零一一年三月十七日(註冊成立日期)起至二零一一年八月三十一日止期
間之未經審核財務報表(根據香港財務報告準則編製)載列如下:
註冊成立日期
至二零一一年
八月三十一日
(未經審核)
港元
營業額 不適用
除稅項及非經常項目前溢利╱(虧損) (7,662)
除稅項及非經常項目後溢利╱(虧損) (7,662)
於二零一一年
八月三十一日
(未經審核)
港元
資產總值 2,638
負債總額 10,200
(負債)╱資產淨值 (7,562)
91 : GS(14)@2011-12-13 23:57:31

昇揚硅業截至二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止財政年
度及截至二零一一年八月三十一日止八個月之未經審核財務報表(根據中國企業
會計準則編製)載列如下:
截至二零零九年 截至二零一零年 截至二零一一年
十二月三十一日 十二月三十一日 八月三十一日
止年度 止年度 止八個月
(未經審核) (未經審核) (未經審核)
人民幣元 人民幣元 人民幣元
營業額 97,806,831 335,829,679 173,581,176
除稅項及非經常項目
前溢利╱(虧損) (8,345,125) (67,812,972) (20,069,128)
除稅項及非經常項目
後溢利╱(虧損) (8,358,238) (67,812,972) (20,069,128)
於二零零九年 於二零一零年 於二零一一年
十二月三十一日 十二月三十一日 八月三十一日
(未經審核) (未經審核) (未經審核)
人民幣元 人民幣元 人民幣元
資產總值 681,267,605 781,721,065 721,878,616
負債總額 549,625,843 718,722,450 686,491,465
(負債)╱資產淨值 131,641,762 62,998,615 35,387,151
於完成後,目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司,而目標公司之財務業績
將綜合計入本集團之財務報表。
92 : GS(14)@2011-12-13 23:58:02

進行建議收購事項之理由及益處
鑑於中國政府大力支持與環保有關的工業,加上中國本地消費指數穩定增長,本
集團對與環保有關的業務的長遠前景抱樂觀信心。本集團主力專注於發展與環保
有關的業務,故此現正在國內從事再造紙製造及生物降解原料製造業務。
建議收購事項能配合本集團從事環保行業之業務計劃。昇揚硅業主要在國內經營
製造金屬硅的業務,而其業務運作包括金屬硅的生產、銷售及開發。金屬硅是用
於生產把日光的能量轉化為電力的太陽能電池、組件及系統的基本原料。此業務
與本集團的業務性質相同,兩者均與環保有關。
此外,本公司經驗豐富及幹練的管理團隊善於重組及整頓盈利表現欠佳的業務。
在過往數年來,本公司成功協助財務上及業務運作上有缺失的公司扭轉劣勢,以
達到業務增長及提升盈利能力之目的,其中一個明顯的例子為:本公司於二零零
九年收購再造紙製造資產,在當時的市道以及全球金融市場不景氣當中,本公司
仍然能夠重組及整頓該項失去盈利能力且未能產生收入的業務,令其錄得適度的
溢利。
本公司預期,目標集團的新硅晶業務在將來能夠成為向本集團貢獻盈利的主要動
力之一。同時,預期透過持續的企業發展,亦可以大大提升股東的投資價值。
董事因此認為建議收購事項對本集團而言,是一個富吸引力的投資機會,並可為
本集團開發額外的收入來源,是本集團多元化發展業務及分散風險之良機。董事
相信建議收購事項將有助本集團之業務進一步增長,盡量提升股東的回報。
董事(不包括三名非執行董事,彼等將會在獲得獨立財務顧問提供意見後,方會
發表彼等之見解)認為買賣協議之條款乃按一般商業條款而制定,對獨立股東乃
公平合理,而建議收購事項乃符合本公司及股東之整體利益。
93 : GS(14)@2011-12-15 00:04:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111214013_C.pdf
8079 好突然
94 : GS(14)@2011-12-15 00:05:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111214017_C.pdf
8017
錢錢錢

吳先生,42歲,於國際貿易、企業融資活動、管理合併與收購交易方面積累豐富經驗,亦有處理中國事務之豐富實踐經驗。吳先生現為中國泰富資產管理有限公司及興業鋼鐵集團之總經理,負責企業管理、投資收購及企業重組。於加盟本公司之前,於一九九六年至一九九九年間,吳先生於中國深圳安華集團任職高級行政人員,負責國際貿易。於二零零二年至二零零五年間,彼為一間香港投資公司(即順豐集團有限公司)之董事。
於加入董事會後,吳先生將於企業融資活動、新項目投資及業務發展方面協助本公司。吳先生所執行之上述各項職責已顯示其在企業融資領域之深厚專業及技術知識及豐富經驗,而董事會認為吳先生適合獲委任為本公司執行董事兼副主席。
於本公告日期,吳先生(透過吳先生及梁雨澄先生實益擁有之公司永正集團有限公司)為本公司之一名股東(持有68,800,000股普通股,相當於本公司股本中之2.62%股權)。
95 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-15 09:51:45

高開俾你走
96 : kk104104(19268)@2011-12-15 13:38:51

升500%-.-............
97 : ksw(1423)@2011-12-15 16:38:36

升咁多都無用
即日ao已經最高位
98 : GS(14)@2011-12-15 22:37:35

97樓提及
升500%-.-............


有得走就走啦
99 : greatsoup38(830)@2011-12-16 12:39:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111215113_C.pdf

大凌集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:211)
股份價格及成交量不尋常波動
本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求刊發。
大凌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉本公司的成交量及股
份價格上升,茲聲明董事會並不知悉導致有關上升的任何原因。
董事會現表示,於二零一一年十二月七日的本公司公佈內披露的兩項集資活動(有
關購股權協議及股份認購協議),將於今天完成。除本公佈披露者外,董事會
確認,概無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據聯交所證券上市規則(「上
市規則」)第13.23 條而須予公開者;董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價
格的事宜為根據上市規則第13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。
本公佈乃承董事會之命而出;董事會各董事願就本公佈的準確性承擔個別及
共同責任。
100 : 200(9285)@2011-12-17 23:21:22

大凌集團的創辦人張志誠先生於香港出生,為家中獨子。在觀塘「雞寮」長大,由於家貧,小學畢業後要半工讀完成中學課程, 並在晚上進修中國文學及歷史。

張先生在1976年拿著六千元積蓄,成立大凌(香港)企業公司。由於缺乏資金,最初把家裡當作辦公室以節省租金,經營「慳得一蚊得一蚊」的貿易生意。可是並非一帆風順,常遭廠家「過橋抽板」 其後用1,600元租得旺角華比銀行大廈一單位,設立辦事處,並遊說銀行支持批准簽發信用證,慢慢的在業界建立信譽,開展事業,賺到平生第一桶金。在1979年參加貿易發展局在東歐舉辦的一個展銷會後單獨留下,在波蘭、南斯拉夫、羅馬尼亞、匈牙利、東德等國家穿梭,建立商業關係網。

累積財富後,1985年突萌退休念頭,在家中休息了一年研究學問。於1987年左右,鬥心再燃,分別發展電子貿易業務, 進軍房地產業務, 金融投資, 和開發收費公路等項目。

2002年6月18日宣佈退出上市公司,閒時出海、釣魚、看書、以文會友或到處遊覽。
http://www.styland.com/zh-TW/%E5 ... 3%E4%BA%8B%E7%95%A5

我想嘔呀
101 : GS(14)@2011-12-18 10:39:54

101樓提及
大凌集團的創辦人張志誠先生於香港出生,為家中獨子。在觀塘「雞寮」長大,由於家貧,小學畢業後要半工讀完成中學課程, 並在晚上進修中國文學及歷史。

張先生在1976年拿著六千元積蓄,成立大凌(香港)企業公司。由於缺乏資金,最初把家裡當作辦公室以節省租金,經營「慳得一蚊得一蚊」的貿易生意。可是並非一帆風順,常遭廠家「過橋抽板」 其後用1,600元租得旺角華比銀行大廈一單位,設立辦事處,並遊說銀行支持批准簽發信用證,慢慢的在業界建立信譽,開展事業,賺到平生第一桶金。在1979年參加貿易發展局在東歐舉辦的一個展銷會後單獨留下,在波蘭、南斯拉夫、羅馬尼亞、匈牙利、東德等國家穿梭,建立商業關係網。

累積財富後,1985年突萌退休念頭,在家中休息了一年研究學問。於1987年左右,鬥心再燃,分別發展電子貿易業務, 進軍房地產業務, 金融投資, 和開發收費公路等項目。

2002年6月18日宣佈退出上市公司,閒時出海、釣魚、看書、以文會友或到處遊覽。
http://www.styland.com/zh-TW/%E5 ... 3%E4%BA%8B%E7%95%A5

我想嘔呀


個網的訪問好睇好多,極品
102 : 拔刺者(4132)@2011-12-27 20:52:51

關于趙澤民的一段非常有趣的訪問聽過嗎?
103 : 游浪潮(3792)@2011-12-27 20:56:47

103樓提及
關于趙澤民的一段非常有趣的訪問聽過嗎?


無聽過,有連結嗎?
104 : 拔刺者(4132)@2011-12-27 21:14:06

104樓提及
103樓提及
關于趙澤民的一段非常有趣的訪問聽過嗎?


無聽過,有連結嗎?
電視播過。其為那些關注組成員,他說就算升至1毫也不會沽出,因公司停牌時的業績令人鼓舞,且其購入價不止1毫,還希望回調後溝些貨。(真奇怪,溝完貨就會升?發夢定食慒乎?)
105 : 游浪潮(3792)@2011-12-27 21:21:32

105樓提及
104樓提及
103樓提及
關于趙澤民的一段非常有趣的訪問聽過嗎?


無聽過,有連結嗎?
電視播過。其為那些關注組成員,他說就算升至1毫也不會沽出,因公司停牌時的業績令人鼓舞,且其購入價不止1毫,還希望回調後溝些貨。(真奇怪,溝完貨就會升?發夢定食慒乎?)


原來是那段,很正,大概會回到仙班,合完再玩吧
106 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-29 14:44:25

已是臭作, 班人仲溝貨
望發達?
107 : GS(14)@2011-12-29 21:09:18

105樓提及
104樓提及
103樓提及
關于趙澤民的一段非常有趣的訪問聽過嗎?


無聽過,有連結嗎?
電視播過。其為那些關注組成員,他說就算升至1毫也不會沽出,因公司停牌時的業績令人鼓舞,且其購入價不止1毫,還希望回調後溝些貨。(真奇怪,溝完貨就會升?發夢定食慒乎?)


他們有神力護體,就算100合1,跌到零點一仙都唔使輸,因為有人包起他們?
108 : GS(14)@2011-12-29 21:10:05

105樓提及
104樓提及
103樓提及
關于趙澤民的一段非常有趣的訪問聽過嗎?


無聽過,有連結嗎?
電視播過。其為那些關注組成員,他說就算升至1毫也不會沽出,因公司停牌時的業績令人鼓舞,且其購入價不止1毫,還希望回調後溝些貨。(真奇怪,溝完貨就會升?發夢定食慒乎?)


溝貨是實實在在的需求,符合大凌張的定律,你擺盤買到咪升囉
109 : GS(14)@2011-12-29 21:10:18

107樓提及
已是臭作, 班人仲溝貨
望發達?


他們的決定他們負責
110 : wanker44(12796)@2012-01-12 22:33:35

8017 配股
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120112019_C.pdf
111 : GS(14)@2012-01-12 22:53:55

「認購人」 指 曾明先生,根據認購協議認購股份之認購人
112 : GS(14)@2012-01-28 00:00:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120127019_C.pdf
8017 20合1
113 : 200(9285)@2012-03-08 19:52:46

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=16136032

周x個契哥禁做董事 12年
史上最長須回水 8595萬

之前呃埋邊只咁小‧
114 : GS(14)@2012-03-08 21:51:17

114樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20120308&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=16136032

周x個契哥禁做董事 12年
史上最長須回水 8595萬

之前呃埋邊只咁小‧


十億八億一定有
115 : sunshine(3090)@2012-03-11 16:55:25

8017 before 20 into 1 = 0.5 and it drop to 0.31 in just one week. Big trap!!!!!!!
116 : greatsoup38(830)@2012-03-11 16:56:16

116樓提及
8017 before 20 into 1 = 0.5 and it drop to 0.31 in just one week. Big trap!!!!!!!


跟了大凌邊有好事
117 : GS(14)@2012-03-22 00:47:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120321081_C.pdf
8100又一次失敗
118 : 鉛筆小生(8153)@2012-03-22 23:01:36

大凌系同JUNO 系我都極之反感
119 : GS(14)@2012-03-25 10:15:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120323105_C.pdf
8100展望
本集團於二零一零年收購全資附屬公司看漢教育,該公司為全港中小學電子
學習產品及服務的主要供應商。
二零一一年乃看漢教育的關鍵一年。看漢教育與四家小學合作的電子學習試
驗計劃成功取得香港特別行政區政府教育局資助。該項試驗計劃旨在開發新
一代網上教學及中國語文學習課程,以取代傳統課本課程。看漢教育計劃以
商業模式向全港學校推出該三年計劃所得出之網上平台,繼而將看漢教育轉
型為第一代主要科目電子出版商。
二零一二年之另一項重要發展,是看漢教育打入向學校及企業提供網上英語
學習平台的市場。看漢教育已正式成為美國電子學習科技及服務供應商
EnglishCentral Inc.(「EnglishCentral」)之銷售夥伴。EnglishCentral 平台提供創新的個
人化學習記錄系統,協助學生持續評估其會話表現,分析其發音問題,並建
議進一步學習及練習課程。近年,EnglishCentral之服務已推廣至日本及韓國市場,
並取得佳績。看漢教育有信心,此獨特的英語聆聽及會話技巧訓練平台將成
為全港學校英語課程的一部分,而各大企業將應用該平台提高員工以英語與
客戶溝通的技巧。
總括而言,看漢教育推出新電子學習服務及擴大市場佔有率的進展理想,並
有信心可實現其長遠目標,成為其中一家主要電子出版商,於取代香港目前
價值逾億元的課本市場之進程中佔一席位。
藉著審慎執行上述現有業務,本集團相信,其業績將較去年有所改善。與此
同時,本集團將繼續物色新收購機會及新業務計劃,以為全體股東帶來更大
價值。

120 : 200(9285)@2012-03-25 12:01:56

120樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/0323/GLN20120323105_C.pdf
8100展望
本集團於二零一零年收購全資附屬公司看漢教育,該公司為全港中小學電子
學習產品及服務的主要供應商。
二零一一年乃看漢教育的關鍵一年。看漢教育與四家小學合作的電子學習試
驗計劃成功取得香港特別行政區政府教育局資助。該項試驗計劃旨在開發新
一代網上教學及中國語文學習課程,以取代傳統課本課程。看漢教育計劃以
商業模式向全港學校推出該三年計劃所得出之網上平台,繼而將看漢教育轉
型為第一代主要科目電子出版商。
二零一二年之另一項重要發展,是看漢教育打入向學校及企業提供網上英語
學習平台的市場。看漢教育已正式成為美國電子學習科技及服務供應商
EnglishCentral Inc.(「EnglishCentral」)之銷售夥伴。EnglishCentral 平台提供創新的個
人化學習記錄系統,協助學生持續評估其會話表現,分析其發音問題,並建
議進一步學習及練習課程。近年,EnglishCentral之服務已推廣至日本及韓國市場,
並取得佳績。看漢教育有信心,此獨特的英語聆聽及會話技巧訓練平台將成
為全港學校英語課程的一部分,而各大企業將應用該平台提高員工以英語與
客戶溝通的技巧。
總括而言,看漢教育推出新電子學習服務及擴大市場佔有率的進展理想,並
有信心可實現其長遠目標,成為其中一家主要電子出版商,於取代香港目前
價值逾億元的課本市場之進程中佔一席位。
藉著審慎執行上述現有業務,本集團相信,其業績將較去年有所改善。與此
同時,本集團將繼續物色新收購機會及新業務計劃,以為全體股東帶來更大
價值。


樹林項目呢?
121 : GS(14)@2012-03-25 12:04:20

好像沒有了
122 : GS(14)@2012-03-25 12:04:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120321081_C.pdf
董事會宣佈,於二零一二年三月二十一日,買方、賣方及擔保人就終止買賣
協議訂立終止協議,自終止協議日期起生效。
董事會認為,終止買賣協議不會對本集團現有業務營運構成重大不利影響。
茲提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月三日之公告(「該
公告」),內容有關買方、賣方及擔保人就收購目標公司全部已發行股本10%所
訂立之買賣協議。除另有指明者外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具相
同涵義。
董事會宣佈,於二零一二年三月二十一日,買方、賣方及擔保人就終止買賣
協議訂立終止協議(「終止協議」),自終止協議日期起生效。
鑑於買賣協議訂約各方預期於不久將來完成買賣協議屬不可行,故買方、賣
方及擔保人同意終止買賣協議並訂立終止協議。
123 : 200(9285)@2012-03-25 12:07:59

122樓提及
好像沒有了


東鄉san仲未炒‧
124 : GS(14)@2012-03-25 12:21:29

124樓提及
122樓提及
好像沒有了


東鄉san仲未炒‧


可能又有新野呢
125 : greatsoup38(830)@2012-04-03 23:50:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120403113_C.pdf
8017
認購協議
於二零一二年四月三日(交易時段後),本公司與認購人訂立認購協議,據此,
認購人有條件同意認購本金額為100,000,000港元之可換股債券,自交割日期起
三年到期,附帶按換股價每換股股份0.30港元(可予調整)轉換可換股債券為最多
485,242,666股換股股份之權利。
假設可換股債券及可換股債劵之應計但未付利息按換股價悉數轉換,本公司將
發行最多485,242,666股換股股份,佔(i)本公司於認購協議日期現有已發行股本總
數157,197,250股股份之約308.68%;及(ii)待悉數轉換可換股債券後經發行換股股
份擴大之本公司已發行股本總數642,439,916股股份之約75.53%。
發行可換股債券之估計所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約98,000,000港元將
用於贖回本公司於二零一零年十二月二十八日發行之可換股票據,餘款用作本
集團之一般營運資金。
...
利息: 按可換股票據尚未行使本金額計年息13厘,按日數累計,由本公司
自交割日期起每十二個月期後派息一次,未付利息(如有)將由本公
司待贖回及轉換可換股債券後於到期日派付,如欠付利息,將按年
利率16厘計算逾期罰息。
債劵持有人於到期日有權將應計但未付利息按換股價轉換為換股股
份。
「認購人」 指 誠達環球投資有限公司,一家於英屬處女群島註冊
成立之有限公司

http://www.ckshelf.co/if_item_li ... 6&goto=5#data_table
bvi4886   誠達環球投資有限公司 SINCERE REACH GLOBAL INVESTMENTS LIMITED   3/2012   R
126 : GS(14)@2012-04-19 23:55:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120419039_C.pdf
8017 game over
127 : GS(14)@2012-04-19 23:55:46

董事會近期回顧建議收購事項之最新情況並重新評估預期建議收購事項帶來之收
益。本公司並不滿意對目標集團之盡職審查。
此外,鑒於(i)每噸金屬硅售價下滑;
(ii)太陽能行業之激烈市場競爭;
(iii)歐洲實施從中國進口之限制;
(iv)本集團當前之財務狀況;
及(v)本集團為建議收購事項進行融資之困難,董事會決定終止買賣協議。
128 : GS(14)@2012-06-08 00:38:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120607554_C.pdf
根據裁決,鮑晏明法官於二零一二年三月七日頒令(「頒令」),(1) 飭令張先生(其
中包括)向本公司支付合共79,000,000 港元的款項(「張先生所欠本金」),另加利
息(「張先生裁決利息」,連同張先生所欠本金統稱「張先生裁決債項」),就各相
關交易日期至頒令日期為止的期間,每年以複息計算,利率為香港上海滙豐
銀行有限公司所報最優惠利率加1 厘;就頒令日期至悉數支付張先生所欠本
金止,利率為裁決利率;及(2)飭令楊女士(其中包括)向本公司支付合共6,950,000
港元的款項(「楊女士所欠本金」,連同張先生所欠本金統稱「本金」),另加利息
(「楊女士裁決利息」,連同楊女士所欠本金統稱「楊女士裁決債項」),就各相關
交易日期至頒令日期為止的期間,每年以複息計算,利率為香港上海滙豐銀
行有限公司所報最優惠利率加1厘;就頒令日期至悉數支付楊女士所欠本金止,
利率為裁決利率。於頒令日期,張先生裁決債項及楊女士裁決債項的總額為
190,628,975.21 港元,而張先生裁決利息及楊女士裁決利息將於頒令日期後繼
續累計,直至張先生所欠本金及楊女士所欠本金分別悉數結付為止。
129 : GS(14)@2012-06-08 00:38:47

還了咪又偷過
130 : david395(4434)@2012-06-17 10:31:01

大凌集團現價折讓

撰文:文少燊 美術:何智棟大凌集團(00211)上週公布,與大股東張志誠及其配偶達成無法律約束力協議細則,張氏夫婦雖支付本金連同利息約1.9億元。張氏先歸還不可退還現金1,000萬元,另加今年3月墊付公司的1,000萬元免息貸款,以及中環遠東發展大廈23樓物業約8,300萬元(或估值報告所示價值),抵銷部分裁決債項,餘額在一年內分三期歸還。大凌股價逐漸反映此消息,股價從0.1元升至0.107元水平。由於公司將可獲得1.9億元,相對可增加每股資產淨值(NAV)0.051元,連同原有資產約2.7億元計,資產合共值4.7億元,現價相對折讓7,000萬元,估計股價尚有水位,不妨吼位短炒。

131 : greatsoup38(830)@2012-06-17 11:08:56

痴線
132 : GS(14)@2012-06-24 21:22:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120624003_C.pdf
211

盈利暴跌94%,至100萬,現金是有,但有問題,以下內容作嘔

借貸業務:
執行董事伍耀泉先生擁有豐富的借貸業務經驗,曾於多家知名的國際公司工作,
包括美國通用金融(香港)有限公司及美國運通銀行,借助伍先生的專業經驗,
本集團於二零一一年財政年度開始將旗下借貸服務,擴展至提供按揭融資。
因此,本集團於按揭融資業務錄得大幅增長,按揭融資活動產生的收益由二
零一一年財政年度的370,000 港元,升至二零一二年財政年度的7,233,000 港元。
由於本集團創辦人張志誠先生與本集團擁有深厚而融洽的關係,也十分關切
本集團,因此張先生提供10,000,000 港元免息貸款,支持本集團發展融資業務。
該筆貸款已投入擴展按揭借貸業務。董事會謹借此機會感謝張先生對本集團
無私的奉獻。

...
前景
為配合中國中央政府的十二五規劃中訂明的國家政策,將香港發展為國際金
融中心,本集團將繼續將自己定位為金融服務集團,專長於證券經紀服務、
企業融資服務,為上市公司發行新股份擔任配售代理或包銷商,連同孖展融
資及按揭貸款融資服務。
為加強香港的競爭力,香港特別行政區政府積極開發人民幣相關產品及服務,
以穩固主要人民幣離岸結算中心的地位。由於人民幣結算的產品在香港深受
歡迎,而隨「雙幣雙股」建議提出後,本集團已微調本身的交易系統,配合該等
新特色產品的交易,並確保可向客戶提供處理人民幣結算產品的設施。事實上,
於二零一一年首個以人民幣結算的股份上市後,本集團已證明完全有能力買
賣及結算該類型的產品。
為向客戶提供更優質服務,本集團計劃將其交易系統升級,提供穩定而方便
易用的平台,促進網上交易。為配合本集團未來的發展,我們將擴大本身的
交易樓面面積。擴大交易樓面面積後,我們相信目前能夠應付更高的證券交
易額。故此,本集團已為更高的業務量及本身的融資業務增長做好準備。
受本地經濟茁壯增長及很吸引的利率推動,即使政府實施了九項冷卻市場措施,
遏止炒賣,香港物業價格仍衝上歷史新高。本集團預期香港的豪宅供應將繼
續維持緊張。就本集團飛鵝山路物業而言,本集團相信高級地段的物業擁有
龐大升值潛力。因此,本集團將重新考慮重建旗下的香港飛鵝山路物業。
本集團目睹市場的短期融資服務需求日益增加,而需求可能由於銀行愈來愈
嚴謹的借貸規定所致。由於客戶對按揭貸款有熱熾需求,本集團已分配更多
內部資源至該分部,並進一步提高可授出的按揭貸款組合的限額。本集團認為,
提供按揭融資將成為本集團主要增長推動力,因為按揭融資為本集團提供機會,
於現時低息環境中,以本身的盈餘資金取得較高回報。本集團預期按揭融資
業務產生的收入日後將成為本集團的主要收入來源。
展望將來,本集團預期下一個財政年度將為金融業充滿挑戰的一年。然而,
基於香港及中國內地經濟狀況穩健,兩地亦已建立緊密的經濟聯繫,本集團
對未來發展感到樂觀。藉著本集團於金融業的豐富經驗及良好往績,管理層
相信,本集團已準備就緒,在其業務中開創增長。
133 : greatsoup38(830)@2012-06-27 00:55:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120626553_C.pdf
用遠東發展大廈23樓抵數
134 : GS(14)@2012-06-30 20:59:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120629091_C.pdf
8017

爛殼,蝕6,000幾萬

獨立核數師報告摘要
意見
我們認為,該等綜合財務報表根據香港財務報告準則真實和公允地反映了 貴公
司及 貴集團於二零一二年三月三十一日之財政狀況及 貴集團截至該日止年度
之虧損和現金流量,並已根據香港公司條例之披露規定妥為編製。
與以持續經營基礎編製財務報表有關之強調事項
我們謹請 閣下垂注財務報表附註2(b)顯示 貴集團於截止二零一二年三月
三十一日止年度錄得虧損約51,835,000港元,而 貴集團及 貴公司於該日之流動
負債分別超逾流動資產約151,544,000港元及99,912,000港元。此外,誠如財務報表
附註35所詳述, 貴公司於二零一一年十一月十七日接獲票據持有人之贖回通告,
要求贖回原本金額為人民幣70,000,000元之可換股票據及其增益部份,連同其應
計但未付利息。根據可換股票據之票據工具之有關條款及條件,上述款項自二零
一一年十二月起應償還,且截至批准財務報表日期仍未償還。此等情況連同財務
報表附註2(b)所載其他事宜,顯示目前存在重大不明朗因素,可能會對 貴公司
及 貴集團能否繼續持續經營能力產生重大疑問。儘管如此,綜合財務報表乃以
持續經營基礎編製,其有效性視乎 貴集團能否如附註2(b)所述措施是否成功。
吾等並無發表有關此事項之保留意見。
135 : david395(4434)@2012-07-25 21:51:56

<匯港通訊> 大凌集團(00211)宣布,獲配發1960萬人民幣(約2401萬港元)國債,佔總認購額6857萬元人民幣(約8400萬港元)之28.6%。

http://www.quamnet.com/newsconte ... SectionCode=NEW_ALL
136 : GS(14)@2012-07-26 14:38:03

136樓提及
<匯港通訊> 大凌集團(00211)宣布,獲配發1960萬人民幣(約2401萬港元)國債,佔總認購額6857萬元人民幣(約8400萬港元)之28.6%。

http://www.quamnet.com/newsconte ... SectionCode=NEW_ALL

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120716284_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120720426_C.pdf
137 : GS(14)@2012-07-26 17:05:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120725065_C.pdf
8017
百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到,今日本公司股份之股價上升及成交量增加,董事會謹此聲明,董事會概不知悉該等波動之任何原因。本公司現正擬進行可能集資活動,或會藉配售本公司新股份及╱或可換股工具之方式進行。於本公告日期,本公司並無就該可能集資活動訂立任何具法律約束力之協議或合約。

本公司會否進行集資活動尚屬未知之數。倘本公司進行集資活動,本公司將根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定,於適當時就該集資活動另行發表公告。
138 : kk104104(19268)@2012-07-29 12:33:56

蘋果動新聞今日幫推8017-.-
仲話蝕錢係因為會計問題
叫散戶千奇唔好沽走@@
omg

http://hk.dv.nextmedia.com/actio ... 9/16555890/16556888
139 : greatsoup38(830)@2012-07-29 12:34:51

我真是想講粗口
140 : 200(9285)@2012-07-29 17:58:13

寫稿果個ON9乎?
141 : GS(14)@2012-07-30 11:29:57

撞邪
142 : GS(14)@2012-07-30 13:29:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120729001_C.pdf
可換股債券配售協議
於二零一二年七月二十六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立可換股債券
配售協議,據此,配售代理有條件同意按盡力基準促致可換股債券承配人認購本
金額合共最多100,000,000港元之可換股債券。
按初步換股價每股換股股份0.08港元計算,可換股債券所附帶換股權獲悉數行
使時,將配發及發行最多1,250,000,000股換股股份,佔本公司現有已發行股本約
795.18%及經發行換股股份擴大之本公司已發行股本約88.83%。換股股份將根據
有待股東於股東特別大會上批准之特定授權而發行。
配售事項之估計所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為96,450,000港元。本公
司擬將所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。
配售協議
於二零一二年七月二十七日,本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本公司
同意通過配售代理按盡力基準配售最多31,000,000股配售股份予不少於六位承配
人,價格為每股配售股份0.12港元。
...

進行可換股債券配售事項及配售事項之理由
本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司。本集團主要從事(i)紙品製造及銷售
業務;(ii)放債業務;及(iii)生物可降解材料製造業務。
董事認為可換股債券配售事項及配售事項乃本公司籌集額外資金之良機。倘可換
股債券之換股權獲行使,將擴大本公司之客戶基礎。向下炒...
143 : GS(14)@2012-07-30 13:29:09

所得款項用途
假設總本金額最多100,000,000港元之可換股債券獲配售代理成功配售,估計可換股
債券配售事項之所得款項淨額(扣除相關開支後)將約為96,450,000港元,即淨換股
價為每股換股股份0.077港元。每股配售股份之淨配售價將為0.1129港元。
假設最多31,000,000股配售股份獲配售代理成功配售,估計配售事項之所得款項總
額及所得款項淨額將分別約為3,700,000港元及3,500,000港元。
本公司擬將可換股債券配售事項及配售事項之所得款項淨額用作本集團之一般營
運資金。
144 : GS(14)@2012-08-01 23:33:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120801175_C.pdf
8017

茲提述百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)分別於二零一二年四月三日、二零一二
年四月二十七日、二零一二年五月十八日及二零一二年七月四日發表之公佈(統稱
「該等公佈」)及於二零一二年五月二十一日刊發之通函(「該通函」)。除另有指明者
外,於本公佈所採用之詞彙與該等公佈及該通函所界定者具有相同涵義。
於二零一二年七月三十一日完成日期,認購人僅支付4,000,000港元代價,而代價餘
額合共96,000,000港元仍未支付。
由於認購人未能清償及支付全部未支付之代價款額,因此認購事項未能完成。本
公司將就因及有關認購人未能完成認購事項所產生之一切損失及損害向認購人提
出索償。
145 : GS(14)@2012-08-07 11:55:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120806049_C.pdf
迫倉了...又食埋


茲提述本公司分別於二零一零年十一月十七日、二零一零年十二月三日及二零一零
年十二月二十九日發表之公佈(統稱「該等公佈」)以及本公司於二零一零年十二月七
日刊發之通函(「該通函」),內容有關向Concept Capital Management Ltd.(「Concept
Capital」)發行本金總額為人民幣70,000,000元之可換股票據。除文義另有所指外,
本公佈所採用之詞彙與該等公佈及該通函所界定者具有相同涵義。
於二零一二年八月二日,本公司接納Concept Capital之法定代表發出之函件,要求
於二零一二年八月九日前向Concept Capital支付增加後之本金額及應計利息合共人
民幣80,489,480.31元,以及計至付款日期止之進一步利息。
本公司現正與Concept Capital 就上述事宜進行商討,並將於適當時候就上述事宜之
任何重大進展另行發表公佈,以知會本公司股東及有意投資者。
146 : GS(14)@2012-08-10 12:20:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120809035_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,由於
(1)本集團造紙業務之收益及毛利減少;
(2)銀行借貸、其他貸款及可換股票據之利息開支增加;
及(3)行政開支之增加,預期與截至二零一一年同期之虧損相比,本集團截至二零一二年六月三十日止三個月錄得之虧損淨額將會大幅增加。
147 : GS(14)@2012-08-15 16:58:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120814109_C.pdf
8017

虧損擴大2倍,至1,300萬

展望
於報告期間內,本集團繼續其主要業務:造紙業務;生物可降解材料製造業務;及
放貸服務。董事會將繼續在投資策略方面採取積極穩妥方法,並將繼續尋覓其他
投資機會及探索擴展至其他業務分部之可行性,以求將本集團之業務多元化,從
而提高本集團之盈利能力及股東之長期價值。

148 : greatsoup38(830)@2012-10-25 00:49:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121024451_C.PDF
都是Webb以前d野
149 : greatsoup38(830)@2012-11-10 16:33:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121109056_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,由於
(1)本集團造紙業務之收益及毛利減少;
(2)銀行借貸、其他貸款及債券應付款項之利息開支增加;
及(3)行政開支之增加,預期與截至二零一一年同期之虧損相比,本集團截至二零一二年九月三十日止六個月錄得之虧損淨額將會大幅增加。
150 : GS(14)@2012-11-15 01:21:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121114432_C.pdf
大凌集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹此根據香
港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09 條刊發本公佈。
本公司董事會(「董事會」)欣然告知股東及有意投資者,經初步審閱本集團管
理層賬目後,本集團預期截至二零一二年九月三十日止六個月將錄得盈利,
相對於二零一一年同期則錄得虧損,錄得盈利主要源於獲得本公司前董事支
付判定債項產生的特殊收入。敬請本公司股東審閱將刊發的本公司截至二零
一二年九月三十日止六個月的中期業績公佈。
本公佈所載資料只根據本公司對本集團截至二零一二年九月三十日止六個月
的管理層賬目的初步評估作出,該賬目未經本公司核數師審核。
151 : GS(14)@2012-11-17 17:35:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121116026_C.pdf
針對本公司之清盤呈請
本公司董事(「董事」)茲提述日期為二零一二年十一月一日於news.on.cc(東方日報
新聞網)刊登之一則新聞稿,內容有關針對本公司之清盤呈請,董事謹此確認,於
二零一二年十月三十一日,Concept Capital Management Limited(「Concept Capital」)
於香港特別行政區高等法院(「高等法院」)原訟法庭呈交有關將本公司清盤之清盤
呈請(「清盤呈請」)。清盤呈請於二零一二年十一月十三日送達本公司。清盤呈請
有關款項人民幣80,489,480.31元,即聲稱本公司結欠Concept Capital的款項。清盤呈
請將於二零一三年一月九日在高等法院原訟法庭聆訊。
根據初步法律意見,有理據可反對及抗辯清盤呈請。董事已指示本公司法律顧問
審閱清盤呈請之細節,並向彼等提供進一步法律意見。董事認為,倘法庭支持清盤
呈請,則清盤呈請將對本公司及其附屬公司(「本集團」)之營運及財務狀況產生一
定程度之不利影響。
此外,本公司、Concept Capital之代表及本公司向Concept Capital發行之可換股票據
之可能買家之代理正進行可能和解之磋商(「磋商」)。倘和解得以達成,則清盤呈
請可能獲撤回。於本公告日期,並無達成有關清盤呈請之和解協議。本公司將讓其
股東及公眾知悉磋商之進度及有關清盤呈請之法律程序之進度以及其對本集團營
運及財務狀況之影響,並於適當時候進一步發表公告。
152 : GS(14)@2012-11-20 00:12:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121113198_C.pdf
8017
毛利跌,開支增,3月及半年虧損增2倍,至1,200萬及2,700萬,空殼
展望
於報告期間內,本集團繼續其主要業務:造紙業務;生物可降解材料製造業務;及放貸服務。董事會將繼續在投資策略方面採取積極穩妥方法,並將繼續尋覓其他投資機會及探索擴展至其他業務分部之可行性,以求將本集團之業務多元化,從而提高本集團之盈利能力及股東之長期價值。
153 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:34:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121127586_C.pdf
211
虧損增33%,至400萬,6,900萬現金
前景
香港憑藉國際金融中心的地位,成為不少海外及中國企業首選的上市平台。
本集團將遵循既定策略,加強聚焦中國內地客戶的網上交易系統。本集團將
向彼等提供更多清晰透徹的資訊及最新市場資料。精益求精的服務將鼓勵內
地客戶增加投資,將令本集團佣金收入相應增加。在香港本地,除透過新客
戶主任引薦外,本集團亦以散戶為目標。為實行此項策略,本集團在香港北
角開設一間新分行。為減低涉及非預約客戶的風險水平,本集團將加強此方
面的信貸評估。藉平衡風險及有效擴大客戶基礎,本集團相信可受惠於此項
策略。
放款業務方面,鑑於銀行日益收緊借貸的條件,本集團將把握市場上對短期
貸款需求越趨殷切所帶來的機遇。借助新加入團隊成員的技能才幹,本集團
將擴大其業務網絡,並接觸新客戶。隨著該業務分部急速增長,本集團亦計
劃加強風險管理,以及改進其營運操作流程。本集團相信採納專業的信貸控
制措施,以及將操作系統電腦化,將建立穩固基礎,支持放款業務的長期發展。
美國推出第三輪量化寬鬆措施(「QE3」),而普遍意見認為,中國政府會傾向實施適當的貨幣或財政寛鬆政策,以克服經濟下滑的問題。本集團相信,這些
振興措施將進一步推高香港樓價,包括本集團的住宅及商用物業的價值。推
出QE3 後,恒生指數及大市平均成交額均見穩步上升。本集團相信,除可從物
業升值獲得重估增益外,旗下的金融服務,包括經紀及企業融資業務,亦可
受惠於市場流動資金充裕的情況。
154 : greatsoup38(830)@2012-12-05 00:31:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121204164_C.pdf
茲提述本公司日期為二零一二年十一月十六日之公告,內容有關送達本公司之清
盤呈請(「該公告」)。除文義另有所指者外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具
有相同涵義。
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,於二零一二
年十二月三日,本公司與Concept Capital訂立和解協議(「和解協議」),據此,和解
協議各方同意下列各項,其中包括:
a) 本公司須於二零一二年十二月七日(或經Concept Capital書面同意之較長期間)
以由香港持牌銀行發出並以Concept Capital(或其書面代名人)為受益人之銀行
本票之方式(或經Concept Capital書面同意之其他方式),向Concept Capital全
數支付93,000,000港元(「和解金額」);
b) 本公司根據和解協議所支付之一切款項,須屬隨時可用之資金,並無任何扣
減或撤銷,亦不附帶扣減或預扣或計及現時或任何政府、財務或其他機構所
施加之任何性質之任何稅項、徵費、進口稅、關稅、支出、費用及預扣,法律
規定者除外;
c) 待收到整筆和解金額後(並以此為條件),Concept Capital須於收到整筆和解金
額後,隨即(i)指示其律師與本公司之律師簽立同意通知書,解除或撤回針對
本公司提出之清盤呈請,而經簽立之同意通知書須於收到整筆和解金額後兩
個營業日內交高等法院登記處備案;及(ii)交付本金額人民幣70,000,000元可換
股票據之證書正本;及
d) 倘本公司未有按和解協議條款支付和解金額或任何到期償還金額,及╱或未
有履行或遵守彼於和解協議下之任何義務,在無損Concept Capital任何權利及
可向彼作出之濟助下,就全額人民幣74,900,000元及按每年票息6%計算之利息
人民幣4,200,000元,以及本金額人民幣70,000,000元之可換股票據之任何累計
結欠利息及任何尚未償還金額或任何尚未償還結欠,Concept Capital須獲匯入
並有權隨即就本公司及其資產行使及強制執行Concept Capital有權行使之一切
有關權利及濟助,猶如並無簽立和解協議。

董事會認為,和解協議符合本公司及股東整體之利益,對本集團財政狀況及營運
並無重大影響。
155 : greatsoup38(830)@2012-12-07 00:55:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券
156 : sunshine(3090)@2012-12-23 16:55:07

156樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/1206/GLN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券


macau chong change to China chong
157 : GS(14)@2012-12-28 00:43:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121227040_C.pdf
8017

茲提述本公司日期分別為二零一二年十一月十六日及二零一二年十二月四日之公
告,內容有關送達本公司之清盤呈請(「該等公告」)。除文義另有所指者外,本公
告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
董事會謹此知會股東及有意投資者,於二零一二年十二月十二日,Concept Capital
之律師與本公司之律師已簽立一份同意通知書,雙方協定解除或撤回清盤呈請。
高等法院已於二零一二年十二月十九日批准撤回該清盤呈請。
158 : sunshine(3090)@2013-01-08 22:10:37

157樓提及
156樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/1206/GLN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券


macau chong change to China chong0.228 , almost double in a few days
159 : greatsoup38(830)@2013-01-08 22:50:41

159樓提及
157樓提及
156樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/1206/GLN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券


macau chong change to China chong0.228 , almost double in a few days


都是引人落疊
160 : 0o4(31752)@2013-01-09 02:29:57

160樓提及
159樓提及
157樓提及
156樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/1206/GLN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券


macau chong change to China chong0.228 , almost double in a few days


都是引人落疊


咁既成交量,買到又走唔到,
161 : greatsoup38(830)@2013-01-09 23:04:21

邊個益你?
162 : greatsoup38(830)@2013-01-10 00:30:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130109443_C.pdf
211

謹此提述本公司二零一二年六月二十六日之公佈及二零一二年八月十四日之
通函(「通函」),內容有關(其中包括)和解安排及是項轉讓。除文義另有界定者外,
本公佈所用詞彙之涵義應與通函所界定者相同。
董事會欣然宣佈,繼二零一二年九月五日簽立對銷契約及完成是項轉讓後,
本公司於二零一三年一月四日收到第一期為數20,000,000 港元之款項,作為支
付裁決債項的部分餘額。
於本公佈日期,裁決債項中約122,617,000 港元之款項已結付。根據和解協議,
張先生須分別於二零一三年五月五日及二零一三年九月五日或之前進一步向
本公司支付:(i) 第二期為數20,000,000 港元之款項; 及(ii) 第三期為數約
51,303,837.15 港元之款項,以悉數及最終結付裁決債項。
163 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:14:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130115024_C.pdf
8017 換人頭
164 : greatsoup38(830)@2013-02-01 00:46:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130131064_C.pdf
8017

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,由於(1)本
集團造紙業務之收益及毛利大幅減少;(2)無形資產攤銷;及(3)若干行政開支之增
加,預期與截至二零一一年同期之虧損相比,本集團截至二零一二年十二月三十一
日止九個月錄得之虧損淨額將會大幅增加。
165 : 自動波人(1313)@2013-02-08 22:32:20

8017

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130208082_C.pdf

委任獨立非執行董事
百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,吳
志揚先生(「吳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員
會及薪酬委員會成員。上述變更均於二零一三年二月八日生效。
吳先生,55歲,為香港、英格蘭及威爾斯之合資格律師、新加坡註冊大律師、澳洲
首都地區之大律師。吳先生乃鄒陳律師行(一家香港律師行)之顧問。吳先生持有
英國Manchester Metropolitan University學士學位及持有中國法及比較法之法學碩士
學位。吳先生為香港大學法律專業學系之兼任講師。
吳先生目前亦為另外兩間香港上市公司,即僑威集團有限公司及永發置業投資有
限公司之獨立非執行董事。彼曾任上市公司毅力工業集團有限公司之獨立非執行
董事,直至二零一零年二月十八日為止。

除上文所披露者外,吳先生於緊接本公告日期前最近三個年度在香港或海外任何
上市公眾公司並無擔任任何董事職務,於本公告日期,彼亦無於本公司或其附屬
公司擔任任何其他職務。
2
吳先生已與本公司訂立委任函件,任期自二零一三年二月八日起,固定為期三年。
彼之委任須根據本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值退任及重選,並可由
任何一方向另外一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼有權享有年度酬
金180,000港元,並無享有酌情花紅,該酬金乃由董事會參考彼之職責及責任以及
現行市況而釐定。
166 : 自動波人(1313)@2013-02-08 22:34:47

8017同時間配埋股

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130208096_C.pdf

配售新股份
於二零一三年二月八日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,
配售代理有條件同意按竭盡所能基準向不少於六(6)名承配人配售最多10,000,000
股新股份,每股配售股份作價0.385港元。
每股配售股份0.385港元的配售價指:
(a) 股份於二零一三年二月八日(即配售協議日期)在聯交所所報之收市價每股
0.480港元折讓約19.79%;及
(b) 股份於緊接配售協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報之平均收市
價約每股0.420港元折讓約8.33%。
配售股份之最高數目為10,000,000股,相當於本公佈日期本公司現有已發行股本
238,197,250股股份約4.2%,以及本公司經配售擴大之全部已發行股本約4.0%。配
售之所得款項淨額約3,650,000港元(假設配售股份獲悉數配售及經扣除配售佣金
及所有相關開支)擬將應用作本集團之一般營運資金。

訂立配售協議之理由及所得款項之用途
本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司。本集團主要從事(i)紙品製造及銷售
業務;(ii)放債業務;及(iii)生物可降解材料製造業務。
董事已考慮各種集資方法並經考慮現行市況,配售乃本集團籌集額外資金之良機。
此外,配售將擴闊本公司之股東基礎及加強其資本基礎及營運資金狀況。
假設配售代理成功配售所有配售股份,配售之所得款項總額將約為3,850,000港元。
假設所有配售股份獲成功配售,經扣除配售佣金及所有相關開支後之所得款項淨
額將約為3,650,000港元,相當於每股配售股份之淨發行價約為0.365港元。本公司
擬將所得款項淨額應用作本集團之一般營運資金。
董事(包括獨立非執行董事)認為配售協議之條款屬公平合理,符合本公司及股東
整體利益。
167 : greatsoup38(830)@2013-02-09 15:17:15

配1,000萬股真是唔是路
168 : 自動波人(1313)@2013-04-17 23:16:52

8017
related 24
169 : GS(14)@2013-04-23 00:06:49

http://news.on.cc/cnt/finance/20 ... 0420_00842_001.html
【on.cc 東方互動 專訊】 百齡國際(08017)現遭中山市石岐人士黎誠傑入稟高院追討8,000萬元支票不兌現欠款;此外,數日前剛辭任百齡執董、主席、及法定化表人等職務的黃錦亮,現亦另遭華信地產(00252)副主席蔡乃競入稟高院追還約192萬元貸款尾數。

蔡乃競指08年8月簽立協議借出約1,083萬元予黃錦亮,但黃未能在同年11月限期內還款,雙方多番洽商並將還款限期延後,至今黃尚欠約192萬元未清。
170 : GS(14)@2013-04-23 00:07:01

8017
171 : GS(14)@2013-05-07 23:32:43

話有2千萬入左來
172 : i3640(1387)@2013-06-15 18:55:55

收購糾紛 百齡國際(08017)告賣方違諾
http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20130615/00202_048.html
13/06/2013   08017   百齡國際   有關傳訊令狀之公佈
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130613046_C.pdf
173 : 自動波人(1313)@2013-06-16 04:37:14

早幾日見到大凌張係地鐵站俾人貼大字報
174 : ant2012(35387)@2013-06-16 06:56:01

174樓提及
早幾日見到大凌張係地鐵站俾人貼大字報


追債?
175 : 自動波人(1313)@2013-06-16 14:40:42

175樓提及
174樓提及
早幾日見到大凌張係地鐵站俾人貼大字報


追債?


應該係小股民,我有影低
176 : GS(14)@2013-06-16 14:54:23

176樓提及
175樓提及
174樓提及
早幾日見到大凌張係地鐵站俾人貼大字報


追債?


應該係小股民,我有影低


貼上來啦
177 : 自動波人(1313)@2013-06-16 15:11:24

177樓提及
176樓提及
175樓提及
174樓提及
早幾日見到大凌張係地鐵站俾人貼大字報


追債?


應該係小股民,我有影低


貼上來啦


呢到貼圖唔方便BOR
178 : GS(14)@2013-06-16 15:16:19

178樓提及
177樓提及
176樓提及
175樓提及
174樓提及
早幾日見到大凌張係地鐵站俾人貼大字報


追債?


應該係小股民,我有影低


貼上來啦


呢到貼圖唔方便BOR


用住其他貼圖網再貼上來啦
179 : greatsoup38(830)@2013-06-28 01:29:22

8017 盈警
180 : GS(14)@2013-06-30 17:30:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130627028_C.pdf
211
虧損降25%,至600萬,6,100萬現金
181 : GS(14)@2013-07-01 22:45:15

8017
虧損減15%,至5.600萬,負資產重債
182 : greatsoup38(830)@2013-08-07 01:45:14

8017
無錢買地
183 : pcp7838(1616)@2013-08-07 11:14:45

8100 發功了

你未以為聯夢活力世界(08100)第一季收入跌
了兩成,只有67萬元,就一睡不起?偏偏它能夠釜底翻身!最近升到澎澎聲的「企鵝王國」騰
訊(00700)都照樣和聯夢合作,就知好景。聯夢企業拓展總監鄺豪錕都好識做,大派定心
丸話:「下半年業績一定好過上半年!」

*食住騰訊條水,搞埋防毒好疊水*
 
 「我股東騰訊旗下微信,用戶億億聲咁上。」鄺豪錕做訪問時,成日講起騰訊,事關聯夢
舊年同騰訊傾掂數,可以在海外QQ,賣聯夢的網上電子課程同電腦軟件,至少可以接觸到
3000萬人。
 唔止咁,搞開電子學習同開發網站聯夢,今年3月底仲撈過界,做埋網上防毒,用5億可
換股債券(CB)買騰訊旗下網上防毒軟件公司Apperience 50﹒5%股權,合
作計劃可能陸續有。
 「而家傾緊多合作,但要搞好Apperience先。」佢好自豪咁話,現時全球防毒
軟件銷售額一年有成12億美金,Apperience佔2%,毛利率成有70%,行內數一
數二。

*全球1億客 唔爭大陸客*
 
 內地係騰訊主場,但係聯夢超過80%生意都黎自歐美,中國地區一成都唔夠。「中國雖然
有13億人口,但都有好多免費防毒軟件,好難爭。」
 不過,佢好淡定話:「Apperience全球有80萬付費客仔,加埋免費用家足足1
億人。」5月份,聯夢扔個新防毒軟件去市場測試,唔夠1個月,就有630萬人下載免費版
,4﹒3萬人下載收費版。更說人數會繼續加,每個月平均自然增長人數超過2至30%。究竟
賺了多少?佢話禮拜五(9日)開中期業績會才說你知。
184 : greatsoup38(830)@2013-08-07 23:02:16

睬他都傻
185 : GS(14)@2013-08-12 19:22:19

211 oh
186 : greatsoup38(830)@2013-08-14 19:06:07

8017打贏官司
187 : GS(14)@2013-08-21 01:43:16

讓個單位畀公司抵債
188 : greatsoup38(830)@2013-09-28 15:59:29

8017

1蚊賣財仔
189 : greatsoup38(830)@2013-10-04 00:53:25

東方匯財代理配售2,000萬股@62仙
190 : 200(9285)@2013-11-07 20:32:30

你老師推呢隻和嘉桓bb師傅個隻真係走火入魔播‧
191 : greatsoup38(830)@2013-11-07 22:18:35

他去食屎啦
192 : greatsoup38(830)@2013-11-08 01:21:45

出盈喜wor
193 : greatsoup38(830)@2013-11-17 13:07:08

8017

3個月虧損降2成,至1,400萬,6個月虧損降一半,至400萬,負資產重債
194 : greatsoup38(830)@2013-11-28 01:17:04

轉為打和,1,200萬現金
195 : bbaeric(38257)@2013-12-10 14:14:04

09/12/2013 10:22

【專訪】大凌突破停牌後股價翻6倍,未來續派息改善業績形象

 《經濟通通訊社記者楊淑儀9日報道》停牌達7年零八個月的大凌集團(00211),最
終成功於2011年底復牌,股東算是「執返身彩」,股票不用當牆紙。集團聯席董事麥志灝接
受《經濟通通訊社》訪問時亦坦言,集團名聲不好,停牌7年之久,期間鬧出小股東請願及聲言
要控告港交所(00388)等事件,相信提到大凌,市場亦難以抹清記憶重新出發。

*02年證券勒令停牌,苦等7年終復牌*

 往年被喻為「股壇抽水機」的大凌集團,由股壇有名「抽水大王」的「大凌張」張志誠所創
辦,早於1991年主板上市,99年開始多次要求股東參與供股,集資金額超過10億元,印
股票不手軟,一直向小散戶伸手「拎錢」,但期內現金水平卻一直萎縮,引起證監會懷疑,集團
其後於2002年遭到證監會勒令停牌,並接獲港交所及證監會通知,要求公司交代供股集資用
途及其他關連交易資料。其後張志誠及其妻子楊杏儀,被證監會指二人違反作為集團董事的受信
責,嚴重管理不善,99至01年期的六組交易令公司蒙受3億元的損失,二人更在交易中私袋
約8595萬元交易涉款自肥,高等法院下令二人交還8595萬元款項,最終擾讓7年才獲證
監放行復牌。

*力證業務如常,繼續盡量派息*

 麥志灝在事件發生至復牌,一直留守公司。他指,停牌間公司業績未有因此停滯,盡可能亦
發紅股派利息,希望盡量回饋小股東之餘,亦留著小股東的心,而股東苦等7年亦終守得雲開。
麥氏亦指,公司今年上半年派息比率達27%外,同時亦送認股權證,主要希望可以讓股東有賺
錢機會,若公司在繼續賺錢,將會盡量派息報答股東。

*創辦人已到處遊山玩水,不再涉公司業務*

 目前公司的行政總裁為張浩宏,是張志誠的兒子,而張志誠及其妻仍各持有公司
22﹒52%的股權,為集團的主要股東。雖然公司與前主席仍有關係,難免令外界或多或少有
不同心理憂慮。
 不過,麥志灝強調,公司已承諾舊管理層包括張志誠在內,已不再參與董事局,「他已經係
度遊山玩水,唔再涉足公司業務」。麥氏訪問期間提到「前事」表現非常誠懇,指「公司亦好想
做D成績出來,改善形象」,而公司截至9月底止中期業績,盈利按年大升超過2倍至近
1840萬元,似乎亦有意想表明業務有實質進展。

*提升管治水平為首,股價翻近6倍有交代*

 麥氏又詳述,公司董事局管治水平較聯交所規定為高,局內獨立非執行董事有四位,較聯交
所要求的三位為多,當中兩位為會計師,較要求的一位亦多,更有大陸退休法官作董事,希望藉
此提升企業管治水平。
 不過,企管水平對一眾小股東而言是虛無,若公司「立心不良」企管防線形同虛設,小股民
難以捉摸,股價將更勝一切。
 麥志灝認為,公司股價對股東算是有交代。「當年停牌前股價2﹒5仙,在長期停牌中一連
串派息及發紅股,股價已攤薄至1仙,但由於停牌業績未有因此受阻,復牌後股價升至6仙,升
幅達5倍,已反映公司盈利能力,而目前股價已在1毫以上水平。」
 股價是否對辦,相信市場及股東自然心中有數。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =6&category=company
196 : bbaeric(38257)@2013-12-10 14:14:36

09/12/2013 10:22

【專訪】大凌勢與「股壇抽水機」劃清界線,強調現時無集資需要

 《經濟通通訊社記者楊淑儀9日報道》市場對大凌集團(00211)最有記憶,除了停牌
官司,就相信只記得公司多次向市場集資抽水,散戶聽見都可能怕怕。

*與「股壇抽水機」劃清界線,目前無需集資*

 被捲入訴訟,官司纏身後,公司將原來供股計劃取消,現時公司的銀行及手頭現金約為
6727萬元,資產淨值約3﹒5億元,而公司借貸及融資租賃合共1﹒065億元,其中一年
內須償還的約2356萬元。集團目前資產負債比率為0﹒3%。問到公司會否再有集資需要,
集團聯席董事及執行董事伍耀全均異口同聲指,目前不會有,似乎亦希望與「股壇抽水機」的名
號劃清界線,又聲言公司目前財力足夠,並無財政壓力,在新投資方面亦非常審慎。

*和解獲賠物業,收租已達百萬收入*

 大凌集團捲入的官司告終後,與前董事作和解得到一筆賠償,當中收取1﹒93億元現金及
遠東發展大廈23樓全層。此物業當時市值8300萬元,現時值9300萬元,但聯席董事麥
志灝指,無意放售,一直以來只放租,輝立證券遷出後,公司正考慮自用;另外,和解協議中包
括西貢一幢豪宅,市值約4600萬元,現時用作放租,每月租金收入約8﹒5萬元,總計每年
租金收入可達百萬元。
 另外,集團亦有一位於飛鵝山物業,將重建成樓高兩層新款豪宅,預計需要兩至三年,至於
重建後會出售或放租仍未決定。

*轉型金融業搵真銀,靠按揭融資食糊*

 不過,現時撐起集團的業務主要為金融業務。截至今年9月底止中期業績,集團盈利按年大
升超過2倍至近1840萬元,當中多得按揭融資收益上升近七成,經營溢利亦增加57%。公
司其實於2011年才涉足此業務,亦正好「食正」樓市升浪,市場需求急增。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =6&category=company
197 : bbaeric(38257)@2013-12-10 14:15:21

09/12/2013 10:22

【專訪】大凌:業績倍增難長久,擴貿易賣朱古力,證券業北望神州

 《經濟通通訊社記者楊淑儀9日報道》大凌集團(00211)在按揭融資業務中「食糊」
,不過集團意向反而並不銳意發展相關業務。
 
*倍數增長難持久,再戰貿易賣朱古力*

 執行董事伍耀全接受《經濟通通訊社》訪問時,不諱言業績難以再以倍數增長,集團亦不希
望「所有雞蛋放同一個籃」,即使按揭融資業務業績不俗,而相關風險亦管理謹慎,以致壞帳只
有0﹒05%,但亦不著眼擴充人手將其做大,業務亦趨向多樣化,其中最新動作是擴展貿易部
分生意,而其實此部分生意才是集團老本行。
 聯席董事麥志灝指,集團由起家至上市均主打東歐貿易生意,但由於東歐區勢劇變,蘇聯解
體,公司亦因應環境轉型,涉足證券行業。
 財務總監王展望透露,公司已與意大利朱古力品牌「MAGLIO」簽署協定,集團將作其
獨家代理商。不過伍耀全強調,只屬初步投資,對涉資規模品牌等資料一直三緘其口,又指未來
銷售朱古力會以開分店或其他方式等亦未有定案。

*內地客炒股更大手筆,證券業北望神州*

 至於集團第二大業務──證券交易、經紀及其他融資業務,去年溢利216萬元。不過,中
小型證券行在港賺錢實在不易,亦時有聽聞難受大型證券行擠壓,有時「搵食」真的甚艱難。大
凌則堅信北望神州,13億人口的國家仍然商機處處。
 事實上,大凌早已開發不少內地客,財務總監王展望坦言,目前港客落注較為保守,內地客
的銀碼則較大,收益自然比較多,而公司行政總裁張浩宏曾在北京大學念書,當然亦借機拉攏關
係,當中亦為公司帶來不少生意,加上現時證券業鬆綁,經紀可到內地為內地客開戶口,不一定
要客人到香港辦理手續,亦令業務發展空間比以往大。

*CEPA放行港資可控股,正接觸有意合作內地夥伴*

 不過,大凌志未止於此,而在世界人口之最的國家,可分享到不只這麼一點點。根據
CEPA協議,香港券商可與內地券商合組合資公司,與內地從事證券業,不過以前港資參股比
例少於50%,即不能控股,但CEPA 10協議中,港資合營持股比例可最高達51%。
 麥志灝認為,此舉對公司幫助非常大,「以前要合資,不能有控股權,所有話事權都係人地
,引來不少訴訟,糾紛可以非常困擾,不過現在可取得控股權,公司亦積極尋找內地合作夥伴」
,以培育內地團隊,擴展內地證券業。不過,他指,現時處於初步接觸階段,而且政策措施的詳
情細則並未有,故現時未有達成任何協議。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =6&category=company
198 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-10 14:35:33

民資金融, 大餅也
199 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-10 14:35:33

民資金融, 大餅也
200 : greatsoup38(830)@2013-12-12 01:41:15

8017今次玩車
201 : GS(14)@2013-12-19 16:15:27

8017 placing 190m shares@ 0.57
202 : GS(14)@2013-12-31 00:36:34

211 10 送2輪,行使價10仙
203 : greatsoup38(830)@2014-01-02 00:35:14

加油監管當局
204 : 200(9285)@2014-01-02 21:19:40

bbaeric198樓提及
09/12/2013 10:22

【專訪】大凌:業績倍增難長久,擴貿易賣朱古力,證券業北望神州

 《經濟通通訊社記者楊淑儀9日報道》大凌集團(00211)在按揭融資業務中「食糊」
,不過集團意向反而並不銳意發展相關業務。
 
*倍數增長難持久,再戰貿易賣朱古力*

 執行董事伍耀全接受《經濟通通訊社》訪問時,不諱言業績難以再以倍數增長,集團亦不希
望「所有雞蛋放同一個籃」,即使按揭融資業務業績不俗,而相關風險亦管理謹慎,以致壞帳只
有0﹒05%,但亦不著眼擴充人手將其做大,業務亦趨向多樣化,其中最新動作是擴展貿易部
分生意,而其實此部分生意才是集團老本行。
 聯席董事麥志灝指,集團由起家至上市均主打東歐貿易生意,但由於東歐區勢劇變,蘇聯解
體,公司亦因應環境轉型,涉足證券行業。
 財務總監王展望透露,公司已與意大利朱古力品牌「MAGLIO」簽署協定,集團將作其
獨家代理商。不過伍耀全強調,只屬初步投資,對涉資規模品牌等資料一直三緘其口,又指未來
銷售朱古力會以開分店或其他方式等亦未有定案。

*內地客炒股更大手筆,證券業北望神州*

 至於集團第二大業務──證券交易、經紀及其他融資業務,去年溢利216萬元。不過,中
小型證券行在港賺錢實在不易,亦時有聽聞難受大型證券行擠壓,有時「搵食」真的甚艱難。大
凌則堅信北望神州,13億人口的國家仍然商機處處。
 事實上,大凌早已開發不少內地客,財務總監王展望坦言,目前港客落注較為保守,內地客
的銀碼則較大,收益自然比較多,而公司行政總裁張浩宏曾在北京大學念書,當然亦借機拉攏關
係,當中亦為公司帶來不少生意,加上現時證券業鬆綁,經紀可到內地為內地客開戶口,不一定
要客人到香港辦理手續,亦令業務發展空間比以往大。

*CEPA放行港資可控股,正接觸有意合作內地夥伴*

 不過,大凌志未止於此,而在世界人口之最的國家,可分享到不只這麼一點點。根據
CEPA協議,香港券商可與內地券商合組合資公司,與內地從事證券業,不過以前港資參股比
例少於50%,即不能控股,但CEPA 10協議中,港資合營持股比例可最高達51%。
 麥志灝認為,此舉對公司幫助非常大,「以前要合資,不能有控股權,所有話事權都係人地
,引來不少訴訟,糾紛可以非常困擾,不過現在可取得控股權,公司亦積極尋找內地合作夥伴」
,以培育內地團隊,擴展內地證券業。不過,他指,現時處於初步接觸階段,而且政策措施的詳
情細則並未有,故現時未有達成任何協議。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =6&category=company


9吹‧
205 : greatsoup38(830)@2014-01-02 21:52:27

竟然走去賣朱古力至搞笑
206 : 200(9285)@2014-01-02 22:46:03

greatsoup38206樓提及
竟然走去賣朱古力至搞笑


係咪個d賣俾大陸客既不明品牌呀
207 : 200(9285)@2014-01-02 22:48:10

不過,麥志灝強調,公司已承諾舊管理層包括張志誠在內,已不再參與董事局,「他已經係
度遊山玩水,唔再涉足公司業務」。


(呀某人位良師益友,n年前好似已經話遊山玩水撚信你呢)
208 : greatsoup38(830)@2014-01-02 22:50:03

200207樓提及
greatsoup38206樓提及
竟然走去賣朱古力至搞笑


係咪個d賣俾大陸客既不明品牌呀真是改唔到死性
209 : greatsoup38(830)@2014-01-02 22:50:18

200208樓提及
不過,麥志灝強調,公司已承諾舊管理層包括張志誠在內,已不再參與董事局,「他已經係
度遊山玩水,唔再涉足公司業務」。


(呀某人位良師益友,n年前好似已經話遊山玩水撚信你呢)


十幾年前話自己玩石頭
210 : GS(14)@2014-01-20 23:34:44

8017 唔批股
211 : GS(14)@2014-02-06 11:14:46

8100

唔知買間證券行搞甚麼
212 : GS(14)@2014-02-16 16:24:46

8017
213 : GS(14)@2014-02-19 01:04:32

8017
214 : GS(14)@2014-02-26 17:44:43

1082 sold 8100
215 : leoyk1014(859)@2014-02-27 22:53:45

清潔中!
216 : GS(14)@2014-03-15 21:16:25

8017
217 : GS(14)@2014-03-15 21:27:09

8017
218 : GS(14)@2014-03-18 00:31:27

8017
219 : GS(14)@2014-03-18 00:31:50

8017
220 : GS(14)@2014-04-27 18:51:42

211
221 : GS(14)@2014-06-25 10:07:09

211

轉賺100萬,輕債
222 : GS(14)@2014-06-28 12:40:42

8017

虧損降87%,至1,000萬,負資產重債
223 : GS(14)@2014-07-03 00:36:18

46仙配3,200萬股
224 : LHC(34894)@2014-09-24 13:46:22

大凌集團(00211.HK) 應聯交所要求公布,已得知近期公司股份價格及成交量上升。經合理查詢後,公司確認並不知悉導致價格及成交量波動的任何原因。

該股今早一度飆65.27%至0.395元,現價報0.36元,漲50.63%,成交3.02億股。


大凌張的野,你敢買嗎 smiley smiley


225 : greatsoup38(830)@2014-09-24 22:39:37

炒到10蚊都唔玩
226 : 0o4(31752)@2014-09-24 23:07:34

greatsoup38225樓提及
炒到10蚊都唔玩


點會有可能....
227 : GS(14)@2014-11-03 09:58:06

盈喜
228 : LHC(34894)@2014-11-13 01:05:55永遠都係高追中伏... smiley 但唔追既卻就爆到七彩... smiley

贏粒糖... 輸間廠... smiley

我唔想要糖... 我想要番間廠... smiley

------------------------

不入虎穴,焉得虎子?

我入!好靚既水晶 ~

211既股東免費禮品就係...

登 登 登

凳 ~!但我想要果三舊水晶多dsmiley
229 : greatsoup38(830)@2014-11-13 01:50:03

呢d咁的野我唔要,老闆最喜歡就是石,儲石的他
230 : GS(14)@2014-11-26 02:31:15

盈利增25%,至100萬,1億現金
231 : LHC(34894)@2014-12-07 18:25:17

唉... 贏粒糖輸間廠


232 : GS(14)@2015-06-20 01:47:22

轉賺250萬,6,000萬現金
233 : greatsoup38(830)@2015-07-15 00:21:30

10送2 option
234 : greatsoup38(830)@2015-08-13 16:45:13

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150813/news/ec_ecl1.htm
大凌集團賣盤 售予恒豐金融
  2015年8月13日

【明報專訊】曾因為前主席張志誠與香港證監會交惡的大凌集團(0211),復牌幾年後終於賣盤,出售給內地投資者萬鵬飛的恒豐金融。公司昨公布,於上周五(7日)與恒豐金融,訂立不具法律約束力的諒解備忘錄,向對方配發認購股份以及可換股債券。認購股份將相當於公司擴大後股本不多於35%,連同換股股份,將相當於公司擴大後股本不少於51%,若成事或觸發全購。

佔擴大後股本35%

大凌集團主要從事經紀業務、按揭融資、物業發展及貿易生意,早於1991年於主板上市,集資金額超過10億元。然而,期內現金水平萎縮,至2002年遭證監會勒令停牌。加上當時前任及在任董事,被指存在「很嚴重的監管問題」,導致公司在1999年至2001年6項交易中損失3億元等,終在7年後、即2011年底獲復牌。及後,創辦人張志誠(圖)已淡出公司管理,並長期交予兒子打理業務。

235 : greatsoup38(830)@2015-08-14 14:08:46

賣盤
236 : 200(9285)@2015-08-24 20:46:36

賣盤 ? not his fucking style
237 : greatsoup38(830)@2015-11-04 01:29:05

profit warning
238 : greatsoup38(830)@2015-11-27 01:03:35

虧500萬,輕債
239 : GS(14)@2015-12-26 01:56:51

211 投資 91 及 729
240 : GS(14)@2016-04-02 02:02:19

賣不成
241 : GS(14)@2016-06-11 15:27:47

盈警
242 : GS(14)@2016-06-29 14:44:48

虧損為550萬,輕債
243 : greatsoup38(830)@2016-11-26 01:25:35

虧損增7倍,至1,500萬,7,000萬現金
244 : greatsoup38(830)@2016-12-14 08:04:01

5送1 option
245 : SYSTEM(-101)@2017-01-23 11:16:03

greatsoup所發的貼子已被greatsoup(管理組:8) 刪除了。(原因:廣告) 存檔ID:454
246 : greatsoup38(830)@2017-03-29 04:08:30

91持有211
247 : GS(14)@2017-05-01 03:32:51

出售遠東發展大廈抵債物業
248 : GS(14)@2017-06-25 19:57:17

轉虧1,800萬,6,000萬現金
249 : GS(14)@2017-12-07 14:38:33

SOLD BUSINESS FOR NOTES
250 : GS(14)@2018-04-04 07:38:10

須予披露交易失效
謹此提述本公司日期為二零一七年十二月六日之公佈(「
該公佈
」),內容有關(其
中包括)根據函件協議擬進行並構成本公司之須予披露交易之收購事項及出售事項。
除文義另有所指外,本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。
由於函件協議項下之條件未能於二零一八年三月三十一日或之前達成,函件協議
已終止及終結而任何訂約方均毋須就函件協議承擔任何義務及責任。
251 : GS(14)@2018-06-30 01:14:25

虧,8,100萬可變現資產
252 : GS(14)@2018-08-16 05:41:33

5送1紅利輪
253 : GS(14)@2018-11-19 01:47:03

本公司董事會(「董事會」)謹此告知其股東、認股權證持有人及潛在投資者,根據
董事會目前所得資料,預期本集團於截至二零一八年九月三十日止六個月將錄得
重大虧損(「中期業績」),相比二零一七年同期則錄得溢利。虧損主要因為(i)本集
團並無錄得類似截至二零一七年九月三十日止六個月因出售附屬公司而錄得之經
調整收益約27,101,000港元;及(ii)與二零一七年同期比較,變動計入損益之金融
資產之公平價值變動產生之未變現虧損增加約18,000,000港元。由於上述項目屬
非現金性質,故董事會相信對本集團之營運並無重大影響。
254 : GS(14)@2018-11-24 01:28:52

虧,無現金
255 : GS(14)@2019-02-21 15:27:16

董事會宣佈,於二零一九年二月二十日,授予人(為本公司之全資附屬公司)與
承授人、創輝、創輝管理及少數股東訂立該協議,據此(i)授予人須收購而創輝
管理須出售本金額為20,000,000港元之承付票據,代價為39,000,000港元並須以
授予人向創輝轉讓及轉移39,000,000港元債務之方式結清;及(ii)授予人須向承
授人授予認購期權,據此,承授人有權於認購期權行使期內向授予人購入授予
人持有之所有期權股份(佔創輝已發行股份之55%),現金代價為550,000港元。

創業板 創業 大淩 集團 0211 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269935

[創業板]中國星集團(0326,前星光娛樂)專區(關係: 0145、0419、0628、0764、0802、0674、永恆系、吳協建、遠東系、0182)

1 : GS(14)@2010-06-29 23:29:41

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6782

「賣殼」背後的故事-中國星投資(764)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/12925

股仔發大量新股探源(1)-少量補充
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/8627

邊個賣股票-中國星投資(764)、亨達集團、信達國際控股(111)(少量更新)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/14994

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/15000

臭罌出臭草-中國星(326)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3899

以債填債、反客爲主-中國星(326)、中國星投資(764)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/9869

高手難求-中國星系(764,326,8130,8172)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/4484

個半月變十五億-采藝多媒體(8130)(updated 2009/7/10 11:30pm)

http://realblog.zkiz.com/lgaim/9465

鱷兄談Grow Harvest估值-采藝多媒體(8130)(更新)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/10667
鱷兄對采藝多媒體(8130) 交易

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/9468

杏林醫療(8130) 供股的原因

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/15483

友好縮沙-寶利福控股(8172)(3之1)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3902
2 : GS(14)@2010-07-01 20:34:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100630072_C.pdf
3 : GS(14)@2010-07-01 21:10:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100630004_C.pdf
4 : GS(14)@2010-07-03 10:22:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100702220_C.pdf
8130 10合1
5 : GS(14)@2010-07-05 23:32:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100705152_C.pdf
6 : GS(14)@2010-07-08 22:40:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100708461_C.pdf
326又2供1
7 : GS(14)@2010-07-12 22:50:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100712502_C.pdf
8 : kenneth414(1489)@2010-07-16 12:39:53

greatsoup兄,

想問一問628 多金控股前景如何? 謝謝
9 : GS(14)@2010-07-16 21:42:36

8樓提及
greatsoup兄,

想問一問628 多金控股前景如何? 謝謝


擺晒一齊,有無見到邊隻是好野? 算了吧。

前景,就是繼續成為澳門人騙錢工具,你還要上當,我祝你好運。
10 : GS(14)@2010-07-17 15:48:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100716044_C.pdf
8172買紅外線相關設備,作價1,450萬,以24.5仙發行59,183,672股支付,有無人對這些有研究?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100716014_C.pdf
盈警
11 : i3640(1387)@2010-07-18 16:31:36

檔野生意越見紅,月收購,無鑊店,賤賤格格。
http://gem.ednews.hk/listedco/li ... LN20100716044_C.pdf

[li]  Normal 0  7.8 磅 0 2                    MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable  {mso-style-name:普通表格;  mso-tstyle-rowband-size:0;  mso-tstyle-colband-size:0;  mso-style-noshow:yes;  mso-style-parent:"";  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  mso-para-margin:0cm;  mso-para-margin-bottom:.0001pt;  mso-pagination:widow-orphan;  font-size:10.0pt;  font-family:"Times New Roman";  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

12 : sunshine(3090)@2010-07-18 17:02:38

326舊年每股資產淨值 0.9幾,PE 都少於1,照計都引到人供股,greatsoup 兄意下如何?
13 : GS(14)@2010-07-18 17:04:25

12樓提及
326舊年每股資產淨值 0.9幾,PE 都少於1,照計都引到人供股,greatsoup 兄意下如何?


你睇番上面的博文先再談吧,是新一代的騙錢股。是唔識股的人先話PB低,唉。
14 : sunshine(3090)@2010-07-18 17:08:17

多謝greatsoup 兄
15 : GS(14)@2010-07-18 17:11:24

14樓提及
多謝greatsoup 兄


先睇晒D文先問,謝謝,還要做其他事。
16 : renyan(1526)@2010-07-20 22:20:31

我都好同意湯兄對326系的看法。但我真的想不明為何向生會放棄764. 用0.65就沽清手上的764. 764 09 年12月有2.75億現金。10年4月8172又還了1.55億給它。就算它的其它資產當是0,它手上的現金應不小于4.3億。即每股$1.87. 向生竟然不拿這些錢就離去,不可想像。可能有些場外安排不為人知。正在留意764會不會供股326. 如它不供股,唔知會不會像8172派錢。哈哈。
17 : GS(14)@2010-07-20 22:40:17

16樓提及
我都好同意湯兄對326系的看法。但我真的想不明為何向生會放棄764. 用0.65就沽清手上的764. 764 09 年12月有2.75億現金。10年4月8172又還了1.55億給它。就算它的其它資產當是0,它手上的現金應不小于4.3億。即每股$1.87. 向生竟然不拿這些錢就離去,不可想像。可能有些場外安排不為人知。正在留意764會不會供股326. 如它不供股,唔知會不會像8172派錢。哈哈。


一定有私下協定,或者這筆現金不如想像中的能用的....它又有錢又不停批股,真是非常非常奇怪...

我估計764不會派錢,如果真要派錢,剛剛就不用集資...
18 : renyan(1526)@2010-07-20 23:24:56

17樓提及
16樓提及
我都好同意湯兄對326系的看法。但我真的想不明為何向生會放棄764. 用0.65就沽清手上的764. 764 09 年12月有2.75億現金。10年4月8172又還了1.55億給它。就算它的其它資產當是0,它手上的現金應不小于4.3億。即每股$1.87. 向生竟然不拿這些錢就離去,不可想像。可能有些場外安排不為人知。正在留意764會不會供股326. 如它不供股,唔知會不會像8172派錢。哈哈。


一定有私下協定,或者這筆現金不如想像中的能用的....它又有錢又不停批股,真是非常非常奇怪...

我估計764不會派錢,如果真要派錢,剛剛就不用集資...


也不一定。8172也是先配股後派錢,可能是先配股給自己人才分錢。當然這可能只是我在發夢。他們會益小股東的機會只會很小。
19 : GS(14)@2010-07-20 23:43:24

18樓提及
17樓提及
16樓提及
我都好同意湯兄對326系的看法。但我真的想不明為何向生會放棄764. 用0.65就沽清手上的764. 764 09 年12月有2.75億現金。10年4月8172又還了1.55億給它。就算它的其它資產當是0,它手上的現金應不小于4.3億。即每股$1.87. 向生竟然不拿這些錢就離去,不可想像。可能有些場外安排不為人知。正在留意764會不會供股326. 如它不供股,唔知會不會像8172派錢。哈哈。


一定有私下協定,或者這筆現金不如想像中的能用的....它又有錢又不停批股,真是非常非常奇怪...

我估計764不會派錢,如果真要派錢,剛剛就不用集資...


也不一定。8172也是先配股後派錢,可能是先配股給自己人才分錢。當然這可能只是我在發夢。他們會益小股東的機會只會很小。

也對,也對,但為何要無端端買那個業務?
20 : 泥土(1323)@2010-07-21 08:02:54

係唔係向生差人周身債
而家放棄公司的資金當還債?

至於做紅外線
會唔會只係一個中間人
之後仲有大搞作
21 : GS(14)@2010-07-21 21:31:09

20樓提及
係唔係向生差人周身債
而家放棄公司的資金當還債?

至於做紅外線
會唔會只係一個中間人
之後仲有大搞作


紅外線擺明唔值做...但真是要集中貨源的也有點奇怪....都是不放心,不明白、不沾手
22 : porteryau(2825)@2010-07-22 11:51:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100722/LTN20100722025_C.PDF
暫停股份買賣(764)
應China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司)* (「本公司」) 要求,本公司股份於二零一零年七月二十二日上午九時三十分起暫停買賣,以待發表一則有關成立合營公司及授出貸款融資之公佈,此為非常重大收購


What will happen next?
23 : GS(14)@2010-07-22 21:35:55

23樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100722/LTN20100722025_C.PDF
暫停股份買賣(764)
應China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司)* (「本公司」) 要求,本公司股份於二零一零年七月二十二日上午九時三十分起暫停買賣,以待發表一則有關成立合營公司及授出貸款融資之公佈,此為非常重大收購


What will happen next?


應該都是像959般「利用」這筆現金的手段了...這是私下協議的明面版..
24 : GS(14)@2010-07-22 23:03:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100722553_C.pdf
25 : GS(14)@2010-07-23 22:41:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100723644_C.pdf
錢就這樣沒有了
26 : GS(14)@2010-07-28 23:24:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100728824_C.pdf
764 , 1 for 3@40 cents
27 : GS(14)@2010-08-04 00:43:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201008031029_C.pdf
28 : GS(14)@2010-08-04 23:52:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100804889_C.pdf
29 : GS(14)@2010-08-07 11:29:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100806062_C.pdf
30 : GS(14)@2010-08-10 00:18:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809080_C.pdf
31 : GS(14)@2010-08-11 00:27:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100810556_C.pdf
32 : GS(14)@2010-08-14 14:03:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100813789_C.pdf
33 : GS(14)@2010-08-19 08:09:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100818617_C.pdf
34 : GS(14)@2010-08-21 15:10:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100820048_C.pdf
35 : GS(14)@2010-08-24 22:51:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100824488_C.pdf
36 : GS(14)@2010-08-25 21:49:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100823038_C.pdf
37 : GS(14)@2010-08-25 21:50:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100820048_C.pdf
38 : GS(14)@2010-09-04 16:30:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830833_C.pdf
39 : GS(14)@2010-09-04 16:43:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830887_C.pdf
40 : GS(14)@2010-09-18 12:46:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100915024_C.pdf
41 : GS(14)@2010-09-25 15:17:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100924042_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100924040_C.pdf

又買野,又批股
42 : knman(1010)@2010-09-29 00:18:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100928247_C.pdf
無人供,金利豐食左50%=.="
43 : GS(14)@2010-10-01 19:29:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100930050_C.pdf

永恆國際股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)留意到今日本公司股份(「股份」)價格及成交量上升,茲聲明,董事會獲本公司若干主要股東(「主要股東」)告知,彼等正與一名潛在投資人(「潛在投資人」)就彼等股份之可能出售(「可能出售」)進行討論。董事會亦獲告知,主要股東與潛在投資人尚在就可能出售之條款進行初步磋商,並未訂立任何協議。可能出售(倘實現)可能導致本公司控制權之變動。

44 : GS(14)@2010-10-01 19:33:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100930026_C.pdf
45 : renyan(1526)@2010-10-05 00:40:23

43樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100928/LTN20100928247_C.pdf
無人供,金利豐食左50%=.="


李雄偉認了2億多股,現佔了19.99%股權。我估他只是向生的代理人。向生6月時賣了764,原來只是給人玩一轉,玩完就向下炒,搞到供股無人股,自已就揾個馬仔認番的股。照計莊家唔想散戶供,我們應該要跟。只是金仔加向生威力不小,不知要向下炒到那個位才收手。
46 : GS(14)@2010-10-09 17:30:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101008050_C.pdf

大股東認1.5億CB,又配售16億新股,每股成本均是10仙,看來是真搞一些資產注入...不過會否炒,我想都是少少,不要理算了
47 : GS(14)@2010-11-12 10:58:18

http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=19110
4. 名稱:61.224.43.37 (RB用戶) E-mail:jessiepepsi@mail2000.com.tw 時間: 2010-11-11 12:31:27
有些公司併購時 可能會用現金,可轉債,承兌票據做為代價
為什麼在接下來的財報中 會有早贖回承兌票據產生的虧損
例如 8130HK 去年用於收購sunny Chance的承兌票據金額才3.79億元 最新的財報上單是提早贖回承兌票據產生的虧損就以1億 是否這個會計科目 就是事後支付承兌票據的款項 ? 請湯兄為小妹解惑

7. 名稱:greatsoup E-mail:greatsoup@gmail.com 時間: 2010-11-12 10:55:29
61.224.43.37:
此前公司發行承兌票據收購業務,但在10月8日公司以可換股債券取代了承兌票據,換股價僅10仙。

而在入帳上是需要票面值折算入時間值,故在帳上的金額較票面值低,其餘的金額則是會按利息支出逐步入帳。

因贖回票據是以票面值贖回,所以好像以高於帳面上的金額贖回了,故此在帳上好像是虧損,這就是「提早贖回承兌票據產生的虧損」了。
48 : GS(14)@2010-11-12 15:44:04

又想買垃圾
49 : GS(14)@2010-11-17 00:08:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101116649_C.pdf
訂約方 : (a)賣方 : 本公司
(b)買方 : 嘉滙投資控股有限公司,該公司之普通股於創業板上市

代價:
銷售股份及銷售貸款之代價為82,000,000港元,乃經本公司與買方參考Sinofocus集團
之未經審核綜合負債淨值(已就二零一零年九月三十日Sinofocus BVI結欠本公司之尚
未償還債項金額作出調整)後公平磋商釐定。

代價之支付條款:
代價須由買方按照以下方式以現金分期支付:
(a) 簽署該協議後,買方須向本公司支付40,000,000港元作為按金及部分代價;及
(b) 42,000,000港元之代價餘額須於完成時支付。

本公司之全資附屬公司Sinofocus BVI乃投資控股公司,擁有以下公司:
(1) Sinofocus香港,於香港註冊成立之有限公司,從事廣告業務;
(2) MCIL,於香港註冊成立之有限公司,暫未經營業務;
(3) 廣東中觀傳媒有限公司,根據中國法律成立之有限公司,從事廣告代理業務;
(4) 北京合縱聯橫廣告有限公司,根據中國法律成立之有限公司,從事廣告代理業
務。
50 : GS(14)@2010-12-09 00:11:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101208038_C.pdf
51 : GS(14)@2010-12-17 12:52:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101216044_C.pdf

8172又批股
52 : GS(14)@2010-12-17 12:54:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101215018_C.pdf
8172對交易增補之資料
53 : GS(14)@2010-12-31 17:33:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101230050_C.pdf
8130又改名智城控股
54 : GS(14)@2011-01-09 16:05:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110107545_C.pdf
326向何先生買地皮
55 : glassfund(802)@2011-01-14 21:50:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110114569_C.pdf
326 配售最多577,855,000股配 配售代理: 金仔

配售價每股配售股份0.07港元相當於:(i)股份於本公佈日期在聯交所所報之收
市價每股0.079港元折讓約11.39%;及(ii)股份於緊接本公佈日期前最近五個連續
交易日之平均收市價約每股0.082港元折讓約14.63%。
56 : GS(14)@2011-01-14 23:04:39

56樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110114/LTN20110114569_C.pdf
326 配售最多577,855,000股配 配售代理: 金仔

配售價每股配售股份0.07港元相當於:(i)股份於本公佈日期在聯交所所報之收
市價每股0.079港元折讓約11.39%;及(ii)股份於緊接本公佈日期前最近五個連續
交易日之平均收市價約每股0.082港元折讓約14.63%。


太恐怖了
57 : GS(14)@2011-02-10 08:04:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110209463_C.pdf
764認326的6.5億元CB...換股價為合併前8仙
58 : GS(14)@2011-02-10 08:05:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110209421_C.pdf
326十合一
59 : GS(14)@2011-02-19 13:53:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110218030_C.pdf
8130又偷錢
60 : GS(14)@2011-02-26 16:38:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110225022_C.pdf
8130
有關須予披露交易之溢利預測
61 : hklccjoe(2044)@2011-03-15 00:36:06

杏林醫療信息 公告及通告 - [更改公司名稱 / 交易安排(更改每手買賣單位除外)]

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110314042_C.pdf
62 : GS(14)@2011-03-19 14:21:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110318068_C.pdf
8172又是蝕,無特別
63 : GS(14)@2011-03-19 17:16:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110318664_C.pdf
326呢系野是咪市場欠他好多錢,還想集資?
64 : david395(4434)@2011-03-25 23:04:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110325846_C.pdf
65 : GS(14)@2011-03-26 14:53:10

我也不明白公司是集資還是正經做生意的
66 : Hierro(1191)@2011-03-29 22:29:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110329136_C.pdf

此系再加多一間674
67 : GS(14)@2011-03-29 22:30:59

67樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110329/GLN20110329136_C.pdf

此系再加多一間674

ok
68 : GS(14)@2011-03-29 23:13:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201103291014_C.pdf
326 1供3,每股25仙,5送1紅利輪,764認購
69 : GS(14)@2011-04-16 13:03:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110415040_C.pdf
8172唔買419件野
70 : oscar48(1424)@2011-04-16 14:08:04

67樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110329/GLN20110329136_C.pdf 此系再加多一間674

認購8172股份,搞緊咩
71 : GS(14)@2011-04-16 14:08:47

71樓提及
67樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110329/GLN20110329136_C.pdf 此系再加多一間674

認購8172股份,搞緊咩


是8172買674 bor
72 : oscar48(1424)@2011-04-16 14:10:09

72樓提及
71樓提及
67樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110329/GLN20110329136_C.pdf 此系再加多一間674
認購8172股份,搞緊咩
是8172買674 bor

哦,唔會在,thx!
73 : oscar48(1424)@2011-04-16 14:11:46

72樓提及
71樓提及
67樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110329/GLN20110329136_C.pdf 此系再加多一間674
認購8172股份,搞緊咩
是8172買674 bor

又睇少隻
74 : csmcsm(1565)@2011-04-19 11:43:09

湯sir你好 ! 326我有40萬股,如果我晤供會點?
75 : GS(14)@2011-04-19 21:06:44

75樓提及
湯sir你好 ! 326我有40萬股,如果我晤供會點?


唔供無事的,除權後價格少D咁。

點解買D咁的股,寫了幾百次就叫人好買啦,正一老x股...

唔好貪啦,快點斬掉,輸少D算
76 : GS(14)@2011-04-19 22:30:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419014_C.pdf
(1) 10合1
(2) 1供3,5送1紅利輪,認購價為合併後25仙(即現時2.5仙)
(3) 向先生個人包銷8億股供股
77 : GS(14)@2011-04-21 20:51:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110421066_C.pdf
8130又20合1
78 : RY(2041)@2011-04-22 12:21:52

8130應該搞得七七八八la 今次,不過都係睇戲算la
79 : GS(14)@2011-04-23 10:01:24

79樓提及
8130應該搞得七七八八la 今次,不過都係睇戲算la


又來過唔得咩? smileysmileysmiley
80 : GS(14)@2011-04-28 20:44:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110427054_C.pdf
8172盈警
81 : ckm(4183)@2011-04-28 20:56:05

有人買這些股嗎
82 : GS(14)@2011-04-28 21:51:22

82樓提及
有人買這些股嗎


無,記錄下吧
83 : ckm(4183)@2011-04-28 21:58:58

呢隻又係學習對象
84 : GS(14)@2011-04-28 21:59:18

84樓提及
呢隻又係學習對象


高手到不得了
85 : andy_chuen(10060)@2011-04-29 21:42:12

80樓提及
79樓提及
8130應該搞得七七八八la 今次,不過都係睇戲算la


又來過唔得咩? smileysmileysmiley


湯SIR

新手上路....

想問佢會玩D咩....

細佬之前唔知訂4仙幾入左8130.....

而家跌到咁....

可以點?
86 : GS(14)@2011-04-30 11:05:36

86樓提及
80樓提及
79樓提及
8130應該搞得七七八八la 今次,不過都係睇戲算la


又來過唔得咩? smileysmileysmiley


湯SIR

新手上路....

想問佢會玩D咩....

細佬之前唔知訂4仙幾入左8130.....

而家跌到咁....

可以點?


做甚麼也不重要,次次都是差不多,他買垃圾,然後洗走筆錢,之後供過。

我想問你的4仙是幾時的4仙?現在的4仙都是蝕30%,快走吧,以後不要買這些股了。

我都唔知點解要買這隻股,那些醫療計劃明知是假都要買,又唔做研究,這就是無知

由幾年前我一直都睇死呢隻,愈遲賣損失愈多,為何不早賣呢?
87 : GS(14)@2011-05-03 22:14:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201105031485_C.pdf
326 每手 5千改1萬
88 : GS(14)@2011-05-07 14:12:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110506078_C.pdf
8172 紅外線營業額得20萬
89 : ckm(4183)@2011-05-07 18:06:42

89樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110506/GLN20110506078_C.pdf 8172 紅外線營業額得20萬


紅外線需求大嗎?市場上有什麼產品要用到呢?
90 : ckm(4183)@2011-05-07 18:06:42

89樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110506/GLN20110506078_C.pdf 8172 紅外線營業額得20萬


紅外線需求大嗎?市場上有什麼產品要用到呢?
91 : GS(14)@2011-05-07 20:38:49

91樓提及
89樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110506/GLN20110506078_C.pdf 8172 紅外線營業額得20萬


紅外線需求大嗎?市場上有什麼產品要用到呢?http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100716044_C.pdf
You can read this announcement and get the reasons
92 : greatsoup38(830)@2011-05-11 23:01:58

無得公開貼,只有偷偷貼...


向華強 聲沙易??

中國星集團主席向華強,另一身份是在熒光幕擔綱演出,曾在《藍江傳》中飾演藍江、《賭神》中飾演龍五,為人熟悉。他說演戲時,對聲綫尤為重視。「當年我無學無練(說話),說話、發音其實都不正確,常常以喉嚨發聲,又容易聲沙。」

十多年前,向華強曾進行過聲帶手術,原因是聲帶上面長了一個「枕」(繭),把它切除後,確是好了點,但仍覺未完全復元,聲音仍然沙啞。在耳鼻喉科醫生建議下,曾嘗試接受言語治療,重新學說話和發聲,但情況沒有太大改善。

.....

存在家族史因素

究其原因,他說是睡眠質素欠佳,應酬多飲酒多所致,而且有家族史因素。「我的家族中,聲帶都是偏弱,或者都有多少遺傳成分。幾兄弟中,有一個哥哥患有聲帶癌,初時他發現聲帶有瘜肉,卻置諸不理,後來確認為癌症,需以手術切除,其後要用人工輔助儀器發聲。最近有一個弟弟聲帶又長了瘜肉,由手術切除後,聲沙至今,也令我擔心。

....

治療初見成效,他表示會注意自己的日常說話情況,但一開會、交際應酬、見到朋友,一開心就忘記了,在嘈雜的地方說話自然會大聲,慢慢講、細聲講,知易行難。「正如教授所說,我已經 60 幾歲,早已習慣了自己的說話方式,重新練習另一種說話方式確有一定困難,惟有盡能力去做。」
93 : GS(14)@2011-05-25 22:45:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110525551_C.pdf
好好笑
94 : sunshine(3090)@2011-05-28 14:04:29

星期一又炒除淨,買賣又要小心smiley
95 : GS(14)@2011-06-11 13:23:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110610016_C.pdf
根據現有資料,本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知股東及準投資者,本集團預期截至二零一一年三月三十一日止年度將錄得巨額虧損。董事會認為該虧損主要由於與主服務協議有關之無形資產出現巨額減值虧損所致。
96 : GS(14)@2011-06-22 23:26:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110621002_C.pdf
8130
截至二零一一年三月三十一日止年度
之業績公佈
97 : CHAUCHAU(1254)@2011-06-28 21:07:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110628422_C.pdf
326公告及通告 - [供股 / 發行權證 / 配發結果 / 更改證券條款或隨附於證券的權利 / 有關期權事宜]
98 : Hierro(1191)@2011-06-28 21:12:28

98樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110628/LTN20110628422_C.pdf
326公告及通告 - [供股 / 發行權證 / 配發結果 / 更改證券條款或隨附於證券的權利 / 有關期權事宜]:(a)已接獲合共337,282,910股根據供股獲暫定配發之供股股份之22份有效接納,相當於根據供股項下可供認購供股股份總數約22.89%;及(b)已接獲合共801,381,023股額外供股股份之14份有效申請,相當於根據供股項下可供認購供股股份總數約54.38%。總括而言,已接獲合共1,138,663,933股供股股份之36份接納及申請,相當於根據供股項下可供認購供股股份總數約77.27%。因此,供股有334,876,937股供股股份未獲認購。HWKFE已成功認購800,000,000股HWKFE之額外認購股份,故不獲接納股份將根據包銷協議由萬勝或其促使之分包銷商包銷。本金額合共73,677,043.50港元之紅利認股權證將予以發行,可授權其持有人以初步認購價每股0.25港元(可予調整)認購294,708,174股新股份。
99 : Heidi(3062)@2011-06-29 02:26:31

向生接貨
100 : Hierro(1191)@2011-07-05 00:35:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110704214_C.pdf
8172,似乎又要加tag

於二零一一年七月四日,本公司董事(「董事」)會(「董事會」)接獲益勁金融服務有限公司(「益勁」)之法律顧問姚黎李律師行發出之函件(「該函件」),表示益勁於市場上收購合共151,000,000 股本公司已發行股份,佔本公司於二零一一年六月二十九日及二零一一年六月三十日之全部已發行股本約29.86%。

益勁為世紀城市國際控股有限公司(「世紀城市」)之全資附屬公司,世紀城市之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。
101 : GS(14)@2011-07-05 21:55:59

真是好玩啊
102 : sunshine(3090)@2011-07-05 22:57:07

全面收購8172耍幾多錢呢smiley
103 : GS(14)@2011-07-11 23:27:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110711038_C.pdf
8130
待收購資產
香港建屋貸款有限公司之100,000,000股待售股份約佔香港建屋貸款有限公司全部已發行股本之2.30%。該公司為一家於香港註冊成立之有限公司,其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號:145)。香港建屋貸款有限公司及其附屬公司當前之主要業務活動為按揭融資及財務投資。

按聯交所於二零一一年七月八日(即買賣單據日期前最後一個交易日)所報之香港建屋貸款有限公司之每股收市價0.162港元計算,待售股份之公平市值為16,200,000港元。

代價
待售股份之代價為15,000,000港元,已於完成時由本公司以現金支付予Excel Return。因此,一(1)股香港建屋貸款有限公司股份之收購價為0.15港元。
104 : Sammy338834(10984)@2011-07-14 10:36:33

全購價好似係$0.25
105 : GS(14)@2011-07-14 23:04:00

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=22297
搬了新貼
106 : GS(14)@2011-08-13 20:25:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110812168_C.pdf
8130 又想玩新野
107 : GS(14)@2011-08-30 23:11:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110830866_C.pdf
實肉賺到錢都唔理

前 景
本集團對澳門之前景及未來發展持樂觀態度,因此繼續推動其澳門業務之增長策略。
本 集 團 預 期 於 蘭 桂 坊 酒 店 及 博 彩 服 務 經 營 業 務 之 表 現 將 穩 固 增 長,本 集 團 已 將 其
定 位 為 提 供 卓 越 服 務 並 獲 客 人 滿 意 之 精 品 酒 店。於 二 零 一 一 年 六 月 完 成 收 購 該 等
地 盤 後,本 集 團 開 始 籌 備 其 發 展 計 劃,將 其 發 展 為 商 業 及 辦 公 室 單 位 及 住 宅 大 廈
以供出售。鑒於該等地盤處於有利位置,連接蘭桂坊、澳門理工學院、澳門綜藝館
及 金 蓮 花 廣 場,且 距 離 澳 門 漁 人 碼 頭 及 澳 門 金 沙 娛 樂 場 不 遠,以 及 在 蘭 桂 坊 裝 修
方 面 積 累 之 公 認 及 可 靠 經 驗,本 集 團 對 該 等 地 盤 之 發 展 項 目 將 成 為 本 集 團 另 一 個
成 功 項 目 充 滿 信 心。該 等 地 盤 之 發 展 不 僅 直 接 為 本 集 團 帶 來 收 益,亦 與 蘭 桂 坊 產
生 協 同 效 應。
於本年度下半年,本集團將致力於發展該等地盤,密切監察澳門賭桌之市場發展,
改 善 蘭 桂 坊 之 經 營 效 率,以 控 制 其 成 本 及 增 加 蘭 桂 坊 之 人 流 及 收 入。
108 : GS(14)@2011-09-03 10:34:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110902146_C.pdf
8130買鬼埋D垃圾
109 : Turner(16421)@2011-09-13 15:29:10

湯Sir:

我在326對上一次供股時買了,希望供股後,佢買地會有搞作,見佢公司資產其實不差,資產值遠高於股價,想持有到年底待買地事宜明朗化才決定去留。我是新手,剛剛才看到你的Blog,有點驚佢今次仍然是向下炒,請指點。謝!
110 : GS(14)@2011-09-13 16:00:42

326早賣早開心
111 : GS(14)@2011-09-13 16:00:57

99%向下炒,間公司幾多現金ar
112 : Turner(16421)@2011-09-13 22:40:02

那中策都一定向下炒?仲想佢會再有新收購。
113 : GS(14)@2011-09-13 22:59:34

113樓提及
那中策都一定向下炒?仲想佢會再有新收購。


呢D股就少玩啦
114 : GS(14)@2011-09-29 22:07:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110929030_C.pdf
8130

於二零一零年十月十八日,本公司與中方合夥人訂立合營協議,根據協議,本公
司及中方合夥人同意成立合營公司。
原計劃合營公司將主要從事(i)緊急醫療救援中心;(ii)北斗╱GPS衛星定位跟蹤
平台;(iii)智能交通控制;(iv)移動視頻及監控系統;及(v)車輛定位監控中心之規
劃、設計及運營。

成立合營公司須待於二零一一年三月三十一日(「最後完成日期」)或之前合營協議
雙方取得所有必須批復及同意此一先決條件達成後,方可作實。最後完成日期已
藉本公司與中方合夥人已於二零一一年三月三十日訂立補充協議(「補充協議」)獲
延長至二零一一年九月三十日。
由於上述條件未能根據合營協議之條款而達成,且雙方無意進一步延長最後完成
日期,於二零一一年九月二十九日,本公司與中方合夥人訂立終止契據,根據該
契據,本公司及中方合夥人同意終止合營協議及補充協議,自二零一一年九月二
十九日起生效。
董事會認為終止合營協議對本集團現有業務不會產生任何重大不利影響,且符合
本公司及股東之整體利益。
115 : GS(14)@2011-10-12 23:03:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111012442_C.pdf
董事會謹此宣佈,股份之每手買賣單位將會由10,000股股份更改為50,000股股份,
並將由二零一一年十一月二日(星期三)上午九時正起生效。金利豐證券已獲委
任為代理,於二零一一年十一月二日(星期三)至二零一一年十一月三十日(星期
三)期間(包括首尾兩日),為欲補足或出售所持零碎股份之股東提供對盤服務。
116 : sunshine(3090)@2011-10-13 23:21:09

suddenly special dividend announcement on 21 October and suddenly change lot size. Something is going on
117 : andy(858)@2011-10-18 20:08:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111018018_C.pdf
8130出口术
smiley
118 : GS(14)@2011-10-18 22:03:21

智城控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此表示,其現正與一名獨立第三方進行初步磋商,內容有關可能收購一間為中國上海及北京地區的零售連鎖超市提供廣告及媒體相關服務之公司(「可能收購事項」)。根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」),可能收購事項一旦進行,將構成本公司之須予公佈交易。本公司至今尚未就可能收購事項落實任何條款及條件,亦並未就可能收購事項達成任何口頭或書面協議。

新野wor
119 : 清風詩人(3217)@2011-10-19 09:54:26

《經濟通通訊社19日專訊》智城控股(08130)公告現正與一名獨立第三方進行初步
磋商,內容有關可能收購一間為中國上海及北京地區的零售連鎖超市提供廣告及媒體相關服務之
公司。公司至今尚未就可能收購事項落實任何條款及條件,亦並未就可能收購事項達成任何口頭
或書面協議。(ck)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211019165&page=1
120 : GS(14)@2011-10-19 23:41:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf

訂約方
賣方: Well Gain (Asia) Limited,一家投資控股公司,由黃少庚先生實益
擁有
買方: China Star Entertainment (BVI) Limited
據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,賣方及賣方之最終實益擁有人均
為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方。
收購事項
根據買賣協議,買方有條件地同意收購及賣方有條件地同意出售待售股份,購買
價為50,000,000港元。
待售股份相當於目標公司之全部已發行股本。於買賣協議日期,目標公司擁有六
家附屬公司。有關目標公司及其附屬公司之進一步資料已於下文「有關目標集團
之資料」一節披露。


有關目標集團之資料
目標公司乃一家於二零零七年八月二十七日在英屬處女群島註冊成立之有限公司。
目標公司為一家投資控股公司,持有保玉龍有限公司、南北行中醫葯有限公司、
南北行參茸葯材有限公司及保玉龍食品(深圳)有限公司之全部已發行股本,以及
鴻貿企業有限公司及中山市古鎮南臻參茸海味店(「中山店」)之70%已發行股本╱
註冊資本。目標集團之主要業務為於香港以及中國深圳市及中山市買賣及零售中
藥、傳統「參茸」產品、海味及保健產品。

根據按照香港財務報告準則所編製目標集團(不包括鴻貿企業有限公司及中山
店)於截至二零一一年三月三十一日止年度之未經審核綜合賬目,目標集團(不
包括鴻貿企業有限公司及中山店)於二零一零年三月三十一日及二零一一年三月
三十一日之綜合資產淨值分別為31,950,000港元及36,400,000港元。目標集團(不
包括鴻貿企業有限公司及中山店)於截至二零一零年三月三十一日止年度之除稅
前及除稅後綜合溢利均為1,380,000港元。目標集團(不包括鴻貿企業有限公司及
中山店)於截至二零一一年三月三十一日止年度之除稅前及除稅後綜合溢利均為
4,450,000港元。
根據按照香港財務報告準則所編製中山店於二零一一年八月十二日(註冊成立日期)
至二零一一年九月三十日之未經審核管理賬目,中山店於二零一一年九月三十日
之負債淨額為130,000港元。中山店於二零一一年八月十二日(註冊成立日期)至二
零一一年九月三十日之除稅前及除稅後虧損均為130,000港元。
根據按照香港財務報告準則所編製鴻貿企業有限公司於二零一一年六月二十三日
(註冊成立日期)至二零一一年九月三十日之未經審核管理賬目,鴻貿企業有限公
司於二零一一年九月三十日之資產淨值為16,519港元。鴻貿企業有限公司於二零
一一年六月二十三日(註冊成立日期)至二零一一年九月三十日之除稅前及除稅後
虧損均為3,481港元。
於完成後,目標集團各成員公司(不包括鴻貿企業有限公司及中山店)將成為本公
司之全資附屬公司,而鴻貿企業有限公司及中山店將成為本公司之70%附屬公司。
目標集團之財務業績將於本集團之綜合財務報表綜合處理。

121 : GS(14)@2011-10-19 23:47:10

為鞏固本集團之盈利能力,董事不時積極開拓新投資機會,務求多元化本集團
之收益來源。由於目標公司之其中一家附屬公司南北行參茸葯材有限公司自
一九七七年起一直從事買賣及零售「參茸」及海味產品業務,而「南北行」品牌於香
港及華南具有崇高知名度,董事認為收購事項為本集團提供良機將其於香港之業
務多元化發展至「參茸」及海味產品零售業務以及增加其收益基礎,從而藉著有關
業務之理想前景為本集團之盈利能力帶來正面影響。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090306373_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090326381_C.pdf

182's disposal asset
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... /LTN20090306372.pdf
122 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-21 19:47:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111021307_C.pdf
326
董事會議決向於二零一一年十一月十七日(星期四)名列本公司股東名冊之本公
司股東宣派特別股息每股3.3港仙。
123 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-21 19:47:59

由於中國星集團有限公司(「本公司」)之50%附屬公司澳門蘭桂坊酒店有限公司(「蘭
桂坊」)及其附屬公司在截至二零一一年八月三十一日止八個月之業務表現強勁,
因此現金及財務狀況錄得改善,故蘭桂坊董事會於二零一一年十月初議決悉數償
還長期結欠之股東貸款予其股東。
由於蘭桂坊償還股東貸款產生額外現金流入,加上本公司董事會(「董事會」)擬定
期向其股東分派股息作為彼等對本公司作出支持之獎勵
124 : greatsoup38(830)@2011-10-22 09:54:12

變成一家洗錢公司...
125 : Hierro(1191)@2011-10-27 20:11:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111027002_C.pdf

8130分兩批配股,每批均佔已發行股本約20%(共40%),均作價0.257,較前收市價折讓約20%,共集資約2700萬;將用作有關可能收購事項之廣告及媒體服務方面之業務擴充及一般營運資金。


這股上月尾收市價為0.209,10月起被炒起,今天收市價為0.32,在不足一個月下升幅超過50%;炒起後配股,再加上此系作風十分差,記緊小心。
126 : greatsoup38(830)@2011-10-27 22:11:29

都是想找人夾份玩個殼
127 : Hierro(1191)@2011-10-28 00:26:02

127樓提及
都是想找人夾份玩個殼同意,但只適宜睇戲,千萬不要俾錢佢地洗
128 : GS(14)@2011-10-28 22:51:02

哈哈,無所謂啦
129 : Hierro(1191)@2011-10-29 12:59:29

湯,其實對於姓莊、姓向、姓官、姓陳等人

若有一個向下炒最叻的排行排

你覺得佢地應該點排?
130 : GS(14)@2011-10-29 13:25:57

姓莊=1
姓向=3
姓官=4
姓陳=2
131 : GS(14)@2011-11-16 23:24:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111116594_C.pdf
本公司董事(「董事」)會謹此知會本公司股東及投資者,本公司正就可能收購於本
公佈日期為本公司之50%附屬公司澳門蘭桂坊酒店有限公司(「蘭桂坊(澳門)」)之
餘下50%股權進行初步商討。
可能進行收購事項涉及(a) 向SJM-INVESTIMENTOS LIMITADA (「SJM-I」)收購蘭
桂坊(澳門)之1%股權(「第一項收購事項」);及(b) 向本公司一名關連人士(定義見
上市規則)收購蘭桂坊(澳門)之49%股權(「第二項收購事項」)。
第一項收購事項
由於何鴻燊博士(「何博士」)
(a) 為(i) 蘭桂坊(澳門);(ii) 聯交所主板上市公司澳門博彩控股有限公司之附屬
公司SJM-I;(iii) 澳門博彩控股有限公司;及(iv) 澳門博彩控股有限公司之主
要股東Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.之主席兼董事;
(b) 持有澳門博彩控股有限公司少於30%權益;及
(c) 與SJM-I於本公佈日期並無於本公司之股份或可轉換為本公司股份之證券中擁
有任何權益,
因此,據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,由於SJM-I並非何博士之聯
繫人士,故此SJM-I並非本公司之關連人士(定義見上市規則)。因此,SJM-I為獨立
於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。倘就第一項收購事項簽訂具
體協議,根據上市規則,則可能構成本公司之須予公佈交易。
第二項收購事項
據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,持有蘭桂坊(澳門)49%股權之最終
實益擁有人為本公司之關連人士(定義見上市規則)。倘就第二項收購事項簽訂具
體協議,根據上市規則,則將構成本公司之須予公佈及關連交易。
於本公佈日期,訂約方並無就第一項收購事項及第二項收購事項議定任何條款或
訂立任何具約束力協議。本公司將根據上市規則於適當時候就第一項收購事項及
╱或第二項收購事項另行發表公佈。
132 : fineram(806)@2011-11-17 23:29:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111117525_C.pdf


由 於 宣 派 特 別 股 息,二 零 一 零 年 認 股 權 證 及 二 零 一 一 年 認 股 權 證 之 認 購 價 以 及
可 換 股 債 券 之 換 股 價 須 作 出 調 整
133 : glassfund(802)@2012-02-16 22:41:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120216043_C.PDF
應中國星集團有限公司(「本公司」) 要求,本公司的股份及認股權證將於二零一二年二月十六日上午九時正起暫停買賣,以待發表一則有關本公司屬股價敏感資料的非常重大收購事項及關連交易之公佈。
134 : greatsoup38(830)@2012-02-16 22:50:30

134樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0216/LTN20120216043_C.PDF
應中國星集團有限公司(「本公司」) 要求,本公司的股份及認股權證將於二零一二年二月十六日上午九時正起暫停買賣,以待發表一則有關本公司屬股價敏感資料的非常重大收購事項及關連交易之公佈。


澳門蘭桂坊?
135 : greatsoup38(830)@2012-02-21 00:06:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120220031_C.pdf
3,000萬買廣告公司

協議
日期: 二零一二年二月二十日
訂約方: (1) 買方: Hugo Silver Limited, 本公司全資附屬公司;
(2) 賣方: 雷永晃先生; 及
(3) 目標公司。
賣方於廣告、媒體及投資行業擁有逾九年經驗。彼於九龍巴士(一九三三)有限公
司市場部開始其職業生涯,並於其後與同事成立了路訊通,路訊通為巴士內之廣
告多媒體平台。彼於中國和香港之媒體及廣告行業擁有強大之個人網絡。就董事
作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,賣方及其聯繫人均為獨立第三方。
136 : GS(14)@2012-02-21 23:56:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120221396_C.pdf
(I)終止有關建議收購
MODERN VISION (ASIA) LIMITED及
REFORM BASE HOLDINGS LIMITED之全部已發行股本
以及銷售貸款之
非常重大收購事項及關連交易;
(II)訂立有關建議收購
MOST FAMOUS ENTERPRISES LIMITED之全部已發行股本
以及待售貸款之
非常重大收購事項及關連交易;

(III)恢復買賣
...
(II) 訂立有關收購待售股本及待售貸款之非常重大收購事項及關連交易
董事會欣然宣佈,於二零一二年二月十五日(聯交所交易時間後),買方與
賣方訂立買賣協議,據此,在符合買賣協議之條款及條件之規限下,賣方
有條件地同意出售而買方有條件地同意購買待售股本及待售貸款,總代價
為618,000,000港元。買賣協議之主要條款及條件載於本公佈下文。
根據上市規則第14章,收購事項構成本公司之非常重大收購事項。由於賣
方為本公司之執行董事及控股股東,其與其聯繫人士於買賣協議日期持有
合共898,699,702股股份(佔本公司已發行股本約45.74%),因此收購事項根
據上市規則第14A章亦構成本公司之關連交易。因此,收購事項須待(其中
包括)獨立股東於股東特別大會上批准後,方可作實。賣方及其聯繫人士須
於股東特別大會上就批准收購事項之決議案放棄投票。本公司將委聘獨立
財務顧問以就收購事項向獨立董事委員會提供意見。本公司與賣方過往並
無進行交易而須根據上市規則第14A.25條予以合計。

...
買賣協議之主要條款
日期
二零一二年二月十五日(聯交所交易時間後)
訂約各方
(a) 買方: China Star Entertainment (BVI) Limited,
本公司之全資附屬公司
(b) 賣方: 向華強先生
137 : GS(14)@2012-04-05 00:34:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120330023_C.pdf
賺少10%,至1.2億

前景
根據澳門統計暨普查局之資料,訪澳旅客人次於二零一一年增加逾12%,創下
28,000,000人次左右的新記錄。憑藉訪澳旅客人次的持續增長,本集團對澳門之前
景及未來發展持樂觀態度,因此繼續推動其澳門業務之增長策略。
蘭桂坊酒店及博彩服務經營業務之表現被視為本集團未來核心的溢利及現金貢獻
因素。近幾年來,其已被成功定位為提供卓越服務並獲客人滿意之精品酒店。鑒於
蘭桂坊規模適中,本公司得以從對澳門娛樂場市場充滿挑戰的市況快速反應中獲
益。中場賭桌經營業務較貴賓廳賭桌經營業務獲利更多,因此蘭桂坊娛樂場投放
資源擴大其於中場賭桌經營業務之市場份額,此舉在二零一一年獲得成功,本公
司於不久將來會繼續有關策略。蘭桂坊收購事項使本集團加強鞏固其盈利能力,
並取得酒店及博彩服務經營業務之全面潛力增長。
該等地盤之發展不僅直接為本集團帶來收益,亦與蘭桂坊產生協同效應。於二零
一一年六月完成收購該等地盤後,本集團開始籌備其發展計劃,將其發展為商業
單位及住宅大廈以供出售。鑒於該等地盤處於有利位置,連接蘭桂坊、澳門理工學
院、澳門綜藝館及金蓮花廣場,且距離澳門漁人碼頭及澳門金沙娛樂場不遠,以及
在蘭桂坊裝修方面積累之公認及可靠經驗,本集團對該等地盤之發展項目將成為
本集團另一個成功項目充滿信心。
於未來幾年中,本集團將致力於發展該等地盤,預期澳門物業市場之前景光明。
138 : hkspecs(11376)@2012-06-05 11:02:32

《經濟通通訊社5日專訊》
中國星(00326)公布,其將以每股0﹒35元回購股份。
假設所有購股權、認股權證於回約日前獲悉數行使,公司將回購最多9﹒83億股,相當於經擴
大已發行股本45﹒55%。每股0﹒35元,相當於4月27日收市價0﹒196元溢價
78﹒57%。
 
於要約完成時,回購股份將會註銷,假設概無購股權、認股權證獲行使,及所有股東均全數
接納要約,主要股東HWKFE持有股權,將由目前45﹒74%增至76﹒5%。觸發全面收
購,HWKFE將就此申請清洗豁免。
 
另外,由於有關要約,將令公眾持股量低於25%此法定要求。集團表示如要約在各方面成
為無條件,公司或透過「1送4」比例派送紅股,以確保公眾人士量合符合上市規則。股東可選
擇收取紅利可換股債券代替紅股。
 
股份將於今早恢復買賣。
139 : marshalwong(13162)@2012-06-05 15:07:48

139樓提及
《經濟通通訊社5日專訊》
中國星(00326)公布,其將以每股0﹒35元回購股份。
假設所有購股權、認股權證於回約日前獲悉數行使,公司將回購最多9﹒83億股,相當於經擴
大已發行股本45﹒55%。每股0﹒35元,相當於4月27日收市價0﹒196元溢價
78﹒57%。
 
於要約完成時,回購股份將會註銷,假設概無購股權、認股權證獲行使,及所有股東均全數
接納要約,主要股東HWKFE持有股權,將由目前45﹒74%增至76﹒5%。觸發全面收
購,HWKFE將就此申請清洗豁免。
 
另外,由於有關要約,將令公眾持股量低於25%此法定要求。集團表示如要約在各方面成
為無條件,公司或透過「1送4」比例派送紅股,以確保公眾人士量合符合上市規則。股東可選
擇收取紅利可換股債券代替紅股。
 
股份將於今早恢復買賣。copy cat of #432
140 : GS(14)@2012-06-05 21:46:21

140樓提及
139樓提及
《經濟通通訊社5日專訊》
中國星(00326)公布,其將以每股0﹒35元回購股份。
假設所有購股權、認股權證於回約日前獲悉數行使,公司將回購最多9﹒83億股,相當於經擴
大已發行股本45﹒55%。每股0﹒35元,相當於4月27日收市價0﹒196元溢價
78﹒57%。
 
於要約完成時,回購股份將會註銷,假設概無購股權、認股權證獲行使,及所有股東均全數
接納要約,主要股東HWKFE持有股權,將由目前45﹒74%增至76﹒5%。觸發全面收
購,HWKFE將就此申請清洗豁免。
 
另外,由於有關要約,將令公眾持股量低於25%此法定要求。集團表示如要約在各方面成
為無條件,公司或透過「1送4」比例派送紅股,以確保公眾人士量合符合上市規則。股東可選
擇收取紅利可換股債券代替紅股。
 
股份將於今早恢復買賣。

copy cat of #432


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419014_C.pdf
賺到笑...

其實8008第一個做先的...之前折讓唔知幾多成又唔回購,現在折讓6成先回購,無野講
141 : sunshine(3090)@2012-06-05 22:46:22

Mr. Heung first time let the small shareholder go. don't come back la
142 : GS(14)@2012-06-05 22:49:52

142樓提及
Mr. Heung first time let the small shareholder go. don't come back la


今次圍晒D街貨同投資完成先放過大家,隻殼無用了
143 : sunshine(3090)@2012-06-05 22:51:11

yes, the money had already flow back
144 : GS(14)@2012-06-05 22:57:43

144樓提及
yes, the money had already flow back


好賤
145 : redponza(12862)@2012-06-18 12:11:25

If I buy 326 now, can I sell back@$0.35?

Cause this is not 全購,so I am asking this
146 : GS(14)@2012-06-18 22:40:05

146樓提及
If I buy 326 now, can I sell back@$0.35?
Cause this is not 全購,so I am asking this


可以,因為是公司提出的
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120605005_C.pdf
要約之其他條款
要約可供接納後,股東隨即可交出彼等之股份以接納要約。倘要約宣佈成為無條件,股東可在其後14日內交出彼等之股份以接納要約。本公司保留權利延長接納要約之時限至該等守則許可之最長期限。

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%A6%81%E7%BA%A6%E6%94%B6%E8%B4%AD
要約收購和協議收購的區別

 要約收購和協議收購的區別主要體現在以下幾個方面:

 一是交易場地不同。要約收購只能通過證券交易所的證券交易進行,而協議收購則可以在證券交易所場外通過協議轉讓股份的方式進行;

 二是股份限制不同。要約收購在收購人持有上市公司發行在外的股份達到30%時,若繼續收購,須向被收購公司的全體股東發出收購要約,持有上市公司股份達到90%以上時,收購人負有強制性要約收購的義務。而協議收購的實施對持有股份的比例無限制;

 三是收購態度不同。協議收購是收購者與目標公司的控股股東或大股東本著友好協商的態度訂立合同收購股份以實現公司控制權的轉移,所以協議收購通常表現為善意的;要約收購的對象則是目標公司全體股東持有的股份,不需要徵得目標公司的同意,因此要約收購又稱敵意收購。

 四是收購對象的股權結構不同。協議收購方大多選擇股權集中、存在控股股東的目標公司,以較少的協議次數、較低的成本獲得控制權;而要約收購中收購傾向於選擇股權較為分散的公司,以降低收購難度。

 五是收購性質不同。根據收購人收購的股份佔該上市公司已發行股份的比例,上市公司收購可分為部分收購和全面收購兩種。部分收購是指試圖收購一家公司少於100%的股份而獲得對對該公司控制權的行為,它是公司收購的一種,與全面收購相對應。
147 : redponza(12862)@2012-06-19 17:59:47

Soup, my point is whether I can sell back all stocks I own (said 1M stock) like a buyout or only a portion of stocks can be sold back only (like the case of 497)?

I am asking this cause there is a limit of stocks to be bought in the offer
148 : GS(14)@2012-06-19 22:48:13

148樓提及
Soup, my point is whether I can sell back all stocks I own (said 1M stock) like a buyout or only a portion of stocks can be sold back only (like the case of 497)?
I am asking this cause there is a limit of stocks to be bought in the offer


應該是賣幾多受幾多,無限制...
149 : greatsoup38(830)@2012-06-29 00:56:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120628001_C.pdf
8130

虧損下降13%,至1.3億

未來計劃
在過往數年中,旅遊業已融入全球產業結構以及民眾之生產及消費模式中,國外
旅遊乃每個人樂意享受的現代生活方式。旅遊業亦已成為中國最活躍、最有效及
最少有爭議的對外經濟及文化活動之一。在國際貿易摩擦、貿易保護主義上升及
動盪世界經濟之中,中國旅遊業之發展持續為全球經濟作出大幅貢獻,且國務院
已將旅遊業列為戰略支柱產業之一。以中國出境遊客作為目標人群的產品蘊涵無
限商機。
於二零一二年五月三日,本公司全資附屬公司與獨立第三方就收購Joint Vision
Investments Limited訂立一份協議,後者將通過一組控制協議控制中國公司上海思
璇廣告有限公司。中國公司已與中國多家旅行社簽訂了數項合作及廣告諒解備忘
錄,據此,旅行社將向中國個人和企業客戶推薦旅遊書籍,以及將訂購旅行書籍
以作為促銷品及各自客戶的禮品。旅遊書籍將由一系列旅行指引叢書構成,旨在
提供包括觀光景點、餐館、購物場所、住宿及交通信息以及推薦旅遊路線在內之
目的地資料。中國公司與旅行社之間的合作期限為3年,而旅行書籍擬在潛在出境
遊客較為富集且消費能力較高的地區發行。旅遊書籍內擬可刊載廣告,從而產生
廣告收入、擴大廣告媒體的覆蓋面及為本公司現有的廣告及媒體業務帶來協同效
應。


150 : GS(14)@2012-07-03 23:47:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120703201_C.pdf
謹此提述智城控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十月二十六日之公佈及
本公司日期為二零一二年二月十四日之通函(「通函」),內容有關(其中包括)根
據特定授權由配售代理按竭盡所能基準向承配人配售最多53,600,000股新股份。
此外,亦提述本公司日期為二零一二年三月三十日有關本公司股東特別大會之點
票結果之公佈。除非文義另有所指,本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。
根據配售協議,倘配售事項之條件(「條件」)未能於期限屆滿日(即二零一二年六
月三十日,即二零一二年三月三十日舉行之股東特別大會日期起計滿三個月當日)
之前達成,配售事項將告終止,而配售事項將不會進行,配售協議之各訂約方之
所有義務及責任亦將立即終止,且任何一方將不得向其他方提出索償(任何對該
協議之先前違反除外)。
鑒於截至期限屆滿日若干條件未能達成,配售協議已於二零一二年六月三十日失
效。據此,配售事項將不會進行。
151 : GS(14)@2012-08-11 13:51:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120810671_C.pdf
根據本公司及其附屬公司(「本集團」)管理賬目之初步審閱,本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者,預期本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月將錄得溢利,而去年同期則錄得虧損(「盈利預告」)。根據目前所得資料,預期溢利主要由於無形資產之確認減值虧損大幅減少所致,此無形資產指分享來自澳門娛樂場其中一個貴賓廳博彩推廣業務所取得之溢利權利。由於博彩推廣業務於澳門面對激烈競爭,來自博彩推廣業務所取得之溢利權利減少,因此本集團於截至二零一一年六月三十日止六個月確認來自博彩推廣業務之減值虧損約73,830,000港元。於本期間,市場氣氛相對穩定,預期將予確認之減值虧損將會大幅減少。
152 : GS(14)@2012-08-15 15:20:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120814163_C.pdf
毛利增加,開支減少,虧損下降,殼

未來計劃
雖然全球經濟增長出現停滯跡象及歐元區危機可能需一段時間方得以解決,但亞
洲逐步下行之通脹使其對經濟造成的刺激得以緩解,從而提振了內需。按照規
劃,本集團將繼續發展其現有可賺取穩定收入之業務分部且將不斷物色潛在商機
以增強本集團之盈利基礎。

153 : GS(14)@2012-08-24 10:35:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120823662_C.pdf
326

盈利下降48%,至4,600萬,輕債
前景
於蘭桂坊酒店之博彩服務經營業務被視為本集團不久將來核心之溢利及現金貢獻
因素。近幾年來,其已被成功定位為提供卓越服務並獲客人滿意之精品酒店。鑒於
蘭桂坊規模適中,本公司得以從對澳門娛樂場市場充滿挑戰的市況快速反應中獲
益。中場賭桌經營業務較貴賓廳賭桌經營業務獲利更多,因此蘭桂坊娛樂場投放
資源擴大其於中場賭桌經營業務之市場份額,鎖定中場賭桌高端客戶,並在本期
間內繼續取得成功。澳門貴賓廳賭桌收益自去年底增長放緩,甚至於二零一二年
七月出現倒退,證明蘭桂坊娛樂場之策略有效。於二零一二年七月十七日完成蘭
桂坊收購事項後,本集團擁有蘭桂坊全部權益,並可加強鞏固其盈利能力,並取得
酒店及博彩服務經營業務之全面潛力增長。
該等地盤之發展將為本集團中至長期核心投資,不僅直接為本集團帶來收益,亦
與蘭桂坊產生協同效應。於二零一一年六月完成收購該等地盤後,本集團開始籌
備其發展計劃,將其發展為商業單位及住宅大廈以供出售,而發展藍圖現正交予
澳門政府審批。鑒於該等地盤處於有利位置,連接蘭桂坊、澳門理工學院、澳門綜
藝館及金蓮花廣場,且距離澳門漁人碼頭及澳門金沙娛樂場不遠,以及在蘭桂坊
裝修方面積累之公認及可靠經驗,本集團對該發展項目將成為本集團另一個成功
項目充滿信心。
近年,本集團藉拓展酒店及博彩服務經營業務,盈利能力得以改善。根據截至二零
一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表,每股淨資產為1.00港元(「每
股淨資產」)。然而,董事注意到本公司股份之買賣價格低於每股淨資產,並認為
股份買賣價格未有反映本集團盈利能力。因此,本公司向本公司股東提呈要約,為
股東提供以較高回報變現投資的機會。此外,董事認為要約可提高每股淨資產以
及加強與股東的投資關係。
154 : greatsoup38(830)@2012-11-08 00:32:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121107050_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及準投資
者,本集團預期截至二零一二年九月三十日止六個月將錄得未經審核盈利,而二
零一一年同期則錄得未經審核虧損。根據本集團現有資料,本集團預期截至二零
一二年九月三十日止六個月錄得之未經審核盈利主要歸因於(其中包括)註銷可換
股債券產生之巨額收益,而該等收益部分被與主服務協議有關之無形資產減值虧
損所抵銷。
155 : GS(14)@2012-11-21 00:26:39

www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... TN20121120411_C.pdf
326 又學432,8008那招
156 : GS(14)@2012-12-13 22:51:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121213056_C.pdf
8130

協議
於二零一二年十二月十三日(交易時段後),買方(本公司全資附屬公司)與賣
方訂立協議,據此,買方同意購買而賣方同意出售待售股份,相當於目標公司
全部已發行股本之40%,代價為22,000,000港元。代價將由買方以現金方式支
付。
...
協議
日期: 二零一二年十二月十三日
訂約方: (1) 買方:Hugo Silver Limited,本公司全資附屬公司;
(2) 賣方:雷永晃先生;及
(3) 目標公司。
..
賣方(即本公司執行董事兼行政總裁)為本公司關連人士。彼於大中華區及香
港之投資、創建新公司及廣告行業擁有逾9年經驗。彼於九龍巴士(一九三三)
有限公司市場推廣部開始其職業生涯,並於其後與同事成立了路訊通控股有限
公司(股份代號:888),該公司已發行股份於聯交所主板上市。其後,彼創辦
Quintessential雜誌,此乃一份於香港及澳門發行之奢華旅遊及生活雜誌。於二零
零五年,彼加入Network Financial Investment Co. Ltd.,擔任金融投資顧問。於二
零零七年,彼前往上海並進而與一家專門從事奢侈品及房地產行業之意大利私人
股權投資公司建立投資聯繫。於二零一一年,彼創立中國公司,該公司為一家多
媒體公司,與4A公司共同為客戶提供特殊媒體平台。

...
中國公司
中國公司為一家於二零一一年八月十六日在中國成立之有限公司,主要從事廣告
設計、經紀及製作、企業營銷策劃、項目及展覽服務以及業務諮詢服務。於本公
佈日期,中國公司之主要營業地點位於上海。此外,中國公司已與上海一家連鎖
超市簽訂合作協議,可協助中國公司於中國眾多超市建立其廣泛之網絡。根據合
作協議,中國公司已獲授一項獨家權利,以於對手方經營之超市各區域為其客戶
投放陳列廣告。作為回報,對手方將分佔中國公司少數之廣告收益。整體而言,
中國公司可獨家享受有關服務,為期38個月。對手方經營之超市現位於上海及北
京。
根據中國公司於二零一二年四月二十日至二零一二年十月三十一日期間之未經審
核管理賬目(乃根據中國普遍公認會計原則編製),淨資產為約人民幣16,955,000
元、毛利為約人民幣1,715,000元及除稅及非經常項目前及後之淨虧損為約人民幣
470,000元。
收購事項之理由
本公司為一家投資控股公司,而其附屬公司之主要業務為提供醫療資訊數碼化系
統、物業投資、提供顧問服務以及廣告及媒體相關服務。
隨着中國致力於將其經濟增長基礎由貿易及投資行業轉向消費品支出及服務行
業,中國國內消費持續增長,近期中國於二零一二年十一月份單日消費品銷售創
下數十億元之記錄即彰顯此趨勢。與該等國內消費相關之行業持續受惠於消費品
市場需求之旺盛。在廣告及媒體相關服務領域,中國各家公司對未來業務活動增
長仍持樂觀態度,紛紛投放數百萬元競拍二零一三年之電視媒體廣告時段,以推
廣產品及樹立品牌形象。
中國公司正與主要廣告客戶,包括一家聲譽良好之主食批發經銷商磋商,以確保
二零一三年之廣告預算。預期中國公司將利用社交媒體網絡及在線互聯網平台等
新興廣告媒體為廣告客戶發展品牌。此舉將進而為中國公司提供穩定收入來源,
並於初步發展期後使其贏得市場立足點。
計及上文所述,董事會認為收購事項會鞏固本集團於中國廣告業界之市場地位,
並將擴展及提升本集團之現有業務。董事(不包括獨立非執行董事,彼等將於接
獲獨立財務顧問建議後方對收購事項之條款發表意見)認為收購事項之條款屬公
平合理,且符合本公司及股東之整體利益。
157 : greatsoup38(830)@2013-01-11 01:01:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130110589_C.pdf
無眼睇

於二零一三年一月十日(聯交所交易時間結束後),本公司與配售代理訂立配售
協議。根據配售協議,本公司有條件同意透過配售代理,按盡最大努力基準向
不少於六名承配人配售最多400,000,000股配售股份,配售價為每股配售股份0.140
港元。各承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方,彼等與本公司
或其附屬公司之任何董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士概
無任何關連,亦非一致行動。
配售價每股配售股份0.140港元相當於:(i)股份於本公佈日期在聯交所所報之收
市價每股0.152港元折讓約7.89%;及(ii)股份於緊接本公佈日期前最近五個連續
交易日之平均收市價約每股0.1486港元折讓約5.79%。
400,000,000股配售股份相當於:( i )本公司於本公佈日期之現已發行股本
2,202,788,015股股份其中約18.16%;及(ii)本公司經配發及發行400,000,000股配
售股份而擴大後之已發行股本2,602,788,015股股份其中約15.37%。
配售事項須待本公佈「配售事項之條件」一節所載列之條件獲履行後,方可作實。
本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。
按400,000,000股配售股份全部成功配售為基準,進行配售事項所得之款項總額
及淨額分別為56,000,000港元及約55,300,000港元。每股配售股份之淨價格將約
為0.138港元。董事擬動用上述之款項淨額在香港作物業投資用途。
158 : fineram(806)@2013-01-11 09:09:53

你話可以點玩, 送完紅股無耐就配股.
159 : greatsoup38(830)@2013-01-12 13:22:26

159樓提及
你話可以點玩, 送完紅股無耐就配股.


他只是要錢,股東死活其次
160 : greatsoup38(830)@2013-01-12 14:43:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130111478_C.pdf
都幾cheap...

於二零一三年一月十一日,本公司收到本公司之控股股東Heung Wah Keung
Family Endowment Limited (「HWKFE」)通知,HWKFE已於二零一三年一月十一
日行使其所持之紅利可換股債券所附之換股權(就此涉及之本金額為9,000,000港
元)按換股價每股新股份0.01港元兌換新股份(「換股」)。因此,本公司將會配發
及發行合共900,000,000股新股份,相當於:(i)本公司於本公佈日期之已發行股本
2,202,788,015股股份其中約40.86%;(ii)本公司根據換股而發行900,000,000股新股
份後之經擴大已發行股本3,102,788,015股股份其中約29.01%;及(iii)本公司根據換
股而發行900,000,000股新股份及根據配售事項而發行400,000,000股配售股份後之
經擴大已發行股本3,502,788,015股股份其中約25.69%。
161 : greatsoup38(830)@2013-02-02 21:18:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
326
於二零一三年二月一日(聯交所交易時段後),買方及賣方訂立買賣協議,據此,
買方有條件地同意收購及賣方有條件地同意出售待售股份及待售貸款,購買價
為93,700,000港元。
待售股份及待售貸款之購買價為93,700,000港元,將以下列方式以現金支付:
(a) 買方將於簽訂買賣協議後向賣方或其代名人支付可予退還之按金
56,220,000港元;及
(b) 買方將於完成時向賣方或其代名人支付餘額37,480,000港元。
待下文「先決條件」一節所載之先決條件獲達成或豁免後,方告完成。
於完成後,目標公司將成為本公司之全資附屬公司,而目標公司之財務業績亦
將會綜合列入本集團之綜合財務報表內。
...
有關目標公司及該物業之資料
目標公司為一間於二零零七年六月十二日在香港註冊成立之有限公司。目標公司
為一間投資控股公司,並為該物業之合法及實益擁有人。目標公司主要從事物業
投資及租賃業務。
根據目標公司參照香港財務報告準則而編製之截至二零一二年三月三十一日止年
度經審核報告及財務報表,目標公司於二零一一年三月三十一日及二零一二年三
月三十一日之負債淨額分別約為860,000港元及750,000港元。目標公司截至二零
一一年三月三十一日止年度之虧損及全面虧損總額為57,405港元。目標公司截至
二零一二年三月三十一日止年度之溢利及全面收益總額為116,564港元。
根據目標公司參照香港財務報告準則而編製之截至二零一三年一月三十一日止十
個月期間未經審核管理賬目,目標公司於二零一三年一月三十一日之資產淨值為
50,836港元。目標公司截至二零一三年一月三十一日止十個月期間之除稅前收益
淨額為839,886港元。
該物業為一間位於香港孖沙街1及3號之零售店舖。該物業現時為空置。
該物業目前已就一筆提供予目標公司之銀行貸款而抵押予中國工商銀行。於二零
一三年一月三十一日,該筆有抵押銀行貸款之尚未償還金額約為2,310,000港元。
於完成時,目標公司將成為本公司之全資附屬公司,而目標公司之財務業績亦將
綜合列入本集團之綜合財務報表內。
進行收購事項之理由
本公司為一間投資控股公司,而其附屬公司主要從事電影製作、電影及電視連續
劇發行、銷售中國保健產品、投資於從博彩推廣業務取得溢利之營運、物業及酒
店投資,以及物業發展。
於二零一一年收購南北行參茸葯材有限公司((「南北行」),其從事「參茸」及海味
產品的貿易及零售業務)後,董事會一直尋找合適零售店舖,作為拓展南北行業
務並鞏固其零售網絡之用。隨著進行收購事項,董事會銳意發展該物業作為南北
行於香港連鎖零售店舖中之旗艦店。
鑑於上文所述,董事認為,買賣協議之條款及條件乃公平合理,而收購事項亦符
合本公司及股東之整體利益
162 : GS(14)@2013-02-04 23:57:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302041375_C.pdf
326
於二零一三年二月四日,本公司董事會收到永恒策略投資有限公司(「永恒策略」,
其為聯交所主板上市公司(股份代號:764)及本公司之一名股東)發出之函件,得
悉永恒策略擬取得其股東批准,以出售(「出售事項」)永恒策略及其附屬公司現已
擁有之303,990,338股本公司股份(「股份」)以及因本公司於二零一三年一月九日向永
恒策略及其附屬公司發行之紅利可換股債券(「紅利可換股債券」)及本公司於二零
一一年七月七日向永恒策略及其附屬公司發行之可換股債券(「可換股債券」)隨附
之換股權獲行使而將由本公司向永恒策略及其附屬公司配發及發行之3,524,647,342
股新股份。永恒策略之股份已自二零一三年二月四日起暫停買賣,以待刊發有關
出售事項之公佈。
根據本公司簽立之紅利可換股債券之平邊契據及可換股債券文據,其持有人將有
權於紅利可換股債券及可換股債券(視情況而定)發行後之任何時間,將相關未償
還本金額之全部或部份轉換,惟任何轉換(i)不得導致行使換股權之持有人及其一
致行動人士(定義見香港公司收購及合併守則(「收購守則」))須根據收購守則第26
條而負上提出強制收購建議之責任;及(ii)將不會令到本公司之公眾持股量未能符
合聯交所證券上市規則第8.08條之規定。因此,本公司董事會將會因應紅利可換股
債券之平邊契據及可換股債券文據之條款及條件而密切留意永恒策略建議進行之
出售事項。
163 : greatsoup38(830)@2013-02-06 00:42:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130205112_C.pdf
8130
未來計劃
延續二零一二年之市況,在歐元區危機、美國財政主權問題及中國增長放緩之影
響下,整體市況仍存在著不明朗因素及反覆無常。中國方面,推動落實經濟改革
將繼續為未來的主調,這從達致經濟產量及人均收入倍增以推動內需之長遠目標
可見。面對增長放緩及低息環境之新常態,本集團將檢討其現有業務,持續發展
帶來穩定收入的分部,同時亦將發掘可多元化業務之商機以取得可持續之長遠回
報。
164 : greatsoup38(830)@2013-02-16 15:07:06

764 把326 CB 變股,又賣326 d股
165 : GS(14)@2013-02-19 00:01:42

764 把 CB 換股,然後拋埋手上的股票出去
166 : GS(14)@2013-02-19 00:02:07

恐怖的326向下炒
167 : qt(2571)@2013-03-06 19:54:05

正面盈利預告
168 : greatsoup38(830)@2013-03-06 22:00:34

真是配合晒
169 : greatsoup38(830)@2013-03-24 16:24:55

http://ent.sina.com.cn/m/c/2011-01-26/03233218742_2.shtml
 壹 工業環境:華語電影原地踏步?

 正所謂「物競天擇,適者生存」。一家電影製作公司,若想更好的在業界生存下去,僅僅靠埋頭苦幹、積極創作是遠遠不夠的。整個工業的大環境是什麼狀況?面臨什麼樣的問題?以及有什麼方法解決?如何才能做到進步?……通通都需要有一個清醒的認識。而帶領銀河映像走過十五年風風雨雨的杜琪峰,對如今的華語電影工業環境有著一個深刻體會與瞭解。

 我在邵氏工作時候,去參加影展,邵逸夫先生跟我聊天就告訴我,當初成立邵氏他計劃用25年時間來發展——投資是要看這麼長遠的。雖然如今電影發展一路都不錯,但是一直沒有一個有魄力的製片家、一個規模龐大的製片廠出現,帶大家發展,而且考慮也不夠長遠,沒有十年、二十年的大計劃,製作上不斷在重複。所以,我們的電影永遠追不上好萊塢,人家的工業是每十年一大變,二十年又一大變,我們都是在原地踏步。我們還老以為自己很厲害,其實只是幼稚園。

 我這樣說可能過分了,但香港導演這十年在國內拍的電影沒進步過。拍了很多時代戰爭片,但仔細看的話,故事、鏡頭都是差不多的。可能基於許多原因,很多人說,你們就拍回以前那些港片,沒接觸過的年輕人都會去看。市場需要一些新意時候,就會逼創作人去改變,給以前的,那他們還改變來做什麼?香港電影最好的時代,就是拍每一部電影都有一些創新——這部電影這樣打,另一部就得更上一層樓。這樣才有了後來的局面。

 其實香港電影業01年、02年都不錯,03年就很慘,因為非典和經濟衰退,沒投資氣氛,原因就是投資人不夠,人才也不夠,周潤發、李連杰都去好萊塢,後來就只剩一個中國星。

 只剩一家大公司是頂不起一個市的,沒有變化和競爭。最好就是有幾家大公司,像當年有德寶、金公主、嘉禾一樣。

 到了06、07年,大陸市場變好,就又把電影人都吸引到了內地,結果更慘,去了好萊塢的李連杰周潤發又回到了北京,不回香港。致使香港人才短缺,新一代又上不了那麼快,一個導演需要十年才出來,而且以前的導演還都是一年拍好幾部電影的。沒有了生產量,人才就不會出現。

 還有一點,我覺得現在內地一些電影計劃的噱頭性太強了,有些電影找一大堆明星來演,拍完又怎麼樣?還不是把整個片酬又搞上去了。而且這種噱頭放在一部電影裡可以,但如果在整個工業層面來說的話是不行的,因為你這只是一部電影,不是許許多多的製片廠,你根本撐不住,所以我覺得現在中國電影需要建立很好的需求制度。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(2)杜琪峰:我94年就全年沒拍電影,靜下來思考何去何從

 貳 蛻變之路:為何導演只是技工?

 從出道至今,杜琪峰混跡影視圈已經有40年時光,個中酸甜苦辣一一嘗盡,其中最困擾他的就是「導演身份」問題——在杜導看來,身份不明,根本無法展開工作。1980年,杜琪峰導演了自己的第一部電影《碧水寒山奪命金》,事後,他覺得自己無法理解電影導演工作,於是決定回電視台再修煉;6年後,杜琪峰再度出山,到了新藝城拍片,而後,他又與邵氏的「大都會」達成合作,拍了多部賣座佳作,而也就在期間,與周星馳合拍《濟公》,兩人因為控制權問題而產生了分歧。這讓杜琪峰陷入苦思「到底誰是導演?」,為此叫停工作一年。一年後,他決定成立銀河映像……

 我在新藝城時候,公司的第一個戒條是「要賺錢」,第二個戒條也是「要賺錢」。如果你不在商業上考慮,根本沒機會在新藝城工作,在那個背景出來就變得十分的考慮市場。市場裡,演員重要、題材也很重要,但演員的片酬卻一路上漲,甚至還要看演員面色——因為片子能賣埠是有他們,於是就會覺得自己值錢過導演,譬如碰到周星馳,很多事情就不是你來處理的,導演就變得像一個技工。

 我從新藝城離開,去了邵氏,拍了幾部戲,票房上面都是OK的,《審死官》之後就和周星馳拍了第二部《濟公》(註:1993年),同時他自己在做《算死草》(註:1997年上映),他就覺得自己可以控制所有的東西,給了很多意見,這不是很大問題,但問題在於:我還是不是導演?還是你是導演?在拍完那部戲之後我自己就有一個很大的考慮,我是不是究竟還繼續用明星去拍電影?是不是一定要去追逐票房?

 於是我94年就全年沒拍電影,靜下來思考何去何從。92年是我在無線20週年,當時我決定離開無線,全身投入電影。但94年卻是唯一全年沒拍電影。

 後來我想通了,我如果要做一個導演,就一定不能這樣下去,就回去拍了第一部電影《無味神探》,那時候我和韋家輝接觸比較多,韋生有研究,就說我們要做原創性的電影,不跟任何的潮流去做電影。後來就決定成立銀河映像,決定了以後走的路線。

 參 銀河精神:作品一定要原創

 1,市道低谷 劍走偏鋒非主流

 市場有低谷有高峰,是難以避免的一件事情,杜琪峰下定決心跳出電視台成立銀河映像闖蕩電影圈時候,卻恰逢香港電影盛極而衰之時。在這個艱難時刻,杜琪峰的態度卻毅然堅定:無論怎麼樣,我都不回去拍電視。

 正因為這種態度,90年代中後期,香港電影步入艱辛,面對市場低谷,有的製作公司選擇轉移到內地,有的改拍電視電影,有的公司乾脆停產,銀河映像卻能劍走偏鋒,另類經營,拍了一系列非主流的電影,如《一個字頭的誕生》、《兩個只能活一個》、《暗花》、《恐怖雞》等,結果反而脫穎而出,特別是在影迷心目中樹立良好的口碑……

 90年代中期,香港電影環境糟糕,什麼主流電影的票房都不是很好。但否極泰來,反而變得什麼都可以,就有了機會去拍我們想做的電影。因為如果主流可以的時候,他們是不會給機會你去拍的。

 我們公司最困難的時間,其實是1997年到2000年前,那是因為整個電影工業突然塌了。那時候我是這樣想的,無論怎麼樣,我都不回去拍電視,都要搞電影。最慘的時候,就是我得去台灣找投資,250萬你能拍完嗎?其實是很刻薄的,我覺得沒辦法,就把那250萬拿回來,拍了《槍火》,劇本都沒有,18天拍完。

 拍完《槍火》之後,整個氣候又變了,科網熱潮,很多人投資,突然電影又好了,很多人找你拍戲了。我們也開始比較穩定,找投資方面問題不大,變得在管理上面不需要太多投入。而且銀河映像只是一家製作公司,我們的工作在製作完成時就結束,後面的發行宣傳都不是我們來,所以不需要施南生那樣的人才。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(3)《孤男寡女》是銀河映像的一個轉型標誌

 2,市道轉好 尋求大公司支持

 隨著市道轉好,眾多電影公司開始摩拳擦掌,資金短缺的銀河映像為了不被打敗,市場戰略隨之有了不同的改變。公司不拘泥於堅持個性化風格化電影,相繼與中國星、寰亞、美亞等大影視集團達成了合作,從而拍攝了一系列賣座佳片,令人眼前一亮。而為了能拿下更多的資源,杜琪峰甚至還進入中國星兼職做起了COO。

 2000年,我進入中國星做COO,製作總監,做了兩年左右。那時候我既是一個製作公司的老闆(銀河映像),也是一個公司的行政人員(中國星),銀河與中國星的關係,和嘉禾與寶禾,金公主與新藝城之間差不多。銀河映像也繼續拍戲,而我過去做一個行政工作其實想讓銀河映像能有多些資源,減輕一些債務。

 向華強先生很喜歡電影,很支持我們,他說你喜歡的電影一定可以拍,但有些電影也要顧票房。我和韋生聊完,他就覺得我們也需要這個時候將香港電影提升多一些,於是就拍了《孤男寡女》、《瘦身男女》、《大只佬》。我們在中國星時候很自由,大部份投資都是我們一說項目題材,向生就會給錢的了。

 進中國星時候,我覺得一定要用眾多人才,只有這樣才能把電影抬起來,然後我就和徐克講能不能幫忙一下,徐克說好,剛好那時電影一百年,那就叫一百年啦,「一百年電影公司」成立後,有很多製作公司都在裡面,資金都是向華強的。中國星之後,銀河主要合作就是寰亞,我們簽了寰亞十部電影。另外和驕陽、美亞等等也有合作。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(3)杜琪峰:香港電影製作公司和導演很少能做到上市的,銀河映像算第一個

 3,上市得失 不能是一個包袱

 對於銀河映像的前途,杜琪峰總是不遺餘力,所以,除了尋求大公司支持之外,銀河映像自己也不斷在想方設法開拓門路。1999年,美國帶起環球科網熱潮,香港眾多資金企業湧入科網業。銀河映像看中其中機會,便努力上市,銀河映像也因此成為香港導演主導的第一個上市電影公司。而原本打算從中募集資金的美夢,卻並不如意,反而陰差陽錯最終需要自己再買回來。回憶當年,杜琪峰笑道:「宿命來的,命中沒有就沒有。」

 科網之後,創業者就有很多夢。我當時以為上市以後銀河映像會更穩定,其實不是,結果後來變成了包袱,並沒有什麼錢進入公司裡面。銀河映像曾經做過一些渠道,原本以為可以集到幾千萬,那時候我幾百萬就可以拍一部戲,有幾千萬就可以拍不少電影了,結果上市都不夠上市費、律師費,每年還要交年交所錢,後來我就買了回來,上市部分就賣給了羅守耀。

 那時候我賣了800萬,兩年後就升值。其實我等兩年就發達了,價值大概到了5000萬到8000萬。每件事時間就差點點,宿命來的。也想通了,我們拍電影就拍電影,不用搞那麼多東西,命中沒有就沒有。

 當然也是一個很好旅程,香港電影製作公司和導演很少能做到上市的,銀河映像算第一個。

 4,內部分工 韋家輝關鍵作用

 歷史上太多梟雄敗於內患。電影也一樣。「對抗外敵」固然重要,內部分工的合理亦異常關鍵,而在銀河映像,杜琪峰做監製導演,韋家輝負責劇本,相得益彰,合作愉快,由此造就了一個輝煌時代。

 我在TVB時就聽到有一個人叫韋家輝,編劇裡面最厲害的。那個時候很多編劇寫劇本過來,我都是改到一塌糊塗,甚至就是重寫,但是有一次一個劇本我是改動不多的,就是韋家輝寫的,我拿著就覺得真的不錯。

 他有和我講《和平飯店》,我聽完之後覺得非常好,不用改,但是到我去看電影的時候,發現和原來的劇本不一樣了,他說真的很難過,這個讓他改那個讓他改,給了很多意見。

 所以我做他《一個字頭的誕生》的監製,就覺得應該給韋家輝全盤自由,不管怎麼全部都讓他決定,我去現場看他拍:一個鏡頭倒轉過來。我心裡想怎麼會這樣?想阻止,但我和自己說不行,我說過要任韋家輝去做,於是就轉頭和工作人員說,韋生要做什麼你們就做什麼,無論什麼情形。所以他就拍了那麼一部很怪雞的電影。劇本時候是很好看,經過這個導演手法之後,又變了另一個東西出來,很經典,我想香港電影很難再有機會拍一次了。

 韋家輝在銀河映像沒有股份、沒有職位,但是他就像銀河映像的靈魂,沒有他,可能就沒有今天。但韋生不講股份、名譽這些,我們合作主要是講電影,電影本身是最重要的。他也不是常常在銀河映像,他有其他工作,我需要他幫忙的時候就找他寫一寫題材,真正我們倆個人走在一起長時間合作就是從2000年的《孤男寡女》開始,我們倆個比較容易去溝通,大家像在同一個學校出來的一樣,分工上面,很容易就溝通清楚。

 我們的合作方式一般是,有一個想法我們兩個就開始聊,研究是商業電影還是比較自己的電影,然後韋生就去度劇本,游乃海去寫,然後我去拍,我每天拍完的鏡頭,就由游乃海帶給韋生去看,看是怎麼一個感覺,好的東西我們就繼續發展,不好我們就改變……就差不多這樣模式做了十多年。互相尊重的程度都很高。韋生對我的拍攝,我對韋生的劇本都是過去十幾年雙方對對方瞭解很清楚。

 我們有合適的項目就一起做,不合適就各自做自己的,沒有太特別的原因,我離開中國星之後,中國星仍然需要繼續拍賀歲片,賀歲片最好的導演就是韋家輝,所以就找他了。《龍鳳鬥》的隱士就是他過來幫我。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(4)杜琪峰:我拍電影根本沒有劇本。

 5,個人品牌 杜氏創作之秘訣

 銀河映像縱橫江湖十五年,公司最大的財富莫過於製造了一批「品牌」,譬如「黑幫片」、「槍戰片」、「愛情喜劇」、「銀河作品」……而其中最大的一個品牌莫過於杜琪峰本人。杜琪峰之於銀河映像,就相當於陳近南之於天地會,實屬教父人物。

 90年代至今,杜琪峰在金像獎金馬獎屢奪大獎,到了新世紀更是逐漸將影響力擴大到歐洲海外,其作品風格獨特,甚得業界讚許。

 銀河早期,我的時間都和導演一起。比如和游達志拍《兩個只能活一個》、《暗花》,我天天都在現場,其實是和做導演一樣,指導怎麼拍,錢怎麼使用。《最後判決》和《恐怖雞》那幾部則沒有一直在現場,是他們拍回來給我看。游達志拍戲時比較難控制那些演員,後來游達志覺得拍電影很辛苦,就放棄了,我說OK放你出去做你喜歡做的工作……

 《攝氏32度》是港產片,只不過是韓國的投資;《再見阿郎》在製作上面是完全反英雄,我覺得不同的英雄有不同的遭遇,某程度上面一個落難的英雄要背負的東西更多,要改變自己更多,但是否能改變還是得看自己;《真心英雄》的原創是韋家輝,動作的電影市場比較好,外面地區比較喜歡,在那個創作上面,要重新兩個男主角變成稱兄道弟。搞這個是商業多一點,當然商業上面也很有我們的風格。

 《全職殺手》是劉德華告訴我有一本書他想拍,於是我就找韋家輝去改編。一看那彭浩翔的書,哎呀,他就是偷東西,亂抄電影的橋段,他還說他訪問過殺手,根本哪有殺手……韋家輝一看說這個怎麼改,後來就是劉德華要拍,我們就去搞。

 我拍電影根本沒有劇本。王家衛也沒有,區別就是中間我去拍了別的戲,他沒有(笑)。我想的東西比較多,到頭來可能一無所有,我感覺王家衛他是一直在磨,進一點,然後再磨,再進一點。

 有些電影,我覺得就是玩具,像積木有空就砌一下。有些電影不行,要快。《奪命金》就是很個人的電影;《ptu》是我有一些點子所以就先拍出來,中間我拍了其他幾部電影,有空就拍拍,所以時間拉得很長;《放逐》演員的檔期有時候不合就拖了,《文雀》也一樣,想清楚了再繼續;《蝴蝶飛》完全是一個嘗試,拍了許多男人的電影,就希望拍一部女性的,劇本也不改,想嘗試一下不改東西我會怎麼處理;《鐵三角》是玩的,徐克說三個人不如一起玩,但聊了很久都沒動,我說真做的話徐克明天就開工,林嶺東就接上,然後我再結尾……

 《孤男寡女》是我在開車時候聽廣播,一聽就聽完半小時,於是就打電話給電台,問能不能賣給我拍電影,那片主也很高興。劉德華和鄭秀文沒有合作過,他們兩個很搭檔的感覺,就起用他們,當初我估計會是不錯的票房,但想不到會那麼高,差不多到了全年最高。最重要還是韋家輝改這個劇本改得非常好,也把鄭秀文這個角色塑造出來。

 說起來其實都是因果問題,銀河映像不去發展一些商業電影,就沒機會去拍一些你鍾意的個人的電影,不拍賀歲片,就沒機會拍《PTU》《文雀》《放逐》。拍一些商業片,起碼投資人對你有信心和期待,自己想拍的電影,投入其實不高,《槍火》、《文雀》《PTU》等影片投入資金就幾百萬,但賣埠在很多市場都很好,賺了很多錢——因為很便宜,反而還穩定。

 經過海外影展,其實讓銀河映像在海外的聲譽提升了很多。我們的班底外國的影評人很多都有提及,不是只提杜琪峰。十年影展的過程裡邊是令到銀河映像開闊了它的市場,也令到我們投資的人提高了收入,在國外多了賣埠。法國做得比較多大銀幕,因為法國比較容易接受外國的文化,荷蘭德國就比較難,其他比較多DVD的發行。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(4)杜琪峰將用《單身男女》來試水內地市場

 6,未來計劃 進軍內地之調整

 隨著香港影業萎縮,內地電影迅猛發展,香港許多製作公司紛紛選擇北遷。銀河映像有著外海市場優勢,可以一段時間選擇未進內地,但畢竟大勢所趨,觀望多時的杜琪峰,經過不斷調整,也開始了他的真正遠征路。而第一部便是他和韋家輝擅長的都市愛情喜劇《單身男女》。

 向華強重出江湖

 新世紀中國星花了太多錢在電影上,虧得太多,所以向先生就決定去澳門開賭場,這幾年做得很好,可能明年又要拍電影,他已經和我談過幾次,要拍幾個比較大的製作,我答應了,但因為我的時間都排到2013年,所以最快就是明年。

 《龍城殲霸》和《黑社會》第三集

 《龍城殲霸》是講九龍城寨的故事,但因為很多香港電影已經用了這個名字,所以需要改。說的是戰後香港黑幫怎麼強大下來,黑幫怎麼發展,有一些歷史的東西做為電影整個的架構。《黑社會》是97年回歸以後,我感覺,香港經濟等等都有許多記載,但沒人會寫黑社會會怎麼樣,可是黑社會又佔了很重要一部分,英國時期,香港黑社會很嚴重,但97之後就變得很靜,變得很乖。我作為一個電影,覺得作為一個時代的記號、記憶,值得去寫,所以我就寫了大概十年黑社會變化的概念。

 《黑社會》之所以是04年才拍,是因為需要到04年才能看到整個事情發展得怎麼樣,我自己都希望2014或2015年拍第三集。回歸20年,重新去看黑社會的變化。這小小的變化片段給民眾,政府不記的。

 其實我拍了差不多,四五個小時,有很多都沒有用到電影上,但不是全部一起拍,有些是後來才拍。有些太敏感都剪了。內地版的結局不是我拍的,是發行拍的。

 《單身男女》

 這個想法是這樣的。去年年初我和韋家輝就覺得是差不多時候國內可以拍都市浪漫愛情喜劇。最大原因是這十年發展,國內的大城市開始成熟,可以接受都市形式的愛情,我們就覺得今年不如試一試這種港式的處境比較輕的喜劇。想以此知道內地人的口味是怎麼樣的,這樣可以進一步嘗試拍警匪片等等。

 選擇古天樂吳彥祖一是他們非常合適,二來香港人才不多,雖然他們拍過一些槍戰片,但沒有合作拍過這類型愛情的戲,其實大同小異,只不過不用槍,用情而已。而高圓圓我是在戛納看她和王小帥的《青紅》,覺得她挺有意思的,沒土氣很現代的感覺。去年我覺得這部《單身男女》很適合她,但不湊巧,她弄傷了腰要去醫院做手術,於是我就等幾個月後她好了,才開始拍了這戲。

 我們拍戲是沒有劇本的,開始高圓圓覺得奇怪,不適應,後來她和我們說,比她剛看劇本那些要改得好了許多。我們這個故事的ending是沒寫出來的,直到我們去蘇州拍才寫出來,之前讓他們都不知道誰追到誰追不到。

 我和韋家輝都說,《單身男女》是銀河映像真真正正進入國內市場的戲,不是以前那些拍完之後又被剪到亂完的戲。很幸運的是,一個鏡頭都沒剪,保持了原汁原味。

 重慶打黑

 香港電影進內地被閹割,是一個不健康情況,對創作人也不公平,對電影局也不公平,因為你不是給一個完整的劇本電影局,所以這幾年我們就嘗試,要麼就去國外,要麼就合拍,我的看法是,如果真的是有合拍的需要,就要維護好合拍的規矩。國內和香港不一樣,就算做宣傳,我們在香港一兩個記者會就行了,國內你還得跑北京上海廣州,太大。有自己的規矩,按照規矩,通過了再去拍,我以前一部電影6個月就搞掂了,現在可能是需要一年的。

 面對國內市場,我們第一個項目做了《單身男女》之後,第二個項目可能會找尋一些內地觀眾喜歡的電影,但不會像我們在香港一樣做事方便,某程度上,題材是需要作出一些調整的。我們也希望去看到《單身男女》的結果是怎麼樣的,然後才繼續去拍一些警匪片,警匪片是很重要的。我們如果探討這個成功,就會探討一些比較大的警匪片的市場。

 像《大只佬》內地的版本,因為宗教、佛教、日本等等問題,就抽了出來,就變成根本不知道什麼東西,在大陸上映,有記者就問我這是什麼戲,我都答不上來,因為戲都不是我改的,是發行的人去改的。國內的版本是不用理的,它是一個發行需要。

 我們是非常想去拍重慶打黑,問題是現在政治味道越來越濃,我們搞了半年時間都會遇到很多問題,是不是主旋律的電影?是不是商業上的戲?比較難平衡。我們會繼續搞下去,但機會率就不是很高,因為敏感。

 【對話】韋家輝:銀河風格 向左走《神探》 向右走《單身男女》

 韋家輝如同潘多拉魔盒,借助電影釋放出他所有的人生感悟:因果、輪迴、善惡、宿命、心魔…即使他褪去天馬行空的光環,亦有眾多充滿希望的喜劇元素延續他的才能,因此浮沉多年、分手攜手,他始終走在香港電影的創意前列,為無數對港片情有獨鍾的觀眾影迷奉獻意外驚喜。

 今日,韋家輝再度聯手杜琪峰執導《單身男女》,十年一覺江湖夢,重現當日《孤男寡女》的賣座盛況,既是他們對重返商業的理想,亦是他們跨入內地市場的先聲。此時,韋家輝回首二十載電影歷程,他究竟會多少心路有感而發?對於未來,他又有怎樣的思考和夢想?新浪娛樂獨家對話韋家輝,傾聽這位「狂放天才」的真情剖白。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(5)韋家輝:《大時代》極端環境影響了創作

 壹。電視歲月——《大時代》極端環境影響了創作

 新浪娛樂:在TVB做監製時是怎樣一個狀態?

 韋家輝:其實我回頭看,進入TVB就像做了一場夢一樣,最初就是做見習編劇,但很快我的上司就覺得:這個小朋友不錯。於是還沒讀完書就出來做編劇。而且很多前輩師兄也覺得我寫的東西很不錯,所以我在TVB陞遷得很快,然後就轉去做監製,拍了很多部劇集。所以,我現在覺得當年很多成績都來得很快,但當年沒這感覺,拍《義不容情》我也就二十多歲,這部劇集最高收視率去到60多點。

 從TVB出來以後,我就進了亞視,然後拍了一套劇集《還看今朝》,在當時的亞視來說也是很高收視率的,結果TVB就說:不如你回來吧。我就再回去拍《大時代》,每件事情都變得很快,但很辛苦,一年不知不覺就過去了。

 新浪娛樂:您在創作中是怎樣形成這種宿命感的?

 韋家輝:其實這種宿命感可以追溯到更早前我寫《流氓大亨》的時候,可能因為在香港這個社會長大,我母親很早就向我灌輸「善有善報,惡有惡報」的思想,所以我慢慢就開始對中國人常說的宿命、因果有了興趣,然後再形成對電影的創作想法,然後到了《大時代》遇上一個蠻極端的環境,影響了創作方法,最後就將之帶到電影圈。

 新浪娛樂:《和平飯店》是怎麼一個緣起?

 韋家輝:其實和《大時代》是有關的。當時周潤發找我,說他準備去好萊塢了,但想和我合作,因為我之前在TVB沒和他合作過,之前也有不少人找過我出去拍電影,但我都沒出去,但我覺得跟周潤發合作是很好的機會,不想浪費,就出來拍電影了。

 周潤發當時是票房很高的一個演員,有他票房很好,而且當時我在電視領域也有了一定的成績,所以出來後就有一個雄心,希望這部片有好的成績好的票房,所以為劇情構思了很多東西,比如用西部片的形式,而且當時我也有很固執的想法,比如見周潤發總是在銀幕上開槍,就覺得他可不可以不用槍而改用刀…。雖然我對《和平飯店》很堅持,但現在回看,卻覺得可以拍得好許多,而且那時候《和平飯店》票房2000多萬,對於那時候的周潤發來說不算高,所以有些失望。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(5)韋家輝:自由創作很有生命力

 貳。銀河映像——自由創作很有生命力

 新浪娛樂:談談銀河映像的創業作《一個字頭的誕生》?

 韋家輝:當時我們沒有特別去商量要拍得多偏鋒,主要是因為我們都覺得一直以來太多人拍電影了,要在這麼多導演中脫穎而出,就要堅持去讓我們的戲能有少少不同,要不然就不用無端端多兩個導演,所以當時我們開始有些刻意為之。

 創作《一個字頭的誕生》是因為那時候很多古惑仔的電影,形成了市場熱潮,所以當想拍黑社會題材的時候,我就很刻意地去反古惑仔,用我自己的方法去拍,結果電影出來後,我就發現如果一個人一直都這樣去想問題,那他拍的電影在很多方面都會有些不一樣,感覺有些偏鋒。

 新浪娛樂:「飛紙仔」的創作方式是怎樣形成的?

 韋家輝:我在TVB的時候創作其實是很正規的,沒辦法飛紙仔,你必須得寫出完整劇本,要不然會被被人罵得不得了,只不過是我和杜琪峰在電視圈時,電視台有些高層就挺鼓勵我們兩個野蠻人去自由創作,所以慢慢從《大時代》開始我就用現在拍電影這種方法。

 為什麼我會喜歡這種方法?因為我發現這樣可以讓你看到自己寫的東西變成畫面,那些畫面會刺激你去改良你的作品,所以我覺得這種創作很有生命力,最後就帶去電影圈裡。

 新浪娛樂:怎麼看待銀河的商業轉變?

 韋家輝:《孤男寡女》之前我和杜琪峰已經拍了《暗花》和《非常突然》等等,有些觀眾會喜歡,但票房都不是很好。2000年向華強先生成立了「一百年電影公司」,我和杜琪峰就進去做了職務,因為大家都明白「一百年」的拍片方針是重視市場,所以銀河映像在創作上也發生改變。銀河映像跟「一百年」合作的第一部是《暗戰》,上映後發現市場反應很不錯,我們就想繼續製作一些面對觀眾和市場的電影,所以就拍了《孤男寡女》這部蠻清新的愛情片。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(5)《神探》裡的「心鬼」在網絡曾遭質疑模仿

 參。《神探》創意——跟《大只佬》一脈相承

 新浪娛樂:後來怎麼選擇了跟中國星拍片了?

 韋家輝:銀河映像其實是杜琪峰作為主要靈魂人物的心血結晶,我等於跟他一起在這裡做電影,後來兩個人一起進了中國星,老闆向華強對我們很好,給我們很多自由度,那時候我們就一起拍了幾部賀歲片。但幾部賀歲片都賺錢後,杜琪峰可能覺得「已經夠了」,就跑去拍一些他更想拍的電影比如《黑社會》那些,而我還留在中國星,然後拍《鬼馬狂想曲》、《喜馬拉雅星》《天生購物狂》等,幾年後等到時機差不多了,我就決定再和杜琪峰拍一部《神探》。

 新浪娛樂:《神探》和美國的一部短片《深藏不露》很像?

 韋家輝:《神探》的概念跟《大只佬》其實是一脈相承,《大只佬》我想到劉德華能看到別人的孽影,拍《神探》就想到劉青雲能看到別人心中的鬼,而且對他們來說都是一件很正常的事情。

 你說的那個短片我沒看過,現在都沒看過,如果人家覺得像,其實是因為這世界有太多人拍電影了,想法難免會相似,比如我拍《一個字頭的誕生》,很多人說像《羅拉快跑》,但當時我都沒看過,所以我覺得電影人總會發現一些意念一定是曾經有人想到過的。而且我和杜琪峰到國外參加影展的時候,一些影評人經常問:《暗花》和《神探》後面都出現很多鏡子,是不是在向一部經典電影致敬?坦白說,我到現在都沒看過他們說的那部經典電影的那場戲,反而覺得電影人想到用許多鏡子一點都不難。
《新航标》:银河映像十五年制作公司生存之道(5)《孤男寡女》十年後,韋家輝拍《單身男女》

 肆。《單身男女》——孤單時候愛情是比較好的救贖

 新浪娛樂:為什麼選擇拍《單身男女》?

 韋家輝:銀河映像十週年的時候,我跟杜琪峰說拍一些風格電影,《神探》就代表其中一種風格,而另一種風格就是都市愛情,因為我們在2000年拍了《孤男寡女》,到現在也差不多十年了,所以就重新嘗試一下這種風格。

 而且,我們選擇都市愛情也是考慮到國內市場,現在對香港電影來說國內市場是無法缺少也無法避開的,所以這樣的題材比較能讓他們接受,算是我們打開內地市場的一次「試水」吧。

 新浪娛樂:《單身男女》新意和設計在哪裡?

 韋家輝:我們覺得愛情電影是很簡單的,而且是一個老問題,當一個女孩子遇到兩個非常好的男孩,各有他的好處,其實就是一個很經典的愛情,到底她會選誰?這個就是很值得拍的題材。

 為什麼想拍《單身男女》?是因為現在香港社會環境不同,多了許多來到這裡工作的人。我小時候看日本片或美國片,會看到很多人背井離鄉來到大城市工作,那時候香港沒有這種情況,但現在反而越來越多,所以我覺得這些男男女女其實會比較孤單一點,而孤單的時候愛情就是一個比較好的救贖,在我看來這個現象也是比較有意思的,也是這部戲比較不同的地方。(阿蒙)
170 : GS(14)@2013-03-26 22:52:03

326派4仙特別息
171 : greatsoup38(830)@2013-04-06 17:24:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303261079_C.pdf
326
轉虧為盈賺8,000萬,輕債
172 : GS(14)@2013-04-07 20:02:11

又買多個
173 : greatsoup38(830)@2013-04-10 00:54:02

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130408/news/ec_ecj1.htm
【明報專訊】辣招後罕見舖位摩貨獲利個案。資深投資者物流張上周以6600萬元購入的上環孖沙街舖位,旋即透過公司轉讓形式,以7633萬元售予中國星集團(0326),持貨僅約一周摩出(成交前轉售),帳面賺約1033萬元或15.6%。

物流張摩出 一周實賺400萬

中國星公告指出,集團以7633萬元購入上環孖沙街20至24號金德樓地下、閣樓及1樓,以擴展旗下南北行的商舖樓面,並已於2月以9370萬元購入孖沙街1及3號地舖連閣樓作旗艦店用。是次成交的金德樓舖位面積約3600方呎,呎價約2.12萬元。由於上址以公司轉讓形式交易,預料可節省約648.8萬元的雙倍印花稅。據悉,是次物流張在一周內摩出舖位,連同買入時需付的561萬元的雙倍印花稅等使費,預料實際可賺約400餘萬元。
174 : greatsoup38(830)@2013-06-14 00:55:18

8130 正常
175 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:10:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130624076_C.pdf
8130
批6,500萬股@42.7仙
176 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:10:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130624004_C.pdf
虧損降20%,至1億元,現金700萬,批股的錢頂不了多久
177 : GS(14)@2013-08-17 18:11:29

盈喜
178 : greatsoup38(830)@2013-09-10 00:43:12

326

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130907/18412980


【本報訊】特首梁振英上月落區天水圍論壇爆發「黑色梁粉」打人衝突,據悉背景來自元朗14K及屯門新義安兩大社團,警方拘捕四人。本報追查後,發現當日主持論壇、曾「吹雞」叫友好撐場的民建聯立法會議員梁志祥旗下的天水圍居民服務協會,曾獲已故新義安龍頭向前的兒子向華強旗下公司捐款10萬元,梁志祥否認與向家熟稔,稱毋須深究善款來源。
記者:李雅雯

天水圍居民服務協會2011年天晴新會所籌款特刊資料顯示,大額捐款人之一M. SPY MODEL AGENCY LIMITED「懾悅模特兒有限公司」捐贈10萬元,是「鑽石級贊助人」,另廣告贊助4,000元。M. SPY MODEL是向華強的中國星旗下公司,兩名股東兼董事是向華強親姪向展邦及向展威。
涉事公司屬於中國星旗下

向展邦、向展威的父親向華光少涉家族業務,兩兄弟有興趣娛樂事業,因伯父向華強、向華勝的關係,曾參與電影製作和演出。在家族支持下,二人於2010年成立M. SPY MODEL公司,開幕當日,向華強攜子向佐,以及中國星藝人黃浩賢、徐自賢等到賀,影藝人肥媽、李力持及太子珠寶鐘錶朱繼陶夫婦當日亦有現身撐場。
新義安龍頭向前1953年被港府以涉嫌參加三合會及非法政治活動組織而遞解出境,去年新義安元老林景出殯,部份向家成員送別,大批警方反黑組探員在殯儀館外戒備。
梁志祥於2011年上任新界社團聯會會長,旗下的天水圍居民服務協會,與民建聯副主席蔣麗芸、元朗區議員曾樹和及元朗「丁屋大王」王光榮之子王威信,在區內開辦三間服務中心做地區工作,為參選立法會做勢。
梁志祥稱不認識向家成員

天水圍居民服務協會於2011年5月舉行籌款晚會,為天晴邨新會所籌募經費,元朗地政專員、元朗警區指揮官及中聯辦新界部副部長張肖鷹均畀面出席;有出席者透露,當晚元朗各路社團人馬到場祝賀,梁志祥意氣風發。而據籌款晚會特刊資料,向華強旗下的M. SPY MODEL豪捐10萬元,資助地區服務,有利日後選舉拉票,M. SPY MODEL是最高級及唯一的「鑽石贊助人」,其他鄉紳多捐款數千元至數萬元。
本報向梁志祥查詢向家捐款事宜,他否認認識向家成員,稱向氏是透過地區人士邀請參加籌款晚會,但拒透露誰人穿針引線。他指善款服務區內弱勢家庭,不理會捐款者背景,梁志祥表示:「我唔理邊個捐款,做善事唔考究邊個捐錢,唔通馬會去查捐款人嘅底勢。」
本報曾經向M. SPY MODEL查詢有關捐款事宜及他們與梁志祥的關係,惟不獲回覆。
179 : GS(14)@2013-09-18 22:47:44

326
盈利增31.3倍,至9,700萬,輕債
180 : GS(14)@2013-09-18 22:49:47

764
虧損1,100萬,8.7億現金
181 : greatsoup38(830)@2013-10-04 00:41:03

764賣326股權
182 : ijoe79(20432)@2013-10-18 10:37:46

d老千股冇人玩啦,326涉足最賺錢嘅賭業,不如從良好過。
183 : greatsoup38(830)@2013-10-19 11:29:15

183樓提及
d老千股冇人玩啦,326涉足最賺錢嘅賭業,不如從良好過。


從緊啦,無人信之嘛
184 : sunshine(3090)@2013-10-19 12:12:44

the large sale of 326 from 764 (which is actually the same boss) create great pressure in the market for 326 and sooner or later 326 will merge again to reduce the no. of share in the market.
185 : greatsoup38(830)@2013-10-19 12:15:33

185樓提及
the large sale of 326 from 764 (which is actually the same boss) create great pressure in the market for 326 and sooner or later 326 will merge again to reduce the no. of share in the market.


他們玩的遊戲就是咁,他d現金其實都是個儲存庫
186 : ijoe79(20432)@2013-10-19 16:32:13

184樓提及
183樓提及
d老千股冇人玩啦,326涉足最賺錢嘅賭業,不如從良好過。


從緊啦,無人信之嘛


業績報告有,但條數細。
187 : GS(14)@2013-10-21 23:13:01

2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf
188 : ijoe79(20432)@2013-10-22 01:03:37

326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任
189 : ijoe79(20432)@2013-10-22 01:04:46

188樓提及
2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf


326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任
190 : greatsoup38(830)@2013-10-22 01:05:21

190樓提及
188樓提及
2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf


326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任


教下班大陸人啦
191 : ffazlmy(38385)@2013-10-22 21:40:54

191樓提及
190樓提及
188樓提及
2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf


326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任


教下班大陸人啦


教到一時教唔到一世啦
佢地資訊唔自由,又唔係市場經濟,又無你
192 : ijoe79(20432)@2013-10-22 21:47:14

成嘢日日向下炒,狗改不了吃屎
193 : ffazlmy(38385)@2013-10-22 21:48:13

192樓提及
191樓提及
190樓提及
188樓提及
2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf


326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任


教下班大陸人啦


教到一時教唔到一世啦
佢地資訊唔自由,又唔係市場經濟,又無你


truth be told 我知道764都係睇你d文
呢只妖股掂過,雖然執咗少少,都唔會再掂啦
194 : greatsoup38(830)@2013-10-22 21:56:07

192樓提及
191樓提及
190樓提及
188樓提及
2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf


326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任


教下班大陸人啦


教到一時教唔到一世啦
佢地資訊唔自由,又唔係市場經濟,又無你


做多d教育啦
195 : greatsoup38(830)@2013-10-22 21:56:33

194樓提及
192樓提及
191樓提及
190樓提及
188樓提及
2年後又賣走南北行
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111019404_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302011581_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131021647_C.pdf


326喺香港靜哂,但大陸股吧dpost仲好新,因為d隻股輸到同胞喊,佢哋對d間公司有種莫名嘅信任


教下班大陸人啦


教到一時教唔到一世啦
佢地資訊唔自由,又唔係市場經濟,又無你


truth be told 我知道764都係睇你d文
呢只妖股掂過,雖然執咗少少,都唔會再掂啦


那班人真是唔知香港股唔同大陸股咁玩
196 : greatsoup38(830)@2013-10-23 22:46:13

326
197 : sunshine(3090)@2013-10-24 21:50:51

after the sale of the hotel, what profitable business will left behind?
198 : greatsoup38(830)@2013-10-24 22:01:53

sunshine198樓提及
after the sale of the hotel, what profitable business will left behind?


疊碼仔
199 : ijoe79(20432)@2013-10-24 22:55:19

199樓提及
sunshine198樓提及
after the sale of the hotel, what profitable business will left behind?


疊碼仔


玩財技冇人騷佢喇
200 : greatsoup38(830)@2013-10-24 22:58:09

ijoe79200樓提及
199樓提及
sunshine198樓提及
after the sale of the hotel, what profitable business will left behind?


疊碼仔


玩財技冇人騷佢喇


他唔愁生意,能wash money
201 : ijoe79(20432)@2013-10-25 00:20:08

201樓提及
ijoe79200樓提及
199樓提及
sunshine198樓提及
after the sale of the hotel, what profitable business will left behind?


疊碼仔


玩財技冇人騷佢喇


他唔愁生意,能wash money跌cut有人推d條
早一個月前跌cut有人問,不過冇人答,與此同時,我d朋友從唔同途徑收到d隻,同跌cut時間吻合,好彩我冇朋友信咋(當時大概0.135)

正一害人不淺
202 : greatsoup38(830)@2013-10-25 00:20:44

呢隻咁的老千仲信咪抵他囉
203 : ffazlmy(38385)@2013-10-25 00:23:19

毒果錢X推過764, 爽3百萬周大師買過326. 以後睇佢地d野小心啦
204 : greatsoup38(830)@2013-10-25 00:23:47

ffazlmy204樓提及
毒果錢X推過764, 爽3百萬周大師買過326. 以後睇佢地d野小心啦


周老師班人點賺錢我心知
205 : ijoe79(20432)@2013-10-25 00:26:49

204樓提及
毒果錢X推過764, 爽3百萬周大師買過326. 以後睇佢地d野小心啦


佢哋幫我篩走好多股
206 : tokiman(36426)@2013-10-25 11:46:02

呢類野都幾難玩
207 : ijoe79(20432)@2013-10-25 11:55:47

207樓提及
呢類野都幾難玩


依家爆升都係0.1xx,早排放風係0.13x,如果跟風入到依家仲蝕緊。
208 : sunshine(3090)@2013-10-25 22:52:25

ijoe79208樓提及
207樓提及
呢類野都幾難玩


依家爆升都係0.1xx,早排放風係0.13x,如果跟風入到依家仲蝕緊。


when the two writer don't recommend the stock on newspaper, 326 drop from 0.095 to 0.081 close on Thursday and when the recommendation publish, the 326 soar from 0.09 up to 0.113. Who has built up the stock actually on these few days?
209 : VA(33206)@2013-10-25 23:57:07

今朝街度好多人提呢隻
210 : ijoe79(20432)@2013-10-26 00:30:40

209樓提及
ijoe79208樓提及
207樓提及
呢類野都幾難玩


依家爆升都係0.1xx,早排放風係0.13x,如果跟風入到依家仲蝕緊。


when the two writer don't recommend the stock on newspaper, 326 drop from 0.095 to 0.081 close on Thursday and when the recommendation publish, the 326 soar from 0.09 up to 0.113. Who has built up the stock actually on these few days?


唔識英文
211 : jalin(42085)@2013-10-26 12:59:23

VA210樓提及
今朝街度好多人提呢隻


有人話向生想做大場, 先賣酒店比880套現, 之後再同880 在路氹做大場
212 : greatsoup38(830)@2013-10-26 22:34:44

ijoe79211樓提及
209樓提及
ijoe79208樓提及
207樓提及
呢類野都幾難玩


依家爆升都係0.1xx,早排放風係0.13x,如果跟風入到依家仲蝕緊。


when the two writer don't recommend the stock on newspaper, 326 drop from 0.095 to 0.081 close on Thursday and when the recommendation publish, the 326 soar from 0.09 up to 0.113. Who has built up the stock actually on these few days?


唔識英文


話隻股由某些專欄至推得起
213 : greatsoup38(830)@2013-10-26 22:35:16

jalin212樓提及
VA210樓提及
今朝街度好多人提呢隻


有人話向生想做大場, 先賣酒店比880套現, 之後再同880 在路氹做大場


真是唔知他想法點解咁奇怪
214 : tokiman(36426)@2013-10-26 22:48:15

套現一樣又一樣,震完倉跟住咁大成交推上去,不知是否有大動作在後,又賠升就正了
215 : greatsoup38(830)@2013-10-26 22:49:00

tokiman215樓提及
套現一樣又一樣,震完倉跟住咁大成交推上去,不知是否有大動作在後,又賠升就正了


我都驚左呢班人
216 : greatsoup38(830)@2013-11-05 23:05:43

5供2,每股12.5仙
217 : greatsoup38(830)@2013-11-05 23:05:51

764 包銷
218 : jalin(42085)@2013-11-05 23:22:25

greatsoup38218樓提及
764 包銷


唔係金仔包銷咩?
219 : greatsoup38(830)@2013-11-05 23:23:27

jalin219樓提及
greatsoup38218樓提及
764 包銷


唔係金仔包銷咩?


是金仔包銷,但764認購他持有的部分
220 : ffazlmy(38385)@2013-11-05 23:55:41

睇番今年年初764 炒到1.4+, 2供1 @ 1.2

供咗之後曾經上番1.4

但係呢一系始終係妖,唔會掂
221 : 培少(3241)@2013-11-06 01:03:50

嘩 中國星都黎
222 : greatsoup38(830)@2013-11-06 01:12:24

20%咪博啦
223 : tokiman(36426)@2013-11-06 01:19:53

好采不是超低價折讓,應該跌得不太多吧
224 : greatsoup38(830)@2013-11-06 01:23:42

tokiman224樓提及
好采不是超低價折讓,應該跌得不太多吧


希望沒有不祥預感
225 : ffazlmy(38385)@2013-11-06 01:24:19

20%或者50%對於呢系根本係個數字,只在乎cap水
226 : 培少(3241)@2013-11-06 01:29:30

垃圾
227 : 培少(3241)@2013-11-06 01:29:50

有種升一萬倍
228 : ffazlmy(38385)@2013-11-06 01:37:27

呢d股, 要食你錢有幾個劇本, 小折讓咪等老散入多d, 入夠再震咯. 大折讓就説明佢夠錢接貨
229 : 培少(3241)@2013-11-06 01:42:04

ffazlmy229樓提及
呢d股, 要食你錢有幾個劇本, 小折讓咪等老散入多d, 入夠再震咯. 大折讓就説明佢夠錢接貨


正解 佢班人 最好就印出黎 愈平愈好
230 : tokiman(36426)@2013-11-06 08:58:26

停埋牌!
231 : greatsoup38(830)@2013-11-06 22:38:01

培少228樓提及
有種升一萬倍


升一萬倍乜唔得,左交右掂左
232 : greatsoup38(830)@2013-11-06 22:38:15

ffazlmy229樓提及
呢d股, 要食你錢有幾個劇本, 小折讓咪等老散入多d, 入夠再震咯. 大折讓就説明佢夠錢接貨


入夠買塊垃圾地話十億
233 : LHC(34894)@2013-11-13 13:08:08

[刪]
234 : greatsoup38(830)@2013-11-17 12:18:55

8130
3個月虧損降60%,至800萬,6個月虧損降68%,至1,700萬,300萬現金
235 : 香港自由人(32603)@2013-11-18 18:09:31

呢隻成日批股,合併分拆,我都唔係好敢玩。
236 : tokiman(36426)@2013-11-18 23:00:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201311181120_C.pdf
搞完野又復牌
237 : GS(14)@2013-11-18 23:17:30

香港自由人236樓提及
呢隻成日批股,合併分拆,我都唔係好敢玩。


供股供上癮
238 : jackie911(43285)@2013-11-19 00:35:16

聽日會唔會升到喊呢?
239 : greatsoup38(830)@2013-11-19 00:36:23

唔識答同埋唔好問呢d問題
240 : jackie911(43285)@2013-11-19 00:39:57

greatsoup38240樓提及
唔識答同埋唔好問呢d問題明白!湯sir
241 : 香港自由人(32603)@2013-11-19 01:35:20

之前走甩左隻27,本來我都想搵件冷門濠賭股吼下。
開始睇呢件時,佢話做疊碼仔,我就認為真係入型入格,擺明係開正佢最叻個範,但係業績搞下搞下又麻麻;後來新口岸整間酒店返來,租埋附近既地,買起老牌連鎖海味店,好似會玩得大,點知成日要錢,大股東就乘機套現,又分拆又合併,股價不能比較,我就睇唔通,寧願玩少件。
242 : LHC(34894)@2013-11-19 12:35:04

供錢
243 : newtonau(41980)@2013-11-19 12:38:23

溢價供股,好少見
244 : lulukoba(43458)@2013-11-19 18:04:32

nice
245 : greatsoup38(830)@2013-11-19 23:29:42

newtonau244樓提及
溢價供股,好少見


高價買件垃鴨咪掂囉,好聰明班友
246 : GS(14)@2013-12-06 16:30:06

8130 placing 4,000萬股@0.66
247 : iniesta(1400)@2014-01-18 01:10:26

又前海 悶
248 : greatsoup38(830)@2014-01-18 16:51:54

8130
249 : GS(14)@2014-01-20 23:18:06

供股反應唔好
250 : narak_lol(44666)@2014-01-22 00:57:32

又cap?

中國星(00326)洽購澳門博彩業務擬配股
【20:16】2014年01月21日  

【on.cc專訊】中國星(00326)正洽購澳門博彩相關業務,同時考慮包括配售新股,發行換股債或銀行融資等方案集資,藉此為可能進行之收購事項提供資金。

中國星指出,已與獨立第三方就可能收購一間公司之股權或實益權益展開初步討論,而該公司將有權分佔於澳門之貴賓博彩推廣業務,即透過提供交通、住宿、食品及飲料以及娛樂以換取博彩承批公司支付之佣金或其他報酬所產生之全部純利。
251 : greatsoup38(830)@2014-01-22 01:02:57

narak_lol251樓提及
又cap?

中國星(00326)洽購澳門博彩業務擬配股
【20:16】2014年01月21日  

【on.cc專訊】中國星(00326)正洽購澳門博彩相關業務,同時考慮包括配售新股,發行換股債或銀行融資等方案集資,藉此為可能進行之收購事項提供資金。

中國星指出,已與獨立第三方就可能收購一間公司之股權或實益權益展開初步討論,而該公司將有權分佔於澳門之貴賓博彩推廣業務,即透過提供交通、住宿、食品及飲料以及娛樂以換取博彩承批公司支付之佣金或其他報酬所產生之全部純利。


食屎啦
252 : narak_lol(44666)@2014-01-22 01:09:49

千王之王2014 smiley
253 : 投機仁(34693)@2014-01-22 08:37:12

風繼續吹~
254 : ffazlmy(38385)@2014-01-22 08:39:33

尋晚睇到呢單野,除咗爆粗,都唔知講咩好
255 : kesoso(43124)@2014-01-22 20:42:29

之前又話賣酒店 而家又買 想點?
256 : greatsoup38(830)@2014-01-22 22:56:24

kesoso256樓提及
之前又話賣酒店 而家又買 想點?


籌錢呃大家一筆
257 : GS(14)@2014-01-28 00:10:28

326 配售4批合共32億股,每股12.5仙,唉
258 : GS(14)@2014-01-28 00:36:30

無野講
259 : iniesta(1400)@2014-01-28 00:59:12

呢D公告好多人睇到流口水
260 : GS(14)@2014-01-28 01:01:19

iniesta260樓提及
呢D公告好多人睇到流口水261 : qt(2571)@2014-01-28 08:31:26

260樓提及
呢D公告好多人睇到流口水


咁至有人落搭
262 : greatsoup38(830)@2014-01-30 00:51:37

8130 買證券行
263 : greatsoup38(830)@2014-02-11 00:03:39

買好多野
264 : GS(14)@2014-02-26 01:53:17

8億買疊碼仔
265 : lemonwongwong(33038)@2014-03-31 11:01:50

greatsoup38263樓提及
8130 買證券行


隻8130算唔算正經些少?
266 : GS(14)@2014-04-01 01:03:04

lemonwongwong266樓提及
greatsoup38263樓提及
8130 買證券行


隻8130算唔算正經些少?


唔會囉
267 : narak_lol(44666)@2014-04-04 22:54:24

326
做財仔吖?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201404041337_C.pdf
268 : greatsoup38(830)@2014-04-05 18:22:18

narak_lol268樓提及
326
做財仔吖?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201404041337_C.pdf

269 : 小文(45935)@2014-04-09 17:26:38

唔係好明最近326點解跌咁多... 求指教>"<
270 : hklccjoe(2044)@2014-04-09 19:10:09

小文270樓提及
唔係好明最近326點解跌咁多... 求指教>"<

止血吧!老千股你都玩!
271 : greatsoup38(830)@2014-04-09 22:25:53

買呢隻真是自殺
272 : 小文(45935)@2014-04-10 16:10:22

多謝2位指點, 沒貨在手呢, 只是好奇而已...
273 : greatsoup38(830)@2014-04-15 01:17:09

326 賣電影公司給8172
274 : GS(14)@2014-05-02 10:09:36

30m shares@0.81
275 : 0o4(31752)@2014-05-19 12:24:56

Follow Me:中國星變身有望倍升
澳門博彩收入今年首四個月保持增長勢頭,按年上升17.5%,預期經短暫整固期結束後,濠賭股又可重返升途,但由今年3月起才全面投入澳門博彩業的中國星集團(326),現價從未反映濠賭股的盈利增長潛力,分分鐘搖身一變為濠賭股的「星星」,股價爆升可期。
踏入今年僅僅四個月內,中國星連串行動令人目為之眩,但第一感覺是銳意轉型為澳門賭業股,向高PE與高PB目標邁進。
以下為今年最新動態:
‧1月22日宣佈擬收購澳門貴賓博彩推廣業務公司。
‧1月28日宣佈擬收購北京朝陽門外大街商廈。
‧1月28日宣佈配售32億新股,作價0.125元,淨集資額3.95億元,用作收購項目。
‧2月25日宣佈斥資8億元,收購八方一人全部權益,後者持有博彩中介人牌照,在澳博(880)娛樂場內經營博彩中介業務,並獲委任為澳門蘭桂坊娛樂場貴賓博彩樓層的中介人。
‧4月15日宣佈出售中國星電影全部權益予中國傳媒影視(8172),作價434萬元。
從相關行動可見,中國星正專注及全力發展為濠賭企業,待收購中介人業務取得可觀盈利後,股價走勢可擺脫一直以來的悶局,一飛沖天去。

主力發展濠賭業務
中國星已於去年開始介入澳門賭業而盈利得以有76%增長,預期今年因全面專注而取得更驕人成績。現價的中國星PE僅4.9倍、PB0.49倍,相對其他濠賭股2014年預測PE16倍,折讓甚大,而本身股價已由2月高位0.21元回落至0.114元,累跌0.096元或46%,若已見底,技術反彈可先試0.173元,已較現價0.121元,有43%升幅。以預測PE10倍為目標(較平均PE16倍折讓38%),即使盈利零增長,股價可見0.24元,升幅達97%!

高彰坡
276 : GS(14)@2014-06-01 19:33:14

盈利增110%,至1.2億,輕債
277 : GS(14)@2014-06-09 01:25:09

326 又賣左個南北行地方
278 : GS(14)@2014-06-12 01:52:30

326
279 : GS(14)@2014-06-14 21:30:51

8130
280 : GS(14)@2014-06-20 11:36:29

8130

虧損降40%,至6,000萬,輕債
281 : GS(14)@2014-06-27 18:21:00

764
282 : GS(14)@2014-07-01 12:42:48

配售4,700萬股@40仙
283 : GS(14)@2014-07-09 00:14:43

蒙建強買入4.05億326CB,他控制的8063買入326的15億新股,認購新股價和換股價同為9仙,成為326最大股東
284 : GS(14)@2014-07-17 01:51:48

8063版
285 : GS(14)@2014-08-29 01:55:46


286 : GS(14)@2014-09-24 00:54:48

盈利降4%,至9,300萬,輕債
287 : GS(14)@2014-09-24 00:56:13

674 出售 8172 權益
288 : GS(14)@2014-10-08 00:56:48

326購回8172電影業務,轉來轉去唔知搞乜
289 : griffon(33288)@2014-11-13 21:39:33

出售澳門蘭桂坊酒店
290 : greatsoup38(830)@2014-11-13 23:24:19

其實呢班人搞咩都唔知
291 : greatsoup38(830)@2014-11-19 02:19:48

蒙生不買CB
292 : GS(14)@2014-11-21 00:41:29

重新買764的南北行
293 : GS(14)@2014-11-23 16:37:23

1. 賣左塊澳門地,作價22億,勁賺16億
2. 賣埋澳門蘭桂坊酒店予497及其他人,作價38.5億
294 : kennyice(39871)@2014-11-24 16:45:31

咁咪現金大過市場?
295 : GS(14)@2014-11-24 23:23:34

無錯,但呢班人搞乜無人知
296 : greatsoup38(830)@2014-12-14 00:53:57

60幾億搞電影...
297 : GS(14)@2015-03-17 01:12:32

盈喜
298 : Angus88845(45354)@2015-04-29 21:16:56

湯兄,你覺得永恆ㄧ直減持想幹嘛?現價減持不吸引啊。
299 : greatsoup38(830)@2015-04-30 00:58:01

都是畀暗手
300 : Angus88845(45354)@2015-04-30 09:43:18

老千中好像就差這隻還沒炒一炒...而且這是超級大老千
301 : Angus88845(45354)@2015-04-30 17:11:07

電影概念當道...感覺有點像再走8172的劇本......
302 : GS(14)@2015-05-02 00:52:06

蒙建強又不做了
303 : Angus88845(45354)@2015-05-02 09:00:48

跳下賊船了
304 : greatsoup38(830)@2015-05-03 15:31:54

隻野無得救
305 : GS(14)@2015-05-24 02:11:13

不買疊碼仔
306 : GS(14)@2015-06-02 02:54:53

12仙配28.89億股
307 : greatsoup38(830)@2015-08-21 02:18:43

盈喜
308 : greatsoup38(830)@2015-08-31 00:23:22

盈利降80%,至2,000萬,2.2億現金
309 : GS(14)@2015-09-22 01:58:37

25合1...
310 : GS(14)@2016-03-15 18:58:53

盈警
311 : greatsoup38(830)@2016-04-08 18:09:01

轉虧3,500萬,輕債
312 : greatsoup38(830)@2016-08-18 06:54:33

盈警
313 : GS(14)@2016-09-17 01:09:58

8063賣326
314 : greatsoup38(830)@2016-09-19 01:13:19

虧損增180%,至9,000萬,輕債
315 : greatsoup38(830)@2016-09-21 00:11:27

8063賣326
316 : greatsoup38(830)@2016-10-19 06:16:56

配售1.5億股@53仙
317 : greatsoup38(830)@2016-10-19 06:16:56

配售1.5億股@53仙
318 : GS(14)@2016-12-06 15:27:40

buy Macau land
319 : GS(14)@2017-03-20 00:40:46

盈警
320 : greatsoup38(830)@2017-04-01 11:41:52

轉虧3.9億,增875%,9億可變現資產
321 : GS(14)@2017-05-06 11:15:37

326 sell 南北行予 348
322 : GS(14)@2017-05-06 11:16:09

326 賣 南北行予同系348
323 : 老爺(57692)@2017-05-06 22:04:13

垃圾不值一墨
324 : GS(14)@2017-05-07 02:17:03

看來要洗眼
325 : GS(14)@2017-07-02 14:55:02

326 sell hotel to 1180
326 : GS(14)@2017-07-02 15:05:39

1180 buy 326 hotel
327 : GS(14)@2017-09-10 16:30:13

虧損增2成,至7,700萬,輕債
328 : GS(14)@2017-10-01 14:45:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170929923_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170929758_C.pdf
326及1180 ended deal

329 : GS(14)@2017-10-01 14:45:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170929923_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170929758_C.pdf
326及1180 ended deal

330 : GS(14)@2017-10-17 00:27:20

賣零售業務
331 : GS(14)@2018-03-14 15:11:07

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,預期本集
團截至二零一七年十二月三十一日止財政年度將錄得溢利,相比截至二零一六年
十二月三十一日止年度則錄得虧損為335,611,000港元。根據本集團截至二零一七
年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目之初步審閱及董事會現時所得
資料,預期錄得溢利之主要原因為(i)確認透過損益以公平價值列賬之金融資產之公平價值變動所產生之未變現溢利大幅增加,即於二零一七年十二月三十一日本
集團所持於香港上市之權益證券之市場價值之增加;及(ii)並無上年度因新電影上
映而錄得之毛損。
332 : GS(14)@2018-04-07 09:08:41

虧,3.8億現金,持有1031
333 : GS(14)@2018-04-20 00:32:26

老千又1供2,每股25仙,大股東包銷
334 : GS(14)@2018-06-07 06:43:28

投到票
335 : GS(14)@2018-06-21 09:20:55

收地
336 : GS(14)@2019-03-18 00:35:03

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,預期
本集團截至二零一八年十二月三十一日止財政年度錄得的溢利較去年大幅增加,本年
度錄得的溢利介乎1,050,000,000港元至1,090,000,000港元,而截至二零一七年十二月三
十一日止年度之溢利為73,336,000港元。根據本集團截至二零一八年十二月三十一日止
年度之未經審核綜合管理賬目之初步審閱及董事會現時所得資料,大幅增加溢利之主
要原因為出售Charming Era Investment Limited、Exceptional Gain Profits Limited及Most
Famous Enterprises Limited及其各自附屬公司(代表本集團之酒店及博彩服務經營業務)
的全部股本權益所產生溢利1,465,231,000港元,並已於截至二零一八年六月三十日止期
間的中期報告作詳細披露。該溢利部份被已透過損益以公平價值列賬之金融資產之公
平價值變動所產生之虧損大幅增加所抵銷,其主要為本集團所持於香港上市之股本證
券之市場價值減少。截至二零一七年十二月三十一日止年度,本集團透過損益以公平
價值列賬之金融資產之公平價值變動所產生之溢利為210,791,000港元。
創業板 創業 中國 集團 0326 星光 娛樂 專區 關係 0145 0419 0628 0764 0802 0674 永恆 系、 、吳 吳協 協建 建、 遠東 0182
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269936

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019