ZKIZ Archives


交易(2)-德祥企業(372)、香港體檢(397)


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/8059


前文寫得不足,想補番之前德祥企業買1189可換股債的目的。http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090219/LTN20090219317_C.pdf


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090317/LTN20090317544_C.pdf


在 兩個多月前,公司宣佈20合1後,1供4,每股20仙,共發行不少於538,922,480股供股股份及不多於 695,036,396股供股股份,集資供股淨額將不少於103,780,000港元至134,220,000港元,大股東陳先生宣佈按比例供股 187,413,364股,共斥資3,740萬元,其餘則由結好包銷。


供股限期是在5月14日,公佈日期是在5月21日。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090519/LTN20090519168_C.pdf


最後發行538,951,624股,並獲1.67倍的超額認購,成功集資1.04億。

最後就發生文中的事情:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090518/LTN20090518532_C.pdf


德祥企業(372)宣佈向,兩家離岸公司購入關連公司的可換股票據,票面值共5,820萬,作價4,839.6萬,主要因為股價5仙較調整後換股價33.9仙大幅折讓。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20060328/LTN20060328060_C.pdf

細閱認購人名單,該批認購入應原為已賣殼的中策的,後因中策賣殼而被錦興收購的CEL、和黃及九家基金投資者。我相信是基金投降才賣,但如果是基金為何不出真名字呢?

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080728/LTN20080728464_C.pdf


根據二零一一年到期票據之條款及條件,尚未行使之二零一一年到期票據之換股價已因 股份拆細、供股、紅利發行及配售300,000,000股本公司股份(本公司已於二零零七年十一月十四日發表公佈)之累積影響而由每股股份0.79港元調 整至每股新股份0.339港元。除上述調整外,二零一一年到期票據之所有其他條款及條件維持不變。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090519/LTN20090519186_C.pdf


公司稱,賣方是投資控股,所以應不是基金,今次買東西獲益者,不言而喻。


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/7841


之前懷疑,公司是無資金需求,為何批股,後來終於知道答案。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090518/LTN20090518493_C.pdf

397寫埋D唔成理由的理由,終止是次配股。

於二零零九年五月十八日(交易時段後),配售代理獲本公司知會,鑒於整體經濟狀況前景不甚明朗,本公司將於近期內放緩其發展步伐,尤其是在中國大陸,遂擬撤銷配售事項。


出完消息後,股價炒上。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090520/LTN20090520388_C.pdf


星期四,公司宣佈以3.2仙,出售1.8億股確思醫藥的股票,套現570萬,持股量降至49.61%,可以知道缺水情況很嚴重,亦可以知道印公仔紙換現金的高招開始。


公司稱,現正就可能收購一家私人公司之重大權益,與若干人士進行磋商;該私
人公司從事之業務與本集團業務可產生協同效益。


可以知道,公司之前怕賣唔出股票,加上又無集資目的,在壓力下於是叫停批股。


之後,不到一天宣佈購入其他業務,已是不尋常,可見應是早前已達成協議要收購,於是找人批股,但是當時未成事。其後,公司見股價升,暫時不批股,減少股票沽壓,並快點和他們達成協議,趁機炒高股價,之後先印股票集資。


其實講到尾,這些股票都唔係做正業,正業在股票市場,那些甚麼概念只是包裝。
交易 德祥 企業 372 香港 體檢 397
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8135

咁筍?-高寶綠色(274)


先補上少少背景資料:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081107/LTN20081107297_C.pdf


2008年11月,公司宣佈景氣不佳,宣佈暫停真優美上市的計劃。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090120/LTN20090120336_C.pdf


http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=5808


2009年1月,公司宣佈25供12,每股25仙,發行6.44億股,集資1.61億。


大股東按額認購3,467萬股,再承諾包銷3.94億股,共4.29億股,約出資1.07億元,若無人供股,股權由12.5%增至29.9%。


包銷由一家名不見經傳的興亞證券包銷。


為何要25供12呢?有網友答:
終於發現高帽25供12的玄機,原來2供1的話,股份數目會超過法定股本,到時就必須召開特別股東大會先行增加法定股本。


所以能夠省時間,加上這麻煩供股會增加碎股,又接近2供1(2供1增加股本50%,25供12增加股本48%),所以成為收乾貨方法。


我們回憶一下,供股目的是甚麼?


公開發售之所得款項淨額估計不少於約158,000,000港元(扣除開支)(相當於每股發售股份之淨價格約0.245港元),本公司將把所得款項用於在香港元朗興建一幢有關本集團以廢棄輪胎轉化燃油的循環再造業務之新廠房,以及用於購置新廠房所需的機器及設備。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090316/LTN20090316008_C.pdf


供股只獲57.32%認購,大股東需認購及包銷4.04億股,出資約1億元,持股量增至28.7%。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090324/LTN20090324549_C.pdf


發盈警,目的好明顯。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090420/LTN20090420538_C.pdf


公司因毛利下降,投資虧損1.99億、應收款減值3,200萬、股份支付開支撥備3,000萬,融資成本增加5,000萬,以及真優美上市有關開支等,令公司盈利大減至3,350萬。


最奇怪的是,匯兌獲利大增6,000萬,不然公司肯定虧損。


看資產負債表,廠房等固定資產達14.84億、購買廠房設備的訂金1.75億及預付土地租貸款1.79億,共18.38億,超過公司營業額,已經好懷疑,上一次講過自然美比率不過40-60%,這個數肯定是虛高。


此外商譽6.45億、無形資產3,700萬,共6.82億,加上之前18.38億,共25.2億,已經接近公司資產淨值26.8億,是非常危險。


營業額稍上升,但應收款劇增1.9倍至2.9億,亦是有問題,加上有奇怪的應收貸款及財務投資約1億元,一般搞正業的公司是不會有這些東西的。


公司有抵押現金,有銀行貸款應該是正常,但是公司手上現金不多,銀行貸款卻多於現金,此外,公司有可換股票據,亦需要付息,加上營運現金的需要,可見財政壓力很大。


惟一奇怪的是,公司資金這樣緊,為何應收款增加,應付款下降?難道不付款給供應商會有問題,還要快這樣多?


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090522/LTN20090522460_C.pdf


星期五,公司宣佈購入Superme China,作價3.2億元,以分三批以1.6億現金及1.6億可換股票據支付,換股價36仙,年息8厘,可謂高利。

另外,可換股票據持股人持股換股後不得多於29%。


公司稱Supereme的背景如下:
Supreme China為一家在英屬處女群島註冊成立之有限公司。Supreme China之主要業務為投資控股。其惟一投資為其於凱晶之100%權益。於本公告發表日期,賣方持有Supreme China之全部已發行股本。凱晶為一家在香港註冊成立之有限公司。其主要業務為化妝品之零售及提供美容護理服務。自二零零一年以來,凱晶一直均為由本集團開發及╱或生產並以「Marjorie Bertagne」為品牌之化妝品及護膚品的獨家分銷商。凱晶目前在香港及澳門經營約十九個店舖及專櫃。


而其盈利能力高得驚人,2008年營業額為1.13億,毛利率有77%,毛利達8,624萬元,盈利更加是奇異,竟然是超過營業額兩倍的的2.37億,即收購市盈率約1.4倍。


公司稱,於二零零九年三月三十一日,其未經審核綜合資產總值及負債淨值分別約為20,750,035港元及2,463,865港元,即購入的資產值只值1,828.6萬,市淨率達17倍,應該是因為派息的關係使公司淨值較低。


可以想見,公司購入後,若可換股債持有人不換股,為公司帶來的利潤約2.2億(2.37- 1.6 x 0.08),若全數換股,發行的新股約4.44億股,增加的盈利約2.3億,約每股50仙,較公司去年每股盈利2仙,也較去年的20仙多,收購肯定有利的。


但是,公司盈利為何會超過營業額?


且在香港及澳門只有19個專櫃,每年每個專櫃帶來盈利1,200萬,即每日3萬多盈利,假設每個產品賣300大元(應該沒這樣貴吧),毛利70%,即一天賣140件產品,假設開10個小時,即4分多鐘賣一件產品,有沒有可能呢?

此外賣家是誰呢,這麼好賺的生意,毛利77%,為甚麼公司不直接取回權利,自己賣,這樣一分錢也不用花,又可以賺錢,何樂而不為呢。


另外,供股集資1.6億,目的是搞廢胎造油,但是今次購買業務又用了1.6億,那之前的供股目的是甚麼?


真是一單奇怪收購。

明天股價是會升,但是公司盈利水份多,加上現金代價是供股部分,可見是大股東套取現金方法之一,等同無本供股有餘,加上用光供股資金,之後應有批股動作,前景不太看好。


若想知多D,可以看看這兒。


http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=52269


hw:


買返 MB 間港/澳獨家代理 ?? 咁之前計劃上市既有乜? (得大陸?)

賣方最終受益人未現身, 要等 circular.

Consideration $320mn, 當中現金 $160mn; CB$180mn (@0.36)

但係點解間野營業額只有 $113mn, 但係 profit 有 $237mn ?

收購返黎既 net asset 只得, $18.3mn, 即係 goodwill (空氣) = $300mn.


柴大官人:1. 凱晶主要業務為化妝品零售及提供美容護理服務。凱晶一直均為由本集團開發及╱或生產並以
「Marjorie Bertagne」為品牌之化妝品及護膚品的獨家分銷商。凱晶目前在香港及澳門經營約十九個店舖及專櫃。收購價320M,市值幾乎大過盈進集團。
2. 一年營業額122M及112M,毛利91m及86m,以獨立分銷商黎講係好神奇。有冇人查下上次真優美上市,佢自己有無咁高毛利呢可?
3. 純利258及237M,多過營業額,非常神奇。我都以為自己睇錯。2倍PE都唔夠呀大佬。
4. 綜合資產總值及負債淨值分別約為20,750,035港元及2,463,865港元,超勁神奇。18倍PB呀大佬。
5. 上次供股籌左160M。今次收購又用160M cash + 160 convertible bond。好巧合呀。上次供股又話起呔轉油廠既,咁點算呀。
6. 8厘 convertible bond, 換股價0.36,等於現有股本22%。進可攻,退可守 (個賣家)。

結論:同意牛2哥講法,一定大升。星期一要入返半球當8182咁炒先得


--------------------

1. 買入港澳獨家分銷商,有助全方位整合大中華區銷售網絡,產生重大協同效應。
2. 統一大中華區的銷售於真優美之下,提升品牌價值,日後分拆上市的市值必定大大提高。
3. 收購的資產每年即時有重大盈利提供,收購價亦非常合理,大幅增加公司的盈利。
4. 輪胎轉油業務投資漸漸成熟,發展潛力巨大。


--------------

估唔到九up得咁明顯你都會覺得我係認真既。
以後都係唔好講反話。

咁筍 高寶 綠色 274
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8136

識雞腸叻唔晒 左丁山

2009-05-22  AppleDaily


 

地 產L嫁女,肥仔K亦係席上客,原來佢十一年前與一班中學生到美國參加暑期英文遊學團,團友之中就有是晚新娘,即地產L千金,佢哋返港之後,各自出外讀書, 甚少見面,呢晚新娘居然有本事搵番幾位嚟參加佢嘅婚禮,其中一位靚女就係是晚婚禮司儀o忝。呢班年青賓客,全部留學外國,肥仔K一坐低就同人講英文,點知 個個同佢講廣東話,肥仔K為之愕然,惟有立即轉台,肥仔K靜靜雞問一位已經做咗股票分析師嘅女士:「點解呀,以前大家開口就講英文嘅噃?」


女士答:「點同 呢!以前係讀書,現在做緊工,唔識中文點得呀!」咁又係,凡係送子女往英美讀書嘅家長,自中學以至小學讀起嘅,o依家都好擔心仔女唔識中文,時興送仔女到 北京參加暑期中文遊學團。香港經濟現時好倚靠大陸,呂大樂筆下之香港第四代如果唔識中文,想搵食都好艱難,點會好似三幾十年前第一代在中環初露頭角之際, 有人好不經意咁講:「我哋喺香港大學畢業嘅,中文唔掂,唔該你哋中大生仄吓呢段繙譯稿!」香港第四代之中,不少嬌生慣養之輩,未吃過鹹苦,即使受到金融海 嘯衝擊,暫時失去銀行職位,仍有父母照顧,生活無憂。


咁年輕就有失業之痛,未嘗不是好事,起碼等佢哋知道平步青雲並非必然,好多事要靠自己爭取。呢晚在婚 宴中碰到世姪女M,自波士頓名校回來,在做某銀行derivatives,多口問佢:「Water哥呢?」佢諗咗一陣:「啊,你講我哋老闆,走咗咯。」再 問:「Anthony呢?」佢又諗一陣:「佢係大老闆,走咗好耐咯!」於是問佢:「你做得好唔好呀?」世姪女M苦笑:「部門重組,返咗屋企。」隔日,收到 一位讀者阿蘇電郵,送來一首網上流行打油詩,太長嘞,難以覆述,只抄頭八句:「失業半年返職場,劏雞還神燒炮仗,開工本應喜洋洋,誰知世態變炎凉,掃地阿 嬸識雞腸,看更得過文學獎,學士碩士唔馨香,皆因博士也在場。」失業率升到5.3%之際,讀打油詩冇法子唔驚一驚。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8141

資本家買《紐時》 左丁山

2009-05-23  AppleDaily

 

《紐 約時報》名揚世界,被視為美國最佳報紙,歷年獲得普列茲獎無數。不過呢張報紙嘅財政管理認真水皮,搞到周轉不靈,o依家備受財政壓力,周圍撲水。點解堂堂 大報搞成咁,睇落係「近親繁殖」管理之故。大股東Sulzberger控制董事會,控制B股股權89%,家庭信託條文寫得好緊,外人無法玩「分而治之」嘅 把戲嚟引誘部份成員作反。你估家族之中,一定代有才人出咩,記得瑞典就有一個大傳媒集團,o依家已去到第六代,仍然生機勃勃,不過此乃異數,並非常態。


《紐約時報》蠢在股價高企時,花掉二十億美元回購股份,以低價賣掉時代廣場嘅舊總部,用五億美元買入現在嘅大廈,但又以二億二千五百五十萬美元求售新大 樓,此外又曾以高價買入《波士頓環球報》及波士頓紅襪棒球隊,近月賤價求售球隊,仍然搵唔到買家。識得做報紙,未必識得做買賣,《紐約時報》竟然學人玩財 技,卒之輸到貼地,導致「野蠻人壓境」(barbarians at the gate)境地,兩位大亨Carlos Slim(墨西哥首富)與David Geffen(荷李活唱片及電影大亨)分別表示有興趣收購《紐約時報》,令蘇斯貝格家族大感不安,聲言絕不出售,喺佢哋眼中,Slim與Geffen都係 滿身銅臭之庸俗資本家。


Geffen先生原來係出身寒微,讀書不多,赤手空拳打天下之輩。發大達之後,捐咗兩億美元畀UCLA醫學院,唔知算唔算係 「贖罪」?


佢出道不久,去咗紐約一間著名藝人代理人公司William Morris工作,做信差房(Mailroom)阿頭,呢份工原來需要大學學位資格,Geffen亂噏話自己係UCLA畢業生。公司寫信去大學求 證,UCLA嘅覆函嚟到之後,當然首先由信差房收信,Geffen膽敢用蒸氣開咗信封,取出原函,擺一封偽冒嘅入去,咁就過咗骨,咁就有份工做落 去,and the rest is history,一路向上爬,成為唱片界大老闆,與史匹堡及Katzenberg合組Dream Works製作及發行電影。


Geffen今年六十六歲,已是億萬巨富,買起《紐約時報》,隨時有銀。呢位出身Brooklyn嘅波蘭俄羅斯混血兒窮小子, 偽冒學歷竟成巨富,如果真的成為知識分子報紙老闆,是否夠諷刺?資本家 資本 紐時 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8144

誰可代替 左丁山

2009-05-24  AppleDaily


 

任 總離任,雖然係喧傳已久之事,仍然引來極大篇幅報道,可見任總之新聞價值甚大。五月十九日中午飯過後,聽到市場消息,話政府會在下午收市後宣佈任總離職, 於是大家密切留意,四點過後。有消息嘞,任總真係鐵定十月一日拜拜,但邊位繼任呀?冇講,於是大家又有猜測,唔通唔係特首辦主任陳德霖?仲有邊個可以做呢 個位呀?賓架K打電話嚟叫左丁山猜吓。於是胡亂諗咗一輪,講四個人畀賓架K度吓:第一位係葉澍堃,一九八八年副金融司,上任財經事務及庫務局局長,一九七 三年港大畢業,未夠六十歲。賓架K話:「唔似,葉局長個個星期日在馬場董事廂房宴客,唔知幾風騷輕鬆,又做埋米芝蓮美食大使,享受美食過癮到極,點會重新 捱苦呀?」第二位係馬時亨!賓架K話:「賓架馬想做官嘅話,就唔會辭去局長唔做啦,唔似,佢o依家鍾意做教會Happy Man。」第三位係許老爺?賓架K話:「更加荒謬,許老爺連一人之下萬人之上嘅政務司司長都唔追求,做乜要妨礙佢半個徒弟陳德霖嘅前途。」係噃,此番話甚 有邏輯。

咁講法,有冇官場之外嘅人選呀?譬如鄭海泉、梁錦松、柯清輝,或者啲經濟學、財務學大教授例如王于漸、鄭國漢、廖柏偉、楊瑞輝、陳 玉樹等等?賓架K話美國有傳統去搵大學教授做聯儲局主席,但香港從未如此做過,相信保守嘅曾特首與溫總理唔會贊成,至於搵商業銀行大班,又恐怕有利益衝突 之嫌,畀議員一個藉口嚟攻擊官商勾結,本來梁錦松係外滙高手,做過財政司,係金管局總裁十分適合人選,最弊佢做財政司時被逼辭職,仍有陰影呢。

 

學 啲simple and naive嘅人講,環球公開招聘呀?點可以呀,英倫銀行、聯儲局、日本央行、歐洲央行、星加坡金管局何曾試過環球招聘咁重要嘅職位?金管局總裁一定需要中 央信任,特首OK先至得,點會搵外援?一啲人講公開,講透明度,講到上晒腦,根本不理會現實情況,係政治不成熟一類,辯論都嫌嘥氣。佢哋齊聲講公開招聘, 如果突然搵到一個李小加咁嘅人物,相信到時某些議員又會鬧北京隻手伸得太長!誰可 代替 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8145

暗夜帝國 味皇


http://hk.myblog.yahoo.com/lgaim-foolman/article?mid=1804

那堆文字看到大家都有點頭暈故不列出。


呢個圖花了味皇兄不少心機,記得要睇睇。
暗夜 帝國 味皇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8157

借錢派息?-人和商業(1387)


招股書:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080930/LTN20080930014_C.HTM


本文庫關於該公司的文章:


http://realblog.zkiz.com/searchresults.php?ownerid=10&searchtext=%E4%BA%BA%E5%92%8C&Submit=%E6%90%9C%E5%B0%8B


新財富拆局人和上市:


http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=4659


淘金产权盲区,脱困融资瓶颈

 人和商业是一家独特的房地产公司,净利润年均增长率高达500%,毛利润更保持在70%以上,远远超出行业平均水平。这归因于该公司独特的商业 模式:开发人民防空工程作为地下商场。由于地下空间属于产权盲区,未被归类为房地产开发,不受诸多适用于房地产行业的法律、法规、税收或政策的限制,无需 缴纳土地出让金及土地增值税,人和商业因此大大降低了开发成本,得以飞速扩张。
但是,人和商业模式最大的瓶颈在于融资。由于缺少土地使用权 证,难以获得银行信贷支持,人和商业不得不支付了6000多万元本来无需缴纳的土地出让金;由于地下商铺的经营权购买者无法获得房产证和银行按揭,人和商 业不得不为之提供抵押担保。随着规模不断扩张,公司资金链受到严峻挑战。为此,人和商业的股东们通过海外重组、对赌业绩等方式逆风上市,以求解决公司的资 金短缺问题。本刊研究员 孙红/文


 2008年8月14日,国内最大的地下商城开发商人和商业(01387.HK)通过香港联交所的上市聆讯,拉开了在港招股的帷幕。根据招股书, 人和商业计划发行30亿股,90%国际配售,10%公开发售,招股价格区间为1.4-1.71港元,计划集资42-51亿港元。但是,在次贷危机引发全球金融市场动荡的情况下,针对散户的公开发售部分认购严重不足,人和商业不得不延迟了原定上市时间,并将招股价降低了约20%至1.13港元,融资规模从最高51亿港元减少至33.93亿港元。虽然出师不利,人和商业依然决意逆风上市。包括新世界、红杉资本在内的现有多名股东及独立董事蒋梅承诺,如果公开发售不足,它们将全部包底认购。一方 面,这可以看作是对市场不利形势的防御性措施,另一方面,也反映出机构投资者对人和商业的强烈看好。10月21日,招股结果公布,公开发售部分仍然很不理 想,仅仅接到672份认购申请,共计认购1987.4万股,仅相当于可供认购股份3亿股的6.6%。最终,公开发售认购不足的部分被划拨到国际配售部分, 由公司现有股东Ever Union Capital和易居中国旗下公司Palmas Assets认购。10月22日,人和商业如期在港交 所正式挂牌,收市报1.18港元,较招股价1.13港元高出4.42%,成交2.21亿港元。自进入2008年三季度以来,香港新股市场一直处于“冰河期 ”,市场看空地产股的气氛浓厚,人和商业能够成功完成IPO,实属不易。在金融风暴当前,龙湖地产、华南城等诸多地产公司纷纷推迟上市时间的情况下,人和 商业为何要不惜代价地“流血”上市呢?机构与散户之间又有着怎样的利益衡量?

 “防空洞”模式毛利率超过70%
 人和商业的机构投 资者之一红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏曾公开表示:“人和商业是红杉资本中国基金投资的第一个房地产项目。在这之前,红杉资本中国基金也考察了 好几个房地产方面的项目。之所以看好该项目,主要是认为人和商业的商业模式具有革命性的创新。”人和商业优秀的财务数据似乎可以解释机构投资者对之看好的 原因所在。根据人和商业披露的财务数据,2005-2007年间,公司净利润分别为1190万元、4850万元和26670万元,年均复合增长率近 500%,增长迅猛,而且,人和商业的盈利能力之高,更是远远超出各家房地产开发企业的平均水平:2005-2007年间,人和商业的毛利率高达 73.8%、76.6%和77.9%,净利润率分别达到18.3%、29.8%和72.8%,连万科、碧桂园等业内领先的地产企业也望尘莫及(表1)。那 么人和商业的模式究竟做了怎样的创新,竟有如此之高的盈利能力呢?


 防空设施暗含商机
 人和商业的历史可追溯至17年 前。1991年11月,首个作为商业用途的哈尔滨地下人民防空工程设施(简称“哈尔滨一期”)取得政府批文后动工,1992年1月,人和商业的前身即当时 中外合作企业哈尔滨人和公司由香港和斯有限公司(简称“香港和斯”)及哈尔滨南防公司投资成立,负责开发及经营该项目。该项目位于哈尔滨市繁华的南岗区商 圈东大直街地下,占用地下两层,总建筑面积约为15920平方米。1992年6月,哈尔滨人和商城正式开业,这是人和商业的首个地下商城项目。也就是说, 人和商业发展的地下商城实际上是可作商业用途的人民防空工程设施。


所谓人民防空工程,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护 而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。1980年以来,中国政府颁布了一系列的规定及通告,鼓励私人及外国企业参与 发展地下人民防空工程(表2)。根据《中国人民防空法》及其他相关规例,中国政府支持私营及外资公司投资于人民防空工程的开发,在和平时期,投资者可使用 及管理人民防空工程,并取得人民防空工程产生的利益。就建设人民防空工程而言,虽然中国政府机构有权在战争时期接管人民防空工程,以用作人民防空洞,但是 投资者有权使用、经营、管理开发的设施,并取得其产生的盈利,包括出租该等设施内的商铺单位或转让商铺单位经营权,且无须就该等权利支付任何代价。更重要的是,根据目前国内法律及规例,开发地下人民防空工程作商业用途没有被分类为房地产 开发,因此不受诸多适用于中国房地产行业的法律、法规、税收及政策的限制,无需缴纳土地出让金及土地增值税,众所周知,土地出让金及土地增值税是房地产商 开发成本的主要构成部分,占比通常超过50%,而且城市黄金地段的土地出让金更是代价高昂。显然,将位于城市黄金地段的人防工程开发作为商业用途,比传统 的房地产开发业务更具成本优势,投资回报率更高。也就是说,人防工程设施当中蕴含着巨大的商机。


 大规模复制“防空洞模式”
 1996年1月,英国籍人士秀丽·好肯(简称“好肯”)通过一家由自 己全资拥有的英国公司德顺沃,以1000万元的代价从香港和斯手中收购了哈尔滨人和公司50%的股权。1998年9月,好肯的丈夫又购买了香港和斯25% 股份。另外,根据哈尔滨人和公司的合营企业协议,哈尔滨人和公司的另外一个股东哈尔滨南防作出的注资并不符合法律和规例的许可,因此,德顺沃成为100% 持有哈尔滨人和公司权益的股东。也就是说,哈尔滨人和公司成了一家纯外资企业,从而可以享受到1997年中国政府颁布的有关外资企业投资地下人民防空工程 业务的一系列优惠税务待遇规定,例如,外资企业可以享受物业税的豁免等。哈尔滨一期作为地下服装商城,大部分单位出租给了从事女装时装服饰批 发及零售销售业务的租户,租金收入稳定。招股书显示,哈尔滨一期的项目总开发成本约为4470万元,而2005-2007年的租金收入为2610万元、 2740万元和2850万元,两年的租金收入就超过了全部投入,投资回报率惊人。在哈尔滨一期项目取得成功后,人和商业开始复制这一模式。 2000年和2003年,人和商业相继成立了两家中外合作企业哈尔滨宝荣和哈尔滨人和世纪,分别开发哈尔滨二期和三期项目。这两期项目分别于2001年和 2004年正式开业。人和商业真正大规模扩张还是从进军广州市场开始。2005年8月,人和商业成立了中外合作企业广州人和公司,开发广州的地下商城项 目,建成后的项目被命名为“广州地一大道”,于2007年1月正式开业。这是人和商业首个位于哈尔滨以外的地下商城项目。与哈尔滨人和地下商城一样,地一 大道的商铺主要从事服装批发零售业务。招股书显示,广州项目的开发成本约4.39亿元,约为哈尔滨前三期项目合计2.31亿元开发成本的两倍。尽 管地一大道开发成本较高,但由于项目地处繁华的广州火车站商圈并具有较低的价格优势,出租率仍高达100%。2007年,地一大道每平方米的年平均租金约 为2013元,每平方米经营权平均转让价格约为3.8万元,而同处广州火车站商圈的白马服装市场,每平方米的年平均租金超过5000元,每平方米经营面积 估值超过10万元。

 模式短板在于融资困难
银行融资代价高昂
  中国土地所有权的法律规定并没有明确涵盖地下空间,中国法律也没有明确规定城市地下空间使用权,同时,中国城市地下空间开发利用管理的政府部门职责也不 清晰。这是人和商业得以低成本扩张的制度基础。正因如此,人和商业的地下商城项目利用享受免缴土地出让金及土地增值税的政策优势,可以大大降低开发成本, 提升投资回报率。但是,研究发现,人和商业目前经营的四个地下商城项目,主动放弃了本应得到的免缴土地出让金的权利,哈尔滨的三期项目总计缴纳土地出让金 1610万元,约占总开发成本的7%,广州地一大道缴纳土地出让金4780万元,约占项目开发成本的11%(表3)。人和商业为什么要主动缴纳土地出让金 呢?

在招股书中,人和商业有这样一段说明:“本公司过往依然支付地价及取得土地使用权证,以便 能透过抵押土地使用权向中国的银行取得抵押贷款”。众所周知,房地产开发作为资本密集型行业,离不开银行等金融机构提供的信贷支持。房地产企业在开发项目 的过程中,通过缴纳土地出让金获取土地使用权证,然后,在自有资金达到35%比例的基础上,通常会以土地使用权证作为抵押物,向银行申请开发贷款。也就是 说,虽然人和商业所从事的作为商业用途的人民防空工程并没有被分类为房地产开发,而且无需缴纳土地出让金以获取土地使用权证,但是,这一模式随之产生了一 个缺陷,就是难以获得银行的信贷支持。而人和商业之所以缴纳本来无需缴纳的土地出让金,就是为了获取土地使用权证,从而争取银行将之视作房地产开发企业发 放贷款,完成公司的快速扩张。


数据表明,人和商业的银行融资代价高昂。2005年和2006年末,人和商业的贷款余额分别为1.93亿元和 2.15亿元,占当年资产净值的比例高达113%和97.3%,而融资费用也高达1540万元和1530万元。不仅如此,人和商业还支付了超过6000万 元的本无需缴纳的土地出让金。


 被迫为经营权转让提供担保
 2001年中国政府颁布通知,规定地下人民防空工程的拥有权及经营权 分开,经营权可根据市场规则进行转让。由于城市的繁华地段属于不可再生的稀缺资源,从长远来看,人和商业保留经营权,取得长期稳定的租金回报,从而获取持 续经营价值更为划算。但是,人和商业要实施快速规模扩张,势必需要巨额资本支出,而通过银行信贷又代价高昂,因此,从2001年开始,人和商业开始通过转 让部分经营权来减少对成本高昂的银行信贷方式的依赖。


2001年、2002年、2003年和2006年,人和商业分别将哈尔滨项目二期223平方米、65 平方米、58平方米及4850平方米的经营权转让给个别业主,其中2006年转让经营权的收入为6188万元,占当年收入的38%。2007年,人和商业 通过转让广州地一大道商铺经营权而获得的收入更是达到了1.9亿元,占到当年总收入的51.8%。值得注意的是,与一般房地产企业不同,人和商业转让经营 权虽然对收入和利润贡献颇丰,但是对现金流的正面影响十分有限。在住宅房产和商铺的购买者中,只有少部分属于一次性付款,大部分购买者都是在 付完首期款之后,将房产证抵押给银行按揭,由银行付余款给开发商,而开发商则可以获得与房价销售收入基本相当的现金流,这也是非常普遍的房产交易模式。但 对于人和商业来说,这一模式却很难行得通。首先,人和商业运营的是人防工程设施,不属于房地产开发的范围;其次,购买者受让的是商铺单元的经营权,难以取 得其商铺单元的房产证,银行按揭模式并不适用。在这样的情况下,人和商业采取的方法是:由人和商业向银行提供担保并将存款抵押,由银行向商铺单位经营权的 购买者提供信贷。例如,广州地一大道就是由开发商广州人和公司与中国银行订立协议,中国银行向购买商铺经营权的承让人提供信贷,广州人和公司提供担保,并 以受限制银行存款作为偿还该等借贷的抵押。转让经营权有助人和商业弥补项目的建筑成本,减轻公司的融资压力及融资成本。根据人和商业的内部政 策,担保金额可以达转让经营权价格的50%,而广州人和公司用于担保的受限制银行存款金额相等于贷款本金金额加本金金额的16%,这也意味着人和商业将最 多可能承担转让经营权总价66%的风险。由于人和商业的毛利率高达75%,这些担保并不能构成多大实际风险,但是,这样一来,受限制存款账户大量现金被抵 押,冲抵了来自转让的现金流入,对流动性造成负面影响。例如,2006年人和商业完成广州项目时,受限制银行存款结余增加了人民币2.29亿元,成为当年 经营活动现金流出的最大单一项目,而当年经营现金流净额也不过2.27亿元。


 “寅吃卯粮”,加大偿债压力
 地下商城的开发在建设期间一般需要大量资本支出,而且转让经营权及 出租项目需数月才产生正现金流量。为了减轻规模扩张所面临的流动性压力,人和商业想出的另一招就是提前收取商铺单位的转让权收入和预先收取一年的租金收 入。2005-2006年间,人和商业通过提前转让广州地一大道商铺经营权以及预收租金取得的预收款项余额分别达到3.24亿元和6.85亿元,占负债总 额的比例分别为46.2%及48.3%,极大地缓解了融资压力。不过,公司的流动比例也随之降低到0.92和0.64,这意味着流动资产不足以覆盖流动负 债,公司面临短期偿债风险。
人和商业在招股书中坦言,完成一项地下项目开发所需的时间及成本可能受多重因素的影响,包括物料、政府优惠政策的 变化、市况转变、自相关机构取得所需的牌照、许可证及批文的延误等诸多不可预见的问题及情况。这些因素都可能延误或妨碍项目开发的完工。而且这些不确定因 素使人和商业的隐性财务风险进一步上升。也就是说,一旦地下项目的开发进程受到延误,人和商业的资金链将受到严峻挑战。


 连环融资,破解资金困境
 2007年4月,人和商业郑州地下商城建筑施工图获得政府相关部门批 准,该项目总建筑面积约10.05万平方米。根据人和商业的预算,建设成本约为每平方米8880元。这无疑将再度考验公司的融资能力,另辟融资途径在所难 免。2007年12月,新世界、资金国际和红杉资本等著名的股权投资机构宣布入股人和商业,从而暂时解决了公司的流动性短缺问题。而在此之前,人和商业已 经进行了一系列的海外上市重组工作。

 海外重组,对赌协议锁定股权投资者风险
 2007年 10月15日至11月21日期间,好肯在英属处女群岛及香港成立及并购多家全资拥有的中介控股公司,来搭建红筹上市架构(图1)。同时,人和商业将所有当 时已存在的中国经营实体纳入拟红筹上市的架构体系当中。2007年11月20日,好肯在开曼注册了上市主体即人和商业,2007年12月6日,好肯收购耀 山,成为耀山唯一股东,而耀山于同一日收购超智全部股权。2007年12月7日好肯将其于人和商业的全部股权转让予超智,红筹上市架构基本搭建完毕(图 2)。 


2007年12月13日,人和商业将3800万股股份的法定股本分为35.5万股每股面值 为0.01港元的A类优先股以及3764.5万股每股面值为0.01港元的普通股。同一天,13万股A类优先股及156.999万股普通股按面值分配及发 行给超智。2007年12月14日前后,新世界按每股1万元收购超智所持有的人和商业13万股A类优先股,而超智收到13亿元收购款后立即将相等于人民币 9亿元的资金重新投资于人和商业,代价为向超智发行9万股普通股;2007年12月28日,超智将持有的9.8万股普通股股份重新分类为9.8万股A类优 先股,同一天资金国际及红杉分别按每股1万元向超智收购人和商业8万股A类优先股份及1.8万股A类优先股份,代价分别相等于人民币8亿元及人民币1.8 亿元。而收到上述合共人民币9.8亿元的超智立即将相等于人民币5.3亿元的资金重新投资于人和商业,代价为向超智发行5.3万股普通股;2008年1月 31日,超智持有的11.9795万股普通股股份被重新分类为11.9795万股A类优先股,亿采投资有限公司、Ever Union Capital Limited等四家股权投资者以总计人民币13亿元收购这11.9795万股A类优先股,而超智收到及保留所有自收购所得款项人民币13亿元,此阶段每 股收购价约为1.0836万元,较前两轮融资有所提高。值得注意的是,经过三轮融资,超智合计收到35.8亿元,却只注入人和商业14.3亿元,人和商业 的实际控制人好肯套现21.5亿元。


人和商业2006年的净资产仅2.21亿元,而按人和商业上市后的总股本计算,股权投资者投入35.8亿元却只能取得约17%的股权。这一方面反映出新世界等股权投资者对人和商业的高度认同,另一方面,股权投资者也通过一系列的对赌协议锁定了自己的投资风险。


根据双方的对赌协议,如果人和商业2008年及2009年主营业务净利润没有达到16和32亿元的目标以及人和地下商城至2009年末总落成面积低于 55万平方米的目标等,超智将根据人和商业实际净利润及实际落成面积与目标的差额,按一定的比例向股权投资者转让部分人和商业的股权。另外,对赌协议对 IPO价格也作出了规定:如果IPO价格低于向这些股权投资者提供年内部回报率最少20%及融资资金回报率1.35倍的价格,超智将向这些股权投资者转让 股份,使它们实现内部回报率最少20%及融资资金回报率1.35倍。


 上市成就财富暴涨
 股权投资者入股后,2007年12月15日,人和商业的郑州项目一期正式动 工。人和商业2007年的净利润为2.67亿元,而按照对赌协议中2008年16亿元的净利润目标,人和商业的净利润需要在同比增长5倍。要达到这一目 标,就意味着更大规模的扩张。事实上,人和商业在2008年将地下商城模式在全国大范围复制。2008年7月,沈阳项目正式开工;2008年10月,哈尔 滨项目第五期开工;2008年4-9月,人和商业相继在天津、南昌、深圳等地拿到开发项目的政府批文,总建筑面积由之前的11.1318万平米猛增到 141.1558万平米,即使按每平米8000元建设成本保守估计,人和商业的未来资本支出也将超过100亿元,通过上市进行融资已经势在必行。 2008年9月,人和商业逆市在香港招股。通过IPO配售给投资者30亿股,人和商业的总股本扩大为200亿股,好肯持有人和商业68.96%的权益。 由于人和商业的实际发售价低于对赌协议中的承诺价格,超智将约8.34%的股权即16.68亿股人和商业股份转让给了股权投资者。由此,好肯的股权比例下 降到60.6%,以人和商业上市首日收盘价1.18港元计,该部分股权价值达到143亿港元,而且在上市前,其已完成套现21.5亿元。


 融资压力仍然存在
 人和商业在招股书中强调,未来将通过策略性地推广“地一大道”品牌,以连锁经 营模式整合未来开发的所有项目。目前,除了在郑州和沈阳的两个在建项目外,人和商业在哈尔滨、广州等还有9个拟开发的项目,总建筑面积约为141万平米。 人和商业积极扩张的同时,也将制造巨额的资金需求。而以限制性银行贷款提供担保的经营权转让模式虽然能够提高净利润水平,但实际带来的现金流有限,公司仍 将面临融资压力。为此,人和商业表示将会逐渐加大转让商铺单位经营权的比例,以增加一次性收入,解决新项目的资金需求。


事实上,近三年来,人和商业转让经 营权的收入逐年上升,2005-2007年的转让经营权收入占比分别为38%、51.8%和82.5%。但是,由于城市黄金地段的资源稀缺性,人和商业要 保障立足长远的持续经营,就必须保留大部分地下商铺单位用作租赁。因此,未来如何在利润增长、持续经营以及融资压力之间维持平衡,将成为人和商业模式的艰 难考验。

早期貨源非常集中:


http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=2831

金融海嘯以來僅有的新股人和商業(01387),掛牌兩日股價連升兩日。麗珍難免好奇,於是到港交所(00388)網站翻查其「花紙」,研究其中央結算系統持股紀錄。

原來於10月22日,即人和掛牌首日,人和街貨逾26億股,僅存放在32間銀行及證券行內,當中最多的9間銀行及證券行,就已佔了街貨99%。

大摩持街貨近49%

其中持有最多人和股份的是大摩,有12.9億股,差不多佔了街貨48.77%。但本地證券行亦不弱,有1.28億股存放在中南證券內,也是第5大持有最多人和股份的機構。

人和以1.13元招股上市,昨日掛牌第二日,股價最高見1.33元,收1.25元,升5.9%,也較招股價高出10.62%。

大跌市股價表現仍然如此好,麗珍想知,與貨源夠集中有沒有關係?


之後貨乾,市場好轉,股價自不然上升。


之後有股東減持:


2009-03-27  OrientalDaily


 

人和股東配售套7.5億
上市不足半年的半新股人和商業(01387 ),市場消息透露,五名獨立股東昨日以每股1.68 至1.82 元,合共配售4.5 億股,涉及金額約為7.56 億至8.19 億元,至於安排行為瑞銀及中銀國際。

按人和上市招股價1.13 元計算,售股股東於短短五個月的投資期內,合共獲利約2.4 億至3.1 億元。

上市不足半年

是次配股可按市場反應增加至約5.44 億股,佔集團已發行股本約2.2% 至2.7% ,配股價較昨日收市價1.98 元,折讓8% 至15% ,但較上市時招股價溢價約48.6% 至61% 。消息透露,該批股份已獲足額認購。

人和於○八年十月底上市,合共發售30 億股,是次配股距集團上市不足半年,而當中涉及的股份更佔當時發售規模約15% 。

不過,有投資銀行界消息透露,由於今次配售的人和股份沒有設定禁售期,因此即使於上市後短期內出售,也不會構成問題。

據消息所得,是次配售股份的獨立股東,部分為短線投資者。

長線基金接貨

人和發言人回應本報查詢時表示,由於是次並非集團主要股東配售股份,所以未獲知會,但強調是次有股東減持,不會影響業務發展。據了解,是次配售對象包括一些對人和有興趣的長線基金。

黃偉康幾日後再發表以下文章,補充了一些資料:


2009-04-01  Metro


配股的疑惑

......


首 先,負責今次配股的交易商為瑞銀及中銀國際,兩者除了是人和商業去年10月上市時的保薦人,更在配股前3日,以及配股前10日,分別發表人和商業的研究報 告,評級均是「買入」,而目標價則分別為2.6元及2.16元。其中瑞銀的研究報告發表後,令人和商業的股價單日上升約一成,因此兩行早前發表的研究報 告,是否為今次配股而鋪路,絕對值得三思。

當然,瑞銀的研究報告中,已加上了以下聲明:「瑞銀正在或尋求與報告所述公司進行生意合作,因 此,投資者應注意該行或有的利益衝突,會影響報告的客觀性。」但是否在研究報告上,加上了這句聲明,就代表任何的研究部門,都可以不需遵守監管機構要求銷 售部及研究部要有明確分工,確保不會釀成利益衝突的條文,似乎證監會需要給予市場多一點明確的訊息。

第二點令人不明白的是人和商業應該在未來一個月內宣布業績,而早前集團更表示,業績將會比招股書預期的理想,既然如此,為何5名獨立股東不等業績公布後,才將股份出售?到底是股價累積升幅已多,令他們覺得股價再升的空間不大,還是他們對業績及集團前景欠缺信心?
.......

之後,公司出了業績:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090427/LTN20090427213_C.pdf


公司營業額劇增732.3%至30.5億人民幣,盈利有19.03億人民幣,增長613.6%,另外派發7.62仙人民幣股息,股息率達5%,以公司200億股計算,即派發15.24億,以大股東持有135億股,應可收息11億港紙左右。


但是,公司租金收入只有5%增加,但營業額的增長主要是來自轉讓經營樓面的使用權,由1.9億,增加至28.68億元,達15倍。


看 看帳面,公司上市後,現金達32.33億,且無銀行貸款,另外應付稅項4.4億,帳上可見應收款可抵應付款有餘,故不計入,可見淨現金達27.93億,扣 除派息的15.24億,即剩下12.69億元,但按新財富估計約需投入112億(141萬平方米 x 8,000) 減已投入的11億,即仍需100億,未來仍有很大的資金缺口。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090429/LTN200904291772_C.pdf


另外,從年報現金流量表看,經營現金流入只有約5億,較盈利少很多,主要是因為記入營業額的銷售樓面使用權的租金有部分只列作應收款,未實際取得現金,這個數字大概有21億,可見盈利有大量水份。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090525/LTN20090525441_C.pdf


公司剛剛宣佈,控權股東抵押了12.5億股,以取得6億的兩個月的貸款融資,這項貸款的期限是由5月25日開始,即到期日是7月25日。


當我想起公司要派股息的時候,就在業績公告中找到這一段。


末期股息於二零零九年六月十一日舉行的股東周年大會獲得批准後,預期約於二零零九年七月十五日星期三派付予股東。


我們想想,公司有200億股,要派息15.24億,想起大股東有132億股,應可以拿回約10億,這兒大約相差5.24億。借6億剛剛填掉這個缺口。


另外五月二十五日借錢,七月十五日派息,七月十七日應可以拿到錢,預一個星期把錢調回,剛好接近兩個月。


我相信大股東仍有其他發展計劃我們是不知道的,投資額還相當大,雖然大股東上市前一早已經拿了21億多,加上沽出股票可能是暗手,套現所得,但是仍不夠。


上市後公司現金這樣多,自然對挪用上市公司現金感興趣,故我估計公司現金已被挪用及投入上市計劃之中,已所餘無幾。


公司派大息目的是引人接貨,但是公司現金少得可憐,大股東又挪用了錢,為彌補這個局,就用股份抵押,借錢給公司派給公眾股票,自己的派息就用對敲方法填回公司,不用還錢之餘,又可補回財務黑洞,這招早期歐亞農業老闆楊先生用過,蔡東豪先生亦有寫過這件事。


借錢公告:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20020605/LTN20020605073_C.doc2002-06-17   信報

主席義救公司事件
 有些時候,犯錯後適宜盡快認錯,低調處理了事。上市公司管理層的言行一直被監管機構、傳媒、投資者監察,對於犯錯後的處理方法更須加倍留心。監察者大都是眼睛雪亮,懂得分辨錯誤的輕重,分析錯誤有否影響公司的基本因素。

 日前歐亞農業(932)主席把部分自己持有的歐亞股份抵押予銀行,為歐亞向銀行貸款一億二千萬港元作擔保。歐亞在數日後清還該筆貸款,銀行已把股份全數發還予主席。

 歐亞管理層解釋:「公司沒有財政壓力,只是周轉不靈」。筆者聽後有感而發,曾經聽過醫生這樣說:「人是不會因老而死,人是因病而死」;筆者用這道理作另一比喻:「人是不會因窮而破產,人是因周轉不靈而破產」。

 管理層輕描淡寫交代事件始末,完全沒有強調事情的嚴重性,還高調指出主席全心為公司著想,幫助公司度過短暫難關,是負責任的行為。歐亞發動公關攻勢,希望把明顯的錯誤說成一宗「主席義救公司事件」,筆者看後覺得不妥。

 根據管理層解釋,歐亞需要從內地匯出一筆大額資金,由於公司財務部職員低估了審批時間,所以未能及時匯出,為解燃眉之急,主席向中資銀行求助,不惜以自己的一半歐亞股份作抵押,為歐亞借入一筆過渡性貸款。據聞歐亞須為今次貸款支付五百萬元利息。

 對此事件,筆者提出多個疑問:

 一、上周本報社評分析人民幣開放的利弊,其中提及內地民企大都在香港設立營運公司,手持足夠外匯方便派息,因為要在內地處理外匯兌換是非常麻煩的事,而且匯款手續繁複,這是眾所周知的事實,俗稱為「已知的麻煩」(known evil),歐亞管理層為何會感到意外?

  換著是一間以內銷市場為主導的公司,筆者可能比較容易接受這樣的解釋,但歐亞去年出口生意佔營業額58%,達六億四千萬元人民幣,而且向海外供應商大量 購貨,管理層對於處理外匯事務應駕輕就熟;再者,應該清楚歐亞不是唯一需要面對外匯問題的國內企業,把責任推卸給他人是不合情理。

 二、根據年報資料,歐亞去年底持有三億五千萬元人民幣現金,大部分存放在內地銀行。筆者在想,如果賭仔被大耳窿追債,指出「我有好多錢在內地」,大耳窿會否刀下留人?現金管理不善,即使財政健全的公司也可能出現危機。

  投資者須注視另一個重要問題-什麽是現金?在財務報表中,上市公司存放在香港銀行的現金資料較可靠,因為得到核數師獨立向銀行確認,加上香港銀行監管系 統嚴謹。內地銀行業發展仍屬雛型,過去多間H股公司發生銀行存款被拖欠事件,其中馬鞍山鋼鐵(323)多年前更須為存款大幅撇賬,內地企業賬目中的現金能 否全數動用?

 三、管理層解釋:「由於歐亞剛於去年上市,未有充足的銀行備用信貸,渣打銀行是唯一的往來銀行」。以歐亞市值達四十五 億港元,去年盈利有五億二千萬元人民幣,屬於甚具規模的上市公司。香港銀行近年資金「水浸」,理應力爭冒起甚快的上市公司為客戶,為何在這事件上會袖手旁 觀?

 歐亞最後找到中資銀行相救,不但主席要用股份作抵押,更須付出高昂利息。看來歐亞在投資者和銀行家心目中的地位是有距離,莫非銀行家看到一些投資者看不到的東西?

 筆者認為,義救事件有兩個可能性:一、歐亞管理層大意,忘記提早作外匯申請,本可道歉了事,但事情愈描愈黑;二、內地企業有太多事情是投資者看不見和缺乏能力分析。
相信公司大股東及其缺口仍是很大,故仍需要大手減持股權或配股增加手上的現金存量配合發展。


所以對於一些大陸民營企業,因要搞大,上市取得一筆資金後,就頭腦發熱要大上項目,但無想過投入過大的公司,就自然會好快陷人財困,就如前述的浙江玻璃(739,請善用本網search功能)已是一例。

借錢 派息 人和 商業 1387
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8158

常振明:中信泰富主业将为特钢、矿产及房地产


From


http://www.caijing.com.cn/templates/inc/webcontent.jsp?id=110171140&time=2009-05-25&cl=100&page=all


 【《财经网》香港专稿/记者 王端】首度会见香港传媒界的中信泰富有限公司(香港交易所代码:00267,下称中信泰富)新任董事长兼董事总经理常振明5月25日指出,中信泰富未来将重点发展特钢、矿产以及房地产业务,公司正在寻觅合适的董事总经理人选,但他本人会长期担任公司董事长一职。

 常振明在中信泰富原董事长荣智健及董事总经理范鸿龄引咎辞职后,临危受命接任两人职务。5月25日中午开完股东大会后,常以新身份首度会见香港传媒界。他表示,中信泰富未来主业将削减为特钢、矿产及房地产业务三项,但剥离非主营业务的时间表,目前并未订出。

 常振明并指出,中信泰富将与中信集团的房地产项目人员举行会谈,商讨地产业务合作模式,以实现整合,发挥协同效应。

 中信泰富4月曾公布,将持有的北方联合电力的全部20%股权,转让给广东省粤电集团有限公司,交易作价人民币19.8亿元。常振明在记者会上指出,业务整合的考虑主要着重于四方面,分别是市场占有率、发展前景、公司参与管理程度及与母公司的协同效应。

 中信泰富虽然为综合实业企业,但缺乏重点核心业务,投资散而乱,且不少业务和中信集团有重合。此前,中信集团的工作小组,已对中信泰富核心业务 做了全面评估,这些业务包括香港东西两隧道,国泰航空有限公司(香港交易所代码:00293)、澳门电讯、大昌行集团有限公司(香港交易所代 码:01828,主营香港粮油食品及消费品贸易)、中信1616集团有限公司(香港交易所代码:01883)等公司股权和业务,内地的九家电厂,三个特钢 制造厂,澳洲铁矿以及内地房地产等。

 常振明表示,澳洲铁矿项目正在按计划进行。一季度公司整体业务运行良好。

 一位接近中信泰富的人士早前接受《财经》记者采访时表示,由于常振明在中信集团还担任要职,料董事总经理一职只属过渡性质。

 常振明在记者会上指出,由于工作量非常之巨,正在物色董事总经理人选,甄选工作预计数月后完成。但他表示,会长期担任公司董事长一职。

 至于前任主席荣智健三名子女荣明方、荣明杰及荣明棣的动向,常振明在回答《财经》记者提问时指出,目前三人仍在中信泰富供职。

 荣智健5月初曾配售6000万股中信泰富旧股,常振明表示,配售行动属荣智健个人意愿,无需提前知会集团。荣智健目前仍持有中信泰富9.88%的股份。常振明指出,暂时无计划购回荣智健手上的其余股份。

 常振明并指出,外汇衍生合约已重组完毕,故未来不会对公司构成不良影响。至于警方的调查进展,他则表示,由于调查仍在进行中,不方便作答,但中信泰富自去年开始一直尽力配合当局调查。常振明希望事件可以尽早结束,公司尽早走出困境。■
常振 振明 中信 泰富 主業 將為 特鋼 礦產 房地產 房地
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8159

金管局獵頭 左丁山

2009-05-25  AppleDaily


 

找 人代替任志剛為金管局總裁,按法例規定,本是財政司司長之事,佢有全權委任,決定任期與薪酬。但香港特區政府係弱勢政府,畀啲無厘頭議員講兩講,財政司司 長竟然成立咗一個委員會畀意見,自招麻煩矣。冇委員會猶自可,有咗之後,議員就有藉口追問:你哋見過幾多個候選人,唔該公開,點解唔公開招聘?總之畀晒機 會啲天真搗蛋派議員跟進,兩位曾先生會周身唔得閒。


老實講,你估星加坡金管局會公開環球招聘總裁乎?李光耀先生唔信任嘅人,休想有希望。凡係大機構招聘, 即使在報紙賣晒廣告,從來都係形式,有頭有面有料之人,除非突然間儍咗,絕對唔會主動自動寫求職信嘅,梗係獵頭公司打電話上門游說,先至夠塵啦。劉健儀劉 江華等人話要向「寫咗百幾封求職信仍未找到職位」的人交代,實在令人發笑,呢類人士即使值得同情,亦冇理由有資格做金管局總裁嘅啫。大機構搵到獵頭公司, 其實已係心中有人,搵獵頭族代勞做場戲而已,又或者叫獵頭族搵十幾個人嚟揀吓,你估真係自動寫信應徵就得呀?


曾司長搵咗馮國經、張建東、龐約翰三人為顧 問,又搵唐裕年(Martin Tang)畀意見,唔知有甚麼標準,龐約翰要滙豐收購Houshold International,搞到滙豐業績一鑊泡,已失去了頭上光環,此人無眼光,彰彰明甚。


馮國經有世界視野,幾乎識勻財經界叻人。唐裕年呢,唐炳源先 生之孫,唐驥千先生之子,不肯繼承祖業(南海紗廠),成為香港獵頭界名人,退休前係Spencer Stuart主席,Victor與Martin在上世紀八十年代與梁家鏘(Chris)合組Techno-Ventures,從事創業投資活動,早有淵 源,佢哋應該識得揀人嘅,有資格有資歷做金管局總裁呢個位嘅「候選人」,如果佢哋唔識,好打有限。佢哋嘅最大挑戰,就係搵一位比陳德霖更適合嘅人出嚟,相 信唔會搵到。金管局 獵頭 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8166

彩星:美客戶多落短單


2009-05-25 AppleDaily

 

【本報訊】彩星集團(635)執行董事杜樹聲接受本報訪問時表示,從首4個月情況看,美國客戶定單情況已回復正常,惟仍然非常審慎,以星期作為單位「落單」。他預期,今年總值約200億美元的美國玩具市場(不包括電子遊戲),將會錄得單位數字的萎縮。

盼玩具業務虧轉盈

杜 樹聲指出,美國客戶仍不希望存貨太多,「好像由公司生產的『未來戰士』與『星空奇遇記』最新電影玩具,產品早在當地市場上架,但客戶仍要待取得最新的銷售 情況後,才決定『翻單』的金額。」彩星去年逾50%營業額是來自美國。他又表示,由於該兩套電影均是剛在各地上映,故未能確切預測具體銷情,惟由於兩套電 影均會在下半年推出DVD,相信對公司全年可產生貢獻。他希望,以全年計,玩具業務可以扭虧為盈,預期整體毛利率可由去年的38%,回升到45%水平。租 務收入方面,杜樹聲指,基於市場情況欠佳,相信今年不會調高旗下物業的租金,不過,由於目前物業整體出租率高於去年,相信今年租金收入會較上年度有所增 長。彩星08年度總租金收入約6770萬元。他表示,日後希望可維持一貫的派息金額。彩星 客戶 多落 落短 短單
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8167

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019