ZKIZ Archives


虛空的代價-明興水務(402)


(1)


此前有談及該公司剛收購煤礦的賣方之一是此前正達證券的 負責人的王正平先生,完成後,原大股東股權大幅減少,王先生則成為大股東,該公司剛剛出了收購的通函,我們來看看吧。


該上市公司因憑上市公司某董事和王先生在社交場所透過共同朋友知道有這個煤礦的存 在,故經過向王先 生及另外數位賣方購買兩個煤、黃金及銅開採權利,據公告稱架構如下:

至於上述六名個人,即Tan Kah Hock先生、林翔先生、Yeo Cheow Tong先生、Mashbat Bukhbat先生、Batsukh Yadamsuren先生及Lim ShiHui, Celestina女士。


據公告稱,除Celestina Lim Shi Hui女士為Yeo Cheow Tong先生之朋友,與王先生並不相識外,六名個人中所有其他人士均為王先生之朋友。


目前,(i)Yeo Cheow Tong先生為新加坡國會議員;(ii)Tan KahHock先生、Batsukh Yadamsuren先生、Mashbat Bukhbat先生及林翔先生均為商人;(iii)Celestina Lim Shi Hui女士為商人。


作價分兩部 分,分別為TNE收購的19.375億元,及Camex及Kores收購的最多31億元,交付方式如下。


1. TNE收購


(1) 2億現金、


(2) 3.5億承兌票據、


(3) 4.334億以每股22仙發行19.7億股支付,以現時股價63仙計,即12.411億元、


(4) 剩下9.541億以發行不計息可換股票據支付,行使價亦為22仙,共可換4,336,818,182股,以現價63仙計,即值2,732,195,456 元。


2. Camex及Kores收購

(1) 若評估值低於15.5億,作價為零。


(2) 若評估值高於15.5億,則作價為評估值,並以31億為上限。


公司以發行不計息可換股票據為代價,行使價31仙,最多可換100億股,以現股價 63仙計,即值 63億。


即現時最高作價為 10,823,295,456元。

(2)


據估值師推算,TNE礦估值約3.2億,其假設如下:

若折現率每增減1%,相差就是約2,000萬-3,000萬美元。

為開發此礦,公司將會以12仙發行38-40億股,集資約4.36億至4.8億, 配售代理為元大。雖 則公司稱2010年底能出產煤源,但集資額很顯然是不太足夠,因為此後每年均需投入逾3,000萬美元去開發及經營,據手上資料稱,一個700噸礦的投入 的資金約26億人民幣,所需時間約4年:


(2)


另外,公司引入3名新董事:


林翔先 生,42歲,一九九零年畢業於香港理工大學酒店管理系。Lim先生於蒙古國勘探及開採業具有豐富經驗,亦於一間美國跨國公司工作,熟悉亞太區的消費品及銷 售及市場推廣業務。

Lim先生尚未與本公司訂立服務合約。 根據本公司之組織章程細則,由於Lim先生須輪席退
任及於股東週年大會上重選連任,故Lim先生獲委任為執行董事之任期並不固定。

黃 德忠先生,50歲,分別為英國商業管理學會及香港董事學會之資深會員。


直至二零零八年十二月前,黃先生為廣益國際集團有限公司(易名為 高銀金融(集團)有限公司)(股份代號:530)之董事, 該公司之股份於聯交所上市。除上文所披露者外,於本通函日期前三年,黃先生與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關連,且無於其他上市公 司出任任何董事職位及並無於本集團出任任何其他職位。

Enebish. Burenkhuu先生,49歲,於一九八四年畢業於蒙古工業大學地質系,並擁有地質工程學位。Burenkhuu先生於蒙古國處理銅礦藏及其他礦藏評估 及採礦勘探工程方面擁有逾二十五年經驗。


Burenkhuu 先生尚未與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則,由於Burenkhuu
先生須輪席退任及於股東週年大會上重選連任,故 Burenkhuu先生獲委任為執行董事之任期
並不固定。


從上述董事可見,一名從事開採,一名從事銷售,至於有深字那位則是代表著王先生的 權益,因為王先生可能因為此前的事件,不想或不能擔任董 事吧。


(3)


但他們投入的成本有多少呢,我們可從以下的東西找線索:


於二零零七年六月,六名個人中其中三人(即林翔先生、Tan Kah Hock先生及Yeo Cheow Tong先生)透過以總代價約1,755,000美元(相等於約13,600,000港元)向LLC前股東A(代表 Camex Pte持有Camex LLC之股份)收購Camex LLC合共54.5%股本權益,因而成為Camex LLC之股東。(p.28)


Camex LLC向兩名獨立第三方初步收購TNE80%股本權益(分別於二零零七年二月及二零零七年六月收購60%及20%股本權益),其後於二零零九年十二月以總 代價約1,300,000美元(相等於約10,100,000港元)收購TNE其餘20%股本權益。Camex LLC分別於二零零七年月一月及二零零六年十一月與一名獨立第三方成立Camex GT及合營企業Kores。(p.28)


其後於二零零九年十一月,Mashbat Bukhbat先生(為六名個人之一)以 代價300,000新加坡元(相等於約1,658,700港元)收購LLC前股東A所持有之Camex Pte股本權益。因此,六名個 人中其中五人成為Camex Pte之實益擁有人。(p.29)


至於公司估計由2007年-2009年每年現金虧損約100萬美元,他們自 2007年6月入股,所以2007年只計半年。

(1) 是直接成本,代價為1,360萬。


(2)全部代價折計650萬,折約5,057萬。


(3)是直接成本,代價為166萬。

(4)共150.44萬美元,約1,170.4萬


四者合計約7,753.4萬,扣除王先生的佔股51%,故僅就所佔現金代價 9,800萬來說,其已經 獲利了,還獲得大量股票。


(4)


總的來說,賣方賺翻,原大股東因買入此礦炒起股價也賺,接新股的人也賺,但發展資 金大頭是上市公 司,但仍遠遠不夠,損失的會是誰,大家知道是買入股票的股民了。

虛空 代價 明興 水務 402
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15479

杏林醫療(8130)供股的原因


(1)


這家公司大家都耳熟能詳,其實都不用多談,想知故事如何,請按此處


現在大致談談公司近一年來的發展。


7月20日,公司終止配售25億股的協議


10月5日,通過以 15億收購Grow Harvest,其中7.5億以承兌票據支付,7.5億以可換股債支付,每股10仙(合股前 0.01仙),共發 75億股。

10 月8日,把電影業務售予同系公司寶利福(8172,前恆科創業、現中國星電影),作價 8,200,418元。20日,改由里昂配售50 億股,每股10仙,集資5億。


11 月,委任兩位財技人士。27日開始配售,12 月10日完成


12月11日,與國康醫療器材有 限公司簽訂意向書。國康同意推廣其醫療資訊數碼化系統及與中國有關政府機構或組織及醫院就醫療資訊數碼化系統進行接洽及合作。同時,其將向國康提供在中國 推廣本公司之醫療資訊數碼化系統所需一切資源,包括但不限於技術及財務支援。18日,Grow Harvest賣方兌換部分可 換股債,持股增至約30%


2010 年1月,收購紅亞數碼科技(天津)有限公司20%股本,其從事醫療應用軟件、醫療掃描及影像傳輸技術及醫院管理軟件之開發,以及電子醫療記錄、Wi- Fi/RFID及生物識別技術之開發、轉讓及提供顧問服務,作價1.45億元,以現金支付,但淨值僅100萬美元,內容僅一紙合約,尚需大量投資。


4月購入Fortune Mark International,作價1.35億元,資產僅為一系統購入權,淨值1,000美元,後來有所修訂


27日,何先生辭任,歐先生升 職,換入連先生, 其資歷如下:


連先生,46歲,自一九九七年起為香港執業律師,並為香港之律師事務所梁心端連偉雄律師事 務所之合夥人。連先生於英國東倫敦大學畢業,取得法律文學士學位。


連先生現時為中國星投資有限公司(於聯交所營運之主板上市之公司)之獨立非 執行董事。除上文披露者外,於本公佈日期前過去三年,連先生並無在任何上市公司出任任何董事職位。


中 國星投資屬中國星一系,故應是回歸其懷抱,並把之還原的先兆。


(2)


3日後,公司宣佈4供1,每股10仙,集資不多於1.81億,金仔為包銷商,集資原因如下:


於本公佈日期,尚有為數605,000,000港元之承兌票據及為數 532,000,000港元之可換股債券為未償付。根據本公司尚未償付承兌票據之條款,承兌票據之到期日為由發行日期起計十二個月之固定限期。


倘本公司於到期日未能償付任何尚未償還之本金額,本公司須自到期日起支付相關逾期未償還款 項按年利率10%計算之利息,直至悉數償付為止。


公開發售所得款項總額將不少於約183,120,000港元及不多於約183,170,000港元。董事會擬將公 開發售所得款項淨額用於償還本集團之承兌票據。


根據最近可得之半年第3季報表可見,在9月底現金約3,000萬,3月內已接近虧光,但增加5億現金,購入一項資產,作價1.45億,尚剩3.55億,另一項則未實 行,況且尚需估值,若低於1.35億,則作價需下調,但人已換,相信向有利上市公司發展方向進行,所花現金可能不多,甚至取消。


經集資1.8億及3個月虧損約3,000萬,手上現金約5億,相信礙於新人要維護現公司的利益,可 換股債應最後不會兌換或低價暗中轉移予新人的友好,至於承兌票據亦因資金不足,相信略作商討後,或會新人以折讓購入部分,然後轉給公司,這樣公司供股集資 的現金即可套出,股票成本變相取得一定折讓。


由此 可見,就算街外人不玩,他們也有可能賺錢呢,建議不供。

杏林 醫療 8130 供股 股的 原因
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15483

出糧股 味皇


http://hk.myblog.yahoo.com/lgaim-foolman/article?mid=4358


出糧股當然最好就是高薪糧準的,高薪指出糧多,糧準唔指要定時,最好每個月出

味皇係上市公司老闆的話,我會盡力創造一隻,問題是現在沒有咁樣的股,既然冇人整,咁唯有自己整一隻出黎

"一隻"的意思不一定是指一隻股,而可以是一隻基金,當基金由12隻唔同月份派息的股票組成,就能達到出糧的效果

為什麼一定好堅持出糧的模式呢?咁樣的股對好息之人當然最好,更重要的是很多人都有每月還款的借貸,一年收一次大息冇乜唔好,但每月收一次細息更傻 瓜式,我們不能保証我們時刻都咁精明,傻瓜式的方法可以保証我們做了傻瓜也無傷大雅

另一方面,亦方便使用每月還款的財技

舉一些例子,讀者可以自己找更好的補全

1月    匯豐  領匯

2月    CTI

3月    裕元

4月    中電

5月    港燈  匯豐

6月    中電  CTI

7月    匯豐  招商局   裕元

8月    領匯

9月    港燈  中電

10月  匯豐

11月  招商局

12月  中電出糧 糧股 味皇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15487

保薦人研究-11 味皇


http://hk.myblog.yahoo.com/lgaim-foolman/article?mid=4337


保薦人分成幾類:肯定不好,不太好,唔知好唔好

肯定不好的雖然未必全對及齊全,但提過的幾間幾乎可以函括了大半的向下炒的老千

不太好的也不是全是缺點,至少唔係向下炒先,不過是說大股東的精力不是放在生意而是享樂上,間中同鄉里炒作配售抽下水咁

唔知好唔好的,比如外資大行,信住大半先,三料一齊睇,保薦人,核數師同律師都合格就幾乎冇問題,如果保薦人,核數師同律師分別代表公司的三種特 性,保薦人代表公司營運,核數師代表公司賬目,律師代表大股東人品,一般保薦人pass,核數師同都律師會pass,如果好似利郎的的pass兩個,偏偏 律師唔pass的,代表公司好的同時,但老闆有古怪,當然也有忠旺的特例,全部pass,但成日比人到挖料,說明市場上沒有可信的,只有基本可以相信的

不是全部都是想千人,就算是實業家,也會想賣得個好價錢的同時又唔想用外資大行,因此會求助於不太好的或唔知好唔好的本地保薦人,當中有實力的自然 人脈廣闊,好的實業唔怕賣唔出,因此又用人頭去充公眾持股,於是人頭變成野狗分餅仔,炒高脫手,這樣只是他們的事,對公司質量無損,這樣的本地保薦人一時 會成為任何隨傳隨到的人頭,一時又會主導一些務實的公司的上市

這樣的本地保薦人,取左貪錢之外一般是無大害的,只要沒有肯定不好的參與,就代表保薦緊的公司算係正常少少,咁樣的保薦人出較有名的特性如下:

星展--好的台資公司可能會用星展

工商東亞--好的壞的大陸公司會用東亞

新鴻基--好的壞的全部公司的人頭

光大--好的大陸公司的人頭

京華山一/國泰君安/農銀/建銀/交銀--好的壞的大陸公司的人頭

金榜--缺水的大陸公司會用金榜

渣打--好的星資台資公司可能會用渣打

大華繼顯/台証--好的壞的星資台資公司的人頭

大福--最好同最壞的大陸公司會用大福,如果大福是人頭而又冇肯定不好的參與,公司最好,如果大福獨立保薦或連同其他肯定不好的就最壞

申銀萬國/第一上海--壞公司的人頭

其他垃雜券商知太多都冇用,又唔常用,反正是人頭居多,可以無視,對於華資券商只需記住幾點:

1.星展保薦的可以買

2.工商東亞保薦的一般可以買

3.大福做單丁人頭的可以買

4.只要有肯定不好的就唔好買

5.冇肯定不好但不知名的記得賣

6.華資保薦冇派少派息的唔好揸保薦人 保薦 研究 11 味皇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15488

給assd的一點建言-湯臣集團(258)、恆芯中國(8046)


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/15483


(謝謝bchlui之指正。) 


首先為傷害你弱小心靈說句對不起,以下是給你的要點:


1. 如果你想分享策略,不如開個Blog慢慢寫,你只要一貼東西我就會情不自禁會回。

2. 我買了湯臣集團(258,前永盛財務、湯臣太平洋、浦東發展),但我輸錢約20%打靶了(詳見
前文),之前都說這股是後悔的投資(亦詳見前文),我抵死,但是他現金是充裕負債低,不需配股集資,未來發展 計劃少量借貸即可,何況新物業會回籠資金,實際上無集資的機會,何況他經常把物業長線投資,像極了華懋的方法,所以盈利不會多,更不會多發新股。你只是談 了一般股票的情況,但258可說最穩健是內房股,絕不適合此情況。

3 .奧普集團(477)我是在12月初和3月左右買的,還沒輸錢,不過賺得不多。

4. 留言如果你細心發現,其實是昨天有人問我8046的意見,這是當次的回覆,連結
如下,有時太忙,可能忘了貼上link,使你誤會,再說聲對不起。

5. 股市一向是千場,但我仍是相信有人默默地做實業的,雖然市況一差就知真偽,但是如果真懂做生意的,根本就不會兵敗如山倒的。

生意的持久性最重要,擴張性是其次,如果你守得穩,在低潮你就有機會,你找一找長實的70-80年代的發展史吧,他們都是在高潮集資,低潮買東西,財務偏 向穩健,只要穩紮穩打,一定有機會。

7. 很多人好像你這樣想,「買入價值投資之餘,順勢揾錢也很重要。」,但是最重要的是,很多人見到暴利的誘惑,會把自己穩守的資金全部變作投機,最後下場大部 分都是失敗,但當然有少數成功的例子。

不過在大多數來說,我寧願選失敗機會最少的方法,就是踏實和穩健,儘量在息率低時套現現金,以低價吸納穩健高息的股票,增強資金流入的實力,所以理財的遊 戲保守及穩健最重要,現金流入足夠能購入更多穩健的資金來源,最後才能賺大錢。


我認為自己一定要堅持這信念才能成功,我就決定堅持增加手上現金流保守的信念了,我不會強迫你甚麼,但這些無防守性的股,跌下來會好麻煩。

8.內銀股集資的原因,問題不只是負資產,更大問題是在地方政府的財政。主要是去年放貸太多,加上提高資本金比例,況且其貸款的質素可能有問題(大多數是走向地方政府手上,抵押可能只是一塊土地或是不穩 的收入來源),導致更大的壞帳問題,所以需要集資,不是實力太強啊。

9. 國家是一定不會搞垮樓市,但有時民怨的東西總要回應,現在打壓也不敢用重招如加息,只在枝節上已說是一切,為何不搞垮樓市,內中原因較複雜,看回來兩點愚見集中之如下:
(1) 可以作為基建投資(鋼鐵、水泥)、消費市場(物業是消費品,況且裝修佈置也要買點回來吧)、勞動市場(建築工人、律師、中介人、房地產)、銀行信貸業(可 以放貸賺錢),多贏局面。
(2) 地方政府因分稅制財源不足,積極開拓財源,地皮是其中一,拆遷民怨主要原因是在此。況且地方官也有錢拉動GDP,造出政績,所以極受歡迎。

9. 講番恆芯中國(8046,前老虎科技),這隻股在80仙在技術上已突破,現時一塊多,表面上已蝕底,加上之前拆細每手股數了,拆股通常代表散貨,發佈消息後已升了60%-70%, 主要應是之前搞了基金路演,基金資金吹捧所致,以用作把一些低價股票釋出所致。

但是內地廣電總局因利益關係已開始禁IPTV之類的東西,可能會使其收入受到影響,蒙上了一定的陰影,這些才是問題所在,由此可見某些人用心狠毒也。

股價開始進入大橫行成交密集區,至1-1.4元都是大有阻力,但仍保持強勢的,不過時間必會長久。

9. 我因工作關係,有時不能回覆,回覆有時都會趕忙,不要告訴你對我的關切,另外,如果你不是問我意見,那你之前做的是甚麼?豈不是自打嘴巴?如果有得罪,那就真的對不起,請原諒我傷害了你弱小心靈。

你買股票是你自己的事,這是你的錢,輸了贏了與人無尤,我是無義務回答,不過有時煩心的事太多,想做的事多,花在爭論事不太值得,我只希望找尋近十多年能 找到的股票軼事,供大家做個參考,我不是專家,也不是神仙,不懂股票如何走,請大家不要麻煩我了,讓我靜一靜吧。

正如之前所言,我建議你一是開個專版,還是像
股東的藍海開個Blog告訴你的策略較好,這樣我也不必回,你喜歡寫甚麼就寫甚麼,你不懂的話,我可以教你如何在這兒 寫Blog的。

10. 基本上,如果股息有8%以上,並可以持續,我是不會考慮任何投機的建議的,我手上僅有一隻類似投機股的殼股,但預期股息都有9%,所以我才會買。

assd 的一 一點 建言 湯臣 集團 258 、恆 恆芯 中國 8046
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15490

免費報紙殺出血路 星島可留意


http://hk.myblog.yahoo.com/alexwongkwokying/article?mid=13168


股神巴菲特說過:「我是85%葛拉罕+15%費雪(Philip Fisher)。」做得股神師傅之一,當然並非等閑之輩。與葛拉罕不同,費雪不檢「煙頭股」,反而鍾情成長股,代表作是摩托羅拉(MOT)1955年起買入長揸,並與之皆老,到2004年離世時仍持有。

費雪與葛拉罕門派有別,選股招式亦互有不同。葛拉罕注重 量化分析,研究唯年報、數據是問。費雪則認為死計數有所不足,人的因素更為重要,所以全力打造資訊網,務求超越年報,更加掌握公司實況。

費雪採用偵探式的方法,順藤摸瓜,向一切相關人等,搜集 資訊。顧客、供應商、前僱員,甚至對手,都在訪談之列。當然,每人的社交網絡不同,故費雪有「能力圈」之說,只投資能明白的股票。

 


舉個例:連正牌iPhone與山寨「愛豐」都未識分,不宜扮勁分析蘋果(AAPL);保險、金融股運作透明度低,外人要準確預測,實在困難。或問:凡人一 個,能力圈沒啥特別,咪只可買盈富基金(2800) 


其實很多公司的營運情況,是公開資訊,得來不費多少功 夫。港交所(388)的成交量,就是一例。更簡單的有報業股,攤開報章,廣告多少、出紙多少,一 目了然。況且行業特性,是極受景氣影響,一旦好景降臨,盈利可以極速爆上。

「呢啲發霉股都仲睇?」傳統報業股的確不吸引。互聯網年 代,資訊以光速運轉,免費立時奉送;報紙翌日出爐,舊聞今載,還要盛惠六元,日漸萎縮實為大勢。而且不是每條新聞,都對讀者有價值,報館費盡人力物力,日 日搜括獨家材料,分分鐘不及一條平民拍攝的YouTube短片吸引。

真正殺出血路的,是三份免費報紙。由於是免費,突破了以 往報章營運的框框:唔駛俾錢,讀者會是來者不拒,可以攞齊三份,不會互相排斥。亦由於不屬消費,讀者對免費報的內容,要求不致太高,派出戰地記者親赴伊拉 克等支出,一概省回。基本的本地、國際新聞,加一點特色專欄,已經足夠。如是者,每天有一百五十萬人次,義無反顧地拿取一份「印有新聞的巨型傳單」。成百 頁紙厚,廣告費很是和味。

三大免費報,沒有獨立上市。《頭條日報》在星島集團(1105)旗下。公司剛公佈09年全年業績,上半年蝕2千 多萬,下半年轉賺1.4億。由虧轉盈,全年賺1.14億,而08全年則蝕1.42億。

業績如此,全賴營運槓桿,由於公司成本相對固定,只要超 過打和點,營業額的增加,大部份直接化成盈利。只要10年的全年營運,能保持在09年下半年的水平,盈利應可增長一倍。以現價$1.42計算,預期P/E約為4.7倍,預期息率4.2釐,除非再有海嘯,不然極為值博。

 


免費 報紙 殺出 血路 星島 留意
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15493

看漲: Consilient Lollapalooza


http://consilient-lollapalooza.xanga.com/727020327/%E7%9C%8B%E6%BC%B2%EF%BC%9A/


預測不是我的強項,而是一種抒情的方法。間中點綴,希望留得住一些老讀者~:p

近日唔少股跌左好多,指數上睇唔倒。主要是因為歐元區問 題,同埋大陸宏調。很多事件已被大肆報導。我認為(預測)現在看淡的風險不低,看好反而可以有技巧地介入。

歐元區:
佢出QE比想 像中快。我想人們已是驚弓之鳥,行政上大幅簡化QE所需要唇舌。出得QE,歐元區的債務已不成問題。或者問題已可被控了。

中國宏調:
其 實調控在去年八月提出”動態微調”已經開始,只是近日出招打壓內房才越演越熱。實際觀察宏調最有效的方法,是M2。M2已由4x%下降到21.48%,已 是過去的中軸了,加上已打壓內房,未來貨款會進一步緊縮。中國如果GDP8%以上,M2有15-20%是很正常的。因此,我相信宏調已近尾聲。如果中國再 不斷出重招,不顧外圍形勢,似乎太不謹慎了。宏調是一個不斷的過程,而其對股市的影響,視乎它對貨幣供應的影響。

貨幣泛濫牛市:
歐 元區的問題因QE的關係,我反而認為它會產生Second System Effect。按著水泉,水還是會在其他地方滲出來。歐元QE+Swap,等同印美元,會增加全球流動性。美國也因歐洲問題,加息周期可能要進一步推遲, 以助穩定。這將是股市及金市的一大利好。加上中國及香港股市已有足夠的幅度及時間性調整,企業盈利趕上,都成為我看漲的理由。

風險管理:
簡 單直接,不要破歐元區QE的位置就好,美國不破程式交易低位,香港不破19.5k,A股我認為已近底部。全部都不過5%但上升空間巨大,勝算高,成功就 play with house's money。當然,持有AA去All-in都有機會輸錢的,只是Odd profile既選擇。如果情況改變,我的決策也會跟隨計劃而改變。

如果看淡:
現階段看淡,是要押注在歐元區即使QE也無力解決 債務問題,國家問題最終讓人懷疑歐元區的經濟,從而令歐元區最終分裂或瓦解。另外,就是中國的宏調過火,樓市硬著陸,大幅拉低經濟增長,從而暴露中國低質 量擴張的後遺症。前者是系統問題,已用QE重藥;後者則是人為問題,中國過半經濟由國家主導,出事前還有很多方法。如果現階段崩盤,即三個月到半年要有重 大事件,而未被廣泛認知。風險是,QE及宏調重藥過後,短期內會出現一個消息真空期,對看淡者是一個時間上的劣勢,而近日的超賣也可能會帶來即時的威脅。Macro 不是我的強項,但從bottom-up來看也不錯吧,對不對?條件已成,市場唯一等待的,就是最有說服力指標:價格。

看漲 Consilient Lollapalooza
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15494

自願公告: 關於個人投資情況


關於今日assd話我輸了錢,我特意去澄清一下。


此組合能代表小弟接近絕大部分資產,其它資產是作為日常花費所用,當中部分組合資金來源是學生貸款。


我在2005年中玩番股票,至2006年止是小贏,2007年憑著多抽新股及買中一隻大升股票富士高(927)賺了大錢,賺了1倍,然後在2008年大跌,因自己未有出售持股,加上多次投資失誤,幾乎輸光贏的,輸了48%,詳情可看此文


但2009年,因在低潮購入少量股票,並在升破16,000後開始全部投入,結果追得上恆指,但都算賺得不多,回報僅超過100%,詳情可看此文


至今年,我首次披露獲利情況,除1月回報平平,其他幾個月平均都賺接近10%,至4月26日達到高點,回報達34.81%,但上星期股災因較重持倉股票大跌,損失慘重,今日更大手購入一隻股票,一天就跌了5%,更令情況惡化,現時回報是16.82%。


至此已報告完畢,希望大家不要再談這問題了,年尾小弟自然會披露組合構成,希望不要造成其他的爭論了。 自願 公告 關於 個人 投資 情況
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15507

營運人生(20) 陸羽仁


http://blogcity.me/blog/reply_blog_express.asp?f=5YTPBH5B812303&id=244334&catID=&keyword=&searchtype=

歐盟與IMF豪擲近萬億美元救市,全球股市大反彈,昨日好似豪飲一晚第二日有宿醉一樣,呆呆地。股市回調幅 度唔算好大,希臘及西班牙股市回調3%2%。不過,最差的是歐元,佢跌回救提出救市之前鮋弱勢水準,相信是市場對歐盟救市要大印銀紙的反 應,金價創新高,反映市場對歐洲信貸危機仍心存疑慮。

 

另外,中國4月份CPIPPI增幅高過預期,樓價亦錄得近一成三的升幅,市場亦憂慮中國政府可能有更嚴厲的緊縮政策出臺,影響 全球經濟復蘇的步伐。

 

美股昨日走勢反覆,杜 指繼上日勁升405點後,昨日朝早回吐最多超過100點,中午回升,但午後再跌,收市跌37點,報10748點;標普500指數跌4點至1156點;納指無升跌,收2375點。杜指期貨最新報10659點,比現貨低水89點。港股在美國ADR折合升79點,收20226點。

 

在匯價方面,歐元鮋 歐盟宣佈救市計劃時亦急抽上1.3美元近期高位,但隨即 回落至1.27水準。而且跌勢持續,昨日兌美元再跌1%1.2666美元。最新報1.263美元。跌勢似乎仍未停止。

 

對於歐盟的救援計 劃,專家普遍認為可確保歐元可以繼續維持生存,歐元區16個成員國在危急時,亦可以獲得援助貸款,但包括希臘在內的一些國家將繼續被逼削減開支,這將使歐 洲經濟復蘇受到阻礙,而歐洲央行實行量化寛鬆意味要大印銀紙,亦會影響歐元匯價。Lind-Waldock資深市場策略師Jeff Friedman表示,「上日股市受到歐盟通過援助計劃的消息推動大幅上揚,昨天股市之所以低開,是因為現實讓投 資者冷靜下來,現在市場對救援計劃的看法仍不確定。」

  

看市場反應,投資者明顯對歐洲主權債務危機的擔心情 緒仍然存在、避險偏好也略為回升,投資者開始追捧黃金等「硬資産」,推動黃金期貨價格創歷史新高,黃金最新報每安士1230美元。諗落又係,歐盟、美國、日本都大印銀紙,供應源源不絕,話邊個唔掂只是五十步笑一百步, 都係黃金供應相對有限啦。

 

歐元未掂,顯示市場 對歐盟解決危機未有十足信心,中國通脹升溫要出招打壓,投資者未敢進入中國市場,佢地的結論係美國OK,經濟溫和增長中,可以趁低吸納。

   

例如Traxis Partners LLC的負責人碧斯接受彭博訪問時 就話,美股經過早前急挫調整後,在科技股帶下,可以再升20%。好似碧斯那樣的好友不止一人,例如CNBC股評人Cramer,認為歐盟的拯救方案係「真實的交易」,佢咁講皆因市場上開始有懷疑的聲音,話歐洲方案無用,但Cramer認為歐盟拯救方案將歐洲大銀行倒閉的風險剔除,將美國市場的壓力去除,「你估有幾多美國投資者 覺得美股值得跌1000?(在歐洲危機消減後)歐盟的拯救計劃,改變了投資者的想法。」美國亦有投資者擔心中國,但Cramer叫大家唔使驚,佢覺得中國共產黨係幾好的資本家,佢地會將市場調控好。所以佢認為大家可以留意 多鱓較強的美國經濟,美國屋價上緊、就業改善、公司帳本好靚,有好多理由睇好美股,所以在回調時可以買咁話。

 

若然歐洲危機初步穩定 下來,美股有機再向上,大陸通脹未解決,我估港股繼續係一個上落市,而唔係一個大跌市。短線策略係低可以獱纒,升到咁上下咪沽下囉。

 

早前網友TKINGC留了一個好長的留言給我,佢好煩惱。佢話「我今年26...上次結左婚, 今年生左BB...BB依家先3個幾月...同老公識左6年先結婚, 我可以好大膽講佢無儲過錢... 結婚都係問佢媽借 =.=  唔知點解我都要嫁佢...又唔知點解拍拖果時唔儲錢...

 

不過我從來唔會怨點解 自己老公無錢...點解要揀個甘的男人, 我應該可以揀個好D有錢D... 我諗果時天真啦, 覺得大家後生呀~我仲可以做, 咪努力d law... 點知生左BB先知死... 依家根本係無錢... 依家先開始來買儲蓄儲錢... 儲得來都15年先可以拎, 又唔係多, 到時都係10幾萬左右...邊夠小朋友讀書用... 細個果時媽咪迫我一個月儲千幾蚊儲蓄, 到左依家拎返都只有10萬到無... 好後悔點解唔儲多d, 依家用返果幾萬來月供股票...都只係賺dd... 儲到幾時先可以有100萬呀????

 

又嬲拍拖果時唔慳d, 甘可以等BB的生活環境好d!!! 當然我知道比上不足比下有餘呢個道理... 但係無人會嫌錢臭ga... 所以想問下陸sir, 我依家呢個情況點打救??

 

TKINGC話佢老公做水電工人,月入都有萬5左右(有時會多d), 佢只係文員仔一個, 月入8... 老公講明佢只可以俾9千我做家用...扣除家庭需要, 返工費用, 我都只係淨返6-7...

 

講起TKING的個案,兩公婆月入21,收入唔高,所以那些收入34萬以上的網友,首先要知道自己好幸福,好有優勢,你話愁,有人愁過你好多。記住相對好境,自然要 相對知足,相對happy

 

TKING係唔係好唔掂,又唔係,你最大的本錢係:青春,你只得26歲,有的是青春,只要肯儲錢加小心投資,未來有好環境完全唔難。你話而家每月只儲得67千,如果兩口子搵21只養一個BB,儲得67千唔算儲得多,儲夠1萬好鱓,因為孩子大鰦左學右學使費仲大鱓,而家開支少鱓要先習慣儲多鱓。

 

你問我好唔做兼職搵多 鱓,我絕對讚成,如果網上賣№收入唔係咁固定,搵份有固定收入的兼職更佳,勤力鱓做№,讓成樂觀積極的人生觀,係非常重要的事情。你做兼職可能要勞煩媽媽 幫手睇BB長時間鱓,佢見你咁生性多做份兼職努力儲錢,增加現金流,一定唔會介意。老人家好得意,佢後生 做媽媽時會覺得帶孩子係負擔,但年紀大了會好鐘意帶孩子,會重拾一份對子女的愛,我估TKING的媽媽都會係咁。

 

人生有兩杯酒,一杯甜 酒,一杯苦酒,後生辛苦鱓喝下苦酒,年紀大鱓就有甜酒飲。

 

唔知你有無睇過我在422日寫那篇「營運人生(12)」,篇文講到假設你工作頭10年每月平均儲5000元,一年儲6萬,年均投資收益是10%,到第10年完鰦,就有95.6萬,即係近100萬。到第二個10年,每個月平均儲1萬元,一年可以儲12萬,同樣假設投資回報有10%,到第21年多一鱓已經有500萬。

你而家26歲,按計劃儲錢和投資,即係47歲有500萬。如果你一個月儲到1萬,時間可以縮短,用17年多一鱓,即係你43歲多鱓已可以有500萬。若未睇過那篇文,可以去 睇纒。你買鱓保險投資產品未必有10%年回報,不如自己 儲,等低位買優質股或指數股好鱓。唔亂炒,唔損失本金係十分重要的關鍵。

 

     台灣有個菜販陳樹菊,咁多年來單是省吃檢用儲埋捐錢助人已捐了200萬,仲去美國獎,佢可以有咁多錢捐,點解你唔可以儲咁多? 記住千里之行,始於足下,馬上開始啦。

 

 

 

陸羽仁營運 人生 陸羽
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15513

營運人生(21)陸羽仁


http://blogcity.me/blog/reply_blog_express.asp?f=5YTPBH5B812303&id=244706&catID=&keyword=&searchtype=

美國政府與華爾街的角 力升溫,繼高盛涉欺詐客戶被美國證監會「狙擊」後,大摩及另外六大銀行亦步高盛後塵,要就抵押貸款債券業務中,有否誤導投資者,接受美國證監會「初步刑事 調查」,金融股受壓;另外,經營超過50家百貨公司 的美國柯爾(Kohl’s)百貨發布悲觀盈利前 景, Nordstorm百貨季度業績差過預期,零售股普 遍挨沽。

 

美股上午原地踏步, 午後顯著下滑,三大指數齊挫逾1%,抹去上日大部份升幅。 杜指收報10783點,跌114點;標普500指數挫14點,造1172點;納指下滑31點至2394點。杜指期貨最新報10765點,比現貨低水18點。

 

港股美國預托證券隨 大市走弱, ADR港比指數收報20151點,比香港收低272點或1.4%。匯控收75.58元,比香港收市低1.5%,中移動收75.05元,比香港收市低0.9%

 

有消息指,美國聯邦 檢察機關正在與美國證券會聯手,對華爾街數家大銀行是否在抵押貸款支援債券交易中誤導了投資者,展開初步刑事調查。受調查的銀行有:摩根大通、花旗集團、 德意志銀行、瑞銀、法國農業信貸和美林證券,這些銀行已經接到了SEC的傳票。調查內容包括上述銀行在推銷、售賣以及交易債權抵押證券(CDO) 時,有否向評級機構提供了誤導性資訊,欺騙投資者。受消息拖累,金融股普遍向下,杜瓊斯金融指 數下跌1.5%,跑輸大市。美銀跌1.2%、摩根大通跌逾2%,美國運通跌近3%

 

Kohl's發布的第二財季以及整個財年利潤的預期,都差過市場預測。而另一家百貨公司Nordstrom首季盈利亦弱過預期,拖累整個零售板塊走軟。Kohl's 5.8%JCPenney Macy's跌近5% Nordstrom下滑4%

 

早前講到26歲網友TKINGC的個案,佢為自己儲蓄唔多,為孩子的未來而擔心。佢睇完我俾佢的建議後咁回應:「依家我的目標唔係諗來緊點扮靚點憂心唔夠錢用...幾時退休... 我的目標係每個月要儲到1萬或以上, 要係一個時間儲到一筆數目資金, 要好好增值自己, 我的目標係開心的~ 因為我希望小朋友過得好d, 甘我就安心開心啦~~唔辛苦唔得世間財... 我就話唔辛苦過就見唔到彩虹... 一條屬於自己的彩虹 ^^ 謝謝陸sir~~ 媽咪無介紹錯(叫我睇呢個網誌)~~haha~~。」

 

見到TKINGC的積極回應,我都好開心,立時想起一個說法,「以生命影響生命」。早前見到一則新聞,有對年青父 母有錢買煙,無錢買奶粉,活生生把三個月大的女兒餓死,看後令我唔開心了好一陣子,心中問「點解香港可以餓死人?」兩公婆餓死個女,全因佢地「闊佬懶理」,「hea」,否則既可申請多點綜援,甚至行落街擺個地攤去乞,香港人善心爆棚,佢地可以乞夠錢去買奶 粉。唔好怪我唔客氣講句,呢鱓人生仔只是性愛快感的意外產品,搞完「闊佬懶理」,事後去搞掂的動力都無,才把女兒生出來,才留下一個短短三個月沒名沒姓的 人間遺憾。所以一句話,若自己唔愛仔女,就唔好生啦。父母的暗黑生命,直接投影到兒女身上。

 

TKINGS咁生性,有心為仔女設想,「希望小朋友過得好鱓」,所以想努力儲錢,係一件好事。的而且確,在香 港這個社會,有錢並非萬能,但無錢萬萬不能,最緊要自己有一定家財,人生才有選擇。例如我唔係幾贊成有理無理都送個仔女去外國讀書,但係如果佢中學畢業成 績真係唔掂,在香港讀唔到大學,你到時有錢,仲可揀送唔送佢出國讀書,佢出去讀4年,平平地去澳洲、紐西蘭都要百幾萬,送唔送佢出去,等如用唔用錢去為佢買個前途,如果到時你連 百幾萬都無,想揀都無得揀啦。

 

不過話得說回來,我 始終覺得,養兒育女,父母的身教最重要,唔係有錢俾佢學十樣№讀名校就一定成功,我可以講講我自己的經驗。我78歲時,我媽媽講了一個故事給我聽,佢50年代來鰦香港幾年,在一間唐樓租一個床位住,那種環境應該差過而家的籠屋,因為佢的床位係最高鰟 種,在天花板底下用木板造出來,吊在碌架床上格的頂上(即係第三層),好似一個盒仔咁,一個人鲻都只是剛剛好。阿媽當時在製衣廠當車衣女工,收入僅可糊口,仲時時驚 失業,所以阿媽成日叫我好天搵埋落雨柴,用錢要計數,有錢唔好使哂,恐怕我今天成日計數精打細算的觀念,應該從阿媽那處得來。

 

言歸正傳,阿媽話有一 日晚上正想上床,發覺門口有哭聲,走出去睇纒,發覺頭房兩夫婦請的妹仔(即工人),坐在大門口喊,原來那時租一間房的已是富戶,那個富戶夫婦因為小小唔滿意把妹仔炒掉,叫佢即晚 走,那個妹仔立刻無家可歸,諗住今晚要鲻街,所以忍唔住喊起上來。阿媽話自己當時抵唔住頸,唔想呢個十幾歲的女仔鲻街,就叫妹仔走埋去佢個床位一齊鲻,結 果兩個人一齊逼在一個3呎乖6呎的「木盒」中,轉身都轉唔到,就這樣住了很長時間,後來阿媽仲介紹那個妹仔去了自己間製衣廠 打工,兩人成為好朋友。這種「歲月神偷」式的故事,就在50年代不斷發生。而阿媽咁窮都去幫人的故事,亦對我小小的心靈有好大影響,亦明白到只要肯捱肯博, 點都會有出路。

 

我想告訴阿TKINGC,你努力工作儲蓄,你的生命亦會影響的你下一代,佢會學似你一樣,做一個「樂觀、積極、上進、 開心」的人,唔會太「hea」。唔好覺得自己而家無乜錢好 不幸,如果你好有錢,但對仔女闊佬懶理,對人頤指氣使,以為乜№都可以用錢搞掂,你估你鱓仔女大鰦又可以做鱓乜№人?什麼樣的父母,就有什麼樣的子女。這就是所謂「家教」。努力吧。

 

 

陸羽仁

營運 人生 陸羽
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15514


ZKIZ Archives @ 2019